Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 03, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 3, 1992, Baku, Azerbaijan ¿ÜMüUU UÜiüWÏ, 1ННЩЛ7 9 OGI1992 KYHYH XWfWfH* и ft h <йИ кундалик ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТ hep МПИМ xejMpt Эдасы вэзифэсиндви 6eJyK бирини ешидиб бешини гул&г ардына вуран. ортада JejHO учла кэзэн «орта»    пнллэ кадрлары. Сиза нэ вар ни. седлан 1ухарыды, Д®)УЛЭН ашагы. Ленидэнгурма да сиза душду. Ашкарлыг вэ демократа ¿урушундэ иштаЬ гы-лынчынызы бир аз да итилэ-!нб ашкарча таладыз    бу мил- лоти. Догулдугунуэ    кэнди рэЬбэрлик етди]иниз    колхо зу, заводу, фабрики ДЭД® малы ними белдуз ишбазлар вэ дэлэдузлар арасында. «ез-лэшдирдиниз». Инди дэ ишлэриниз иис кетмир. Ьекумэт чаван, сиз гурд. Секурсунуз. дашытды-рыб апарырсыныз A39p6aj4a-нын нефтиню, мисини, алуми-ниумуну. дэ1эр-дэ1мэзинэ са тыб харичи банкларда ]атыр $ырырсыныз. Лэгин фикнрлэ-ширсиниз ки, дун}аньш ахы-ры чатыб. Jox. ду^анын ахы-рына Ьэлэ чох вар... ДаЬа пикетлэрдэн. нума 1ишлэрдэн. тэ’тиллэрдэн дэ горхунуз Joxflyp. Вир азча сэсини галдыраны Ja ихтиса-ра салырсыныз, Ja да башга ишэ кечирирсиниз. Беш-он адамын агзыны ]уммаг/езу-нуздэн башга Ьеч кэсэ фа]да BepMajoH вэзифэнязи гору-маг учуй чурук гоз пфюгпш дэ олаи меЬсулларынызы эл ли^уз гат баЬаеына фагыр касыб-кусуба сырымага ча-лышырсыныз. Вары чэкилио дурмурсунуз бир гырагда ки, иш бачаранлар, вичданы иш-таЬындан кучлу адамлар би-зи дэ. ело сизи дэ ryJyHVH днбиндэн чыхарсынлар. Ии-сафа кэлин. азарьга да. дв]ул-Mejiffl дэ. cвJYЛMэJин до бир сону вар ахы... 4»6h» хетта» 2 OKTJABP МАГДАМ Ермеммлерии Куяаблы, Нах--..юамик Дешбашы Jykck. лмклерииде }ерлешем топлеры рэкет гурту леры вусмет бмлммр. PeJoH мерк**»« *• Jyxapw Геребегле НемсерКед кемдлерми етеше тууулмасы нетмкесимде дагынтылар вар. МуЬум стретежн *Н*мм)|*тм олен Дешбешы |уксеклн|нн-де ген беНасыма елде едмл миш ммгелерин итмрмлмесм х усу силе ечынечеглыдыр. Ар-хадеи кемем келмедн|мкд*и белмелеримиа Дешбешыде меЬкемлене билмемншлер. Инди ре)омун влмегелы, Эли-меде дли, Хачын-Дербенд, Моллалер ее Курдлер кемд-лери M*hj Немии |укс*клик-деи муитеаем Гред етешине тутулур. АЕДЭРЭ Эи керкии веаиЦет Сырхе- аеид кеиди етрвфыида ол мушдур. Ермеии е*сследиси|е корпусуиуи гуеееяери «теши да{еидырмег Ьоггыиде реаы-лыга меЬел го)медеи Нучуму девам етдмрирлер. Оилер еееелче меегелерммиаи куклу артиллери)* етешине тут-мушлер. Соире еетомет ее иринаплы лул*м)отяерл* ире-лилем*)* чеНд кестермишлер. Ордумуауи Тертер белме-ipn душмеиии Ьучумуиуи гаршысыиы мер дли кл* *л-мышлер. Кучлу екс-Ьучум ермеиилери лерекеид* Нел-да кери чекилме)* мечбур ет* мишдир. Эскерлеримиэ технике ее Нерби су реет еле ке-чирмишлер. Венк jaiuajwiu меитегеси ет-•афыида де^ушлер сеикммек илмир. Буред* де устуилук ордумуауи елиидедир. Зи|еддии СУЛТАНОВ» «Хелг геаетиаиии мухбири. t ГУБАДЛЫДА K6PY] Дуиеи куидуа Губадлы pejon меркеаи )*хымлыгымде ики реслубликеныи серЬедиид* керушмуш Aaep6*j4*H ее Ер-меиистаи Некумет иуме{енд* Ье)'*тлери диалогу даеем *т-дирмек ии^етиидедирлер. Те-рефлерии рааылыгы ил* даиы-шыглер бир кун евеел Ерме-нистеи терефиидеи етеше ту-тулмуш Зенкилеи pejon мер-кеаиндеи бур*)* кечирилмиш-дир. Ики республик* ересын-да демир )ол кедиш-келиши-иии берпасы, Нахчыване rea ее електрик еиержисииии ■*-рилмеси, муиегишении иеди-шииде гырылмыш дикер ком-муиикеси)еларыи берпе едил-меси мл* беглы месеяелер комплексиии муаекире етмек леаым иелечекдир. Данышыгларде Руси)* Фе-дераси)есы мушеНидечилер групунуи реЬбери кеиерел-ма)ор Витали Глушшук ишти-рак едир. Оиун деди)иие мере, сабеЬ муиегишели тереф-лерии аралешдырылмега беш-леимасы истисна де|илдмр. ГУБАДЛЫ, 2 омт)абр (Ааерииформ). Хусуси мухбмримиа тоо Шулмам сеет 16.30-де хебер еермишдир км, Ермешк- rutfju АмрбаИш м 1р«1мигт«мы11 Ьмуми мум1|мм И атмрн ipxMMMM дммшмгмры мемишдир. ДЭРБЭНДИИ YP8JH ВЭ УРЭКЛН ОШШРН FAPABAf ДАДЫР Дэрбэнддэ Чинкизин ев-еши)и. гоЬум-гардашы, ишк, |ахшы доланышыгы вар. Саикт-Петербургда институт гурта рыб, али тэЬсилли му-Ьэндисдир. Дэрбэнддэ Чив-кизин ахыр беш илдэ бирчэ ра1гатлыгы Jox иди. Халгын бу чэтин кунундэ Ъардан ра-Ьатлыг тапачагды? «hop кун радиода, т«левизи]ада . Гара-багдан данышыланда, шэЬид олан гардаш-бачыларымызы. дидэркин душмуш еллэрими-зи керэндэ багрым гана де-нурду. —. flejHp. — Нэ гэ-дэр узагдан-узага )алан вэ Ja дотру хэбэрлэри ешитмэк олар? Дэрбэнди A33p6aj4aH-дан сэрЪэд aJupHpca да, урэ-Jh бурдадыр. Кэрэк Ьамымыз бу мэгамда кучумуз чатан komoJh едок. Morf hap сила-Ьын дилини билирэм, кэлиб гошулдум Азэрба}чан ордусу-на. Фэхрэддин Сэфэровуи ба-TaajoHyHAa вурушурдум. Аг-дэрэдэ кедэн д^ушлэрин би-риндэ агыр ]араландым. Ба-кыда муаличэ олунурдум». Ьэмин де|уш бародэ Чин-киз Багыровла бир бaтaлJoн-да вурушан Расим Абдулла-JeB данышды: — Шушалы ЭЬлиман хэ-бэр верди ки, еЬт^атлы олун, беш нэфэр душмэн кэлир. Ело буну демишди ки, ЭИли-маны вурдулар. Демэ, кэлэн 6ejy« бир дэстэ имиш. Атыш-мага башладыг. Ермэнилэр олду- ;pi кери 4dKiuiMdj9 мэчбур лар. Елэ бу вахт узоэуз тэ- пэдэн устумузэ мэрми Jar-мага башлады. Орада душмэн танкы вар имиш. Мэр-минин бири арамыза душду. Лолдашларымыздан учуну — Ревшэни, Рамизи, Йлкини итирдик. Ларалананлары Ар-дам да кьг Ьэрби госпиталда муаличэ етдилэр. Bo3hJJoth ярмп оланлаюы Бакы]а кэтир- дик. Чинкиз республика уро-ложи хэстэханасында муали-чз олунурду. Гэлпэ гарын на-hHjocHHAd илишиб галмыш- ды. Чинкиз ИНДИ B93Hjj0THHHH JaxmH олдуруну деди. — Дуздург Ьэкимлэр де* jHpAOp ки, пэлэ бир муддэт дэ муаличэ олун, амма мои гала билмэдим. ХаЬиш еди-рэм, Ьэкимлэрэ миннэтдар* лырымы чатдырын. Академик Чавад Чавадзадэ езу мэним вэ зи J J этимл э марагланырды. ЧэрраЬ ТаЪир Мэммэдов мэ-нэ гардаш гэдэр JaxbiH олуб. Бакыда Ьеч кимим joxflyp. Ja-шрымы валидеХнлэри- мэ, ronyM-arpaóaJa да хэбор вермэмишдим.. Бутун 03Hj-Jothmh Ьэкимлэр чэкиблэр. ТаЬир Мэммэдов Ьэтта чнбн-мэ сигарет пулу да гoJyб. Тибб бачысы Натэван Чэфэ- Вбашымын устундэ олуб. ДЭН М9И9 Хврэк кэтириб. Мэнимлэ бир отагда ]ашлы бир киши Jaтыpды — пу-се]н ЧэбpвJылoв. Мэиэ агры-ларымы уяутдуруб. фикяр елэмэ]э го]ма]ыо. Бо)нумда Ьамысыныи Ьаггы галыб. Теки саламатлыг олсун. муЬа рибэ гуртарандан сонра кэ* лерэм Бакы]а, Ьамысы илэ керушэрэм... Инди исо душ-мэнлэ давамыз вар. Чинкизлэ Расим редаксм-]амыза кэлэн кунун сэЬориси чэбhэJэ Joлa душэчэкдилор Тэки саламатлыг олсун. Фмг НОВРУЗОВ. Фото Ч. Ибадовуидур. Окфбрын i-m ЧмиЫц рКоиууги Кц мидм |мыииы>шди мЫо чвтг-*“ бмр им» «тан тутуямгшдур. Лми- кендим {ехымиемымдв КемсерЬед    П*“" серЬодчидери Аеербфеи    дГ пцпдеп бириип jepanifiiffl“*T 6кв»ма д*(уш яеримиа д*И тя иестерореи, чеееб етеиш ечмемышяу    а,».____ Беш еермиш Кадисе мяо еяегедер Ааербе)»*еи серледчи ^    Ир««н    комжх^. м прущем«. *"•    •’Пфм*«« вилдирмишд*»- ОктИбрын 1-АМ «'тибарм Руси|адм Прмбмтм. иа|а, УкраМ*. КурчустаиА А»арб«|«ииа квдм 1у*   имамт атмаи уаум 44 Jaim мамрук бураш- яыш Mawraraciaaai аамамас*! Гуем|а «РадаркЦасы ма бу ааиааар арасында саркад (арадыямаа- **М|уйф| Фадарагм)агм Даааи Камрук Намрати Иамита-СММММ мамруа ш,мат» ташкшмпиры идарасмиим рама Алаа-с,мдр «асая|а» СвТА — Ааараиформун му»««Р" "• Имбасащр даонацар аа, а,у «а Руса|аныя Намин ааааатааряа аамруа сн|к«тииин прмнеапяара да(ишАириямиш*ир:    ей- «ри, гараааамгам мунасабатаар уауааY аама баргарвр вдвававадар. А. ««о»»)- тадбирл^маи буриПат гаршысынА* ааруяаа тадвиряар адяяидырмышдыр. О амН а див дамашднр аа. |амв тадвардар ааамаш Сояат Иттмфегымым комрук свамшдериии имаелемегдан ммтиие ёт-ммш республикеяерыие гершы тетбмг едилмишдир. Руси|е-иым гелем секкиа дееяетле — ААДБ-иии уаелерм ил* гершы-кыгяы муиесибетлеом де)ишмеа галмышдыр ее еаееякм кимм cepheддерми поауямеалыгы примсиллермие ее треиаитии ме-иеесме бурехмлмесыие есеслеиечегдыр. Дуиамдам а'тмвараи баяарусун Питаа аа Уара»-на ада НамсарИад олаи рЦоиялрачда еолот рубли лары тодавулдаи чыжарыямышдыр. Бундам соире буреде едеичлерии бутуи иеелери |елиыа Белерус Милли Беииыиым Ьесебет билет лери иле едемипе-чекдир. Буму оиуиле иаеК едирлер ки, гоишулерыи еа вш»|уте-лерыиы тетбмг етмеси (Лита* меаерде тутулур ее «шлечекд* Укре)меиым де, беле едече}и иеалеиилир) Белерусереаисиие кулли миг дер де рубл кутлесииии ехыдылмесыи* кетириб чы-билер. Керупмуш тедбмрлер буну и беш еермемесиие ис- тигеметяеидирилмишдир. ,    лвммшЯ¥в Белииформум мухбирине Кемчииии мелум олмушдур им, роспубликеиыи мели))* даирелериид* Белерусуи бутуи ереаисимде совет рублумум феелиЙетииии да)еидырылмесы меселеси муаекире едилмишдир. Гети герер Келелик «а* лум де)илдир. Курмуствидв асэскми чорок бЫврвиы (врвнмыш* дыр. Тбилиси де секиилер саатлерле чорек иоебелерииде де-олур, е)ии аемемда республмкеиыи мухтелиф ИШЛЭМЭ1ЭН П1НСИ1АЧЫЛАРЫН, АЛИ В0 ОРТА ИХТИСАС МЭКТЭБЛОРИ ТЭЛвБОЛЭРИНИН СОСИАЛ МУДАФИОСИНИН ИУЧЛЭНДИРИЛМОСИ НАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Беаер муиасибетлериие ке-чмд шереиТинде сосмел че-Ьетдеи ей еа мудафие олуиаи еЬелииии Ье)ат севийесини )ах-шылешдырмег мегсади иле ее «Республикеиыи игтисади *• ичтимеи-си)еси Ье)атыиы се-битлешдирмек саЬесмнде ела-ее тедбирлер Наггыиде» Ааер-бе)чаи Республикесыиын га* иуиуие муеафиг олерег герер* ииф1м: 1. Бутуи категори)алердеи олаи ишя*ме)еи пеиси)*чыл*-рмн пенси)ал*рыиа, ели ее орте мхтисес мектеблери те-лебелерииии тегеудлериие 1992-чм ил окфбрыи 1-Д«н муе))ем едилмиш елееелер 1992-чи ил ио)абрыи 1-деи е'ти-барем 20 манат (200 рубл) меблегииде ертырылсыи. 2, Ааербе)чеи    Республике- сыиыи МалиЦе Неаирли)иие тапшырылсым ки, бу фермам л* меаерде тутулам елеее еде* ммшлерим республике будче-си Ьесабыма верилмеемми те'* мни етсми. A»pfc|«a аыпув-ааыаыаа.    ЕЛЧИке,. Бекы шеЬери, 1 окт)ебр 1992-чи ил. Азэрба]чанда БМТ нума]эндэл^и ачылачаг Редакси/aja мэктуб МЭС’УЛИ^ЭТСИЗЛИК дэ Норметли редвкси)*, сои ■ехтлер бешгелерыиыи мес*-ули|)етсиали)и, сеЬленкерлыгы учбетымдеи еилемиа мере-Нетлыг ичиидедмр. Билеиде ки, биаим кимилери чохдур, иареЬетлыгым деНе да ертды ее сиае мурачиет етме)е мечбур олдум. Бу кумлерде рефигем Зари фе Меммедове)В реет кел-дим. Чох Ье)ечеилы иди. Э)-рендим ки, оглу Елхаи Мем-медов Москве етрефыиде Нерби гуллугуиу )ерымчыг го)уб еелерине га|ыдыб. Нерби ко-миссерлыге мурачиет едиб. Ому Земкилаиа кеидериблер. Бир нече aj о ре да хидмет едиб. Нааырде Фуаули чеб-Несинде аурушур. Амме Кер би комиссерлыг бу еилеим реНат бурехмыр. КеН чегырыш верегеси )олла)ыр, к*Н «дам кемдерир, оилеры Ьерби ко* миссарлыга чегырыб сорту-су ала тутурлер. Телеб едирлер ки, огулларыным )*риии де-синлер. Аид-амеи, )еаылы иаа-Ьатлар, Елхаиыи хидмет *т-ди)и Ьиссеиии дегиг уиаеиы да оилеры ииеидырмыр. Р* фигам деди ки, буцпаре де* мак олер, амма Кар дефе би эи Ьерби комиссерлыг* ча гыреиде jya Д«Ф» *луб дири лирам. Фмкирлеширем ки, карасей оглумум башыида и* иш вер. Рефигем* дадим ки, нереЬет олмесым,, давним де бешыме беле мусибет ечырлер ХЭЗАНЭТДИР ...Оглум Асиф АллеНеерди-)ев Керби хидметиии баше еу-руб «Ааереиержмгурашдырме» идаресииде феКле ишле)ир-ди. Ветви еелады кими о да торпагымыаыи, твпдеимесыие, кемдлеримиаим дагылмесыие, куиеКсыа едемлерыи елдуруд-месиме бикеие гелмеды. Ке-иуллу Губадлы чебКесии* ^олланды. (Ьеаырда уч оглум чебКеде аурушур). Лекии Керби комиссерлыг биаи реКет бурехмыр. Асифим де)ушду]'у батал)омдаи ара)ыш де кетир-дик. Хе)ри joxflyp. Бир де керурсеи je чегырыш еереге-си келиб, je да биаи оре ча-гырырлер. Нар, дефе да ура-}ими jeje-jeje кедирем: «Ал* леК, карасем белелерымыи бе шыиде и* вер?..» МуКерибе шереитииде ал* кеиии Кар )аримда Керби им* тиаам олур. Амме бмаде бале де)ил. Нерч-мерчликдир. iaa Керби комиссерлыг декы им-тиаемсыалыг буи* субутдур. Карасей, бу, не вахта га дер беле даеем * дачек? Не вахте гедер Керби комиссариат гыи мес^яиЦетсиэ мшчилери-иии учбетыидеи Ка)ечаи, гор-ху, хоф ичиида )аша)ачагыг? Ахы муКерибада сатгынлыг-ле мес'ули))*тсиаяик аслииде е)ми ше)дир. Кифе)ет ЭНМЭДОВА» Сумга)ыт суперфосфат реииоилерыиаж кеидяериидеи ее гоишу деелетлерии Ьерлермндем чарак бямеге келеилерле муиасибетлери а)дым-лешдырырлер* Идареетме орт ей лврыиыи иума|еиделаркнкн бмлдирди)име маре, меКэ Ермеимстамыи Курчустаила 1шмсер-Кед ра)оилерыидаи имам бу иаруимемиш алычы «ехымы» «шреЫи четышмеалыгыме себеб олмушдур. Тбилиси беледиЦ* идераси билдирмишдир км, окт)абрын 3-ден чорак перекеида сатыш сметаминда )ашадыглеры )«р-пэрдтп есыяы олме)ерег )алмыа Курчустан аетеидешлерыие паспортлерымы тегдим етмек шерткле сетылечагдыр. Е)ии эаманда едем бешыме сетылечег чер*)ми се)ы икмдеи уч* гелдырылмышдыр. АШ1-ДМЫ прэзмдбит сэчкиси ивмпвиИрсымдв Imm АД «магме дануш олмушдур.    . Техас ммл)ердчысы Расс Перо Даллес да (Техас ч»тетыу кечирилеи метбуат комфреисыиде демишдир ки, о, мустегмя депутат ку«и преаидеит сечкмлери Белелииле, Аг аедеки курсу угруид* ио)*брыи 3-даии муб* риаа уч »«амиэед арасында, |е'ми Кекуметим Нчырхи бвипы сы, республикечы Чорч Буш, Аркеиаес штетыиыи мокрет Билл Клинтон ее техеслы бманесмеи Росс Перо сыида кедечекдир. Дуим НЖТО-нуи МММ« аДисмм) MTWMI ими» Нирбм Я»1М» мымирммрмнмм м*чмрипдя|м ЕиЧ диммамиди фммм 1мдмси баш и^ммшдмр. _ Ларям яактяа пграбам аааа |армсы Амжмаяным .Сяра-тоге» ееиеси)* кеммсимдеи ики ракет бурахылмышдыр. Пеи-тагомуи Бешимгтомдекы реемм мум*)*ид*сиими деди)мме ма-ро, ракет лар маиаарларф иштирек еден Турки)# Г(Гасиедр* мине иемисине де)мишдир.    _______ Илким ме'лумете каре, бу фечиели мунегише н^ичесии-де Туркмении иемиеммде беш еармиш )*игыиы сендурмеи мумкум олмушдур. Илкии ме'лумете кар» Нелек олеилер ее ¡аралаианлар до а ер дыр. Лекии КелеЛик телефетым миг деры бэреде дегиг ресми ме'лумет алы имам ыш дыр. АБШ Мудафие , Неаирли)ииим иуме)еидеси хемым К. Ингрем беш еермиш Ка-дисемм шерК одеркеи билдирмишдир ки, «рекетлер тасаду-бурехылмышдыр».    и«Р (Амрилформуи 00 РИТА — СЭТА-иыи Ьаифошиишэшф). меяуметмры ИЭ'ЛУИАТ Республикесы ми))отииим бешчысы то*)ми фермены иле:    едилмишдир. Аа*рбе)чеи лреаидеитииим    м    М.    Ашуров    башга ПемеК Мустафа вгау Мемме- кецм0Си иле елегедер Камин Хаилер ре)ои ичре Ьаки- веаифедеи еаед олуимушдур.М усаЬибнмизин фикринт» Бизим учуй так чэтиндир?! БМТ. 2 оифбр ]СвТА — Таврии формуй мухбири). Ок-г)ебрыи 1-де ехшем миллет-пер 6мрли)иимн игеметкеКыи- • да Аа*рба)чаиде БМТ-иим иуееггети иума)енд*яи)мнин вчылмесы Каггында сааишин кмаелеммесы мересими олмушдур. Сеиедм БМТ-кмн Беш кетиби Бутрос Гали ее Ааер-ба)ченын харичи ишлер иеаи-ри Тофиг Гасымов имаоле-мышлар. Т. Гасымоа СЭТА — Ааер-ммформун мухбмриД* мусеКи-бесииде демишдир ки, мере-еммдеи соире биа Бутрос Гели ил* соКбет етдик. Беш кетиб деди ки, БМТ бутуи пени мустегил деелотлере оиларын гершысымде дурам проблемлерии Неллинде, ис-деКатлары теэликле баше чатдырмагда а* даКа да ире-лилемек учуй. си)аси ае игтисади шараит )аратмегда кемек етм*)е чалышыр. Онун деди-)ии* море, БМТ системииде бу мстигеметде феелиПот костерем тем бир сыре оргеилер ее програмлар еар. Нума)#и-дэлмк ачылдыгдаи сонра ом-лер феед ишле)ечек ее мстит-мли^т геаеидыгдаи . сонра гершылешдыгы четмиликлерии вреден    гелдырылмесымде Ааорбе|чеме кемек етме)* че-яышечеглер. Дагяыг Гаребег пробломи-не иелдикде исе, Беш кетиб биае деди км, БМТ, тобии ки, мунегмшемн «редей гелдыр-мегда АТЭМ-е кемек етме* )е чалышыр ее бу прососе Кор чур    комок кесторм*)* Кеаырдыр. О, о)ии аеманД* ге)д от дм ки, Горобег мае* лесииде БМТ-нии иштмракы учуй Кар ики терефии реаы-лыгы олмалыдыр. Т. Гасымов даКе сонра деди: Меи еа терефимдем билдир-дмм ки, пробломии м*Ки))е-тиии Ермеиистеиыи Ааербе)-кама олаи ереаи иддиелеры тешкил едир. Ону де го)д #т-лим км# биа сулН просесине де чох бе)ук еКеми))ет еоририк. Биаим фикримиоче, муиеги-шемим вреден толдырылмесы* на дайр се')лер ияк нов^де АТЭМ черчиеееммде ее АТоМ-иа те’минеты алтыида дааам етдмрилмеяидир. ЬМТ-иии мешгул олмеге мечбур ояду-гу муиегишеяерии с*)ы де* им ертыр, буи* море до биа миллатлераресы муиагишеле-рии аредаи гая дыры лмасын-да меКелли тешки лат леры м феелм|)етиие чох бо|ук aha* ми))ет веририк. Элбетте, Ье-лелик АТЭМ-ии Кеч бир «ш-хеимами, Керби бмряешмояори, игтисади потоисмеяы {охдур. Лекии буияер {еродыла бил ер. Беш кетиб биаим фикримиае терефдер чыхды. Неаир ахыр да доди: Мен Бош котибо. Коболе Ааерб*)-чанда опорылеи си)оси ао игтисади ислеКатлорыи мстиго-метлерм бороде доиышдым. Го)д отдим ки, биа мустегил, демократии, дуи)ееи в* уни-тар дтеяет гуру руг, )они коиститутси)а Кеоыря*)ырыг. Немии се и* дни бириичм фес-ли иисеи Ьугуглерыне. икии-чи фесям исе бу Кугугяары те'мим отмени мохешсамтери* не Keep ояуиечегдыр. Экс-сдда ГЭЗЕТ САТЫЛЬП» САТАН ОЛСА ее* «Халг гэзети»нин 26 август немрэсини бизим ра)о-на чох кеч. нечэ кун сонра кэтирдилэр. Ьэмин иемродэ «Гэзет нечэ сатылыр?» сэр-левЬоли могалэни оху)андан сонра бу мэсэлэ)э ез мува-сибэтнми билдирмэк истэдим. Гэзет-журнал сатышында аз-чох тэчрубэмэ (22 илдир бу саЬэдэ ишлэ)нрэм) эсасэн де-)э билэрэм ки. кешклэро кэлэн кундэлик мэтбуатыи Ьа-мысыны сатмаг мумкундур. Ьэр гэзетин ез охучусу вар. Мараглы материалла-рьш верилиб-верилмэмэсин-дэн асылы олма)араг кэлиб ез гззетлэрини алырлар. Вэ’-зи охучулар иеэ мараглы ]л-зы дэрч олуиаи гээетлэри ах-тарырлар. Белэлэринэ, нечэ де)эрлэр, бэлэдчилик етмэк лазы мдыр. Буна кврэ дэ тев-си)э етмэк учуй габагчадан гээетлэри нэзэрдэн кечирн-рем. Умумн)]этлэ. мэтбуат ]а)ымына сэплэякарчасына )анашмаг олмаз. тапшырылан яши мэс’уж))этлэ кермэк лазы мдыр. Бу илян эввэлин-дэн сент]абрын орталарыяа- дэк кешкэ кэтирилэн 75.373 рубллуг гэзетин памысыны сатмышам. Кешкумдэ гэзет гытлыгы олмур. V О дур ки, Бакы шэЬэриндэ-ки кошклэрде бирчэ aj эр-зиндэ 2 MiuijoH 400 мин нус-хэ гэзетин сатылмамыш гал-дырыиы охудугда пе)фслэн-дям. Бунун тэгсирини ил к невбэдэ сатычыларда кор-дум. Республика Рабата Назир-abJh дэ бу саЪэдэ сэмэрэли ишлэмир. Jaxouii илэ пиеэ ги)мэт го)улмур. Зуксэк кос тэричилэримэ oaxMaJapar мэн дэ элиня элинин устунэ го->уб иш KepMajaH, галаг-галаг сатылмамыш гээет-журнаг га)тарая сатычыларда бэра бэр мааш (340 рубл) вэ му к4фат (68 рубл) алырам. Бу ирадларЫмы Ja3u6 назирлн-Jhh баш идарэсинэ кендэр-мишэм. Тэдбир кермэк бир Jana гал сын. Ьеч чаваб да алмамышам. Сэиубэр СЭМЭДОВА, Агстафа шэЬэриядэкя В еы. Игтисади баИраи дариияашдииаа таияифяар, та-шаббусяар, масиаЬат аа араарш* чвкаяшр. «у да табиидир. вгидасиидаи, аааифасиадви. магсад-яариидаи асыяы ояма|араг hap иве «иаи. _1ш» М азуиу иааяв|в* ♦вявиати а{дыи Ниее едир. Таассуф ки програмлар, плаилар Нала ваЬид миляи-игтиса- иоммрат, самарали К>яуну аа адам билир аа ДУ1УР-Азарба|чаи Милли Тарагги ПартЦасы ташииявт иомитаси седрииии муааиии. игтисад алмлари на-миаади, Даалат Нафт Акадами)»сыиыи досаити ТаЦуб 8ЛН1ЕВИН таияифлари бу бажымдаи диггати рии позулмвсы, COMI Je вэ кэнд тэсэрруфатыньш биртэ-рофлн инкишвфы. онларый маддя-техняки базасыныи ае* иф олмасы вэ с.) ве cyôjea-тив (ндарэетмэдэ бурахылан сэЬвлэр. ислаЬатларын кечик-дирнлмэся. игтисади саботаж вэ с.) сэбэблэри вардыр. Эразимиэин учдэ бир Ьмссо-сиидэ муЬарибэ кедяр. Ву-тун буялара бахмаJopar Ье-саб едирик ки. игтисади *ус тэгнллик учуй KiKpaJsrr гэдэр патидя дотенсиалымыз тор. ЙГ^заманлар бе]нэлхалг алэмдэ бизе гаршы мунасибо-тян ¿ахшылашмасы. Jama* дыгымыз чографи макая игтисади тэраггя учуй топни japaTMblioAbip. Парти1амызыи — Вир иартя]а да Japa-иыр, си!аси Ьэ]атымы*а )еня нуиасибэт, Jen иде)адар да-хил олур. By BipnJUTO маг-седи адыядаи мэ'думдур. Лакни мэгсэдэ чатмаг тчги сиз нэ тэклнф едирсяяяз? Бу со ]асялэшмо милли тэрэтдо иэ веоэчэк? - ССРИ-нин дагмлмасы. 6ejHdAxanr bo3HJJw A3ap6aJ-чаиын там мустзгиллик га-занмасы учуй тарихя имкан JapaTMHOiAHp. Инди raTHjjar-лэ демэк олар ки, A3op6aJ-чан Республикасы CHjacH мустзгиллик элдэ етмншдир. Анчаг дун Ja девлэтлэри арасында лэ)агетли Jep тутмаг учуй Ьекмэн игтисади мустэ-гилли1э кайл олмаг лазым-дыр. Тэоссуф ки. HTTHcaAHj-JaTbiMH3 бепрая вээи))алшдэ~ дир, HH$AjacHja rypJaH едир. халгын lamajbiin cobkJJoch кунбзкун ашагы душур. иэ-мииэтдэ сосиал кэркннлик ра тэдбнрлор bajara кечирил-мишднр вэ нечирилир. Анчаг беле Ьесаб едирик ки, бу тедбирлер Kwfcajer гэдэр эсас-лаядырылмамышдыр. Japbm-чыгдыр. Игтисади аслаЬатла-рын сур’ети олдугча »hJW Вязям фикримизчэ, игтисади нслаЬатлар беш приясипэ осасланмалыдыр:    езел    мул- KBjJero; ааад тошеббусторлы-гын иякяшафы учуй Ьэрте-рефли шэраит Japeды хмагы-на; гя)метлерня сэрбэстлэш- шэртсиз онун сакянлэрино барышланмалыдыр... ЭЬалир комму нал хидмзти, ичтямаи наша муэсснсалэри, . девлэт тичарэти шэбэкэсянэ дахп олаи o6JeKTfldp Ьэмин муэс- СИСЭ ВЭ 06j€KTflapA9 HfllTOjgH ишчилэрэ сатылмалыдЫр. Бу ишчилэрия Ьэмин музссисэ вэ об)ектлэри алмагдаи имтяна eTAHjM Ьалда оилар ауксиоя-ларда вэ Ja мугавиле |олу илэ сатылмалыдыр. Кичик. орта вэ нря музс-сисэлэрин езлэшдирклмэсн ашарыдакы га]дада апарыл-малыдыр: оиларыя эсас фонд-ларыиыи галыг дэ1эриннн бир Ьиссеси (мэселен. 25 фа-яэ) MyoJJdH Me'Japaap эсасын-да (мэсэлэи, Ьэмяи муессясе-дэ иш стажы, тутдуру вэзя-фэ. тэЬсил сэвиЦеси ае с.) yJpyH муэсснсэлерин лэри арасында болунмели багышламаг Joay мл» оя рьш хусуси мулкиИэткяэ чео-рилмэлидир: эсас фоидларьи галыг дэ)эряияя Jepfld : Ьиссеси муаскр гя]мет. дирялмэсияе; милли пул то-пдияии курсуиун сероест- глеядирнлмели. » Ja кредит Jo-фнзикн (О чум. али мегседн бу потенсиалдан сэмэрэли нстифадэ етмек. ха-рнчн игтисади елагелермн Ja-ратдыгы имкаялардав фа]да-лаимаг есасыяда АаербаЯ«* ныи милли тереггисяяе явил »^кисизларш djuwu-    ты»г    тп» тонирет тештофлерниа тор- ]ону кеч мишдир.  ________ беле b93hJJot ¿араимасыныи бир чох oóJeKTHB (кечмиш ССРИ-нин ajpH-aJpN рекнои-лары Иле игтисади элагэлэ- ш7 — ВеЬраидая . . Ьекумэт терефиидеи бир сы- Партя]амыз стратежи хам 1л то еиериш Ьесил еден саИелерии. демир Золуиун. Ьава неглииатынын, рабнте-ням. мудафие cerojec* cahe-леркяяк бир сыра муессисе-лэриини девлэт мулкхИэткк-де галмасыаыи терефдары-дыр. тездякле евлешдирмэ Ьаггыида ганун гебул едил-меля ве мутлэг девлэт мул-кяИзтяидэ олаи JamaJbno мэязиллэри. бияалар ге)д- лу илэ истеяилаи' . Ьугугн шэхелере (о чумле-баак фаяэ- Д8Н хариче) сатылмалыдыр. ®ШДИР*ЛМ®‘ Бу замай yjryn ншчнлэринэ устуилук мэлидкр. Инди Азерба)чаида еалето дирмэдэн елде едилечея сангин ' гыи да ирелн сурулур „ дирмэдэн элдэ i едилэчэк саития бутуи - ватеидашла» арасында белуимзеииии фИ|> Ьяиедяр. чуикд Азэрбе)тоя (Ааам а-»» |Дшш ь 4 и 2’ J « НО« ;
RealCheck