Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 3, 1992, Baku, Azerbaijan ¿ÜMüUU UÜiüWÏ, 1ННЩЛ7 9 OGI1992 KYHYH XWfWfH* и ft h <йИ кундалик ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТ hep МПИМ xejMpt Эдасы вэзифэсиндви 6eJyK бирини ешидиб бешини гул&г ардына вуран. ортада JejHO учла кэзэн «орта»    пнллэ кадрлары. Сиза нэ вар ни. седлан 1ухарыды, Д®)УЛЭН ашагы. Ленидэнгурма да сиза душду. Ашкарлыг вэ демократа ¿урушундэ иштаЬ гы-лынчынызы бир аз да итилэ-!нб ашкарча таладыз    бу мил- лоти. Догулдугунуэ    кэнди рэЬбэрлик етди]иниз    колхо зу, заводу, фабрики ДЭД® малы ними белдуз ишбазлар вэ дэлэдузлар арасында. «ез-лэшдирдиниз». Инди дэ ишлэриниз иис кетмир. Ьекумэт чаван, сиз гурд. Секурсунуз. дашытды-рыб апарырсыныз A39p6aj4a-нын нефтиню, мисини, алуми-ниумуну. дэ1эр-дэ1мэзинэ са тыб харичи банкларда ]атыр $ырырсыныз. Лэгин фикнрлэ-ширсиниз ки, дун}аньш ахы-ры чатыб. Jox. ду^анын ахы-рына Ьэлэ чох вар... ДаЬа пикетлэрдэн. нума 1ишлэрдэн. тэ’тиллэрдэн дэ горхунуз Joxflyp. Вир азча сэсини галдыраны Ja ихтиса-ра салырсыныз, Ja да башга ишэ кечирирсиниз. Беш-он адамын агзыны ]уммаг/езу-нуздэн башга Ьеч кэсэ фа]да BepMajoH вэзифэнязи гору-маг учуй чурук гоз пфюгпш дэ олаи меЬсулларынызы эл ли^уз гат баЬаеына фагыр касыб-кусуба сырымага ча-лышырсыныз. Вары чэкилио дурмурсунуз бир гырагда ки, иш бачаранлар, вичданы иш-таЬындан кучлу адамлар би-зи дэ. ело сизи дэ ryJyHVH днбиндэн чыхарсынлар. Ии-сафа кэлин. азарьга да. дв]ул-Mejiffl дэ. cвJYЛMэJин до бир сону вар ахы... 4»6h» хетта» 2 OKTJABP МАГДАМ Ермеммлерии Куяаблы, Нах--..юамик Дешбашы Jykck. лмклерииде }ерлешем топлеры рэкет гурту леры вусмет бмлммр. PeJoH мерк**»« *• Jyxapw Геребегле НемсерКед кемдлерми етеше тууулмасы нетмкесимде дагынтылар вар. МуЬум стретежн *Н*мм)|*тм олен Дешбешы |уксеклн|нн-де ген беНасыма елде едмл миш ммгелерин итмрмлмесм х усу силе ечынечеглыдыр. Ар-хадеи кемем келмедн|мкд*и белмелеримиа Дешбешыде меЬкемлене билмемншлер. Инди ре)омун влмегелы, Эли-меде дли, Хачын-Дербенд, Моллалер ее Курдлер кемд-лери M*hj Немии |укс*клик-деи муитеаем Гред етешине тутулур. АЕДЭРЭ Эи керкии веаиЦет Сырхе- аеид кеиди етрвфыида ол мушдур. Ермеии е*сследиси|е корпусуиуи гуеееяери «теши да{еидырмег Ьоггыиде реаы-лыга меЬел го)медеи Нучуму девам етдмрирлер. Оилер еееелче меегелерммиаи куклу артиллери)* етешине тут-мушлер. Соире еетомет ее иринаплы лул*м)отяерл* ире-лилем*)* чеНд кестермишлер. Ордумуауи Тертер белме-ipn душмеиии Ьучумуиуи гаршысыиы мер дли кл* *л-мышлер. Кучлу екс-Ьучум ермеиилери лерекеид* Нел-да кери чекилме)* мечбур ет* мишдир. Эскерлеримиэ технике ее Нерби су реет еле ке-чирмишлер. Венк jaiuajwiu меитегеси ет-•афыида де^ушлер сеикммек илмир. Буред* де устуилук ордумуауи елиидедир. Зи|еддии СУЛТАНОВ» «Хелг геаетиаиии мухбири. t ГУБАДЛЫДА K6PY] Дуиеи куидуа Губадлы pejon меркеаи )*хымлыгымде ики реслубликеныи серЬедиид* керушмуш Aaep6*j4*H ее Ер-меиистаи Некумет иуме{енд* Ье)'*тлери диалогу даеем *т-дирмек ии^етиидедирлер. Те-рефлерии рааылыгы ил* даиы-шыглер бир кун евеел Ерме-нистеи терефиидеи етеше ту-тулмуш Зенкилеи pejon мер-кеаиндеи бур*)* кечирилмиш-дир. Ики республик* ересын-да демир )ол кедиш-келиши-иии берпасы, Нахчыване rea ее електрик еиержисииии ■*-рилмеси, муиегишении иеди-шииде гырылмыш дикер ком-муиикеси)еларыи берпе едил-меси мл* беглы месеяелер комплексиии муаекире етмек леаым иелечекдир. Данышыгларде Руси)* Фе-дераси)есы мушеНидечилер групунуи реЬбери кеиерел-ма)ор Витали Глушшук ишти-рак едир. Оиун деди)иие мере, сабеЬ муиегишели тереф-лерии аралешдырылмега беш-леимасы истисна де|илдмр. ГУБАДЛЫ, 2 омт)абр (Ааерииформ). Хусуси мухбмримиа тоо Шулмам сеет 16.30-де хебер еермишдир км, Ермешк- rutfju АмрбаИш м 1р«1мигт«мы11 Ьмуми мум1|мм И атмрн ipxMMMM дммшмгмры мемишдир. ДЭРБЭНДИИ YP8JH ВЭ УРЭКЛН ОШШРН FAPABAf ДАДЫР Дэрбэнддэ Чинкизин ев-еши)и. гоЬум-гардашы, ишк, |ахшы доланышыгы вар. Саикт-Петербургда институт гурта рыб, али тэЬсилли му-Ьэндисдир. Дэрбэнддэ Чив-кизин ахыр беш илдэ бирчэ ра1гатлыгы Jox иди. Халгын бу чэтин кунундэ Ъардан ра-Ьатлыг тапачагды? «hop кун радиода, т«левизи]ада . Гара-багдан данышыланда, шэЬид олан гардаш-бачыларымызы. дидэркин душмуш еллэрими-зи керэндэ багрым гана де-нурду. —. flejHp. — Нэ гэ-дэр узагдан-узага )алан вэ Ja дотру хэбэрлэри ешитмэк олар? Дэрбэнди A33p6aj4aH-дан сэрЪэд aJupHpca да, урэ-Jh бурдадыр. Кэрэк Ьамымыз бу мэгамда кучумуз чатан komoJh едок. Morf hap сила-Ьын дилини билирэм, кэлиб гошулдум Азэрба}чан ордусу-на. Фэхрэддин Сэфэровуи ба-TaajoHyHAa вурушурдум. Аг-дэрэдэ кедэн д^ушлэрин би-риндэ агыр ]араландым. Ба-кыда муаличэ олунурдум». Ьэмин де|уш бародэ Чин-киз Багыровла бир бaтaлJoн-да вурушан Расим Абдулла-JeB данышды: — Шушалы ЭЬлиман хэ-бэр верди ки, еЬт^атлы олун, беш нэфэр душмэн кэлир. Ело буну демишди ки, ЭИли-маны вурдулар. Демэ, кэлэн 6ejy« бир дэстэ имиш. Атыш-мага башладыг. Ермэнилэр олду- ;pi кери 4dKiuiMdj9 мэчбур лар. Елэ бу вахт узоэуз тэ- пэдэн устумузэ мэрми Jar-мага башлады. Орада душмэн танкы вар имиш. Мэр-минин бири арамыза душду. Лолдашларымыздан учуну — Ревшэни, Рамизи, Йлкини итирдик. Ларалананлары Ар-дам да кьг Ьэрби госпиталда муаличэ етдилэр. Bo3hJJoth ярмп оланлаюы Бакы]а кэтир- дик. Чинкиз республика уро-ложи хэстэханасында муали-чз олунурду. Гэлпэ гарын на-hHjocHHAd илишиб галмыш- ды. Чинкиз ИНДИ B93Hjj0THHHH JaxmH олдуруну деди. — Дуздург Ьэкимлэр де* jHpAOp ки, пэлэ бир муддэт дэ муаличэ олун, амма мои гала билмэдим. ХаЬиш еди-рэм, Ьэкимлэрэ миннэтдар* лырымы чатдырын. Академик Чавад Чавадзадэ езу мэним вэ зи J J этимл э марагланырды. ЧэрраЬ ТаЪир Мэммэдов мэ-нэ гардаш гэдэр JaxbiH олуб. Бакыда Ьеч кимим joxflyp. Ja-шрымы валидеХнлэри- мэ, ronyM-arpaóaJa да хэбор вермэмишдим.. Бутун 03Hj-Jothmh Ьэкимлэр чэкиблэр. ТаЬир Мэммэдов Ьэтта чнбн-мэ сигарет пулу да гoJyб. Тибб бачысы Натэван Чэфэ- Вбашымын устундэ олуб. ДЭН М9И9 Хврэк кэтириб. Мэнимлэ бир отагда ]ашлы бир киши Jaтыpды — пу-се]н ЧэбpвJылoв. Мэиэ агры-ларымы уяутдуруб. фикяр елэмэ]э го]ма]ыо. Бо)нумда Ьамысыныи Ьаггы галыб. Теки саламатлыг олсун. муЬа рибэ гуртарандан сонра кэ* лерэм Бакы]а, Ьамысы илэ керушэрэм... Инди исо душ-мэнлэ давамыз вар. Чинкизлэ Расим редаксм-]амыза кэлэн кунун сэЬориси чэбhэJэ Joлa душэчэкдилор Тэки саламатлыг олсун. Фмг НОВРУЗОВ. Фото Ч. Ибадовуидур. Окфбрын i-m ЧмиЫц рКоиууги Кц мидм |мыииы>шди мЫо чвтг-*“ бмр им» «тан тутуямгшдур. Лми- кендим {ехымиемымдв КемсерЬед    П*“" серЬодчидери Аеербфеи    дГ пцпдеп бириип jepanifiiffl“*T 6кв»ма д*(уш яеримиа д*И тя иестерореи, чеееб етеиш ечмемышяу    а,».____ Беш еермиш Кадисе мяо еяегедер Ааербе)»*еи серледчи ^    Ир««н    комжх^. м прущем«. *"•    •’Пфм*«« вилдирмишд*»- ОктИбрын 1-АМ «'тибарм Руси|адм Прмбмтм. иа|а, УкраМ*. КурчустаиА А»арб«|«ииа квдм 1у*   имамт атмаи уаум 44 Jaim мамрук бураш- яыш Mawraraciaaai аамамас*! Гуем|а «РадаркЦасы ма бу ааиааар арасында саркад (арадыямаа- **М|уйф| Фадарагм)агм Даааи Камрук Намрати Иамита-СММММ мамруа ш,мат» ташкшмпиры идарасмиим рама Алаа-с,мдр «асая|а» СвТА — Ааараиформун му»««Р" "• Имбасащр даонацар аа, а,у «а Руса|аныя Намин ааааатааряа аамруа сн|к«тииин прмнеапяара да(ишАириямиш*ир:    ей- «ри, гараааамгам мунасабатаар уауааY аама баргарвр вдвававадар. А. ««о»»)- тадбирл^маи буриПат гаршысынА* ааруяаа тадвиряар адяяидырмышдыр. О амН а див дамашднр аа. |амв тадвардар ааамаш Сояат Иттмфегымым комрук свамшдериии имаелемегдан ммтиие ёт-ммш республикеяерыие гершы тетбмг едилмишдир. Руси|е-иым гелем секкиа дееяетле — ААДБ-иии уаелерм ил* гершы-кыгяы муиесибетлеом де)ишмеа галмышдыр ее еаееякм кимм cepheддерми поауямеалыгы примсиллермие ее треиаитии ме-иеесме бурехмлмесыие есеслеиечегдыр. Дуиамдам а'тмвараи баяарусун Питаа аа Уара»-на ада НамсарИад олаи рЦоиялрачда еолот рубли лары тодавулдаи чыжарыямышдыр. Бундам соире буреде едеичлерии бутуи иеелери |елиыа Белерус Милли Беииыиым Ьесебет билет лери иле едемипе-чекдир. Буму оиуиле иаеК едирлер ки, гоишулерыи еа вш»|уте-лерыиы тетбмг етмеси (Лита* меаерде тутулур ее «шлечекд* Укре)меиым де, беле едече}и иеалеиилир) Белерусереаисиие кулли миг дер де рубл кутлесииии ехыдылмесыи* кетириб чы-билер. Керупмуш тедбмрлер буну и беш еермемесиие ис- тигеметяеидирилмишдир. ,    лвммшЯ¥в Белииформум мухбирине Кемчииии мелум олмушдур им, роспубликеиыи мели))* даирелериид* Белерусуи бутуи ереаисимде совет рублумум феелиЙетииии да)еидырылмесы меселеси муаекире едилмишдир. Гети герер Келелик «а* лум де)илдир. Курмуствидв асэскми чорок бЫврвиы (врвнмыш* дыр. Тбилиси де секиилер саатлерле чорек иоебелерииде де-олур, е)ии аемемда республмкеиыи мухтелиф ИШЛЭМЭ1ЭН П1НСИ1АЧЫЛАРЫН, АЛИ В0 ОРТА ИХТИСАС МЭКТЭБЛОРИ ТЭЛвБОЛЭРИНИН СОСИАЛ МУДАФИОСИНИН ИУЧЛЭНДИРИЛМОСИ НАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Беаер муиасибетлериие ке-чмд шереиТинде сосмел че-Ьетдеи ей еа мудафие олуиаи еЬелииии Ье)ат севийесини )ах-шылешдырмег мегсади иле ее «Республикеиыи игтисади *• ичтимеи-си)еси Ье)атыиы се-битлешдирмек саЬесмнде ела-ее тедбирлер Наггыиде» Ааер-бе)чаи Республикесыиын га* иуиуие муеафиг олерег герер* ииф1м: 1. Бутуи категори)алердеи олаи ишя*ме)еи пеиси)*чыл*-рмн пенси)ал*рыиа, ели ее орте мхтисес мектеблери те-лебелерииии тегеудлериие 1992-чм ил окфбрыи 1-Д«н муе))ем едилмиш елееелер 1992-чи ил ио)абрыи 1-деи е'ти-барем 20 манат (200 рубл) меблегииде ертырылсыи. 2, Ааербе)чеи    Республике- сыиыи МалиЦе Неаирли)иие тапшырылсым ки, бу фермам л* меаерде тутулам елеее еде* ммшлерим республике будче-си Ьесабыма верилмеемми те'* мни етсми. A»pfc|«a аыпув-ааыаыаа.    ЕЛЧИке,. Бекы шеЬери, 1 окт)ебр 1992-чи ил. Азэрба]чанда БМТ нума]эндэл^и ачылачаг Редакси/aja мэктуб МЭС’УЛИ^ЭТСИЗЛИК дэ Норметли редвкси)*, сои ■ехтлер бешгелерыиыи мес*-ули|)етсиали)и, сеЬленкерлыгы учбетымдеи еилемиа мере-Нетлыг ичиидедмр. Билеиде ки, биаим кимилери чохдур, иареЬетлыгым деНе да ертды ее сиае мурачиет етме)е мечбур олдум. Бу кумлерде рефигем Зари фе Меммедове)В реет кел-дим. Чох Ье)ечеилы иди. Э)-рендим ки, оглу Елхаи Мем-медов Москве етрефыиде Нерби гуллугуиу )ерымчыг го)уб еелерине га|ыдыб. Нерби ко-миссерлыге мурачиет едиб. Ому Земкилаиа кеидериблер. Бир нече aj о ре да хидмет едиб. Нааырде Фуаули чеб-Несинде аурушур. Амме Кер би комиссерлыг бу еилеим реНат бурехмыр. КеН чегырыш верегеси )олла)ыр, к*Н «дам кемдерир, оилеры Ьерби ко* миссарлыга чегырыб сорту-су ала тутурлер. Телеб едирлер ки, огулларыным )*риии де-синлер. Аид-амеи, )еаылы иаа-Ьатлар, Елхаиыи хидмет *т-ди)и Ьиссеиии дегиг уиаеиы да оилеры ииеидырмыр. Р* фигам деди ки, буцпаре де* мак олер, амма Кар дефе би эи Ьерби комиссерлыг* ча гыреиде jya Д«Ф» *луб дири лирам. Фмкирлеширем ки, карасей оглумум башыида и* иш вер. Рефигем* дадим ки, нереЬет олмесым,, давним де бешыме беле мусибет ечырлер ХЭЗАНЭТДИР ...Оглум Асиф АллеНеерди-)ев Керби хидметиии баше еу-руб «Ааереиержмгурашдырме» идаресииде феКле ишле)ир-ди. Ветви еелады кими о да торпагымыаыи, твпдеимесыие, кемдлеримиаим дагылмесыие, куиеКсыа едемлерыи елдуруд-месиме бикеие гелмеды. Ке-иуллу Губадлы чебКесии* ^олланды. (Ьеаырда уч оглум чебКеде аурушур). Лекии Керби комиссерлыг биаи реКет бурехмыр. Асифим де)ушду]'у батал)омдаи ара)ыш де кетир-дик. Хе)ри joxflyp. Бир де керурсеи je чегырыш еереге-си келиб, je да биаи оре ча-гырырлер. Нар, дефе да ура-}ими jeje-jeje кедирем: «Ал* леК, карасем белелерымыи бе шыиде и* вер?..» МуКерибе шереитииде ал* кеиии Кар )аримда Керби им* тиаам олур. Амме бмаде бале де)ил. Нерч-мерчликдир. iaa Керби комиссерлыг декы им-тиаемсыалыг буи* субутдур. Карасей, бу, не вахта га дер беле даеем * дачек? Не вахте гедер Керби комиссариат гыи мес^яиЦетсиэ мшчилери-иии учбетыидеи Ка)ечаи, гор-ху, хоф ичиида )аша)ачагыг? Ахы муКерибада сатгынлыг-ле мес'ули))*тсиаяик аслииде е)ми ше)дир. Кифе)ет ЭНМЭДОВА» Сумга)ыт суперфосфат реииоилерыиаж кеидяериидеи ее гоишу деелетлерии Ьерлермндем чарак бямеге келеилерле муиасибетлери а)дым-лешдырырлер* Идареетме орт ей лврыиыи иума|еиделаркнкн бмлдирди)име маре, меКэ Ермеимстамыи Курчустаила 1шмсер-Кед ра)оилерыидаи имам бу иаруимемиш алычы «ехымы» «шреЫи четышмеалыгыме себеб олмушдур. Тбилиси беледиЦ* идераси билдирмишдир км, окт)абрын 3-ден чорак перекеида сатыш сметаминда )ашадыглеры )«р-пэрдтп есыяы олме)ерег )алмыа Курчустан аетеидешлерыие паспортлерымы тегдим етмек шерткле сетылечагдыр. Е)ии эаманда едем бешыме сетылечег чер*)ми се)ы икмдеи уч* гелдырылмышдыр. АШ1-ДМЫ прэзмдбит сэчкиси ивмпвиИрсымдв Imm АД «магме дануш олмушдур.    . Техас ммл)ердчысы Расс Перо Даллес да (Техас ч»тетыу кечирилеи метбуат комфреисыиде демишдир ки, о, мустегмя депутат ку«и преаидеит сечкмлери Белелииле, Аг аедеки курсу угруид* ио)*брыи 3-даии муб* риаа уч »«амиэед арасында, |е'ми Кекуметим Нчырхи бвипы сы, республикечы Чорч Буш, Аркеиаес штетыиыи мокрет Билл Клинтон ее техеслы бманесмеи Росс Перо сыида кедечекдир. Дуим НЖТО-нуи МММ« аДисмм) MTWMI ими» Нирбм Я»1М» мымирммрмнмм м*чмрипдя|м ЕиЧ диммамиди фммм 1мдмси баш и^ммшдмр. _ Ларям яактяа пграбам аааа |армсы Амжмаяным .Сяра-тоге» ееиеси)* кеммсимдеи ики ракет бурахылмышдыр. Пеи-тагомуи Бешимгтомдекы реемм мум*)*ид*сиими деди)мме ма-ро, ракет лар маиаарларф иштирек еден Турки)# Г(Гасиедр* мине иемисине де)мишдир.    _______ Илким ме'лумете каре, бу фечиели мунегише н^ичесии-де Туркмении иемиеммде беш еармиш )*игыиы сендурмеи мумкум олмушдур. Илкии ме'лумете кар» Нелек олеилер ее ¡аралаианлар до а ер дыр. Лекии КелеЛик телефетым миг деры бэреде дегиг ресми ме'лумет алы имам ыш дыр. АБШ Мудафие , Неаирли)ииим иуме)еидеси хемым К. Ингрем беш еермиш Ка-дисемм шерК одеркеи билдирмишдир ки, «рекетлер тасаду-бурехылмышдыр».    и«Р (Амрилформуи 00 РИТА — СЭТА-иыи Ьаифошиишэшф). меяуметмры ИЭ'ЛУИАТ Республикесы ми))отииим бешчысы то*)ми фермены иле:    едилмишдир. Аа*рбе)чеи лреаидеитииим    м    М.    Ашуров    башга ПемеК Мустафа вгау Мемме- кецм0Си иле елегедер Камин Хаилер ре)ои ичре Ьаки- веаифедеи еаед олуимушдур.М усаЬибнмизин фикринт» Бизим учуй так чэтиндир?! БМТ. 2 оифбр ]СвТА — Таврии формуй мухбири). Ок-г)ебрыи 1-де ехшем миллет-пер 6мрли)иимн игеметкеКыи- • да Аа*рба)чаиде БМТ-иим иуееггети иума)енд*яи)мнин вчылмесы Каггында сааишин кмаелеммесы мересими олмушдур. Сеиедм БМТ-кмн Беш кетиби Бутрос Гали ее Ааер-ба)ченын харичи ишлер иеаи-ри Тофиг Гасымов имаоле-мышлар. Т. Гасымоа СЭТА — Ааер-ммформун мухбмриД* мусеКи-бесииде демишдир ки, мере-еммдеи соире биа Бутрос Гели ил* соКбет етдик. Беш кетиб деди ки, БМТ бутуи пени мустегил деелотлере оиларын гершысымде дурам проблемлерии Неллинде, ис-деКатлары теэликле баше чатдырмагда а* даКа да ире-лилемек учуй. си)аси ае игтисади шараит )аратмегда кемек етм*)е чалышыр. Онун деди-)ии* море, БМТ системииде бу мстигеметде феелиПот костерем тем бир сыре оргеилер ее програмлар еар. Нума)#и-дэлмк ачылдыгдаи сонра ом-лер феед ишле)ечек ее мстит-мли^т геаеидыгдаи . сонра гершылешдыгы четмиликлерии вреден    гелдырылмесымде Ааорбе|чеме кемек етме)* че-яышечеглер. Дагяыг Гаребег пробломи-не иелдикде исе, Беш кетиб биае деди км, БМТ, тобии ки, мунегмшемн «редей гелдыр-мегда АТЭМ-е кемек етме* )е чалышыр ее бу прососе Кор чур    комок кесторм*)* Кеаырдыр. О, о)ии аеманД* ге)д от дм ки, Горобег мае* лесииде БМТ-нии иштмракы учуй Кар ики терефии реаы-лыгы олмалыдыр. Т. Гасымов даКе сонра деди: Меи еа терефимдем билдир-дмм ки, пробломии м*Ки))е-тиии Ермеиистеиыи Ааербе)-кама олаи ереаи иддиелеры тешкил едир. Ону де го)д #т-лим км# биа сулН просесине де чох бе)ук еКеми))ет еоририк. Биаим фикримиоче, муиеги-шемим вреден толдырылмесы* на дайр се')лер ияк нов^де АТЭМ черчиеееммде ее АТоМ-иа те’минеты алтыида дааам етдмрилмеяидир. ЬМТ-иии мешгул олмеге мечбур ояду-гу муиегишеяерии с*)ы де* им ертыр, буи* море до биа миллатлераресы муиагишеле-рии аредаи гая дыры лмасын-да меКелли тешки лат леры м феелм|)етиие чох бо|ук aha* ми))ет веририк. Элбетте, Ье-лелик АТЭМ-ии Кеч бир «ш-хеимами, Керби бмряешмояори, игтисади потоисмеяы {охдур. Лекии буияер {еродыла бил ер. Беш кетиб биаим фикримиае терефдер чыхды. Неаир ахыр да доди: Мен Бош котибо. Коболе Ааерб*)-чанда опорылеи си)оси ао игтисади ислеКатлорыи мстиго-метлерм бороде доиышдым. Го)д отдим ки, биа мустегил, демократии, дуи)ееи в* уни-тар дтеяет гуру руг, )они коиститутси)а Кеоыря*)ырыг. Немии се и* дни бириичм фес-ли иисеи Ьугуглерыне. икии-чи фесям исе бу Кугугяары те'мим отмени мохешсамтери* не Keep ояуиечегдыр. Экс-сдда ГЭЗЕТ САТЫЛЬП» САТАН ОЛСА ее* «Халг гэзети»нин 26 август немрэсини бизим ра)о-на чох кеч. нечэ кун сонра кэтирдилэр. Ьэмин иемродэ «Гэзет нечэ сатылыр?» сэр-левЬоли могалэни оху)андан сонра бу мэсэлэ)э ез мува-сибэтнми билдирмэк истэдим. Гэзет-журнал сатышында аз-чох тэчрубэмэ (22 илдир бу саЬэдэ ишлэ)нрэм) эсасэн де-)э билэрэм ки. кешклэро кэлэн кундэлик мэтбуатыи Ьа-мысыны сатмаг мумкундур. Ьэр гэзетин ез охучусу вар. Мараглы материалла-рьш верилиб-верилмэмэсин-дэн асылы олма)араг кэлиб ез гззетлэрини алырлар. Вэ’-зи охучулар иеэ мараглы ]л-зы дэрч олуиаи гээетлэри ах-тарырлар. Белэлэринэ, нечэ де)эрлэр, бэлэдчилик етмэк лазы мдыр. Буна кврэ дэ тев-си)э етмэк учуй габагчадан гээетлэри нэзэрдэн кечирн-рем. Умумн)]этлэ. мэтбуат ]а)ымына сэплэякарчасына )анашмаг олмаз. тапшырылан яши мэс’уж))этлэ кермэк лазы мдыр. Бу илян эввэлин-дэн сент]абрын орталарыяа- дэк кешкэ кэтирилэн 75.373 рубллуг гэзетин памысыны сатмышам. Кешкумдэ гэзет гытлыгы олмур. V О дур ки, Бакы шэЬэриндэ-ки кошклэрде бирчэ aj эр-зиндэ 2 MiuijoH 400 мин нус-хэ гэзетин сатылмамыш гал-дырыиы охудугда пе)фслэн-дям. Бунун тэгсирини ил к невбэдэ сатычыларда кор-дум. Республика Рабата Назир-abJh дэ бу саЪэдэ сэмэрэли ишлэмир. Jaxouii илэ пиеэ ги)мэт го)улмур. Зуксэк кос тэричилэримэ oaxMaJapar мэн дэ элиня элинин устунэ го->уб иш KepMajaH, галаг-галаг сатылмамыш гээет-журнаг га)тарая сатычыларда бэра бэр мааш (340 рубл) вэ му к4фат (68 рубл) алырам. Бу ирадларЫмы Ja3u6 назирлн-Jhh баш идарэсинэ кендэр-мишэм. Тэдбир кермэк бир Jana гал сын. Ьеч чаваб да алмамышам. Сэиубэр СЭМЭДОВА, Агстафа шэЬэриядэкя В еы. Игтисади баИраи дариияашдииаа таияифяар, та-шаббусяар, масиаЬат аа араарш* чвкаяшр. «у да табиидир. вгидасиидаи, аааифасиадви. магсад-яариидаи асыяы ояма|араг hap иве «иаи. _1ш» М азуиу иааяв|в* ♦вявиати а{дыи Ниее едир. Таассуф ки програмлар, плаилар Нала ваЬид миляи-игтиса- иоммрат, самарали К>яуну аа адам билир аа ДУ1УР-Азарба|чаи Милли Тарагги ПартЦасы ташииявт иомитаси седрииии муааиии. игтисад алмлари на-миаади, Даалат Нафт Акадами)»сыиыи досаити ТаЦуб 8ЛН1ЕВИН таияифлари бу бажымдаи диггати рии позулмвсы, COMI Je вэ кэнд тэсэрруфатыньш биртэ-рофлн инкишвфы. онларый маддя-техняки базасыныи ае* иф олмасы вэ с.) ве cyôjea-тив (ндарэетмэдэ бурахылан сэЬвлэр. ислаЬатларын кечик-дирнлмэся. игтисади саботаж вэ с.) сэбэблэри вардыр. Эразимиэин учдэ бир Ьмссо-сиидэ муЬарибэ кедяр. Ву-тун буялара бахмаJopar Ье-саб едирик ки. игтисади *ус тэгнллик учуй KiKpaJsrr гэдэр патидя дотенсиалымыз тор. ЙГ^заманлар бе]нэлхалг алэмдэ бизе гаршы мунасибо-тян ¿ахшылашмасы. Jama* дыгымыз чографи макая игтисади тэраггя учуй топни japaTMblioAbip. Парти1амызыи — Вир иартя]а да Japa-иыр, си!аси Ьэ]атымы*а )еня нуиасибэт, Jen иде)адар да-хил олур. By BipnJUTO маг-седи адыядаи мэ'думдур. Лакни мэгсэдэ чатмаг тчги сиз нэ тэклнф едирсяяяз? Бу со ]асялэшмо милли тэрэтдо иэ веоэчэк? - ССРИ-нин дагмлмасы. 6ejHdAxanr bo3HJJw A3ap6aJ-чаиын там мустзгиллик га-занмасы учуй тарихя имкан JapaTMHOiAHp. Инди raTHjjar-лэ демэк олар ки, A3op6aJ-чан Республикасы CHjacH мустзгиллик элдэ етмншдир. Анчаг дун Ja девлэтлэри арасында лэ)агетли Jep тутмаг учуй Ьекмэн игтисади мустэ-гилли1э кайл олмаг лазым-дыр. Тэоссуф ки. HTTHcaAHj-JaTbiMH3 бепрая вээи))алшдэ~ дир, HH$AjacHja rypJaH едир. халгын lamajbiin cobkJJoch кунбзкун ашагы душур. иэ-мииэтдэ сосиал кэркннлик ра тэдбнрлор bajara кечирил-мишднр вэ нечирилир. Анчаг беле Ьесаб едирик ки, бу тедбирлер Kwfcajer гэдэр эсас-лаядырылмамышдыр. Japbm-чыгдыр. Игтисади аслаЬатла-рын сур’ети олдугча »hJW Вязям фикримизчэ, игтисади нслаЬатлар беш приясипэ осасланмалыдыр:    езел    мул- KBjJero; ааад тошеббусторлы-гын иякяшафы учуй Ьэрте-рефли шэраит Japeды хмагы-на; гя)метлерня сэрбэстлэш- шэртсиз онун сакянлэрино барышланмалыдыр... ЭЬалир комму нал хидмзти, ичтямаи наша муэсснсалэри, . девлэт тичарэти шэбэкэсянэ дахп олаи o6JeKTfldp Ьэмин муэс- СИСЭ ВЭ 06j€KTflapA9 HfllTOjgH ишчилэрэ сатылмалыдЫр. Бу ишчилэрия Ьэмин музссисэ вэ об)ектлэри алмагдаи имтяна eTAHjM Ьалда оилар ауксиоя-ларда вэ Ja мугавиле |олу илэ сатылмалыдыр. Кичик. орта вэ нря музс-сисэлэрин езлэшдирклмэсн ашарыдакы га]дада апарыл-малыдыр: оиларыя эсас фонд-ларыиыи галыг дэ1эриннн бир Ьиссеси (мэселен. 25 фа-яэ) MyoJJdH Me'Japaap эсасын-да (мэсэлэи, Ьэмяи муессясе-дэ иш стажы, тутдуру вэзя-фэ. тэЬсил сэвиЦеси ае с.) yJpyH муэсснсэлерин лэри арасында болунмели багышламаг Joay мл» оя рьш хусуси мулкиИэткяэ чео-рилмэлидир: эсас фоидларьи галыг дэ)эряияя Jepfld : Ьиссеси муаскр гя]мет. дирялмэсияе; милли пул то-пдияии курсуиун сероест- глеядирнлмели. » Ja кредит Jo-фнзикн (О чум. али мегседн бу потенсиалдан сэмэрэли нстифадэ етмек. ха-рнчн игтисади елагелермн Ja-ратдыгы имкаялардав фа]да-лаимаг есасыяда АаербаЯ«* ныи милли тереггисяяе явил »^кисизларш djuwu-    ты»г    тп» тонирет тештофлерниа тор- ]ону кеч мишдир.  ________ беле b93hJJot ¿араимасыныи бир чох oóJeKTHB (кечмиш ССРИ-нин ajpH-aJpN рекнои-лары Иле игтисади элагэлэ- ш7 — ВеЬраидая . . Ьекумэт терефиидеи бир сы- Партя]амыз стратежи хам 1л то еиериш Ьесил еден саИелерии. демир Золуиун. Ьава неглииатынын, рабнте-ням. мудафие cerojec* cahe-леркяяк бир сыра муессисе-лэриини девлэт мулкхИэткк-де галмасыаыи терефдары-дыр. тездякле евлешдирмэ Ьаггыида ганун гебул едил-меля ве мутлэг девлэт мул-кяИзтяидэ олаи JamaJbno мэязиллэри. бияалар ге)д- лу илэ истеяилаи' . Ьугугн шэхелере (о чумле-баак фаяэ- Д8Н хариче) сатылмалыдыр. ®ШДИР*ЛМ®‘ Бу замай yjryn ншчнлэринэ устуилук мэлидкр. Инди Азерба)чаида еалето дирмэдэн елде едилечея сангин ' гыи да ирелн сурулур „ дирмэдэн элдэ i едилэчэк саития бутуи - ватеидашла» арасында белуимзеииии фИ|> Ьяиедяр. чуикд Азэрбе)тоя (Ааам а-»» |Дшш ь 4 и 2’ J « НО« ;