Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 3, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ + * ОК1ЦАБР 1991-чи ИЛ. ♦ Н* 194 3ШШЫЛ ТАГЫЗАДЭ СОВЕТ КИНОСУНУ АЛА БИЛ8Р Тагызедо Ьаггыидв вгласыгмаэ шв)иалар *»-эир, деди-году jajbtflbip. Бу ¡ахынларда о, Каин шаЬарини фатЬ етмишдир. Совет метбуаты Та-гызадамим Канн' кино фестивалына 637 адам не тирмеси ве орада rape курунун ве арагын су ними ахдыгы эи|вф»тлар дуэелтмеси Ьагда хабар •ермишдир. «Фигаро» гезети Антиб кучесинда саслаиаи маНиылардаи, Канидакы православ килсасиида кечирилмиш марасимдаи, uiahap мерцаем аиуи-да ат белиндэ казан казаклардаи, Иван Грозны-иыи тахтыиын суратиидаи, балала|калардан, 800 литр курчу шэрабындан, каз ¡ашларымдан, рагс-. лэрдан, хачлардаи, иконалардан, rape узумбогаз чакмалардан, Нар бир саглыгда АллаНыи ва бу-туи PycnjanbiH чарыиыи адыиыи чакилмасиидаи атрафлы баИс едирди: «ИлаНи, бу гатл учуй ку-иаНымыздаи кеч, багмшла бизи, еэ евладларыи олан биэлари таны ва xejHp-дуа вер». бзуиу тесдиг бахымындаи Тагыэаданин надир тачрубаси вар. О, пулу Нисс едай адамлардан-дыр. Пул иса бу кун hap uieja гадирдир. Та-гызада Давлаткиио системииии гуллугчусундаи кооператора чеврилмишдир. Кооперативный, хусусаи да алгы-сатгы коо-перативларинин калами касилмэ|а башла]анда о анлады ки, такча кул алвери^аи узага кетмак олмаз... О, ССРИ-да 1 MMnjon доллара араб аты алыб AMepHKaja апармыш доктор Арманд Ьам-мерин гариба hajaTbiHbi дариндан а^ранди. Тагыэада бир араб аты jox, бутев бир илхы алды. Сонра бу тэзатар капиталист Азарба|чан-да ифласа yrpajaH тикиш фабрикини ичарв|а ке-турду ва ¡арым илдан сонра «рапорт» верди ки, планы jepHHa ¿етириб ва борчлары да еда]иб. Арзусу иса кино иши иди, кино чакмак иди. ...Будур, артыг Умумиттифаг Девлат Кино-видеопрокат муассисалари ассосиаси^асынын I та’сис гурулта}ынын pajacaT Кщ'етиндедир. Тагыэаданин консернинин accocnacnjaja дахил олмасы бирма'налы гаршыланмады. Халвэти иг-тисадияат аз пулларыны jyjy6 тамиэламак учуй давлэт тахтапушуиун алтына сохулур. Лакин маркази матбуатын (ва Натта харичи мет-буатын) аташлари ¡абанчы |олла варланмагда олан даглар оглуну )ерла-]ексан enaja билмэди. Бу кун Тагызадэ Москваны фэтЬ едир. ШэИэ-рин кучэлэринда Исма{ыл Тагыэаданин истеЬсал етд>ди «Чар Иван Грозны» филминин ады ]азыл-мыш транспарантлар далгаланыр. Бали, керунур санэткарлар арасында мубаИи-сэлэр девру етуб кечмиш, продусерлэрин рагабэти башланмышдыр. ...Исма^ыл Тагызадэ бизи езуиун дабдэбэсиз ва дарысгал идарасиндэ гаршылады. ...4aj катирдилер. Тагызадэ габагындакы ка-гыэлары кэнара ителэди, сонра бир вэрэгэ не-зэр салды. «Будур, «Коламби|а бикчерз» (Чарлз Бронсонун, Жан Клод Ван Дамын, Клинт Иству-дун чакилдиклэри Ьолливуд киностуди|асы. — муал.) студ^асыидан да’вэтнамадир, — Исма^ыл cajMasjaHa дилленди. Эмекдашлыга дэ’ват едир-лар». Амма инди о еэунун «Ьолливуд»уну japaT-маг игтидарындадыр. — Бу кунларда биз «Азадлыг» радиосунун бир верилишина гулаг асдыг. Орада Сизин адынызы чох Налландырырдылар... — СеНбат надэн кедирди? — Москвада jeHH «Чар Иван Грозны» кино-филминин тэгдим едилмэсиндэн. Иэм да Сизин пулларыныэы cajbipAbmap, мэрасимдэ аловлу «ватанпэрвар» бахышлы гадынларын иштирак етди^ини св|ла)ирдилар. — Марасимдэ демократлар, 41 еэфир иштирак едирди. Сафирликларин демэк олар Ьамысынын мэдэни^эт меСелэлэри узрв атташелэри дэ'вэт олунмушду. — Верилишда Сизин 19 августда (!) азунузу нечэ апармагыныз муэакира едилирди. Kyja Сиз о кун декораси|а асырмышсыныз ва кутлэ]э го-шулмамысыныз. ...Бела oflMajbi6. Элимдэ санэд вар. Ва Тагызадэ телевизи)а верилишинин видесда-зысыны ишэ салды: — Августун 19-дан 22-дак Сиз на ишле маш-гулдунуз? — апарычы февгал'ада комита мус-тантигина хас бир ада ила сорушду. — А]ын 19-да ва 20-да май хаста идим. Биз кинотеатрын фасадыиы тартиб. еле)анда Калинин проспекти ила нума]ишчилар кечирдилар. Он-лар мегафона гышгырырдылар: «^лтсин, Jeлт син, Jeлтcин». Нума|ишчилар «Окт)абр» кино-театрынын ¡анындан кеченда ман сакида да)ан-мышдым. Бирдан кимсе гышгырды: «Бир бахын: Тагызадэ». Маним дилим тутулду. Ман дедим ки, бу саат ишимизи гуртарыб ка-лэ«е]ик. Ахы онлар мани ез адамлары са)ырлар. Адамлар кор де|иллэр. Метбуатын биэим филмимиэ Наггында хош сез демамеси иса Беле ичтимаинатин фикри демак де]ил. Прокатла алагам олдугундан филма Парада ва на гадэр адамын бахмасы Наггында ма'луматым вар. Инди бутун елкада кино салонлары бом-бошдур. «Чар гатили» филмина «Росси^а» кино-театрында ики Бафта арзинда 44 мин 792, «Чар Иван Грозны» филмина иса 104 мин 152 тама-шачы бахмышдыр. — Сизчэ нэ]а кара тез-тез чибиниээ «кирир» ва пулларыныэы са^'рлар? — Бу пуллары неча газанмагым, Нансы ¡олла кетма]им Негде матбуатда артыг сеБбат ачмы-шам, Билмирэм бу кун нрд'е ман езуму тамиза чыхармага чалышмальдам? Ахы, адам еэуну тамиза чыхармаг истэ]энда алчалмыш олур. Ман девлэтин бирча гапи|ини да кетурмушамми? Пулу кооператив вериб. О вахт ман Нала Умумит-тифаг девлат киновидеопрокат муассисалари ассосиас^асынын садри де|илдим. Ва бу кун чохларынын ¡ухусунуи аршэ чэкилмэсина сэбаб олмуш Тагызадэ да де^лдим Нала. Ман елэ-белачэ Тагызадэ де)илам. Мани ел-кэмизин Нудудларындан кэнарда да таньдырлар. Мэсалан, Периода мана занк вуруб сорушурлар: «Сиз «Jeвpoпa-бнзнec»н охумусунузму?» Чаваб верирам ки, «¿ох». «Мэгаланин ады белэдир: «Гумарбаз казак вар-девлатини итира билэр». Мэгалэ бела башланыр: «Чохмил)онлу сарвати девлат даирэлэри тэрафиндэн ¿охланылыб гур-таранадэк ачаиб совет прокатчысы Исмаил Та-гызадэ]э харичэ кетмак гадаган едилмишдир». «Совет баш назиринин муавини Шербаковун рэН-6эрли|и ила апарылан joxлaмaнын кедишинда, тикиш фабрики, араб атлары ¡етишдирилмэси, онларын Исвечрэ ва алман алычыларына са-тьшмасы да дахил олмагла Тагыэаданин бутун фэалидэти »¡рэнилир. Онун банклардакы Ьесаб-лары ¡охланылыр... Москвадакы идарасииа кэл-миш )охла)ычылар онун телефон апаратына сеН-бэтлэри лента ¿азан чиБаз го|мушлар...» Нади бэ]эм, елкэнин Тагызадэнин телефон данышыг-ларына гулаг асмагдан башга проблеми ]охдур? — Сиэи прокаты бутунлукла ала кечирмэкдэ кунаНландырырлар? — Ассосиас»данын ¡аранмасы 19 иллик арзу-мун нэтичэсидир. Бу кун мани сечиблар, сабаЬ башгасыны сечэчэклэр. Бу коллекиал суратдэ Бэлл олунур. Ассосиаси)а иши бирлашдирир ва алагэландирир. Мэн инБисарчы де]млэм. Бу кун биз бир-бириндэн ¡ахшы бир нечэ ганун ¡арат-мышыг. Лакин онларын Бамысы бирэ, бири да Нечэ да]мэз: на газанмысан — ону да ал, амма филан гадэр вер... Бу кун кинотеатрларын кэнардан филм ал- маг ихти^ары «ардыр. Кинотеатрлардан саваны Бамкарлар иттифагы шабэкамиз да вер. Бу, кинотеатрлардан гат-гат раБат олан салонлар демэкдир. Муассисэлардэ-ки, идарэлэрдэки кино салонлары аслиндэ цан-лы пулдур. Мил]ардларла пул итиб-батыр. Бизим да ишимиз-кучумуз Тагызадэни гурбана чевирмэкдир.  «Чар Иван Грозны» филми Бала кениш та- машачы аудитори)асынын ихти]арына верилме-j и б. Амма индидан мухталиф чур ги^матлендири-лир. — Филми ман чекмемишэм, режиссор чекиб. Амма продусер кими, лентдан чох ищи чыхар-мышам. Дуздур, филмдан маБеббет хетти jox олуб. Бу хатт мэБв едилмиш маБеббет диалогу кими финалф opTaja чыхыр. Бу, ¡арадычы груп-да эидди)1ат догурду. Бастакар А. Рыбников, режиссор К. BacHfljee, маним езумун «касиб-дог-радыгым» ва гурашдырдыгым варианта (елке екраныиа бу вариант чыхачаг) бахдылар. Дава-далаш башланды. Онлар мани диктатор адлан-дырдылар. -— Ьрадычы трупу Сиз елэ-белеча арадан ке-турдунуз? — Jox. Ман )енидэн монтаж еледи)им филми онлара кестариб дедим: «На, инди Бар бир епи-зодла баглы на сеэунуз варса, де|ин». Hajn дуэ еламамишэм? Мэн садэча продусер jox, Нам да санатшунаслыг намизэди]эм. Сизин филминиэда /Дубинин, KpjynKOB кими пе-шэкар aKTjopnap чакилирлэр. Бас кн^аэ Сереб-pjaHHbi ролуна муганни Талковун сечилмесини на ила изаБ етмак олар? — Онун ифа eTAnjn «Pycnja» маБнысы иле. Чох кезэл «фБныдыр. Мэн онун маБныны ие.ча урэкЛэ охудугуну керэндэ баша душдум ки, вся гаБрэманым ела будур. Апрелин бири калиб чатды: биз филми чэкмали)ик, амма «KHjaa Се-pe6pjaHHbt Бэла ¡охдур» — режиссор Салтыков деди. Нечэ joxAyp? «О, чох cojyr адамдыр, ojna-ja билмэз». Мэн рэддедилмеэ тарэда дедим: «Анчаг Талков». Иван Гроэныны Борисов, 6ojap Морозову Бондарчук о{намалы)ды. MajbiH 20-да чэкилишэ чыхмальддыг. Ьэмин кун калиб чатыр — режиссор филми naKMaja Базыр де|ил, Бале кн/аз Cepe6pjaHHbi учун aKTjop ахтарыр. «Ман Баэырлыг мэрБэлэси учун |арым мил]он пул хэрчлэмишам, — дедим, — ва даБа пул харчла-мак фикриндэ де|илэм, сизинлэ ишла{э билмирэм». Биз ajpbmflbir. Башга акт]орлар калдилар. Бу кун маним ¡арадычы з^алыларла баглы Беч бир проблемим ¡охдур. — Бас тэнгидлэ? — Мэн ону вечимэ да алмырам. Гoj вурсун-лар. Вахт калачэк, тэ'рифлэ{ачэклэр. Ики ил аввэл эи)алылар мэндэн гачырдылар. Ьамы би-лирди ки, Тагызадэ ила ишлэ]эн адамлар Дев-латкинонун кечмиш рэБбэр ишчнБэридир. Ва буна керэ да Тагызадэни jaA кими гаршыла-jbipAbiAap. — МэшБур «богучу» JepMaw Сизин ]аныныза кэлмишдирми? — Амма инди бу адамлар Беч кимэ мане ол-мурлар. Ман Беч кимин чалдыгы Бава)ла ojna-MajanaraM. Маним мевщим киминсэ хошуна xaAMaja билэр, лакин бу маним ез мевге)имдир. Ман режиссор Алексе] Салтыковла уэулушдум. Ва режиссор Васил]евин узариндэ да|андым. — Бас Салтыков буну неча гаршылады? — Салтыков, Борисов, Бондарчук ArpocaHajeja мурачиэт етдилер ва бир мил]он пул кетуруб «Pycnja узариндэ туфан» филмини чакмв|'э баш-ладылар. Галдыг ман, Васил]ев ва оператор. Ики Бафта арзинда команданы ¡ыгдыг. Биз ссенари-ни кетуруб (бу ссенарини пулла алмышвм) да-{ишдирдик. Маним нэдэсэ кунаБкар олмагым барада Haj-Kyj салмаг лазым де]ил. Экар Бандаввримизв бахеаг керэрик ки, бутун влквнин надэса ку-наБы вар. Филмда иса Бэр ше{ де$илир. «Чар Иван Грозны» PycHjafla халгын динмазли|и ша-раитинда дэБшэт ва ган узариндэ еэуну абади олараг тэсдиг едан Будудсуз БакимиЛэта ла’нат-дир». Биэим Канн кинофестивалына тегдим етди]и-миз совет филмларина бахын! «Анна Карама- эофф», «Чар гатили» филмлери ечнебилерин пулу-на чекилиб, «Чар Иван Грозны» нее рус капиталы есасынде ¿арадылыб. Чох агыр баше келиб бу филм. Меселен, бизи Полшада кезле{ирдилер, мен орада апарылачаг чекилиш учун hep ше{ии Баг-гыны вал[ута иле едемишдим. Визалар алын-мышды. Декабр чатБачатда]ды. Еркен баБары чакмек лазым иди. Саат 16-да гатар joaa душечек ди. Мене хебер вер дилер ки, Талков кеде билмир, сеси батыб. Не сес? Не{име лазымдыр онун сеси? Гатар кедир, серБед Kesnejnp. Меи онун телефон немресини |ь»гдым. AecTeju арвады кетурду. 20 дегигедеи сонра Талков мене зенк вурду ве деди ки, арвады иле кобуд данышмышам. «Бура бах, мен сенден jane Салтыковдан ел чекдим. Мен сеиин Pycnja Наггында маЬиыны ешитдим ве Бе{ечаиландым. Мен истердим ки, маБиы филмда сесленсии. Филмда рус мевэусу сасленирсе, орада рус актору о|намалыдыр». «Jaxшы, кедирем сиэииле», — Талков деди. Сонра Игор Талков пешман олдугуну билдирди (муал. ге|ди). — Сиз Hnje филм учуй Толсто{ун «Knjas Се peópjaHHH» есерини сечдиииз? — Иваныи ефветме сеЬиеси кезал сеБнедир. О, jeMBK отагына киренде Aejnp: «Инди{е гедер еладиклеринин Бвмысыны бегышла{ырам ве сене телхек рутбеси верирам. Буна телхек палтары к индирин». — Бу кун телхекликден данышмега AejapMH? — ...Бах мене joxaaMa актыны вериблер. Бир нече кун бундан гвбаг вериблер. Устундеки та-рих иса августун 15-дир. Акты девлат чеврили-шинден сонра алмышвм. За инанырам ки, менк дивара Anpeje билердилер. EjHaM вурурлар ки, napTnja пулларыны маним елимле узе чыхарырлар. Парти{а KoncTHTycnja гануну иле гувведе олаида онун хезинесини jox-ламага Беч кимин иxтиjapы jox иди. Бу кун иса napTnja хезинеси бутевлукле Бабе едилиб. Экер Тагыэаде napTnja хезинесинден бирче гепик де алмыш олса)дь1 «Азадлыг» бундан хебер тутар-ды. Be roj «Аэадлыгвын директорларындан бири олан Матусевич Тагызадэни азу учун радиостан-enja japaTMara мечбур елемесин. Инди пул Бер Lueje гадирдир. Ве мен ез телевизи]а ширка-тими ]врада билерем. Дотру дур, «Азадлыг »bi Маркази Кашфи{{ат Идареси мaлиjjeлeшдиpиp, мани иса еэум. — Неча билирсиниэ, nnja инди Бемы «Аэад-лыг»ын габагында фарагат дурур? Be nnje Бемы алда етди)и теза хебери она eepMeje чалышыр? — Чунки Баггыны eafljyTa иле eAejnpflep. — Сиз филмда ветенпарверлик мевэусуну галдырмагла езунузу билеЧбиле тенгида ме руэ rojypcyHys. «Ватанпервар» сезу коммунистлерин деврун да cejYш иди, инди, демократларыи вах-тында даБа артыг се{уш са{ылыр. — Мани миллатчиликде кунаБландырмаг ол-маэ. Мен aaepBajeaHflbijaM, лакин «ана» сезуну илк дафа рус гадынына демишем. Галан суал-лары иса A. ToncToja вермек лазымдыр. — «Чар Иван Грозны» ¡еии рус эемаиеси эре-фесинда кечмише неэер салмагдырмы? —- Ьеч ким билмирди ки, «хунта» олачаг ве ja «чеврилиш» баш веречек. Ахы Иван Гроэиьда бир мустебид ними бирма'налы бахмаг олмаз. чарын uiexcnjjeTH икнлешир. О каБ кичик, за-валлы бир адамдыр, еэуне {аэыгы келир ве arflajbip ве бир де керурсен аиасыиы езундан уэаглашдырыр. Биз сатгынларла еЬате олунмуш бир шераитде ченаб АллаНла диалог апаран адамла гаршылашырыг. Тарих текрар олунур. napTHjaja дахил олмаг учун ман 15 ил невба кеэламишем. Парща тешкилаты мани ез сыра- ларыиа гебул етмек бареде герар чыяаран кими дерБал аноним мектуб пе]да олурду. Ко-мисси{а меним ишбаэлыгымла елагедар 3 —• 4 а] ¿охлама апарырды. НаБа]ет, 15 илдан сонра мене дедилер: пар-ти{а{а дахил олмаг исте}ирсен? «Элбетте, исте-|ирам». Бу садече олараг ларща де{ил, меним учун артыг чох еэиз ве г^метли бир цщдир. Бизим Бамымыз. Баглылар да, Ьагсыэлар да Леонид Илич Брежневи алгьншщырдыг. Ин-дики демократларыи арасында исе о вахт виле-{ет пярти]а комителеринин катиби олаилар да зардыр. О вахт, 80-чи иллерде нума{ишлер ке-чириленде адамлары де{енекле де|урдулер. — Сиз Каниа сурприз кетирдиниз. Герб метбуаты ¡аэырды: «Мадонна, кенара чекил, ]ер вер Татыэаде{е». Бес Совет коммунист метбуаты Сизи нече саламла{ырды? — Аеропортда мене «Правда» гезетнни аерди-лар. Ве мен «Мисмар мил]ончусу»нун Канидакы е]{ашлыгы» серлевБели мегалени охудум. Бир коммунист кими парщаиыи Меркеэи Комитеси-не келдим ве беле бир суал вердим ки, геает меним ejjaшлыгымы Барда керуб? Биз Канна cивилизacиjaлы адамлар кими кел-мишдик. Куру сатмырдыг, кефлениб кучелерде узаимырдцг, гадынлары зорламЦрдыг ве еле бизим гадынларымыз да пул газанмаг учун еэ-лерини сатмырдылар. «Правда» узр истемелидир. Мене дедилер: {ахшы, зенк вурарлар Сизе. Мен Африка сефарими те'хирэ салдым. Августун 2-де Бекумет комиссуясь! гебул отетыма келди. Joxлaмa учун. — Ве Сиз Сов.ИКП уэвлу{ундан чыхдыныз? — Бели. — Бу кун Коммунист ПартУасында нелер баш верир? — Там сугут. Онун евезине ме/дана не|ин ке-лече]иии артыг керурук. Еле онун кими бир парти{а калечен, амма ады демократии олачаг. Карьеризм есири олмамышыГмы? Бутун баш веренлар учун кунаБкар парти)в-дыр. Лакин елке коммунистлерини бу куне реБберлер кетириб чыхарыблар. Журналистлер исе халгын адыидаи Ба|-ку| са-лыр, ел-гол 0)надырлар. Азерба]чвн Преэидеити Мутеллибову «хуи-та»иы мудафие етмакде кунаНландырырлар. Эс-линда беледирми? «Хунтаны» такча о мудафие еле{ибми? Кимисе есассыэ олараг несе демекда кунаБландырмаг олмаз. Республикам халг а|а-га галхыб. Мен иcтejиpeм ки, бу сеэлерим {а-эыдан чыхарылмасын. Инди зеБматин баБерини тез ¡ыгмлг сарфели-дир. Али Совет Гарабагдакы Барби есирлери щ-тармагы телеб еденда онун герарына тупурмек да истемирдилер- Амма «хунта» Ьерби есирле-рин га]тарылмасынын муддатини нестарей кими есир душмуш ескерлер саат 8 учун бурахылды-лар. Бела чыхыр ки, елке|а ¡умруг лазымдыр? Беч ким баша душмур ки, текча си|аси jox, Бем де игтисади техрибат баш вермишдир: му-ессиселар да}анмышдыр. ©лкани ачлыг кезле-jиp. А]агларынын алтында игтисади база олмадан си{асете у|мушлар. Элагелэри гырыб игтисади}-{атын ирали кетмасини да{аидырмышлар. Бу, Беч кимин баша душмак истамади]и ачыг-ашкар елум демекдир. Бу кун с^асетлэ мешгул олмаг кими чесарет> ли бир ише башла]анлар аллеринда хач кездн-рирлер. Гoj онлар унутмасынлар ки, кеч-тез мec'yлиjjeт дашымалы олачаглар. Г. РЕЗАНОВ, Т. ХОРОШИЛОВА, («Комсомолска)а правда» геаетиидеи). НАДИСЭЛЭР, ШЭРЬЛЭР «ВЕСТИ» ГА РАБАТ ЬАГГЫНДА МОСКВА, 1 окт)а6р СИТА-нын мухбири). Руси-анын «Вести» информаси)а грограмынын аларычысы Даглыг Гарабагдакы вззи^э-гн шзрЬ едэркэн билдирмиш-,ир ки, РусиЗадан вэ Газахыс-андан мушаБидзчилзр инди-эдэк рекиона кэлмэмишлэр, 1эрчЗнд бу ^ахынларда имза-1анмыш сэнэдлзрз керэ он-трын иши окт)абрын 1-дэн >ашланмалы иди. Апарычы-1ын рэ’|инчэ. «мушаБидэчи-1эрин везифзеи дердтэрэфли »земи мэ’лумат имзаландй!-ы заман бир чохларынын эсэввур етдиклэри кими, о эдер дэ асан олма]ачагдыр э чох еБтимал ки, Лелтси-1ин, Назарба)евин. Тер-Пет-юс)анын вэ Мутэллибовун 1мзаладыглары )ахшы сэнэд :эзи))эти низама салмаг учун НАИТИ БАШ НАЗИРИНИН БЭ1АНАТЫ МЕХИКО, 2 окт)абр СИТА-нын мухбнрн). Ьаити 1ин баш нааири, дахили иш ар назири Рене Превал де |ишдир ки, елкэнйн Нааир юр Кабинети бутун Бакими) эти ез узэринэ кетурмэли !ир. Нотимекс Акентли)инин (ердл)и хэбзрз керэ, Р. Ире ал Порт о-Пренсада ресми 1э’лумат )а)мышдыр. Сэнэд 1э де)нлир ки. елкедэ баш юрмиш Бэрби чеврилиш на ■ичэсиндэ елкэнин ганунн :ечилмнш президенти Жан-Вертран Аристид елкэни му-зэггэти терк етмзли олмуш-1ур. Сзнэддэ де)илир: Ьеку-4ст ги)амчылара вэ ордунун :аглам гуввэлэринэ хатырла-1ыр ки, ’ Беч кэсэ Ьаитинин сонституси)асыны езбашына апдаламаг Бугугу верилмэ-1ншдир. Конституси)анын 148-чи маддэсинэ кера Бэр »ансы сэбэб узундэн президент ез вэзифэсини ичра едэ шлмэдикдэ. али ичра Баки-ли^эти баш назир башда ол-лагла Назирлэр Кабинети-1ин ихти)арына кечир. 0л-одз башга бир Бекумэт тэш-чил едилсэ, бу. Бакими^эти 'эсб етмэк демэк олар вэ бе-1э Ьекумэти Ьаити халсы гэ-и сурэтдэ рэдд етмэлидир. реал аддымлар ла)иБэси де-)ил, анчаг ни])этлэрин ифа-дзеи кими галачагдыр». ШзрБчи демишдир: Рэсми мэ’лумат имзаланан кими Даглыг Гарабагда Бэрби змэ-ли))ат )енидэн башланмыш-дыр вэ кэркинли)ин звифлэ-j34ajH перспективлери Ьэ-лэлик керунмур. Програм апарычысынын фикринчз, Pycnja дипломати]асынын мувэффэги))зт газаначагы Днестр)аны зонадан фэргли олараг бурада угурсузлуг еБ-тималы олдугча чохдур. «Ьеч дз Бэр mej васитзчилэрин сэ’-)индэн асылы де)илдир. Даглыг Гарабагда идарэ олунма-jan ме)иллэр олдугча чох-дур. Даглыг Гарабагда васл-тэчилик сэ’)лэри боша чых-са. нэинки Загафгази)ада, бу-тевлукдэ мусэлман реснублн- каларында да PycHja нуфуз-дан душэ билэр». ШэрБчи демишдир: «Тачи-кистанын течрубэсиндэн ке-рунду)у кими, нэзэрэ алын-са ни. мэЬз Бом пн республи-каларда инди драматик дэ-^шикликлзр еБтималы олдугча чохдур, онда Даглыг Гарабагда сэ^лэрин боша чыхмасы бизим учун чох аг-рылы оларды». ШэрБчи ге)д етмишдир ки, мусэлман рес-иубликаларында русларын фаизи jyKCBK-дир. Журналист демишдир:    «Инди бир чох Бэмвэтэнлэримиз Орта Аси-janbi тзрк едирлзр, амма эк-сэриНэт галыр. Онларын мэ-нафелэринин мудафиэси дола) ысы очеа да, хе)ли дэрз-чодэ Даглыг Гарабагда Ру-cHjanbiii фэал сн)асэтинин зэ-pypiuinjH илэ баглыдыр» АФР-ла АДР бирлэшэнА» алманлар севимдилэр ки, Гэрб Шэрги керили|ин кирдабындан тезликла чыхарачаг. О вахт Беч кэс душунмэк истамирди ки. ахы Шэрг да Гарба хв|ли муддат ¡ук олачаг. Канслерин белини э|эн бу 1ук кими... БИР НЕЧЭ СЭТИРДЭ ССРИ Президенти Михаил Горбачовун сэрэнчамы илэ Грнгорн Давлннски ССРИ Президенти ¿аиыида Си)а-си МэслэБэт Шурасынын узву тэсдиг едилмишдир. РСФСР Али Совета Республика Шурасынын сэВэр ичласында бу палатанын сэдри Владимир Исаков вэзи-фэенндэн сэс чохлугу илэ кэнар едилмишдир. Газахыстан республик ада гызыл еЬт^аты вэ алмаз фонду japaтмaг учун тэдбнрлэр керур. Республиками гызыл еЬтн)атыны вэ алмаз фондуну japaтмaг иши 1а-захыстаи мнллн девлэт банкына тапшырылмышдыр. A38PBAJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫ СЭЬМДАРЛАР Ч8ШШЭТИ БИЛДИРИР КИ, 1991-чи ИЛ ОКНАБРЫИ 8-дв БРОКЕР ЛЕРЛЭРИНИН САТЫШЫ Y3P9 БИРИНЧИ АУКСИОН КЕЧИРИЛ8Ч9КДИР. АУКСИОН СААТ 17-дэ АНИШ-нн БИНАСЫНДА |К»нчпнк м*|Д«иы, 3. 4-чу М»рт*б», кнчии з«п| БАШЛАНАЧАГДЫР. Тэлэсин! Унушмафш! БРОКЕР JEPH АЛМАГ КАПИТАЛДАН ЭН СЭРФЭЛИ ШЭКИЛДЭ ИСТИФАДЭ ЕТМЭК ДЕМЭКДИР. ^ ЭКЭР СИЗ БРОКЕР JEPHH9 САЬИБ ОЛСАНЫЗ, АЗЭР-BAJMAH ХАЛГ БИРЖАСЫНДА МАЛЛАРЫ АЛМАГ ИМКАНЫ ЭЛДЭ ЕДЭРСИНИЗ. СИЗ 03 МАЛЛАРЫНЫЗЫ МЛНЫЗ A39PBAJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫ ВАСИТЭСИЛЭ СЭРБЭСТ БАЗАР ГИЛИЭТИНЭ CATA БИЛЭРСИНИЗ АУКСИОНДА A30PBAJ4AH ХАЛГ БИР-ЖАСЫНЫН СЭЬМДАРЫ OЛMAJAHЛAPA МЭЬДУД МИГДАРДА БРОКЕР JEPЛЭPИ С АТЫ Л АЧ АГДЫР. СТАРТ rHJM9TH 150 МИН МАНАТДЫР. Брокер jepA»pHHMH алынмасына дрир еифа-ришлэр 1991-ми ил окт]абрын 7-док ]аэылы шэ-килдэ бу унванДа гобул Олунур: 370603, Бакы, Москва проспекти, 81/6. Телефонлар: 66-32-91;    67-84-95. Скфарншдэ ауксмомда ммра олунамаг севдэння Ьесабынын еденмлмэсме аоманет верилмэлн, е'тябаряамэ илэ иштирак едэмэк шэхеин ады кес-терялмэлиднр.    *.»    _ СИЗ ЬЭЛЭ «A30PBAJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫ» СЭНМДАР ЧЭМИЛЭТИНЭ ОРТАГ ОЛМАМЫСЫНЫЗ! СИЗИН ЬЭЛЭ ШАНСЫНЫЗ ВАР! Окт|а6рын 5-дэ саат 11-де АНИШ-ин бинасында (Кэнчлер метаны, Э, 4-чу мертебе, кичик мл) биржа сеНмлеринин меЬдуд са|да сатышы узре аукси-он кечирилечекдир._ СДЬИБКАРЛАРЫН 19 ИШКУЗДР ДАИРЭЛЭРИН Н939РИН9! A33PBAJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫ СЭЬМДАР ЛАР ЧЭМИМЭТИ ИЛК ТИЧАРЭТИ 1991-чи ИЛ HOJABPblH 5-дэ КЕЧИРЭЧЭКДИР. БИРЖАДА БРОКЕР КОНТОРУ АЧМАГ ИСТЭЮНЛЭРИН НЭЗЭРИНЭ: Ауксмомда АХБ-имн сэЬмлэрими алда едарак Бро-кер |ериии алариеи геиает отмели олачагсыиыз— сеЬмдарлар учун онун де|ери,реми 100 мии маиат-Дыр. Ауксионда иштиреи етмек учун еризелер бу ун-еанда гебул олуиур: Москва проспекти, 81. Телефонлар: 68-32-91, 67-84-95. Эриэеде ауксионда ичра олуимуш сеаденин Не себынын едеимеенне земанет верилече|и ге)д олуималы, ауксиои иштиракчысынмн меиефе|иии е'тибарнаме узре темсил еден шекс кестерилмели-Дмр. Идарэ hej'aTM ;