Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, October 02, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 2, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ + * OKTJABP юи-ми ил. ♦ но т Башымыз CHJ&C0T8 еле г&рышыб кн. этрафымызын ¿охсуллашм&сыкы, еколожн фел&кэтин бизя Ьагладыгыны Ьисс еламнрнк Балке да езумузу 0 JeP® rojMypyr. Амма на har, чуккн чеЬэннэмдэ азадлыг Ьеч кэса лазым де)нл... Бакынын )ашыллыгьгндан, !ашылсызлыгындан чох де-илиб, чох ]азыдыб. Сон !0 илдв бунунла элагэдар ССРИ во республика Ьвку-мэтлэринин беш гэрары гэ-бул олунуб. Амма бу ]азы-ланлар вэ гэбул олунан сэ-недлэр, нема де]эрлэр, Kejop-moJh6, елача назирликлэр ва баш идаралар арасында «1ол елчуб». Этан иллерда шэпэ-римизда бу саЬеда керулан ишлэрнн песабатына назер салсаг, мухтэлиф имочилик-лар бареда ме’луматлары охусаг, бела бир мензарэнин шаЬиди оларыг: hep ил Бакы эразисиндэ 300 Ьектара ]ахын саЬада ]ашыллащдыр-ма иши апарылыб. 70-чи ил-ден бери шаЬардаки ]ашыл-лыг cahacH уч мин Ьектардан 14 мин heicrapa чатыб. Еле бу заман да шеЬеримизин кетдикчэ кечэлпашзн кучэлэ-ри, бир вахтлар ахарлы-бахар-лы, инди исе сусузлугдан ja-нан haJeTnapn, бомбоз ]ени Jamajbuu с ah эл ери калиб ду-рур адамын квзунун габагын-да ва истэр-истемэз душу-нурсэн: Hnja белэдир? hep ил екилан jy3 минлерле Mej-вэ ве безек агачы, кул колу hapa rej6 олду? Бу ишла м%ш-гул олан, она чавабдеЬ олан вармы? Вар, Нам да чох 6eJyK бир тэшкилат. Бакы LLIehep Ич-panjja Комитесинин Лашыл-лашдырма Муассиселари Баш ИстеИсалат Идареси еле бу ишлв мэшгулдур. Баш ида-рэ уч трести бирлашдирир. Беш мина ]ахын фэЬлэ, баг-бан, airpoHOM ве муЬендис Ja-шыллыглар салыр, онлара гуллуг едир. hep ил коллек-тивнн кучу иле 200 heKTap саИэде агач ве кул колу эки-лир. Бу нлин ]азында 66 мин агач, 95 мин кул колу басдырылыб. Бундан баш-га. 25 Ьектар чеменлик са-hecu те’мир олунуб, 18 су ryjycy газылыб. ЗаЬирэн hep rnej гajдacындaдыp. Су да вар, агач да, она гуллуг едэн-лер де. Баш идарэде бил-дирдилэр ки, сон ики онил-ликдэ коллективин гуввеси иле Бакыда техминен 4 мил-Joh агач, 6 mi^Joh кул колу экилмишдир. 0злу1умузде hecaблajы- рыг, теза екиленлэри, кв1шэ-дан галанлары hap адамба-шына белурук ва аз галы-рыг севинек. Амма дeJилэн башга, корунэн бир башга. Наны о мешэлэр, кулустан-лар вэ чеменликлэр? Балке, аталар демиш. газанчымыз гудуруб ма)аны да Jejnó? дефэларла Бакы ШаЬэр Со-ветина мурачивт олунмасына 6ax\iajapar JeHa да торпаглар нечэ квлди белушдурулур. Бакынын чэтнн иглим шара-итиндэ иллэрлэ, Ьэм дэ ззи]-)етлэ ]етищдирилэн агачлар касилир. ,1ашыллыг вэ абадлыг учун пул лазымдыр, Ьэм дэ чох-лу пул. Баш идара бу пулу агач ]етишднриб сатдыгына вэ бу агачлара гуллуг етди-jHH3 кара ajpw-ajpw ташки- Hapahar мввзу Баг акирик, барын кермурук СОН БИР'ИКИ ИЛДЭ БАКЫДА 22 МИН АГАЧ ве кул колу меьв едилиб Чаваб алдыг. Мэ’лум олду ки, идарэнин имканлары hen де онун везифэлари вэ rapmbija чыхан чгтинликлэ-ри иле yjryn келмир. Ишчи гуввеси аздыр. Месэлан, hap бир феЬле HopMaja кера ики Ьектара гуллуг етмэлидир. Бурда исе норма аз гала ики дефэ чохдур — 4,5 Ьектар-дыр. Бакыда hep кун haaaja, су-ja мин тонларла чиркаб, зэ-Ьэрли газ бурахылыр. Ь&лэ cenaje вэ меишет тулланты-ларыны демирик. Башга бир чэпинлик сон заманлар MeJ-дана чыхыб. Pajoнлapын халг депутатлары Советлери баш идарэ иле разылашмадан идарвнин балансында олан ]ашыллыг саЬзлэрини ajpbi-ajpw тошкилатлара, вэтен-дашлара вэ тичарет об]ектлэ-рнне па]ла]ырлар. Бу ]ахын-ларда кечирилмиш ^хлама кестэриб ки, сон бир-ики ил-де бу ]олла швЬерин 70 Ьек-тар ]ашыллыг cahecH зебт олунуб, heMHH jepдe 22 мин едэддэн чох агач вэ кул колу мэЬв едилиб. Биналарын гаршысындакы агачларын ]еринде теревЕЗ екилиб. Бу чур BE3HjJeT Сураханы, Хе-таи, Киров ве Нэсими pajoH-лары учун даЬа характерик-дир. Баш идаре терефинден латлардан алыр. Ьэмин тэш-килатларын эн ириси олан Бакы Баш Тикинтш Идареси сон иллэрэ гэдер бу caheje лазым олан raJrbiHbi квсте-риб. Мисал учун, бирче 1987-чи илде бу мегсэдлэ 550 мин манат вэсаит херчлениб. Jla-кин сонралар динар назир-ликлер вэ тешкилатлар мими иншаатчылар да бу пулу ша-hapa чох керуб. Эввалче си-фаришлер аэалыб, сонра ка-чурмэ эмэли]]атлары 1убады-лыб. «Бакыбаштикинти» биналарын етрафында }ашыл-льгг салмагы ез аЬдасина ка-туруб. Белеликла, атен нл сифаришин he4Mjf 426 мин маната, бу ил нее 187 мин маната ендирилиб. ШаЬерин ]ашыллыгына беле лаге]длин кестерэн, ез ишиндеки кем-кесири Ьакы-нын heca6biHa ерт-басдыр ет-мэ]э чалышан тешкилатла-рын са]ы бир де]нл, онларча-дыр. Ьемин тешкилатлар^ тапмаг учун чох да четинлик чекмэдик. ССРИ Ьекумети-нин «1986—1990-чы иллэр-дэ Бакы iuehep тэсэрруфаты-ны инкишаф етдирмэк тсд-бирлери Ьаггында» #герары- нын JepaiHa ]етирилмесини сур’этлендирмек мэгседи ила Ш блика    Ьекумэтинин чы илин апрелиндэ гэбул етди]и тарарда бу унван-лар, усталик онларын узэ-ринэ душан веаифэлар дэ кэстерилиб. Месэлан, гарара кере 5 «л муддатинда республика Arpap-CeHaje Коми-таен (индики Каид Тэсэрру-фаты вэ Эрзаг Назирли]и) Бакы шейериндэ 500 Ьектар-да. Азерба]чан Дамир Лолу Идареси 50 Ьектарда, «Лол-те'миртикинти» идареси 510 Кектарда. Лашыллашдырма Муассиселери Баш Идарэси 1.374 Ьектарда 1ашыллыг са.1малы идилар. Ахырда адыны чекди]имиз вэ 6ojHy-муза алаг ки, Ьзмишэ тэнгид олунан тешкилатдан башга галан Ьеч б*|ри ез ввзифэси-шш еЬдеснндэн калма]иб. Бу мо с ел & ила1 элагедар Ьемин тэшкилатларын ики-синда олдуг. Республика Кенд Тэсарруфаты вэ Эрзаг Назирли]инде ]ашыллыг са-Ьелеринин салынмасы ила машгул олан ме]вэч<илик вэ багчылыг идарэсивда Ч5ирча нефери да тала билмэдик. Дедилар ки, Ьамысы ра]он-дадыр. Аэарба|чан Демир Лолу ropyjyny Мешэ Экини ДисТанси]асынын ранен Низами Те]мурзаденин иса hen бу герардан хабари jox имиш. Лакин бир аз сеЬбэт еден-дан сонра думанлы шакнлда Ьансы мектубуса хатырлады. Дема, Бакы ШаЬар Совети Ичраи^э Комитеси 1989-чу ил апрелин 12-дэ бу идарэ-je рэсми мектубла герары хатырладыбмыш. 7 aj кечен-дан сонра чаваб верилнб ни, 111 немр&ли ма’лум герара yjFyH олараг демир ]олу кэ-нарында 10 йектар caheje агач акилиб. Амма 1гарда еки-либ, инди BaaHjJaTH нечадир, Бакы етрафында ншлэ]ан електрик гатарларынын ]ол-лары не вахт чансыхычы мэн-зереден, зир-эибилден, гур-тарачаг ме’лум олмур. Ьеч Н. Те]мурзадэ дэ бу баредэ дегиг бир саз де]е билмэди. ДаЬа о бири тешкнлатлара ajar дб]мэдик. На фа]дасы? Билирдик ки, бундан jaxuibi-сыны керма]ача]ик. Амма ичимиздэн бир агры кечди. Фикирдешдик кер на куне галмышыг ки, езумуз езу-музе гэбир газырыг, heM дэ hen не олма]ыбмыш кими... Чавид ХАСПОЛАД, «Халг гэзети»ннн мухбири. Бакыдакы 4 намрали нхтисаслашдырылмыш тикинти-та’ммр мдарасм мчтимаи биналарын а» |аша)ыш еаларннин дамларыны jaHM тахнолоки^а ила, матал лавИаларла та'мир едир. Ела такча бу ил ла]тахтын 7 ра{онунда дамларын асаслы та'мнрн учун 2 mhajoh манатлыг мугаанла ммзаланыб, Амма каНна Бакы, до вар.м Jbctm дамлы ааларм ону башга шаЬарла^дан фаргландиран догмалы-гынын рамзидир. Бир да jaerw дамлары даммага го)ма]ан гырчылар. КаЬиа шаНарии каНна иучалариида тустулана-тустулаиа бир каНиа паша ]аша]ыр. -Ф Гырчылар ••• Jbhm дамлары ]араданлар — демирчи Jypa Стапаноа, баш муЬаи-дис Аббас Вали)аа ва дамирчи Камал Калбали|аа. Фото Рафмг Салмаиовуидур. канчлвр нлк талавалэрн ' Онларын cajbi Ьэлалик чох де]илдир: республиканын hap ]ериндэн келмиш 120 нэфэр кэнч оглан вэ гыз канчлэр институтунун кундуз «а ах-шам ше’беларинин илк тала-б&лэри олмущдур. Сент]аб-рын 30-да онлара талабэ билет лари тегдим едилмищдир. Институтун ректору h. Ба-гыров бу мэрасимде чыхыш едэркен демишдир: Сизи нн-дики али мэктэб ме’]арлары-на кера беш иллик ге]ри-ади тэЬснл кезле]ир, ахы илк дэ-фэ олараг республика учун ]ени ихтисаслар са]ылан ме-нечмент, сосиолоки]а, ciija-сэтшунаслыг, маркетинг вэ реклам узре тэдрнс тешкил едилир. (Азэрннформ). ВЕТЕРАНЛАР БУ KYH ДЭ СЫРАДАДЫР Ьазырда елкгмизин бутун ватандашлары агыр девр ке-чирирлэр. Ветеранларын вэ-3HJJöth иса хусусилэ агыр-дыр: бу ]ахынларадак дузкун са]ылан Ьадисэлэрэ, угрунда онларын ишла]иб Ьэ]атлары-ны гурбан вердиклери иде-аллара бир нев ]енидан thJ-мэт верилир. Лакин чэтин-ликлардэ барнимиш бу адам-лар Kaaa4aja -даЬа никбин кезлв бахырлар, руЬдан душ-мурлэр. haJ-Kyja у]мурлар. Бакы lllahap МуЬарибэ, Эмак вэ СилаЬлы Гуввалэр Вете- ранлары Шурасынын учунчу конфрансында бу барэда да-нышылмышдыр. Тешкилатын сэдри исте’фада олан полковник С. Сэлимовун ме’рузэ-синдэ, башга нума]эндзлернн чыхышларында ветеранларын сосиал мудафиеси барэ-дэ сон иллэрдэ гебул олун-муш ганунверичилик актла-лары хусусилэ ге]д едил-мишдир. МуЬарибэ вэ эмэк ветеранларынын емек тэ’ми-наты проблеминэ тохунул-мушдур. Чыхыш едэнлер ве-теранлары милли езунумуда- фнэ гуввелэринин ]арадылма-сына имкан дахилинде ке-мэк кестэрма]э чагырмыш- лар. Бакы МуЬариба, Эмак вэ Сила*1лы Гуввалэр Ветеран-лары Шурасынын JeHH тэр-киби сечилмишдир. С. Салимов JeHa дэ шуранын сэдри олмушдур. Конфрансын ишиидэ республика МуЬарибэ, Эмэк ве СилаЬлы Гуввалэр Ветеранлары Шурасынын сэдрн исте’фада олан кене-рал-Majop М. Насиров «Шти-рак етмищдир. (Азэрннформ). ХЭЛБЭЧ8Р PAJ0H СОВЕТИНИН СЕССЮДСЫНДА Калбэчар PajOH Халг Депутатлары Советинин нввбе-дэнкенар ceccHjacH олмуш-дур. Депутатлар PajOH Халг •Депутатлары Советинин сэдрн, гефлэтэн вэфат етмиш ЗаЬид Исма]ыловун хатнрэ-сини бир д&гигелин сукутла jaA етмишлэр. Тэшкилат месэлэсинэ ба-хылмышдыр. Бундан аввал Калбэчар Pajón Советн Ич-paHjja Комитзсинин сэдри вэзифаа1нде ншлэмиш Са-Ьиб Экбэров узун суре« му-закиреден сонра кнзли (га-палы) сэсверма Joлy иле Кел-бечэр PajOH Халг Депутатлары Советинин сэдри сечил-мншдир. PajOH Советинин депутаты Вндади Meheppe-мов ачыг сесвермэ joay нлэ pajón Совети- H4paiijja комн-тэеннин сэдри сечилмишдир. Бир сыра депутатлар аз чыхышларында pajonyH ва- чиб проблемлэриндэн, эн эв-вел сакннларин тэЬлукэсиз-ли}ини горумаг проолемлэ-риндэн данышмышлар. На-тиглэрин фнкринча. бу масэ-лэлэрин Ьеллинэ даЬа чох диггэт JeTHpMeK лазымдыр. Азерба]чан Республикасы Али Совети садринин бирин-чн муавинн Телман Оручов сесси]анын ишинде иштирак етмиш ва бурада чыхьпп ет-мишдир. (Азэрннформ). h А Д И С Э Л Э Р. ШЭРЫ1ЭР Кэшфи||ат рэиеи тбилисидэ JeeueHfii Примаков ССРИ Президентн М. С. Горбачовун фэрманы иле Девкени Максимович Примаков ССРИ Девлэт ТэЬлукэ-сизли]н Комитаси садринин биринчи муавини — 1-чи баш идарвнин рэиси tb’Jhh едилмишдир. Левкеии Примаков ССРИ ДТК седринин биринчи муавини — 1-чи баш идарэнин рэиси Te’jHH едилэн ними СИТА-нын мухбирлэри иле мусаЬибэсинде демишдир: Бу чох муЬум хидмэт ндареси-дир вэ онун вэзифеси hep Ьансы cHjacH структур учун. MyeJjeH inexcHjjeTaep учун ишлэмек дeJил, девлетин мэ-нафелэрини мудафие етмэк-дир. Онун фикринчэ, кэш-(¡»ijJaT елинден кэлени етмэ-лидир ки, «cojyr MyhapH6e»je rajbiTMar м\тмкун олмасын. Kem4>HjjaT елкэдэ игтисади]-JaTbiH инкишафы, елми-тех-ннки тэрегги учун элвериш-ли шэраит ]аратмалы, мум-кун гэдер демократиклешди-рилмелидир. Кешфи]]ат ачыг олмалы, аналитик материал-лар вермэлидир вэ бунлар бутун дун ja ja чатдырылмалы-дыр. О демишдир: Биринчи баш идарэ he.MHiiie JyKca.K пешэ-карлыгы иле фэргланмишдир, орада ишлэ]энлэрин 6ejyK эк-cepujjeTii тэмиз адамлардыр, осл пешэкарлардыр. Совет кэшфи^атынын je-ни рсиси ез сэлэфи Леонид Шебаршинин агибэтиндэн да-нышаркэн демишдир ки, онун барэсиндэ jyKcsK фикирдэ-дир ,ве она чох 1термэтлэ Ja-нашыр. Левкени Примаковун деди]инэ керэ, тэлэсмэден hep ше]и а]дынлашдырмаг лазымдыр. Левкени Примаковун фик-риь?чЭ, суверен республика-лар игтисади]]ат, си]асэт са-Ьэсиндэ лазыми мэсэлэлэри мэркэзи кешфи]]ат васитеси-ло Ьг.лл еде билзрлзр. Кем дэ онларын ез структурлары олачаг вэ бу структурларла сых эмэкдашлыг ]арадыла-чагдыр. Ч. БУШУН ЧЫХЫШЫ ВАШИНГТОН. АБШ Пре-зиденти Чорч Буш демишдир:    Бнрлэшмиш    Штатлар «демократи]анын, азад саЬиб-карлыгын вэ фэрди азад-лыгларын инкишафына ]ар-дым кестэрэнлэрэ кемак ет-мэк» ни]]этиндэдир. О, базар ертэси ахшам Лени Орлеанда Луизиана штатынын валиси Чарлз Роумерин сечкигаба-гы фонду учун вэсаит топла-маг тэдбирлэрнндэ чыхыш етмишдир. Ьекумэт башчысы хатыр-латмышдыр ки, август а]ын-да «Совет Иттифагында де-мократи]а иши учун гэсд тэЬлукэси ]арананда Бирлэш-миш Штатларын бутун са-кинлэрн азадлыгын мудафи-эсинэ гэтн тэрэфдар чых-мышдылар^. Ч. Буш демишдир:    «Чеврилиш    боша чых- дыгдан сонра Борис Лелтсин вэ Михаил Горбачов мэнэ зэнк вуруб Америка халгы-нын кеме]инин онлар учун нэ гэдер эhэмиjjэтли олдугу-ну се]лэдилэр. Бу совет рэЬ-бэрлэри, бир вахтлар Лин-колньш деди]и кими, «jeни тэрздэ душунмэ]э чэсарэт етмишлэр». Ьекумэт башчысынын де-AHjHHa керэ, Совет Иттифагында демократи]анын гэлэ-беси вэ бир чох башга елко-лэрдэ мусбэт дэ]ишикликлэр са!эсиндэ «инди биз нуве си-лапларыны ихтисар етмэк, даЬа азад вэ тэЬлукэснз дун-ja japaTMar ]олунда сон дэ-рэчэ муЬум аддымлар ата билорик». Бунунла элагэдар олараг Ч. Буш силаЬларын ихтисары саЬэсиндэ АБШ-ын сон тешэббусунун бутун дуи-jaAa мусбэт гаршыландыгы-ны ге]д етмишдир. Ч. Буш БМТ Тэплукзсиз-лик Шурасы гэтнамэлэринин муддеаларынын Ираг тэрэ-финдэн ]еринэ jeтиpилмэcи проблеминдэн данышаркэн демишдир ки, Бирлэшмиш Штатлар Ирагын силаЬ чэб-бэханаларынын мэЬв едил-мэси мэсэлэси барэсиндэ 6ej-нэлхалг биpлиjин гзрарлары-нын тамамилэ haJaTa кечи-рилмэсинэ гзмлэ наил олмаг hhJ}этнндэдир. АБШ Прези-дентинин деди]инэ керэ, о roTUjjaTao чалышачагдыр ки, «БМТ ТэЬлукЕСИзлик Шурасынын Ьеч бир гэтна-мэси JepHHa ]етирилмэмиш галмасын». БИР НЕЧЭ СЭТИРДЭ 4- Тачикистан парламенты Тачикистан Коммунист Парти]асынын вэ онун 1)угуги варисинин тале]ини февгэл’а-дэ сесси]анын сэЬэр ичласында Ьэлл едэ билмэ]иб гыса фасилэ е’лан етмишдир. Лери кэлмишкэн, бутун парламент узвлэринин 94 фаизи коммунистлэрдэн ибарэтдир. 4 Хорвати]ада республика 11эрбилэшдирилмиш бир-лэшмэлэрн вэ Лугослави]а Халг Ордусунун Ьиссэлэри арасында де]уш эмэли]]атлары да]анмамышдыр. 4 Америка тэJJapэчилэpи узун ахтарышлардан сонра адамларын тэрк етди]и «Северны пол]ус-31» Совет Арктика станси]асынын галыгларыны ашкар едэ билмиш-лэр. вэзилат ТБИЛИСИ. CeHTjaOpbiH 30-да Тбилисидэ гаршыдур-ма ]енидэн тэЬлукэл» Ьэддэ ]ахынлашмышдыр. Курчус-тан Президенти Звиад Гамсахурдиа Ьекумэт еви гаршысындакы митингдэ ез тэрэф-дарларыны мухалифэт гуввэ-лэринин гэраркаЬ-мэнзилинэ догру ]олланмага, орада динч нума]иш кечирмэ]э чагыр-дыгдан сонра B93HjjeT xejaH кэскинлэшмишдир. Мухалифэт гуввэлэри иеэ бу заман девлэт телерадио департаментинин бинасы гар-шысында чохминли митинг кечирнрдилар. Бурада чыхыш едэн натиглэр Президент тэрэфдарларынын эсл ни]]этлэри барэсиндэ дэрин вэ эсаслы нараЬатлыг Ьисси кечирдиклэрини билдирирди-лэр. Сент]абрын 2-дэ Кино евинин гаршысында мухали-фэтин митингинин, уч Ьэфтэ сонра нее Руставели проспек-тиндэ пикетлэрин вэ тэ’тил-чилэрин амансызчасына го-вулуб дагыдылмасы мухали-фэтин Ьэлэ ]адындан чыхма-мышдыр. Президентин мэтбуат хид-мэтинден бир журналиста телефон л а хебэр вермиш.лэр ки, нума]ишчилэр ]алныз Тбилиси Девлэт Универоитетинин эсас корпусуна гэдер кетмэк вэ сонра Ьекумэт евинин Ja-нына га]ытмаг фикриндэ иди-лер. Дин хаднмлеринин васитэ-HHfliHjw вэ hop ики тарэфин ДЕрракэли Meerejn са)эсиндэ нумв]ишчилгр эввэлки ни]-]этлгриндэн эл чэкмиш ва ГеЬрЕманлар ме]данындан Руставели проспектинэ — ЬекумЕТ евинин габагына га-]ытмышлар. (СИТА). 1 oKTjaöp. Курчустан ма-тем ичиндэдир. Республиканын рэЬбэрли]и ceHTjaöpHH 26-да Тбилисидэ силаЬлы тог-гушма заманы Ьэлак оланла-рын вэ бундан бир нечэ кун эввэл шэЬэрин мэркэзиндэ езуну ]андырмыш Iiskhm Ки-Ja Абесадзенин (бу hopa кот и ила о, бир-биринэ гаршы ду-ран курчулари барышдырмаг истэ]ирдн) хатирэсини )ад етмак учун 0KTja6pbiH 1-ни матам куну е’лан етмишдир Бу кун Сакинформ Акент-лн}п билдирмишдир ки, Тбилисидэ B93HjjaT jeH8 дэ кэр-киндир, мурэккэб шэраит ja-ранмышдыр. Иш о jépe чат-мышдыр ки, шэЬзрдэ партла-jbuu.4ap едилир, топ атэши сэси ешидилир. Али мэктэб-лэрин ^рлэидоНи ра)онлар-да Ba3Hjj9T хусусилэ кэркин-дир. Бунунла элагэдар олараг Маариф Назирли)и билдирмишдир ки, Курчустан naj-тахтынын бутун тадрис муэс-сисаларинда мэшгэлэлэр шэ-Ьэрда Ja.iHbi3 там га]да ja-радылдыгдан сонра башла-начагдыр. стль шрамы ила блкэнин CHjacH парти]аларынын вэ Ьэрэкатларынын Марказчи Блоку нум a J эндэ л эринии бир трупу Азэрба]-чаида олмушдур. Група А. Д. Сахаров адына Демократии Гуввалэр Иттнфагы ичраи]]э комитэсинин сэдри В. В. Воронин башчылыг еднрдн. Нума]эндэ hej’aTHHHH узвлэ-ри Азэрба]чан Республикасы Али Советинин милли си-JacoT вэ мнллэтлэрарасы мунасибэтлэр масалэлари даими комисси]асында гэбул олунмушлар. СеЬбэт заманы гонаглар ге]д етмишлэр ки, рекиоиа сэфэрдэн эсас мэгсэд )ерлэрдэ вэзи])этла таныш олмаг вэ инсанлыг ме’)арына дайр бу нлнн сеит]абрында Москвада кечирилмиш конфрансын иштнракчылары учун вазяЛм Ьаггыада мэ’рузэ Ьазырламагдыр. Нума)эндэ hej’BTHHHH узвлэри Азэрба)чан Халг Чэб-ЬэсинВн идарэ Ье]’этнндэ сеЬбэт етмишлэр. Гонаглар Даглыг Гарабагда да олмушлар. (Азэрннформ). ____ ШИ РОЛ И САЛХЫПЛА.Р Бакы—Минчиван автомо-бил ]олунун hap ики кэнары 6oJyH4a jaxmbi гуллуг едил-миш узум баглары узаныр. Ларпагларын арасындан «Мускат», «Ьэмэшарв», «Ба-jaHiiiHpa».    «Ркасители», «Мадрасе» сортларындан ширэли салхы.млар квзэ дэ->ир. Бутун бу узумлуклэр Фузули ра)онундакы ихтисас-лашдырЫлмыш тэсарруфат-лара мэхсусдур. PajOH Ьазырда республиканын эн бе-JyK узум истеЬсалчысыдыр. Бурада узумлуклэрин caha-си 82 мин Ьектардан артыг-Дыр. ...Узумлэ долу )ешиклэр ]уклэнмиш гошгулу трактор-лар гэбул мэнтэгэлэринэ тэ-лэсир. Онлар «1 Maj» колхо-зунда топланан мэЬсулу да-шь^ыр. «Тэбризи» суфрэ узумунун, техники сортла-рын мэЬсулдарлыгы хусуои-лэ ]уксэкдир. Инди ичарэ подратында ишлэ]ен узумчу-лэр багларын hep Ьектарын-дан 100 сеитнердэн артыг меЬсул кетурурлвр. Бу илки мевсум Фузули pajOHynyH узумчулери учун асан олмамышдыр — Ja3biH Jar-мурлу кечмэси биткилэрин инкишафыны xejnn лзнкит-мишди. Бу сэбэбдэн дэ агротехника ишлэрн Ьэмишэ- кнндэн кеч апарылмышды. Узумчулэр сезун Ьэгиги ма’-насында пар бир танэ]а а]-рыча гуллуг едир, плантаси-]алара дэфэлэрла кубрэ ве-рир, чэркэ араларыны шум-.1а)ырдылар. Онларын заЬмэ-ти Ьэдэр кетмэмишдир: сана-]е мэркэзлэринэ вэ е’мал му-вссисэлэряна 90 мин тон узум кендэрилмишдир. Баг-банлар бу ил 120 мин тон-дан артьп1 мэЬсул кетурмак фикриндедирлар, бу иса му-гавнлэ эЬдэликлэринден 15 мин тон чохдур. М. КЭРИМОВ, Азарииформун мухбири. АЗЭРБАЛАН ХАЛГ БИРЖАСЫ СЭЬМДАРЛАР ЧЭМШЛЭТИ БНЛДНРНР КИ, 1991-чи НК 0КТ1АБРЫН 8ц БРОКЕР JEPKSPKKHK САТЫШЫ Y3P0 БИРИНЧИ АУКСИОИ КЕЧИРИЛ8Ч9КДИР. Тэдэсин! YHymMajbiHl БРОКЕР JEPH АЛМАГ КАПИТАЛДАН ЭН СЭРФЭЛИ ШЭКИЛДЭ ИСТИФАДЭ ЕТМЭК ДЕМЭКДИР. ЭКЭР СИЗ БРОКЕР JEPHH9 САЬИБ ОЛСАНЫЗ, АЗЭР-BAJMAH ХАЛГ БИРЖАСЫНДА САТЫЛАЧАГ BYTYH МАЛЛАРЫ АЛМАГ ИМКАНЫ ЭЛДЭ ЕДЭРСИНИЗ. СИЗ 63 МАЛЛАРЫНЫЗЫ ЛАЛНЫЗ АЗЭРБАЛЧАН ХАЛГ БИРЖАСЫ ВАСИТЭСИЛЭ СЭРБЭСТ БАЗАР ГММЭТИНЭ CATA БИЛЭРСИНИЗ АУКСИОНДА A39PBAJ4AH ХАЛГ БИР-ЖАСЫНЫН СЭЬМДАРЫ О Л М A J АНЛ АР А МЭЬДУД МИГДАРДА БРОКЕР ЗЕРЛОРИ САТЫЛАЧАГДЫР. СТАРТ rHJMOTH 150 МИН МАНАТДЫР. Брокер ^ерлэринин алынмасыиа дайр енфа-ришлор 1991-ми ил окт]абрын 7-дек jaeunu ше-килдэ бу унванда гебул олунур: 370603, Бакы, Москва проспекта, 81/6. Телефонлар: 66-32-91;    67-84-95. сиз нала «лзаРБАШАн халг биржасы» саьмдАР чэмилатикэ ОРТАГ ОЛМАМЫСЫНЫЗ! сизин нала шансыныз bapi Окт|абрын 5 да биржа сэНмлормнин моНдуд са)да сатышы узре ауксион кечмрилемекдир. (АКИБКАЖРЫН 18 НШКУЗАР ДАИРЭЛЭРИН Н038РИНЭ1 АЗЭРБАJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫ СЭЬМДАРЛАР чэмаглэти ИЛК ТИЧАРЭТИ ltWl-w ил НОЛАБРЫН 5-дэ КЕЧИРЭЧЭВДИР. Скфаркшде аукскояда ямра о луна маг еевденнн Ьесабынын едеяилмеекмэ земанет верилмели, е’тибарнамэ иле иштирак едемек шехеин ады кее-терилмелиднр. БИРЖАДА БРОКЕР КОНТОРУ ачмаг истаденлэрин назэрина: Ауксион да АХБ-иин сэЬмлэринн елде едэрек брокер {ериин аларкен гэнает етмели оламагсыныз— сеНмдарлар учун онун да)ери чемн 100 мин манат-Дыр. Ауксиоида иштирак етмек учун еризелер бу унванда гебул олунур: Москва проспекта, 81. Телефонлар: 66-32-91, 67-84 95. арнзеде аукснонда нчра олунмуш еевденнн Не-сабынын еденмесине земанет верилеме|и ге|д олунмалы, ауксион иштиракчысынын менафе|ини е'тибариаме узре теменл еден шехс кестернлмелн-дмр. Идаре Hej’eTM ;