Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - October 2, 1991, Baku, Azerbaijan 4ааш1г шшт« тасл АЗдРБМЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СЩАСИ ГЭЗЕТИ_ Ф    ГИ|МБТМ    40    ГБПМИ    СБбум    учум    0.S    гмич|. ф Эоаеы    идя    ро*    I    М    19)    (215М)    9 Ijrjuijowrp-    '    _ Ч*рш*нб*| 3 окт|Ббр 1991>чи мл. ИГТИСАДИ БИРЛИК: ]ОЛУН БАШЛАНРЫЧЫ ______Алма-Атада распубликаларын раЬбэрларинин нарушу Азаримформ СИТА |»|1*91МИ ТОПСММ МУФМН 1ДИЛМИШДМ» БАЙКОНУР КОСМОДРОМУ. Сомт — АлсГрв]а Пе]*атиюш уэву Токтар Ау^киров демишдмр: «Мук Совет Иттяфвгыида Гаэвхыстамы томсял едарвм». О. Ьав-сы девлетя — Совет Иттяфагыяы, ]охса гаэахыстая!* — тамсмл едпе]я Ьаггыкда журиалнстлерин суалыяа мапэ бела яаваб вермишдяр.    ^    „ ло Газахыстан космонавтынын Ьамяя создорн бу кун Совет — Австри]а heJ•aтIlнян таркибянн MYвJJвн етюи девлат кош1сся1асыныи ияласыядан дарЬал сонра кечи-иилмяш матбуат конфрансыяа ястигамат вермишдяр. Планлашдырылдыгы хммя. hej'aтэ яндиjaдaк яки дафа космоса учмуш командир полковник iyleкcaндp Волков ва тадгмгатчы космонавтлар — Австря]анын иу ма]андаси муЬандис-елвктрнк Франс Фибек ва Гаэахыс-ташиш машЬур cыиaгчы•твJJapaчи Токтар Аубакяров да- хил олмушлар.    ___ Хабар вepllлдиJи кими, ичарисинда Совет — Австри-]а Ье]’атя олан «Со)уз ТМ-13» иarлиJJaт камисикки ок-тiaбpыи 2-да бурахылмасы назэрда тутулмушдур. Камя Москва вахты ила саат 7.59 дагигада старт котурачакдяр, •АСИТФЧИ ФОНЮ ЬФРФКАТЫДЫР ДУШанВЭ. Тачикистаи па]тахты муасснсаларяики ------------- Б.-------мухалифатчи ншчяларм республяканын Ьакуматя napTHjanap арасыяда васитэчи кими чыхыш етма]а Ьазырдмрлкр^ ВУ* м^аггати ® Wf    а    Bll    лтмя. ']андаларяиин шапарда кечирилмиш ячласында ба]ан едил-мишдир. JeHH Ьаракат мухталиф сн]аси 1^вваларяи гар^ атичасиндэ респуолнкада ]аранмыш му-раккаб шараита мунасибат кими шыдурмасы натичасиндэ раккаб шараита мунасиб.,---------------------^    . мишдяр. Ьаракат ез гаршысыяа фаЬлаларин маяафела- К«руш замены, АЛМА-АТА. 1 OICTJaбp (СИТА-яьш хусуси мухбирин-дан). 12 республиканын роЬ-бэрлэри Газахыстан Прези-денти Нурсултан Назарба]е-вин 4(игтисади сазишин сон вариантынын музакирэси учун двJиpми стол архасын-да кврушмэк» до’ватилэ Ал* мa-AтaJa колмишлар. Формал олараг керуш чоршанба куну Ба1конур космодромунда Газахыстаньш космонавт-тэд-гигатчысы Тохтар Аубакиро* вун иштиракы ила Ье1’атин гаршыдакы старты ила бир вахта салынмышдыр. Лакин кврушун ачылышында Газахыстан Президентинин кириш сезундэ деди^и кими, «бура-да бела бир умиди« рамзи вар кн. алканин суверен рес-публикалары амакдашлыгын )ени мэрНаласина гадам го-Зурлар». О демишдир: Бу кун игтисади амакдашлыгын принсилча jeни буневрэсини гoJмaг, 1992-чи илда тича-рэт-игтисади сааишин модели-ни мyвJJaнл9ШДиpмaк учун имканымыз вардьф. Газахыстан Президенти 4- А»арбе]ч*н иуме|емд« Ке|’»ти. Телефото i. Хе1млевуид1гр. (Азеринформ). республикаларын реПбарла-ринэ мурачиатла демишдир: Калин бу кун разылашаг ки. суверенлик Joлyндa гануни са*р1эримиз елка халглары-нын амин-аманлыг ва достлуг шараитинда Jaшaмaг кими эзэли арзусуна зидд олма-сьш. Лалныз яки республика — Литва ва Естони]а Алма-Ата-]а ез нyмaJэндa heJ’этлapини кендармамишлар. Лакин, Газахыстан Президентинин апа-ратында СИТА-нын мухбири-на верилан ма’лумата кера, Ьамин БaлтикJaны республикаларын раЬбэрлари да’ватин чавабында бу ва Ja динар формада гаршыдакы ке-рушларда ааларинин иштира-кыны Ьеч да истисна етмир-лэр. Кезланилди]ина кера, он ики республика раЬбэрлари-нин амали керушу 4 саат да-вам еданак. Кврушдэ елкэ-нин Халг Тасарруфатыны Оператив Идараетма Комита-синин садри Иван Сила]ев иштирак едир. АЛМА-АТА, 1 окт|абр (Азаряяформуя хусуси мух-бнря X. Иманов). Бу кун сэ- Пар саат 10-да Достлуг са-paJыRДa 13 суверен республика рэЬбарлэринин керушу олмушдур. Керушдэ Респуб-ликаларарасы Игтисади Ко-митанин садри И. С. Снла-1ев, комитэ садринии муа-вини Г. А. Лавлински. Газахыстан президенти Н. А. На-зapбaJeв, Aзэpбajчaн президенти А. Н. Мутэллибов, Молдова президенти М. И. Снегур, Туркманистан президенти С. А. HиJaэoв, 03-бакистан президенти И. А, Каримов, Г'ыргызыстан Али Ооветинин сэдри М. Ш. Ширин гулов, Ерманистан Али Советинин садри Л. А. Тер-ПетросЛан, Тачикистан Али Советинин сэдри Р. Н, На-билев, Беларус, ЛатвиЛа, Ук-рална назирлэр советларинин сэдрлари ва баш назирлари В. И. Кебич, И. Т. Годманис. В. П. Фокин, РСФСР баш назиринин муавини Л. Ф. Са буров, Курчустан мадди еЬ-тиЛаглар назири И. Г. Чхеидзе башда олмагла республикаларын нумаЛавде ЬеЛ'эт-лар» иштирак етмищлар. Керушу Газахыстан президенти Н. А. НаэарбаЛев ач-мышдыр. О, керуша топла-шанлара мурачиат едарак, таркибина биринчи газах космонавтынын дахил олду-ру беЛналхалг ЬеЛ’атин старты куну БаЛконура кэлмак, Ьабелэ халгларымыз учун олдугча муЬум проблемла-ри музакирэ етмак дэ’вэти-ни габул етдикларинэ кора, керуш иштиракчыларынын Намысына самими миннат-дарлыгыны билдирмишдир. Н. А. НазарбаЛев елкада кедан уму ми дагылма про-сеслэринин чох зарэрли ол-дугуну билдириб керуш иш-тиракчыларыны албир фа-алиЛЛатэ чагырмышдыр. О демишдир: Бизэ респуйлика-ларын суверенлиЛинин сез-суз тэсдиги ва ваЬид игтисади макан чарчивасинда ке-ниш амакдашлыг асасында Лени cHjacB иттифаг кэрак-дир. Нам да амакдашлыгын формалары ва Иттифагда респу;блнкаларын иштиракы дарачалари чох мухталиф ола билар. О, керушун гап-тиракчыларыны игтисади бирлик Ьаггында мугавила-нин сон вариантыны муза-Кира етмаЛа да’ват етмишдир. 13 республикаши «у>ма-Ланда ЬеЛ’отларинин даньь илыгдары галалы кечмящщир. Оонра даныш{ыглара>ш иш-тиракчылары совет ва хари-VH елка журналистларн учун м(эт6уат коифрааюы ташкил етАШшлар. Е’лан едилзвишдвр 1\И1, дашышыгла^рын «штнрак-чысы олан 13 республмкадан 12чзИ' «rTHcaflw бирлик Ьаггында мугавилэни парафла-М1ышдьф. Ke¡p\iuyiH Лекунла-ры барасинда би|ркэ расми ма’лумат да имзаланмвиидыр. Вундан башга, 8 республика — Р|УЮИ|Ла, УкраЛна, Бе-ла^рус, Газаэвыстам, вэбэнис-!так, Г^1р1ъ|аыста«, Туркм»-шстан!, Тачикиова» 6аЛан|ат И1мзаламьш11лар, БэЛенатда те’- минат вецхивф ки, бу ил о«т-Лабрын |15да1 кем oлacaJla-раг онлар игтиоадм бирлик Ьаггында мугавил» кмэала-мага Ьазьфдцрлар. Керушун ишти|рахч>ыпа|ры журналистлерин бир чох су-алларына чаваб вермшшвэр. Камин кун даиьвиыгларьи шитиракчыла)ры анунда досг-луг. амакдашлыг ва иМгйяэ-бан гоншулуг Ьаггывда Гава-хыотан ила АэербаЛ<чан ape-сында икитарафли мугая^ илюаланмышдмр. Мугави-лани Гаэах!ыстан тэрофнядэк Газахыстан црезиденпк Н. А^ НазарбаЛев. АзэрбаЛчан Рес-дубликасы тарэфнндан Aasip* баЛчан президенти А. Н. Му-тсллябое ямзаламышлар. ОктЛабрын 2.ДЭ oahap суверен реопублнкалерык ну-маЛвнда ЬеЛ’етлаур« теОМР® ила БаЛкоку|ра Лола душэчак-лар. (Азаринфррм). MllUiiiflU«    —---«----- ------ ринк мудафиа етмак. рекяовда ваэиЛЛатнн нормаллашды-рылмасы учун на мумкуидурсэ етмак магсадиня loj-мушдур. илк аддым кими .фэЬла Ьамкатыныи нумаЛан-даларини Л®нидвн»иша башламыш Тачикистан Республи-касы Али Советинин февгал’ада сессиЛасынд кендарман гарара алынмышдыр. ЛИИ ФИЛМ: «ФОРОС P1-4N ИЛИИ АШГУСТУя САНКТ-ПВТЕРВУРГ. «Час пик» гаэети Лаэыр ки, «Форос, 91-чи ИЛИИ августу» филм1шн чакилиши баша чатмышдыр. Филмин муаллифл^н Форосдакы «ЗарЛа» багында ССРИ Президенти М. Cf. ГорЛчовун ЬаЛатынын 72 саатыиы чанландырмага ва дорк етмэЛа чалышмыш-лар. Ьадисаларин билавасита иштиракчылары — сарпад-чилар, данизчилар, даниз пиЛадалары филмин гапраман-ларыдыр. Онларыи шаЬидлиЛи Падисалорин марказиндо олмуш адамларын е’тирафыдыр. Филмин муаллифлари бир чох суаллара, масолаи. нечэ олмуш wi. бир чохлары-нын квзлари габарында олан девлатин биринчи шехси Лоха чыхмышдыр суалына чаваб ахтарырлар. JY3 МИН Д9 ШШП9 МВТДИи. СЫКТЫВКАР. Базар куну Еквинск эразн сечки даираси узра РСФСР халг депутатынын такрар сечкнлари натичасиз баша чатмышдыр. Сасвермада сечичяларин 21 фаизиндан азачыг чоху иштирак етмишдир. Вунун саб^и шэПарде чох Ьерматли адамЛар олан намизадлор-дэ деЛилдир. Садача олараг сыктывкарлыларыи хеЛли Писс^и бутун савнЛЛалэрда олан халг депутатларынын еПмшош умда проблемлариии Ьалл етмак имканларына Sha иианмыр. h¿Iar сэвиЛЛаси сур’атла ашагы душмакда давам едир. халг депутатлары исо ЬеЛ ичлас ед^ак буна кулли мигдарда васаит харчлаЛирлар. Масалан, базар ку-HV Сыктывкарда баш тутмамыш сечкиларин кечирилма-cLa^ мкин ¿а’лумата кера. Луз мин манат харчланмиш- дир. ченум OCBTMJA: нала ГАИ такулур ВЛАДИГАФГАЗ. Мухтар вилаЛатин аразисиндо ич-тимаи-сиЛа^ вазиЛЛэт Лена да сон дэрачэ каркиндир. 0тан кеча Схннвалинин (бурада фовгэл’адэ вазиЛЛат реж1ши-Sh мума« даЬа бир аЛ умдылмышдыр) учгар гасаба-лэринда Лана аташ саслари ешидилмишдир. Атышмада 2мЗы пулемЛотларданГ гумбараатан сила^ларДан идара едилмаЛак реактив мэрмилардан истифада олун-мушдур. Осетин тарафи чаваб атэши ЛИНИН саккиэ сакини агыр Ларалаимышдыр. ЛашаЛыш ев-лэрина ва шаЬарин мухталиф обЛектлэрина чидди зэрэр вилаЛатин информасиЛа комитаси матбуат мэрказииин вердиЛи ма’лумата кера, Знаури шосесикдэ ва Схинвалинин учгарларыида *‘^рнулэрин силаЬлы лашмаларынын чэмлашдиЛи Лвнидан назэрэ чарпмьш даар. Онлар вилаЛат маркаэнна кедан бутун ™ллары багламышлар. Буиуи натичасиндэ Сх1Ш^ ,Шмали ОсетнЛадан Ьуманитар Лардымын натирилм^и чэтинлашмишднр. ШаЬврда арзаг маЬсуллары, дава-дор-маи. Ланачаг чатышмыр.шшин РЕСПУШШЫ Ш COBEIHHHH Uyy| |YHJAHU hEJPai8 СААЫР NJMET ЬЕЛШШCnjacH инмалчымымн гш1длари ОеитЛабрыв 30-да Е. Гафа-роваанык сеЩ(РЛи;Л<и иле Азе(р-(3iaj4a« Республмкасы Али Ооветн РвЛ*зо0Д1 bes) ’втишн ичласы олмушдур. Ал» Советин гаршыдакы иииичи оесоиЛа^ынын кунда-лиЛинв дахил едиушок учуй ашлиф лдуиан бдр чох мо-салэл^ ¡муоакира едилмиш-дир. ГеЛД олунмушдур м». Ьаз(Ы(Р|да caho даими номис-си|]а<л!арьшда 40 гаиун лаЛи-Ьэои дшлашб таиамлаимаг-дадыр ва Лахьш вахтларда Али Советин музакирэсияэ верила би^^|Эр. Данми кюмио-оиЛвларыи оедрлари) ичласда чыхыш едэрэк 6¡y ва Ла дихор лаЛиЬэларим Ьазьфлыг чеси Ьаггында етрафлы ¡мо’-луслат вермиш. оеоочЛаиын кундэлнЛи барэсивда ез теи-лифларшш нроли сурм!уш-лар. Узун муддвт давам едак музакирэдан оокра октЛабрын 16-да ачылачаг сеосиЛзиыи кумдалиЛииа 30 мосалвии дахил егмеЛи Али Осжега .тев-dtja етмак зерури Ьесаб олунмущдур. Бу м|Эоэлвл1а-рин Ьамысы индимн MOiAa-лада. реал суверенлиЛа наиД олмаг учун амали адфамлар атмаг^ кечид деврунда республика гаршысында дуран S« муЬум OHjacH ва сооиал-«шшсади вазифалари» Л^рн-(на Лвтирилмвси уч^ бвЛук ahec№Kj;Jere маликдир. Мооа- лви, сеоси!Лада АзербаЛман Р1есяу6лккаоынын девлагг мустапилли|Ли Ьаггында акты», МИЛЛИ мудафиа гувво-лари Ьаггында гануиуи, тор-паг Мачвлласинин ва иандля 1гэсарруф|зты Ьаигтыида га-нунун. мулки-ЛЛет Ьаггьшда ганунун, hiyriyiit шахюлврин иманфаэфиядан ва димар ка-лир невлериидэн верю^р Ьаггында пацунуч, АварбаЛ-чан Ресцублиааасьшда Лапю-Лая ветэидашлярдан. харичи в,0,гдн|да1шлардан' ва вютен-дашшыгы олмаЛа» шахсшар-дэн кйлир аерки|си Ьаггында ганунун, банклар ва банк фэалиЛЛети ьаггында ганунун, амивиклиЛа Ьаггьшда гаищщун', ичтимаи бчрликлар Ьаггында гануну». метб(уат в» кутлеви д^кфороиасиЛА васиггалери hai'-пьщда гаиунуи, дини е’тигад азадлыгы ва дини) ташмилат-лЕр Ьагяында ганунун, дав-лат квнчл!вр очЛасйти) Ьаг-гывда ганунун, кюнституаиЛа лБвЬкамаси Ьаггында шнуну« лвЛиЬэлариии iMyaaMwpa ет-мж таклнф олунур!. Се^Л«-¡нын музакнрэсннэ твбиати муЬафиоа фаал»ЛЛ®тиии миллэщдчрмаЛа j&HOJWiiJmi пануя лаЛиЬэлари топлусу. Ьабела тасерруфат' саЬасня-да бир сыра масалаларин Ьу-гуги твнэимланмэоини шз&р-да тутен бир неча лаЛ**Ьа таклиф еднлачэаедир. Девлат ТэЬлу«эс»злиЛи Комитесянин ЛеяидсН тешкили ила алага-дар маозлалари! да сессиЛада етмак таклиф олу»- Даими комиссиЛаларын содрлери ичласда чыхыш еда-рак (Лилдирмишлар ки, бутун бу ганун лаЛиЬолари комис-сиЛаларда узун муддат ишлэ-ниб такмиллэшдирилмиш, он-ларын узариндэ иша чохлу мигдарда елмй ишчилэр, екс-пертлар, халг тэсэрруфаты мутахассислари, республиканын елагадар назирликлари-нин в» баш идараларииин ну-ма Лан да лари чалб едилмиш-лар. РаЛасат ЬеЛ’атинин ичла-сында дарин ларапатлыг ва ЬаЛачан Ьисси ила деЛилмиш-дир ки, сон кунларде Даглыг Гарабагда ва республиканын КоранбоЛ раЛонунда вазиЛЛат Ленидан каскинлешмишднр. ГеЛд олунмушдур ки, РусиЛа ва Газахыстан президентлври-нин ЗагафгазиЛаЛа калмаад. ДГМВ барэсинда дердтараф-ли расми ме’луматын ямза-ланмасы муаЛЛэн гуввалэрин, о чумладан Ерманистанын езунда тэчавузкар миллотчи даиралерин ва ДГМВ-даки сепаратчыларын ачыг-ашкар ураЛйндан деЛилдир. Тама^-ла а>дындыр ки, Даглыг Га- рабагда АзарбаЛчан Ресщ^-ликасынын КонститусиЛа Ьу-гугларыны барпа етмак сапэ-синда нэзардэ тутулан тад-бирларин ЬэЛата кечирилмэси-нэ анкэл тератмак учун гыз-гын са'Л кестарилнр. Ичла-сын иштиракчылары бела бир Лекдил фикрэ калмишлар ки, бутун сиЛаси гуввалэрин иш-тиракы ила кечид деврунун програмыны Ьазырламага дарЬал башламаг лазымдыр. Бу програмда республиканын сиЛаси ва игтисади мус-тэгиллиЛини тэ’мин етмак са-Ьасинда эмали тадбирларла Ланашы. ДГМВ-да вэзиЛ)®ти сабитлашдирмак учун кон-крет тадбирлар да назарда тутулмалыдыр. Али Советин РаЛасат ЬеЛ’-эти ССРИ Али Советинин палаталарында АзарбаЛчан Республикасьшы тамсил едэ-чак депутатларын таркибина дайр тэклифлэр Ьаггында ма’луматы динламишдир. Москвада яшламак учун кан-дарилачак ССРИ халг ДОД-татларынын ва АзарбаЛчан Республикасы халг депутатларынын шахси таркиби республика Али Советинин сес-сиЛасында музакира едилэ-чакдир. АзарбаЛчан Республикасы Алн Советшош матбуат иаркази. ГЭЗЕТИМИЗЭ А6УНЭ МЗЬШЫШЫ ДАВАМ ЕДИР АКУна гшмати иладиР: ИЛЛИК — 37 манат М гмтк ААРЫМИЛЛИК — 13 манат М гмин УЧААЛЫГ — • манат 90 rwwK Анершм Прешеап Черт Буш мм ч^ш» ку*Т гаяныш Советлвр Иттяф»-Амервна телмнзнАасы шл9 тытышмид« «г»» T»p»CM«hii n>nw eahacnaa ш)ма «трлтАт типвбвтся* догрудш да «та зяААетдар. М» Jep узуну hejper» садимшдыр. Вушун тзшзбвусу А»- ними. ,*®V"YH Деме» “УС рнка ковгресв, Президент Аажмн аданлары, ояун Аб- тегиллиАннв е л«н роиаданы нуттафвгяарн ва ваЬаАат, Месим учуй иеаяа- вир сыр» шлиаз оягткгр.    яикаяарыи, о чумявдан внливз олшушд7р.    федерасиАасыиын,    Ук- Догрудур, Президент Гор-    лннда. Ьвм да НАТО да*.    раАнаяыи,    Йзахыетаиыи    ара- бавдв Бушун таклифларини    латлэринда ,онун сиАасатн    зиларивда    ЯТ»» с^ы кйчлвнилмаз саЛмыр. О,    тэнгидэ ма руз галырды.    дыр. Бу    сиЛаЬынын Л^ныз Мэркази телевизиАаиын мух-    Бушуй Малта керушува ha-    уч бионнв веоди1и мусаЬибада зыр олмасы барада твкли- лашдыгыиы гатиДатла cej SdmSS га Чорт фидамаЬз бела 8ир шараит- лаАа билмасакда, деналн1ик |ЗГбу Жаббусунув а«^ 2» езунун си]аси Ьуфузуну га. бир неча сы Ченеврада, сонра PejK- артырмаг магсадя кудурду. публикаиьш *Р»^«""Я*."У Агаикда го1%муш.^»лтада, *^Бас нндн Бчшу бела бга ва '"лаЬшын олмсы Вашиигтонда, Москвада ин- муЬум масала барада ташаб- риканы яар^ етму бга кишаФ етдирилмишдяр. бусла чыхыш етмаАа аадар маэ. Буну Президент Бу Лакин М. С. Горбачев Пре- елаАвн надир?    шун Ау**я аданлу^ да зидент Бушун ташаббусуиуи Ма'лум олдугу ними, ин- етямф еднрлар. Амертка Ммкю V4YH квзлаяиАмаз ди Америка Бирлашннш мат^атдада геАд олм№гыны ва совет Итти- Штатлар£|нда Аена президент кими. Чорч Буш w ^ (Ьатынын нувв тарксилаНы сечкиларина Ьазырлыг каи- ]ахыя адамлары горхурл^ просесиндэ Аахындан ва фвал паниАасы башлан1«шдыр. „и, Ьаняя силаЬдан респуб-иштирак етднАини всаслы Артыг Демократлар Па^Аа- лювларарасы мубаризада субут едвн Ьеч бир факт сындан бнр неча «Аага ли-кестаомэмишдир. Эксииа. дер езунун президеятляАа истифада гауи бу тешеббусун Москва учун нанизадлиАини ираЛи сур- Бутга каэлвиилмаз таклиф олду-    мак истедиАини бгадирмнш-    par. Гуну бела бир чаЬвт да тэс-    днр. Догрудур. Бушла н^    РУД". пиг едио ки Президент Гор- га1исадэ онларын ел ко да- ва Jep узунД®    ^ g”ol ?еК?а^сы т»д- хя^да ва    беАналхалг    ,мнн-аманда|пш_ мбАша^ан- бирлэрла чаваб Bepa4ajHBa аламда ó гадар да 6ejyK ну-    níSíS^^oo- конкр^ билдирмамишдир. фуза малик олмадыглары дир. Вуну    Гор- Чо^ Буш биринчи дафа Ьамы]а бэллидмр. Лакин. бачов /“«^„ÍÍ^koh-де]ил ки. дyнJaны heJpaTa шар демасан xejiip кэлмаз, ДерД®Р« А®* „^^®Й^ларь1 ?алан бела тэшаббуслйрла    Буш гаршыдакы сечкилэр- чыхыш едир. Лад^нызда-    да мутлаг галоба чалмаг    f дырса. 1989-чу илда. взу-    учуй езунун си]аси иу-    ^®Р-    к||шеди    Бу- HVH пpeзидeнтлиJннин илк    фуз еЬтя]атыны даЬа да ^нда да о. Горбачовла    артырмага чалышыр. Нува    шуи    «“лиф^» ®f Малтада кврушма1э Ьазыр тэрксвлаЬы саЬасинда ]ени >«У®сир ^^^Ф ол^У 14илдан е’лан    ташаббуг-я асас сэ5^ла- етда. О вахт Буш Ьэла на ршдан бьри маЬз будур.    ха- Бирлэшмиш Штатларда. на Jlatam Америка Пмзяден-    етма!^ Эксяив. Ьаи елкаяии дахя- нинчаи артыг Аалныэ алы чаинвАв чагырмышдыр Дедин ки, Бушуя бу тэк-лифи биртарафли тэклиф-дир, Ja’ни нува тврксила-Ьы саЬэсинда тэдбирлара Москванын чавабыны квзла-мадан башламаг нэз^до тутулур. Эслинда ташэббу-сун Ьа]аТа кечирилмасине артыг башланмышдыр. Отэн шэнба куну АВШ-ын 11 aвиacиJa базасында Б-52 типли стратежи бомбард-маячы тв11аролэрин данми невбатчи учушларына сон гoJyлиyшдyp. Ма’лум олдугу кими. бу твJJapэлвpдв нува башлыглы мармилэр вар-ды. Этан шанба кунундэн Ьамнн та]]арвлар адн режи ма кечирилмишдир. Инди сез Москваныидыр. Москва исэ. ма’лум олдугу кими. Ьэла коикрет чаваб вермакдэ тэраддуд едир. Балка да бу. август ги]а мындан сонра Президент Го^ачовун haкими^Jaтинин назара чарпачаг дарачадэ мэЬдудлашмасы ила баглы дыр? Ахы ииди М. Горба чов Ьам дахнли. Ьам до ха- 8ИЧН си1асат саЬасиндаки утун Ьаракатларяни мус-тагил суверен довлатлар олан респуоликаларын рап-барлори ила разыяашдыр-малыдыр. Виэча. игтисади ва cяJacи иттифаг Ьаггында мугавялалари ямзала ри ahaMHjjeTH олан бела xt-jHpxah тошаббуса мусбат чаваб вермэкдая имтняа ет-маз. Вэ ]эпш ки, Алмв-Ата керушувда днггот мврквзин да дураи мосалояврдои «я» рн да мэЬа бу олачагдыр. Рвфяг САВАЛАН ;