Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 28, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 28, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИк НОМЕР mi-wt ИЯ. НКI* 221 А39РБАМАН РЕСПУ6ЛИКАСЫ мэдэнюют НАЗИРЛШИ азорбаман девлет академик опера ■* БАЛЕТ ТЕАТРЫ шж_ ____ Щ0ЩЩ 5 декабр Азэрба) «ан Республикасыиын халг артисти СЭКИНв ИСМАЗЫЛОВАНЫН КОНСЕРТИ иштирак адирлар: КУЛ1АЗ МЭММЭДОВА, МЭНСУМ ИБРАНИМОВ, ХУДАВЕРДИ ХУДАВЕРДИ1ЕВ ПРОГРАМДА: Азэрба|чан бастакар ларыиыи асарлари, далг маНиылары вэ мугамлар сасланачак. МУШАЖЭТ ЕДИР: Елхан Музэффароаун раЬ6арли)и ила халг чалгы алэтлэри ансамблы. Консерти и дара адир: малАнат исмалйлова Консерт саат 18-да башланыр. Билетлар тватрын кассасында саат 10-дан 19-дак сатылыр. АХБ хэбврлэри Ркпубливаде Гщытхяп м гызлер Ьаггммде ганунуи гу**а-i* мн нмес и »• саЬмяарми •МИССИ}* проспактмнми Г*}Д* елынмасы зеруретм ил* ала* г* дар олврвг «Аз*рбе|ч*н Халг Биржасы» СвЬмдар Ч*миУ*тм ио)абрын    25* дай декабрем 20*дак с*Ьмлер#ж текрвр г*)дойв1гм кампвим)*-сыны кечмрмр* Бутуи С*ПМ-дарларык и*лм*си вечибдкр. Буиун учуй е*Кмдарлар — физики ш»хслар: муатгати^ш*-Кадетнем* в* паспорт; Нугу-ги шахслар му»*гг*ти шапа-дагнама аа с*Нм саНиби Нугу* гуну тасдиг *Д*н е*и*д таг-дим атмалмдор. СаЬмяарин такрар rajAnjjaTw ил* баг-лы суалларла бу уиааи* му-р*ми*т *тм*к олар:    Москва проспакти 81/6, ш*нб* в* ба-•ар куилармндан башга Нар куи саат 15-дан 18-дек. гФ-i АХБ СаНмдар Ч*мчй*ти •а саНм лари нин саггын ал маг кампанн^асыны давам етдм-рир. СаНмларкн номинал да-¡•ри 10.000 рубя олса ДА алынма ги)м*тм 15.000 рубя-дур. Физики шаксларяа На-саблашма магд пуляв апарм-л«Р- АХБ влгы-сатгы иштиракчы даими уз* лари ларыиыи влты статусу ну та*, сис атмишдир. f! ЦПШ> MA.IU (MV); бмриичи — 300Л00 рубле брокер jap* аларкам АХБ саНмлари аа номинал д*|а-риида сатыр; икииии — саНмдарлара бро-иар )ари кари гк)м*тя* сеты-лмр, бу аамаи онлара japan Ьеггыиы муддатли а демак. им* каим )ередылыр. Брокер коиторяары — (БК) — беглеимыш мугааилаиин маблагинмн 0,5 фаизи мигда-рында биржа аар«сиси ада-|ирлар. Биржаиын ассосиатив уаа-лари (БАУ); бирииии — брокер jap» С*Ьм-дар пара чври гн)м*та сатылыр аа биржа варкиеи 1 фаи-за барабердир ; икинаи — брокер jap* саНмдарлара черн помета сеты-лыр аа биржа варииси 1,5 фаиаа барабердир. Алгм-сатгы иштиракчыларм (АСИ); бирииии — алгы-сатгмларми даими иштиракимсы; кари ги|матла кириш Наггы ада)ан Нар Нансы Нугуги там-ca I каартая муддатина аори-лир; икииии — аягм-сатгыларын бфдафалик иштиракимсы (АСБИ); 1000 рубл адамаи шартила мугавила багламаг Нугугу ила Нар Нансы Нугуги шахе* ая-гы-сатгыларда 1 дафа ишти-рак атмак Нугугу аармлир. Бу аамаи бирдафалик иштм-ракчы банк дан ара)ыш аа ja мал Наггынд* анбардаи таг-сим кагызы таг дим атмалидир. Алгы-сатгы иштиракчыларм багладыглары мугавила маблагинмн 1,5 фаизи гадар биржа русуму адфрлар. ДИГГВТ! АХБ бу статусла-рыи Нар бири учуй кириш Нагларыиа ги(м*тго)мв кечи-рир. Hoja6pwH 16-дан а'ти-баран кириш Наггынын маб-лаги артыб. АХБ оняарыи да)мшм* дннамикасы бара да с ива бу рубрика алтын да Нар Нафта ма'лумат аараиак- БАУ: I — 40 мии рубл (+ мин рубл). II _ 15 мин рубл (+ 10 мии рубл). АСИ:    АСДИ    —    16    мии (+ мии рубл). АСБИ: — 1 мин рубл (да)и-шиклик |Охдур). МаЧаризаларда ги|м*тяе-рии атан Нафта ил* муга)ис*-си кастарилир. Но}*брын 225 брокер ДУР- 20-дек АХБ-иии контору олмуш- 1992-чи мл ио;абрын 20-да АХБ )узунчу злгы-сатгысмны ГаНмдар Важа Шурасы Дакабрмн 6-на о па и ме’лу-мага кар», кириш Наг ларыиыи ги)мати беледир (гысвлтмала-рын ачыгламмасы {ухарыда варилиб): БДУ: I — 300 мии рубл (да-{ишиклмк {ехдур). II _ 170 мии рубл (+ 10 мии рубл). аа И дара haj’arn аз саНмдар-лармны за бромарлари бу му-иасибатла табрик адир. гфп Бакыда Ьааалар cojyjy6. Иглимдаки да|ишикликлар би-ишимиза та'сир . ада бия-hep чершеиб* ахшамы ■а чума куну еизи аа алгы-сатгыларымызда казл*|ирик! Угур елсуи, чоиаблар! Нарушена дек! АХБ СаНмдар Идара hoj BfN. Ч*ми||атииик П-и-П; М-11-И; «4445 «A30PBAJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫ» сфьмдав иемилати тсришдшы •mnccn|i ив® •тгвАор оявфвг iiojiflpim 111-ДОИ дивбрын 20-ДОК СОКмЛОрИИ 1Иф*р reW‘ компдии|дсыиы кочирир. liYTYH СЭЬМДАРЛАРЫН КОЛМОСИ ВАИИБДЮР. СоНмдармр тог дим отмояидирлор: — физики июхслор: музогготи мюНодотиомо оо (паспорт; — Нугуги шохслор: муаогготи шоНадотиомо аа |саНм саНиби Нугугуиу тасдиг адаи саиад. Шайба аа базар иуипариидан башга Нар пун саат 15-дай 10-дак ашагыдаиы уиааиа мурачиат |атмаяи: Бакы, Москаа проспакти, «1/6. Ма'лумат талафоияары: б7-В4-05; I66-12-91. АХБ С9КМДАР И9МИЛ9ТНИИН ИДАР9 НВГ9ТМ. 7.00 7.20 .7.30 9.45 10.00 10.20 10.40 11.30 11.45 12.10 13-ОС 13-20 16.00 16.25 17.10 17.15 17.25 18.05 18.20 18.30 19.00 19.35 20.15 2С.45 21.45 22.00 22.40 23.10 23.30 23.35 24.00 00.15 00.50 01.20 30 HOJA6P «Останкино* каналы ;аииликл»р C»h»p *имн*сти:сасы. С»Ьар. Фирме та'мниат ззрир. ;ениликл»р Бах в» динл». Сэн»дли    тял»»изм]а фмлми. Мултмпли.<асч|а фмлми. 0з6з.< мелоди)а ритмлэри. JeHM нвсчл свчнр. ;анчлчклэр. BpajH-pMM. ;внчлччл»р. Тэлеммахт. Блоснот. Мултилгх <аси|3 филмн. Тахнодром. Кидцм-аидди. Сэиэдли    тзлэзнзи*а филми: «Чад квлундам узагларда*. JäHvi игтксади CHjacaT. ;зниличлар. Улдуз сааты. Футбол ичмалы. Иктммаи р» j. Качвниз xajpa Г5ЛСМН, балалар! ;аниликлэр. «ЬаГатын хырда-хуру-шу». X capeja. Бир дэф» Т эрчум»}ч-Ьал. Ввзип»т. в]ри эфир. Бахьж, :<им к»дчр. Виз. Бадин »)лвим»ли аври-лиш: ]энили:слэр. 9.00 9.25 9.50 12-50 14.35 14.40 15.00 17.00 17.30 1750 18.05 18.50 19.05 19.20 21.00 2125 21.35 23.00 24.00 00.25 00.30 С0.40 7.00 7.20 7.30 9.45 10.00 10.20 11.20 1150 92-30 13.00 13.20 14.25 14.50 «Русн}*» каналы Хвбарлэр. Ишкузар адаммн аахты. Сднадли * тэлеяиэы^а филми. Бэдми фитм: «Гатл сваты*. (АБШ). Телвакз»»)® кнформвси^а-чоммврси|в хабарлари. Кандли су алы Хэберлар. Козмр гадмн. Русн}в тэлэаизи^смимн дакабр учун аэрилишлэ-рк’Н'Хн анонсу. ;эннлжслэр. Трансросэфир. Чанаб лар—) о лд аш л ар. Калин, а)ырд эдак. Нар базар зртвсикин детвктивн. Хобэрлэр. Кар кун баграм, «Фортуна» телеканалы. Ратушсуэ. Хабэрлер. Идман чарус а ли. Криминал хабарлар экраны. «Фортуна» тэлзчанмы. 1 ДЕКАБР «Останкниа» каналы )»ниЛчклар. СаЬэр кимнастикасы. СаЬар. Фирма та'минат ээркр. ;внмлмклэр. Бэднм тзлээизи)а фил-мн: «Жозеф Балзамо» (Франса). II сэрм)а. футбол ««малы. МуптилЛи часи]а филми. «Ьа)втыи хырда-хурушу». IX сержа. . ;ениликлар. Бадии тепеаизи)« филми: «Шерлок Ьолмс аа доктор Вэтсомуи манера л ары». 1-чи сэри^а. Гакаметражлы тэлэ-филм: «Телаграм*. бедим телэаизи|а филми: «Гадыилары гору-1умИ. : сери]а. 16.00 J ениликлар. 16.25 Иижузар хабарлар. 16.40 Блокнот. 16.45 Рус мусигиснндаи саНи- 1 фелер. 17.15 Мултилли ;<асиja филми. 18.05 Мусиги клубуму*. 18.50 Метбуат-акслрасс. 19.00 Мнилмклар. 1925 «CnjacaT» сгуджасы. 20.00 Бадии талаеиэи-ja филми: «Жоэаф Балзамо». 1-чи capnja. 21.00 Маазу. 21.45 Кэчаниз x»jp* галсыи, балалар! 22.00 Jaнили[cлap. 22.40 Бадом те левизне филми: «Рисгин групу». I св-pnja. 23.45 Ьерби peajy. 00 20 Свнадли твлевиэм|а филми: «ByjypyH, чанаб JyAHH*. 01.00 J ениликл ер. 01.25 Консерт. 02.10 Бадии тэлеаиэи!в филми: «Шэрлоч Нолмс sa дочтор Ватсомун мача-ралары». I с зри j а. «PycHja» каналы 9.00 Хабарлар. 9.25 Ишкузар адамым аахты. 9.55 Ратушсуэ. ' 10.55 Pycnj* Фадараси^асы рессзмларынын VII iy* pynrajbWMH ачылышы. 13.00 Вадим филм. 14.20 Мултиллмкаси^а филмм. 14.35 T«fla»M3Mj* мнфармаси- j а-ком марси] а хабарла-ри. 14.40 Кандли су алы. 15.00 Хабарлар. 17.00 Телабиржа. 17.30 «Рост* студжасы. 18.00 J*hmли клер. 18.15 Трансросафмр. 19.00 Тафрмга олма}ачаг. 19.15 Санкт-Патарбург — Ба-шннгток тэлакарлусу. 19.30 Гурулта]ыи кумдали)и. 19.45 9]ланчали информаси|а ичмалы. 20.45 Ьэр кун 6ajрам. 21.00 Хабарлар. 21.20 «€чсгюм»рчэз»    таг дим эдир. 21.25 Бадом тзлазизи^а фмл-ми: «Санта-Барбара». 22.15 Моки чем л ар. 22.55 PycHja Фадаравм}асы халг дэпутатларыныи VII гурултв|ынын мши bar-гында Насабат. 24.00 Хабарлар. 0025 Идман карусели. 00.30 Pyoq* Фад*раси|асы халг дапутатяарыныи Vii гурулта{ыиык идо Ьаг-гында Насабат. 01.35 Ражмссоо Hniconaj Акм-моэ. 2 ДЕКАБР «Останкино» канавы 7.00 1знилм'(лар. 7.20 СаНар кммиастмчасы. 7.30 СаНар. 9.45 Фирма та'минат ээрнр. 10.00 J»H*tn*!<Aap. 10.20 Бадии талазнэи|а фня-мм: «Жоэаф Балээмо». I cspnja. 1120 Мусмги клубумуз. 12.00 Мултнпли сэсиja филм-лари. 12.30 Санадли талазизм»* филми; «Русм}*дан мэк-туб». 13.00 JaHMAMfcnap. 13.20 Бадии талаамзм^а филми: «Шерлок Ьолмс аа доктор Ватсомун мача-рал ары». II сари i а 1425 Тапаанзи|а фнпми. 1455 Бадии тадааыыпа филми: кГадынлары jyn». Il cepnja. 16.00 Jeanликлар. 1625 Таламмист. 17.10 «Сачма» фирмасы. 17.15 Мултиллииасм}* филми. 18.05 в* арамызда галсыи, гызлар. 1830 Матбуат-акспрасс. 19.00 JaHMflHicnap. 19.25 Двалатларарасы «Останкино» тала каналы таг-дим адир. 20Л0 Бадии талааизи}* филми: «Жоэаф Балзамо». Г1 cipMja. 21.05 Театр керушлари. 21.45 Качаниз xajpa галсыи, балалар! 22.00 JaHMflMWiap. 22.40 Бадом талеаиэжа филми: «Рмсгми групу». II сарм)3. 23.45 Гара гуту. 00.15 Муслум Магом*|азии го-нагы. 01.00 ¿эниликлзр. 01.25 Талаб олунан кино. 02.10 Бадим талззмзжа филми: «Шэрлоч Ьолмс аа доктор Ватсону и мача-ралары». il capMja. «Pycnja» каналы 9.00 Хабарлар. 920 Ишкузар адамыи аажты. 9.55 Санадли филм. 10.45 Паралзллар. 11.00 Ражмссор Имчола) Аии-м оз. 11.30 Асу да захт. 11.45 Аг гарта. 13.00 Бадии филм: «Профессор Доуелин iicxjjitK». 14.45 TanatMJMja информаси-ja-itOMMapcMja хабарла-ри. 14.55 Кандли су алы. 15ХЮ Хабарлар. 17ДО Бизнес: ¡зим адлар. 17.15 Мактаблилар учун про-грам. 1725 Биринчи Нисса. 17.50 Ja нил и клер. 18.05 Трансросафмр. 18.50 Христиан программ. 19.20 Гурулте|ын кундали}и. 19.35 Г ар—меиим тала) им. 20.45 Нар кун бфрам. 21.00 Хабарлар. 21.25 Бадом телаеизи)* филми: «Санта-барбарае. 22.15 Bejyiuiep учун мултиплм-каси)а филми. 2225 «Сатирикон» <туди}есы. 22.50 Криминал хабарлар *к-раны. 23ДО Pycnja Фад*расн|асы халг дэпутатларыныи VI! гурулта)ымыи иши Наг-гыида Насабат. 24.00 Хабарлар. 0025 Идман чарусали. 00.30 Pycnja Фадореопесы халг дапутатларажыи VII гурулта)ынаж иши Наг-гымда Насабат. 3 ДЕКАБР «Останкина» каналы 7.00 ¿еиияичяар. » 7.20 СаЬар кимнастикасы. 7.30 СаЬар. 9.45 Фирма та'миизт варир. 10Д0 JeHHfl нклар. 10.20 Бедой талеыгзи}# филми: «Жоэаф Балэамо». II! capMjA 11.25 Коисарт. 11.40 Мултмпличеси} а фиям-лерм. 12.00 Иста'дадлар аа парас-тиш карл ар. 13.00 JaHHAMicnap. 1320 Бадии телааиэи}* филлит: «Шерлок Ьолмс аа доктор Ветсонун меча ___рал ары». Ill сари)*. гору- 14.25 Талааиэи)* филми: «Ду-лусчу даираси». 16ДО JaMMirntuiap. 1625 Таламмист. 17.10 Блокнот. 17.15 Му лтнпли каси)а филми. 18.00 Коисарт. 18.20 Xajpnjja Нагигати. Baj-нелхалг алиллар «уиу мумасибатила. 1850 Матбуат-акспрасс. 19.00 Мнили клер. 1920 ...16-дак аа даНа 6ajy«. 20.00 Бадии талавизЦа филми: «Жоэаф Балзамо». 21.05 РудоЗада адебнйат. 21.45 Кзчаниэ xajpa галсыи, балалар! 22ДО )анияиклар. 22.10 Бадии талааизи)а филми: «Рисгии групу». HI сери)А 22.40 Лотто мил jo и. 00.15 Гадом рус ромаислары. 0055 Мусиги алудачилари. 01 ДО ]ениликлар. «Русиja» каналы • 9.00 Хабарлер. 9.25 Ишкузар ад^ьж вахты. 9.55 Иосиф Стали нни шахсм Начаты. 1050 Асуда азхт. 11.05 «К—2» тагдим адир. 11.35 Чантлман шоу. 12.05 «Нот» Бане» студжасы. 13.00 Бедой тал*аиэи|а филми: «Санта-Барбара». 14.00 JamoKHOiap. 1455 Талааизи»# ииформасдо ja-MOMMiapcHja хабарла-ри. 1445 Кандли суалы. 17.00 «Рост» студо)есы. 18.00 1аниликл*р. 18.15 Трансросафмр. 19.00 Кипрее Може)**~НАТО-даи репортаж. 1950 Гурулта|ыи «унд»ли)и. 19.45 Cajjap театр. 2045 hep куи 6ajp*M. 21.00 Хабарлар. 22.15 Авто аа мою идмяиы аламиида. 22.45 Хусуви моммарси}* ха- 22.40 Датактиалар клубу ид а. 00.10 «вид» тагдим адир. 00.40 Музобоз. 01.45 Улдузлу )агмш. Фасила-де: j ениликл ер. «русл)*» каналы 9 ДО Хебарлер. 925 Ишкузар адамын вахты. 10.00 Санадли филм. 11.00 Гызыл маЬмыз. 11.30 Pyotja •исичлопадИасы. 1250 8ариасИ)«лы маазу. 13.00 Бадии талааизи)* филми: «Санта-Барбара». 1350 Асуда »акт. 14Д5 Кипр ас А6ож*|иа—НАТО-дзи репортаж. 14.35 Талааизи)» информаси-jaHOMMapcnja хабарла-рн.    1 14.40 Кандли суалы. 15.00 Хабарлар. 17ДО Телэбиржа. 1750 «Фост» студжасы. 18ДО JaHMnnicnap. 18.15 Ьар на дэ)ирсиниз де-)ин, ниаиырам. 18.45 «АА—Трест». 19.00 Булагпар. 1950 Гуруятв|ыи куид*лм|и. 1945 Ьар чума куиунун «Дис-иа)еи. 20.00 Хабарлар. 2046 Ьар «ун 6ajp*M. 2125 Бадон филм. 23Д0 fycnj*    Ф»дараси)асы халг дапутатяарыныи VI! гурулта)ыиыи иши Наг-гындз Насабат. 24 ДО Хабарлар. 0025 Идман карусели. 00.» Гу«и)а    Фадарасщасы яалг дапутатларажыи VII гурулте)ымеж иши Наг-гында Насабат. I ДЕКАБР 16.35 1750 18Д5 19 ДО 19.» 19.45 ».15 »45 21 ДО 2120 2250 23.00 24 ДО 00.25 00.» 01.35 Г ..ь> 2256 Pyoija    Федер*си)#сы халг далутат л арендой VII гуруmaj ажыи мши Ьаг-гыкда Насабат. 24.00 Хабарлар. 0025 Идман карусели. 0050 fyenja    ФадерасНзсы халг дапутатларажыи VH гурулта)ыиаж иши Наг-гымда Насабат. 0156 Санкт-Петербург балати. 4 ДЕКАБР ж Останкина» каналы 7ДО Мииликлер. 720 СаНар кимнастикасы. 7.» СаНар. 9.45 Фирм* та'минат варир. 10.00 Имиликлэр. 1020 ...16-дек аа даНа ба)ук. 11 ДО Коисарт. 1120 Мултипликаси}» филм- 8Д0 Мииликлер. 820 СаНар кимнастикасы. 8» Ишкузар адамыи шайба саНери. 9» Идман программ. 10Д0 «Марафон—15». 10.26 Бумеранг. 10.56 Шайба куиунун аэтогра- Христиан программ. Penoprjop. СарЬадсиэ футбол. Гызыл маНмыэ. rypymajMH куидоли|и. Уимглар учун еармлиш. Мае ни-шоу. *щ> куи 6*ipaM. Хебарлер. Бадии филм: «Шл)*палы гад ын». Мусиги программ. Pycnja Фадарасжасы халг дапутатларажыи VII гурулта|ажаж иши Наг-гыида Нзсабат. Хабарлар. Идман карусели. Руси ja Фадэраси)асы халг дапутатларажыи VII гуру л т aj ыи ын ним Наг- гында Насабат. Мусмгили aj лай челн аа- рнгмш. .А» программ. б ДЕКАБР ■Останкино» каналы Сагламлыг сааты. «Идмаи лотосу »иуи тиража*. Коисарт. Вадим «мм части ча у эра дум ja чэмлионаты. СаНар таздаи. Нала ми, Намы аададмр. СаЬар улдузу. Буму доз 6ачарырсыиа*А Бадии тзлеамзЦа фкл-мм. «50X50». Мултмпли.гасиуа филмм. Санадли    талазизж» филмм. «бол ком чада ев*. Jeta* ли клер. Ачыг афирда диалог. Се jeher-«ил ер клубу. Саиаткарыи чаилы ага* чы. 1125 Ьамы учуй табабат. 1205 Тахмодром. 12.15 Кмтаб Hejern. 12.55 Иш. 1526 Талзаизм)* филми. 1420 Мии футбол узра дуи-je чемпионаты. Финал. 15» «См)асате студо)асм таг- 1140 Са)аНотчилар клубу. 12» Америка АА Таратутяа. 13 ДО J ениликл ар. 13.» Талааизи)» филми: «Ра- 16Д0 1аиикиклар. 1625 ААаркази-акспрасс. 17ДО ААунтмпликаси)» филми. 17» baja аил ар аламиида. 18Д0 Таласариол «А68ГД ЛТД». 18» А|дми иаадрат. 1940 Хошбахт Надоса. »40 А. ААимдадза аа В. А6- ДУрвШКТОЕуК 2145 Качеииз xajpa галсыи, 8.00 9 ДО 9.15 9.45 10.» 11.00 11.» 12» 13.00 1325 1425 1455 15.25 16.00 16.» 17Д0 1755 18.05 1845 18.55 1945 'Ьмиликлар. 20.00 ААаНир ¡аддолик. 21.00 Базар куиунун кмиопра-гремы. 2145 Бадом филм: «Тротскм-нии гетли». 23.00 »JaxyHnap». 2345 Идмаи программ. 24.00 Матадор. 01 ДО Jениликл ер. 01.25 «50X50». Тзлэлосжа. «Уот Диси*|» тагдим 14.25 Талааизи ja «Е'тираз аяамати». 16 ДО JaHHimKnep. 1625 Брмч. 16» Бизма< 17.05 Блокнот. 17.10 Щятпгтхыщй филми. 18Д0 Коисарт. 18.10 Маркез. 18» Матбуат-амспрасс. 19ДО JeHMnmurap. 1925 Даалатларарасы «Остаи-киио» телаканалы 22.00 JeMMMfXftap. 2240 На? Ьар ада? На вахт? 2345 Бестахар О. Ка вши ими )зрадычылыг качаем,-(ИДО Ja мили клер. 01» Коисарт. «Оуснра» каналы 9ДО Хабарлар. 9» Баскетбол ичмалы. 9» Мултипяикаси}» филми. 10.00 «03» программ. 11Д0 Уставал он бир. Видео- 1950 Имеем аа гаиум. »» Амарика АА Таратутяа. »» Аба'чуэалер ма)даиы. 21.45* Кэчаниз xajpa галсыи, балалар! 22Д0 J ениликл эр. 12.15 виз нам* jamajaearMf? 13ДО Б а д и долублисистмк филм: «0jpM парчаааи-мп I и I1 <*рм)*лар. 1425 ААултиплмявси)* филми. 1440 Кандли суалы. 15Д0 Хабарнзр. 15» Сей*. 16.05 «бурда модам» тагдим адир- 9ДО Хабарлар. 9» Санадли филм. 9» Мущипяикаси)» филмм. 10.00 «Жиллетт« фирмасы. 10» Фол хлор. 11.00 Бизим баг. И» Мултипяикаси)» филми. 12ДО Огяаилар аскер надир. 12» Истарирсиимз, имаиыи. 13.00 Бадии    публисистик филм: «в|ри парчалаи-ма». Ilf аа IV сари|«лар. 14» Муятиплииадо)* филми. 14.40 Кемдяи суалы. 15ДО Хабарлар. 15» Гырыб-дограма)ыи... 1555 Илх дафа... 16.05 виз бу japA* nabar щра 17Д5 Познер за Aonaxjy. 1755 Аг гарта. 18» Аддымлар. 19ДО А. а Чзхоа адыме бм-рмичи 6aj нал халг театр фестиеалы. ».1C «Стаса Нзмииа» марка-до тагдим »ДОР-20.45 Ьар куи 6ajp*M. 21.00 Хабарлар. 21.» Азарбаиаи — «Замене муштарек таладоэЦа ’ программ. A39PEAJ4AH РЕСПУЬЛИКАСЫНЫН ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛШИ аиналан иншаат мтьендисл«ри УНИМРСИТЕТИ ' 1И1-т»*«Т А»р< мт мшам и куидт> тИкияи Т*Р* ДИНЛ91ИЧИ Г**УЛУ В'ЛАИ ЕДИГ. Ьмырлыг Шв’б-СИ рвепублмквд* гында гвнуну h*j«* качирмак, квяачак мТтахамис Я«НМ умуми твЬсия сааиЦасини артырмаг «а оияа-рын али мактаблвра гИ5ул ояуимасыи. рвтмаг магенди дашацыр- Ьааырлыг шн'бнеинн д#»я#т будчнеи §• Д. т^рру%.т Нес^ы ия. диняЧииия^» гЫуя вЯМ дГ.Лл.Рт будиаси Ьвсабына Ьаэыряыг ша'в^ии. да» w* идарв^ мувсейса, т.а|кия.тя«»ыид. a. I* колхоэда малыша« фаЪла аа колхозиулар влама д» м«ои «яда ордудаи тархис олуимуш Азарбциаи •атандашлары .а ^публикадан к^рд. |.ш«нж азврба|иаилылар габул олуиурлар. °РАУА»" 1‘•Ри" миш квндвришлар бир ил муддвтинд    *Р^,. дыр. Ьамчинии шарада охудугу муддатда там тал-сиТ харчи да.лат му^сиеыги, асеоеиаеи,. коол. ратиа, кичик мувсейса аа динар коммвреи]« ташки-^ •• i. ЧР^-iР-, ш«ел.Рин .эл.р« т^ра-фимдаи аданилаи диила|ичилар да лар. Бу аумрадаи олаи шахелвр мусабигвдвн кеч дикда оиларыи ракторлуг тврвфиндвн мув)|внлвш-дирилмиш Ьааырлыг ша'б^иид. там таЬсил харчи био aj мудднтиидн #данилмнлидир. Ьааырлыг шб'бвеинн дахил олмаг истн)анлар ашагыдакы саиадлнри тагдим ндирлнр: — рокторуи адыив »вНид формада армаа; — кзндвриш (будиа Ьасабынв кандарилаилар 1 аа ja 3. будаадан канар кандарилаилар иса иамрали форма); — орта таЬсил Ьаггыида санадии асли; — амак китабчасыиыи муассисв рЫтбари тара-фиидаи тасдиг адилмиш сурати; — 3X4 см алчу да 6 адад фотошакил; Ьааырлыг ша'басииа саиадларии габулу ио ¡абрыи 15*дай саат 10.00-двн 16.00-дак аларылыр. Ьааырлыг ша'басииа габул гусуси файл ар уэ‘ ра сачма комисси|асы тарафиидаи ал врылан муса-Ьиба юлу ила hajava качирилир. Ма'марлыг санати сачаилар ри)азиЦат, раем аа раемхатт фаиларии-даи, ¡арда галаи бутуи саиатлара ариза аараилар иса ри|азииат, физика аа ким]адаи мусаЬибадаи качмалидирлар.    ______ Динла)ичилар уииаарситвтии талабаларииа вид олаи бутуи hyryr л ара аа имти(взлара малиидирлар. Кундуа ша'басинии бутуи динла)ичилари Камин али мактабии бирничи курс талабалари учуй муацаи олуимуш мигдарда тагаудла та'мии олуиурлар ia аЬтм}ачы олаилара умуми ¡атагханада jap аарилир. Тадрис илииии соиунда динла)ичилардаи оир гисми (Азарба|чаи Распубликасыиыи празидаитииии 15 c.HTja6p т2 чи ил «Ааарба|чам Раслубликасыи-да jamaja«, милли аалыг, аа cajлы халг аа атиик групларыи Ьугуг аа азадлыгларыны, дня аа мадг нм{атииин инкишафы учуй даалат ¡ардымы Ьаггын-да» фармаиында наэарда тутулаи шахслар) ТаЬсил Назир л wj и аа Даалат габул иомитасииим тааси|а атди{и га^дада бурахылыш имтаКанларыиы муааф-фагиЛатла аарди|и Ьалда уииаарситатии I курсума габул олуиурлар. Галанлары иса маачуд га)дада (Дналах габул комитаси тарафиидаи Myajjan адил* миш га{дада) габул имтаЬаиларында иштирак адирг лар- Элааа ма'лумат ал маг учун бу уиааиа мурачиат атмак олар* Бакы, 11-чи Храбтоаы кучаси, 2, IV корпус, 504-«у отаг. Ьааырлыг ша'басм, телефон: 32-112т. РИСТОРЯУГ. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ теХИСЧИ: еХаяг юааш.нии журналист коллектив». УЧРЕДИТЕЛЬ: Журиалистский квялвкткв еХаяг газати». РЕДАКСИ1АНЫН YHEAHM: 1701ft, Бакы швЬврн,1а(тк даима кучвен, II. ТЕЛЕФОНЛАР: ма'яуашт учун — 1341*2, нмфариапИ — **42-17, реклам муЬасиблии - 92.24-22, лаабатчк редактор - 2М14* Наабагчи редактор: м. amun. хидмати — 2X00 Имэалаиммшдыр 2X00 ИНДЕКС: 66814 М. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 14. М. 1 2 8 4 5 6 7 X .АшЫЧми.    тгфттш,мжИжи. Важу, «»■*■ ДО«««« «А^рвдо—* ТИЕАЖЫ 265». Счфариш 7796 ;
RealCheck