Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 28, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 28, 1992, Baku, Azerbaijan лари еден мектук Парме дан, Бегмалхелг Арх-т»кторлар ИттшЬагындан Ааар-5мМИ Архмтакторлар Иттифагынын ид*р* N *гки* мак-wí lZÍJ Бу *****    Ае*р6*|ч*н    ма^марн академик Ммшфмя Ьусегмо.уи •рхитек^рмын ннкиш^ь» »» бу саЬ»д» jyKC»K мхтисаслы мут»х»ссисл»р Ьеэырленмасм ишммд» 6#jyK хмдмапглармнни тагдир адилд|ф4М* субутдУР-Мектубда д«)млир: «Чемаб М. hycajHoayH ш»хс*й«тм be¡ иалхалг Архптакторлар Иттяфагмн* елкаимад* мшекар тешкнлатыи ¡ерадылмесынд* хидматм м ма’марлыгда, архитектур* теЬсили лыг ишм {уксек пфлатландмрмлммшдир. Оиун кемлетмек, бутун дум|в архитекторлерыны бирлешдирмек саЬесмнде бе»нелхалг фаалмйетк да чох бе^ук у»»- Мектубд* сонр* Бекнел ха л г Архитектор лар Иттмфагынмн преэиданти Олуфемм Ма]*кодуимм умидаар олдугуиу билди-рир ки, Ааерба^еамд* есасы Мика]мл Нусе^иоа терефиндам го]улмуш кеэел еи'еиелер делам етдирилеиекдир. БЕ1Н0ЛХ АЛГ 1АРДЫМ 6е]нелх*лг Гмрммэы Хвч Чеми|]етиним Берде шаЬарин-деки иума)еидели]и Агчабади ра|онумда муаеггети мескуи* лашдырылмыш 1300 гачгына ]ардым мегседи иле ]вша|ыш (ерлеринм создан горумаг учун хусуси пластик аракесме •» еотуклер, габ-гачаг, палтар ве с аермишдир. ^^Распублика Бе]нелхалг Ьумамитар ве Техники 1ардым Ко-миссидасында Аверинформун мухбирине би^мишлер щ, чемиЦетин меркези гераркаНыидвн — Ченевредеи |ол* са яынмыш ист» "«»р, ^.гг*вы *• -werSLSSZrJÍ мин гачгмн. n«jn»HM»r учун ¡»*ыи куня.рд. А»»рб«|«»Н» «• тирилечекдир. сениле тошкилатчыларынын конгиесин© Азерба)чаиыи cehnjje ишчилеринин нум*|*МА* h*f'™ Турки]*]» ]ола душмушдур. Мутехессислеримив CehHiie Тешкилатыимн черчивесиид* туркдилли Аевлетладин саЬиМ* тешкилатчыларыкын Истанбулда кечирилечек рекионал конгресииде иштирак едечеклер. Конгресде бу •"¡"¡¡¡¡¡Р *Р£ сын да cahMjj* свЬасинда амакдашлыгын, тиббепмжти ин кмшаф етдирилмеси, бе]иелхалг програмларын Ь*|ата к* рилмеси, тибб кадрлары Ьавырланмасы^исади^а^^ин кеиишлеидирилмеси масалалари мувакире олуначагдыр* “Y ма!еиде Ье]'етинии башчысы, республиканын саЬий* наэири РаНим hvcejHoa коигресде ме'руве едечекдир. Декабр а]ымде иса Умумдуи]* Банкыным Парисде кечи-ooeein каруш ваманы республикамывыи е*Ьи]]*смн# Ну мани* ^'¡^д!,м ~ст!рияПс7«п. .яяг.дяр пробп.мляр му.»-кире олуиачагдыр ИНКИЛТ9Р0 ФИЛМИНИН БАКЫ КАДРЛАРЫ Инкилтеренми кСилвар-Висион продакшинв» кино ширкетн «Joxa чмхмыш часус» бедии филминин чекилишина >юырла-шыр. Бунунла алагадар Чафер Чаббарлы адыие «Ааарбаг чанфилм» киностуди]асы ила ширкет    "^^биоин* заланмышдыр. Киностуди|#да Аваринформуи билдирмишлер ки, 191В - 1920-чи чанда баш вармиш керкин Надисалардан баНс адачак фнл мин кадрлары Орта Ассада, Санкт-Патарбург шаНаринда ве республикамывда чекилечекднр беларус ве латвимм емели сешер Но]абрын 27-д* Аверба|чан Некумет нума]енде bajar* Беларус ве Латви]ада емели керушлер кечирмек учун т*и* ре иле Минске |ола душмушдур. Нум^амд* НеГотиним баш чысы, Аверба]чан баш иавиринин биринчи муавини ВаНид ЭЬмедоаун д*ди]ин* кера, Намин .распубямкалара сафар ве маны игтисадм характарли Накуметларарасы санадлар имва-ланачагы кезланилир. Тарихимизин ачылмамыш саНифалари BmcHja Тармх кмтабларынын бмрмидф охумушам км» XY 1узклли|ин икинчм {арысында Азарба|чаи V— Вана-oda муиасмбатшри Захын ва Орта Шаргнн си|асм аазмНатмиа дарми таЧмр аднб. Гаватинивда бу ба-рада» Кабала Азарба|чан дипломаты Сафар Каггын-д. М.Г.П. ••рмвнмэи хаНиш .днрии.^ Товув ра|онуидакы Чашмалм канд мактабинмн муаллимм. XV |увилли]ин ИКИНЧИ |вры-сында Аварбмчан — В* неси-i* мунасибетлери Jaxwn ве Орте Шергин си]век веви^етине дерии те'сир етмишди. Истан-булун фетНиндан сонра Бнван-сыи сугуту иле кенч Осман-лы девлети Авропада ев бог* рафи маага]ини маНкамлен-дирма]е башламышды. Е]ки звманда, бу даалатин шерг серЬедлеринд» — Белграддан ¿унаныстана ва Ферат ч»|ына гедер уванан каниш, аравиде Ь^внанлар варды. Немин heje-чанларыи бир гисмине фаси-леларле Атго<уилу Увун Несен бешчылыг едирди. Бурада, шубНесив, Авропа девлетле-ринин мекрли сн|асети аз рол о]намырды. Герби Авропа девлетлери ичсрисиндэ Османлы теНлу-кесинм ан чох Венеси]* Р*с' публикасы дерк едирди. Ома к§ра де бурада Османлы вле]Ьин» бир тешкилат japan-ды Немин тешкилатын ce'jn ил* Аралыг дениви шаНваде-си иле Иран шаЬы арасыида мечбури сазиш батланды, тавликле гаршылыглы сефир мубадилеси тешкил едилдм. Буиун агырлыгы XV есрин се-нуида, бутун XVI аср ерэин-д» ее сонра Сеф*аи даалети уверине душду. Бу иллер Ве-неси)* — Сефеви мунасибетлери тар и« инин га]иар бир девруну еНате едир. Венеси]* Некумати Сефави давлатинин ]еранмасы ил* Шаргд* Нерби-си]аси аав»^-{атин д*]ишилмасини диггат меркевинде сахла]ыр ва бундам глобал масалалари Иалл етмак учун мстифад* *TM*ja чалышыоды. Чунки XVI верим сонумда аа XVII вердэ Сафави девлети бе]налхалг аламда, хусусиле Ааропа еи- ]асатинда муНум рол о]на]ыр-ды. Ванеси]* — Аз*рба]чан ала-галаринин ]аранмасында» да-иышыглерын апарылмасында еварба]чанлылар муИум рол о]на]ырдылар. Бу мегседле илк Азарба]чан дипломаты Мурад ба] 1471-чм илд* Венаси]а-\б калди. Ванеси]* Накумети онунла данышыгларын мусбет нетичеси к ими Табривда дан-ми сефирлик ачмагы гарара алды. 1536 — 1538-чи иллера иис-батен амин-аманлыг шераи-гинда апарылан данышыг са-надларинда Гарбми икилм см-]асатм а|дын навара чарпыр. Онлар бир тарефдаи, Османлы туркари ила сулИ имваламаг, дикар тарефдаи, османлыла-ры икн гылынч арасыида ав-мак имканы газанмаг учун шаЬ I ТаНмасибдан гапылары ачыг сахламасы талаб едир-дилар. Сафааи Накимлари бир тараф-дан, Тара дани*, Аралыг дени-зи ае Нинд окааны ааситаси-ла харичи аламле алагасини итиран алкад* истисади дур-гунлугу ара дан галдырмаг ис-та]ир. Волга |Олу ила Руси]* •э Ааропа алкалари ила ала-га ¡аратмага чаяышыр. Дикар тарафдан, Авропа даалатла-ри арасындакы рагабатдан ис-тифад» адарак Иран карфа-зина ]и]аланиб Нармузу тут-маг, Нинд окааны Наавасин-да а и'а нави тичарет алага-лармни барпа атмак иста]ир-дилар. Сафави давлатинин Вана-си)а мм дипломатии мунаси-батлернида Гербдан аа Шарг-дан Турки ja аланина коали-CnjaHw кучландирмак, импе-ри]аны парчаламаг масалала-рм да аачиб jap тутурду. Ла- кмм Ааропа деалатлар^ о чум-ладам, Ванаси]а совда Сафааи Ьакимларинин таклифи ил* равылашеалар да, ишда Нади* салаОин бала чара]ан атмаси-ни аапаринин харичи сЦаск плаиларынын угурла bajara качирилмаси кими ги]матиаи- * дирир дилер. Герб алкалари Сафааи даалатинм аа Османлы ммп*р*ч*сыиы бир-бири ила даим муНариба вавк]]*-тинда сахламага, омлары ваиф-n*TM*ja, а]ни вамаида, Ааропа уааримдеки «Турки]* таЬ-лукаем»ни даф атма)а, Шарг-да мустамлака *кспаиси|асы учун аамин japatMara чалы-шырдылар. Аварба]ч*мым хам ипа^има мараг кестараи Ааропа алкалари Османлы Турки]асини сыхышдырмаг аа бу ]арларда сарбаст фаали]]*т кастармак марагында идклар. Увун Несен христиан Гарби Авропасы ила гоЬумлуг аяагаси ]*-ратмаг иста]ир, христиан дун-¡асына дахил олмаг* чаяы-шырды. Индики Ерманистан о ваман Увун Несении идараси алтында елан каниш арааммим бир Ьиссасини ташкил едирди. 1о03-чу илд* ФатНм 6ajnH бешчылыг атди]и али иума]аи-да haj’aTH ичарисимда ша-Ьын «íykc*k дарачали дипло-матлары, пашакар, ишкувар «дампар варды». Окларым 6 нафари *варба]чанлы иди. Намин даарда Османлы — Сафааи даалат муЬарибалари каскин шакмл алды. Буна кара Аварба]чанын Ванас^а ила расми сефир данышыг лары баш тутмады. Вамаси]ада аз*рба]чанлы тачирлардан би-ри Хоча Шиош (Ширали — С М.) иди. О, ВанасЩа tapar ]ыиде шаЬым а’тибарлы, са-риштали сефирм са]ылырды. Аварба]чаиын си]аси Начатый да 1610-чу илд* Хоча Са-фара Кааала адилмиш сафир-лик с*дар*тли}мнки тарихи аЬа-ми])ати вардыр. Ииди]а г*дар ермани тармх адабиНатымда бу шахе армани тачири кими гапама варилмишдир. Хоча Сафар мумталиф сабаблара кера кашиш армани Сеферле (1563 — 1618) гарышыг селын-мышдыр. Эслинде о, авар- ба]ченлы 1адикарыи оглу Се-фардир. ШеЬ Аббас тарафин-дан сафир кими Авропа ал-калармие иаидарилмишди. ААараглыдыр ки, XVII — XVIII аермн армани таринчмаари Арака л Табрмвлинии, Ирааан-лы Закари] ja мин, М. Чамч-|анын, Орман^анын, Лаонум асарларинда, даарун тарихи )авыларында ва Ерманистан ЕА Тарма Институтунум иашр етдм]и «Ермани тарихианда оиун Ьаггында ма'лумат |ох-дур. Ja*мыз Г. впишамын «Cw сакан» ас ар и н да Сафар Ьаггында даиышылыр аа муал-лиф оиун аварба]чанлы ©яма-сын* гати шубЬе отмир. Итали]* са|)аНы Петре дал-ла Валла Хоча Сафар Каггын-да дипломати]* санадлари нашр атдирмишдир. Хоча Со-фарии Ванеси] ад акы дипломатии фаалиУоти барада санадлари и бир гисми 1845-чи илда Франсада Г. Барша та-рафимдаи чап олуимущдур. Агыллы, мудрим бир шахе олаи Хоча Сафар азу 1адика-рыи оглу о л ду гуну билдирир, Ванеси]*]* маллары Азарба]-чамдаи катирди|ини кастарир. JyxapMA* raja атди]имиз ФатНи ба]ин иум*]андали]и Ванаси]адаи га]ыдан вахт Св-фави — Османлы муЬариба-синим шаЬидн олмушдур. Су-ри]а]а чатаида османлы л ар }олу каеммш, Ванаси]*дам га-¡ыдамларыи малларыны талаи •тмишлар. Онларым бир гисми В#и*си]а консулунун аи-барын* го^улмуш, бир Ьисеа-си иса кари]# — BaHacnjaja кандарилмишдир. Бундам на-раЬат олаи шаЬ а* нума]аи-даларинии га]гысына гал*раг Хоча Шиошу онларым да-лынча кандармишдир. Ла-кмн CypMjaja чатам хабарлар Хоча Сафарим Вамаси]а]а ja-ни сафари учуй вамим japa-дырды» Налабдаки Ваиаси-ja консулу Чованиии Франческо Саградомуи Хоча Сафар учуй ¡аадыгы аа Ваиаси-ja краллыгыма камд*рди]и м акту б дан в) дым олур ки, Сафари м атасы J*amk#p шаЬ сара]ыид* коисуллугум ааси-тачиси иаамш. Мактубдаи ка-руиур ки. Ja дикар а* оглуиа Навала адилмиш мас’уяиЦат-яи ишдаи чох мараЬатлыг ка-чирирмиш, Сафарим 32 |ашы амчаг оларды. Бу, окуй учуй дипломатии сыиаг иди. Садит тарчумаииси Чвкомо Норас Сафари 1610-чу ил ]аи-аарыи 22-да саЬар таэдаи консула    тагдим атди. Оияа- ры а**рба]ч*млы ги]афасии-да 4 иафар муша]иат едирди. Оиу аа валчадан вариамиш кастариша асасаи «Матери-кии [уксак рутбали астроио-му»иуи ]*римд* етуртдулар. Пиатро даляа Валла Сафа-рии башыма иаламлари тас-вир адаркаи иастарир ки, о шаЬдаи Ром* паласыиа^ Йена-HMja иралыиа, кардинал Бор-рамара, Ваиаси]* дожу на, Фло-раиси]амын баш Ьарсогуна, Модаиа ва Пармаиыи Ьарсог-ларыиа, Лукка Рас публикасы. иым уиваиыи* да мактублар кат мр миш дм. Дикар г tj наг дан а]раимрик ки, Сафар 1610-чу илда Рома]* га]ыдаида ]олусту Лукка ja калмиш во бурада мугаддас ма’бадлари аи)арат •тмишдир. Бала бНтимал ада биларик ки, Сафар маЬв пап* ила ие-рушмак учун Ванеси ja дан Ра-Maja иатмишдир. Га]ыдаиДаш Флораиси]*, Лукка, Медана, Парма, Милам аа Испами]ада олмушдур. Хоча Сафарим бу кадиши левыми метки* вар мадм. Тоек*ии{аиын баш Ьар согунуи сараичамы ила о Небе едилдм. Оиун л* бир лик да ими мусалмаи (а*арба]ч*илы — С М.) ва бир иача армани да Ьабса алыиды. Хоча Сафарим мисси]*сы омуи тооччублу алуму ила баш* чатыр. Далла    В ала нин д*дм}и кими, Сафар шаЬдаи горхараг 1619-чу илда Ира. на г*]ытмамыш, Ниидиетаи* катмиш, о радам ААомгелуета- Бу сафарим ба'ви гапалы чаЬатлари, XV ¡увиллм)ни икмичи ¡арысында аварба]чанлы дипломатлармм ба]малхалг му-иасибатлара чалб о лу нм асы масалалари тадгигатчылары мывдам чидди ахтарышлар талаб адир. Супа]май МОММВДОВ тармх аямлари доктору, пра-фассар. гмшшнп гшимы «ПГ мнмпарг (вами 1-« «ШИад») эсасэн газмаларД» в® гыш-лагларда ¡«рлэшдирилди^н-авн ейугларын душмаси нлэ ^.^н вазн]]этА дезулмаз. олмушдур. Онлар тезл”1^1? 600-дзк вагои-еалэ вэ ]ана-чагла тэ’мян едилмэзез. нэ-тнчэсн фачнэлк ола бнлар. Натиг бшр сыра рэЬбвр иш-чнлэрин ла^]дли]инэ вв Ьэт-та сун-нстяфадэ Ьалларына )ол верди]нни, гачгынларын мэскунлашмадыгы ра]онла-рын башчыларынын умуми нше лазыми дарэчэдэ квмам кестормод^ини дэ ге]д етдн. Ишгал олунмуш эразнлэр-дая чыхан, сосиал мудафй-а]а еЬтя]ачы олан мэчбури кечкувларе ¡ардым масала-снядэя данышан Девлат Эмэк аа Сосиал Мвсалвлэр Коми-тэсиннн садри Светлана Га-сымом бир сыра идара ва таюкжлатларыя гачгынлара уч а]дан артыг муддэтдэ амэк Ьаггы вермэдн]ини ва дикэр маяфя доллары ге]д етди, дядаркин аилаларинин кэнч у зал эрин в мухталнф пешэ-лар е]рэдилмэсини ташкил етмак, Бакыда мэскунлаш-мыш гачгынлары мувэгтэтн и шла та'ммн етмак барадэ такляфлар яралн сурду. О дедя ки, шаЬарда 39 пешэ узра в мияэ ¡ахын бош иш )ери аардыр. Нвгли]]ат мэсэ-лвен Ъэлл олуяса гачгынларын ишлэ тэ’мкнаты проблемки и тезликла га]да]а сал-маг мумкундур. Шуша ра]он ва Хочалы шэЬэр ичра На кими] ¡ат л эриния башчылары ва Лачын шаЬарн узрэ ичра Ьакими]]э-тнннн нума]эндаси бу бвлка-лардан олан гачгынларын га]-гы ва чатянликлариндан сеп-бат ачдылар. Республика Али Совети садрнняя биринчи муавивя Тамерлан Гара)ев аа баш на-зирнн муавини Эскэр Мам-мадов крали сурулан мэсэлэ-ларин оператив пэлл еднл-маси учун лазыми тввси]э ва кестарншлар аердилэр. Курчустанда ]аша]ан со]* дашларымызыц сон вахтлар гаршылашдыгы проблемлар-ле алагадар ¡ахын кунлэрдэ гоншу республнка]а парла-ментин аа «Лурддаш» чэми]-¡этииик уэвларнндан ибарот нумаЛандэ Ье] атииин кедэчэ-¡и е’лан олунду. Азарннформ.АГРАР САЬЭ: ИЛК ЛКУНЛАР ВЭ ПРОБЛЕМЛЭР Нс]]абрын 27-да республик* Какд Тасарруфаты ва Эрваг Назнрли]инд* качирилмиш мушавирада илин илкин ja-куилары аа сВЬада {араимыш керкин BtBMjjaTM арадаи галдырмаг ¡оллары мувакире олунмуш дур. Назнр РаЬнм Эшрафов канд тасарруфаты млиНин натичалари a* caha-нин пробламлари Ьаггында ма'лумат аермишдир. Даалат катиби ПанаЬ Ну-cajMoa распублиианыи гаршылашдыгы игтнеади проблам-ларин ба]ук бнр Ьиссасниин Канд Тасарруфаты аа Эрваг Навирлн)м ила баглы олдугуиу га]д адаран дамишднр ки, асас стратажи маЬсулпардан бири олаи памбыг истаЬсалын-иа диггат артырылмалы, haj-аандарлыгда ]ам чатышмаа-лыгынын в* хасталнклерин гаршысыны алмаг учун тб’Чй-ли тадбирлар карулмалиднр. Баш назирин биринчи муавини, Даалат Игтисади]]*т ва Планлашдырма Комитасниим садри Эли Ме'симоа, mmh¡-ja иазири СалаЬ Маммадов, Милли Баикын правндакти Ча-•аишир Абдулла]** аа аграр-caHajè банкыиыи садри Мам-мад Mycajaa саЬанин днрчал-дилмаси ва иикишафы учун х*]ли куваштли кредит aj-рылачагы а* дикар тадбирлар Ьазырландыгы барада ма'лумат вермишлер. Чыхышларда rajA адилмиш-дир ки, Канд Тасарруфаты аа ерзаг маЬсулпАрын* /«¡мат-го]ма саЬасинда ¡аранмыш пробламлар тавликле Ъелл олуималы,. распублинадан ке-нар белкелерден дебитор борчлар тэ’чили алынмалы, кеид тасарруфаты елми-тед-гигат институт л ар ын да иейа-Ьатлар програмынын Ьазыр-ланмасы сур’етлвндирилмели, ичаре Ьаггында мугааиледа бурахылмыш негсанлар арадаи галдырылмалыдыр. Мушааирзда деалат мушааи ри Ариф Начьцаа иштирак ет Маним фикрнмта ШЭЬИДЛЭРИМИЗ Гаш дузэлдэнлэр, кез аманаты!. Kejnajfla бир хфбан вар Бу хн)абамда 9j0c Карим эбэди^этэ говушуб. Даглара се]кэнмиш Ьэмин x»Ja6aH инди дэ мугэддэе торпаглары-мыз угрунда Ьэлак олан икнд- мишдир. Аверииформ. ЬЭРБВ в^рэнилир БУ, KY4J1Y ОРДУ JAPATMAFMH ВАЧИБ Ш0РТЛ0РИНДЭНДИР Полковник Сабнр ИбраНимов Тифлис дм ар тип. лори|асы Норби моктобини битириб. Мухтолиф 1»р-би Ниссолордо гуллуг вдиб. 1950-чы илдо Азорба|-чан милли дивизи|асы дтдылдыгдаи сонра Норби комиссарлыгларда ишла|иб, )адди ил Нахчыван Мухтар Реслубликасынын Нарви комиссары олуб. Тарих алмлори намизадидир, «Кенврал 0. Шых-линскиа монографи|асыиыи муаллифидир. Назырда республика Мудафио Назирли|и Ьорби «лаш-тодги-гат аа Нарби тарих балмвеинин раисидир. «Гырмызы Улдуз» ордани ила та л тиф адмлиб. — Чэнвб ПОЛКОВНИК, Му-дафяэ Назирлк]ниин Jera Ja-мяылйи Ьэрби елми-тэдгигвт вэ низамнаяэлэр ша’бэстага яга болмэсшадэк бнргаэ ста рэЬбэрлжк еднретаяз. ша -банта э<?ас вэзнфэлэрн барэ-дэ охтчулара гыса ва де]Ф* дтага? — Бир эердэн Чохдур ки, Азэрба]чанда Ьэрби тарихлэ мэшгул олан ]охдур. Дуздур, aJpH-ajpN ел ми эсэрлэрдэ, диссертаси]аларда Авэрба]ча-нын Ьэрби тарихинин мухтэ-лиф деврлэри етэри дэ олеа ишыгландырылыб. Лакин Вэ-тэнин мукэммэл Нэрби тарихи Ja3buiMajbi6. Бундан баш-га. jeHHMa формалашан Милли Ордумузун низамнамэ вэ тэ’лиматлара 6eJyK еЬти]ачы вар. МуЬарибэ Ьэрб та^ихи-ни, Ьэрби сэнэТи сур'этлэ е]рэнмэ]э вадар едир. Шобэ-миз дэ бу мэгсэдлэ ]арады-лыб. Милли Ордумузу, Ьэрби мэктэблэри низамнамэ, то • лнмат вэ дэрелнклэрлэ тэ -мин етмэли)нк. Ьэрби мукэл-лэфяДэт Ьаггында ганун ja-зылмалыдыр. Мукэммэл ЬэР-би гуллуг га]далары, Ьэрби гуручулуга аид дикэр сэнэд-дир дэ ЬазырланмаЛыдыр. Бизим белмэ Ьэрби тарихи / е]рэнмэклэ Мэшгул олачаг. Ьэрби тарих бнр нов муЬа-риоэлэр тарихидир. Бундан башга Ьэрб сэнэти тарихи, силаЬлы гуввэлэрин ¡аранмв сы вэ ннкишафы тарихи, Ь: > би техника вэ Ьэрби фякнр тарихи дштэтлэ в]рэнилмэлн-днр. Бук лары билмэдэн эсл забит олмаг мумкун де]нл. МуЬарибэлэрин ■ тврэнмэ сэбэблэрини вэ адорылмасы усулларьшы билмэк хусусиле вачибдир. Ьэрби тарих му* Ьарибэлэрин тэчрубэсини ej-рэниб тэплил етмэклэ муЬа-рибэнин кедишинэ Ьэлледи-чи тэ’сир костэрэн амиллэри узэ чыхарыр. Бу елми е]рэн-мэк командирлэрин дун]акв-рушунун Бртмасыиа, онлар* да Ьэрби тэфэккурун форма-лашмасына кемэк едир. — Азэрба1чаяын Ьэрби та-рнхн Ьаясы девлэри ЛаТэ едир? — Бизим Ьазырла]ачагы-мыз вэсаитдэ лап гэдимдэн бу кунумузэ гэдэр олан девр эпатэ олуначаг. Ьэрби тарихимизин эн мараглы деврлэри Arrojyiuiy вэ Гараго)унлу девлэтлэринии. ШаЬ Исма- 81Л Хэтаинин, Азэрба]чан емократик Республикасы-нын фэали]]эт    кестэрди]и деврлэрдир. Халгымызын сон 70 иллик тарихи совет дев-рунэ дупгур* Виз бу вахта-дэк Bejyn Вэтэн муЬарибэси адландырылан Икинчи дун ja муЬарибэсииин тарихини до ooJeKTHB олараг кэлэчэк нэ-силлэрэ чатдырмалы]ыг. Чунки азэрба]чанлылар бу муЬа-рибэдэ бе]ук Ьунэр кестэриб-лэр. HohajoT, сон иллэрин Ьэрби тарихи хусуси ¡азыл-малыдыр. — Ьаясы гаипр бала чат-дырылыб? —    Азэрба)чанча—русча гыса Ьэрби данышыг китабча-сы вэ «норавбо] эмэли]]аты» китабы чал ояунуб. Азэрба]-чанын милли гэЬрэманлары наггында китаб Ьазырланыр. Кечмиш 4-чу ордунун Ьэрби швЬрэт музе]нннн Jepra-дэ Азэрба]чанын Ьэрбн-тари-хи музе]и ¡арадылыр. Тез-ликлэ «Ьэрби бил НК» адлы журналын иэшри бэрпа едн- лэчэк. О. 1928— 29-чу ил лэрдэ А‘зэрба]чан атычы ди визи]асынын а]лыг Ьэрби-си-¡аси журналы кими чыхмыш ды. — Чэтня, лакин кэрэклн шла кярНШМИСННИЗ... — Азэрба]чанын Ьэрби та рихини ¡азмага бир коллек тивин кучу чатмаз. Азэрба] чанын Ьэрби тарихи чох бе ¡ук девру эЬатэ едир. Ону Зазмага вахт вэ гуввэ лазым-дыр. Мулки тарихчилэримиз дэ ншэ кемэк етмэлидирлэр. Ьэрби-елми тэдгигат вэ низамнамэлэр ше’бэсинэ бе-)ук Ьэрби вэ елми тэчрубэси олан полковник Чинкиз Мэм-мэдов рэЬбэрлик едир. Ьэр* би тарихимизи ¡ахшы билэн мутэхэссислэри дэ ншэ чэлб етмишик. Азэрба]чан кене-ралларынын Ьэ]атыиы в]рэ-нэн ¡азычы-журяалист Шэ мистан Нэзирлинин хидмэти ни хусуси ге1д етмэк истэ]и-рэм. Онуи «Азэрба]чан кене-раллары» китабынын икинчи чилдини дэ бу ¡ахынларда чапдая бурахачаг т. Тарнхчялэрин, кечмшй Ьэрбчилэрин квмг. з еЬти-]ачымыз вар. Ьамыдан хаЬиш рдирм» кв. Ьэрби тарихимизэ аид сэиэдлэри. фотолары вэ дикэр материаллары Муда-фнэ Назирли1инэ кендэрсии-лэр. МусаЬнбэяи аиарды Гэжяфар ГЭРИБОВ. «Хааг гээети*шя мухбиря. Сон иллаэнн Ьадисаларм би аи бир даЬа душуим*)*, иа ри]а бо]лаиыб саЬаларк кар Maja, онлары арадаи галдыр-мага еэфарбар атмищднр. Халгымызын црчмишини ара-маг, со]к*куиа rajbiTMar cahe-синда аз иш карулм*миш-дир. Амма буи лер Ьалалик Ь*ч кими тем разы сала билмаэ. Усталик, ¡аратдыгымы* ба'ви «]еиилнклери» дан* билма-рик. Нечэ де]арлер, гаш ду-ззлтди]имиэ jepA* кеву де еуруб чыхврырыг, У вега к*т-мек левым де]ил, бир *нлыг* бу куиумуаа невер салмаг кифа]атдир Назырда кеичларин ехЛагы-иа, тарб^есине аурулан егыр эарбаиии асас сабабкии аи-деосалоиларда иуме]иш ат-дирилаи филмпарда карурум. Элбатта, Ьаглы кмла]д»ф. Би-лавасита ичтимаи ташкилат-ларыи табвли]иид* олаи бу «идаосалонлар* аротик, ¡уикул hajar тарам ил* баглы фнлм-лерии ajar ачмасы аа оиларын канчларимиза та'с»и»инин иа-тичаси кав габагымдадыр. Бу саЬада аааалча «планы» ер тыгламасы ила ¡арима ¡атираи-ларин, двЬ* сокр* ан Цраич MBBByja — порногр*фи]*]а м*]л етмелари иса «арка]унлара* Нааадерлыгдан башга бир ша] де)илдир. Аз rana ада меазу-ja чаарилмиш масалани бнр даЬа катур-roj атмаи финрин до де]нлам. Чунки чохяары бундан хабердардыр. Маге* дим масаламин икинчи тарафи ни арашдырмагдаи иб*рат дир Кечмиш имп*р»ч«нын.МН1Ут ме'нааиЙатымыза а*рди}и «Ьа-дималар» бу кун да ** та си-рини иастарир. Демократу* « дландырды?ымыа даарун илк иллариндаи ичтимаицетмн Ьаглы наревылыгына саоаб ол муш узданнраг филмларин кутлеаи нум*]иши;-и*н, бадии адаби])*т сатышыным гаршысыны алмаг Ьаггында гер*р чохлерынын ¿адындадыр. На* мин гарарда кастарилирди ки, тамашачыларыи «талаоинн» «домок учун бу саЬада фаали] jar кастараи харичи елка бизнасманларинмн, мутакас-смслармиин иш тачрубасиндам мстифад* адилсин. ААарагяыдыр, бир тарефдаи лага олуиур, дм кар тарафдан иса ачиаби-ларии даЬа «ача]иб биликяа-рини» алкад* таблиг етмак мде]*сы крали сурулурду. Ба ла чыхырды ки, бундам сои р* омдеосаломларыи ааавина капиталист епкелеринде ол дугу кими, бйзда да аныг ша-килда, гену ни о дерет бу *ег садлере хидмат аден хусуси а» пар ечылачег, кешкларде Ьач кимдан горхуб-чакиммадан чурбечур журнеллер сетыле-чег. Не де]есаи, ечеб течрубе ИДИ. Эслимде беле герерлерын ачынечеглы еевиУете катириб чыхерачегыиы ¡ухерыдеиылер да чох кевал билир ди. Биле биле де Маркезии динар рас публмкеяерыны, о чумледен, Ааербадшмы миллн бошлуге елеран си]асетиие ачыг-еш кар ке* ¡умурдулар. М*и»ли л и] и ¡ашатмагдан, со|иекуне г*|ытмагдан . агывдолусу да мышам раЬберлеримиз хал гын ме неак учурума катди ¡иии AyjypAYBap, лакин... Нет та оилара меркеви телеви ви]аиыи Ьаггында деиышдыгы мыв видеосалонлерле pere бете кирди]и де ма'лум иди. Нетичеде бутун буняерын ме * неамНатымыза аурдугу эере-ри тесеавур етмак о гедер де четки де]ил. Бе бу кун де Ьемин менфи те'сир гелмег дадыр. ШеЬер а* ре]он^ерымы*де-кы то] мечяислерииде хеяг муеигисини горумег евевииа, ата-амеларыиын иеву гаршы-сынде харичи меЬиылерыи, регслерин «шириили]иидем» до]ммай канчлари, елеча да дорсден Иыныб аидеоселон-ларе, кинотеатрлер* долушен мактеблмлари кареиде таас еуфла:тирсан. Баш ила ]ахыидыр ки, му бариза аперырыг, аурушурут Бу муддетд* башымыва к*. тирилаияарин та’сириидаи маи-шатммиаа бо]ланмегы унут-мушуг. Нача-нача икиди гур беи -еререк торлагяарымыаы горудугумуз Ьелде, милли Ьисс. леримизи итирмек теЬяуке-04 гершыеында гаямышыг. Буне бехм*]*рег Ьеле де су-суруг. Бес не етмели? Белке бунун учун де митинглер кечирмек, хаяг геЬреманле-ры ¡етишднрмек лееымдыр! Уиутма]аг ки, бу месеяеде Ье мы- е]им мееге уутмалыдыр Экер бунлеры ¡аиидеигур-ме вф демвир*ти1енын «меЬ-суллеры» Ьасаб едирлерсе, бизче, халгымыва бале ¡енн-деигурме ее демоирети]е яа-зым де]мл. Ону да ¡еддаи чыхермемалы]ыг ки, калачей, ммз маЬз букунку кенчяерич ме’иааи]]атыид*Ц, оняарыи Ьа]*ты иача гааремасындан чох асылыдыр. Ма'иааи бош луг ионики калача]* умид бас лама]*, края** дотру бир ад-дым атмаг* да имкаи вер ме]ечек. лэрин сон мэнзилинэ чеври либ. Бэли, Вэтэн rejpoTHHH Ja-шамагдан гат-гат уча ту тан-лары эбэднляк ез агушуна алан бу мэзарыстана тэзэ ад го]ублар: ШэЬядлэр хн]абаны! Бурда торпага тапшыры-ланлар арасыида 40 ]ашЬы Элэскэр РэЬимов да ва|). Кимдир Элэскэр? ШэЬид гардашы Рашидин дедиклэриндэн: — Бакыда JaiuaJbipAbi, ти* чарэтдэ ишлэ]ирди. пис да доланмырды. Лакин сон вахтлар Ьэфтэлэрлэ ге]б олурду. Ьэр дэфэ дэ Ьэ]ат 1олдашы Ле]ла ханыма бир бэланэ кэ-тирирди: «Москваja кетмиш-дим, KejnajAa идим. анам кенлумэ душмушду*. Амма ахырынчы дэфэ евдэн чы-хаида Лejлa ханымла, оглу Чумшудлэ эмэлли-башлы саг-оллашыр: фэ reJ6 оланда Фузули бвлкэ-синдэкн да]ушчулэримизэ пул, эрзаг. сигарет вэ дикэр совгатлар аларырмыш, де-]ушлэрдэ иштирак едтхчиш. Бу дэфэ Дэ белэ олуб. Фу-зулинин Гачар хэндииэ кэ-thpahJh эрзагы, сигаре ти чэб-Ьэчилэре па1ладыгдан сонра онларла бярликдэ aejyma кнрнб. Шиддэтли вуруш заданы душман мэрмисиндэн Ьэлак олуб... net — Москва Ja кедирэм, Ал* лаЬ rojea, он куяэ га]ыдача-гам, — jjeJnp. Хврунур. та-ле]ин двнуклу1у ypajHHa Дв-мыбмыш. Сэи демэ Элэскэр Ьэр дэ* Инди ШэЬидлэр хи]абаны-на кэлэнлэр арасыида Элэс-кэри eoja-баша чатдыран Шэ* фигэ ана, Элэкбэр ата, ба-чылары Солмаз вэ Алмаз, гардашы Рашид, севиб-сечди-Jh Ле]ла, оглу Чумщуд дэ теэ-тез кврунурлэр. Оилара тэсалли вермэ]э башга сез TanMaJu6 де]крик: Башыны-зы уча тутун. Фэхр един ки. чаныны Вэтэн угрунда тэ-мэниасыз фэда елэ]эн бнр икцдин догмаларысыныэ! Аида ВДВАЗЛЫ, «168 саат» гээетгага эмэк-даты. ьазян хатирэлэр Омрунун 19*чу баЬарында елмэзли]э говушду».. ШэЬидлэр чэркэсинэ кечди. СаЬиб Кэлэнтэров 1973-чу илдэ Астара paJoHyHVH Эрчиван кэндиндэ flYHjaJa кез ачмышды. Анасы Адилэ хала бу дун]адан кечэндэ СаЬибин 14 1ашы варды. Вэ-тэнин тэЬлукэдэ олдугуиу би-лэндэ тэрэддуд етмэди.. Де-Jywo кануллу к етди. «Сир-рини» нэ ата бнлди, нэ гар-даш. нэ дэ бачы... Д©1ушчу достлары онуи икидли]индэн агыздолусу да-нышырдылар: «Душмэн мев-ге1имизэ кучлу Ьучума кеч-мишдя. Кезлэнилмэз Ьэмлэ де]ушчулэрдэ чашгынлыг J6-ратмыщды. Бу вахт СаЬЛб ирэли чыхыб билднрди кн. душмэнэ арха чевиреэк бязи гырарлар. Ьучума Ьучум-ла чаваб вермэлн]ик. Гулдур дэстэлэри керн чакилмо1а мэчбур олдулдр...» СаЬиб да]ушэ хэбаренэ кетмишди. Бвэ чэми бир мэк-туб кендэрмишди. Тэсаллц вернб ]азырды ки, никаран олма]ын, гэлэбэ куну JaXbm-лашыр... Муэллнмлэря, чэбЬэ достлары. шакнрд ]олдашлары ону урэк агрысы нлэ 1&Д едирлэр. Хэ]ал маян ганад* ларыиа алыр. Ьар иуи. сэ- Ьэр-ахшам да]аначагда аато-буз квзлэ]нрик. Бир дэстэ ]ени]етмэ кулэруз огланы девра]э алыб араларында ширин-ширин евпоэт едир. ¿а-хьшлашаи агбярчэЛин зэнбн-лнни алыр вэ голундан ту-туб автобуса минднрир. Ушаг-лы гадыны керчэк дэрЬал ]е-рини она лернр. Ьамы1а ке-мэк эляни уза дыр. Йдман пал тары она нечэ дэ ]ара* шыр... Ленэ автобус, ]енэ сарни* шинлар. Амма Ьаны о кэнч? 1и,,ьтад аиввг «Астара» геэетшт мухбн- ХЭЗЭРИН БАЛЫГ ЕЬПиАТЛАРЫ МИЛЛИ СЭРВЭТДИР Азэрба]чанын бир груй алии вэ мутэхэссисниин республиканын ичтнмаииэтинэ мурачиэти Хэээрия балыг сэрвэтлэрннэ га J гын ын, онуи ИНДИКИ B93Mjj9TH ВЭ КЭЛЭЧЭ-Jh учун нараЬатлыгыи ифадэ-сидир. Академи]а. саЬэ ел-мя идарэлэринин, али мэк-тэблэрин, баш идарелэрин рэЬбэрлэринии вэ эмэ!цаш-лерыныа имзаладыгдары сэ-нэддэ reji олуиур км, Хэзэр дэннэи надир сутутардыр. оиун ихтиофауиасынын 60 фаязя ендемга яевлэрлэ там-сил едилмишдяр, юра балыг-ларыяын ов ehTHjaTbi ясэ бу балыгларын дун Je ehtHjaibi-нын 90 фаязняя тэшкия едир. Лакни, сэнэдин муэллиф-лэринии rejA етдиклэри кими. дэннзэ вэ бнлаваситэ Пимгт аа] оиун балыг сэрвэтлэрннэ бар- Трини|1|вта барчасына муиаснбэт балыг овуиуи сои дэрэчэ азалмасы-кэтяриб чыхармышдыр. Тэбии курутакмэ ]ерлэринин 92 фаизиядэн чоху мэпв ол* муш. 1емлэнмэ сапэлэри xej-ли азалмышдыр. Балыгларын сун'и 1олла чохалдыл-масы саЬэсиндэ компенсаси* Ja тэдбнрлэрн иеэ ачыг-аш-KAD кифа)эт етмэмиш вэ эт-раф муЬитин чнрклэнмэси узундэи аэсэмэрэли олмушдур. Белаляклэ. нэрэ балыг-ларьшыи он ehTMjam онгат азалмыш, фэлакэтлн Ьаддэ чатмышдыр. Эн горхулусу одур ки. вээнЛатн балыгоау* нуи ннтеясгалэшдирилмэсн Ьесабына дузэлтмэ]э чалн-шырлар. Ву иса балыг еЬти* ja тларыяын тамамяяэ гукэ» мэеява кэтяриб чыхара он- ЛЭ|Х на Сэиэдш муэллифлэрн бу илин мартында ресяубликада бутун балыгчылыг тэсэрру-фаты структурлерыиы авун-дэ бнрлэшдмрэн «Азэрбалмг» Девлэт Консернинин Jap** дылмасыны хатырладараг rejA едирлэр кн. нэтичэдэ вэсаитии болушдурулмэсинин тэнзим едялмэси вэ сун и тэкрар истеЬсалын интенсив-лэшдирилмэсн мумкун олмушдур. Онларын фикринчэ. балыгларын сун'и сурэтдэ чохалдылмасы курутвкмэ ]ерлэрннин мелиорасн]асы. сун'и курутвкмэ ¿ерлэринии ]арадылмасы вэ динар Joji-ларла балыгларын тэбии сурэтдэ артмасы миг]асыныя горунуб сахпаимасы вэ ке-няшлэнднрнлмэся нлэ элагэ-лэндкрялмэлидир. Бунунла бнрлнкдэ балыг еЬти]атлары-нын муЬафтаэси оргаалары-иыя «Азэрбалыг» Девлэт Коясеркгаяя структуруида сахлаимасы зэрэрли идарэ «вэтэняарнэрля]инэ» кэти* ряб чыхара бялэр. Бу иеэ птясадя сэбатсыэлыг деа-руиде республика учун ху-с у сил э тэЬлукэляднр. ;
RealCheck