Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 28, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИм HOJA» miHM ил •4-; ив ш Бакы ушаг палтарлары тмкиш бирли|ииии ишчиси Сарм||а Маммадаям)ам муассисанин бачарыглы тикишчилариидан-дир.    Фото    Рафмг    Салмамеауидур. ГУЯДУРЛАРЫН АТвШИ АРА ВЕРМИР Республикамыза гаршы е’лан олунмамыш муЬарибэ бир кун дэ зэифлэмир. Азэр-информун мухбири республи-канын эн одлу негтэлэри илэ телефонла элагэ сахламыш-дыр. Газах Ра)ону Ичра Ьаки-ми]]эти башчысынын кемэк-чиси Елшад Мэммэдов аша-гыдакы мэ’луматы вермиш-дир: — Сон ики кун эрзиндэ Газах ра1онунун Ермэнис-танла сэрЬэд зонасында )а-ранмыш сакитлнк соя дэрэчэ е’тибарсыздыр. Ермэниста-нын сэрпаддэ ]ерлэшэн )а-шaJыш мэнтэгэлэриндэ ер-мэни ]араглылары бeJyк гув-вэ топла1ыр, apтиллepиJa топ-лары гурурлар. Ьэр ше1дэн керунур ки, Ьэрби эмэли])ат-лара Ьазырлыг кедир. Биз сэрЬэд кэндлэриндэ милис постларыны кучлэндиририк. Хе1римли кэндинин кишилэ-ри догма очагларыны душ-мэндэн горумаг учун кэндэ га)ытмышлар. Гадынларын. ушагларын вэ гочаларын тэЬ-лукэсизли]« наминэ онлар мувэггэти олараг кэнддэн чы-харылмышлар. Шуша Ра1ону Ичра Ьаки-мнИвтинин оашчысы Мика-Jьíл Кезэлов демишдир: — Дунэн тэхминэн саат 24-дэ ланкэнди шэЬэри 1а- хынлыгында 1ерлэшэн Ьэрби Ьнссэдэн — Совет Ордусу-н^ мотоатычы полкундан ШушаНЫН KИp9ЧЭjИЯД9KИ милис постуна гумбараатан силаЬдан уч атэш ачылмыш- ДЫр. ХошбЭХТЛИКДЭН. Т9Л9- фат олмамышдыр. Биздэ олан мэ’лумата керэ, бу полк-да орта забит Ье)’9тинин эк-сэриИэти ермэнилэрдэн иба-рэтдир. Милис ишчилэримиз фитнэкарлыг мэгсэди кудэн атэшлэрэ чаваб вермэмиш-лэр. Ьэрчэнд душмэни ла)и-гинчэ Дэф етмэк '^ун гуввэ-лэримнз вардыр. ьу кун сэ-Ьэрдэн ра)онда вэ онун этра-фында вэзиJJэт нисбэтэн са-китдир. Кэдэбэ! PaJoн Дахили Ишлэр Ше’бэси эмэкдашлары-нын чаваб атэшиндэн сонра Дузрэсуллу сэрЬэд кэндинин Брмэнистан тэрэфиндэк атэ-шэ тутулмасы да)андырыл-мышдыр. Зэрэр чэкэн олмамышдыр. Кэдэоэ) Ра]он Дахили Ишлэр Шв.бэси рэиси-нин муавинн ма]ор Суде]ф Шириновдан алыямыш мэ'лу-мата керэ, сон кунлэрдэ Ер-менистанын Красноселск вэ Шэмшэддин ра1онларында сэрЬед бо]унча ермэни ]а-раглыларынын бв)ук гуввэлэ-ри чэмлэшмэкдэдир. (Азэринформ). АЗВРВАИАН деинр ШУ ВДАРЮИНДВ Бакы — Нахчыван саЬэ-синдэ Ьэрэквтин тамамилэ кэсилмэси ила элагэдар олараг Нахчыван Мухтар Республикасы истигамэтин-дэ кедэн сэряишинлэри эла-вэ гатарларла Астара стан-си]асына чатдырмДг вэ сонра Иран васитэсилэ авто-мобил нэглиJJaты илэ да-шымаг Ьаггында гэрар гэ-бул едилмишдир. Лакин Астара — Лонкэ-1Н саЬэсиндэ баш верен (адиселэр нараЬатлыг до»-гурур. Веле ки. но)абрын 23-де    659 мемрэли Астара pai па; — Бакы татары Астара — Гамышовка саЬэсинден ке^ черкен намэ'лум шэхслэр тэрефинден даша басыл!-мышдыр. 'Нэт1йадэ локо-мотивин вэ бир сыра сэр-нишнн вагонларыиын шэлэри гырылыб тэкуд-мушдур. Лалнмз хош тэ-садуф узундэн сэрнишкн)-лер вэ локомотив бригада-сынын узвлэри хэсарэт алмамышлар. Бу. )екана факт де]илдир. Бутун ма-териаллары истинтаг орган-ларыиа вермэк учун тэдбир кэрулур. кии КИМИ ШКАДА1А АЛЫР7 Вир нечэ кундтр кя. MtpKWH телааимиа, от шя-формасн1а програмлары кечмяш ДГМВ-яня ку)а Aaai^aJ-чая тврэфяядея яавбэтя блокадасы Ьаггыяда |орулмаг бм*» мэдэя бутун enKeJe мэ*лумат Мыр, бялдярярлю кя, бу дэфэ Хаяжэндя ялэ шэЬэрлэрарасы телефон йбнтэся иэ-сяшяяшдяр- Аяапяябюоиуя мухбяря республика яа кя эфэ Хаяжэндя ялэ шэнэрлэрартеы телефоя^ихч«» ялмпшдяр. Ааэряяфорх^я мухбяря республика рнбя» 1ааяряяня иуавяян Н. 0. ЭЬмедовдая хаЬнш етмшшдир я, оу барэдэ ив*луиат версия. О деагашдяр: — Ьадисэлэрин белэ 1о-зулмасы биздэ )алныз Ьид-дэт Ьисси догурур. Бэли, Ьазырда Датлыг Гарабатда шэЬэрлэра]^сы рабитэ Ьэ-Тй1гэтэн п<|аулл(|згшяур. лакин бунун тэгсири бнздэ де]илдяр. Но)абрын 24!^дэ Ханкэнди ]ахынлыгында Ханкэнди — Шуша автомо-бил 1олунда кэрпу партла-дылмышдыр. Кврпунун ал-тындан бизим хэтлэримиз кечирди. Ермэни )а1>аглы-лары нввбэти тэхрибат тв-рэтмишлэр. Нэтичедэ тэк-чэ Ханкэнди илэ де)ил. .елэчэ дэ Шуща. Лачын. *Кэлбэчэр. Ьабелэ Нахчьб ван илэ элагэ кэсилмяш-дир. Гэрибедир. Нахчыва-нын Ермэнистан тэрэфин-дэн нечэ а)дан бэрн блока-да1а алынмасынын Мер-кэзн телевизи]ада яэдэнсэ устуну вурмурлар. Jepн кэлмишкэя де]им ки, орада кечмнш ДГМВ дахилиндэ 36 азэрба)чанлы кэндинин тэхминэн ики ил japым эрзиндэ телефон рабитэси-ннн олма.масындан да сеЬ-бэт ачмырлар. Ьэмян кэнд-лэрлэ ]алныз ратся1а ва-ситэсилэ элагэ сахланы-лыр. АрввММн Мэдфоэиэч Фошдушуш Напывак Ша*- сад аднлмвмяшдяр. Горара бэса 1в&чя шяшш аагустущда Ja^uM. Фошд мшяжш шо- кэдмншяк кя, ояуя фвaяяj- _       п    ППК1МММ    тта^ттл    —А    4ттттл    тлплш jvrm хитщы верак. By нлнн ма]ыядв муста- цшщцаявабмш шшешмеф ^Бэраатааршц, яухталиф •# |ашаяам1, пчаеаяэт асаряарняя, таряхн саяаяд^ пЦ-      — ■атая ф^юшаяаяа^ ва япабавры ropyjy6 сахламагда гял аВрая-туряа харачя ■•ркаа роцгяу оМшяр. Эеае магеэд мухтар раепубдияада туризм коопвратнвинн аа laflBjjaínai дярчалдшшвсняэ аа яявшпафмяа. адамзпф- юздямязэ кечярмяшяя. Та мад« к МусаЬмбтпз АХУНДОВДУР. одая кячик муассясэ |арат-маг, 6yiffiHiicT магазасы таш-кяд етмэк плаяыиыэ вардыр. Виз мевчуд кооператявлэ-ри чэлб eTM9j9 дала чох устуялук вернряк. Бу, Ьэр пал да    JeHH кооператявлэр С8|м1р, zyejrciM «Втш» —тм)»гы hvnani ка ам tuaif аащцаш... — «Внчдая» KOMMccHja-сы penpeccHja гурбанлары-ны адОид MyojJeH етмэк, Ьэяак оланларык, Ьабеле Ьаггыяда аз мэ'лумат олан-ларын хатярасяня эбодя-лэшдирмак учун хусуси npwpaM Ьазырла]ыб Ьамин програм эсасында тэдбяр-лэр hejaia кечнряр. Кор-кв1!Ли сэркэрдэ Чэмшид Нахчываяскя. илк Аэарба)-чан мялли aHBR3Hjacbnn>iH Биз кечмиш ДГМВ-нин baKHMHjJdT органларындан дэфэлэрлэ тэлэб етмишик ки. азэрба]чанлылар Jama-]ан кэндлердэ рабитэни бэр-па етсинлэр. лакин буна • )алныз рабитэни )ениден К9СМ9КЛ9 чаваб вериблэр. — Де|а ‘ бядэрсияязмя, црцеяадмяммт    ТеДОфОН хэтяаряяя бэроа етмэк учуя муэЛэя бнр тэдбцр''керу-дурму? — Адэтен олдугу кими, Даглыг Гарабага тэ'мир бригадасы кендэрэ билэр-дик. Лакин ишчилэримизян Киров кетурулмэсиие )ол вермэмэк. онларын Ьэ)атыны тэплука алтында го1мамаг учун кеядэрмэк истэмирик. Белэ яараЬатлыг учун Ьэр чур эсасымыз вардыр: сон ил ]^ыи эрзиндэ кечмиш ДГМВ-нин эразисиндэ иш керэркэн алты нэфэр ра-битэчичиз елдурулмушдур. НахчыВаяла вэ дикэр Ja-ша)ыш мэнтэгэлэря ялэ телефон рабитэсинэ кэлдик-дэ. онларла радио рабитэ-си JapaTMar учун тэдбир-лер кэрулур. А. БАУЛА, Аээрияформуя мухбяря. ijLie    пяявап    cAIoaohhJJot»    кооперятивн абидэ илэ фэхр етмэк олар. фонда дахял олмага ори- коиандири Гамб^ Вэзяров. -    -     Ахуя- мадани]]8тин ]уксалиши ма’нави^Атымызыи ]уксалишидир Бизим мусаЬибз' — 0ТЭН муддат эрзиндэ    нечэднр? аз иш корулмемишдир. Фон- — Гэдим Нахчыван тор-дук нэздиндэ бир нечэ ич-    паты    эзунун мемарлыг    ин- тимаи шура вэ комиссн]а,    чилэри илэ мэшЬурдур. бутун ра1онларда кенуллу «Ме’мунэхатуя» мегбэреси,    ,— ----- кемэк шуралары ]арадыл-    аКулустана турбэси    вэ    Га- тэшкил етмэкдэн гат-гат ______ мыш дикэр тэшкилати тэд-    рабаглар кэндиндэки    го- асаядыр. Нахчываядакы Ьэрби журнмяст биол’эо Ьэ1ата кечирилмивЬ    ша    минарэ кими    онларча ШГ шг    ^    аЛхягга пттгч аКпчргч дир. <Ди]аршунаслыга ичтимаи шурасы догма ди]арын тарихини. мэдэни))этини, тэбиэтини, игтиcaдиJJaты-ны в]рэнмэк истигамэтиндэ фэал иш апарыр. Тарихи абиделэрин аш-кара чьйсарылыб | паспорт-лашдырылмасында «Тарих вэ мэд9ни))эт абидэлэри» ичтимаи шурасынын фэаЕ ли])9ти евэзсиздир. «Фолк-лора ичтимаи шурасы мухтар республика)а аид фолк-лор нумунэлэринин топлан-масы илэ мэшрулдур. Нахчыванда )аша)ан ет- ник ГруПЛарЫН МЭД9НИ)]ЭТ мэркэзлэрини ]аратмаг, онларла мэдэни эла1гэлэри кучлэндирмэк до фонду-музун диггет мэркезиндэ-дир. Курд мэдэниJJ9T мер- дир. пурд »leAönnjjwi кэзинин «Гани» (булаг) чэ-    Онларын Ьэр нахышында    зэ вериб. YMyMHjJme, бу MHjJeTH курдлэрин инки-    халгын руЬу JamajHp. Ам-    арзуда олан кооператявлэр, шаф тарихинин, АзэрбаЬ    ^,а фондумузун мадди ба-    кичик    муэссисэлэр чохдур. чан модэни)]этн илэ эла-    засы имкан вермир ки, бу    Анчаг    Ьэр дэфэ белэ бир гэлэрииин, милли адэт вэ    саЬэдэ даЬа чох иш керэк.    суалла    гаршылашырыг: «Ко- эн’энэлэринин eJpэнилмэ- Тарихи вэ мэдэни абидэ- лиримизин муеНэн фаизи-си иле мэшрулдур.    лэрин бэрпасы вэ абадлаш-    ни фондун Ьесабына ке- На1хчыван Мэдони))эт    дырылмасы фондумузун    HiipMoje Ьазырыг. Бэс сяз Фонду 03 фоали]1этиндэ    асас вэзифелоринден бири    Ьансы    ^кузэштлори вэ*д мэдэни-кутлэви    тэдбимо-    cajылыp. Бу мэгсэдлэ бир едирсиниз?» рэ кениш Jep верир. Бун- сыра ишлэр кэрмупгук. Ба- Бу суала    .    . лардан «Лаллы»    коллек-    бок ра]онунун Дидивар кон- исэ чэтинлик чэкирик. AJ- & суала чаваб BepMoJo |п^саби- диндоки ' «Г<*ча пир» аби-Девлэт дэсинин тикинтиси илэ ола-гэдар Нахчываядакы «Сан- дыядыр ки. Ьэр Ьансы кооператив фондуя нээдинэ кечирсэ. о бэ’зи веркилэр- тивлэри арасында гэни. Нахчыван Филармони]асынын. iQriwia    ______________ _____ - -    .    . театрынын. Шэрур pajoHyH-    техник»    то’мир-тикинти    дэн азад    едилмэлидяр. Рес дакы бе)нэлхалг ве Умум-    кооперативи    илэ мугавилэ    публика    MeдэниJJэт Фонду иттифаг (^стиваллар лау- багланмышдыр.    могапоыиы    Ъолл    л    пил. реаты «Шэрур» халг )ал» ¿Jhh заманда 'W ттт ^ Г«/ Г       •    %9ЩЛаЛЩЛШШ^ЩМр ЛЫ коллективинин вэ «Шо- дэни сэрвэтлоримиз — ПГ7 рили» инструментал ансамб- нэлэримизин, бабаларымы-лынын xeJpHjJa консертлэри- зын нэсилдэн-нослэ етур-ни кестэрмок олар. Ьэмии дуклэри сез fvrku mrswt noiiacJ во» ________ ___________бу мэсэлонин Ьэлл едил ÉJhh заманда, дикэр мэ- мэсини сур’агглекдирмолн- нэ- дир. — Фоядуяувуя тошяялвт труктз^ яечэдяр? ни квстэрмвк илмр. iiömnn    дуклэри свз борчалары,    — Mi^oHHjJeT фондуяун тэдбирлэрдэн топланан вэ-    дастанлар, евлордэ олан    ичрачы    апа^мты чох ки- саит эсасэн тарихи ва мэ-    шэхси китабханалар, ол)аз-    чикдир.    Буна коре дэ о ез дэни абиделэрин бэрпасы- малар, ел арасында кениш кундолик фэали^этиндэ ке-на вэ абадлашдырылмасына jajылaн фолклор нумунэлэ- ниш нчтимаи^этян ишку-сэрф едилмишдир.    ри, Ьабелэ евлэрдэ горуяуб зар кеме]инэ архаланыр. Фондун тошэббусу илэ    сахланылан эш)алар во ди-    Мухтар    республиканын бу- Нахчыванын керкомли мэ- кэр сэнэт инчилэри га]гы тун ра]онларында кенуллу  ------------------ ддэ топланыр. Чунки буи- кемэк шуралары 1лпатмы- лори Александр Ауснмов (Мэммэд Гасымов). Гэшэнк БаЬарова. Иса Гасымов, сэнэт фэдаисн Иса-Султан ШаЬтахтлы, Ьабелэ гырмы-зы таборчулар. Шэрур партизанлары Ьаггында je-яя мэ’луматлар. сэнэдлэр эсасында «Шэрг гапысы» гээетиндэ }азылар дэрч едилмиш. Нахчыван радио-сунда верилишлэр сэслэн-днрялмишдяр. Лери ке;|-мяшкэя. p«пpeccиJa гур-баялары Ьаггыядэ очерк-лэрями вэ Азэрба1чанын TYpкяJэдэ илк coлahиjJэт-ля сэфири олмуш ИбраЬям Эбнлова Ьэср етди]им сэ-яэдля повести китаб шэк-ляндэ Ьазырла]ыб «Азэр^ нэшр»э тэгдим етмяшэм. «Вмчдаи» кoмllccиja€ЬI) Нахчыванын кучэлэриндэн биринэ Калбалыхан Кэнкэр-линин. Шэрур pajoнyндэ-кы Гышлагабоас кэнд мэк-тэбинэ Ьэрби журналист Тагы Ахундовун. Ьабел^ Нахчыван естетика мэркэ-зияэ рэссам Абузэр Гар-дaшбэJoвyя адларынын ве-рилмэся барэдэ мухтар республика Назирлэр Ка-бинетя гаршысыида мэсэлэ галдырмышдыр. Фондумузун «Харнми элагэлэр» шурасы гоншу Иран вэ Турки]э илэ мэдэни элагэлэр ]аратмаг учун фэал ишэ башламышдыр. — Чэтяядяклэряяяз яэ-дэя ябарэтдяр? — Муятэзэм тэдбирлэр, сэркялэр. корушлэр кечирмэк учун шэраитимяз Jox дур. мувафнг бина. сэрки сатыш салону барэдэ мух тар республика рэЬбэрлэ-рянэ бир нечэ дэфэ ]аэы-лы вэ шифаЬи мурачиэт AOHhJJot хадимлэринин ха тирэси эбэдилэшдирилир. тирэси эивдилэиАдирп-дир.    ларын Ьор бириндэ кешмэ-    шыг. Лакин Jepлopд9 он Нахчываядакы ики мусиги    кешли тарихимизин аила-    ларын фэали)1эти ду)ул- мэктэбинэ устад тарзэн Сэ-    ры, излори Jaшajыp.    мур. Ьэмии шураларын баш- фор Рэчэбовун вэ бостекар — Малн1]э вэаяНэтняя чылары илэ бу барэдэ соЬ-Мэммэд Мэммодовун адла-    )ахшылашдырмаг учун хоо-    бот едилсэ до, Ьеч бир норы верилмишдир.    пэратмялэр,, ЯНЧЯр^^ЦУЭСЯН-    ллмймышпыо    Ка Керкэмли ингилабчы Кэр-    сэлер )арадылма«^ бэлaJы Гасым Ьусе]нгулу    лы оларды*.^ орлунун да ады обэдилэш    ‘ дирилмишдир. Бабэк pajo нунун Зе]нэддин кэмдиндэ* тИчроц олмамышдмрц Кор бир  oH^ia? ‘ ’ да ичппоя веэи^ орлунун да ады эбэдилэш- — Белэ бир тэчрубе вар. ни езлеринэ маве ]ук пе-дирилмишдир. Бабэк pajo-    Кечэн ил фондун нэздиндэ    саб едирлэр. Буна кэрэ дэ нунун Зе]н8ддин кемдиндэ*    «Кулустан»    ЬoJвaндapлы7    кэлэчэкдэ Ьэмии вээяфэлэ- ки М8Ддяи])эт еви инди онун    кооперативи    )арадылмыш-    ри имкан дахилиндэ пуллу адыны дaшыiыp.    дыр. Лакин    бу кооперати- ' штатлара чевирмэх фикрин етсвк д», Ьммик мусбот 1аоатмы- иаваб алмамышыг. AJm-^    а)ры paJOHaapbffl рэЬбэр- лэринэ дэ бэ’зн ирадлары-мыз вар. Онларын фонда мадди кемэ]и бир Jana, ке* чирди]имиз тэдбирлэрэ ДЭ бишэлик костюярлэр . '.ЭУ    ( васитэ хомэк-этмэля олан — Халгымыэыя даш Joa- вин Ьеч бир xejpu ]охдур. дэ)ик. -----------------.    инди]эдэк    бнр    маяатлыг    — дашы олая тарях яэ мэдэяя]  _________ Jot абадолэряяэ мукасибэт да олсун мэЬсул истеЬ- Фоядуя яэадящдэ Jta japtAMaai шура момяе- мухтар республика Модэ* HKjJoT HaaKpaKjKHAOK дэ. онун шо'бэлэриндэи дэ ки-neJaoHMoJo Ьаггымыз вар. СоЬбвтя |аадн: Сэрдар МИЛЕВ, «Халг гэ80тя>шш мухбяря. ИДМАН ИЧМАЛЫ АЛГЫШЛАРЫ ВШИТМ9М9К Д9 ОЛАР Сон кунлэрин мэ'лум Ьа-дисэлори элимиэи ишдэн со-}утмушду. AyHjaHMH идман beJaTMHAa баш верой Ьадисэ-лэрлэ Ьеч марагланмырдыг да. Амма бу кунлэр эрэин-дэ дэ A30poaj4aH идманчы- лары бир сыра бejн9лxaлг, ми эр» нан-Рома кулоши ила мэш- ip .    . Умумиттифаг Japышлapдa гув* волэрини сынамышлар. Jy- рул олан пэЬлэванларымыз даЬа урурлу нэтичэ кестэр-мишлэр. Истанбулда кар ид-маичылар арасында дyнJa чемпионатында AээpбaJчaн поЬлэваны Оруч Элимэммо-дов икинчи дэфэ дyнJa чемпиону адыны газанмышдыр. А1НУР ГАШДЫР. ТАЧ 9ЛД9Н КЕТДИ... Aз9pбaJчaн шаЬматчысы, бeJнэлxaлг гpoccмeJcтep AJ‘ нур CoфиJeвa jyгocлaвиJa-нын Субботитса шэЬориндэ дyнJa чемпионатынын зона-ларарасы турнириндэ 13 oJyндaн 8 хал тoплaJapaг сэк-кизинчи Jepи тутмушдур. Бу-нунла да AJнyp шаЬмат та-чы уррунда Japышлapдaн ке-яарда галмышдыр. ФЕДВРАСИУА СУСУР Футболчуларымыз Турки-J9J8 сэфэрдан гaJытмышлap. «Нефтчи» Истанбулда Jepли командаларла бир нечэ ]ол-дапишг керушу кечирмяш вэ гэлэбэ газанмышдыр. Инди команда декабрын ахыр-ларыяа годэр мэзyниJJэтдэ олачаг. Лени мевсумун илк топлаяышы декабрын 28-дэ кечирилэчэк. Бос 1ени мев-сум нечэ олачаг? УкpaJнa Футбол ФeдepacиJacы бу кунлэрдэ ССРИ Футбол Феде-pacиJacьma «бошанмаг» барэдэ рэсмя сэнэдлэр тэгдим етмэк фикриндэдир. Беларус вэ Молдова реслубликала-рынын фeдepacиJaлapы да Ьэвган ниJJэтдэдиpлэp. Бэс AзэpбaJчaн Футбол Федера-cиJacьmдa но душунурлор? Тээссуф ки, республика фут-болущш рэЬбэрлэри Ьэлэ су-сурлар... Сал4 АСЛАНОВ. «Халг гэзетя»яяя мухбяря. Варам Ьучума кечир Башлыча симптом: Биканэлик! ...Душуяуб дурма бо|Л8 ЯВ1Э, доряя. Иичэляя Ja дэряяляя афэтдяр. _ Нердэ эмоляя дадлы чяляэлэрнв? By не Ьалот, яасыл гя|1ф9тдяр?.. ПС Санки даЬи hycejH Ча-вид езунуи мэшЬур «Бэром-ли гыз» ше’рини бурада, Бакынын 11 немроли ушаг хэстэханасында /азыб. Ди-варларына coJyглyг ве ла-ге/длик Ьопмуш хэстехаиа-нын палаталарында узуму-39 тушланмыш керпэ нэ-зэрлэри boJo4aH ва ника-ранчылыгла долу иди. Республиканын верэм 9лeJhинэ хэстехана во диспансерлари арасында нумуневи са]ылан 11 немрэли Бакы шоЬэр шаг хестэханасынын баш экими Алла Дадашовадан ешитдиклэримиз бизи сар-сытды... Кэлишимиз JepifHa душ-мушду. Бурада шэЬер фти-зопедиатрларынын невоэти ичласы кедирди. Баш Ьэ-кимин отарыида онларын сеЬбэтинэ гулаг асдыг. Республика    CebHjJa Назирли- JHHHH баш фтизопедиатры В. Сым бир даЬа нараЬатлыг доруран моселэлэрдэи бэЬс етди. ejpaHAHK ки. республиканын вэрэм eЛeJ-пино бутуя хэстэханала-рында- BesHjJoT ачыначаг-лыдыр. Дарысгадлыг. дава-дэрман    гытлыгы. авадая- лырыя, Ьокимлэрия чатыш-мамасы,    устэлик риск гру- пунда cajHAaH фтязиатр-ларын эмэк Ьаггынын дикэр хэстэликлэри муаличэ еден Ьэкимлэринкиндэн фэрглэн-мэмэси сон дэрэчэ кэскин B93Hjj9T JapaAH6. Вэрэм eneJbRHe мубарн-зэ илэ барлы Азэрба1чан Али Совети Ьэлэ 1972-чя илдэ гэрар гэбул едиб... вэ иш бундан о JaHa KeTMajH6. Ьалбуки вэрэм элeJhииэ хусуся девлэт му(^рязэ •п^грамы Ьазырлаямалы вэ ' лэнкимэдэи . baJaTa кечи- рилмоли иди. В. Сымын да, онун Ьемкарларынын да гэ-ти фикри оелодяр. А. Дадашова илэ пала-талары коздик. Веш нофор-лик отагларда 10 — 11 нэфэр Jaтыpды. X9CтoxalltJa эор-куч 85 чapпaJы 1ерлош-дирилиб. Ьалбуки бурада Ьазырда 90 хосто ушаг Ja-тыр. 16 ана исэ керпоси илэ кeч8лeмoJ9 мочбурд> Ушагларын о1ун. oJлoяч9 отагларьг Joxдyp. Бу мог-сэдлэ ики сыныг-салхаг стол    гoJyлмyш Jeмoк ота- рындан истифадо едирлэр. M9KT9бJaшлы ушаглар исэ дорслорикн хостолэрин го-бул    отарында кечирлор; халча-палаз, телевизор, ушаг кeJимлopi•, oJyнчar-лар козо Д9Jмиp. Лакин экэр    Ьэким чатышмырса. 14 тибб бачысына. 15 санитара    ehтиJaч варса. бун- лардаи данышмага де1эй- МНт 1990гчы илдо Зэякилан paJoнy 3 немрэли то'мир-тн-кянтя идаросн илэ мугавн-ло барланыб. Мугавял81э эсасэя 6 — 8 aJ эрзиндэ смета дэ1ари 145 мни манат олая    учмэртэбэдя корпус тикялмэля идя. Лакия ида-реяяя рэися Муса MycaJeв вэ'дяяэ хялаф чыхыо. Ия-диJэдoк текчо знрзэмя ти-кялиб. А. Дадашоваяыя де-дя^ино керэ 16 мин маяатлыг ($у матеряаллары хоста-хаяа ез пулуяа алыб. Иш ела кэтярдн кя. бяа хзстэханада икэя * М. Муса-Jeвня езу бшп Ьэкямо зэнк вурду. Ьесабларыяа пулун кечурулуб-кечурулмэм оси ялэ мараглаяцрды..« Вэромли ушаглар Ьэр кун хусуся режнмлэ гядалая-малы, витамннля, калоря- ли хероклор joMonMAMp-лэр. Лакин MOHjyAa бело хэроклэрэ раст колмэдик. Алла хаиым «тооссуфло билдирдя ки. Ьэр Jepflo чэ-тянляклорло гаршылашыр-лар. — Куя эрзиндэ JeMOK учуй нозэрдэ тутуямуш пулун 100 — 116 манаты хорчлэимомнш галыр. — де* Й| сеЬбэтииэ давам эдир. — лин башланрычыидан ин-AHJOAOK бу мэчбурн «гона^ тимиэ» 20 мин манаты отуб. PaJOH малнЛэ ше’боси исэ имкан вермир ки. артыг пулу еЬти1ачларымыза сорф едок, орзары базардан алаг. Ахы. ело аило вар кн. беш ушары хэстоханамызда му-аличо олунур. Ьэм до ахы вором осасои касыбларым xэcтэлкJндкp. Бурада ушаг-лар Jandp ки, а|л^а JaH-ларына колонлори. баш чэ-конлори JoxAyp. адн Mejao-НИИ. neJ-KeJopTHmiH тамар-эысыдырлар. AJarAtpbOiAa чокмэлори, 9JИЯЛ0plШД0 ястн палтарлары 1охдур. Бунлар учун aJpылмыш вэ-сайт ИСЭ ИЛИИ сонунда. «xap4A9HM0AMjH учуя» буд- Ч9МИЗД9Н СНЛИНОЧЭК. Ьеч нэ истэмирик. Го-Jyn езумузу долаядыраг. Оида Ьэр uiejMMHs олар. Но респу(>лика СэЬяНэ На-3RpaHjmiKH тябб точЬизаты идарэсяяо. на эрзаг базала- 5ыяа. яэ ДО кя, М. Муса-;в кими мэс’уляЛэтсяз яя-шаатчылара агыз ачыб 1ал-вармарыг. •Республика ehaMHjJaraH xacToxBBaJa Ьэр куя вэром-ли ушаглар коляр. Баш Ьокям яараЬжтлыг яечя-ряр: яэ едэк. хэстэяя нечэ {ерлошдирэк? Вэ Ьэр кун eJHH га|ры. ejHH суал. Чаваб ясэ Jox-дур кя. JoxAyp... Сабяр ИСМАДЫЛОВ, «Хааг гэаетя»яяя мухбири. Вир китабын таассураты JAHAP YP9JHH гам ногмэлэри Халг шаири Нэбн Хэзрн JeHM ше’рлэр топлусуну «Гом дэфтэри» адландырыб. Бу-ря|^кы бутун нуЫунэлор сыяыг кеилуи. Janap урэ-JHH ногмолэрядир. — де-сэк сэЬв етмернк. Н. Хээри К6138Л доетик яумунолэр муэллифн, иик-бинлик во форэЬ шаиридир, амма гэм-гуссони дэ инсаиа JaA бир Ayjpy cajMaMMm. Ьэ-Затын xejHp во шэринк. се-винч во кэдэрини узви вэЬ-дэтда кермушдур. Чунки 6eJyK урок саЬибиидэ Ьэ-мишэ фэрэЬ во гэм aJpыл-маз олур. Эсл шайр ypojH KYЛM8Jи бачардыры юшы агламага да «Jep rojMaAM-дыр». By. Ьэм дэ кэдерин Мннкб1шлн4идир». peKBHje-мидир. — AeJopAHM. «Гэм дэфтэри»ни бирнэ-фосэ охудум, тэкчо Наби-НИН деЗял, Чабир Новру-зув. Нариман Ьосэнзадо-нян... до кэдэр AYHjacbma. ятярдиклэримнз Jaxbm адам- ларын руЬлар алэмино бир дала 1енидэн говушдум. Шаяр оу китабыиы «уну- дулмаз емур Joлдaшы Ку-ларэнян хатирэси»нэ Ьэср етмиш. кеврэк бир AyJpy илэ бела епиграф вермишдир: Тф18дэя чаЬава кэаэ бядсо|дяк Деяэ бир-бвряяя мутлэг таяардыг. бэкэ кэдэри JOXAyp. — AejHÓAop. Шайр «Гэм доф-тэри»яда кэлимлн'кедимли AyHjaHbm, вэфасыз вэ е’ти-барсыз емрун фэлсэфэсир-ии. мэ'насыны тосолли вэ иикбинликле гиJмэтлoндиl-рир: Сачдарда эирумуя коаяр буа эдя, Узаяыр яечэдэя куцдуаэ кнмя. Тэеодхя аеторэя, Машш тосэдая, Ояу гэбуа етдям яо*чуао ишая. Но Jaxunrf ки, инсаиларда умид вэ тэсэлли Ayjpycy вао. Joxca бу гаоышыг. зид-AHjJeraH вэ эзаблы AyHjaaa HeJaopwiK? Кэдэрли ин-сан эЬвалынын никбин нот-лары васитэсилэ шайр дэ ирадо во деэумэ, мэтинли-Jo cejKOHHp. Инсаи кодорииин чобнотЩя, фтирабьш ма*кэв1(-психо.-ложи эсаслары. гомин сося-ал вэ физиоложи собэблори Ьэлэ лаэымынча eJpoHHAMd-Jh6. Ьеч алимлор де оу кизли аломин сирлориие там ва-гиф ола OIMMOJRÖ. шайр ва JaaHHbiaap нсэ hej ну-фуэ eiMOJo чалышыб, амма онун муоммасы Joho дэ ачылмыр кя. ачылмыр. Мэ-Ьэббэтия. aJpылыfын няс-килиндая догая, угурсуз севкяини нэтирабындан Ja-раиан. эзизмнк итирмиш Ьэссас ^рэкли, чошгун то-биотли адамын тэлатумлу гэлб чырпынтыларыны ифа-до етмэк чотиндир. Нобк Хэзринин «Гэм дэф-тори» тэкчо онун 03 «МЭКИ» ялэ моЬдудяащмыр. шаи-рии бу китабындакы гуссо долу поетик сэтярлоринде мусиботэ дучар олмуш Ьер кэсии урок агрылары ду-Jyflyp. оурадакы ше’рлэр тосэлливеричи ohOMMjJOT кееб едир. By чоЬэтдои «Гаилы Занвар» eneKHjacH — агысы Ьезик поетик opa-TopHjt кими сэслеяир. О куялорки фачневя гэлб агрысыны шаяр мугамат иотдары илэ тэскянлошдир-Moja чалышыр. деаум ахта- ^^SfaviapwBo каляб гояяя яуяаш, а|ды. Мугаматвш сэдаляры Эсрдэряя агоысы|ды, Уровдэрэ соонр дедИ, деаум JajÄM. Деа ypojHM, деа у^ям! Ахы нечэ дезэсэн кА: Нечэ-яечэ чаваяларыя ToJ кечэся. Деяуб олду aaj кечэея^ Буну КИМ етди суалЫна шаирин чавабы: Н^тямызло варлаяаялар Куллолорлэ га|тардндар Ьштымызы. Бу    ше’рдэ дохсанынЧы ИЛИИ    JaHBap фачиэсинкн сосиал кеклэри дэ. психо-ложи амиллэри до, тарихи во бу куну дэ урок ар-рысы. вэтэидашлыг вичда-яы. шайр гeJpэтилэ чанлы левЬэлэрдэ, кеврэм, чам, поетик ифадэлэрдэ «роем» едилвр. «Ганлы Занвар» ДирслорИ бизи    даим ajbir-cajbir ол- мага    чарырыр. мэтинлиJa yoJpoAMp. Ьаггын талиб кэ-лэч9Jинo инанан вэ инан-дыран шайр елэ бу фикрй эсас кетуруб эдалэт мэЬкэ-меси гаршысыида чавабдеЬ оланлара хобэрдарлыг едир: Аяаларыя аЬы. мэрдлоряя гаяы, Усрдэ rajmaJtiar. Ьеч аамав. Ьеч вахт, Мояэр кя. еабаЬвш моррур яясаяы Гатил борааащдая JamtsiMaJnar?! Н. Хэзринин JeHH кита-быяда кэдэр ве гуссо, нис-кил вэ тээссуф, аЬу-зар... олса да. бунлар шаирин чошгун гэлб тэлатумудур. Хэзер бэ’зэн белэ олур. Бакы кYЛэJи дэ Ьэрдэн оу ^?й!табдакы бир фэлсэфи-естетик чэЬоти дэ rejA етмэ-лиJoм: о да ше’рлэрдо во «Омур Joлдaшы» поемасын-дакы «елум вэ влумсузлук» идeJaлapыдыp. Шайр демиш-кэн: «Инам Joxca. инсан олмаэ». Инсан boJaTAa Ьансыса идеал вэ амал уррунда Ja-majHp. мубарнзэ апарыр. онун урпунда езуиу одлара ]ахыр. фэда едир. Бах, Н. Хэзринин гэлб алэми. мэ-нэви AyHjacH белэ бир «фа* чиэ гэпреманы» илэ yhchJ* JoTAOAHp, ону вэсф едир, она сыгыиыр. она мувэнир, ондан тэсэлли тапыр. Китабда 4JaJ келондо». «Ток во тэнЬа», «БaJгyшлá сеЬбэт» вэ бо’эи адсыз ше> лэрде поетик вэ емосид-иал та’сирлилик аз Ьисс олунур. Элбэттэ, JaHap ypé-JHK hoJoчaнлы дyJryлá-рында негсан ахтармаг на-гясляк оларды. Инсан кр-дорина. шаирин гомли Ьыя-гырыгына самими рогбёт босломэк во она шорик ол-маг лаэымдыр. Она керэ Дэ бо'зи тоигиди фикирлерйм-дон ваз кечдим. Эсас чоЬэт одур ки, Н. Хэзринин «Гэм дофторИ» ' тойчо шаирин шэхси фачиэси вэ haJonáH-ларынын ифадоси AeJHn, hop биримизин JaxHH вэ догма адамларынын Дун-JacHHH AojKmMocHHAOK до-ган. шоЬидлорин олум(уэ-Ayjo говушмасындан Jápa-ная самими инсани Ayjry во хатирелорин кэдэрли гэ-рэифкл чэлонкидир. Кщг дэрн AyjMara. ohv езунун-KYлэшдиpмэJи бачаряага ÖoJyk урок олсун кэрэк. Халг шаиримиэ Ноби Хээри-кик «Гэм дофтерн» охУчуну буиа сэслоЗир, санки деЗир ки. roj севинчимиз дэ. кодо-римиэ дэ бнр олсун. АЗдыя МИКАДЫЛОВ. профессор. ДУЯФЛИШ Геветлермн 1991-чм нл 27 но)ебр термхлм иемрелермм-де дерн олуммуш «Ааерб«}-неи Реслублмиэсы реферем-думумун Меркеам иомиесм-Зэеыиде» ме'лумлтындл дер-•б»лс беле ояуимелы- Ресяубяяиесы Али Сеееппяж терсНелерияе &еяерег иемисс1||е Аа^ реядумуида сесвермЭиии яа-чярялмесм учуя р«)ечлееым. рееяубяяяа тэбеям шеЬер-леряя Ьудудлерм Дмидяяде двдреяер теяжяя етмяяидяр MÄMÄÄÄBÄii МАШ Яяряяядэ ся|эЬысм реснуб-ДИМ м9?буэтмядэ дерч еду-меммемв!. Аэербэрюя Рёсяубяияэсы рэржреядумуяуя Меряеая чемясеибэсы. ДУЭММШ Гемтми 26 не)ебр тэрихлч мемресмиде дерч олуимуш «Аеербе)чем Реепублчиесы-иыи меЬмемелерм терефммдем муседире едчлмиш ее елыч-мыш JewejkNii еелерммми ем-имстм|е ге|десымде ге|тврыл-месы Ьеггымде» Аеербе|чем Республимесы Геиуиумун 1-чч «мддесиимм «е» бемдмиде «241-1-4N мэддесч» ееезмие «214И-ЧЯ маддесм» ехуиме-лыдыр. АЛЛАЬ Р9ЬМ9Т ВЛ9СИН Двлген Гудуогяу эзяз дос-ту МаЬмуд Вашроаа. атасы Солтая БАрыроауя Kej4aj шеЬэриндэ вэфаты илэ элагэдар дэрия Ьузнлэ башсаглыгы верир. Азэриттифагын Баш Тича-рэт Идарэсинин коллективи иш Золдашлары ЧаЬаикяр АгажяпшЗеао. атасы Чаяавпшр Агаявшя]еввя вэфатындан кэдэрлэндиклэ-рини билдярир. дорин Ьузя-лэ башсаглыгы верир. яя Баш редактор Т. Т. PYCT3M0B тв’сисчнла». АЗеКАМАН КСПУЫМКАСЫ пкаиданти апагаты ■е «ХАЛГ г»зати>нин журналист коллектиаи Гжядияяияя абщястя^ю-поямтммясям Аая^яйдмсаааской Ряшубшяоа« Учрядмтмм: AimajpiT Преямдятя АаярбаЙ джаиской Рослубюжи и журияямстсюб! нояяякп« «Хаяг гаяаум». Ндямофмма fmmmn ЭТФИб, ÍANU lUSheFM, NNTOB ПФОСПеОИр 16. М^^ЛУМАТ УЧУН ТВШФОНЛАФ: f М4-П. 91-62-17, M-SI-éS. Неябетчяредаятор Е. ГЭДИРОВ. Ииааляняыяцыр: 23.00. 06814 Ч 1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 11 12 1314 Бакы. «Ааарба|чая» яашряДатняыв мезбаеся. Вяяг, тяяпграфяя яаддхяяастяа «Ааербябяжая». Тяражы 356540 Сифариш 7802. ;