Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 28, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 28, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИм HOJA» miHM ил •4-; ив ш Бакы ушаг палтарлары тмкиш бирли|ииии ишчиси Сарм||а Маммадаям)ам муассисанин бачарыглы тикишчилариидан-дир.    Фото    Рафмг    Салмамеауидур. ГУЯДУРЛАРЫН АТвШИ АРА ВЕРМИР Республикамыза гаршы е’лан олунмамыш муЬарибэ бир кун дэ зэифлэмир. Азэр-информун мухбири республи-канын эн одлу негтэлэри илэ телефонла элагэ сахламыш-дыр. Газах Ра)ону Ичра Ьаки-ми]]эти башчысынын кемэк-чиси Елшад Мэммэдов аша-гыдакы мэ’луматы вермиш-дир: — Сон ики кун эрзиндэ Газах ра1онунун Ермэнис-танла сэрЬэд зонасында )а-ранмыш сакитлнк соя дэрэчэ е’тибарсыздыр. Ермэниста-нын сэрпаддэ ]ерлэшэн )а-шaJыш мэнтэгэлэриндэ ер-мэни ]араглылары бeJyк гув-вэ топла1ыр, apтиллepиJa топ-лары гурурлар. Ьэр ше1дэн керунур ки, Ьэрби эмэли])ат-лара Ьазырлыг кедир. Биз сэрЬэд кэндлэриндэ милис постларыны кучлэндиририк. Хе1римли кэндинин кишилэ-ри догма очагларыны душ-мэндэн горумаг учун кэндэ га)ытмышлар. Гадынларын. ушагларын вэ гочаларын тэЬ-лукэсизли]« наминэ онлар мувэггэти олараг кэнддэн чы-харылмышлар. Шуша Ра1ону Ичра Ьаки-мнИвтинин оашчысы Мика-Jьíл Кезэлов демишдир: — Дунэн тэхминэн саат 24-дэ ланкэнди шэЬэри 1а- хынлыгында 1ерлэшэн Ьэрби Ьнссэдэн — Совет Ордусу-н^ мотоатычы полкундан ШушаНЫН KИp9ЧЭjИЯД9KИ милис постуна гумбараатан силаЬдан уч атэш ачылмыш- ДЫр. ХошбЭХТЛИКДЭН. Т9Л9- фат олмамышдыр. Биздэ олан мэ’лумата керэ, бу полк-да орта забит Ье)’9тинин эк-сэриИэти ермэнилэрдэн иба-рэтдир. Милис ишчилэримиз фитнэкарлыг мэгсэди кудэн атэшлэрэ чаваб вермэмиш-лэр. Ьэрчэнд душмэни ла)и-гинчэ Дэф етмэк '^ун гуввэ-лэримнз вардыр. ьу кун сэ-Ьэрдэн ра)онда вэ онун этра-фында вэзиJJэт нисбэтэн са-китдир. Кэдэбэ! PaJoн Дахили Ишлэр Ше’бэси эмэкдашлары-нын чаваб атэшиндэн сонра Дузрэсуллу сэрЬэд кэндинин Брмэнистан тэрэфиндэк атэ-шэ тутулмасы да)андырыл-мышдыр. Зэрэр чэкэн олмамышдыр. Кэдэоэ) Ра]он Дахили Ишлэр Шв.бэси рэиси-нин муавинн ма]ор Суде]ф Шириновдан алыямыш мэ'лу-мата керэ, сон кунлэрдэ Ер-менистанын Красноселск вэ Шэмшэддин ра1онларында сэрЬед бо]унча ермэни ]а-раглыларынын бв)ук гуввэлэ-ри чэмлэшмэкдэдир. (Азэринформ). АЗВРВАИАН деинр ШУ ВДАРЮИНДВ Бакы — Нахчыван саЬэ-синдэ Ьэрэквтин тамамилэ кэсилмэси ила элагэдар олараг Нахчыван Мухтар Республикасы истигамэтин-дэ кедэн сэряишинлэри эла-вэ гатарларла Астара стан-си]асына чатдырмДг вэ сонра Иран васитэсилэ авто-мобил нэглиJJaты илэ да-шымаг Ьаггында гэрар гэ-бул едилмишдир. Лакин Астара — Лонкэ-1Н саЬэсиндэ баш верен (адиселэр нараЬатлыг до»-гурур. Веле ки. но)абрын 23-де    659 мемрэли Астара pai па; — Бакы татары Астара — Гамышовка саЬэсинден ке^ черкен намэ'лум шэхслэр тэрефинден даша басыл!-мышдыр. 'Нэт1йадэ локо-мотивин вэ бир сыра сэр-нишнн вагонларыиын шэлэри гырылыб тэкуд-мушдур. Лалнмз хош тэ-садуф узундэн сэрнишкн)-лер вэ локомотив бригада-сынын узвлэри хэсарэт алмамышлар. Бу. )екана факт де]илдир. Бутун ма-териаллары истинтаг орган-ларыиа вермэк учун тэдбир кэрулур. кии КИМИ ШКАДА1А АЛЫР7 Вир нечэ кундтр кя. MtpKWH телааимиа, от шя-формасн1а програмлары кечмяш ДГМВ-яня ку)а Aaai^aJ-чая тврэфяядея яавбэтя блокадасы Ьаггыяда |орулмаг бм*» мэдэя бутун enKeJe мэ*лумат Мыр, бялдярярлю кя, бу дэфэ Хаяжэндя ялэ шэЬэрлэрарасы телефон йбнтэся иэ-сяшяяшдяр- Аяапяябюоиуя мухбяря республика яа кя эфэ Хаяжэндя ялэ шэнэрлэрартеы телефоя^ихч«» ялмпшдяр. Ааэряяфорх^я мухбяря республика рнбя» 1ааяряяня иуавяян Н. 0. ЭЬмедовдая хаЬнш етмшшдир я, оу барэдэ ив*луиат версия. О деагашдяр: — Ьадисэлэрин белэ 1о-зулмасы биздэ )алныз Ьид-дэт Ьисси догурур. Бэли, Ьазырда Датлыг Гарабатда шэЬэрлэра]^сы рабитэ Ьэ-Тй1гэтэн п<|аулл(|згшяур. лакин бунун тэгсири бнздэ де]илдяр. Но)абрын 24!^дэ Ханкэнди ]ахынлыгында Ханкэнди — Шуша автомо-бил 1олунда кэрпу партла-дылмышдыр. Кврпунун ал-тындан бизим хэтлэримиз кечирди. Ермэни )а1>аглы-лары нввбэти тэхрибат тв-рэтмишлэр. Нэтичедэ тэк-чэ Ханкэнди илэ де)ил. .елэчэ дэ Шуща. Лачын. *Кэлбэчэр. Ьабелэ Нахчьб ван илэ элагэ кэсилмяш-дир. Гэрибедир. Нахчыва-нын Ермэнистан тэрэфин-дэн нечэ а)дан бэрн блока-да1а алынмасынын Мер-кэзн телевизи]ада яэдэнсэ устуну вурмурлар. Jepн кэлмишкэя де]им ки, орада кечмнш ДГМВ дахилиндэ 36 азэрба)чанлы кэндинин тэхминэн ики ил japым эрзиндэ телефон рабитэси-ннн олма.масындан да сеЬ-бэт ачмырлар. Ьэмян кэнд-лэрлэ ]алныз ратся1а ва-ситэсилэ элагэ сахланы-лыр. АрввММн Мэдфоэиэч Фошдушуш Напывак Ша*- сад аднлмвмяшдяр. Горара бэса 1в&чя шяшш аагустущда Ja^uM. Фошд мшяжш шо- кэдмншяк кя, ояуя фвaяяj- _       п    ППК1МММ    тта^ттл    —А    4ттттл    тлплш jvrm хитщы верак. By нлнн ма]ыядв муста- цшщцаявабмш шшешмеф ^Бэраатааршц, яухталиф •# |ашаяам1, пчаеаяэт асаряарняя, таряхн саяаяд^ пЦ-      — ■атая ф^юшаяаяа^ ва япабавры ropyjy6 сахламагда гял аВрая-туряа харачя ■•ркаа роцгяу оМшяр. Эеае магеэд мухтар раепубдияада туризм коопвратнвинн аа laflBjjaínai дярчалдшшвсняэ аа яявшпафмяа. адамзпф- юздямязэ кечярмяшяя. Та мад« к МусаЬмбтпз АХУНДОВДУР. одая кячик муассясэ |арат-маг, 6yiffiHiicT магазасы таш-кяд етмэк плаяыиыэ вардыр. Виз мевчуд кооператявлэ-ри чэлб eTM9j9 дала чох устуялук вернряк. Бу, Ьэр пал да    JeHH кооператявлэр С8|м1р, zyejrciM «Втш» —тм)»гы hvnani ка ам tuaif аащцаш... — «Внчдая» KOMMccHja-сы penpeccHja гурбанлары-ны адОид MyojJeH етмэк, Ьэяак оланларык, Ьабеле Ьаггыяда аз мэ'лумат олан-ларын хатярасяня эбодя-лэшдирмак учун хусуси npwpaM Ьазырла]ыб Ьамин програм эсасында тэдбяр-лэр hejaia кечнряр. Кор-кв1!Ли сэркэрдэ Чэмшид Нахчываяскя. илк Аэарба)-чан мялли aHBR3Hjacbnn>iH Биз кечмиш ДГМВ-нин baKHMHjJdT органларындан дэфэлэрлэ тэлэб етмишик ки. азэрба]чанлылар Jama-]ан кэндлердэ рабитэни бэр-па етсинлэр. лакин буна • )алныз рабитэни )ениден К9СМ9КЛ9 чаваб вериблэр. — Де|а ‘ бядэрсияязмя, црцеяадмяммт    ТеДОфОН хэтяаряяя бэроа етмэк учуя муэЛэя бнр тэдбцр''керу-дурму? — Адэтен олдугу кими, Даглыг Гарабага тэ'мир бригадасы кендэрэ билэр-дик. Лакин ишчилэримизян Киров кетурулмэсиие )ол вермэмэк. онларын Ьэ)атыны тэплука алтында го1мамаг учун кеядэрмэк истэмирик. Белэ яараЬатлыг учун Ьэр чур эсасымыз вардыр: сон ил ]^ыи эрзиндэ кечмиш ДГМВ-нин эразисиндэ иш керэркэн алты нэфэр ра-битэчичиз елдурулмушдур. НахчыВаяла вэ дикэр Ja-ша)ыш мэнтэгэлэря ялэ телефон рабитэсинэ кэлдик-дэ. онларла радио рабитэ-си JapaTMar учун тэдбир-лер кэрулур. А. БАУЛА, Аээрияформуя мухбяря. ijLie    пяявап    cAIoaohhJJot»    кооперятивн абидэ илэ фэхр етмэк олар. фонда дахял олмага ори- коиандири Гамб^ Вэзяров. -    -     Ахуя- мадани]]8тин ]уксалиши ма’нави^Атымызыи ]уксалишидир Бизим мусаЬибз' — 0ТЭН муддат эрзиндэ    нечэднр? аз иш корулмемишдир. Фон- — Гэдим Нахчыван тор-дук нэздиндэ бир нечэ ич-    паты    эзунун мемарлыг    ин- тимаи шура вэ комиссн]а,    чилэри илэ мэшЬурдур. бутун ра1онларда кенуллу «Ме’мунэхатуя» мегбэреси,    ,— ----- кемэк шуралары ]арадыл-    аКулустана турбэси    вэ    Га- тэшкил етмэкдэн гат-гат ______ мыш дикэр тэшкилати тэд-    рабаглар кэндиндэки    го- асаядыр. Нахчываядакы Ьэрби журнмяст биол’эо Ьэ1ата кечирилмивЬ    ша    минарэ кими    онларча ШГ шг    ^    аЛхягга пттгч аКпчргч дир. <Ди]аршунаслыга ичтимаи шурасы догма ди]арын тарихини. мэдэни))этини, тэбиэтини, игтиcaдиJJaты-ны в]рэнмэк истигамэтиндэ фэал иш апарыр. Тарихи абиделэрин аш-кара чьйсарылыб | паспорт-лашдырылмасында «Тарих вэ мэд9ни))эт абидэлэри» ичтимаи шурасынын фэаЕ ли])9ти евэзсиздир. «Фолк-лора ичтимаи шурасы мухтар республика)а аид фолк-лор нумунэлэринин топлан-масы илэ мэшрулдур. Нахчыванда )аша)ан ет- ник ГруПЛарЫН МЭД9НИ)]ЭТ мэркэзлэрини ]аратмаг, онларла мэдэни эла1гэлэри кучлэндирмэк до фонду-музун диггет мэркезиндэ-дир. Курд мэдэниJJ9T мер- дир. пурд »leAönnjjwi кэзинин «Гани» (булаг) чэ-    Онларын Ьэр нахышында    зэ вериб. YMyMHjJme, бу MHjJeTH курдлэрин инки-    халгын руЬу JamajHp. Ам-    арзуда олан кооператявлэр, шаф тарихинин, АзэрбаЬ    ^,а фондумузун мадди ба-    кичик    муэссисэлэр чохдур. чан модэни)]этн илэ эла-    засы имкан вермир ки, бу    Анчаг    Ьэр дэфэ белэ бир гэлэрииин, милли адэт вэ    саЬэдэ даЬа чох иш керэк.    суалла    гаршылашырыг: «Ко- эн’энэлэринин eJpэнилмэ- Тарихи вэ мэдэни абидэ- лиримизин муеНэн фаизи-си иле мэшрулдур.    лэрин бэрпасы вэ абадлаш-    ни фондун Ьесабына ке- На1хчыван Мэдони))эт    дырылмасы фондумузун    HiipMoje Ьазырыг. Бэс сяз Фонду 03 фоали]1этиндэ    асас вэзифелоринден бири    Ьансы    ^кузэштлори вэ*д мэдэни-кутлэви    тэдбимо-    cajылыp. Бу мэгсэдлэ бир едирсиниз?» рэ кениш Jep верир. Бун- сыра ишлэр кэрмупгук. Ба- Бу суала    .    . лардан «Лаллы»    коллек-    бок ра]онунун Дидивар кон- исэ чэтинлик чэкирик. AJ- & суала чаваб BepMoJo |п^саби- диндоки ' «Г<*ча пир» аби-Девлэт дэсинин тикинтиси илэ ола-гэдар Нахчываядакы «Сан- дыядыр ки. Ьэр Ьансы кооператив фондуя нээдинэ кечирсэ. о бэ’зи веркилэр- тивлэри арасында гэни. Нахчыван Филармони]асынын. iQriwia    ______________ _____ - -    .    . театрынын. Шэрур pajoHyH-    техник»    то’мир-тикинти    дэн азад    едилмэлидяр. Рес дакы бе)нэлхалг ве Умум-    кооперативи    илэ мугавилэ    публика    MeдэниJJэт Фонду иттифаг (^стиваллар лау- багланмышдыр.    могапоыиы    Ъолл    л    пил. реаты «Шэрур» халг )ал» ¿Jhh заманда 'W ттт ^ Г«/ Г       •    %9ЩЛаЛЩЛШШ^ЩМр ЛЫ коллективинин вэ «Шо- дэни сэрвэтлоримиз — ПГ7 рили» инструментал ансамб- нэлэримизин, бабаларымы-лынын xeJpHjJa консертлэри- зын нэсилдэн-нослэ етур-ни кестэрмок олар. Ьэмии дуклэри сез fvrku mrswt noiiacJ во» ________ ___________бу мэсэлонин Ьэлл едил ÉJhh заманда, дикэр мэ- мэсини сур’агглекдирмолн- нэ- дир. — Фоядуяувуя тошяялвт труктз^ яечэдяр? ни квстэрмвк илмр. iiömnn    дуклэри свз борчалары,    — Mi^oHHjJeT фондуяун тэдбирлэрдэн топланан вэ-    дастанлар, евлордэ олан    ичрачы    апа^мты чох ки- саит эсасэн тарихи ва мэ-    шэхси китабханалар, ол)аз-    чикдир.    Буна коре дэ о ез дэни абиделэрин бэрпасы- малар, ел арасында кениш кундолик фэали^этиндэ ке-на вэ абадлашдырылмасына jajылaн фолклор нумунэлэ- ниш нчтимаи^этян ишку-сэрф едилмишдир.    ри, Ьабелэ евлэрдэ горуяуб зар кеме]инэ архаланыр. Фондун тошэббусу илэ    сахланылан эш)алар во ди-    Мухтар    республиканын бу- Нахчыванын керкомли мэ- кэр сэнэт инчилэри га]гы тун ра]онларында кенуллу  ------------------ ддэ топланыр. Чунки буи- кемэк шуралары 1лпатмы- лори Александр Ауснмов (Мэммэд Гасымов). Гэшэнк БаЬарова. Иса Гасымов, сэнэт фэдаисн Иса-Султан ШаЬтахтлы, Ьабелэ гырмы-зы таборчулар. Шэрур партизанлары Ьаггында je-яя мэ’луматлар. сэнэдлэр эсасында «Шэрг гапысы» гээетиндэ }азылар дэрч едилмиш. Нахчыван радио-сунда верилишлэр сэслэн-днрялмишдяр. Лери ке;|-мяшкэя. p«пpeccиJa гур-баялары Ьаггыядэ очерк-лэрями вэ Азэрба1чанын TYpкяJэдэ илк coлahиjJэт-ля сэфири олмуш ИбраЬям Эбнлова Ьэср етди]им сэ-яэдля повести китаб шэк-ляндэ Ьазырла]ыб «Азэр^ нэшр»э тэгдим етмяшэм. «Вмчдаи» кoмllccиja€ЬI) Нахчыванын кучэлэриндэн биринэ Калбалыхан Кэнкэр-линин. Шэрур pajoнyндэ-кы Гышлагабоас кэнд мэк-тэбинэ Ьэрби журналист Тагы Ахундовун. Ьабел^ Нахчыван естетика мэркэ-зияэ рэссам Абузэр Гар-дaшбэJoвyя адларынын ве-рилмэся барэдэ мухтар республика Назирлэр Ка-бинетя гаршысыида мэсэлэ галдырмышдыр. Фондумузун «Харнми элагэлэр» шурасы гоншу Иран вэ Турки]э илэ мэдэни элагэлэр ]аратмаг учун фэал ишэ башламышдыр. — Чэтяядяклэряяяз яэ-дэя ябарэтдяр? — Муятэзэм тэдбирлэр, сэркялэр. корушлэр кечирмэк учун шэраитимяз Jox дур. мувафнг бина. сэрки сатыш салону барэдэ мух тар республика рэЬбэрлэ-рянэ бир нечэ дэфэ ]аэы-лы вэ шифаЬи мурачиэт AOHhJJot хадимлэринин ха тирэси эбэдилэшдирилир. тирэси эивдилэиАдирп-дир.    ларын Ьор бириндэ кешмэ-    шыг. Лакин Jepлopд9 он Нахчываядакы ики мусиги    кешли тарихимизин аила-    ларын фэали)1эти ду)ул- мэктэбинэ устад тарзэн Сэ-    ры, излори Jaшajыp.    мур. Ьэмии шураларын баш- фор Рэчэбовун вэ бостекар — Малн1]э вэаяНэтняя чылары илэ бу барэдэ соЬ-Мэммэд Мэммодовун адла-    )ахшылашдырмаг учун хоо-    бот едилсэ до, Ьеч бир норы верилмишдир.    пэратмялэр,, ЯНЧЯр^^ЦУЭСЯН-    ллмймышпыо    Ка Керкэмли ингилабчы Кэр-    сэлер )арадылма«^ бэлaJы Гасым Ьусе]нгулу    лы оларды*.^ орлунун да ады обэдилэш    ‘ дирилмишдир. Бабэк pajo нунун Зе]нэддин кэмдиндэ* тИчроц олмамышдмрц Кор бир  oH^ia? ‘ ’ да ичппоя веэи^ орлунун да ады эбэдилэш- — Белэ бир тэчрубе вар. ни езлеринэ маве ]ук пе-дирилмишдир. Бабэк pajo-    Кечэн ил фондун нэздиндэ    саб едирлэр. Буна кэрэ дэ нунун Зе]н8ддин кемдиндэ*    «Кулустан»    ЬoJвaндapлы7    кэлэчэкдэ Ьэмии вээяфэлэ- ки М8Ддяи])эт еви инди онун    кооперативи    )арадылмыш-    ри имкан дахилиндэ пуллу адыны дaшыiыp.    дыр. Лакин    бу кооперати- ' штатлара чевирмэх фикрин етсвк д», Ьммик мусбот 1аоатмы- иаваб алмамышыг. AJm-^    а)ры paJOHaapbffl рэЬбэр- лэринэ дэ бэ’зн ирадлары-мыз вар. Онларын фонда мадди кемэ]и бир Jana, ке* чирди]имиз тэдбирлэрэ ДЭ бишэлик костюярлэр . '.ЭУ    ( васитэ хомэк-этмэля олан — Халгымыэыя даш Joa- вин Ьеч бир xejpu ]охдур. дэ)ик. -----------------.    инди]эдэк    бнр    маяатлыг    — дашы олая тарях яэ мэдэяя]  _________ Jot абадолэряяэ мукасибэт да олсун мэЬсул истеЬ- Фоядуя яэадящдэ Jta japtAMaai шура момяе- мухтар республика Модэ* HKjJoT HaaKpaKjKHAOK дэ. онун шо'бэлэриндэи дэ ки-neJaoHMoJo Ьаггымыз вар. СоЬбвтя |аадн: Сэрдар МИЛЕВ, «Халг гэ80тя>шш мухбяря. ИДМАН ИЧМАЛЫ АЛГЫШЛАРЫ ВШИТМ9М9К Д9 ОЛАР Сон кунлэрин мэ'лум Ьа-дисэлори элимиэи ишдэн со-}утмушду. AyHjaHMH идман beJaTMHAa баш верой Ьадисэ-лэрлэ Ьеч марагланмырдыг да. Амма бу кунлэр эрэин-дэ дэ A30poaj4aH идманчы- лары бир сыра бejн9лxaлг, ми эр» нан-Рома кулоши ила мэш- ip .    . Умумиттифаг Japышлapдa гув* волэрини сынамышлар. Jy- рул олан пэЬлэванларымыз даЬа урурлу нэтичэ кестэр-мишлэр. Истанбулда кар ид-маичылар арасында дyнJa чемпионатында AээpбaJчaн поЬлэваны Оруч Элимэммо-дов икинчи дэфэ дyнJa чемпиону адыны газанмышдыр. А1НУР ГАШДЫР. ТАЧ 9ЛД9Н КЕТДИ... Aз9pбaJчaн шаЬматчысы, бeJнэлxaлг гpoccмeJcтep AJ‘ нур CoфиJeвa jyгocлaвиJa-нын Субботитса шэЬориндэ дyнJa чемпионатынын зона-ларарасы турнириндэ 13 oJyндaн 8 хал тoплaJapaг сэк-кизинчи Jepи тутмушдур. Бу-нунла да AJнyp шаЬмат та-чы уррунда Japышлapдaн ке-яарда галмышдыр. ФЕДВРАСИУА СУСУР Футболчуларымыз Турки-J9J8 сэфэрдан гaJытмышлap. «Нефтчи» Истанбулда Jepли командаларла бир нечэ ]ол-дапишг керушу кечирмяш вэ гэлэбэ газанмышдыр. Инди команда декабрын ахыр-ларыяа годэр мэзyниJJэтдэ олачаг. Лени мевсумун илк топлаяышы декабрын 28-дэ кечирилэчэк. Бос 1ени мев-сум нечэ олачаг? УкpaJнa Футбол ФeдepacиJacы бу кунлэрдэ ССРИ Футбол Феде-pacиJacьma «бошанмаг» барэдэ рэсмя сэнэдлэр тэгдим етмэк фикриндэдир. Беларус вэ Молдова реслубликала-рынын фeдepacиJaлapы да Ьэвган ниJJэтдэдиpлэp. Бэс AзэpбaJчaн Футбол Федера-cиJacьmдa но душунурлор? Тээссуф ки, республика фут-болущш рэЬбэрлэри Ьэлэ су-сурлар... Сал4 АСЛАНОВ. «Халг гэзетя»яяя мухбяря. Варам Ьучума кечир Башлыча симптом: Биканэлик! ...Душуяуб дурма бо|Л8 ЯВ1Э, доряя. Иичэляя Ja дэряяляя афэтдяр. _ Нердэ эмоляя дадлы чяляэлэрнв? By не Ьалот, яасыл гя|1ф9тдяр?.. ПС Санки даЬи hycejH Ча-вид езунуи мэшЬур «Бэром-ли гыз» ше’рини бурада, Бакынын 11 немроли ушаг хэстэханасында /азыб. Ди-варларына coJyглyг ве ла-ге/длик Ьопмуш хэстехаиа-нын палаталарында узуму-39 тушланмыш керпэ нэ-зэрлэри boJo4aH ва ника-ранчылыгла долу иди. Республиканын верэм 9лeJhинэ хэстехана во диспансерлари арасында нумуневи са]ылан 11 немрэли Бакы шоЬэр шаг хестэханасынын баш экими Алла Дадашовадан ешитдиклэримиз бизи сар-сытды... Кэлишимиз JepifHa душ-мушду. Бурада шэЬер фти-зопедиатрларынын невоэти ичласы кедирди. Баш Ьэ-кимин отарыида онларын сеЬбэтинэ гулаг асдыг. Республика    CebHjJa Назирли- JHHHH баш фтизопедиатры В. Сым бир даЬа нараЬатлыг доруран моселэлэрдэи бэЬс етди. ejpaHAHK ки. республиканын вэрэм eЛeJ-пино бутуя хэстэханала-рында- BesHjJoT ачыначаг-лыдыр. Дарысгадлыг. дава-дэрман    гытлыгы. авадая- лырыя, Ьокимлэрия чатыш-мамасы,    устэлик риск гру- пунда cajHAaH фтязиатр-ларын эмэк Ьаггынын дикэр хэстэликлэри муаличэ еден Ьэкимлэринкиндэн фэрглэн-мэмэси сон дэрэчэ кэскин B93Hjj9T JapaAH6. Вэрэм eneJbRHe мубарн-зэ илэ барлы Азэрба1чан Али Совети Ьэлэ 1972-чя илдэ гэрар гэбул едиб... вэ иш бундан о JaHa KeTMajH6. Ьалбуки вэрэм элeJhииэ хусуся девлэт му(^рязэ •п^грамы Ьазырлаямалы вэ ' лэнкимэдэи . baJaTa кечи- рилмоли иди. В. Сымын да, онун Ьемкарларынын да гэ-ти фикри оелодяр. А. Дадашова илэ пала-талары коздик. Веш нофор-лик отагларда 10 — 11 нэфэр Jaтыpды. X9CтoxalltJa эор-куч 85 чapпaJы 1ерлош-дирилиб. Ьалбуки бурада Ьазырда 90 хосто ушаг Ja-тыр. 16 ана исэ керпоси илэ кeч8лeмoJ9 мочбурд> Ушагларын о1ун. oJлoяч9 отагларьг Joxдyp. Бу мог-сэдлэ ики сыныг-салхаг стол    гoJyлмyш Jeмoк ота- рындан истифадо едирлэр. M9KT9бJaшлы ушаглар исэ дорслорикн хостолэрин го-бул    отарында кечирлор; халча-палаз, телевизор, ушаг кeJимлopi•, oJyнчar-лар козо Д9Jмиp. Лакин экэр    Ьэким чатышмырса. 14 тибб бачысына. 15 санитара    ehтиJaч варса. бун- лардаи данышмага де1эй- МНт 1990гчы илдо Зэякилан paJoнy 3 немрэли то'мир-тн-кянтя идаросн илэ мугавн-ло барланыб. Мугавял81э эсасэя 6 — 8 aJ эрзиндэ смета дэ1ари 145 мни манат олая    учмэртэбэдя корпус тикялмэля идя. Лакия ида-реяяя рэися Муса MycaJeв вэ'дяяэ хялаф чыхыо. Ия-диJэдoк текчо знрзэмя ти-кялиб. А. Дадашоваяыя де-дя^ино керэ 16 мин маяатлыг ($у матеряаллары хоста-хаяа ез пулуяа алыб. Иш ела кэтярдн кя. бяа хзстэханада икэя * М. Муса-Jeвня езу бшп Ьэкямо зэнк вурду. Ьесабларыяа пулун кечурулуб-кечурулмэм оси ялэ мараглаяцрды..« Вэромли ушаглар Ьэр кун хусуся режнмлэ гядалая-малы, витамннля, калоря- ли хероклор joMonMAMp-лэр. Лакин MOHjyAa бело хэроклэрэ раст колмэдик. Алла хаиым «тооссуфло билдирдя ки. Ьэр Jepflo чэ-тянляклорло гаршылашыр-лар. — Куя эрзиндэ JeMOK учуй нозэрдэ тутуямуш пулун 100 — 116 манаты хорчлэимомнш галыр. — де* Й| сеЬбэтииэ давам эдир. — лин башланрычыидан ин-AHJOAOK бу мэчбурн «гона^ тимиэ» 20 мин манаты отуб. PaJOH малнЛэ ше’боси исэ имкан вермир ки. артыг пулу еЬти1ачларымыза сорф едок, орзары базардан алаг. Ахы. ело аило вар кн. беш ушары хэстоханамызда му-аличо олунур. Ьэм до ахы вором осасои касыбларым xэcтэлкJндкp. Бурада ушаг-лар Jandp ки, а|л^а JaH-ларына колонлори. баш чэ-конлори JoxAyp. адн Mejao-НИИ. neJ-KeJopTHmiH тамар-эысыдырлар. AJarAtpbOiAa чокмэлори, 9JИЯЛ0plШД0 ястн палтарлары 1охдур. Бунлар учун aJpылмыш вэ-сайт ИСЭ ИЛИИ сонунда. «xap4A9HM0AMjH учуя» буд- Ч9МИЗД9Н СНЛИНОЧЭК. Ьеч нэ истэмирик. Го-Jyn езумузу долаядыраг. Оида Ьэр uiejMMHs олар. Но респу(>лика СэЬяНэ На-3RpaHjmiKH тябб точЬизаты идарэсяяо. на эрзаг базала- 5ыяа. яэ ДО кя, М. Муса-;в кими мэс’уляЛэтсяз яя-шаатчылара агыз ачыб 1ал-вармарыг. •Республика ehaMHjJaraH xacToxBBaJa Ьэр куя вэром-ли ушаглар коляр. Баш Ьокям яараЬжтлыг яечя-ряр: яэ едэк. хэстэяя нечэ {ерлошдирэк? Вэ Ьэр кун eJHH га|ры. ejHH суал. Чаваб ясэ Jox-дур кя. JoxAyp... Сабяр ИСМАДЫЛОВ, «Хааг гэаетя»яяя мухбири. Вир китабын таассураты JAHAP YP9JHH гам ногмэлэри Халг шаири Нэбн Хэзрн JeHM ше’рлэр топлусуну «Гом дэфтэри» адландырыб. Бу-ря|^кы бутун нуЫунэлор сыяыг кеилуи. Janap урэ-JHH ногмолэрядир. — де-сэк сэЬв етмернк. Н. Хээри К6138Л доетик яумунолэр муэллифн, иик-бинлик во форэЬ шаиридир, амма гэм-гуссони дэ инсаиа JaA бир Ayjpy cajMaMMm. Ьэ-Затын xejHp во шэринк. се-винч во кэдэрини узви вэЬ-дэтда кермушдур. Чунки 6eJyK урок саЬибиидэ Ьэ-мишэ фэрэЬ во гэм aJpыл-маз олур. Эсл шайр ypojH KYЛM8Jи бачардыры юшы агламага да «Jep rojMaAM-дыр». By. Ьэм дэ кэдерин Мннкб1шлн4идир». peKBHje-мидир. — AeJopAHM. «Гэм дэфтэри»ни бирнэ-фосэ охудум, тэкчо Наби-НИН деЗял, Чабир Новру-зув. Нариман Ьосэнзадо-нян... до кэдэр AYHjacbma. ятярдиклэримнз Jaxbm адам- ларын руЬлар алэмино бир дала 1енидэн говушдум. Шаяр оу китабыиы «уну- дулмаз емур Joлдaшы Ку-ларэнян хатирэси»нэ Ьэср етмиш. кеврэк бир AyJpy илэ бела епиграф вермишдир: Тф18дэя чаЬава кэаэ бядсо|дяк Деяэ бир-бвряяя мутлэг таяардыг. бэкэ кэдэри JOXAyp. — AejHÓAop. Шайр «Гэм доф-тэри»яда кэлимлн'кедимли AyHjaHbm, вэфасыз вэ е’ти-барсыз емрун фэлсэфэсир-ии. мэ'насыны тосолли вэ иикбинликле гиJмэтлoндиl-рир: Сачдарда эирумуя коаяр буа эдя, Узаяыр яечэдэя куцдуаэ кнмя. Тэеодхя аеторэя, Машш тосэдая, Ояу гэбуа етдям яо*чуао ишая. Но Jaxunrf ки, инсаиларда умид вэ тэсэлли Ayjpycy вао. Joxca бу гаоышыг. зид-AHjJeraH вэ эзаблы AyHjaaa HeJaopwiK? Кэдэрли ин-сан эЬвалынын никбин нот-лары васитэсилэ шайр дэ ирадо во деэумэ, мэтинли-Jo cejKOHHp. Инсаи кодорииин чобнотЩя, фтирабьш ма*кэв1(-психо.-ложи эсаслары. гомин сося-ал вэ физиоложи собэблори Ьэлэ лаэымынча eJpoHHAMd-Jh6. Ьеч алимлор де оу кизли аломин сирлориие там ва-гиф ола OIMMOJRÖ. шайр ва JaaHHbiaap нсэ hej ну-фуэ eiMOJo чалышыб, амма онун муоммасы Joho дэ ачылмыр кя. ачылмыр. Мэ-Ьэббэтия. aJpылыfын няс-килиндая догая, угурсуз севкяини нэтирабындан Ja-раиан. эзизмнк итирмиш Ьэссас ^рэкли, чошгун то-биотли адамын тэлатумлу гэлб чырпынтыларыны ифа-до етмэк чотиндир. Нобк Хэзринин «Гэм дэф-тори» тэкчо онун 03 «МЭКИ» ялэ моЬдудяащмыр. шаи-рии бу китабындакы гуссо долу поетик сэтярлоринде мусиботэ дучар олмуш Ьер кэсии урок агрылары ду-Jyflyp. оурадакы ше’рлэр тосэлливеричи ohOMMjJOT кееб едир. By чоЬэтдои «Гаилы Занвар» eneKHjacH — агысы Ьезик поетик opa-TopHjt кими сэслеяир. О куялорки фачневя гэлб агрысыны шаяр мугамат иотдары илэ тэскянлошдир-Moja чалышыр. деаум ахта- ^^SfaviapwBo каляб гояяя яуяаш, а|ды. Мугаматвш сэдаляры Эсрдэряя агоысы|ды, Уровдэрэ соонр дедИ, деаум JajÄM. Деа ypojHM, деа у^ям! Ахы нечэ дезэсэн кА: Нечэ-яечэ чаваяларыя ToJ кечэся. Деяуб олду aaj кечэея^ Буну КИМ етди суалЫна шаирин чавабы: Н^тямызло варлаяаялар Куллолорлэ га|тардндар Ьштымызы. Бу    ше’рдэ дохсанынЧы ИЛИИ    JaHBap фачиэсинкн сосиал кеклэри дэ. психо-ложи амиллэри до, тарихи во бу куну дэ урок ар-рысы. вэтэидашлыг вичда-яы. шайр гeJpэтилэ чанлы левЬэлэрдэ, кеврэм, чам, поетик ифадэлэрдэ «роем» едилвр. «Ганлы Занвар» ДирслорИ бизи    даим ajbir-cajbir ол- мага    чарырыр. мэтинлиJa yoJpoAMp. Ьаггын талиб кэ-лэч9Jинo инанан вэ инан-дыран шайр елэ бу фикрй эсас кетуруб эдалэт мэЬкэ-меси гаршысыида чавабдеЬ оланлара хобэрдарлыг едир: Аяаларыя аЬы. мэрдлоряя гаяы, Усрдэ rajmaJtiar. Ьеч аамав. Ьеч вахт, Мояэр кя. еабаЬвш моррур яясаяы Гатил борааащдая JamtsiMaJnar?! Н. Хэзринин JeHH кита-быяда кэдэр ве гуссо, нис-кил вэ тээссуф, аЬу-зар... олса да. бунлар шаирин чошгун гэлб тэлатумудур. Хэзер бэ’зэн белэ олур. Бакы кYЛэJи дэ Ьэрдэн оу ^?й!табдакы бир фэлсэфи-естетик чэЬоти дэ rejA етмэ-лиJoм: о да ше’рлэрдо во «Омур Joлдaшы» поемасын-дакы «елум вэ влумсузлук» идeJaлapыдыp. Шайр демиш-кэн: «Инам Joxca. инсан олмаэ». Инсан boJaTAa Ьансыса идеал вэ амал уррунда Ja-majHp. мубарнзэ апарыр. онун урпунда езуиу одлара ]ахыр. фэда едир. Бах, Н. Хэзринин гэлб алэми. мэ-нэви AyHjacH белэ бир «фа* чиэ гэпреманы» илэ yhchJ* JoTAOAHp, ону вэсф едир, она сыгыиыр. она мувэнир, ондан тэсэлли тапыр. Китабда 4JaJ келондо». «Ток во тэнЬа», «БaJгyшлá сеЬбэт» вэ бо’эи адсыз ше> лэрде поетик вэ емосид-иал та’сирлилик аз Ьисс олунур. Элбэттэ, JaHap ypé-JHK hoJoчaнлы дyJryлá-рында негсан ахтармаг на-гясляк оларды. Инсан кр-дорина. шаирин гомли Ьыя-гырыгына самими рогбёт босломэк во она шорик ол-маг лаэымдыр. Она керэ Дэ бо'зи тоигиди фикирлерйм-дон ваз кечдим. Эсас чоЬэт одур ки, Н. Хэзринин «Гэм дофторИ» ' тойчо шаирин шэхси фачиэси вэ haJonáH-ларынын ифадоси AeJHn, hop биримизин JaxHH вэ догма адамларынын Дун-JacHHH AojKmMocHHAOK до-ган. шоЬидлорин олум(уэ-Ayjo говушмасындан Jápa-ная самими инсани Ayjry во хатирелорин кэдэрли гэ-рэифкл чэлонкидир. Кщг дэрн AyjMara. ohv езунун-KYлэшдиpмэJи бачаряага ÖoJyk урок олсун кэрэк. Халг шаиримиэ Ноби Хээри-кик «Гэм дофтерн» охУчуну буиа сэслоЗир, санки деЗир ки. roj севинчимиз дэ. кодо-римиэ дэ бнр олсун. АЗдыя МИКАДЫЛОВ. профессор. ДУЯФЛИШ Геветлермн 1991-чм нл 27 но)ебр термхлм иемрелермм-де дерн олуммуш «Ааерб«}-неи Реслублмиэсы реферем-думумун Меркеам иомиесм-Зэеыиде» ме'лумлтындл дер-•б»лс беле ояуимелы- Ресяубяяиесы Али Сеееппяж терсНелерияе &еяерег иемисс1||е Аа^ реядумуида сесвермЭиии яа-чярялмесм учуя р«)ечлееым. рееяубяяяа тэбеям шеЬер-леряя Ьудудлерм Дмидяяде двдреяер теяжяя етмяяидяр MÄMÄÄÄBÄii МАШ Яяряяядэ ся|эЬысм реснуб-ДИМ м9?буэтмядэ дерч еду-меммемв!. Аэербэрюя Рёсяубяияэсы рэржреядумуяуя Меряеая чемясеибэсы. ДУЭММШ Гемтми 26 не)ебр тэрихлч мемресмиде дерч олуимуш «Аеербе)чем Реепублчиесы-иыи меЬмемелерм терефммдем муседире едчлмиш ее елыч-мыш JewejkNii еелерммми ем-имстм|е ге|десымде ге|тврыл-месы Ьеггымде» Аеербе|чем Республимесы Геиуиумун 1-чч «мддесиимм «е» бемдмиде «241-1-4N мэддесч» ееезмие «214И-ЧЯ маддесм» ехуиме-лыдыр. АЛЛАЬ Р9ЬМ9Т ВЛ9СИН Двлген Гудуогяу эзяз дос-ту МаЬмуд Вашроаа. атасы Солтая БАрыроауя Kej4aj шеЬэриндэ вэфаты илэ элагэдар дэрия Ьузнлэ башсаглыгы верир. Азэриттифагын Баш Тича-рэт Идарэсинин коллективи иш Золдашлары ЧаЬаикяр АгажяпшЗеао. атасы Чаяавпшр Агаявшя]еввя вэфатындан кэдэрлэндиклэ-рини билдярир. дорин Ьузя-лэ башсаглыгы верир. яя Баш редактор Т. Т. PYCT3M0B тв’сисчнла». АЗеКАМАН КСПУЫМКАСЫ пкаиданти апагаты ■е «ХАЛГ г»зати>нин журналист коллектиаи Гжядияяияя абщястя^ю-поямтммясям Аая^яйдмсаааской Ряшубшяоа« Учрядмтмм: AimajpiT Преямдятя АаярбаЙ джаиской Рослубюжи и журияямстсюб! нояяякп« «Хаяг гаяаум». Ндямофмма fmmmn ЭТФИб, ÍANU lUSheFM, NNTOB ПФОСПеОИр 16. М^^ЛУМАТ УЧУН ТВШФОНЛАФ: f М4-П. 91-62-17, M-SI-éS. Неябетчяредаятор Е. ГЭДИРОВ. Ииааляняыяцыр: 23.00. 06814 Ч 1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 11 12 1314 Бакы. «Ааарба|чая» яашряДатняыв мезбаеся. Вяяг, тяяпграфяя яаддхяяастяа «Ааербябяжая». Тяражы 356540 Сифариш 7802. ;
RealCheck