Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 28, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ 2« HOJAV 1M1-4N ИЛ Nt 234 ми-8 вертол]отунун маЬви 1988-чи илин нoJaбpындa вэ 90-чы илин Jaнвapындa олдугу ними, Бакыны ]енэ дэ митинглэр далгасы буру* )уб. Бу митинглэрдэ Прези-деятия иcтe‘фaja чыхмасы вэ парламентин бурахылмасы тэлаблэри ирэли сурулур. Радикал мухалифэтия лидерлэ-ри Jeнидэн ЬакимиЗЗэтэ чан атырлар ,Jeнэ дэ шэЬэр вэ кэндлэрдэ бела бир ша]иэ «(эзир ки, Мэркэз «тэрслик едэн» суверен pecпyбликaja гаршы фитнэкарлыглар Ьа-'ЗыpлaJыp. МИ-8 вepтoлJoтy , гэза]а уррамагла 23 адамын Ьэ]атына сон гoJдyFy ними, бу ]ахынларда башламыш да-нышыглар просесини дэ да-]андырды. Б. Лелтсинин вэ Н. Назарба)евин сулЬпэрвэр мисси]аларынын нэтичэлэри-ни гиJмэтдэн салды. Мэн Азэрба]чанын мухтэлиф ич-тимаи-си]аси гуввэлэринин нyмaJэндэлэpи илэ сеЬбэт ет-мишэм. Онларын шэрЬлэри вэзи]1этия бутун мурэккэбли-Jини вэ фaчиэлиjини тэсэв-вур eтмэJэ имкан верир. Е. Кэримов (Азэрба)чаныя халг депутаты, Азэрнефт Бяpд■j■ баш дяректоруяуя муавняя): МИ-8 вертол}оту-нун гэза]а уграмасы респуб-ликамыза гаршы тврэдилэн фитнэкарлыглар зэнчириндэ мэнтиги бир Ьэлгэдир. Бу фитнэкарлыглары Ьэ]ата ке-чирэнлэрин архасында Ер-мэнистанын Ьаким даирэлэри вэ М. Горбачев башда ол-магла Мэркэзин нума)эндэ-лэри дурурлар. Онларын ко-мэ5и вэ сэЬлэнкарлыгы cajэ-синдэ белэ торрорчулуг акт-лары АзэрбаЗчан учун ади реаллыга чеврилмишдир. Он-лар рекионда вэзиJJэти кэр-кинлэи1дирцэклэ мунагишэ-ии бeJнэлмилэллэшдиpмэjэ чалышыр вэ умид едирлэр ки. Гэрб Гарабага «мави дэ-билгэлнлэр» дэстэлэри кен-дэрэчэк вэ БМТ-нин муша-Нидэчилэри ахышыб opaja кэ- лэчэклэр. Онлар баша душ-мурлэр ки, белэ оларса бизим 7 мил]онлуг халгымыз Ьамылыгла ajara галхар. Вэ онда Ьеч бир гуввэ ояун га-багыны ала билмэз. — Г. CTapoBojTOBBinni фэр-3MjJdCHHH нечэ nijMBTnaHAH-ри]^вняз7 А. Элнзвдэ (Азэрба}чав Сосяалг-Демократ IlapxHja-сынын сэдря, республяка Му-дафяэ шурасыяыя узву, халг депутаты), бзкэлэринин фэрзи])элэрини тэкрар етмэк-лэ мэшгул олан Галина Ва-сил)евнадан фэргли олараг МЭН Ьадисэ )еринэ кетми-шэм. Вертол)от ермэнилэрин )ашадыгы вэ бир нэфэр дэ Азэрба)чан милисинин олма-дыгы Гаракэнд кэнди узэрин-дэ партламышдыр. Старово)-това ]аргандан данышырды. Орада Ьеч бир japran )охдур. Ьеч тэпэ дэ ]охдур орада. Гэза овалыг узэриндэ баш вериб. Сон ики aj эрзиндэ Гарабагда ермэни )араглы-лары 12 вертол)оту атэшэ ту-тублар, окт)абрын 29-да исэ Хочалы аеропорту узэриндэ азэрба)чанлылары невбэдэн кэтирэн АН-2 TaJJapacH ву-рулмушдур. Ье)’эт узвлэри вэ бутун сэрнишинлэр Ьэ-лак олмушлар. Онда да Ьан-сыса мифик га)адан даны-шырдылар. эслиндэ исэ тэ)-)арэ haBaja галхдыгдан 10— 15 сани)э сонра партламыш-ды. -— Кэр Ьалда, Ьэрбн вэ-зяИэт, умумя сэфэ^эрлик кямя кэскин чаваб тэдбирлэ-ря кермэ)э harr газандырмаг олармы? Ермэнястаиа гаршы ягтнсадя санкси)алары демн-рэм Ьэлэ. К. Кэримов: Бунлар тама-милэ Ьаглы тэдбирлэрдир. Ахы биз фактик олараг 4 илдир ки, муЬарибэ вэзи)]э-тиндэ)ик. Вэ буну ]алныз ин-ди е’тираф едирик. Эввэл-ахыр тэчавузкарын габагыны алмаг лазымдыр. Ермэнис-танда бир нэфэр дэ азэрба)-чанлы галмамышдыр. Бутун Ьэрби эмэлиjjaтлap бизим эразимиздэ кедир. Мэн белэ Ьесаб едирэм ки, ДГМВ-нин статусуна )енидэн бахылма-лыдыр. Бу, A3ap6aj4aH хал-гына зорла гэбул етдирилмиш сун’и гурумдур. Бир дэ ки, бир миллэт ики эрази-девлэт гурумуна нечэ малик ола би-лэр? А. Элизадэ: Ахыр ки, ha- мы баша душмэлидир: ДГМВ-дэки м\шагишэ милли Jox, девлэтлэрарасы мунагишэ-дир. Бутун дун)а — башлы-ча принсиплэри эрази бутев-лу)у вэ cyBei^H девлэтлэрин сэрЬэдлэринин тохунулмаз-лыгы олан Ьелсинки, В)ана, Ченеврэ сазишлэри илэ Ja-uiajbip. К. Абдулла)ев ()азычы, фнлолокн)а елмлэря доктору, Азэрба1чая Мэдэня))эт Фон-дуяун сэдрн): Ларанмыш вэ-зи]]этдэ игтисади санкси)ала- Кы да изаЬ етмэк, онларын аглы олдугуну субут етмэк олар. Ахы муЬарибэ кедир. Душмэн тэрэфи haJaT тэ'ми-наты учун лазым олан hap ше)лэ тэчЬиз етмэк гэрибэ вэ агылсыз ишдир. Сон нэтичэ-дэ бутун бунлар Ьэмин хал-гын езунэ гаршы чеврилир. — Сизин прогнозуяуз? Ьэрбн вэзииэт е’лая едялдяк-дэн сонра Ьадясэлэр нечэ нн-кяшаф едэчэк? А. 9лнзадэ: Мэнэ белэ кэ-лир ки, Азэрба)чанла Ермэ-нистан арасында си)аси, игтисади вэ дикер элагэлэр бу-тунлуклэ кэсилэчэк. Е. Кэримов: Биз муЬарибэ Ьэддиндэ да)аначагыг. Ланин Азэрба]чан халгынын мудрикли]и вэ сулЬсевэрли)и галиб кэлэчэк. Ермэни ли-дерлэри исэ эввэл-ахыр баша душэчэклэр ки, Ьеч бир енер-жи вэ тэбии еЬти)атлара м*\-лик олма)ан республикалары-нын гуртулушу )алныз Азэр-ба]чанла иттифагдадыр. — Экэр буну баша душмэ-сэлэр? К. Абдулла)ев: — Онда Азэр6а)чанын милли ордусу-на биринчи мэн езум кенул-лу кедэчэ]эм. ДаЬа белэ ja-шамаг мумкун де]ил! Блмнра АХУНДОВА, «Литературна)а газета»нын хусуси мухбнри. «Литературна)а газета», 27 Hoja6p. 6ИЗИМ ШЭРНРУСЛАР ДВИРМР: <НРАН тшчт ТАНЫМА]А^АГ...> Иранын х^ичи ишлэр на-зири Эли Экбэр Внла)эти сэ-фэринин Москва Ьиссэсини баша вурараг Алма-Ата)а кетмишдир. Баглы гапы архасында' апарылан данышыг-ларда нэдэн сеЬбэт кетди)ин-дэн никаран галан «Извес-ти)а» гэзети, нэЬа)эт, чэнаб Вила)этинин чЕхо Москвы» радиостанси)асына верди)и мусаЬибэдэн Мэркэздэки бэ -зи тэшнэли урэклэрэ сэрин-лик чилэ)эн «Биз Азэрба)ча-нын мустэгилли]ини таны.маг ни))этиндэ де)илик. Бу рес-пу’блика илэ мунасибэтлэр Совет Иттифагы чэрчивэсин-дэ инкишаф етдирилэчэкдир» сезлэрини ешидиб раЬатлыг тапмышдыр. Мэгалэ муэллифн М. Лу-син Иран назиринин бу Ьэ-рэкэтинин «)э'ни дикэр Ислам девлэтлэринин дэ Азэр-ба)чаны танымаг ии))этинэ мэнфи тэ'сир кестэрэ билэ-чэк Ьэрэкэтинин» Совет Иттифагы рэЬбэрлэриндэн отру мисилсиз Ьэди))э олдугуну ге)д едир. HeJнэк, го) олсун. Бэхшиш вермэклэ киминсэ урэ)ини шад етмэк дэ, Ьэди)-)э алмаг да саваб ишдир. Анчаг Ьэр Ьалда, Москва бйлмэмиш олмаз ки, Азэр-ба)чана суверенлик багыш-ланма)ыб вэ о, ез суверен-ли)ини тэзэчэ бэ]ан етмэ)иб, 71 иллик )алныз формасы-ны дэ)ишмиш табеч^ликдэн сонра мустэгилли)ини бэрпа едиб вэ дунэнки «Извести-)а»нын )аздыгы ними, Ба-кыда республикамызын мус-тэгилли)инин бе)нэлхалг алэмдэ танынмасы далгасы-ны Ьеч дэ кезлэмирлэр. Мус-тэгилли)и газанмагын вэ ону горумагын нечэ чэтин олдугуну, итирилмиш мустэгил-ли)ин исэ эзаблы нэтичэлэ-рини Азэрба)чан халгы гэ-дэр )ашамыш икинчи халг чэтин тапылар. КулчаЬан МЭММЭДОВА. Сон илларин мткил9рм' илк кенуллулэрин илк гурбаны Вц> ясчв кун эвввд гвэетдэ охуиушдум: Сумгв|м-тыя яяяк ншчядвршАэя Ш9 KHMja TczBoaoxMja техяяку-■ущуя твдвбвдврвядвя ябарэт бв|уя бяр дэста Корвябо)« ¡ояш душмушдур. Внр кун соярв чСвЪвр» Ч9бЬВ)0 — amp дв)упи1ордэ Вэтаня мудафяэ|а кетмнш бу rejpar-дн огулдарымызын шэкнлдэряян дэ дэрч етняшдя, Влэ Ьэмян куя <Азэрба)чая яэячлэря» гээетя хэбэр варярдя: CyiirajimiH Кораябо)а )ола душэн яввбэтя дэстэдэ «ве-теранларла» )аяашы. ялк кояуллулэр да вар. Ларадылмасы кечикэн милли ордунун илк де)уш-чулэри олмаг истэ)эн бу кэячлэрин Ьа.мысы ким)а технолоки)а технику.му ну и тэлэбэсидир. Он нэфэрдир-лэр: СаЬиб МеЬдн)ев. Эвэз Гасымов, Ка.мал Ахундов, МэЬэррэм Мэ.м.мэдов. Ел-шад Гурбанов, Набил Кэри-.мов, Элихан ЭЬ.мэдов, 3eh-раб Гули)ев, Елчин Мевла-нов вэ Чавид Arajea. Нэр ики 'гэзет невбвти немрэлэриндэ )енэ бу дэс-тэдэн ]азды вэ Ьэмин )азы-лары Ьэ]эчансыз охумаг мумкун де)илди^ «СэЬэр» билдирирди:    Вэтэн угрунда илк дв)уш бирчэ айда Ьа-мыны сынага чэкди. Камы анлады ки, бу сэнкэрдэки Ьэр бир огул мугэддэс тор-пагымызы намус, ге)рэтлэ ropyjyp. Лакин бу дв)уш-дэ Елчин Ьэлак олду. Вэтэн бир огул да итирди, бир шэЬиди.миз дэ эбэди])этэ го-вушду. «Азэрба)чан кэнчлэри» фачиэли Ьадисэни тэс^и-латы илэ тэсвир едирди: ах-ша.м саат 17.30-да отуз-гырх нэфэр су.мга)ытлы вэтэнпэрвэр невбэтн эмэ-ли))ат кечир.мэк мэгсэдилэ гэраркаЬа топлашмышды. Ела бу вахт ермэнилэр тэ-рэфиндэн    гэраркаЬа гу.мг гараатанлардан атэш ачыл-мышдыр.    <Вунун нэтимэ- синдэ и)ирми )ашлы Елчин Мевланов    Ьэлак олмуш, он ики нэфэр    кэнч мухтэлиф дэрэчэли    бэдэн хэсарэти алмышдыр. Онларын арасында даЬа арыр )араланан-лар вар. Инди Ьамысы Су.м-га)ытдакы тэ'чили )ардым хэстэханасында муалнна едилир. Амма онлар буна гэти))эн тээссуфлэнмирлэр, бирчэ Елчинин елумунэ Ье)фснлэнирлэр. Ларалы ча-ванлар де)ирлэр: — Биз бу икид, )еннлмэз достумузу Ьеч вахт )аддан чыхарма)ачагыг, онун вэ Вэтэн угрунда гурбан кедэн дикэр огулларымызын инти-гамыны .мутлэг алачагыг. Техникумун директору-нун тэрби)з ишлэри узрэ муавинн Закир Мэммэдов тэлэбэлэринин сезунэ гув-вэт верир: — Елчин Хачмаз pajo-нунун Эбил)атагы кэндин-дэн иди. Нэрби хидмэтдэн сонра техникумда тэЬсили-ни давам етдирирди. Сон дэрэчэ агыллы, исте’дадлы тэлэбэлэримиздэн иди. Jax-шы охумагла )анашы, ич-тимаи Ьэ)атда да фэрглэн-мэ)э чалышырдь^ ШэЬэр дахили ишлэр шв’бэси рэи-синин адына эризэ дэ онун тэшэббусу илэ Ja-зылмыш-ды. Тэлэбэлэр чэбЬэ)э кен-дэрилмэлэрини хаЬиш едир-дилэр. Кетмэлэри илэ ачы хэбэрнн кэл.мэси бир олду. Елчин илк квнуллулэрин илк гурбаныдыр. Кэлэ-чэ)инэ бо)ук умид бэслэ-)ирдик онун. Вэс бо)а-баша чатдыгы Хачмазда Елчини нечэ ха-тырла)ырлар? — РэЬ.мэтлик атасыны )ахшы таны)ырдым, эсл зэЬмэткеш иди, — paJoH халг депутатлары Совети-нин сэдри Аслан Суле)ма- НОВ КЭДЭрЛЭ ДИЛЛЭНДИ. — Ушаглары да езунэ чэкиб.> Елчини Ьамы тэ’рифлэ)ир. фвхр едилэси огулдур, мэ -зуну олдугу Эбнл]атагы кэнд орта мэктебимэ онун адыны вермэк фикриндэ-)ик. — Бу кун Елчинин )едди-сидир, — paJoH нчра Ьа-кими))этинин башчысы Ра* фаел hycejHOB )анына кэ-лэнлэрэ деЗирди. — Ьекмэн баш чэкмэк лазымдыр. Биз дэ ахшам pajOH прокурору Аббас Эли)ев, дахили ишлэр ше’бэсинин рэи-си Элэмдар Тагы)евч агсаг-гал Агакэрим Ага)евлэ бир-ликдэ ^ jac мэчлисиндэ иш-тирак етдик, мэрЬумун ана-сы Мэр)э.м хала)а, гардаш-лары Мухтара. ЗеЬраба, Елхана башсаглыгы вер дик. Сумга)ытдан шэЬэр «Дэдэ Горгуд» агсаггаллар чэми))этинин нума)эндэлэ» ри, милис ишчилэри, ким-ja технолоки)а техникуму-нун муэллим вэ тэлэбэлэ-ри дэ кэлмишдилэр. Кэнд мэктэбинин ким)а>биолоки)а муэлли.ми Мевлан Агасы-)ев онлардан чох разылыг етди: — АллаЬ емурлэрйни узун елэсин. Дэфндэ дэ олублар, мадди кемэк до кестэриблэр, Ьэр кун бу узаг Золу кэлиб тэсэлли во рирлэр бизэ. — Елчин унудуласы огул де)ил, Ьэмишэ гэлбимиздэ )ашадачагыг ону, — сум-га]ытлы гонаглар MapjoM халаЗа белэ икид бв)утду)у учун тэшэккур етдилэр. — ШэЬэримизин кучэлэрин дон бири исэ Елчинин адыны дашы)ачаг, )ашадыгы ja-тагхана илэ охудугу техЬи-кумун арасындан кечир бу кучэ. ToJ Елчин адына .мэктэб дэ oxyJaнлap, Елчин кучэ-синдэ аддымла)анлар она охшасынлар вэ билсинлэр: халг учун чанындан кечбн-лэр вл.мурлэр, шэЬид оЛуб белэчэ эбэдилэширл^. Баряз ЭСЭДОВ, «Халг гэзети»НИН мухбирн. 1991-мм ИЛИН ДЕКАБРЫНДА АЗЭРБААЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЛРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫНЫН ГЭБУЛ ОТАГЫНДА ВЭТЭНДАШЛАРЫН ГЭБУЛ ЕДИЛМЭСИНИН ЧЭДВЭЛИ Гэбул куУлэря Ьугуг^ си)< асэти узрэ девлэт мушавири ЬачыАев Игтисади cHjacaT узрэ девлэт мушавири В. Ч. Ахундов Эрази Ьакими))эт вэ идарэетмэ органлары и^ иш узрэ девлэт муШавири А. X. Ьячы)ев ‘ • Ьуманитар мэсэлэлэр узрэ девлэт мушавири К. Э. Рустэмоя Президентин миллэтлэрарасы мэсэлэлэр узрэ мушавири Р. Н. Мусабэ|ов Президентин аграр-сэна)е мэсэлэлэри узрэ мушавири Э. Д. ЧаЬанкнров Президентин Ьуманитар мэсэлэлэр узрэ мушавири Ф. Ф. Гасымзадэ Президентин мушавири Г. В. Хэлялов Вэтэндашлыг вэ багышлама мэсэлэлэри ше’бэсинин мудири Т. Ь. Асланов Мэктублар вэ вэтэндашларын гэбулу ше’-бэсинин мудири Р. А. Багырлы Девлэт-Ьугуг ше’бэси мудиринин муавини • Б. Н. Зе)яалов Вэтэндашлыг вэ багышлама мэсэлэлэри ше’бэси мудиринин муавини Э. Н. Кэримов Мэктублар вэ вэтэндашларьга гэбулу ше’бэси мудиринин муавини Ь. Ш. Мовсумов Мэктублар вэ вэтэндашларьга гэбулу ше’бэсинин мэслэЬэтчиси И. Р. Исрафялов 6. 20 9.    23 10. 11, 12. 13. 16. 17 18. 19 24 25 26 27 30 31 Гэбул саатлары: шэнбэ вэ базар кунлэриндэн башга саат 14.00-дан 18.00-дэк. Телефонлар: 92-30-13, 92-98-65. АЗЭРБА1ЧАН ДОСТЛУГ чамилэтинин бэаанаты Биз дэрин yHCHjJaT баг^ ладыгымыз 120-дан чох елкенин достлуг чэми))эт-лэринэ .мурЯчиат едэрэк мустэгил Азэрба1чан тор^* пагында, Даглыг Гарабаг эразисиндэ баш вермиш дэЬшэтли фэлакэтлэ. муси-бэтлэ элагэдар бу бэ]ана-ты )а)магы вачиб билирик. Дэдя-баба торпагымыд Даглыг Гарабага сулЬ мэ-рамы илэ учан вертол)от ермэни террорчулары. ер-мэнн гулдурлары тэрэфин-дэн вэЬшичэсинэ партла-дылмыш. Азэрба)чанын кер-кэмли ичтимаи вэ девлэт хддимлэри. халгымызын икид, мэрд огуллары, Ру-си)аяын вэ Газахыстанын нума)эндэлэри, вертол)отун heJ’eTH, Ьэрбчилэр. мэт-буат ишчилэри — умуми]-)атлэ 22 нэфэр фачиэли су-рэтдэ Ьэлак олмушлар. Дерд илдэн бэри мугэд-дэс Азэрба)чан торпагын-да тэчавузлэр терэдэн, ку-наЬсыз адамларын ганыны ахыдан ермэни миллэтчи-лэря, сатгын гулдурлар Je-ця чяяа)этэ эл атмышлар.' Онларын Ьавадарлары —-мэнфур HMnepHja си)асэти нлэ jamJa арха дуру «nap4¿na, пекм елэ» фитнэ-лерв яшлэдэн мэркэз бу чур шэр ншлэрэ кез )умур. алтдая-алтдан • хе]ир-дуа верир. 1990-чы нл )анварын 20-дэ дэ белэ олмушдур, 1991-чи нл ' но)абрын 20-дэ дэ. Лакин дэ)анэтли. гэЬрэ-май Азэрба)чан халгынын ирадэсини гырмаг мумкун де)илднр. Биз эсрларин имтаЬанын-дан Ьэмишэ аляыачыг. узу-аг чыхмышыг. )енэ дэ чыха-чагыг. Гэлэбэ Ьаггыи вэ эдалэ-тиндир. Ьагг вэ эдалэт эзэмэтлн ба)рагымызын мугэддэс амалыдыр. Башымыз устундэ аллаЬ, гэлбимиздэ инам, в11чданы-мызда reJpaT — биз халгымызын эмик-аманлыга го-вушачагына эминик. Сиз ej узаг-)ахын елкэ-лэрдэки сэдагэтли достла-рымыз! Бу óejyK Ьэгигэтлэри сиза чатдырмагла« бизимлэ Ьэмрэ’)ли)инизэ. е'тибарлы достлуг Ьисслэринизэ, гэл-бинизин нэчиб эдалэт ду]-гуларына архаланараг умид едирик ira, дун)а евимиздэ динчлик. меЬрибанлыг, ин-санпэрвэрлик бэргэрар ол-масы учуй эляниздэн кэлэ- НИ ЭСИрК0МЭ)ЭЧЭКСИНЯЗ. Aaoj^jKiH Достлуг Чэ-шшМиа. (Бэ]аяат мухтэлиф дял^ лэрэ тэргчумэ едялэрэк дун-Ja елкэлэрннэ кендэрилнр). Инад, тэрслик гаршысында мэнткг, дэ-лял-субут кучсуздур. Белэ Ьалларда Ьеч гаяунлар да кемэ)э кэлмир. Ьэр кэс ез бнлдя)нян чагырыр, тутдугуну бурахмыр. Мняхэчевир сакянн Сн]аЬбэр ЭбдуррэЬма-яовла шэЬэр гарышыг маллар тячарэти ядарэсяняя кечмнш рэЬбэрля]я, прокурор-луг арасында мунагншэ буну а)дын кес-тэрнр. Бу, чох сада бир иш иди. втэн ил-лэр эрзяндэ шяшнб хе]ля мурэккэблэшэрэк чатаг-чатаг ду)унэ душуб. Ишнн бу гэдэр чэтянлэшмэсиндэ, долашмасында пш1са|эт- чиния «кунаЬы» аз де)нл. Jaзыp, шика)эт едир вэ эксэрн))этн прокурорлуга кендэ-рнлэн hap эрнзэдэн сонра она муяаснбэт даЬа да пяслэшир, «сэн сэн ол, бнз дэ бяз» мулаЬизэсн эсл мэтлэблэря келкэдэ rojyp. Элимнздэкн эрязэси 864-чудур, ре-дакся)адан )охланылмаг учун коядэря-ляб. Дэгян индя эрязэларнн са)ы мяяэ )ахынлашыб. Ьалбукя Ьэмян эрязэлэр ол-Maja бнлэрдя, сифтэдэя иэсэлэ1э днггэт-лэ, o6jeKTHB, Ьуманист муяасябэтлэ JaHa^ шылса]ды. С. ЭбдуррэЬманов узун нллэр шэЬэр гарышыг маллар тичарэти идарэсинин 5 немрэли тара анбарынын мудири ишлэjиб. Ьэр нев (Jar, кoнфeт-пeчeнJe. ajarra-бы вэ сайр сахланан) картон, тахта гутулар анбарынын. Вэзифэси бош гуту-лары тичарэт шэбэкэсин-дэн гэбул едиб, саламатла-рыны белку узрэ мувафиг унванлара. зэдэлэнмишлэ-ринй .]евлах тара тэ'мири муэссисэсина кендэрмэк, japapcH3 Ьала душэнлэри-ни тулланты кими тэЬвил вермэк олуб. Адэтэн, ма-газалар дэ)эри гэпик-гу-руш олан таралары )ыгы6 анбара га)тармага башдан-совду мунасибэт бэслэ)ир, бир о гэдэр дэ сэ’) кестэр-мирлэр. Вэ’.зи Ьалларда. хусусэн ме)вэ-тэрэвэз мев суму деврундэ ит-бата са-лырлар. Елэ мунагншэ тара устундэ баш вермиш. С. í^-дуррэЬмановун тэлэб-тэг-диматлары MyAHpHjjaTHH хошуна кэл.мэмишдир. Бу вахт Левлах тара тэ’мири муэссисэси ehдэлиjинэ эмэл eтмэдиjинэ керэ Минкэче-вир гарышыг маллар тичарэти идарэсини чэримэлэ-JHP вэ элэ фурсэт душур. 1987-чи ил февралын 16-да С. ЭбдуррэЬманов ишдэн чыхарылыр. Лакин о, эмр-лэ разылашмыр, шика)эт )азыр. Анбарда joxлaмa ке-чирилиб тэЬвил-тэслим акты тэртиб олунур. Ьэмишэ белэ вэзи])этлэрдэ олдугу кими. еткэм MyflHpHjj9T «дик-баш» ишчини сусдурмага. бирдэфэлик дэрсини вермэ]э чалышыр. Лохлама актын- да 65 манат 17 гэпик тара чатышмазлыгы рэсмилэш-дирилир. Бу дэфэ. ja’HH эв-вэлки эмрдэн бир aJ 24 кундэн сонра мотив дэJиш-дирилэрэк )ени эмр jaзылыp. С. ЭбдуррэЬманов Эмэк Ганунлары Мэчэллэсинин халг арасында «гурд билети» дуррэЬманов прокурорлуга мурачиэтинин сэбэбини aj-дынлашдырды. Нэ билэJди ки, ганун ке* шикчилэри кимин тэрэфи-ни сахла]ачаглар. 65 ма-натлыг чатышмазлыг учун адама Ьеч нэ елэмэзлэр. Она керэ дэ идарэ Левлах Ьэмин эмэлиЛатда нлара^а мадди зи]ан a9Jh6. Левлах муэссисэсиндэ тараныя одэ-мэ гиJмэтлэpи Минкэче-вирдэкиндэн    JyKCBKAHp. Ьэтта Ьэмин фэрг узун чэ-киш.мэлэрдеи сонра мэЬкэ-мэ rajAacM илэ С. ЭбдуррэЬ-мановдан тутулуб. Бахма-Japar ки. тичарэт ндарэси-ннн Левлах муэссисэси илэ нэ .мугавилэси. нэ дэ гар-шылыглы сэнэдлэшдирил!-миш еЬдэли]и вардыр. Ьэм дэ тараны Левлах муэссисэси езу кэлиб апармалы иди. Тичарэт идарэси Левлах муэссисэсинин чари.мэлэ^ рини эсассыз санса да. нэ-дэнсэ Jyнкyл е’тиразлар-ла кифа]этлэнмишднр. Му-ajJaH олунмуш муддэтдэ ,вэ эсаснамэлэрдэн маддэ-лэри мисал кэтирмэдик. Онлар чохдур вэ mHKaJaT4H-нин .xejpHHaAHp. «Диалог» журналында С. ЭбдуррэЬ-мановун «сэркузэштлэри» ики дэфэ гэлэмэ алыныб. эсасэн дузкун. Прокурор-луг Ьэмин чыхышлара е’ти-разыны билдириб. Лакин е’тиразын нэдэн ибарэт олдугуну е)рэнмэк бизэ му-Jaccap олмады. Тара мэсэ-лэси вэ    С. ЭбдуррэЬмано- вун дejyлмэcи илэ элагэ-дар артыг хитам верилмиш ишлэри дэ танышлыг учун алмаг чэЬдимиз баш тут-мады. Гэти 6oJyH гачырды-лар. Элбэттэ, бу имтина Мэтбуат    Ьаггында ганунла. HabajaT,    Ьутуг муЬафизэ Сосиал адалэт ишыгында „ДАХИЛИ ИНАМ“, JOXCA Ь9ГИГ8Т? МИНКЭЧЕВИРЛИ с. ЭБДУРРЭЬМАНОВУН 864-чу UJNKAJdT вРИЗвСИ НОДеН БвЬС ЕДИР1 адландырылан е’тимады — е’тибары итирмэк маддэси илэ вэзифэдэн кэнарлаш-дырылыр. Бир ил уч ajAaH сонра исэ эввэлки эмр jyxa-рыларын ирады нэзэрэ алын-магла даЬа да шиддэтлэнди-рилир. Лакин Ьэр уч Ьалда эмэк гaнyнвepичилиjи позул-мушдур. Чунки бир ajAaH сонра (ЭГМ-нин 140-чы маддэси) yмyмиJjэтлэ, эмр дэ-Jишдиpилэ билмэз. — Анбарда Ьеч бир чатышмазлыг jox иди. Ко-MHccHja тyллaнтыja чеврил-миш таралары нэзэрэ алма-мышды. Ьэмин тулланты Jh-гынынын Ьэтта шэкли дэ вар. Лохлама апаран муфэт-тишлэрлэ бирликдэ. Шэкил милисдэдир, — Aeja С. Эб- муэссисэси тэрэфиндэн чэ-римэлэнмэсинин кунаЬыны онун устунэ ]ыхмага чэЬд кестэрмишдир. БэЬанэ дэ тараларын бир Ьиссэсинин Левлаха AejHa, Минкэчевир-дэки тулланты идарэсинэ тэЬвил верилмэси олмуш-ду. Догрудур, бу барэдэ шэЬэр Совети HnpaHjja ко-митэсинин тичарэт идарэ-сине мэктубу. идарэнин ан-бар мудиринэ Jaзылы сэ-рэнчамлары мевчуддур вэ С. ЭбдуррэЬманов HCTacaJ-ди дэ Ьэмин сэрэнчамлары ичра етмэкдэк 6oJyH гачы-ра билмэзди. Охучу сору-шар: киши тараны Левлаха верди, ja Минкэчевирэ, нэ фэрги? Мэсэлэ елэ бу JepAa тундлэшир. Ьеса(1ланыб ки. иши арбитража вермэ]и унутмуш вэ YзyJoлaлыглa едэмишдир. Тэгсири С. Эб-дуррэЬмановун устунэ ]ых-маг учун идарэнин, проку-рорлугун аз'гала бир ил давам едэн сэ’)лэри Ьэдэр кет-миш, истинтаг иши хитам олунмушдур. Нэтичэдэ ши-Kaj9T4HHHH башындан бир тук белэ душмэмишдир. О исэ сакитлэшмэк билмир, AejHp ки. Ьэмин чэримэлэр идарэнин кечмкш мудири]-JaTHHAaH тутулмалыдыр, бутун тэгсир муЬасибатдадыр.. НаЬаг jepa ону инчитмиш. hэдэлэJиб горхутмушлар, эдалэт бэрпа олунмалы. вэзифэ-синэ гajтapылмaлыдыp... Биз бурада тэфснлата вармадыг. чохлу эмри. кес-тэриШ'Сэрэнчамы. мэчэллэ органларынын фэaлиjJэтинд8 ашкарлыг зэpypилиJи илэ бир apaja сыгмыр. Лакин нэ етмэк оларды? Прокурор Б. МаЬмудовла ади сеЬбэт-лэ - кифaj8тлэндик. О деди: — ЭбдуррэЬманов пис адамдыр. — Ола билэр, — дедик. — Дуз адам дeJил. — Бэлкэ дэ...    Анчаг фактлар... — MHHajaTHHH субута Je-тирэ билмэдик. Амма бир дахили инам да вар ахы. Машыны вар. Экэр JoxAyp-са, нечэ ил ишсиз ола-ола аилэсини нечэ caxлajыб? Лери кэлмишкэн AeJoK ки. рэЬбэрлэрин.    вэзифэ- лилэрин «дахили    инам»ы Jaxын кечмишимнздэ чох огулларын башында чaтлá-jbi6, чох аналары аглар го ]уб. Белэ «дахили инам» алтында Ьэр чур Joзмaлàp yjAypMar мумкундур. Ьу-гугчу учун исэ фактлкр эсас олмалыдыр. Ь\гуги девлэт japaAbipbir, «ганун гаршысында Ьамы — йэ-зифэли-вээифэсиз бирдир, ганун Ьэр mejAOH устун-'•ДУР» AejHpHK. Анчаг ’JCHa дэ башгасына шэкк-шубЬэ илэ jaнaшмaг адэтини тэр^ китмирик. Бу илин эввэлиндэ йкн нэфэр С. ЭбдуррэЬмановун устунэ Ьучу.м чэкиб ону дejмyшдy. О, Ьадисэ Je-риндэн бирбаша милисэ ке-дэрэк двJyлдyjyнy билдир-миш вэ дeJэнлэpи дэ ни-шан вермишди. Габырга-сы сындырылдыгына Керэ 22 кун хэстэханада jaT-мышды. Бир нечэ кун сонра двjэнлэp дэ де]улдук-лэри барэдэ шика]э7 ет-мишлэр вэ кеч олса дй Ьэ-ки.мдэи ара)ыш ала бил-мишлэр. Нэтичэдэ С. Эбдур-рэЬмаиов барэдэ 1шна)эт иши ачыл.мыш вэ чох кеч-мэдэн «аз эhэмиjJэтли» иш кими    хитам олунмуШдур. Тэкчэ    ез вэзифэсинэ мэс - yлиJJэтcиз jaHambi6 Ьади-сэдэн дерд кун сонра ара-jыш верэн Ьэким чэзалан-дырылмышдыр. Галанлар исэ Jox... С. ЭбдуррэЬманов AejHp: — Нечэ олур тер-^окунту тара учун сыхма-богма)а салынырам. мэндэн сонра Ьэмин анбарда сахТа apar hasHpAajHÔ сатанлар асан-лыгла Jaxaлapыны мэс’у-лиJJэтдэн гуртара билир-лэр? Нечэ олур кй, дeJyл-мэ мэсэлэсинин y¿Ty ерту-лур. мэЬкэмэ]э иендэрил-мир? Суал суала чаланыр. Ьисс едилир ки- ээрэр чэк-миш ЭбдуррэЬмановун синэ-си долудур вэ ЬаггЫны алма-jHH4a сакит oлMaJaчaгдbIp. Эшрэф ЬАЧЬиЕВ, «ХГ»-яяя Чухбяря. МИНКЭЧЕВИР ШЭЬЭРИ. Бу кун чохму муассис9А4изин маЬсуллары Ьудудларымызы ашыр? Ьалбуки ахтарсаи. Кар заводда. Кар фабрикда буна имкан вар. Масалэн, Азарба)чаи дамир |олунун тачруба-сынаг заводу вагонларын, иефт систернлармнин, такар кутларинии та'мири мла машгул- АУР* Лакмм бу, муассмс»!» Авропа Д»ммр ¡оялары стандартыида такар чугларинм Ка-зырламага мама олмур. Бу маКсуя чамуб гоншумуэа — Ирам Ислам Распубликасыма сатылачаг.    « зЦ Тахнмкм ша'банин ранен МаЬаббат Элм|аа ва конструктор Эйрам Чаббарев иш башмндадырлар. :4с Токар Закмр Асяаиав.    Фото    Рафиг    Салмаиоауидур. шаьидлэр ХИААБАНЫНДА ДВФН Пирэкэшкул кэнди pajo-нунда . Ьэрби гуллугчуларла мунагишэдэ Ьэлак олмуш Закир ЭЬмэДов вэ Елман Мур-сэлов но]абрын 27-дэ ШэЬид-лэр хи]абанында дэфн едил-мишлэр. Онларын чэназэлэ-ри Салатын Эскэроваыын. Алы Мустафа)евин вэ Фэх-рэддин ШаЬбазовун эбэди у]удуглары jepA8 торпага тап-шырылмышдыр. Матэм митингиндэ Аээр-ба]чан Али Совети сэдринин муавини Т. Е. FapajeB, pec публиканын халг депутатлары С. X. Рустэмханлы. Э. А. Эбдулов, М. Э. Мэммэдов. Т. 3. Нэримли. Т. М. Гасымов. Е. С. Мэммэдов вэ баш-галары чыхыш етмншлэр. Онлар демишлэр ки. Ьэлак оланларын эзиз хатирэси A3ap6aj4aN. халгынын гэл-биндэ эбэди Jamaja4ar. (Азэринформ). ;