Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 27, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ » ном» tm+* ил. м* 1» ИРАНЛЫ ГОНАРЫН ДЕД И КЛЭРИ Гээетимизин 1992-чн ил 27 oKTjaöp немрэсяндэ «Аллап-верди Лусифову ахггарырам» сэрлевЬэли кичик Зазы дорч етмишдик. Муэллифи Мэлэм-мэд АллаЬверди оглу 50 ил габаг Бакыда ^шамышды. О вахт тэхминан 4—5 Jam* ларьшда икан атасыны паос еднблэр, сонра аилэ Ирана кечуб. Инди о, «Толяддар» ширкетиндэ суручудур. 4 ушагы вар. Анасы да, бачы-сы да сардырлар. ГоЬумла-рынын бириндэн ешидандэ ки, Бакыда олан атасы cap* дыр, ону. телевизи]а васита-силэ ахтарыб. Ьазырлыг ка-руб бура гонаг кэлиб. Лазы дарч едилен кун онун га л дыры «Чэнуб» мвпманха* насына заик вурублар. Ким* сэ атасы илэ кврушвча^ни ва'д едиб. Амма вэ’дина амал €TMaJn6. ‘ Бакыдан кедэнда Мапэм* мадия 4—5 Зашы варды. Атасы исэ 25—30 Jam ара* сында олуб. Экер киши саг-дырса 75—80 Jam арасын-дадыр. Гоча атаны кврмэк МэЬоммэдин эн 6eJyK арзу* суду р. — Анам чаван иди. Ираида эре кетди. Мен вэ бачым кечдук халам Рубабэнин евина. Лусифову атмалы олдуг. Халамын эринии Тофиги фа-милиЗасыны гэбул е^ик. Мэ- шэди Мah эммад Тофигинин бир aJajva6bi дуканы варды. Он Зашындан opa да ишла* дим. Арадан xeJли етду. Такси автомобили алдым. Суру-чу олдум. Бу да мани да-рыхдырды. Инди «Толиддар» ширкэтиндэЗэм. 30 мин туман амэк Ьаггы алырам. 60-мин рубл едир. Ширкэтимиз дэрман дашы-магла машгулдур. 100 машины вардыр. Мэн « Мерседес-Бенс» Зук машынында ишлэ-jHpaM. Тез-тез сэфэрэ чыхы-рам. Бир чох эрзаг вэ кун-дэлик тэлэбат малларыны ширкэтда сатырла^р. Шапорин бурда кялограмы 3 туман 5 гран, алвечиларда исэ 85 ту-мэндир. — Аилэяиз Ьаггында на деЗэрдиниз? — 4 ушагымыз вар. Ики-си гыздыр, икиси оглан. Be-JyK гызым эрдэдир. Фарши-дин 27 Jaiuu вар. Ираида бе-Jyk ушагларын охудуглары дэбистанда 12-чи синфи битириб. ЭcкapлиJи чаюю. Машын карханасында ишэ дузэлиб. Учунчу ушагым 17 ]ашлы ЗэЬрадыр. 11-чи си-нифдэ oxyjyp. Элирза исэ лап кичи1имдир. 8 Зашы вар. О, кичик ушагларын охудугу дэбистанда тэЬсил алыр. К. СЭЛИМЗАДЭ. ТУЯЛАНТЫДАН - МИЛ10НЛАР ГАЗАНЫЛЫР Агсу ра}оиундакы 3 намрали узум «’малы заводу нд» {«им сехлар, таза нш jар пари ачы-лыр. Дахили аЬти)атлар haca-быка завода ahwjaaw ада^а билвчак гадар газ хетти че-кмлмиш, 5 киломатрлик каив-лизаси]а хвтти тазадан тики-лйб истнфад»)» вврмлмишднр. 'Муассисаийн бу мл 5 мил)ои **ааазина 7 мил]он халис ке-лири олмушдур. Игтмсадчы Сараан Чаннато-•ум фикрииче «гтисадм Самара иннеи бала лап • чох ©лечат. Эаааллар тулланты ними атылан шараб дашммы (чан-лари н дмбмнда галыб даш-лашмыш шараб) сатмаг Ьеса-бына 1,5 ммл]он алааа калмр квтурулачакдир. Бу весаит pajoHAa маскунлашан кеч-кун амлалар учун манзип тики мтиси на сарф адмламак. ТаЬмр МЭММЭДОВ. МтеаЬябш чип sa марагды амур Jojqr Лав керпаяжжжэи JemuaJai ка дакав олдугуну керуб. Эли lepaja чатмамыш деИгшак орду]а кеднб. BajifK Ваган куЬа-(оасвоп ааваякцуак «m вдова «м чаб-7~»Да «урувауб. Y4 гардашдая так бцв Japaau, уакув пал-да дота очатв галыеывы де]вцдэ *ашсы Умле]ла хала оллормвв koJo галдырыб бу-иа да вгрсур eaajBÖ. ЧабЬадав га)ыдаадан оовра да еажвг ha- ja« мчврма]аб. Идв гамм труба- лоркжда «aBTBBaptBja» во «втллж буржуа* |да]адары «п(ю олувдуеува кврэ» дафа-лврда маЬшор ajamaa чвжвлвб. Аичаг озу дедл]и кими, Jaxmai кншкларлв иама]н вла бутун чэтжяджклэри во маиеэлэрн арадан гаддьфа бвдвб. Эеарларвцда вяшглы об-разлар ]аратмагла бэрабор, аау Да ввеав-лара бачардыгы гадар }ахвшлыг етма)» чалышыб. — Ьусе)я муадлвм, Ьар бвр писав окру Дааыдмамыш ввтабдыр. Свз еауо квтабы-нызы вар8ГЛ8)ацда пайсы са-Ьвфаларив устувда даЬа чох да!аиырсыяыэ? — Маним ушаглыгым пам ачыначаглы, Ьам до haJaт Ьа-дисэлари ила збнкии олуб. бмруму мэ’на^аадыран. хе-лечакда элимдэн тутаи чох керушлэрин иштиракчысы олмушам. Камин керушлар сонрадан llaJaт ¿олуму муа1-1анлашдирмекда квмэJимв ча-тыб. Мэн Бакынын кеЬна мэ-Ьэллэлвриндвн бириндв — Ашагы ПpиJyт кучасинде (инди 11эмин куча CYлeJмaн Ре-Ьимовун адыны. дашь^ыр) ка-сыб фаЬла аиласинда анадан олмушам. Атам нефтчя иди. Бизим маЬаллэ де]аидэ мен 450—500 метр радиуслу эра-зиии назэрда тутурам. Бир керун Ьамин маЬаллада ким-лэр JaшaJыб:    даЬи бастэка- рымыз VэeJиp haчыбaJoв, AзapбaJчaндa кукла театры-нын japaдычыcы Моллага Во-бирли, Азарба|чан Демокра-тик ЧумЬуринэгиния или ше!хулисламы Ахунд Ага Элизадэ. шайр CYлeJмaн Рустэм, бэстекар Агабачы Рза-}ева. эфсанави гаКрэман МеК-ди Кусе^нзада, тарзан ЭКмед-хан Бакыханов, керкэмли ал им Азад Мирзэчаизада, Элиага ВаЬидин ]ахын дос-ту, гэзэлхан Касаи CэJJap. Бу cиJahыиы узатмаг да олар. ВаЬид бизим мэhaллaJд тез-тез кэлирди. Бэ'зеи Касэн CэJJapлa меЛхака де1ирдилар. Инди таэссуфлаиирэм ки, о вахт онларын бадапатан де-диклэри ше'рлэри 1азмамы-шам. Виз Узе^р бэJин jepиши-нэ. ке1иминэ канардан тама-ша еламекдан дoJмaздыг. Бир дэфа биз — мэКэллэ ушаг-лары о вахт 1ениче тамаша-Ja ^улмуш «Короглу» опе-расындан бир парда кестэ-рирдик. YэeJиp буну ке-руо хошланды ва биз и театра, <Короглу> операсынын кундуа тамашасына дэ’ват етди. Дирижер пулту ар*а-сьшда даИи бэстекар езу ¿ур-мушду. Мэи YэeJиp бвJин мусигисииин lвypгyнyJaм, онун «,1ЭДли вэ мачнун» операсына на гадар бахмагы-мын са]ыны итирмишэм. Инди онун бир чох Ьиссэлэрини ээбардэн билирэм. Ну опера-дан сонра даЬи Фузулинин поези1асына марагым артды. Бизнм адабниатымызда о гэ-дэр бе1ук сималар вардыр ки, онларын Ьарэси бир хал-гын адэбиВатынын оэзэ1и ола билар. Хошбахтликдэн биздэ бела дуЬалар о гадар чохдур ки, онлары реслуоли-камыздан кэнарда ла)игинч» тэблир eтмэJэ четинлчк чэ-кнрик. Онларын икиси мэ-на даЬа эзиздир: Фузули вэ Сабир. Бу елмэз сэнаткар-лар ела бил Азерба)чаи эдэ-бии&тынын гоша ганадлары-дыр. Мэн сиза Фузули1э мэЬэб-бэтлэ баглы бир мараглы Ъа-дисэ да данышым. Анам чох диндар иди. Евимиздэ бир Гур’ан варды вэ анам бизи чэтин бир ишэ кендэрэндэ Ьэмин Гуранын алтындан кечирэрди. Анам вэфат еден-дан хе)ли сонра май 1азычы Эли CэбpиJэ пэмин Гур'аны квстэрдим ки, бахсын керсун азэрба]чанчадыр, Joxca араб-чэ. Эли Сэбри деди ки, бу Гур'ан де1ил, Фузулинин аса-ридир. Бу тэсадуфун езундэ гэриоэ бир yJapлыг вар. Бизим аилэ узун иллэр Фузу- линин асэринэ Гур’ан кими сэчдэ етмишди... JepH колмишкая, бир арзу-му да ÄejHM. Истэрдим ки, бизим мектэбларда лап би-ринчи синифдэи араб алиф-басы да тадрис едилсин. Эдэ-б!^]атымызын. тарихимизин бе]ук бир Ьиссэси бу алифба илэ Зазылыб. — Эдэби Зарадычылыга ва вахт башламысыныз? — РэЬмэтлик Мэммэд Ра-Ьимэ чэбЬэдан бир неча ше’р кендэрмищдим.. 6, Дазычы- даров мани Заяына чагырт-дырыб нзаЬат Заздырды. Бухары марЬэлэлэрда да сор-ру-суаллардан, кет-кэллэрдэн чана доЗмущдум. Ахырда бу месэлэ АзероаЗчан Jaзычы-лар Иттифагында музакира олунду. Бир неча натиг мани бас деЗянче тэнгид етди. Онларын чоху елдуЗу учун адларыны чакмэк истамирам. Сонра Сэмад Вургун сез ал- лар иттифагында мэслапат-чи ишлаЗирди. Бир кун ба-чымдан мэктуб алдым. Зар-фин ичиндэ «ЧабИэдэн ана-ма мэктуб» ше’рим да вар ды. Деди на душмусунуз бу огланын устуиэ? Кеч бела да миллетчи буржуа идеологу олар? Балка да мнллэтчи олар, аичаг езу истэсэ да буржуа ола билмэз. Онун сезунэ бутун салон кудду ва бунуила да мэсэлэ гуртарды. кими сева билмэз. Сонра да эарафата салдьш: Тутачаг элхмдэи ромаиым маним, Такчэ ола калвр куманын маввм. Эсэри Зазандан сонра Meh-ди KycejHa вериб дедим оху-Зун, ахар мэслаЬэт кермэса-низ уза чыхармаЗым. Вир муддет сонра МеЬди KycejH мани Занына чагырды вэ тэб-рик елэди. Илк нэср асэрим эдэбиЗЗатымызын бу мудрик агсаггалынын xejHp-дуасы илэ opraja чыхды... Башга Зашыдларым кими май да Эли ВэлиЗевдэн чох хеЗирхаблыг кермушам. Му* Ьарибэдан гаЗыдандан сонра муиасиб иш тапа билмирдим. О вахт Эли ВэлиЗев «Коммунист* гэзетинин редактору иди. Кетдим Занына, мани ишэ гэбул елэди. Эли ВэлиЗев эсл азэрбаЗчанлы киши иди. Инсаилара тэмэнна-сыз кемэк елэ,)йрди. Чунки езу да асан haJaT Золу кечма-мишди, чох чэтинликларла узлэшмишди. — Дарадычы адамлар бу Зазмамаг да оларды. 8кар~ зы, ана-бачымызын намусу-ман «Кенерал» ромавывы ив- ну. нсматиин юруЗурдуг. Вади ЗаэсаЗдым бэ’зм саНнала- кы|а бир бомба дудкэЗдн ша-ри тамам башга шакилда нш* Парни аячаг кулу галарды. лардим. О вахт АзарбаЗчая- Бир да. так биз Jox, бутун дан. Орта АсяЗадан хедэн дун ja ха лг л ары фашистлара туркдллли эсхэрлари «Зодда- прш вурушурду. АБШ-ын ШИ», «золдаши» деЗа таЬгир калачах президентлэри ч. едирдилар. Май еаум бу Tah- Кеннеди, Ч. Буш Китлер Ал-гирлэрин дэфаларла шаЬидн маниЗасына гаршы деЗушлар-олмушам. Аичаг о вахт буи- да иштирак едиблэр. Алман лары гэлэма алсаЗдым маян халгынын намуслу евладла-мнллэтчиликда irrrahaM едар- ры, дуяЗа шеПрэтли Зззычы-дилар. Давраи бела иди. Ия- лар Кенрих ва Томас Манн ди сарбэстлик верилэидэв гардашлары^ Ьрих MapHja januii Н9]атым ва муЬитим ЬАМЫ Y4YH 1АХШЫ ОЛМАГ ЧЭТИНДИР ХАЛГ ЗАЗЫЧЫСЫ hYCEJH АББАСЗАД9 ИЛ0 мухбиримизин хгенвети ды. Ше’р 1941-чи илин де-кабрында чап олунмушду. Бу маним матбуатда дарч олунан илк Зазым иди. Бун-дан сонра «Коммунист» гэ-эетинда «KycejH Аббасзада, деЗушан орду» имзасы илэ ]азыларым чыхырды. Ларадычылыга ше’рла баш-ламышам. 'Бир неча ше’р китабым чыхыб. Ше’рлэрин чохуна маКны Зазылыб. «Дас-тэ рэЬбэрим» маЗшысы республика мусабигасинин му-кафатыны алыб. — Саяэт достларыиыз ха-тырла)ырлар ки, снзн «Мешал ар» шегринизэ керэ чох янчидиблэр... — О иллэрдэ торпагы еро-зиЗадан горумаг. рутубэти сахламаг учун тарлаларын арасында мешэ эолаглары салмаг Ьаггында гэрар гэбул едилмишди. БеЗук рус бэстэ-•кары Д. Шостакович меша-лар Ьаггында ораториЗа Заз-мышды... Мэн мусигини чох хошлаЗырам. Вэ Иэмин ора-ториЗаны динлэЗандаы сонра «Мешэлар» ше’рини Заздым. Саид Рустэмов она мусиги бэстэлэди. Кулага Мэммэдов Ьэмин маЬныны радио да ифа •^§ир неча кун сонра «Азар-ба1чан канчлэри» гэзетиндэ «Сон почт» чыхды. Камин «Сон почт »да кестэрилирди ки, «Мешэлар» ше’ри «антисовет» руЬда Зазылыб вэ «милли-буржуа» идеЗалары ны тэблиг едир. Маи соруш дум, ахы бу ше’рдэ на вар ки, ону бела дамгалаЗырсы ныз? Дедилэр бас сан бил мирсан ки, мешэлар Ьаггын да Сталин ЗолДашын езу га рар вериб. Ше’рэ онун ады ны ниЗэ салмамысан? О вахт Иансы гэзети ачыр дымса Ьаггымда тэнгиди ма териалла узлэширдим. Дев лат ТэИлукасизлиЗи Комита синин Чапаридэе раЗон ше’ баси индики республика Про курорлугу бинасынын гон шулугунда Зерлэширди. Ше’ бэнин амэкдашы Сардар Сар ф I* — ДеЗнрдар ни, дунЗа Jax-шыларын чиЗницдэ гэрар ту-тур. Сиз онлардав хннэ мин-иэтдарсыныз? — Мэна чох адамын jax-шылыгы, кемаЗи даЗиб. Онларын Ьамысына миннэтда-рам. Лолдашларымдан, му-аллимларимдэи, гоншуларым-дан hoMHrna гаЗгы, Ьермэт кермушам. Ушаглыг достум TejMyp Ел чин (ЭлиЗев) мена бэ’зан мэ’нави арха, даЗаг олуб. Лазычылардан нее ики на-1эри хусуси геЗд етмак иста-.ирэм: МеЪди КусеЗни вэ Эли ВэлцЗеви. МеЬди KycejH Ьаггында деЗнрлар ки, xyja о, Зерлибаз олуб. Бу фикир ке-кундэн сэЬвдир. М. KycejH Зерлибаз Jox, сэиатбаз адам иди. Санэта, адэбиЗЗата хусуси rajra илэ Занашырды. Ис-те'дадлы кэнчлэра адабиЗЗа-тымызын сабаЬы кими ба-хырды. Лахшы Задымдадыр, кэнч Зазычыларын алманахы чыхмышды. Орада 45—50 чаванын эсэри дарч олунмушду. М. KycejH Ьэмин чаван-лардан беш-алтысы Ьаггында (мэн да онларын арасында идим) хош сез Зазмышды ки. инди онларын АзэрбаЗчан эдэбиЗЗатында ез Зерлэри вар. Бир дэфа раЬматлик Мир Челал мэнэ деди ки, KycejH, ахы сан муЬарибэдэ олмусан. НиЗа муЬарибэ мевзусунда нэср эсэри Зазмырсан? Ше’рдэ пэр шеЗи вермак мумкун деЗнл ахы. Бу сез ела бил мани оЗатды. Казн Аслано-вун ЬэЗатындан баЬс едэн «Кенерал» романыны Зазма-га башладым. Романын бир неча фэслини Зазмышдым ки, ешитдим Моснвадан Огул-чански фамилиЗалы бир нэ-фар кэлиб. О, Казн Асланов-ла бир Зердэ олуб ва Ьаггында эсэр Зазыб. Достум Адил Баба Job мэнэ деди ки, aj Ку-cejH. бу мевзуда роман Зазылыб, сан даЬа езуну инчит* мэ. Мэн деднм кн, Адил, Огулчански Кэзини маним Но)афр 1949-чу ил. ва Ja дикар шэкялдэ JapiT-дыглары образларын baja-тыны jamajHpaap. Бу мэ’ва-да Ьаясы эдэби гэЬрэмаиы-ныз енза даЬа догмадыр? — Лаадыгларымын 90 фа-нзи кердуЗум, Зашадыгым ва сонра Гашлы несли итпЛам Ремарк ва башгалары Китле-етмэк асандыр. Дакки бу. ре гаршы чыхырдылар. Да-гаЬрэманлыг деЗил. Дункул, пи шаиримиз ШаЬриЗар «Ста-учуз шеЬрат намина деЗилан линград гэЬрэманлары» адлы сеалердир.    поема Зазмышды. Чох узаг кечмиш деЗил, Инди кечмиш чэбЬэчилэра он ил эввэл мани «Агчага- икраЬла бахмаг. онлара Jep-над» адлы ЬекаЗомэ керо ит- ли-]ерсиз сез атмаг. манчэ. тиЬам едирдилар ки, Kyja донкихотлугдур. Белэлэрин-республика рэЬоарлиЗина са- дай сорушмаг лазымдыр ки. ташмысан. Камин пекаЗеде Захшы. биз тоталитар режи-тэсвир олунурду ки, агчага- ми горумушуг, бас сиз инди над инсан ганы сорур вэ та* ни)© чабЬадэ деЗилсиниз, ер* ваиа, элчатмаз Jepa гонур. мани фашистлэринэ гаршы Бир кун заик едиб мани рас- HHja вурушмурсунуз? ми идарэлэодан бирина ча- _ Сиз ичтнман-снЗаси гырдылар. Кетдим. Дедилар июсесларэ Ьассас сэнаткар-ки, бас сан «Агчаганад» he- Йрдак2ыз Мустэгяллнк Золу на гадам rojMym Ааар-баЗчаны Пазыркы игтнеадм, CBjacH беЬраядая, гаршыдур-иадая узаглашдырмаг учуй иэ етмак лазымдыр? — Лузумсуз сезсеЬбот^ лар. шахе и иддиалар респуб-лнкада гаршыдурманы даЬа да дэринлэшднрир. Президент сечкилариндэн сонра мэн *Эдэби}]ат гэзети >ндэ чы-хыш едиб снЗаси лидерлари-мизи бнрлиЗа, эмэкдашлыга чагырмышдым. Демишдим ки, президент олмасаг да. Ьэр биримиз эсл азэрбаЗчанлы кими президент мос’улиЗ-JaTH ила халгымызын тале-]ини душунмэлиЗик. Мэн je-нэ да ез фикримдэ галырам. АзэрбаЗчанын мустэгиллиЗи вэ су^еренлиЗи. республнка-мызын тэчавуздэн горунма-сы намина игтидара кемэк етмак лазымдыр. — Бу кун эдэбиЗЗатымыз вэ мадэннЗЗатнмнз кгтисадн беПран бурулганында Зелкэя-евз га|ыга банзаЗнр. Бу бу-рулгаядая гуртармагын Золу-ну яадэ керурсунуз? — Бутун тарих 6oJy — Фирдовсидан узу бу Зана бе-Jyn санэткарларын чоху дев-лэтин мадди кемэЗине бел баглаЗыб. Индики базар иг-тисадиЗЗаты шэраитиндэ бу Зардым даЬа вачибдир. Мэ- Но)абр 1993-чм nil KaJacHHfla бнринчи катибэ са- дэннЗЗэт халгын тарихи, мэ -ташмысан. догрусу, таэччуб- навиЗЗатыдыр. Игтисади вэ-лэндим. Дедим, aj гардаш. 3HjJaTHMH3 на гэдэр afh¡P бу бэдии эсэрдир, маним Ьеч Да она МУТЛЭГ кимин бостаньша даш атмаг Зардым едилмэлидир. Респу -фнкрим олмаЗыб. На исэ, ликамызын Зеканэ ушаг жур-ппяпян чох 1*аныгара чых- налы олан «ЬеЗарчин* msjihJ шаЬиди олдугум Ьадисэлар-    йа    нэ    адверэсэн? дир. Бу_ .мэ «ада_бутун эсэр-    _    K»c*1«    «v* лэрим мэнэ догмадыр. «Бу    ,.    .    .    __ рулганлар» романы во онун ни мудафиэ еламэсаЗди|мэсэ гэЬрэмаиы Кэмид образы исэ .лв бвЗуЗэчэкди. маним учун даЬа озиздир. KeJflap ЭлиЗевэ шэхеэн мэ Кэмид сурэти 6eJ\'K гарда- ним Ьермэтим вар. Са!»лэ- орадан    МшмЗыл    "а6-    Ja    беЬранында богулур. Бу — — адверэсэн? тэсадуфан буну ёшидиб ма- — KycejH муэллим, енз дэ журиалнстсияиэ. узун иллэр редактор олмусуяуз. Мэням &1мэ олса1дыныз езунузэ сы суалы верэрднниз? О суалы верэрдим ки, шым Элиаганын вэ 20-30-чу    ^ ИЛ8 jaHainbi. онун беЗук . Ьусе1н АЙасзада 70 нл иллэрда Зетим галан Зузлэр- хидматлэри да е’тираф олун- h0 ¿упмусэн Эмрундэн лэ бакылы JeHHjeTMOHHH уму- малыдыр. КекаЗадэ мэн саДэ- оазыСаНмы? Ачыгыны де]им милашдирилмиш образыдыр. чэ бурократик иш услубуну    разыГам    Не^ан- Атам рэЬматэ кедэнда маним ТЭнгид етмишдим. Бу мисал* ’ аЛам опмаз 0тэн ипэ-7. ортанчыл гардашым *Сари- ла ону демэк истэЗирам ки. ои хатыола1анла кеоурам ки мин 10 Элиаганын¡ иса.13 о иллэрдэ Зазычыларын то- g дэ'нетсанларым аз ол-Jamu варды. Аилэнин оут^н хундугу эн ади мэсэлэлэрэ уа|ыД Аичаг инсанхаоя fax-агырлыгы бу 13 ]ашлы уша- ^с„,ас„ яо„ ке)дирир. чиЗнинэ душм\ шд^. мухтэлиф рэнк верирдилэр. „деалым олуб. Чалышмышам — Сиз алман фашястлэ ринэ гаршы агыр деЗушлар да иштирак етмиенниз. 0мру нузуи о иллэрн учун ЪеЗфся лэнмнренннз ки?    ____________ Jox. Инди ба аилэри де- jaHJap пислиЗими корэнлэр пэЗатдг ки. тэрэзинин Захшылыг ке-зу Ьэмиша агыр кэлсин. Амма о да вар ки, Ьамы учун е;шы олмаг чох чэтиндир ди Захшылыгымы хатырла рын AíinaJa кемэк етмак учун Элиага мэктэби атыб заводда ишэ кирди. Торначы ишлэ-Зирди. «Бурулганлар» рома-нында тэсвир етдиЗим сэЬна-лэрин Ьамысыны мэн аилэ-мизда, гонш\ ларда ез кезлэ-    Зирлэр ки, Kyja биз о замам    дЭц чохдурса. демэк ЬэЗатда римлэ кермушдум ___тоталитар режими мудафиэ    истэдиЗимэ гисман да олса Сон иллэр нчтнман-сн-    еламишик. Бу Занлыш фикир*    цаил ола билмишэм дир Виз Совет Иттифагыны    Мус.Ьнбэни    апарды Jox, фашизмдэн дунЗаны, илк    1 невбэда ез АзароаЗчанымы-    ЭлявэнаЬ    BAJPAMOB. JacH ЬэЗатымызда, пенхоло-киЗамызда чох дэЗишнклнк-лэр баш вериб. Эввэллэр Jas-дыгыныз эсэрлэр учун тэас-суфлэндяЗяянз аялар о луб-му? — Десэм ки Jox, бу, самими чыхмаз. Элбэттэ, олуб. Елэ эсэрлэр вар ки. онлары ЯЕДАКСМАДАН: By нушюр Нусе)и мувллимми уимиы-ма чехлу твлогрвм, моастуб копир. Охучулары, десг тамыш-79 шиш JyBwiieJw муиесмботило твбрмк адирлвр. тебрлидер > гошуяур, коркамли |а»ычымы»а чал сы угурлары врхулл)ырыг. Вив де Чума киле}и СУМГА1ЫТДА МЭСЧИД ВАРМЫ? — юхдур, теза вуневре исэ кеннвлир Сумга)’ыт узул иллор хвл-гымыаыи «Зулви Ьунор м#{-даняарындан олуб. By tuoht» рли, о. у куидв бир 6о1 учли-дай инсанларыи ша*иим* маЬ* иылар гошулуб, дастаилар ja-зы л ыб. Вали, или бавышд» Нам ким, Ьач иа унудуямаЗыб, Л амин бир uiaj )«да душма-)и6: ибадаткаН, масчид тикмак. Ииди бунуи кумаНыны мач* миш ЬакимиЦатии устума jat-хырлар. Милли истиглалы- -мызла а)унду»умуз кумлардо камумуза, динммиза га|ыды-шв бикаиалим кастаририкса, )аиа да иимдаиса, Нараданса 6yjpyr казла{иринса, буну иимин ajaPMHa |*змалы|ыг?1 Таассуф * ки, )ана иаза кул уфураилар талылыр, 1991-чи илда Ноаруз ба)рамы арафа-синда Сумгв{ытда ба<ук ha). ку)ла таза масчидим бунаврв-си го|улду. ШаЬарии о вахт-кы раЬбарли)и, дин хадим-лари, мииларла самин бу мараенмда иштирак атдилар. Гурбаилар да каенлдн... Лаким кунларин бирннда масчидин иишасы ила машгул олан 2 иамралн тикинти трас-тинин башчыларыны раЬбао-ли}а иагырдылар. СаЬбат гы-са аа гатн олду: «Тикинти дй-|йидырылсын, бу мши Туркн)а-Двн квлвн гардйшлйрымыз карачаклар». Бвлаликла, мае-чмдим тикмнтиси Дй|йндырыл-ды. Мймййтдйн топлаиаи аа-сймт истифадасиз гвлды. Турк-ларин иса шартлари агыр ол-дугундйи иш башланмады. Бу-.. чаара сумга|’ытлылара каз даты олду». HahajaT, бу Захыиларда ша-hap ичра Ьаким*Уатинда мае-чидин тикинтмси масаласина бахылыб. Ла)иЬа-смата санад-лариним арашдырылмасы аа ишии и «расы {анидам 2 нам* рал и траста Навала о луму б. Трастим мудирм hycajn Га-сымовуи кила)и:    Масчидим гикинтмсина Ьааасла бйшла-мышдыг. Элимизи ишдан со-)утмаса)дылар, инди{адак хщ-ли нш карулордм. О аахтлар тикинтииин да|ари да индики ними чох баНа двуипдм. Jana турк иниматчылары-ны нша чалб атмак фнкрнчда оланлар аар. Май бунуи ала)* hMsajaM. Чунки онларын roj-дугу швртлар jaHa чох агыр-дыр. * Насаблдмйларй кара, тн-кмнтмнин илк марНаласи учун тагрибвн 16 милком рубл та-лаб олунур. Турклар иео Намин иша 18 мнл|ОН Америка доллары талаб едмрлар. С039 ГУВВвТ:    Сумга)ыг) иншаатчылары ан четки ме-Гамларда бундам да мурек-каб ишлар карублар. Инаны-рыг км, онлар !ани ибадат-каЬы да тазликла учалдачаг, ба|'ук саааб . саНиби олачаг-лар. Флескер МАВВАРОВ. Дагытма^аг Ъвжхс&рл&ры.Г Азад, мустбгмл Нбмкарлар нттмфагы |арвтмаг баЬанесм или аелмнде азадлыгын ие муст®гмлпм|ин баЬрасини (емнма дадмагв, |амм шарамтда илк сбр-баст аддымларыны атмага башла|аи Азарба|иан Ьамкарлар Иттифагларыны cap дан, солдан ва Натта ичернден парчала|ыб дврытмаг истб|внлбра аа бутун бунлары лага|дликла са|р аданлара. А ч ы г мэктуб Замана лис, hajar агыр, Башымыза мулла )агыр. Биз» кунаш таза догур, Семинкмдир, манимкидмр, Бкзммкидир hap чур в ары, Дагытма)аг НамкарларьН Эсиркамаз га)гысыны, harr сазуну, ду|гусуиу. Кечирак ал соргусуиу, Jaзда, ja)да еленмесим, Башымыза гышын г ары, Дагытма)аг Намиарлары! Манн да|мш май писамса, Ме'иасы jox бош сасамса. Арзусу саф бир кесемсе — Наэырлама тол-туфемки, Тушлама сам мама серы, Дагытма)аг Ьамкарлары! Биз гопарыб hap ем фар)ад, haj да|ирдик олаг азад. Башламышыг )анн hajar ДаЬа jo хдУР маЬдудиЬат Сарбаст чалаг сазы, тары, Дагытма^аг Ьамкарлары! Багышламаз дааран бизи, Экам, бичам, гуран бизи. Bypyjep гер-бореи бизи. Эядан аармб саф бугрены, Ахтарма)аг арла, дары, Дагытма)аг Ьамкарлары! Велосипед кашф атма§ан, Намар jornia таре матма|ам, 1ахшылыгы теркмтма§ек. 1аманлардан, Црилардаи Тазча кенар олаг бары, Дагытме)аг Ьамкарлары! На голлары 6arnajeH вар, На |олларда сахла|аи вар. Торлаг до) и б агла|ан аар, Гара баг ы душу мак бмз ^* Чамам солгун, бупбул жары, ДагытMajar Ьамкарлары! Дузса акар ни)|атимиз, Варса акар га)ратммиз. Бир чабЬада бмрлашак бмз. Чатин кунда, дар ajar да, Еламаммш johy {ары, Дагытма^аг Ьамкарлары! Бмр-бириммзден узаглашеаг, А)рылыгдан саЬбат ачсаг, Гакылардам биз jan г ачсаг, Эмакчииии, зи)алыным Бас ким олар Aoery-japK Дагытма|аг Ьамкарлары! Дагытма)аг Ьамкарлары! Ьамид АББАС, чаи Республика КамитвсииииY3EJHP С9НЭТИ 0JP3ÄHP HoxcajHH чамнЗЗэтларян сы-расьша элавэ олунмуш Зени гурум «YaejHp Ьачыбэ)<®» адланыр. A3ap6aj4aH п*9Аэ" ниПатинэ мнеяленз теЬФа-лар вермиш бу инсанын Ьа-Заты ва Зарадычылыгы мус-тэгиллик иде)асы ва девлэт-чилик тэфаккурумузлэ сых баглыдыр. Унудулмаз бас* така рын емур Золу, сэнэт мэетэби, мусигя ирси нэ га-дэр кеннш еЗранилса да, оу вахтадэк там аЬатэ олунма-мышдыр. Милли девлэтими-зиц Зарадылмасы бу авээсиз хезияэнин иадиЗэдэк гаран-лыгда галмыш бир чох бу-чагларына Зенидэн бахмаг имканы вермишдяр. Муси-гимизда JeHH ера ачмыш да-Ьи сэнэткары ла|игинчэ ej* рэнмек зэрурэти бу naMHjja-тин Зарадылмасы илэ нэти-чэланмишдир. Тэ’сис конфрансында чо-mkJJothh низамнамэси габул олунмуш. УзеЗяр мусигиси-нин фэал таблигатчыларын-дан олан сэнэтшунас Фикрэт Эбулгасымов идарэ ЬеЗ’эти-нин сэдри сечилмишди!р. Тэш-килатын мэс’ул катиби Эли Мурадов мухбиримиза бил-дирмишдир ки, милли муса-гимизин дэриндан еЗранилмэ-синдэ. тэблигинда Y3ejap сэ-яети пэрастишкарларынын гаршысында беЗук вэзифэлэр дурур. МэмиЗЗэтин фэал лары яалышачаглар ки, XX Зузил-лиЗин сонуяда YeejHp ирся-пин мэ нэви тэкаяы илэ Азар-баЗчая мусигисини )еня мэр-ЬалэЗэ Зенэлтсинлэр. «ХАЛГ ГЭЗЕТИ». ЧуМ9    Jу АЛДАТДЫЛАР А кишилар, ким ма де|мр дасин, ман бундам сонра лап jya мин да ха)рнм олса aja-гымы Бакыдан гырыа го[аи да{илам. Бу на ишди калди башыма. Бир алам харч ча-киб гоишу сазу{нан кетдим хармче. О гадар малым геба-гында иа алдым ки? Кеда и да беш-алты чамадан хырда-хуруш алармышдым. Бир ком-ба|н, ики гадим лалаз (раЬматлик йенам дан галмыш ды), бир гармон, 100 матр чит парча, 10 фатоапарат. На иса, бунларын Ьамысыны орда да)ар-да|мазмиа саг дым. На олеум км? Нач бмлммрем го-Ьум-гардашын узуна нача 6е-хачагам. Нала гызымы дамн-рам. М*м дадим то{габагы чаЬизлмк бир uiaj аллам. Бу гадар харчи н габагында на алдым? 24 шамлы буллур чил-чыраг, дард )ун хаячв, 3 сервиз. Вассалам. На. {адымдан чыхмышды. Бир да ики даст ла{коаы кос-т{ум. Вассалам, шут темам. Инди азумуз да)ин, ман гызымы н узуна нача бахым. ВаллаЬ, а кишмДер, алурам хачалатимдаи. О лума на да-)им, бмлммрем. Бу бо)др |Оя кадасан, алдыгыи да ма олса ¡ахшыдыр, Сурн|анын мстаЬ-салы ики даст кост|ум ва она муаафиг а{аггабы. Вассалам, шут тамам. На, бири аз тала |аддан чыхмышды. велим да ала бир u»aj да да{мл. Видеомагнитофону де|ирем. О дур aj, таку луб галыб квахисс|он-каларда. Нач бмлммрем нача бахача-гам чамаатын узуна. Карам гоЬум-гардаш да Ьар ша)и баша душа. Ахы харичдм. О кум гаумммкил» квтмкш- дим. Нач узума да бахмады. ВаллаЬ, ихпдары аар. влдум хачалатимдаи. Ома ма алмыш-дым ахы. Икикассатлм магнитофон, 20 дана да кассет. ПаЬ, на ба|ук иш имиш. Вал-лаЬ, ал дум хачалатнмдан. Бундам сонра на олур-олсум, бир да ajarbiMbi авдаи 6aj»ipa rojaH да) ил ем. О г»дар башым гарышмышды км, азума бир ша) ала билмедим. Куч бала ила «Филипс* узгырхан ма-шыны, машыиым учуй магнитофон, бир да aenjyp чахол алдым. Вассалам, шут тамам. А л дат ды л ар мани.» Baj, aaj, аанм )ыхылды Нач арвад )адыма душмур. Тап-шырдыгларынын Ьач омда би> рини ала бнямамишам. Го) бир cnjahbija бахым. Ангорка кофта абадокнам 3 даст. На-раси бир раикда, сумкасы аа а)аггабысы да олсуи. Jax-шы ки, алмышам. Гыш палто-су, уаунбогаз итап|вн чакма* си, чурбачур халатлар, Франсы» атири, jox буму керак позам, чами икисимн алмышам, галанларынын Ьач бирмми ала билмедим. Инди нача бахача-гам араадын узуна, Ьач 6мл-ммрам. Алдатдылар мани, гардаш, aj иа билим баг бала, бостан бала. Наны бас? Манн о чур дат дан агыр кишилар fona салмаге калмишднлар. А|ыбдыр ахы, индм'маи онларын узуна нача бахым. На еар-на аар, Ьараоима бир блок «Марлборо», бир дана да алышгаи алмышам. ВаллаЬ ел-дум хачалатимдам. Инди да да/мрлар Чин jax-шыдмр. Jox, jox, алдада бмл-мазеих Ман Ьач japa ка дан де|мяам. Валка.» Рафиг САЛМАНОВ.AJI1APA ДА ИСИДЭРМИШ Бу кунларда республика Гызыл AJnapa ЧэмиЗЗотинин Мэркэзи Комитэсинин ва BeJ-нэлхалг Гызыл Хач Комитэсинин Бакы нумаЗэндвлиЗи-нин бир груп мэс’ул ишчиси Хачмаз раЗонунда олмушдур. СеНбат замены Гызыл AJnapa MeMMjJerrH Хачмаз раЗон комитэсинин фэалиЗЗати, Хачмаз paJoH эразисиндэ мэскунлашмыш гачгынларын вази/Зати, мэишэти, тибби-со-сиал проблемлэри диггэт мэркэзинда олмушдур. РаЗон ичра ЬакямиЗЗэтинин башчысы Мугэддас МеЬднЗев Губа—Хачмаз белкэси учун Хачмаз шеЬаринда зона Ьу-манитар база Зарадылмасына Ьэртэрафли Зардым кветари-лэчэЗини билдярмишдир. Хачмаз раЗонунда Ермэнис-тандан. Газахыстандан. Jy хары Гарабагдан ва сарЬэд раЗонларындан 5000-а JaxbiH гачгыя вар. Онлар эсасэн турист базаларында маскунла-шыблар. ГАЧ ва БГХК нумаЗэнда-лэри гачгынларын Зердашди Jh турист базаларында ю Хачмаз шаЬар 92 нвмрвли техники оешэ мэктэбинин Ja-тагханасында олмуш, вези] Зэтлэ    мараг    лан    мы    шлар. Дэрсликлэр вэ мэктаб лава зиматынын чатышмамасьша диггэт Зетирилмишдир. Гафар ЭСКЭРЗАДЭ, ГАЧ МК метбуат марка»-Г93ЕТ KOUKY КЕЧМИШ С0ФИРИН ФИКРИНЧ0 «Крисчен са|аис монитор* газатн »маядашлары ила нарушу Рус*)адан ]аннча га)ытмыш кечмиш АБШ сафири Роберт Стррусс Русн|анын асас игтисади чатинликлармнм сада-ламышдыр. Кечмиш сафири и фикриича, Руси/ада идереет-ма алараты ифлич олмуш, Koppyncnja алидами)а характари алмышдыр, сана)« ва иеид гасарруфаты истаЬсалынын Ьачмн азалыр, ишеизлар иса сосиал мудафиадаи маЬрумдур. Мар-казн банк зар«рла ишле)ен муассисалара )#рдымы касмир. Страусса кар«, Бирлашмиш Штатлар харичд«н га]ыдан Ьарб-чилар учуй маизил тикимтисии« ••сайт «¡ырмалы, бумунла да баш галдыран сосиал лартларчшыи гаршысыны ал малы- «Правда»НЕОНАСИСТЛ0Р JEH0 1ЫРЫШЫРЛАР Бу Нефтаиии истираЬат куилариид» СтокНолм )ахыилы-гында маонасистл»рин б«{и»лхвлг карушу к«чмрил«ч«к. Иса«ч полней мин салаЬиЛ»тлм нума)«идаси бу каруш барада дамиш-дир ки, биз бал« бир ¡ыгыичагын яачирилм«сич« мама ола билмерик. Накум«тин кар*ч»|и ¡«кана тадбмр гаршыдамы ка-рушун ба'зи иштиракчыларына алк»)а калма{и гадагам атмак олачагдыр.    «Комсамолска|а    правда»БИР С УТКА Б0РАБ0РДИР 200 Б0ДБ0ХТ0 Ьазырда Acnja — Сакит океан рекиону «лк»л«ринда мил-joM j»рымдам чох адам СПИД вирусу ила {олухмушдур. Ус* талик, Ьар 24 сват «рзинд« онларын са|ы т ах ми ней 2 мни артыр. Киндистан алимларинии прогчозларыиа тара. 2000-чи иладак ракиоида {ояухмуш шахсл«рии са{ы 10 мшнону ата билар. Ьиндмстан бу даЬшатли хасталмкла мубариза камлани-)асына даЬа б«)ук диггвт ]атирм»к магсадила ДаЬлмда СПИД yapa или мчи ба)и«лхалг крмгрес качирмвя ташаббусу ила чыхыш етмишдир. Бунуила алаг»д«р игтисади «аЬатдан ннс-батан кари галмыш даалатларла профилактика мши на, наркомами)# •• фаЬишалмил» Ь*рт«р«фли мубариэ«)« хусуси днг-гег {«тмрмелидмр.    «ТРУА»ИХТИСАРА ДУШЭНЛвРЭ БИЗНЕС ТвКЛИФ ЕДИЛДИ Чин Хмг Рсспублимсы Дммг Шуркыиын 6.ШЧЫСЫ Ли Паи Ьаддан артыг шмшмрдилммш ма'мур шататларыныи кут-лааи шакилда ихтисары Ьаггында ме'лумег вармишдир. О, ишдан азад • дипаи чохмил)Оилу ма'мурлар ордусуна биз-иасла машгул олмагы так лиф етмишдир. Бу мл ЧХР-да артыг 200 мин нафарадак «гырмызы капиталист» адландырыяан ja-нш бизнесмен neja« олмушдур. Онлар ееаеллер дааяат за naprnja идараларинд» чалышмыш, инди иса келиряе ишла?аи шириатларии саЬиби, ja да директоряарыдмр. / к 4 ;