Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 27, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ 21 HOMI* 1991-чм ИЛ. Hi JJ3 Аловлу шэрэф Сэни душунэндэ хатире долу Тэлэбэлик чагым душур Надыма. Де)ирэм Ьаны о Jauibifl Jaa JOAy? Саралмыш шэкиллэр чатыр дадыма* Бириндэ тэиликдэ )аша)анлар так ТэнЬалыг кзлмэсин fleja е]нкма. Гэми да бирликда дашь^анлар так Элини roJyocaH маним чинима. Бириндэ Japдымлы торпагындакы Ата очагында данышырыг биз. Ьэлэ да Банынын сорагындакы Тэбризи андыгча алышырыг биз. Бириндэ )оллары долашыг кими Буз кулак долмасын fleje rojHyMa, Сан Ja3 тэраватли сармашыг кими Голу ну ¿йлыбсан маним 6ojHVMa. Гардашым! Быг JcpHH тэрламамиш сан Ме1фибан ананын eB-eumjHjflHH. Анчаг бир синифдэ билирдим ки, мен Сан 6eJyK кулфэтин сон 6eiiiHjHjflHH. Сан нечэ садэ)дин мэ’сум ушаг так Дэрин кезлэринда кунаН батарды. Сэнэ гызларын да JaxbiH flajar так Бир иш тапшырмага арки чатарды. haJaTfla сан ела иcтe,дaдлыJдын, Бир алии дэрсдэ)ди, бир алии ишдэ. Инамда сан ела е'тигадльОдын, Сэнлэ 6eJyjypflY балача иш да. Ьэлэ тэлaб9Jкэн мудрик девранда Сэни кезлэ^рди JyKcaK мэгамлар. Бэс сэни Jama дан hgJah чаЬанда? Инамлар, инамлар. JeHa инамлар... Сэн даг 0влaдыJдынf ез ге)рэтинлэ Булаг cyJyHflaH да тэмиздин, гардаш! Елэ она керэ ез сурэтинлэ 0з мудрик халгына эзиздин. гардаш! Талабаяш доступ Ваха Меммедовун эзк» хаткрэскиэ Санин YpojHHAa Азэрба)чанын . Ики Jox. ]алныз бир унваны варды! Санин дилэ)индэ АзэрОДчанын Ларымчыг Jox, бутев дастаны варды! Квнлум Ae3Maj8HA8 узун Ьэсрэтэ Бир editar кезлэдим догма торпагдан. Сан еэун апардын мани caphaAa Балка Саваланы керам узагдан. Лад сенин мугэддас торпагларынын HepajKHH JejHÖ, cyJyHy ичди. Сонра да склаЬсыз oJлaглapынын Мард инсанларыны силаЬла бичди. Сез чэбЬа санса да ез дун)асыны, Де]ушда силаЬла горунар торпаг! СилаЬсыз олмагын илк мэ’насыны Май Табризда билдим гырх беш ил габаг Азадлыг мeJдaны га)нады-дашды. Фикирлэр биширен наИанк газан тэк. Ар сачлы далгалар саЬили ашды, Азадлыг H0fMecH чалды озан тек... Кимса тамам JyMy6 ганлы кезуну, Танклара емр етди: — кутлэни бичин! Сан танкын устунэ атыб езуну, Дедин эввэл маним устумдэн кечин. ДyJcaн да hap сезун тэмтэрагыны Ьэр дарда ишинла JapaJbipflbiH сэн. Догмалар догмасы Гарабагыны Ладдан Москвада гору)урдун сэн. Дема )атма)ыбмыш кэмфуреэт JaA да, Магам квзлэJиpмиш девран ичиндэ. О сэни аташлэ ¿андырды одда, Дедилэр «JaHbi6caH думан ичиндэ». Лох! Лох! Сэн мубариз Joлдaшлapынлa Душман куллэсинин Ьэдэфи олдун. KejAa да ез мэслэк гардашларынла Вэтэнин аловлу шэрэфи олдун... Эли ТУД9. «ВЭТЭН МЭНЭ САЬНБ ДУРСА...» кэнчэли ЬАЧЫ ЭЛИНИН ВАШИНГТОНЛУ НЭВЭСИ БЕЛЭ ДЕДИ — Ермэни capMaJacHHH тэЬ-силэ, миллэтэ вэ езунэ фа)да-лы ишлора. JyKcaK мэнсэб ал-мага rojyp. Бизимкилэр вахт* ларыны MaJxaHa пОбэтлэринэ. нэрдэ. хырда алверэ сэрф едирлэр... СеЬбэт Бакы дан. Шэкидэш Лэнкэрандан кетмир. Ьэр-чэнд «бизимкилэр» де1эндо америкалы мусаЬибим догру-дан да елэ бизимкилэри — aзэpбaJчaнлылapы нэзэрдэ тутур. Керунур. биз елэ hap JepAo бизик. CyMrajbiTAa да. Курдэмирдэ да. Мунхендэ да. Hjy-JopKAa да... Халга, миллэтэ YpajH jaнaнлapы да Ьэр jepAa бу душундурур. Бакы-да да, Парисдэ дэ... Киле]-кузары ону вэ онун кими минлэрчэ со]дашымызы дун]а.1а пэрэн-пэрэн салмыш таледэн, тарихин кэрдишин-дэн де)ил. Милли-патоложи тэнбэлли]имиздэндир. «От коку устдэ оитэр» — дуз дejиблэp. МусаЬибимиз иш адамы Сэлчуг Кэнчэрин коку иеэ чох дэринлэрэ. ады-ны cojaflbiHfla дашыдыгы KoH43ja кедиб чыхыр. — Бабам Ьачы Эли Ьу-се)нзадэни Азэрба)чанда чох адам TaHbijbip. Кэнчэдэ ту-тун фабрики са1шби олмуш-дур. Адил, мэрЬэмэтли бир инсанмыш. ФэИлэлэр учуй ]атагхана, кузэштли ги)мэт-лэрлэ хидмэт олунан JeM8K-хана тикдирибмиш. 1918— 20-чи иллэрдэ Ермэнистан-дан говулмуш 20 миндэн ар-тыг азэрба]чанлы гачгынын Кэнчэдэ )ерлэшдирилмэси учуй чох иш керуб. Нагыл-ларда олдуру кими, 7 оглу вэ 2 гызы вармыш. Мэн Ьэ-сэнин OFлyJaм. 1927-чи ил-дэ аилэмизэ гаршы тэ’гиблэ-рин шиддэтлэнди]и вахтлар-да атам. 22 )ашлы кэнч Тур-KHjaJa кедиб. Анкарада лит-cej вэ университет тэЬсили алыб, чэркэз гызына евлэ-ниб... Анамы тез-тез хатырла)ы-рам. Аличэнаб, кезэл бир гадынды. Мэммэд Эмин Рэ* сулзадэнин миллиjjэтчэ пол-jaK гызы олан икинчи арва-ды илэ рэфигэ иди. Рэсул-задэнин вэфатындан сонра мусэлман ады Лejлa олан бу ханыма haJaH олуб, тэсэлли вериб, )ардьш едиб. Атам елэ «Вэтэн! Вэтэн!» де)эрди. «Вэтэним бир кун hypp олачаг». — Aeja-Äeja кезлэрини JyMAy. — Инди A39p6aj4aH догру- дан да hyppHjJaT Joлyнa гадом rojyö вэ hap Ьалда хош-бэхтсиниз ки, Вэтэнэ бела бир вахт да кэлмисиниз... — де]э марагланырам. — Бураны бир чэннэт кор-дум. Ре^аларымын мэмлэ-кэтидир бу... Ьэм дэ Ьэ)эчан кечирдим. Вэтэним истигла-лиЛэтини е'лан етмишдир. Мэнсэ иш адамь^ам. Она керэ дэ ачыг данышачагам. Турки]э A33p6aj4aHbi рэс-мэн танымышдыр. Инди вэ-зифэмиз елэ етмэкдир ки. Гэрб, бутун дун)а A3op6aJ-чанын сездэ вэ ишдэ догру-дан да hypp олмаг hct3AhJh-нэ инансын. Гэрб бизнесмени Азэрба)чаны е’тибарлы парт-Hjop кими танысын. Вашга чур Ьеч кэс бу мэмлэкэтэ capMaJa rojMar истэмэз. 7 милJoнлyг бир мэмлэкэ-тиниз вар. АллаЬ бу торпагдан hen бир не’мэти эсиркэ-MajHÔ. Малик олдурунуз мэ-AohhJJoth, сэрвэти Гэрб мэдэ-HHjj9THHA9H, AYHja техноло-киJacындaн фaJдaлaнapaг Jyn-сэлтмэлисиниз. Биз — харичдэ JaiuaJaH cojдaшлapыныз иеэ сиза hap чур jap дыма Ьазырыг. Тэки Вэтэн бизэ. гурбэтдэки орул-ларына саЬиб чыхсын... Сэлчуг Кэнчэр бу сон чум-лэсиндэки фикри эсл иш адамы кими сэрраст ифадэ елэ-мишди. «Вэтэн бизэ сапиб чыхсын...». На кизлэдэк, A3ap6aj4aH бу 70 илдэ гурбэтдэки огулларына cahH6 чыхма!ыб. Бу кун Ермэнис-танын эн бе]ук довлэт ха-димлэри харичдэки ермэни диаспорунун Jeтиpмэлэpидиp. Бизсэ езумузункулэрин ады-ны бела чэкмандэн горхму-шуг. — Инди шукр, joллap ачы-лыб, —- де^р. — ГоЬум-эг- | рэба илэ корушмушэм. Эмим гызы Аси]акил ики дэфэ Турк^эдэ олублар. Будур, инди мэн дэ бурда, Вэтэн-дэ гонагам. Вэтэни инсанла-ры илэ таныдым. Мараглы керушлэрим олду. Сизин мил-лэт вэкиллэри илэ, Кэнчэнин вэ Шэкинин (орада да го-Ьумларымыз вар) cэнaje му-эссисэлэри илэ. Сэлчуг бэ)ин бу керушлэ-ри адичэ турист кэзинтиси олма}ыб. О. Aзэpбajчaндa ишлэ мэшгул олмаг фикрии-дэдир. — Вэтэним учуй базарла-ма (маркетинг), сэна)е, )ол, мэнзил тикинтиси, туризм кими саЬэлэрдэ элимдэн кэ-лэни едэ билэрэм — деди. Видалашаркэн бир арзусу-ну да кизлэтмэди. — Саг олсунлар, кэнчэли-лэр бабамы yнyтмajыблap. ШэЬэрин эн кезэл кучэлэ-риндэн биринэ онун адыны вериблэр. Азэрба)чан Прези-дентинин фэрманы илэ бир вахтлар мусадирэ едилмиш мулклэр саЬиблэринин варис-лэринэ га)тарылыр. Мэн дэ баба мулкумдэ бир музе) ja-ратмаг истэрдим... Зэннимизчэ, гэдирбилэн Кэнчэ чамааты да. шэЬэрин рэЬбэрлэри дэ бу тэбии ар-зунун тезликлэ Ьэ)ата кечмэ-синэ чалышачаглар. Фабрик, мэктэб ачан, )етим-)есирэ эл тутан, гачгынлара )урд^ува гуран, евлэр тикдирэн, су чэкдирэн рэИмэтлик Ьачы Элинин вашингтонлу нэвэси С эл чугун буна Ьаггы вар. Зулфугар РУФ ЭТОГЛУ, «Халг гэзети»нин мухбири.Ь А В А 27 НОМБР Бэ’зи )ерл^рдэ думан вэ чискин олачаг. Шэрг ра)он-ларында )агыш )агачаг, зэ-иф кулак эсэчэк. Аран ра-]онларында температур 8— 13, даглыг • ра 1онларда мус-бэт 7 дэрэчэ олачаг. Бакыда вэ Абшерон )а-рымадасында сэЬэр чискин кезлэнилир. Саш^эдэ 9—14* метр сур'этлэ хэзри вэ ши-мал-шэрг кулэ)и эсэчэк. Сэ* Ьэр кулэ)ин сур’эти сани)эдэ 18 метрэ чатачаг. Температур мусбэт 11 —13 дэрэчэ ДЭРБвНДДд НИЗАМИНИН А Б И Д 0 с и Дарыстанын Дарбэнд шэЬэриндэ тэнтэнэли шэраитдэ даЬи Азэрба)чан шаири вэ мутэфаккири Низами Кэнчэ-вннин абидэси ачылмышдыр. Бу Ьадисэ эсэрлэри поези)асы хэзинэсинэ дахнл олмуш шаирин анадан ол-масынын 850 илляк )убиле1и илэ бир вахта салынмыш- дыр.    - Дарбэнд дун)анын ан гадим шэЬэрлариндэн биридир. Ону эЪата етмиш алынмаз гала диварлары гэдимдэн бэри Авропа ила Acwja арасында бир нев сэрЬэд ролу ну о]на-мышдыр. Тарихчилэр куман едирлэр ни, Низами бу Jep-лэрдэ, Хазарин саЬилиндэ дэфалэрлэ олмушдур. Ь. ШАМОВ, СИТА-нын мухбири. МАЬАЧГАЛА.Т8СВИР А1ДЫНЛАШЫР НКФТЧАЛА (мухбиримиз- дай). Сон кунлэр ра)он мэр* кэзинин ва этраф кзндлэрин телевизи)а екранларында тэс-вир а]дын, ранклэр элван олмушдур- Сас сигналлары кэ-нар манеалэрдэн хе)ли тэмиз-лэнмишдир. Бунлар онун нэ-тичэсидир ки, бурада )ени телевизи]а етуручу станси)а-сы ишэ салынмышдыр. Бундан етру интенсив }&• ша)ыш зонасында ра)онун ез им кайла ры Ьесабына икимэр* табели бина тикилмиш. Мос-кванын «Высотник» кичик муэссисасинин истеЬсалы олан 85 метрлик антенна учалдыл-мышдыр. Станси)анын електрики Адыкезэл Адыкезэлов деЗир: — Тэзэ станси)а 15 километр радиусда олан эразидэ Бакы вэ Мэркэзи телевизи)а-нын верилишлэринэ рэнкли тэсвирдэ манеэсиз бахмага имкан верир. Лахын кэлэчэк-дэ бу имкан 100 километр радиусадэк кенишлэндирилэ-чэк.АЗЗРБАПАН ТЕЛЕВИЗШАСЫ КЭЛБ8Ч8РД8 Лени радио-телевизи1а етуручу станси)асы вэ дэ-низ сэви))эсиндэн 3250 метр )уксэкликдэки даглар-дан чэкилэн радиореле хэтти Кэлбэчэрдэ нэинки Мэркэзи телеви:зи)анын. Ьэм дэ Азэрба1чан телеви-зи)асынын верилишлэрини сабит га)дада гэбул етмэ-1э имкан верэчэкдир. Рабитэчилэри дага чых-мага мэчбур едэн Ьеч дэ алпинизм Иэвэси де)ил, )а-ранмыш вези])этдир. Ахы эввэлчэ Бэрдэдон Кэлбэ-чэрэ радиореле хэттини Мардакерт ра)онундан, Атерк кэндиндэн кечирмэк нозэр-дэ тутулурду. Лакин бу-радакы рабитэ станси)асы ики ил эввэл    ермэнилэр тэ- рэфиндэн сырадан чыха-рылмышды. Бу станси)а бэрпа едилсэ)ди дэ е)ни Ьэрэкэт тэкрар олуначагды. Буна керэ дэ )ени')оллар ахтарыб тапмаг лазым кэл-ди КэлбэМэри Азэрба]Ма-нын башга рекионларын-дан а)ыран    )уксэк даглыг шэраитиндэ    бела ¿оллар тапмаг асан де)ил. Буна бaxмajapaг чыхыш )олу та-пылды. Азэрба)чан раби-тэчилэринин    вэ онларын Москвадан. Турки]эдэн кэл-миш Ьэмкарларынын биркэ еэ’)лэри илэ Дашкэсэндэн ]олу чэтин кечилэн Муров-даг васитэсилэ рабитэ хэтти чэкилмэсинэ дайр ла]и-Ьэ Ьазырланды. Чох мурэккэб ла)иЬэнин Ьэ)ата кечирилмэсинэ тэк-чэ )ерли гуввэлэр де]ил. Москвадакы «Высотник» кичик муэссисэсинин мутэ-хэссислэри, Ьабелэ ири ел-чулу метал конструкси]а-лары даглара галдырмагы еЬдэсинэ кетурмуш «Азал-панх» авиаси)а ширкэти чэлб олунду. Радиореле хэтти эн гыса муддэтдэ ЧЭМИ Дврд    чэкилди. Нэтичэдэ Кэлбэчэр сакин-лэри нэинки Бакынын те-левизи)а верилишлэрини, Ьэм дэ бе)нэлхалг телефон рабитэсинин 60 каналыны гэбул етмэк имканы газан-дылар. Эввэллэр бу, мум-кун де)илди. «Телерадио» ИстеЬсал Бирли)инин рэиси Вагиф Муса)ев де)ир: — Кэлэн ил биз радиореле хэттини '•'Кэлбэчэрдэн Нахчыванадэк узатмаг ни)-)этиндэ)ик. Ахы мэ'лум ол-дугу кими,    ики а) бундан эввэл Бичэнэк станси]асын-дакы Нахчыван етур /чу гургусу партладылмышды. Лалныз пе]к рабитэ кана-лынын ичарэ1э кетурулмо-си барэдэ Москва илэ эл-дэ едилмиш оператив ве-рилиш тез бир заманда бэрпа едилди. Биз ичарэ муд-дэтинин кэлэн ил учун уза-дылмасы Ьаггында Руси)а илэ разылыга кэлдик. Лакин пе.|к рабитэси сон дэрэчэ баЬа баша кэлир: илдэ 2 милjoн маната. Буна керэ дэ Нахчыванда элавэ рабитэ хэттинин олмасы вачибдир. Бу хэтт дэ }уксэк даглардан кеч 4чэк. ДэлЧг дагын 3600 метрлик зир-вэсиндэ е)нилэ Кэлбэчэрдэ-ки кими етуручу гургу гурашдырмаг ни))этиндэ)ик. Бу гургу республика теле-визи)асынын програмлары-ны сабит га)дада гэбул ет-мэ)э имкан верэчэк, Нахчыванда е’тибарлы бе)нэлхалг телефон рабитэсини тэ’мин едэчэкдир. (Азэринформ). дузелмш А*аркмформум рвеми м»м-б»л«рд*и «лдыеы •• 1991-«и ил но]абрым 22-дв матбуат-да дарч олуммуш накролог-да марЬум МаЬаммад Наби о«лу Эсадоаун анадаи олдугу jap бала охунмалыдыр: Зан-ммлам ра)онунун БаЬарлы каи-ДИ. АХБ БРОКЕР КОНТОРЛАРЫНЫН, муессисаларин, тошкилатлаеын, идАРаларин рамарларинин ва AiPH-AJPU шахсларин НвЗвРИНвАЗЭРБА1ЧАН ХАЛГ БИРЖАСЫ БИЛДИРИР: Нмбатм биржа сасси|асы бу ил ио|абрыи 29-да Идман о|унлары сара|ыида (Нвфтчипар проспакти, М «А») олачагдыр. Ишшраичыяар саат 10-дан гв|да алыиырлар, сатыш саат 11-да башла)ыр. АХБ-нмн тммаратмнда иштмрак атмвк иата-(анлар сатыша го|уламаг малларын см|аЬысы барада биржа|а ма'лумат вармали, |адуд ал-маг мстаднкларм маллар учуй емфармш тагдмм етмалидирлар. Малларын сатылмасы учун АХБ мдара Нагатина малларын мавчудлугуну, )ермии, катм-рнлма муддатларннн ва арнзачннин малы raj-да алмаг Нугугуну таеднг адан санадлар тагдмм олунмалыдыр. Тичаратда иштмрак атмак учун арнзалар биржанын идара На|'атинда габул олунур. Унаан: Москва лрослактн^ 81. Талефонлар: 66-32-91Г 67-84-61. АХБ ИДАР0 НЕГЭТИ. Азарба)чан Раслубликасы Халг ТаНсмлм Назмрли|и А30РБА1ЧАН ТЕХНИКИ УНИВЕРСИТЕТИ 1991—1992-чи Даре или учум метаЬсалат-дан а{рылмагла Азарба|чан аа рус балмасина Ьазырлыг ша'басина, Ьврби хидматини 1991-чи млми najbi3biHAa битиран канчлари Ьарби Ьиссаним кандариши ила (форма № 3) габул адир. ССРИ-дан хармчда гуллуг адан канчлар Ьарби Ниссадан кандариш алма)‘ыбларса, о канчлар ¡арли Ьарби коммссарлыгдан канда-рмш ала биларлар. Санадлар 1991 -чи ил декабрын 1-дан 1992-чм илин ¡анаарын 10-на гадар Нар кун саат 10.00-дан 14.00 кими габул олунур. Назырлыг ша'басинин диила|ичилари даре илинин ахырында бурахылыш имтаНаны ае-рирлар. Бурахылыш имтаЬамыны муааффаги]-¡атла авран динл^ичилвр уйивврситатин кун-дуз ша'басиндв имтаЬан верен абитури|ент-ларла бирликда мусабигодам кечирлер. Элава ма'лумат алмаг учун бу унвана му-рачиот атмак олар: Бакы шэЬори, 0зизба|ов проспакти, 25, Азарба|чан Техники Униварси-тети, V корпус, 5-чи мертебе, 501-чи отаг. Телефон: 38-86-65. РЕКТОРЛУГ. LINA - KAROLINA LTDC№V 0"V1 ИСРАИЛИН «ЛИНА-КАРОЛИНА» ФИРМАСЫ A30p6aj4dH Распубликасы ила достлуг ва гаршылыглы влверишли игтисади олагалари меЬкэмл9ндирм0к магсадила тичарет ташки-латларыны, давлат муассисаларини, фабрик-лари, ассосиаси|алары. кичик муассисалари кооперативлари, совхоэлары, колхозлары, фермалары, ичарадарлары вэ еЛачэ да фарди шэхелари КЭЛ9Ч9КДЭ кениш чешидлэрда jyK-сак ке|фийетли текстил, тикиш-трикотаж, дари галантерее, тохучулуг, а)аггабы, ээркарлик, мармар, памбыг, jejnHTH. габлама материалла-ры. истеЬсал маЬсуллары ва маханизмлари кандармак барада илкнн саЬбата дэ'вэт едир ва авазинда мухталиф нввлу памбыг, Mejea консентратлары (алма, армуд, нар вэ сайр) ал-магы аЬдасина катурур. Кэнд тэсарруфаты назирли]инин, Канд та- сарруфаты арзаг маЬсуллары наэирл^инин, памбыгтамизлама заводларынын раЬ6эрли|и-нин назарина чатдырылыр ки, алынан памбыг аваэина истаиилан нов памбыг иплари верил-маси имканы вардыр. Фирма Ьамчииин камдар5ди)и машын вэ ме-ханизмларин гурашдырылмасына вэ ишэ бу-рахылмасына та'минат верир вэ бирка фаали)-)эт барада мугавилэ багламага Ьазырдыр. harr-Ьесаб совет пулу ил© разылашма аса-сында апарылыр. Бу унвана мурачиат един:    Бакы шаЬари, Низами кучаси, 81 Ы2-ли ев, мэнзил N2 25. Телефон: 94-74-19. Ьесаб № 603101, Насими pajoH давлат банкында, МФО 501145. Азерба)чан Респубпмкасынын Халг ТаНсмли Назирли)и АЗЭРБА1ЧАН ТЕХНОЛОКИ1А ИНСТИТУТУ кафедрларда бош олан ашагыдакы вэзифалэрм тутмаг учун МУСАБИГЭ Е'ЛАН ЕДИР: 1. «Автоматика ва Ьесаблама техникасы» кафедрасы — «ИстеЬсалын автоматлашдырыл-масы» фэнни узрэ: досент — 1 jep; «Ьесаблама техникасы ва програмлаш-дырма» фэнни узра баш муаллим — 1 jep. 2. «Кендан олан ма'мулатларын техноло-Knjacbi» фанни узра ассистент — 0,5 штат. 3. «Истилик техникасы» кафедрасы — «Аеродинамиканын эсаслары ва истилик техникасы» фанлари узра — ассистент т.е.н. —1 jep. 4. «Тохучулуг, ¿ункул canaje ва маишат хидмати машынлары» кафедрасы узра •— «Ма-шынга]ырманын технолок^асы» фанни уз рэ— асистент 0,5 шатат — 1 jep. 5. «Консервлашдирменин технолоки^асы» кафедрасы узра — ассистент 2 jep. 6. «Диллэр» кафедрасы узра; «Рус дили» фанни узра — муаллим — 1 jep; баш муаллим 1 jep. 7. «МуЬандис графикасы» кафедрасы yapo — досент — 1 jep; баш муаллим — 2 jep. 8. «Фалсафа ва с.с.м.н.» кафедрасына — досент — 0,25 штат. Бакы шаЬаринда ¡ерлашан чЭмтээшунас-лыг» факултасинда кафедраларда бош олан вазифалари тутмаг учун: 1. «Машын ва маханизмлар назери^эсм ва машын Ьиссалари» кафедрасы узра — профессор — Т jep. 2. «Ким)а» фанни узра к.е.н. ассистент — 1 jep. 3. «Физика» фанни узра ф.р.е.н. ассистент — 1 jep. 4. «Рус дили» фанни узрэ — муаллим — 1|ер. 5. «^ри-эрзаг малларынын амтаашунас-лыгы» кафедрасы узрэ — профессор •—1 jep. Профессор вазифалэрини тутмаг учун елмлэр докторлеры, профессорлар вэ ¡а елм-лэр намизэдлари, досентлэр мусабигада иш-тирак еда биларлар. «МуЬандис графикасы» кафедрасы узра досент вазифэсини тутмаг учун мусабигада алимлик дарачаси oлмajaн, лакин 10 илдан чох елми-педагожи тaчpYбajэ малик олан сариш-тали мувллимлер да иштирак еда биларлар. Мусабиганин муддати бу е лан дарч едил-дикдвн бир а\ кечэнэдэкдир. Санвдлари тэ'ли-мата yjfун олараг ректорун адына {азылмыш аризв ила бирликда бу унвана кандармак ла-зымдыр: 374711, Канча шаЬари, 28 Ма{ кучаси, 103. АзТИ. - Телефонлар: 3-65-48; 3-56-29. РЕКТОРЛУГ.АллаЬ рэЬмет елэсин Космик тэдгигатлар ЕИБ ХКБ Гусзр «Хэзри» ТЗ коллективи Тофиг Казым оглу Исма1ыловун фачиэли вэфатындан кэдэрлэнди)иии билдирир вэ мэрЬумун аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верир. Иш }олдашлары вэ достлары:    А. Элизадэ, Г. 9ли)ев, И.    Кэримов, Б.    Вэкилов,    М,    Багманов, Р. Badajee, С. Эли)ев, Н. Пашалы. Т. Ьэсэнов, Е. Aíajeea,    Л. Эл^ева, С.    Алы)ева.    Э.    Мэликова. T. TapaJeB,    М. Биииэтова, В. Сафэров. С. Суле)ма* нова. Р. Гурбанова. В. ШаЬбазова, А. Бабазадэ, А. Эзиэбэ^ва, О. 3ejHHjeB. О. Багырба)ова. С. Мэм-мэдова. 3.    Мурадова. Д.    EJea30Ba,    Д.    Гуляева, Ф. Ахундова, Е. bycejHOBa. Р. Чэфэрова, Г. Чэфэ-ров, Т. Сарычалинска)а Севил Гар)агды]в, анасы Шамы хакымыя вэфаты илэ элагэдар дэрин Иуэнлэ башеаглыгы верирлэр. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Т8ТИСЧИЛЭР    I    Ежеднелиал    вбщвстелиио-лояитлчлскля гамта I Еадакси|анын умааиы:    370158, БАКЫ ШвЬ9ЯИ, 1 Ивв®7?рдР^*ðР10 СИСЧИЛЭР.    I    Азербайджанском Республики.    _    |    КИРОВ    ПРОСПЕКТМ,    18.    I    a BAJPAMOB. A39KAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ I    I    Мв'ЛУМАТ    Y4YH    ТЕЛЕФОНЛАР:    9i^9%    I    ч.п. нМ3.лан««лыдьф. 23.00. Вв «ХАЛГ Г83ЕТИ.НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ | «Халг газвти».    I    »3-62-37,    38-51-68.     I    Имзал.ниыщдыр: 23.    . Индекс 66814    Ч    1    2    3    4    5    6    7    8    О    10    11    12    18    14    Бакы,    «Азэрбв1чан»    нэтриНатынын    мэтбээси. Баку, типография издательства «Азербайджан*. Тиражы 255549 Сифариш 7773 ;