Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 27, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 27, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ^ ” HOJA» iwi-w. ид. . ms ш УШАГЛЫГДАН ва-шьш бэлалы олуб. Бв]ук Вэтэн муЬари-бэси исэ hэJaтымы тамам алт-уст етди. Вэ'зэн мэна де-]йрлэр:    «TaлeJин угурлу олуб. алын 1азын хошбахт* дир...» Мэн исэ элавэ еди-рэм ки. дост сарыдан бэх-тим катириб. Экэр га]гы-кеш, начиб адамлара 1^ст калнб онларла yнcиJJэт баг-ламаса]дым. бу кун азу му хошбахт санардыммы? «Доступ варса чандан, горхма артыг чаНандан». Бу сезлэрии на гэдар ги]матли олдугуну сонралар аила-дым. h0Jaтдa раст кэлди-1им начиб. xeJиpxah инсан-лардан бири да Кеорки Марков иди. Онунла достлуру-муз эбэди олараг донмуш Сибир торпагларьшда алы-шыб ]анды, шв’лалэнди, Эв-вэллэр «Строговлар» адлы романы ила таныш олду-рум бу керкамли ]азычы маним тале]имдэ бвJyк рол ° Кеорки Марковла РСФСР Лазычылар Иттифагынын Иркутск вилaJaт ше’бэснн-дэ керушурдук. Бура маним учун о заман мэ нави гида алдырым догма ев иди. ЧэкдиJим аррылары ела бил бурада унудурдум. Кеорки Марков мэна шэ-Ьэрин «Художественны» кинотеатрында нитабхана мудири вэзифэсинэ ишэ ду-вэлмэкда. мэнзил алмагда ва башга масэлэлардэ дэ кв-мак етди. Бир дафэ мани та’чили Лазычылар Иттифагына ча-рырыб деди: — Бизнм эдэбиJJaт фон-дунда гэрара алыныб ки, сиза алты JYЗ манат Japдым едилсин. heJpэтлэ она бахдым. Марков элавэ етди: Ьамымызын гэрары белэди. Бу. маним учун кезланил-мэз шад хабар. бeJYк Ьади]-иди. Бир иша бахын, ва-саити онсуз да аз олан ви-лaJaт aдэбиJJaт фонду ез узвларинин пулундан касиб мана. ватаниндэн суркун едилан ]азычы]а кемак али узадырды. Де]ирлар ки. дост достун Ьэм севинчинэ. Ьам да дер-дина    шарик олмалыдыр. Кимсэ даЬа дуруст дeJиб: Экэр    бири хаЬишинэ керэ сана кемак едирсэ о, Jaxшы 1олдашдыр. Дост исэ кезлэ-маз ки. она агыз ачасан. HэJa    ehтиJaчын олдугуну эввэлчадэн дyjyб. езу к0MэJэ кэлэр.    Кеорки Марков да бела    ш0XcиJJэтлэpдэн иди. Ела бир заман иди ки, эн дорма адамларым, гоЬум-ларым, гэлэм достларым бела мэна мэктуб ]азмага чэ-сарэт етмирдилэр. О вахт Кеорки Мврмовуи мена му-насибэтини сезун- асл ма*-насында ÓeJyK гэЬраманлыг адландырмаг оларды. О ба*-зэн зарафатла AeJapAH: — Ьеч бизим учун нара-Ьат олма, hajanaH кечирма. Горхумуз JoxAyp. Бизи Си-бирдэи о jaHa cypMaJanaK-лэр ки... Кеорки Марков кимилар Сибирин эн 6eJyK сарвати — гызыл торпагын гызыл адамлары идилар. бизим муаснримиадир. О езунуя парлаг Ъушшязин. кезал квл9чaJo ииамы ила . бутун габагчыл 6amapHjja-та мансубдур. Ахундов ба-mapHjJaTHH шанлы отлу-ДУР>. керкамли рус ]азычысы-нын классикямяз Ьаггыцда мэЬаббатла дедя]и самими сеэлари ешиданда душуиур-дум:    «Кеорки Марковун езу да башариЛатий шанлы орлудур». да 1935-чи нлда беЬтан ма-териаллары асасында пар-ти]адан харич етмишдилар. Сонра барпа олунмушду. Кечей ил керушаркан деди ки. бу Ьагда хатиралар узэрин-да lüiuiajHp. О, дуррунлуг деврунде да аэаб чэкэн адамлара алиндан кэлэн ке-M8ÍH эсиркамирди. Кеорки Марков Бе]ук Ватан муЬарибасинин иш-тиракчысы олуб. Узаг Шэрг чабЬасинда дeJyшyб. пол- маня Ja3U4uci4HbiH бела им-засы Jox иди. Кеорки Марков меЬкам, садагатли дост кщм. Бела ке]фи^ат бизда индн иеча дэ азалыр. чылызлашыр. Вахтила миллатлар арасын-да олан yhchJJot. сафлыг. мэрдлик, раЬмдиллик учун дарыхмышыг. Ьазыркы му-раккеб. зиддиjjoтли деврдэ буна даЬа 6eJyK еЬти]ач вар. Адамларын чоху газаб-ли. кинли олуб. Батанимизда Суле/ман ВЭЛМЕВ: „Б8Ш8PИJJaШ ШАНЛЫ ОГЛУ“ (XaTiquiT дэфтэрнндан) Кеорки MoкeJeвичлз Ба-кыда ил к дэфэ 1961-чи илин апрелиндэ керушдум. О, ССРИ Лазычылар Иттифагынын катиби иди. Азэрба]-чанда кечирилэн РСФСР 9даби]]аты Ьэфтэсиндэ иш-тирак едирди. ...О заман К. Марковун элли ]ашы тамам олмушду. Taлejин Ьек-мунэ бахын. Вахтилэ Си-.бирдэ таныш ол|дурум дос-тумун бу эламэт^ар куну-ну кунэшли AзэpбaJчaндa. Лэнкэранда вэ Бакы да, бизим кичик мэнзилимиздэ геЗд етдик. К. Марков Азэрба]чан эдэбиЛатына дэрин мараг кестарир. классиклэримизе Зуксэк ги]мэт верирди. Бв]ук Ja3H4bi, мутэфэккир, философ М. Ф. Ахундовун анадан олмасынын 150 ил-лиjи мунасибэтилэ Jyбилej тэнтэнэсиндэ иштирак едэр-кэн Jaздыpы «BamapHjjBT оглу» магалэсиндэ AejHpAH: «Ахундов бизимлэ бирлик-дэ чыхыш едир. О. кечми-шин галыгларына гаршы, инсанларын сэадэти уррун-да апарылан мубаризэдэ Кеорки Марковун Ьам-]ерлимиз Фарман Салмановун Сибир нефтини кашф ет-маси Ьаггында ]аздыры хош сезлар дэ 6eJyK мараг до-рурурду. Ахы Фарманын атасынын да башы балалы олмуш, ингилабдан аввал чар Ьекуматине табе олма-дыры учун Сибира суркун едилмишди. Мэн Переделкино Japa-дычылыг евина тез-тез ис-тираЬэтэ кедирдим. Кеорки Моке]евичин бары бура ja-хын иди. Ьэмиша онунла. арвады, керкамли ушаг Ja-зычысы ArHHja Александровна Кузнетсова иле ке-рушурдум. Бир дефэ Переделкино Japaдычылыг евиндан Мар* ковун бардакы мамаилина заик вурдугда, о, узр иста-]иб деди ки, вачиб иши вар, ]арым саатдан сонра Мос-KBaJa кедэчэк, соира керу-шэрик. Ертэси кун JeMOK вахтындан бир аз кечмиш. о кезленилмадэн отагымын гапысыны де]уб ичари кир-ди вэ керушуб мани барына апарды. * Отаглары баЬалы ев эш-jacH ила фврл'ланмирди). Мэн диванда отурдум. О да Ьарданса бир стул та-пыб э]лэшди. 4aJ ичэ-ичэ ширин сеЬбат едиб Сибири хатырладыг... Ону да гeJд едим ки, ArHHja Александровна отуз илдэн чох мухтэлиф арыр хэстэлик-лэрдэн asHjJai чэкиб. Кеорки Марков она езу гул-луг едэрди. Мэн дафалэрла бунун шаЬиди олмушам. Кеорки MoKeJeBH4 Сталин девру даЬшэтлэринин hap узуну кермушду, гар-дашы Ьэбс олунмуш, езуну ковник рутбасинде ордудан тархнс олунуб. Онун «Мэ-ням муЬарибе илларим» китабында jaздыpы бу са-тирлэр jaдымa душду: «1 окт]абр. Луз ил jaшa-маг IlcтajиpaмI Ьардэн бир калачэк илларими Ьесаб-лaJыpaм. 1951-чи илда маним 40 Jaшым олачаг, 61-дэ 50. 71-да 60, 81-да 70. Бу Ьела сон Ьэдд дeJил...» Ьэ-гигэтан бу. сон Ьэдд олма-ды. О, 80 илли]ини гejд етди. Беш aJдaн сонра иса кезлэрини эбади олараг Jyмдy... Анчаг вдвбиJJaтын гь^шл фондуна «Строгов-лар>, «Ата ва орул», «Лерин дузу», «Калэчэк эсра» ки-ми абади jaшaJaн эсарлар бахш етди. Кеорки    Марковла    гырх ил давам едэн достлурумуз мани Ьэмиша руЬландыр-м(ышдыр. О, мушкул тале-1имв нур    сапмишдир.    Гэ- лам достларыма дeJиpди: «Суле]маны гopyJУн...» Кеорки Марковун бутун миллатлэрэ, хусусан азэр-бajчaнлылapa * Ьермат вэ маЬэббэтинэ Ье]ранам. О. Ьамишэ адалат тарефдары иди. Дарлыг Гарабар Ьа-диселари ону да чох нара-Ьат едирди. Лаэычыларла сеЬбатиндэ бизи мудафиэ едир, Ьаглы олдурумузу cejлвJиpди. Москвада рас-ми керушлэрин бириндэ Ер-мэнистан    Коммунист    Пар- тиjacы Мэркаэи Комита-* синин биринчи катиби Ару-тyнjaнын милли мэсэладэ-ки фикри ила paзылaшмaJыб ону тангид етмишди. Тэса-дуфи дeJил ки, К. Марков вэ^т едаркан «Правда» газетиндэ (28.IX. 91) чап олунан некрологда бир ер- баш верен ихтилафлар бе-JyK тэЬлукэ )арадыр. Элка-мизда илк милли заЪэр то-хумуну сапаи ермеии даш-накларыдыр. Онларын бед-xah амэлларинэ бирдефалик сон го)улмалыдыр. Ик-санлыры, достлуру горумаг мугэддэс борчумуз олмалыдыр. Бу, бэшари))эти бе]ук фачиэлардан хилас еда билец )еканэ чыхыш jo-лудур. К. Марковун бир xycycHj-)эти да варды ки, рутбеси, мэнсэби олма)ан достлары-ны унутмур, онларын та-ле1и ила марагланыр. ке-ма]ини эсиркамирди. Буна бе)ук урэк кэрек иди. Онун бир нечэ азв]^а)чанлы Ja-зычы)а — гэлэм достларыма хе)ирхаЬлыРЫ буна су-бутдур. Бэхти)ар ВаЬабзадэнин. Нэби Хазринин ССРИ Дев-Л0Т мукафаты лауреаты ады-на лаЗиг керулмасиндэ Кеорки Марковун да бе)ук хидмати олуб. (О заман К. Марков 9даби))ат, инчэсэ-нэт вэ ме’марлыг саЬэсин-дэ Ленин вэ Девлэт мука-фатлары комитэсинин сэ;ь ри иди). Маи гэлэм дост-ларымын ше’р китаблары-ны К. Маркова кендармнш-дим. О, Ьэмин эсэрлари 6eJyK мэмнуни))этл0 оху-муш вэ JyKcaK ги)мэтлан-дирмишди... ^ахшы )адымдадыр. о. Бакыда олдуру кунлэрии бириндэ шэн вэ Ьалим сэ-силэ мэна деди; — «Литературны Азер-ба)джан» журналында Ча-бир Новрузун ше’рини ма-рагла охудум, хошума кэл-ди, )ахшы тэрчумэ олунуб. Сонра мани Чабирин езу яла да таныш етдяяэр. Хош та'сяр багышлады. Сада, тэваэекар огландыр. Валя Ахундовла керушаяда ома дедим кн. бела чаванларыи ирели чакилмэсини арзу едардим. Экар салаЬи^атнм олса)ды...’ Вали А^^дов кулумсунуб Aaep6aj4aH Ja-зычылар Иттифагынын pah-бэрлн]и дэ онун Ьаггында )ахшы фикирдадир. — деди. Онун ше’рлари. хусу-сэн Фузуля]а hacp етди]н ше*р waraTaaaajHTAHjai...» Бир Ьафтадан сонра Ча-бир Новруз чУлдуз» жур-яалынын баш редактору та‘-JHB олунду. Бу. онун сонралар даЬа мас'ул вазифа-дэрда ишламаси учун такан яда. Кеоркн Марков маним Москвада чап олуяая «Се-чилмиш 8сарлар>им0 да му-гаддяма jasMHmffrfp. О. хе-]ирхаЬлыг етмэкдан вевг алан инсанлардан иди. Вела начиб шахси])вп1 унут-маг олармы?... Маи онунла емрунун сон Мунлэринадак мэктубла-шырдым. О де)ирди: «Муа-сир деврде телефон даны-шыглары тээссуф ки, «мэк-тублашма масаласини» сы-хышдырыб. )азычылар ав-вэллэр олдуру кими бир-бири ила аз )азышырлар...» О. ССРИ Jaзычылap Иттифагынын биринчи катиби, сонра садри кими мас’ул вэзифэларда ишла)андэ беле бир мэктубуму чавабсыз !го)мурду. Мэна кендерди-JH эллндан чох мэктубу-нун суратини Низами музе-]инэ тагдим етмишам. К. Марков 1991-чи ил февра-лын 24-да )азмышды; «Эзиз Суле]ман Вали орлу! Мэн Сиза телефонла дедим: «Араз» журналында чап- олунан «Ганады сын-мыш гущ да учармыш» по-вестиниз Hahajar, биза чат-ды. ArHHja Александровна ила ону учадан бирнафасэ охудуг. Сиза ва аилэниза кестар-диjимиз сада, эн адн ке-маЗимиза вepдиjиниз jyKcan THjMaT бизи мутаэссир етди. Бизи hap шejдэк аввал hejpaH еден Сизин начиб Ьаракатлариниз, сахаватиниз. TanejHH агыр зарбалари гар-шысында ajилмдмaJиняз. инсанлара б8cл8днjиниз сон-суз маЬаббэтдир. Китаб учун Сиза дэрин тэшэккурумузу билди-рир, ишиниздэ вэ hajaTAa нaилиjjaтлap apзyлajыpыг. Взиз ушагларыныза сала-мымызы чатдырмары ха-Ьиш едирик. Ьэмишаки кими самими Ьерматла Сизин К. Марков». Бу. Кеорки Марковун сон мэктубу иди. БМЫЯДА «MNH КИР KEW» ИАЕЫЛЫ 1АХУД МИСИР А30РБА1ЧАНДА ИЛК саркисини Ачды Дуяая Ва|ыддажы «Лваа» мабел евяща Ммецр Эраб Реслубдяжаеыяыя «Абоя1мр ipyn» фяривсыяыя тячврат сарямся вчыяппцдыр- Мвгааа варымывыя иь саддыры, ияштвхталарыяы выя бопиуру фояущдв мебед дастдаряяяя, нухтаянф чвшщддя ушвг кершдарм-яяя, вармф дарм ■а’мушшяыя боддуту «Мяя бяр на-ча» явгыдларыяа • бамэа|ярдя. — Бу. бизим Aз8pбajчaн-да илк сэркимиздир. — де-)э «АболЬер труп» ширкэ-тиннн преэидеяти МэЬэммад АболЬер сеЬбата бaшлajыp. Фирмамызын jaшы бир ясря етуб. Мэн дердушу наслин aYмaj«ндвcиjaм. «АболЬер труп» дун1ада ан мвшЬур меоея истепсалчы-ларындандыр. \ч ширкати вар. Бирв 1алныз мебел, дикари башга С0на]е маллары истеЬсал едир. Учунчу шир-кат .бе]налхалг тм«аратлв машрулдур. Сэркида «АболЬер груп»-дан башга 34 бejYк фир-манын мэЬсуллары нума-1иш етдирилир. Магсэди-миз ]алныз кoммepcяja фэа-лиjjoти дejил. ejни заман-да Азароа]чанын ири завод, фабрик ва ширкатлэ-ри ила бирка муассисалар. элагалэр japaтмaгдыp. Си-зинла эсасан бартер муба-диласи eдaчajик. •— Мисир тарефи ила рес-публикамызын алагалари-нин мараглы тарихчаси вар — дej8 Москвадакы Азар-ба]чан ичмасынын садлж Фуад Искэндэров сеЬбэта гошулур. — Кечмиш ССРИ-нин Мисирдаки сафирли-jицдэ Азар^]чанын ез ну-мajэнд8cи ИсрафНл Вакиг лов ]ерлэшдикД8Н сонра О/ республикамызын ишкузар даиралари ила Мисир ну-мajэндэлapи арасында васи-тaчилиjэ башламышдыр. Республикамыздакы кэркин BaaaJJaTa 6axMajapar «АболЬер труп» фирмасы илк ад-дымы атыб. Мисн1^ил8р бу ИЛИИ HjyAyHAa BaiOiija кэлмишдилар. Илким разы* дыра эсасан харичи порт-Hjopaap бизда меоел истеЬ-)салы узра бирка муаосяса }аратмалыдырлар. О вахт фирманын башчысьшы Президент А. Н. Муталлибов езу габул етмишди. Керушда ишкузар эмакдашлыг баре-да кениш сеЬбат кетмиш-ди. Совра биаим HyMajaH-далар Мисира да’вет олун-дулар. Сафар заманы Ми-сяр Ьекуматинин узвларя Республикамыз ила бир* баша игтисади алагалар ja-ратмаг истадаклэрини бил-дирмишлар. JepH кэлмишкан c^Tja6p ajMHAa Мисирин маркази газетлари республикамыздакы CHjacH BQSHjjaT, рекион-да кеден муЬарибэ Ьаггында A3ap6aj4aH Республи-касы Али Советинин садри В. Гафарованын мусаЬибе-сини дэрч етмншдир. Бу-куику сэрки багланмыш мугавилэлар чэрчивасинда кечирилир. ЭСас мэгсэд республиканын муэссисэла-рини Мисирин cdHajecH иле таныш етмак ве ишкузар алагалар japaтмaгдыp. СэрКинин ачылышы ила алагадар матбуат конфран-сы кечирилмишдир. ВаЬид 93И30В. . «Халг гэзетя»тш мухбяря. АЗЭРБМЧАН БАГГЫНДА ФИЛМ ЧЭКИЛИР Франсанын «Пиксел-видео» кинофирмасы Бакыда A3ap6aj4aHa Ьэср олунмуш «Биз...» адлы санадли сери-алын чэкилишинэ башла|ыр. Бу Ьагда «Асса->Ираде» Aкeнтлиjинин мухбиринэ Бакы Инчэсэнэт Мэрказиндэ мэ’лумат вермишлэр. ДYHjaнын бир сыра елкэлэри ба-радэ мараглы филмлэр чэкмиш фирманын эмэкдашлары Ьэр Ьансы бир Халгын hэjaтынa Ьеср олунмуш 52 дэги-гэлик лентлэрда Ьэмин халга хас олан кejфиjjэтлэpи та-мaшaчыja ajAHH шэкилдэ чатдырмара чалышырлар. ИРАН МЭ’МУЛАТЫ БАКЫДА HoJaбpын 26-да сэЬэр тез-дэн Тбилиси проспектиндэки Пдман capajынын кассалары гаршысында бejYк нввбэ вар иди. Лакин бу чур марагы идман japышлapы де]ил, бил-дир олдуру кими, Иран Ислам Республикасы Шэрги Aзэpбajчaн эjaлэти фирма-ларынын мэ’мулаты сэркиси догурмушдур. Сэркинин рас-ми ачылышы нojaбpын 25-дэ олмушдур. Сэрки Aзэpбajчaн саЬиб-карлары ила ишкузар муна-сибэтлэрин даЬа да инкишаф етдирилмэсиндэ, республикамызын дахили базарындан истифадэ едилмэсиндэ мара-ры олан Иран саЬибкарлары-нын тэшэббусу илэ кечирилир. Сэркинин ачылышы мэ-расиминдэ дэ бу барэдэ да-нышылмышдыр. Aзэpбajчaн Республикасынын баш нази-ри Ь. Э. Ьэсэнов вэ Иранын Шэрги Aзэpбajчaн эjaлэти-нин валиси Экбэр ПэрЬизкар мэрасимдэ олмушлар. Онлар гejд етмишлэр ки, билдирки експозиси]а кими, бу илки eкcпoзиcиja да ики халгын бир-биринэ jaxынлaшмacынa. онларын арасында тичарэт, мэдэни]]эт элагэлэринин, меЬрибан гоншулуг мунаси-бэтлэринин инкишафына хид-мэт едэчэкдир. Индики сэркинин фэрглэн-диричи xYcycиjjэти ондан ибарэтдир ки, бу дэфэ сэр-кидэ ЗОО-дэн артыг фирма иштирак едир, бу исэ бнл-диркиндэн тэгрибэн ики дэфэ чохдур. Техноложи ава-данлыг вэ кэнд тэсэрруфаты мэЬсулу истеЬсалы илэ мэш-гул олан даЬа чох фирма кэл-мишдир. Лакин сэркинин чох-cajлы тамашачыларында ху-суси мараг доруран чохлу jYнкYЛ cэнaje мэ’мулаты да нYмajиш етдирилир, Иран са-Ьибкарлары умид едирлэр ки. биркэ муэссисэлэрин ja-радылмасы, бартер севдэлэш-мэлэри, cэpЬэдjaны тичарэт Ьаггында гаршылыглы сурэт-дэ фajдaлы сазишлэр сэркинин нэтичэси олачагдыр. Сэрки декабрын 4-дэк давам едэчэкдир. (Азэринформ). Чэлилабад хабэрлари МААШЛАР АРТЫР. CAfbIM ДА PajoHyH колхоз вэ совхоз-ларында чалышанларын эмэк Ьаггы онларын зэЬмэти му-габилиндэ чох ашагыдыр. Зерлэрдэ экинчилик вэ hej-вандарлыг мэЬсуллары истеЬ-салынын кетдикчэ азалмасы-нын башлыча сэбэблэриндэн бири дэ мэЬз будур. Адам-лар тэсэрруфата лазымынча чан jaндыpмыp, ишдэн jajы-нырлар. Буна керэ дэ pajoH ичра haкимиjjэтинин рэЬ-63paHjH тэсэрруфат ишчилэ-ринин 9M9jHHHH 0ДЭНИЛМЭСИ учун тариф дэрэчэлэринин артырылмасы барэдэ гэрар гэбул етмишдир. Биткичилик-дэ чалышанларын эмэк Ьаггы 2.2 дэфэ, hejвaндapлapынкы 2 д^э, тракторчуларынкы 2,5 дэфэ, тэсэрруфатын ди-кэр саЬэлэриндэ чалышанларын мэвачиби 1,5 дэфэ jyK-сэлдилмишдир. Тэкчэ бу Ье-саба Hojaóp—декабр ajлa-рында кэнд тэсэрруфатында ишлэjэнл9pэ элавэ олараг 2,5—3 милjoн манат эмэк Ьаггы едэнилэчэкдир. • Бу тэдбирлэр елэ илк кун-дэн сэмэрэ верир. Узун »гуд-дэт мунтэзэм олараг ашагы душэн суд сагымынын Ьэчми артмага башламышдыр. Та-сэрруфатын дикэр саЬэлэ-риндэн дэ хош хэбэрлэр еши-дилир. КвШР ГаЛБИН, h9M Д8 ОРГАНИЗМИН А!НАСЫДЫР Республика pajoнлapы арасында биринчи олараг Чэлилабад поликлиникасында иридодиагностика кабинети тэш-кил едилмишдир. Она эввэл-лэр Москваэтрафы шэЬэр-лэрдэ ишлэмиш Ьэким-ири-долог РэЬим Гyлиjeв башчы-лыг едир. О. кез 696djHH9 бахмагла хэстэликлэрин дэ-гиг диагнозуну мYэjjэнлэш-дирир. Р, Гyлиjeв flejnp: — Нисан организминдэки чуз'и дэjишиклик гыса муд-дэтдэ кездэ тэзаЬур едир вэ из салыр. Грамофон валын-дакы чизкилэр хусуси «Hjna» васитэсилэ сэсэ чeвpилдиjи кими иридолог да кездэки излэри хусуси усулларла арашдырыб дахилдэн «сэда» алыр. ШЯэсиз, дэрмансыз, лаборатори 1асыз... Иридоложи MyajHHa са-дэдир, аз вахт апарыр, организм учун там зэрэрсиз-дир. MyajHHa едилэн шэхсе фэрди Занашылыр. Анадан-кэлмэ ва сонрадан газаныл-мыш гусурлар, ирси хэсталик-лэр ашкар едилир. Бу заман хэстэликлэрин eтимoлoкиja• сы. кедиши вэ нэтичэси барэдэ этрафлы ма’лумат элдэ олунур. Ахы кез тэкчэ гэл-бин дejил, организмиИ дэ aj-насыдыр. JeHH кабинета гоншу Са-бирабад, Имишли. Биласу-вар, Лерик вэ башга pajoH-лардан мурачиэт еданлар чо-халыр. АБШ ЬеКУМЭТИ НИ1Э Н APAh АТДЫР?.. гэзЕтин да АДЫ да!ишди, канрзрии да. Узун црилликлэр ар-зиндэ «Сосиализм    тар- лачысы», «Тахылчы:^. «Je-ни кун» адлары    илэ чыхан pajoH гэзети сон кунлэр «Ьэмэшэрэ» ады илэ нэшр олунур. Ьэмэшэрэ гадим A3ap6aj4aH шэЬэринин адыдыр. Онун харабалыгла-ры инди дэ Чэлилабад jaxuH-лыгындадыр. «Ьэмэшэрэ»нин охучула-ры ону инди Ьэмишэкиндэн даЬа сэбрсизликла xeaAajHp-лэр. Ахы Ьэр немрада мараглы jeниликл8p дэрч олунур. Будур онлардан бир не-часи: Чалилабад PajoH Ичра haKHMHjjaTH * башчысынын ферманы илэ Пришиб шаЬа-ринин тарихи ады — Ке]тв-пэ езунэ гajтapылмышдыp. AHApejeBKa кэнд Советли]и Гаразанчир Coвeтлиjи, Покровка КЭНДИ Ш8hдаjap ад-ландырылмышдыр. машадн маьаммад хмабаны Чалилабадлылар Мэшэди МэЬэммадин адьшы азиз ту-турлар. О, эсрин эвваллэрин-да шэпэрин эсасыны rojMym. ез вэсаити Ьесабына онун баш планыны Ьазырлатвшш, сонрадан Чэлилабадын тики-либ тэшэккул тапмасына башчылыг етмишдир. Бу хе-jnpxah инсан мин-мин гэлб-дэ jypA салмышдыр. Буна керэдир ки,- узун -онилликла-рин тофу-горхусу Мэшэди МэЬэммэдэ олан еЬтирамы. миннатдарлыг 1шсснни ча-лилабадлыларын ypajHHnaa чыхара билмамяшдир. Га-дирбилан чамаат онун маза-рыяы тапыб абадлашдыр-мыш, адыны абэдилашдир-мишдир. PajoH pah6apHHjH Чалял-абадыя маркази Ленин ку-. часини Машади МаЬаммад хи]абаны адлаядырмышдыр. Бир иеча километр узаяан хи^банда абадлыг. тамналик ишлэри апарылмыш, чохлу ишыг левЬэлэри, кестарнчи-лор «Хтяг гэаетя»яяк мухбяря. <БНЗ БОРЧЛАРЫМЫЗЫ адэ!ачазик» УКРАДНА БАШ НАЗИРИНИН МеВГЕЛИ БЕЛЭДИР Укpajнa Ьэлэлик Итти-фагын борчлары Ьаггында меморандуму имзаламамыш-Дыр. Республика Ьекумаг ТИНИН башчысы Витолд Фокин Москвадан гajытдыг-дан сонра демишдир ки, «Биабыр^ы сэнад» имзала-ныб вэ КИМ ки, гэтиjjэт квcтэpмэjиб бу сэнэди им-зaлajыбca. буну ез халгы-нын xejpинэ eтм9jиб. Ицц кундэн сонра брифингдэ баш назир ез сезлэрини тасдйг едиб, амма мввгejи-ни бир гэдэр Jyмшaлдыб, «Извecтиja» газетинин - мух-бири jaзыp: «Брифингдэ В. Фокинин дeдиjиядaн а/дын олду ки, Укра]на кечмиш Совет Иттифагынын харичи борчуяун езунэ аид Ьиссэсинн гejдcиз-шapтcиз eдэjб^чэкдиp. ,««БвJYK Jeдди-лэр» групунун нYмajэнд9-лэри илэ данышыглар сэна-динин республика тарэфин-дан имзаланмамасы харичи банк саЬиблэри ила принси-пиал масэлэдэ фикир ajpы-лыгы демэк дejил, Итти-фагын борчлары проблем-лари илэ • мэшгул оланла-рын иш методларыны гэбул eтмэм9jимиз демакдир». Укpajиa баш назяринин фикриича, кечмиш Иттифа-гын баш идарэлэри ССРИ-яия харичи боряларынын Ьэгяги мэблэгини респуб-лякалардан кизладир. ха* рячи елкэлэрдэки эмлакы-мыз барада мэ’лумат вер-иирлар. Иттифагьш харич-дакя актявлари барэдэ мэ’-луматы ерт-басдыр едирлэр. «Экэр Укpajяa кечмиш Иттифагьш харичи борчлары ва актявлари барада сэ-Ш ма’лумат алмаса иг-тясади бирлик Ьаггында му-гавнлаяня ^чу маддэсин-дакя имканлардан истнфа-да етмак Ьугугуну езундэ caxлajыp>. Американьш ишкузар да-ирэлэринин jaxuM мэ’лумат-лы органы олан «Уолл-стрит чорнел» гэзети jaзыp ки, АБШ Ьекумэти Укра/нанын там иcтиглaлиjjэт е’лан едэ 6илэчэjиндэн «чох нараЬат-дыр». Газет jasbip:    «Президент Буш вэ онун эн jaxын муша-вирлэри ebTHjaT едирлэр ки. VKpajHaHHH тамамилэ а]рыл- масы кечмиш совет респуб-ликалары арасында эмали иттифаг ]арадылмасы план-ларыны поза билэр вэ гоншу-лугдакы кучлу l^CHja илэ тэЬлукэли гapшыдypмaja кэ-тириб чыхарар. Нэтичэдэ Ье-кумэт Укpajнaны тезликлэ танымага чан атмыр. Мэ’лум олдугу кими. yKpajHa Авро-панын мэрказиндэ Франса бе- jyfcayKAd jeHH бир елка демэк оларды». Лакин «Уоллч:трит чорнел» гэзети jaзыp ки. Ар евэ гаршы тэз]иг артыр. Td3jHr кес-тэрэнл^ бела Ьесаб едирлэр ки. «АБ^Ш демократии истиг-лaлиjjэт Ьэрэкатынын тэс-диг едилмэси мэсэлэсиндэ тэ-рэддуд етмэмэлидир». Газет ]азыр:    «Ьокумэтда даЬа raiHjjdTAu аддымлар ФЭЬЛдЛЭР вэ КЭНДЛИЛЭР СИЛАЬЛАНЫРЛАР СилаЬ ингилабдан соиракы иллэрдэ олдугу кими, ]ени-дэн Куба реаллырынын aj-рылмаз бир Ьиссэсинэ чев-рилмишд1ф. Лерли haKHMHj- j9T органлары napinja гурул-rajынын гэрарларыны jepHHa jexHpapaK муэссисэлэрин вэ кэнд тэсэрруфаты коопера-тивлэринин «чинajэткapлыг-ла мубаризэ учун» japaTAHr-лары фэЬлэ вэ кэндли бри-гадаларына силаЬларын naj-ланмасына башламышлар. Лерли кутлэви информаси-ja васитэлэри силаЬлы бри- гадаларын japaдылмacы барэдэ олдугча аз ме'лумат вер-мэлоринэ 6axMajapar. онларын барэсиндэ ба’зи хэбэрлэр мэтбуат сэЬифэлэринэ чыха билмишдир. «Гранма» гэзети jaзмышдыp ки. Ьаванада «эн вачиб муэссисэлэр арасында силаЬларын пajлaнмacы про-сеси» нефт е'малы заводун-дан башланмышдыр. EjHH за-манда najraxTAaKH тахыл е’малы комбинатынын вэ гида jarлapынын истеЬсалы фабрикинин бригадаларына тэнтэнэли шэкилдэ силаЬ тэг- дим олунмушдур. Газет мэга-лэсиндэ кестэрилир ки. ^и-лаЬлы фэЬла бригадаларыныя japaдылмacы «зэЬмэткешлэ-рин чалышдыглары муэсси-сэлэрдэки мадди сэрвэтлари онларын езлэринин мудафиэ етмэсинэ jeяэлдилмиш пла-нын бир Ьиссасидир». Ma’-лумдур ки, силаЬларын naj-ланмасы просесинда илк та-лэбат малларынын истеЬсалы илэ мэшгул олан завод вэ фабриклэра устунлук вери-лир. АБШый таклиФина ]алныз иордаииза ва ливам разы олмушлар Jaxын Шарг узра сулЬ да-нышыгларынын икинчи мэр-Ьэлесинин кeчиpилэч8jи ]ер вэ вахт эввэлки кими суал алтындадыр. Буну бела бир факт ajдын кестарир ки, базар ертэсинэдэк рекионда ни-зама салма мэсэлэлэри уз-рэ икитэрэфли данышыглара декабрын 4-дэ Вашинртонда башламаг барэдэ Бирлэшмиш Штатларын тэклифинэ Иор-дaниja вэ Ливандан башга Ьеч бир тэрэф разы олдугу- ну билдирмэиишдир. Ьамин тэклиф АБШ-ын харичи cHjac9T идарэси тарэ-финдан Исраилэ. Лахын Шэрг сулЬ просесина чалб олунмуш эраб девлэтлэринэ вэ Фэлэстинин HyMajaHAaaapH-нэ кендэрилмишди. Чаваб учун сон муддэт но)абрын 2S на Ta’jHH едилмишди. Лакин базар ертэси АБШ девлат департаментииин рэсми нума-jaHAacH Маргарет Taryajaep билдириишдир ки. HHAMjaAaK на Исрйилдэн, на дэ даны-шыгларын CypHja ва фалэс-тинлилэр кими дикэр эсас иштиракчыларындан чаваб алынмамышдыр. Бутун бунлара 6axMajapar. АБШ икитэрэфли эрэб—Ис-раил диcкyccиjaлapынын баш-ланачарына умид бapлajыp. Бирлэшмиш Штатларын фик-ринчэ, Мадриддэ башланмыШ просесин урурсузлугла нэти-чэлэнмэси «бутун ДYнjaны Ma’jyc едэ билэр». Ч«иубм Осети|«де 6«ui ••рммш дагыдычы мл-з«л«д«м мл )лрым кечир. О лмт рф|ои мФрнтам -i Мала ГФсабФсм )ар-яа )амсам олмушду. Ии-дм)ада« харабалыгла-рым Ьоч )арыса1 гамма-лаима{мб. Бир {амдан да муидаи-кума )амм ба-лалар «атиром мумагм-ша... Адамлар Кала да харабалыглар мчарммм-да ' jauiajMpaap. Зарар *00*«ФНЛФрФ Нам Ьумамм-тар }ардым да калмб чагмыр, маЬрумиЦатяа-рми сому коруммур. ^ Коау }ашлы гасабо саимилорм; СИТА-ими фотохрамм' атылмасына тэрэфдар олан-ларын cajы артыр». «Уоллстрит чорнел» газети бир сыра федерал идараларин адлары чэкилиэj8H вэзифэли шэхслэринэ эсасланараг бил-дирир ки. «мудафиэ назири Ричард Чejни вэ онун Пен-тагондакы кемэкчилэри Ук-pajнaнын мYCTэгиллиjинин тезликлэ танынмасына тэрэф-дардырлар». УЧУНЧУ БШЭЛХАЛГ КОНФРАНС Чили пajтaxтыиын ичлас салонларындан бириндэ бутун гитэлэрин тэгрибэн 20 елкэсиндэн кэлмиш онларча HyMajaHAacH мутэшоккил зо-ракылырын гурбанларына ]ардым кестэрэн мэркээлэ-рин вэ тэ'сисатларын бурада ачылмыш З-чу бejнэлxaлг кояфрансында иштирак едир. Ишкэнчаларин гурбанларына БМТ кенуллу japдым фондунун. Ьабелэ Скандина- BHja елкэлэринин бир сыра rejpH-hoKyMaT тэшкилатлары-нын тэшэббусу илэ чарырыл-мыш керушун мэгсэди cuja-си peпpeccиjaлapын гурбанларына пси^отерапевтик вэ дикар нев japдым кестэрил-мэси. онларын психоложи сагламлырынын барпа едилмэси вэ нормал bajara rajra-рылмасы саЬэсиндаки билик вэ тэчрубэ мубадилэси кечнр-макдир. Конфрансын ишти-ракчылары планетин бир чох рекионларында гачгынларын B83HjjaTHHHH Ьэм Ьугугя, етик, Ьам дэ сырф амэли мэ-салэларини назардан кечира- чэклэр. Бирлэшмиш • Миллатлар Ташкилатыяыя статистика ' мэ’луматына керэ. гачгынла-рьш cajbt азы 80 мил]он на-фврдир. онларын 8KC8pHjjaTH учунчу AY«Ja елкэлариндэ ja-ша]ыр. Ксжфрансын чыхыш едан HYMajaHAaAapHHMH кос-тэрдиклари юти. гачгынларын нэннки jeMaja вэ пал* палтара ehTHja4H вардыр. Ьэрчэнд онларын та’мин едил-меси проблеми дэ устун лемлэр чэркасиндадир, пэм да мэ нави KOMaja вэ Ьаким japдыиынa ebTHjaxH вардыр Онларын бир чоху HHAHjaAaK тоталитар ^жимларин сах-лаидыры девлатлэрдэ Ьэбсха-яалардан вэ Ьабс душэрка-лариндэя кечмиш. ишкэнча-лэрэ ма’руз галмышдыр. ;
RealCheck