Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 26, 1991, Baku, Azerbaijan A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНД0ЛИК ИЧТИМАИ-СЖАСИ Г03ЕТИ ф Эсасы    швд»    го-    I    №232    (21599) Чэршэнбэ ахшамы, 26 но|абр 1991-чи мн. Гм)матм М гим (абуиа учуй 6.5 пммф ХАЛГЫН ЬАФИЗЭСИНДЭ ЭБЭДИ ГАЛАЧАГЛАР ООО Даглыг Гарабагда Ьэрби BepmnjoTyH партла]ышы нэтичэсиндэ Ьэлак оланлары — A3ap6aj4aH Президенты Апаратынын ше’бэ мудири Осман MHp3ahYcejH оглу Мирзэ]еви, республика ме-лиopacиja вэ су тэсэрруфаты назиринин биринчи муавини Гурбан hycejH оглу Намаз* эли)еви вэ республика дев-лэт катибинкн кемэкчиси Ра-фиг Мэммэд оглу Мэммэдо-ву HoJa6pwH 23*дэ Бакы са-кинлэрн сон мэнзилэ )ола салырдылар. Он минлэрле адам Азэр-6aj4aH халгынын шанлы ев* ладлары — республикамыза гаршы е’лан едилмэмиш му* Ьарибэнин бу ¿ени гурбанла-ры илэ видалашмаг учун сэ-пэр саат 11 радэлэриндэ LUahpHjap адына клубун га-бдрына топлашмышды. Са-лонда вэ Ьэлак оланларын табутлары го]улмуш сэЬнэдп ики рэнк — rapa вэ гырмы-зы рэнклэр устунлук тэш-кил едирди. Табутлар гыр-мызы гэрэнфил дэстэлэринэ гэрг олмушду. A3ap6aj4aH Республикасынын матэм лентлэри багланмыш девлэт 6aj par лары ендирилмишди. Азэрба]чан Президенти А. Н. Мутэллибов, республи канын баш назири Ь. Э. Ьэ сэнов. A3ap6aJsaH Али Со вети сэдринин биринчи му авини 3. Э. Сэмэдзадэ вэ ди кэр рэсми шэхслэр фэхри гаровулда да)андылар. Саат 14-дэ матэм ала]ы шэЬэрин кучэлэри илэ Фэх ри xHja6aHa тэрэф ^лланды Бурада матэм митинги олду Ону Бакы ШэЬэри Ичра ha кимиИэтинин башчысы Р. А Arajee ачды. Митингдэ республиканын баш назири h. Э. Ьэсэнов чыхыш етди. О деди: Бу кун A3ap6aj4aH халгы езунун уч рэшадэтли евлады илэ вида* лашыр. Бу бизим гзлбимиз-дэ кэдэр догурур. Биз онла-ры сон мэнзилэ joлa салар-кэн jaflfla сахламаль^ыг: Вэ* тэнин азадлыгы вэ истигла- Фэхри гаровулда. ли^эти наминэ гардашлары-мызын токулэн ганы ]ердэ гaлмaJaчaг. Онларын ады Ьэ-мишэлик халгын Ьафизэсин-дэ галачаг, лакин Азэрба]ча-нын азадлыгы, онун торпа-рында эмин-аманлыг угрунда душмэнлэрэ гаршы мубаризэ- дэ ^кдилл^имиз Ьэлак олан-' ларын хатирэсинэ эн jaxmbi абидэ олар. Азэрба)чан Президенти А. Н. Мутэллибовун вэ республиканын дикэр рэЬбэрлэ-ри адындан, шэхсэн ез адын-дан h. Э. Ьэсэнов Ьэлак олан ларын гоЬумларына вэ JaxbiH адамларына самими башсаг-лыгы верди. Азэрба)чан халг депутаты Александр Голубев, республика мелиорас^а вэ су тэ-сэрруфаты назири СалеЬ ha-4bijeB. A3ap6aj4aH Телерадио Верилишлэри Ширкэтинин бэдии вэ мусигили радио верилишлэри програмлары сту-AHjacHHbiH директору Маилэ Мурадханова, «Халг гэзети*-нин баш редактору Тофиг Рустэмов, Москва сакини Чэ-фэрсадыг Аббасов, республи- ка ЕА тэчрубэ методика вэ кеофнзика експертизасынын баш кеологу Рамиз Jy-сифов чыхышларында де-дилэр ки. Азэрба]чан халгы 6eJyK итки вермишдир. Тэ-лэф оланларын гоЬумларына вэ JaxbiH адамларына Ьэдсиз кэдэр уз вермишдир. Ьэлак оланларын хатирэси енундэ борчумуз одур ки, A3ap6aJ-чан торпагында даЬа ган те* кулмэмэси вэ чохдан кезлэ-нилэн сулЬ олмасы учун эли-миздэн кэлэни едэк. Республика Али Совети сэдринин муавини Тамерлан rapajee деди: Ьэтта бу кун, Даглыг Гарабагда Ьэлак ол* муш гардашларымызы дэфн етди]имиз бу кэдэрли саат-ларда да Шуша вэ ДГМВ* нын Азэрба]чан кэндлэри JeHa дэ атэшэ тутулур, тэлэ-фат вардыр. Торпагымыз Jena дэ гурбан вермишдир вэ биз шэЬидлэримизин дэрдини чэкирик. Анчаг халгын гэзэ-би онун агрысь» гэдэр дэрин-дир. Биз элимиэдэн кэлэни едэчэ]ик ки. Ьадисэни тэНгиг едэн KOMHCCHja фачнэнин бу-тун эсл мугэсснрлэрнни узэ чыхарсын вэ чина)эткарлар иа)ларыны алсынлар. Гафгаэ Мусэлманлары Идарэсн сэдринин муавини Ьачы Сабир деди: Бизим гар-шымызда. республиканын бутун сакинлэри гаршысында инди бир вэзифэ — елликлэ Вэтэнин вэ онун азадлыгы-нын мудафиэсинэ галхмаг вэ-зифэси дурур. Буну биздэн халг гаршысында, тарнх гаршысында борчумуз тэлэб едир. Ьачы Сабир Ьэлак оланларын руЬуна «Ласин* охуду. ...Бир кун эввэл ]едди шэ-Ьидин дэфн олундугу мззар-ларын )анындача даЬа уч мэ-зар салынды. Бир вида мэ-зарларын устунэ тэр чичэк-лэр галагланды. ToJ бизим Joлyмyздa. бу торпагда jauia-¡анларын Joлyндa Ьэлак оланларын мэзары нурла дол-су н! (Азэринформ). онлар Икннчи кун иди ки, ШэЬ-ри)ар сара^на. шэЬидлэ-римизлэ вида керушунэ кэлмишдик. Гарабаг торпа-гына биркэ 1олланан, гул-дур гэсдиндэн бирликдэ Ьэлак олан    бу    адамларын эбэд^]эт тале]инэ а]ры-ajpы кунлэрдэ    дэфн олун- маг jaзылыбмыш. Вертол]отда Ьэлак олан-лардан 4-нун чэсэдини 1ал-ныз гэзанын ертэси куну тапмаг мумкун олмушдур. Бунлардан учуну — О. Мирзэ]еви.    Г.    Намазэли]е- ви вэ Р. Мэммэдову Фэхри хи]абанда Ьэлэ бир кун эввэл газылмыш мэзарлар кезлэ]ирди. Башга бириси — С. Иванов    исэ    ез ана ]ур- дуна — Пскова ]олланачаг-ды. Матэм мэрасиминэ кэ лэнлэрин чоху илэ таны-шыг. Эксэр^]эти Осман муэллимин Ьэмкарлары журналистлэрдир. Кер тэкчэ бу ил нечэ гэ-лэм ]олдашымызы сон мэнзилэ Joлa салмышыг. Сала-тыны. Алыны, Осман муэл* Биз ajpbMAbir, керушдулэр лими... Нэ едэсэн ки, бу кун силаЬы гэлэм. куллэси сез олан журналистлэр ав-томатлардан, пулем]отлар-дан атэшэ тутулурлар. — Бу, тэкчэ Ьэлак оланларын аилэлэринин, jaxын-ларынын иткиси де]ил. ВэЬшилэшмиш гулдурлар елин керэн кезлэринэ, де-]унэн Ypэjинэ гэсд етмиш-лэр, — де]э Бакы шэЬэр прокурору, *Азэрба]чанын халг депутаты Мэммэд Гу-лиjeв дэрдли-дэрдли дил-лэнир. — Бу эзизлэримиз саглыгларыпда халгы бир-ли]э чагырыр, Вэтэнин ба-шы узэриндэ булудсуз сэма кермэк истэ]ирдилэр. Санки елумлэри илэ дэ бизи, нэЬа]эт. уму-кусулэри унут-мага, бирлэшмэ]э чагырыр-лар. ...ИздиЬам дунэн кетди-]и кучэлэрлэ Фэхри х^а-бана тэрэф ]олланыр. »7ол бoJy бакылыларын сых чэр-кэси, гэдим биналарын е]-ванларына чыхмыш кеву Jaшлы адамлар керунур. Халг ез шэЬидлэрини гэЬ- рэман кими ,|ола салыр.... Фэхри xиjaбaндaкы матэм митингиндэ чыхыш едэнлэр гурбанлар Ьаггын-да мэрЬум кими jox, бу кун сырамызда олан мэтин чаг-дашларымыз кими даны-шырлар. Гэзанын    сэбэблэрини арашдыран девлэт комис-с^асынын сэдри, Азэрба] чан Республикасы Али Совети сэдринин муавини Тамерлан Гapajeв де^р: — Ленэ гурбанлар, ]енэ комисси]а. ]енэ истинтаг... Истинтаг чанини ашкар ет мэк учундур. Чани дэ, чи-на]эт дэ мэ'лумдур. Ьекм исэ бирдир... Буну чана дojмyш халг тэлэб едир... ...Фэхри хи]абан ]аваш-]аваш бошалыр. Бир аздан шам агачлары алтын-да yjyjaн мэзарлыга сукут чекэчэк. Санки шэЬидлэрин руЬлары да кepYшмэjэ Jaл-ныз инди мачал тапачаглар. вэ бир-бириндэн сорушачаг-лар: «Сэндэми, гардаш?..» Э. ЗУЛФУГАР, Р. ИЛГАР. Ане кэдери. Фотолар Ч. Ибадовум •• Р. Сммамоауидур. Б АШСАРЛЫГ Л АР АЗеРБАтН РССПУВЛИКАСЫНЫН ПИБЗИДЕНТИ А1АЗ МУТеЛЛИБОВА Сиза. маЬалли ермани-азэрба]чанлы мунагишэсини дннчликлэ низама салмаг мэрамы ила нYмaJэндэлэpини-зин учдугу вертол)отун газа]а уграмасы нэтичэсиндэ Ьэлак оланларын аилэлэринэ вэ )ахын адамларына дэрин Ьузнла башсаглыгы верирэм. СулЬсевэрлик мэгсэдлэринэ чатмаг ]олунда Сизэ > гу р лар арзула]ырам. Иран Ислам Республикасынын Президенти ЭЛИ ЭКБЭР ЬАШИМИ-РЭФСЭНЧАНИ. АЗЭРБА1ЧАН республикасынын президенти А1АЗ МУТОЛЛНБОВА Вертол]отун фачианэ гэза1а уграмасы вэ ермэни-азэрба^анлы мунагишэсини низама салмаг учун инсанпэр-Нэрлик мэрамы илэ квндэpдиJиниз девлэт хадимлэринин Ьэлак олмасы хэбэрини Иран Ислам* Республикасынын рэЬбэрл^и вэ халгы ешидиб чох кэдэрлэнмишлэр. Ьэлак оланларын аилэлэринэ вэ 1ахын адамларына дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верир, онлара тэмкин вэ сэбр арзула]ырам. АллаЬ-тэаладан иcтэJим будур ки, сулЬсе-вэр фэaлиJJэтинизи угурла давам етдирэсиниз. ИР«» Исл» Р^публ»МсыиыниХ.р«2р-ЖдИЖ АЗвРвАМАН РССПУВЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ А1АЭ МУТвЛЛИБОВА АЗеРБА5ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ квсан ьвсеновА ХАРИЧИ ИШЛ8Р НАЗИРИ НУСЕЖАГА САДЫГОВА 1991-чи ил но]абрын 20-дв Даглыг Гарабагда ави-аси1а гэзасы хэбэрини ешидиб чох кэдэрлэндим. Азэрба]чанын ал и девлэт хадимлэринин Ьэлак олмасы илэ элагэдар Ьэдсиз кэдэринизэ шэрик чыхыр. шэхсэн ез адымдан вэ сэфирли]ин эмэкдашлары адындан Сизэ вэ бутун AзэpбaJчaн халгына дэрин Ьузнлэ башсаглыгы ве рирэм. Го] АллаЬ-тэала Ьэлак оланларын аилэлэринэ сэбр версии. Чох дэрнн еЬтирамла. Туркя]э Республикасынын ССРИ-дэкя февгэл -ад, „ сал.ЬиЦатли саф-Р-волкдн „ур>и1 АЭ9РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ чаНАБ А. Н. МУТвЛЛИБОВА ДГМВ эразиси узэриндэ вертол]от Ье]'этинин вэ сэр-нишииларинин фачианэ тэлэф элиасы илэ эла^ оланларын гоЬумларына вэ ]ахын адамларына сэмими башсаглыгымы билдирирэм. Курчустан Республикасынын Президенти ЗВИАД ГАМСАХУРДИА. АЗвРБАОДН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ АМЭ МУТвЛЛИБОВА Ьермэтли А1аз Ни]ази оглу! Республиканын девлэт катиби, ССРИ халг депутаты Исма]ыловун. девлэт мушавири Эсэдовуи Р«спУбл»^"“|| баш прокурору Га1ыбовун. республика баш назиринин ' муавини пачы]евин, ССРИ халг депутатлары Мэммэдо-вун Чэфэровуи, ДГМВ хусуси вэзиДэт ра)онунун коменданты Жинкиннн. мухтар вил^этин Плааскинин. дахнли ишлэр ндарэсинин рэиси Копал1овуи. Милли ТэЬлукэсизлик Назирли]и вила]эт идарэсинин рэиси Ивановун вэ гуллуг борчунун ичрасы заманы фачианэ Ьэлак оланларын Ьамысынын гоЬумларына вэ ¿ахын адамларына сэмими башсаглыгымызы билдиририк. Укра]на Али Советииин сэдрн Л. КРАВЧУК. А39РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ А1АЗ МУТвЛЛИБОВА Ьэлак олмуш ССРИ халг депутатлары Т. К. Исма1ы-ловун. В. Ь. Мэммэдовун вэ В. Ч. Чэфэровуи гоЬумларына вэ ]ахын адамларына дэрин Ьузнлэ башсаглыгы вери-рик. Онлар Азэрба]чан халгынын ла]игли евладлары иди-лэр. Онларын хатирэси бизим учун эбэдидир. Ьузнлэ, Туркмэистаидан ССРИ хал^^таты АЗаРБА5ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ чанАБ А1АЗ муталлиБов ьазратларина Азэрба]чан рэЬбэрли]и узвлэринин фачианэ Ьэлак олмасы хэбэрини ешидиб олдугча кэдэрлэндик. Кипр хзл-гы вэ шэхсэн Кипр Республикасынын Президенти Г. Василиу адындан Сизэ вэ бутун Азэрба]чан халгына дэрин Ьузнлэ башсаглыгымызы билдиририк. Кипр Республикасынын ССРИ-дэкн сэфирн • г    X.    ХРИСТОФОРУ. АЗвРБАШН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ АМЗ МУТвЛЛИБОВА Республиканын мэс’ул ишчилэринин. Дахили Ишлэр Назирли]и вэ Совет Ордусу Ьэрби гуллугчуларынын бир групунун хидмэти вэзифэлэрин ичрасы заманы ДГМВ эра-зиснндэ авиаси]а гэзасында фачианэ Ьэлак олмасы хэ-бэрн даирэ гошунларында дэрин кэдэрлэ гаршыланмыш-дыр. ХаЬиш едирэм’ даирэнин Ьэрби шурасы адындан сэмими башсаглыгымызы гэбул едиб Ьэлак оланларын гоЬумларына вэ ]ахын адамларына чатдырасыныз. Загафгазя1а Ьэрби Даирэсн гошунларыиыи ко-майданы кенерал-полковник панданы и    ПАТРИКЕЛЕВ. АЗаРВАМАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ А1АЗ МУТвЛЛИБОВА Ьермэтли    Нн^зн оглу! Адамларын, о чумлэ- лэн халг депутатларынын Ьэлак олмасы илэ нэтичэлэн-миш авиаси]а гэзасы Ьаггында мэ’лумат Озбэкистан Рес-публикасында дэрин кэдэр Ьисси илэ гаршыланмышдыр. Ьэлак оланларын. аилэлэринэ, Азэрба]чан нын халгына вэ рэЬбэрли]инэ Озбэкистаи    1Ре(:п>    ‘ лика Ьекумэти адындан вэ шэхсэн аз адымдан дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирэм. Озбэкистаи Республикасынын Президенти И. КЭРИМОВ. КОМИСШАНЫН ИЧЛАСЫ Азэрба]чан Республикасы Али Совети девлэт тэЬлукэ-сизли]и. Ьэрби ишлэр вэ Ьу-гуг rajflacH даими комисси-jacbiHbiH невбэти ичласы но-ja6pMH 20-дэ ДГМВ-нин Марту ни ра]онунда Ьэрби вертол-jOTyH атэшэ тутулмасы нэтичэсиндэ кунаЬсыз Ьэлак олмуш адамларын хатирэси шэ-рэфинэ бир дэгигэлик сукут-ла башланмышдыр. Сонра республикада га-нунларын ичрасынын вэ ни-^ зам-интизамын вэзи]]эти Ьаггында. Ьабелэ Азэрба]чан Ьугуг органларынын фэали]-19ти Ьаггында республика Президенти Апаратынын дев-лэт-Ьугуг ше’бэсинин Ьазыр-ладыгы информаси]а динлэ-яилмишдир. Информас^а-да, Ьабелэ комисси]а узвлэ-ринин чыхышларында rejfl едялмишднр ки. Азэрба]чан-да криминокен шораит кеч-мяш Совет Иттифагынын дикэр республккаларындакына нисбэтэн ]ахшы олса да, бу. бизи apxaJUH едэ билмэз, чунки онун пислэшмэся ме]- ли вардыр. Бу. эн эввэл Даглыг Гарабагдакы вэзи]]этлэ баглыдыр. Мэсэлэн, чари илин тэкчэ биринчи JapbicbiH-да ДГМВ-дэ 58 нэфэр азэр-ба]чанлы. о чумлэдэн 15 га-дын Ьэлак олмуш, 90 нэфэр-дэн чох адам ]араланмыш-дыр. 13 милис эмэкдашы вэ 14 Ьэрби гуллугчу тэлэф олмушдур. Ьэмчинин rejfl едил-мишдир ки, Даглыг Гарабаг беЬраны узундэн Ьугуг муЬа-физэ органларынын хе]ли гуввэси ез кундэлик ишиндэн а)рылыр ки, бу да 4imajeT-лэрин, о чумлэдэн хусусилэ тэЬлукэли чина]этлэрин усту-нун ачылмасына мэнфи тэ -сир кестэрир. Даими KOMHCCHjaHHH ичла-сында Азэрба]чан Республикасы KoHCTHTycHjacbiHbiH бир сыра маддэлэринин, Ьабелэ Ьугуг муЬафизэ органларынын фэалиПэтиии тэнзимлэ-joH бэ’зи ганунларын дэ]иш-дирилмэсинин вэ тамамлан-масынын ла]иЬэлэри Ьазыр-лакмышдыр. (Азэринформ). Азэрба^чан Республикасынын Президенти jаиыида керуш Азэрба]чан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэллибов Азэрба]чан Республикасы Прокурорлугунун дэ*-вэти илэ Азэрба]чанда олан Иран Ислам Республикасынын баш прокурору Ага]и Мусэви Тэбризини но]абрын 25-дэ гэбул етмишдир. А. Н. Мутэллибов гона-гы меЬрибанчасына салам-ла]ыб демишдир ки, керуш лап бу ]ахынларда Ьэрби вер-тол]отун партламасы нэтичэсиндэ езунун эн ]ахшы ев-ладларыны итирмиш Азэр-ба]чан халгы учун чэтин мэ-гамда кечир. Президент даЬа сонра демишдир: Лакин Ьэ-]ат давам едир, гаршымыза бе]ук вэзифэлэр го]ур ки, биз дэ онлары ¿ерииэ )ети-рэрэк, Ермэнистаный Азэр-ба]чана гаршы е’лан едилмэмиш вэ дердунчу ил давам едэн муЬарибэси нэтичэсиндэ республиканы душду]у чэтин вэзиЛэтдэн чыха билэк. А. Н. Мутэллибов демишдир: Бундан отру бутун Азэрба]-чан халгынын ]екдилли]и вэ сых бирли]и инди бизим учун олдугча зэруридир. Президент Ьэмчинин ге]д етмишдир ки, Ага]и Мусэви Тэбризинин Азэрба]чана сэ-фэри дост Иран Ислам Республикасы илэ элагэлэрин кенишлэнмэсиндэ вэ дэрин-лэшмэсиндэ мусбэт рол о]на-]ачаг. И ран л ы гонаг демишдир: Иран халгы гардаш Азэрба]-чан халгынын фачиэсинэ дэ- 8индэн шэрик чыхыр. Ага]и 1усэви Тэбризи умидвар ол-дугуну билдирмишдир ки, Азерба]чан рэЬбэрли]и оз халгынын мудрикли]инэ. фэ-расэтинэ эсасланыб гаршы]а го]улмуш мэгсэдлэрэ чатмаг )олунда бутун чэтинликлэри арадан галдырачаг. .Азэрба1чан Республикасынын девлэт мушавири С. К. ЬачьОев, Азэрба]чан баш про-курорунун биринчи муавини М. K. Ba6aJeB, республиканын эдли^э назири Э. С. Оручов вэ башгалары керушдэ ол-мушлар. * * * Ьэмин кун A3ap6aj4aH Республикасынын Прокурорлу-гунда коруш олмушдур. Ке-руш иштиракчылары Даглыг Гарабагда фачианэ Ьэлак олмуш A3op6aj4aH Республикасынын баш прокурору И. И. TaJbi6oByH вэ республиканын дикэр девлэт хадимлэринин хатирэсини бир дэгигэлик сукутла Jafl етмиш-лэр. Азэрба]чан Республикасы баш прокурорунун би- 1>инчи муавини М. К. Бабаев АзэрОДчан Прокурорлугунун фэaлиJJэтинин истига-мэтлэри вэ ДГМВ-дэ, Ермэ-нистанла ЬэмсэрЬэд ра]он-ларда вэзи1)этин кэскинлэш-мэсинин екстремал шэра-итиндэ апарылан иш Ьаггында гонаглара мэ’лумат вер-мншдир. И ран ын баш прокурору Ага]и Мусэви Тэбризи чаваб сезу се]лэмишдир. Иран прокурорунун би- £инчи муавини Гулам Ьусе|н адиги, ТеЬранын бутун мэЬ-кэмэлэриннн сэдри Ага Ка-зими Ьочаби, Шэрги Азэр-ба]чан Али МэЬкэмэсинин вэ прокурорлугунун рэЬбэрлэри, Иран Ьугуг муЬафизе ор-ганларынын дикэр мэс’ул ишчилэри керушдэ ишхирак етмишлэр. (Азэринформ). Мухбиримиз тэЬгигат апарыр Вертолет думала душуб, joxca кулл^э тутулуб?.. Мерд егулмрммывын Ьплак олмасы ила иатл-маламам вартол|от гааасыидаи Б кум кечир. Агдам-дам тутмуш Сталамакарта, Бакы|аг Japeaana, Мос-каа|адак Ьадисамм оа каэларм мла иоруб дамышам-лар да вар, rapa мамм басымаа мам гаремы басым да|мб HapaJ-Ьашмр г опер ем лер да. Надмса |армидаи мми кмломатрларла уаагда отуруб, мама да|арлар, иагыл дамышамлар да... Мухбиримм» гаэаиыи ше-Нмдларм, Ьарбм гуллугчулар, Нугуг-муНафмха оргам-ларыиым амакдашлары. вартол|от |ола душаркай сон дафа марНумларле бир |арда олмуш адамларла морушмуш, вся ваамЦотм а|дыилашдырмага малыш-мышдыр. * С0НИФ9 3. ;