Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 24, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ 24 НОМЕР 1992-чм MIL » • £> мусиги да AejYUJYP • Умидверичи, гелэбэ]е cecnejeH »дм бир с»», МММ бмр чвларлы Ватам нагмелерм, арха чабЬаиин дмггат аа rajrwcM амамсы* душман ла мубармеад» ас мар аа аабнтлерммиаин галбмна pyh( диаларнна гуааат матмрмр. Ааербв|Чвн Даалат Акадаммк Опара аа Балет Таатрынын труппалары артыг на* ченчи дафадир км, ееЬиени барыт гохулу санмарларла аваа ат Миш л ар. Онларын hap чыхышы угурлу де|ушлере мужда олмушдур. Бу кунларда Сакина Исма]ылоае, Мансум ИбраЬимоа, Ху-дааардм ХудааердиЗавден ибарат сопмстлар трупу аа Елхан Муаафферовун реЬберлик втди}и Инструментал ансамолын cejjap чыхышлары Чабра|ыл чабЬесинин да|уш мавгеларин-дв сасяанмишдир. «Эскерлерм да|уш Ьунерлармн» cecnejeH* онлара гаЬраман, бвсылмаз халгын авладлары олдугуну ха* тырледвн консартлар hap ¡ердэ разылыгла гаршылакмыш- „7*1    «Халг    гамтм». дыр. АМЗ МУТЭЛЛИБОВ БАРЗСИНДЭ УМУМРУСИМ АХТАРЫШЫ Е'ЛАН ЕДИЛМвМИШДИР Авербаман Распубликесьжыи качммш празиданти Ajaa Муталлмбоа барасинда умумруси)» ахтврышы е'лан адилдирЕна дайр бв’зм кутлааи информаем*» ааситалармнин хабарларн Ьагмгата yjryn д^илдир. Русина Дахилм Ишлар Невирлиржим ичтммам влагал ар мврказмнда СвТА мухбирина бнлдмрмиш-лар км, назмрлИин чина^ет ахтврышы баш идересине Ьеч кас бала твпшырыг аермеммшдир. Дахмли Ишлар НазмрлЦи мчтимаи алагалэр меркеамнин бу масала барасинд» ¡«¡ылмыш расмм ма'луматында де>члир км димер даалатларий аетендашларынын онлара верилмесм масалалари харичи мшлар назмрл^и аа прокурорлуг орган-ларынын салаНи^вткн» аиддир аа дипломатии канвпларла Ьалл олунур. EjHM заманда, мв’лум олдугу кимм, ввааллар ССРИ-нин таркибина двхил олмуш доалетлерле Руск]внын Ьелвлик мувафиг сазишлари ¡охдур.    глта Азарииформ — СОТА ЛЗЭРБА1ЧАН ЭРАЗИСИНДе HYB9 СИЛАЬЫ ЗОХДУР.» Азарба]чанын Хармчм Ишлар Нвзмрли]и республккада нува смлаЬы олмасы барада Си-Бн-Ес телеширкетмнмн хаба-рини такзмб едир. Kyi* **, республика бу склаЬы «Даглыг Гарабаг атрафында ганлы мубвЬиседе» Ерменистан» гаршы ишлатмакла Ьвдвлвмишдир. Но!абрын 20-да Ааармнформуи канвллвры ила ¡»¡ылмыш расмм ба^анатда Ьаммн мнформеси}« тамамиле jwan бир хабар ними ГЕ^метландирмлир. Харичи сщасет идарасинин свнвдмндв Aejnnup: «Ьазырда Азврба}чанын враэисиндв ну-аа склаЬы ¡охдур», бурада ¡ерлешдирилмиш •• качммш ССРИ-тн СмлаЬлы Гувавларина мансуб олмуш нува д»|уш башлыглы ракетлар бурадан Нала 1989-чу и л да чыхарылмыш- дыр. Ба5аиатда Ьамчйнмн rajA едилнр ки, Азерба{чвн нуаа сн-лаЬынын ¡»¡ылмамасы Ьаггында бе^налхалг мугааил»]» гошул-мушдур аа республиками! нува силаЬы сахланма^аи эонв)в дахмл етмак твклмфм ирэпи сур^ушдур. TYPKMidie тенсил АЛМАРА Н. Нариманов адына Азарба)чан Тибб Униаврситетиннн он талабаси бу ил Туркмении ели тибб мвктэблариндан бкрмн-да т ah си ли ми дааам втдирачакдир. Онлар пластик черраЬ-лыг саЬасинда ихтисаслашвчаглар — республиквда бу про-филли мутвхвссисларв ба^ук талабат аардыр. Jona душман арафасимда оилары республмквнын cehMjje назири РаЬим bycajHoa габул етмишдир. О, TypMMjaja тала-бвларии камдармлмаси фактынын азунун ики влканин cehMjje назирлмклари арасында амакдашлыг Ьаггында узунмуддатли мугааилв cajacnHfla мумкун олдугуну rejA едэрак, калачам Ьакимлара ¡уксек ихтмсаслы мутахвссислэр ними аэтэн» гв-jbiTMafbi арэуламышдыр. Азарииформ. Да|ирлар, {ыртычыным оау чохалдыгча тана КариеnMjn да арЬыр, Ерменилермн да мяк оаунуи угурлу олмасы — 200 мин дан чох гардеш в» бачы-ларымызын мим бир ишканча аа ази^атла ата-бабе торпаг-ларындан гоауямасы армани идаологларынын «Б»{ук Ерме-имстан» хул]аларына гол-гаг над варди. Нааба Азарба^чан Распубликасынын торпагяа-рыма чатды. Бнр-бириннн ар-дынча 60-а }»хым камд аа га-сабамиз дармадагын адилди, ¡амдырылыб naja соврулду. Инсаняар дирм-дири тонгал-лара атылды, карпаларин маэ-лари чыхарылды, нкидларими-зин баш лары касилди. Осримизин ан дэЬшатлм фачиэси — Хочелм со|гыры-мы мса армани ¡ыртычылы-гы аа ааНшили)иним зирааси олду. МуНариба Нахчыаандам Кор а ибо ja, Газага, Кадаба{» гадар бутун сврЬадлвримкэи буруду. Ичимнздвки фитна-карларын,# сатгын в» алчагла-рын ачыг-мизли xajaHar «а тахрибатыиын натичаеннда Шуша Лачын к ими ме'нави учалыг •» милли rajpaT галаларымыз гулдурлод» рнлди. Jy3 минларла гарабаглы, сарЬад ба/жаларммин сакин* лари ¡алныэ дидариим Дв^ил, Нам да диланчн какуна душ-дулар. Ьарч-марчлик, анархи-ja, дамократи)» пардаси ал-тында орта ja чыкан ба’зи ача-)иб факт ва Ьадисалар jypA-jyaacfeia бинасибларин тала-jmhh даЬа анлашылмаз, гор-хулу самтлара {»нвлтди, Бу кун бир чохлары моЬз бу инамсызлыг, умидензлик ичин-да чырпыныр. Дунай совет деаяети Насабыма AM*fljoH4y оланлар бу кун мустагиллик, дамократи ja даарумум MHnjoH-чуларына чеврилирлар. Ду-намки касыб бу кун да ка-сыб о ñapar галыр. Гарабаг Ьадисалэри гоата-сында A3»p6aj4dH Халг Маб-Ьаси сур'атла формалашараг haKMMMjjara калди. Кечмиш Шаум]ан, Мардакарт ними чанавар ¿увалары гулдурлар-дан тамизланди.    Терт ери ч, наче-нече гасаба ва кандин дагылмасы таЬлукаси совуш-ду. Таассуф ки, чабНадаки бу асаслы данушун емру чох гыса олду. Эввалкн ичтиаам-сызлыг, тахрибат )вниден баш галдырды. Эмвлииатларда бу-рахылан чидди негсамлар твкрарланмвта башлады. Ха-]анат о jepa чатды ки, нечэ-нвча ккидич ганы баКасына душманлардан тамизланан Агдзрэчин 6ajyK бир аразм-си jeHHAaH душман ча{магы-на кечдк, Бу тахрибаты кимлэр та-ратмишди? Халг билмэк ис-TajHp: ахы бу адамлар ним-лврдир ки, Ьатта иствса 6ajyK бир ераэинм душман» аарэ да. сабаН кари ала да бил ар? Го| чабЬа балкаларинда тара-дилен чина]атлври арашдыран-лар чаваб варсинлар: Абдал-Кулаблы кандлари истигама-тин да и Ьучума качмак учун да]ушчуларимиза Назырлыг тапшырыгыны кмм аармишдм? НаЬ»}ат, Ьучум планыны да^ан-дььрыб 150-1» гадар да|ушчу-ну он кунлук истираНата ким кандзрмишди ки, натичэда душман баш ил мар д лик л» •урушан бу казал кандлари-мизи ала качмрди. МуЬариб»!» сазун асл ма*-насында Ьарб ганунлары иле ¡енашылачагмы? Интнэамсьи- олан aaptonjoTy вуруб сал-дылар. ТаЬгигат иадирми? Ма'лум да|ил. Хочалыдан учан ва Оскарам ]«ымлыгь(и-да ауру лам Tajjapa темам {ад-дан чыхды. Азад олумандам сомра мух-талиф вахт лар да Коранбо)да тарадилам аа 82 иефармм алуМу ила нетичеяемем тахри-батлармн натнчаси на олду? Дафслврла Фузулида, Чабра-)ылда, Агдамда, Ьатта Шуша-да аз арззмларимизи бом-6anajaн Tajjapa аа aapTOfljoT. ларымызла беглы Нансы чаза тадбири карулуб? Бас Хочалы-да чамааты гыраи Эбб-чы пол-кум, журналист Ну}кинич лари багла, гуртарсын иа.т-син. Сайра билдирилдм: проб-лам амчаг Ьарбм-смЦси jon-ла Налл адмла б мл ар. И иди иса амчаг cMjacK jon ас ас ка-турулур. Сан Ьадисалар кебтердм ки, си)аси Jona Ьадсиз алуда-чиликла чах удуздуг. Ба{ук сур'ат катурмуш Ьучумлары-мыз jane да пассив мудафиа ила аааа олумуб. Душманлар фурсатдам истифада адиб кифа|»т гадар гуааа, Ьарбм техника, сурсат ronnajw6. )анмдан бутун Гарабаг таЬ-лука гаршысында галыб. Занмимизча, БМТ а» АТОМ caaMjjaCMHAa музакиралар да. мамиш, тачрубасиз да{ушчу-лари иралм аармак, балалик-ла, 6ajyK мигдарда алум-итима шараит japarMar адм Нал олуб. Бизда арха чабЬаиин ады вар, азу jcxayp ЧабЬанин Ьар-би тачЬизаты, арзаг, меишет масалалари, Ьатта сигарат та'-минаты башлы-башынадыр. Ела jap tap ом дафа )ардь»м адмлмр, аласи вар бир дафа камеи кастарилмир. . бунлар архада бир алда марказлаш-дирилмир. ШаЬид в» аскер аилелерине хидмат сон дврача гик гурулуб. ЧабНад» ка-нуллу вурушуб аланларин аила лари на даалат jap дым нас- Гарабаг кемэк кезлэ/ир/ Y h А Р И Б в НИЧАТЫМЫЗ ОНУН ГЭЛЭБЭ ИЛЭ БИТМЭСИНДЭДИР лыга, азбашьжалыга, саришта-сизли{а, паракамдал^а сон rojynaaarMb»?    Кандларин,    га- с »балерин тутулуб {аниден душмана варилмасина вид ©м-ларла факт катирмак олар. Биэ чвнлы шаЬидик ки, Аг-дам батал{онларынын да}уш-чулари дафалерла Эсиарана кирмиш, нэзард» тутулан гув-аа кома}» калмад^ина каре кери чакилмали олмушлар Ej-ни Ьадисалар Агдерад», Фузулида, 4a6pejbmAp Коран-бо1да, Тертерда дафалерла баш вермишдир Иарби прокурорлуг, трибунал на учундур? Ахы чабНадаки Нар тахрибат, мас’улииет-сизлик нача-нача адамын алу-муна, на гадар аиланин баш-сыз галмасын» сабаб олур. Ьэла торпагларымызын душман ajernapb» алтында инла-масини, муНарибанин узвн-масыны, адамларымызым ма'-Н88И чеНатдан узулмаоини де-мирик. Ахы чвбНедеки Нар матубиЛэт Нам дэ давлат ва Ьакумет башчыларына агыр ззрбэдир, онларьм Нала ис-нишмэдиклери краслолары-ны катдикча даЬа чох лах-ладыр. Карэк pah6apna.p те-левизи)в екранларьЕчдан чох чабНаларда карунсунлар, да-|уш зоналарында качаласин-лар, интизамсызлыг ва фитна-карлыглары аз кезлерн ила кврсунлар. Гаракзнд {ахынлыгындв хвл-гымызын rejpaTnw ввладла-рыньж, ла{агзтли давлат адам-лврынын учдугу aepTonjor ау-рулду. Бир аз сонра Шушд}а учан, ичинда 50-ja гадар адам Ьаггында чимв»ат ишларнчмн ахыры нача олду? Нугуг-му-Нафиза оргвилврынын бу фалв-кзтлзрл» беглы на иш KopAyjy ма'лум Aajnn. Бала ишл^рда аз да олса мас'ули^атсмэлик кастзрмак бутун халга ха}анат ними Г|ф*етлемдирилмели. дир. Шуше ва Лачын да, баш-га ментагалврда на гадар адам алмуш ва шаЬид олмуш, есмр алынмыш аа иткмм душмуш-дур? Расми манбалар бу су-аллар« да чаааб вара билммр. ЧабНа балкаларинда чина ¡»тин, тередилечек фитиа-карлыгын ан сынагдвн чыхмыш форма пары н дан бири да аа-вэлчэдан аичдвнсызчасына majwanep jajMar, janannap yj-дурмагдыр.    *v Такулан ганлар, {вндьч^Ы-лен шаНарлар, кандлари аиг рвн rojynaH абидаларъ талвн едилан сарватлар бас дв|мл-ми? hapa кадирнк? Азадлыг, мустагиллик    камимиз иста- ди{имиз саНил» чыха билачок-ми, joxca туфанлврдв сарт rajanap» тохунуб маЬа олв-чаг? Калин на азумузу влда-даг, на да еэканж Вази^ат олдугча мураккабдкрч Нала на демократов авр, не азадлыг, на да мустагиллик. Азар-6а)чанда бу    башари на’мат- ларин баргарар олмасы учун jannbia илк чаЬдпар кастари-лир, илк аддымлар атылмр. МуНариба    кими даНшатли бир меселад» индики раЬбзр-nnjKH конкрат, чдым, прии-сипиал MaarajM ¡охдур. Игти-дар авааллар де{ирди ки, Дат-лыг Гарабаг пробламими чох асан Налл етмак олар: сарНад- Ромв, Минск керушлари да, дикар меслеНетлешмелер да армани гаебкарлврынын ма иеарлеридир. Бунлар бир магсад иудур: ордумузун Ьу-ч у му ну дв)»ндырмаг, вахт газанмаг, мумкун гадар арма-нилери аразиларимизда евхла-маг, маЬкам силаНлачмаг ва ¡амидам арааиларимизи забт атмак! Буна кара да Милли Ордумузу маНкамландирмэк, бачарыглы забитлар ¡•тиш-дмрмак rajrMCMMe галмалы]ыг. Гарабаг ын да, сарЬад балка-леринин да калачей ranajaMH ¡уксек Назырлыг лы,    по л ад интизвмлы орду Налл ада би-пар. Буна кара «Ьар uiej орду учуй, hap uiej* галаба учун» шуары ила jaш«мaлыjыr. Бутун халг сафарбар адилмалн, фабрик ва зааодлар, сах в» гурту л ар муНариб» талабпари асасыида иш лама л и дир. Ка-чикмак удуэмагдыр. РаНбарлик дафаларл» бил-дириб ки, муНариба тазликла галабамизлэ баша чатачаг. Ленин Aajyujnap катдикча узаныр, фачиелерин с»|ы кум-бакун вртыр. Галаба бедогыиы лап ¡акын кунларда Ханкаи-дина санчмаг арзусунда оланлар да ииди сусурлар. Санки муЬармбадан дачыша.ч да joxAyp. Бу муНарибад» бнз она кара ба{ук чатинликларла раст-лашыр, даЬа чох талефат ае-ркрик ки, профессионал Нарб-чилармн фикри ила аз Нвсаб-лашырыг. Бал» муНум давлат иши ба'зан азфаели^ат сааийесииде Налл олунур. Сом ■вхтлвр Нем бир тв'лим кеч- тармир. Эсирларин Tanajnna мараглаиан jo х дур.    Гачгы»г- ларын даЬа 6ajyK K#Maja, jap-дыма аНти]вчы вар. МуНарибад» вахтындач га-баг кадарланмак да, вахтын-дан аавал сеаиммек да фв-чивлидир. Бу Нагигати габул втмади{имиздандир ки, азад олмуш торпагларымызын теН-лукасизлОиии там та'мим ат-мамиш адамлары орв квчур-Maja талвсмрии. Лачын взад олунмдмыш чвмватв далбадвл мурачиат олунду:    «Лачынлы- лар, г»|ыдын, кандларимиз, баг-багчаныз, замилариниз сизи казла{ир». ЭН а ли кин му-ajjan Ниссаси га{ытды. Натич». да икинчи дафа 6ajyK фачиа иле уэлашдилар. Инсвнларын тале]и ила бу дарачада огнемет олармы? МуНариба кадан алкад» кут-лави информасОа васиталарм саат мехачизми кими, ишла-малидир. Бу саЬадаки биа-бырчылыглар, тазадлар биэм чидди    душундурмалидир. Элумл» гаршылашвн фадакар журналистларимиза саг олуи де{ирик. Ленин матбуатда бу саЬада Нарч-марчлик баш алыб кедир. Давлат-муНариба сирлари ачылыр, чамаата ja-пан ма'лумат верипкр. Хоча-ввндим, Ханабадын, Ванкин, Лачынын алынмасы, Шушанын 2 километрnnjHHда гошунла-рымыэын маага тутмасы, Тугун. Чылдыраным, Агбулагын, ДаНраэым, Нахчыааникин, Гыр-мызы баэарын алыныб-ва-рилмаси барада дагиг олма-jaM, кечикмиш ма'луматлар ¡а{ылыр, бз'зан Нагигат халгдан т*МАИп*р. MyftipM« мм дав летим ваНид информасн?» каналы, ввЬнд ма'лум^ хид-мати опмммдмр Эи чидди иарезылыг догу-рви кадр CKjacaTHAMp. Игти-дврдв олвнлвр таз-таз дуй ja течрубеенм» истинвд адарак бмлдмрмрлар ни, Халг ЧабНа-си Накимиуат» калиб, домели, НвкммиЦетм о и дара етме. пн дир. Качмишдаки кимм jane бир груп адам дан башга jep-да галенлар а’тибврсыз CBjfc»-лачаг? Бу, халгымызы ¡аимдаи парчаламаг оларды. Муста-гил, дамократик А%лр6щчди Распубликасынын ¡арлимысымы, маНкамланмаснни, дуО* А»а* лзтлзрн сырасына чыхмасымы Намы уракдан нстОир. ham-гн, идеал, мудрнк пидарпарнн jeîHuiMacMHH Намы арзула{ыр. Лакни распублккада ичти-MBH-cnjacH, игтисадн вазн|{ат агырдыр. БаЬалыг, гмтлыг гор-хусу адамлары ба'зан нра-ли]а jox, карО» бахмага вадар адмр. Kapnja raj ытм аг иса садача оларвг фачиа даман-дир. Таз-таз сада халгын ара-сында ешидипнр:    «Ахы бмз бала дамами шин». Бас на #тмапн}кк? Бутун халг-.«арыи ан агыр кунунда, чатим мегамыида бу cyan орте ja чы-хыб аа табимдир ки, она чаааб ахтарылыб. Имчак jo луму таз ■а дуз тапанлар Намиша удублар. Тарих буку да субут адиб ки, дузкун ¡ел ¡алмыз бу олуб: халгын 6ирли|и! Бурада сеНбет сун'м бмрлаш макдан jox, егмда, амал бмр-ли)иидаи кедмр. Ома кара да ан аааад, Азар-6aj4BHAB маачуд олан бутун партита, ичтммам ташкилат аа бирликлера, онларыи лидер-ларина, ва узалармне, игти дарда ва мухалифатда оланлар», кутлави мнформасмуа •аситаларии» мурачиат еди-рик:    азмз гардашлар, бачы- пар, биз 6aj да олсаг, муал-лим, ¡»худ ¡олдаш да олсаг бир горпегым, бир внеиын аа-ладлары]ыг! Бу кун да{уш чебНвпермм-да мард авладларымыэым таку лам шаЬид ген лары, вне •а бачыларымыэын, аалад-ларымызын лакаланаи намус аа raJpaTM биаи бирлм}« чаты, рыр. Келинлерммизим шаНид маэарлары уступа такулан каз {ашлары, Нала HajaTwm, алу-мун на олдугуну билма{ан карпалариммзин Нычгырыгла-ры, аналарымывын пзрзи-ларан душам {ухулары биэи бир/mj» чагырыр. ГзНраман. качмишиммз, тор-лагымызын, миллатиммвни калачак tanej* бизи бирпи-ja cacnajnp. Биз ала бир му-hapMÔeje туш олмушуг ки, тарихи TanejM4*H3M {алныз галаба хилее ад» билар. фамил МСЬДИ, Гарабаг Ничат Чамм|)атиимн садрм. М»ним фикримча Клинтон, ермэнилэр вэ Гарабаг мэсэлэси АБШ-ын Демоиратлар Пар-ти{асынын яамизэди Билл Клинтонун президент сечил-мэси илэ алагадар республи-камызын вэ харичи елкэлэ-рин матбуатында чохлу Ja3bi дэрч олунур, кэлэчзкдэ Бир-лэшмиш Штатларын cHjaca-тинин дун{анын ajpbi-ajpbi рекионларынданы B33Hjj9T0 нечэ тэ’ся,р кестэрэчэ}и ба-рэдэ -мухтэлйф мулаИизэлэр св^энилир. Бунунла элагэ-дар халгымызда Ьэтта Mysj* jaH нараЬатлыг да Иисс олу-иур. Белэ нараЬатлыг учун эсас вармы? Бизи.м фикри-мизчэ. jox. Бнринчнсн, она керэ ки, сечкигабагы чыхышларында Билл Клинтон даим игтиса-д^{аты, игтисадн мэсэлэлэри он плана чэкирди. Онун кеч-¿|щи президент Ч. Бушдан ферги вэ ойа устун кэлмэ-синин эсас сэбэблэриндэн бири дэ мэЬз бу иди. Тэбиидир ки, белэ бир шэраитдэ зэн-кин Тэбии сэрвэтлэрэ малик олан Азэрба]чан Бирлэш-миш Штатларын ¡ени рэЬ-бэрл^инин игтисадн cnjaca-ти учун xej.iH дэрэчэдэ баш-галарЫнын Ьесабына jauiajaH Ермэнистандан. аз мараглы вэ аз сэрфэли де]ил. Икннчиси, Билл Клинтон Бирлэшмиш Штатларын харичи с^асэтинин ÄajHüuMa-Зэчэ]ини вэ харичи сиЗасэт-дэ варислиЗэ эмэл олуначагы-ны билдирмишдир. Бу чэЬэ-тин дэ 3h3MHjj9TH аз деЗил-дир. Сон заманлар Бирлэшмиш Штатларын си]асэтиндэ мусэлман дун]асыны наразы салмамаг ме]ли езуну ачыг кветэрир. Бу да тэоиидир: Ьазырда ]аначаг ейти]атынын чох Ьиосэси мэЬз мусэлман дввлэтлэриндэдир. АБШ бу-ну нэзэрэ алыр, сон вахтлар мусэлман девлэтлэри илэ муйасибэтлэри ]ахшылаш-дыр.чага хусуси диггэт jeTH-рир. Елэ эрэб—Исраил му-насибэтлэринн котурн. Ис-Ьаг Рабинин Ьакими]]эт 6а-шына кэлмэсини тэсадуфи Ьесаб етмак олмаз. Бу ишдэ Бирлэшмиш Штатларын да MydjjdH ролу вэ кемэ^и ол-мущдур. Индики дун ja учун, Бирлэшмиш Штатларын индики cHjacaTH учун даЬа Бенин, Шамнр кими душунан адамлар мунасиб де]илдир. Ннди )ени тэрздэ душунмэ]и бачаран адамлар лазымдыр. МэЬз онлар АБШ-ын эрэб девлэтлэри илэ мунасибэтлэ-ринин ¡ахшылашмасына кв-мэк едэ билэрлэр. Учунчусу, Ьазыркы дун{а-да елкэлэрин, халгларын азадлыглары бир-бири илэ узви сурэтдэ баглыдыр. Одур ки, Ьэмин иш там мутлэг мэ’-нада баша душулмэлидир, Инди думала игтисадн мэсэ-лолер, игтисадн элагэлэр вэ Ьэмин саЬэдэ эмэкдалилыгын кенишлэндирилмэси есас ]ер тутур. Бизим Рус^а илэ мунаси-бэтлэримизи кетурэк. Рес-публикамыз Руси{а илэ игти-сади элагэлэри кэсэ билмэз. Мустэгиллик элдэ етмэк бу-на эсас вермир вэ биз буна чaлышмaмaлыjыг да. Азэр-ба1чан Рус^а вэ МДБ^э да-хил олан бир чох республи-каларла игтисадн чэЬэтдэн меЬкэм теллэрлэ баглыдыр. Ьэмин теллэри узун муддэт гырмаг олмаз. Бу мэ нада республика рэЬоэрл^инин буну нэзэрэ алмасы вэ Ру* с^а илэ икитэрэфли гар* шылыглы элагэлэрин кенишлэндирилмэси хэттини кетур-мэск чох Захшыдыр. ■ Нэинки игтисадн элагэлэр«. дэ, игтисадн эмэкдашлыг мэ-сэлэлэриндэ, лап елэ эн аг-рылы Зеримиз олан Гарабаг мэсэлэсинин низама салынма-сында да РусиЗаны башлыча тарэф Ьесаб етмэЗимиз дузкун хэттдир. Бу мэсэлэдэ Ьэлледичи рол РусиЗа]а мэх-сусдур. Ьэмин мэсэлэни нэ АБШ, нэ ТуркиЗэ, нэ дэ башга бир олкэ тэкликдэ. умуми разылыг олмадан Ру* сиЗасыз Ьэлл едэ билмэз. Буну нэзэрэ алан республика рэЬбэрлиЗинин сон вахтлар РусиЗа илэ бэрабэр Ьугугда мунасибэтлэри ]ахшылаш-дырмага чалышмасыны ан-чаг алгышламаг лазымдыр. Лакин бурада бир мэсэлэни хусуси ге!д етмэк истэрдик. Бизим Рус^аЗа Захшы му-иасибэтимиз мэсэлэиин мус бэт Ьэллинэ Ьэлледичи тэ’-сир кестэрэчэкми? РусиЗа буну ястэЗиомн вэ Захуд ис-тэЗэчэкми? Бу эсас дыр, Ьэм дэ мэсэлэни« бнздэн асылы олмаЗан тэрэфцдир. Элбэттэ, Ьадисэлэрин ке-диши кветэрир ки, РусиЗа Ьэлэлик Гарабаг мэсэлэсин-дэ вз мэнафеЗини устун тутур. Бура кврэ дэ мэсэлэ-нин там обЗектнв Ьэллинэ Ьэ-лэ ки, разы олмур. Бу мин-валла да муЬарибэ узаныр. Биз Ьэрби Золда аз-чох ирэ-лилэдикчэ Гарабагда нэинки ермэни Ьэрби бирлэшмэлэри илэ, Ьэм дэ РусиЗанын сиЗа-сэтилэ уз-узэ кэлирик. Ер-мэнистан МДБ-Зэ дахилдир. Демэли, биз Ьэр чур Ьэрби эмэлиЗЗатлары Ермэнистан эразисинэ кечирэ билмэрик. Белэ олдугда РусиЗанын си-лаЬлы гуввэлэри илэ уз-узэ кэлэрик. Ермэнилэр иеэ чэ-кинмэдэн бизим эразимизэ кечир, торпагларымызы иш-гал едир. РусиЗа онлара ма-не олмур. Лачын тэрэфдэн дэ кечид Золуну лазыми сэ-виЗЗэдэ баглаЗа билмирик. Чувки рус ордусу бурада да ермэнилэрэ кемэк едир. РусиЗанын ермэни амили-нэ марагы, ермэни амилннин онун харичи сиЗасэтиндэ му-Ьум Зер тутмасы ишдэ вачиб рол оЗнаЗыр. Белэ бир шэраитдэ бизим тэкчэ орду За-ратмагла мэсэлемизин Ьэлл олуначагына бел багламагы-мыз дузкун деЗил. Дикэр тэрэфдэн, тэкчэ Америка Бирлэшмиш Штатларына, онун Ьуманизм вэ демократиЗасы-на бел багламаг да олмаз. Чунки ишимиз тэкчэ бунунла кечэ билмэз. Дерду^УсУ’ умумиЗЗэтлэ, дунЗа бу кун чох дэЗишиб. О, нэ XX эсрин эввбллэрин-дэки, нэ дэ эсрин орталарын-дакы дунЗа деЗил. Ьазыркы дунЗа радикал сиЗасэт Зери-дэн девлэтлэри гэбул етмир. Елэ иеэ ачыг-ашкар торпаг иддиасы илэ чыхыш едэн ер мэнилэри букунку дунЗа гэ бул едэ билэрми? Ьеч шуб-Ьэсиз Зох. Ьешянчнсн, Америка Бир лашмиш Штат ларын да Ьэр шеЗи президент вэ онун ира-дэси Ьэлл етмир. АБШ-ын ез эн’энэви харичи сиЗасэт принсиплэрн вар. Бу прин-енплэри позмаг президент учун о гэдэр дэ асан деЗнл. АБШ-да елэ структурлар вар ки. мэсэлэлэри президент Зох. онлар Ьэлл едир. Белэ олду ту тэгдирдэ ермэнилэрин сев и нч эк олмаларынын Ьеч бир эсасы Зохдур. Бир дэ ки, ермэнилэрэ Ьеч Буш да пис олмамышды. Онларын белэ дену« вэ нанкор олмаларыны Зэгин ки, Билл Клинтон да фшшрлэшэчэк. СеЗфэддаш ГЭНДИЛОВ, тарих елмдэрн доктору, / профессор, вмэкдар ели хадими. ОНЛАРЫН АДЛАРЫ ХАЛГЫН ГЭЛБИНДЭДИР 20 Hojafiip 1991-чи ил... Бу тарнх АзэрбаЗчан халгынын азадлыг, истиглалиЗЗэт вэ Вэтэнин эрази бутевлуЗу уг-рунда мубаризэсинин сална-мэсинэ зн (^ачиэли сэЬифа-лэрдэн бири кими дахил олмушдур. Дуз бир ил бундан эввэл Г^рабагын Гаракэнд кэнди сэмасында МИ-8 Ьэрби вертолЗоту вурулмушдур. Азэ,рбаЗчанын эн Захшы огулларындан бир групу бу вертолЗотда иди. Онларын Ьамысы Ьэлак олмушдур. Он-ларла бирликдэ РусиЗа вэ Га-захыстан нумаЗэндэлэри Дэ ЬэЗатдан кетмишлэр. Онларын адларыны Зада салаг: Т. К. ИсмаЗылов, 3. С Ьа-чыЗев, М. Н. Эсэдов, И. И. ГаЗыбов, В. Ч. Чэфэров, В Ь. Мэммэдов. О. М. Мир-зэЗев. Г. Г. На-мазэлиЗев, Р. М. Маммэдов, А. М. Мус-тафаЗев, Ф. И. ШаЬбазов, A. И. ЬусеЗнзадэ, И. А. Плавски, Н. В. Жинкин, В. В. КовалЗов, С. С. Иванов. С. Д. Сериков. М. Д. Лукашов, B. Н. Кочеров. В. В. Котов, Г. В. Долгов. Д. Б. Лаковлев. Мухтэлиф Зашлы вэ мух-тэлиф пешэ саЬиби олан бу адамлар Гарабага сулЬ мэ-рамы илэ кедирдилэр. лакин душмэн эли онлары ЬэЗатдан мэЬрум етди. Онлар ЬэЗат* ларыны бизим Золумузда. бу торпаг да jauiajaH ларын Золу Ht да гур#ан вердилэр. Буна керэ дэ халг онларын адла-оыны Ьеч вахт унутмаЗачаг. Ьэлак оланларын эзиз хатн-рэсини Ьэмишэ Зашадачаг-лар. АллаЬ онлара рэЬмэт елэемн.    « ВертолЗот фачиэсииии ил-денуму куну АзэрбеЗчаи Али Советинин сэдри Иса Га оборов. республика ныв баш вози рн РэЬкм Ьуса)воо баш назирин биримчм вуавишврв ВаЬид ЭЬмэдои, Аббат Аббасов. баш назмрми иуаямши Эскэр Мэммэдоо. Бакы шо-Ьэри ичра ЬакимиЗЗатмиии башчысы Рауф Кулмэашэ-дов. Гафгаз Мусэлманлары Идарэсинин сэдри шеЗхулнс-лам Ьачы АллаЬшукур Па-шазадэ. дикэр рэсми шэхе-лэр шэЬидлэрин торпага тап-шырылдыгы Фэхри хиЗабана вэ ШэЬндлэр хиЗабаяына кет-миш, онларын мэзарлары ус-тунэ кул-чичэк гоЗмушлар. ’ Азарииформ. hajat угруида мубариаа. Гослиталыи раисм Алы Гурбаиоа КЭКИМЛЭРИН ЬУНЭРИ (давали    саЬмфада) мы габул адоиак иарраЬиЬа отаглары, левым    о лам Ьар ша{ла течЬиз олуммуш раани-маси}а, саргы, габул ша'бала-ри, палатвлар. Ватами и кенв мудафиаии-ларинин Ьв{атымы хилее атмак, онларын сагламлыгыны гору-маг бу аг хелвтлы адамларым ■аэифа бориудур. М акр ли душмамла мубариваиим вмун-да чарпышвн Ьакимлар, тибб бачылары, фалдшврлар, хидмат персоналы бмр иафар кими ишл»{ирл»р. Алы Бвкыда Травмвталоки-)а Институту мдакы мшим» сон дарача мас'улиНатла {анашыр-ды, Хочалы фачмаеммдач сомра ча6Ьа|а яатдм. Карби саЬра госпиталымыи черраЫЦ-¡9 отагы онун д»{уш модемы •яду. ва иши на сочсув баг-лылыгы ва садагати иатичасин-да ому гое питая кома чдири аааифаемка крали чаи дилер. 1вралыларвл> ардыиоа аи барада    душу *мур пер. Ш.Ш. Wдиммфф Л|ГМ1Ф папу т» Зарине ¡впупрялр. Бу чур сафарларми бириида Каким Мухтар Аббасов Ьелак олду. Ииди Мухтарыи госпиталда-кы ¡армии онун ихтисесч» чар-реЬ олан араады Матанат тутур- Ьарбм саЬра гослиталыи да тибб ишнмларм илк ¡ардым-дам мураккаб на{рочарраЬн{- jajaAOK »MwiKjjaTnap аларыр-лар, Агдам Ьарбм госпита-лымдакы ¡аралылар Бакы гос-пмтаЛыиа и амуру л» чд» naj-твхт мутахассислари »а Ьам-карларыиым пашакарлыгымы ла^мгмнч» ги{матлаидмрмрлар. ...Ьакммларла дамир чар-najwnap гО)улмуш емммф отаг-ларыида саЬбат а дир дни. Нал-бада алмазам Ьакимлар бурада дммчалмрлар. Бу enjanu •атампараарлар, ¡уксак caanj-{али мутахассислар шаЬарда-ми рааллыгдаи, »¡рашдикларм шарамтдам,    догма ларын дам у ваг да олмаларына алышыб-лар. Онлар бу ¡олу бмяарак-дан, ватам», халга хмдмат мамина сачмблар. Бакыдаи Ел-дар Г ас ым оау и, Ммиа^ыл Мечи доаум, Мутеплим Ьасаноаун, Елчин вливав мм алларичмм саЬри ила ивча-иача ватам огяу bajara га|ыдыб. Елдар Ьасаноау,    А дня    Елдароау, МаЬмаи BajpaMoey Квнчедан бу госпитале катиран да «»гена хидмат атмак ист»{мдир. Агдамлы тачрубалм Ьакимлар Фикрат Гасымову и, Камил 9Ь-мадовун, Навим Г улм<е»ин, Акиф Багыровун Ьаиим бвча-рыгы бу вкстрамал шарвмтд» узэ чыхыб. Бир ивча киломатрликд» Кулаблы, Нахчыванмк ja да Фаррух угруида кадан Aajym-лар аз вкс-садасыны госпи-талда талыр. Да^ушу чарраЬ-лар бурада девам втдирир-лар. Ела олур ки, санитар мв-шыилары »¡ни аахтда 20 — 30 ¡аралыны госпитале чатдырыр, габул ша'баеммд» онларын арасында т»’ч1«1м ¡ардыма ah-THjaaw олаилары «¡ырырлвр. Соираса мамч да{ушчуларин Ьа{аты угруида саатларла, сут-калврла мубармва ка дир. Та-рапевтлар, рантквнологлар, aappahnjja тибб бачылары вахт олур ки, чарраЬий« отагымы бирча дагигвлм!# бал» тарк ада билммрлар. ЕЬти|ат ган гурт арен да мса Ьаиммлар ав хасталариимн доноруча чах-рилмрлар. Орта ва К1£ик тибб персоналы ЬвкимЛре фаал камеи адмр. Ьар Камсы амагнч{«тыи I угуру, хасталврмн опврвеи-¡вдан сонракы ааэм{}ати онлар дан асылыдыр. Тибб бачы-сы Молд{ка ЭЬмадоаанын квнч-ли{ине бахма{араг госпиталыи «анасы» чагырыр л ар, тачруба-ли тибб бачылары ИпЬама Сафарова, Неркма TajMypoaa, Ирада Аббасова, Нвтввен Нв-6Hjaea. Наиб» Агамалы{а»а, Фарида hycajHoaa, Халида Ф«рвали{еаа, Семубер Каримова в» башгалары he«империи саг «лмдир. 0э ишинмн а'ла устасы олан алдшар * МаЬбалы Гавы}аа, ^inHhycajH Bannjae, рентная техники Агча Маммадоаа, ач-вачы ЭламшаЬ Маммвдов, Авар Гасымоа аа Чммкмв Хан-маммадоа Нар чур Ьармат» па-¡игдирлар. Таассуф им, госпитале га-ватлар вахтынд» чатмыр, бурада кмтабхан» - ¡охдур. «Км-таб» 4»MMjjarMHMH ha/pijjacM— ШаЬриуарын, Самад By рту-нун, Закирмн, Мираармд Дмп-беж нм к, Набм Хавримми, Бах-TMjap ВаЬвбваданмн, Чабмр Ноарувун, Ьамид Аббасын ша'рларм чап олуммуш минив-тур «итабмалар ¡ври на душду. Зарифа САЛАЬОБА. Г Aia    глрдлтллры Лачьты душмэидэи тэкнз-лэмзк игтясади вэ *энэвя чэЬэтдэн чох эЬэмиЗЗэтлидкр. Бу вачиб юцдэ икяд оглан-ларымызла Занашы, геЗрэтли гызларыиыэ да иштирак еднрлэр. ЧэбЬэдэ «Н> Ьис-сэ ■ рэиси Бэсти Гули|ева, тибб бачылары ЛЗудмила Ткаченко. Анна Гасьиюна, Фатма аяиЗева, КулЗа хаиым. МэрЗэм ханыи... эсл гэЬрэ- якид дезушчулэримизэ бутун эмэлиЗЗатларда Захындан кв-ман еднрлэр. Ьомин гыз-лардан бири, Фатма ЭлдЗева Фузули раЗояуиун АЗбасан-лы кэндиндэ ала дан олуб. Бакы ушат невроложи хэстэ-ханасынын реанкмаснЗа шо • боемндэ новбэтчв тибб бачы-сы ишлэЗнр. Ннкар адында беш Зашлы гызы вар. Фатма Зедди аЗдыр ки. чэбЬэ хэт-тннлэлио. Эваэллэр нэшфиЗ- Зат баталЗону нда вурушурДУ-Инди иеэ тибб баталЗонунда хидмэт едир. Ф. ЭлиЗева рэфигэлэринин уран сезлэркии белэ ифадэ елэди: — Хочалы фачиэси баш верэркэн гардашларымызын. ана вэ бачыларымыэын ермэни екстремистлэри вэ рус ордусуиун 366-чы алаЗы тэ-рэфиндэн вэЬшичэсинэ вл-дурулмэси. динч эЬалииин мешэлэрдэ мэЬв еда*амэси би зи чэбЬэ хэттинэ кэлмэЗэ мэчбур.етди. ЧэбЬэЗэ инти-гам «неси илэ кэлМИШИН. ДеЗуфчу гызларын хаЬиши будур ки. бу JepnapüH гэдир-гиЗмэтини билэк. кучэ вэ меЗ-данларда, базарларда алвер едэн, саггыз. сигарет сатан быгыбурма огланлар Вэтэнин Калбэчэрдэ чихай «Jan- ^    ЪапКш    Ы>Т. ;