Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 23, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ ^ номвр iwi-w ил. « 231 ВЭТЭНДИР аслнцдэ Зэвквлжвда олмалы чдн. Лакня газ хэттн-явя каснлнэсн ермэнялэри 1'азахда дакышыга xajmaja изчбур етдн. Устэлнк дэ ултнматум верднлэр: хэтт ачыл-паса данышыга башдама1ачаглар. iI>()T().'iap Р- Салмановун. Ч Ибадовун, С. Расимнн во J. Холнловундур ИТКИЛЭРИМИЗИН НИСКИЛИ B0JYK, КЭДЭРИМИЗ СОНСУЗДУР... (Эввэли Ьчн сэЬифэдэ) Ьвкумэти вэ халгы адындан дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верди Республиканын халг депутаты И. J. Гэмбэров Ьолак олаиларын аилэлррина во rohy м л а ры и а А за рба j ч а н Халг ЧобЬэси адындан баш-саглыгы вердн О деди ки. баш вермнш фачиаинн тагси ри A3üp6aj4aHa га рты тача-вуз торотмиш ермони екстре-мистлори ила барабор, Ьам да HMnepHja гуввэларинин. елэчэ да hap биримизин уза-рииа душу р. Даглыг Гарабак-да гаи текул.мэсииэ тезликла сон го]улмасы hap биримнз-дан асылыдыр. . PycHja вэ Туркмэннстан иyмajaнд0лэpи Григори Бондарев вэ Солтан ПирмэЬэм-мадов да митингдэ чыхыш едэрак Hoja6pbiH 20-дэ Даглыг Гарабагда Ьэрби вертол-joTyH партла]ышы нэтичэсин-да Ьэлак оланларын гоНум-ларына вэ jaxbiH адамлары-на. A3ap6aj4aHbiH бутун са-кинлэринэ тэсэлли вэ баш-саглыгы верднлэр. AaapöajMan Сосиал-Демок- рат riapTHjacbi адындан республиканын халг депутаты А М. Элизадэ чыхыш етди О деди ки. рссиубликамыза rapüibj Бр.мэнистанын е'лак олуимамыш муЬарибэсинин A3ap6aj4aH торпагы барэсин-да гачу\1суз нддиаларынын агл сэбэблэри во коклари бузуй дун jaja nabajaT, мэ’лум олмалыдыр. Б> нддналар бела фачнали натичалар ве-рнр. Нахчыван Мух rap Респуб лнкасы Али Мэчлиси сэдри-нин биринчи муавиии Рашид Ьэсанов республиканын кор-камли cHjdCH В) довлэт ха-дн.мларинин, hyiyr муЬафнзэ органлары рэЬбэрларинин. журпалистлэрин, Pycnja ва    Газахысган HyMajaH- дэлэринин Ьалак олмасы ила элагэдар мухтар республиканын сакинлари адындан дэрин Ьузнла башсаглыгы верди. Матам митингинин ахырын-да Гафгаз Мусэлманлары Ндарэси сэдриннн муавини Ьачы Сабир фатиЬэ верди. Ьалак оланларын чэназа-лэри гэбирлэро ендирилди. Гэбирлэрин узэрина тар чи- чэклэр го]улду. ««« * Ьэлак оланларын аилэлэ-ринин хаЬиши илэ Азэрба]-чан тeлeвизиjacынын мухби-ри Алы Мустафа]ев вэ оператору Фэхрэддин ШаЬба-зов ШаЬидлэр хи]абанында, Салатын Оскэрованын гэб-ринин ]анында дэфн едил-мишлэр. Матэм митингиндэ чыхыш едэн AзэpбajчaнbIн халг де-путатлары. республика теле-визи]асынын эмэкдашлары, japaдbIЧbI зизалыларын ну-мajэндэлэpи демишлэр ки, бу кунлэр бутун Азэрба]чан халгына агыр итки уз вер-ми шди р. Натиглэр кэдэр Ьис-си илэ де.мишлэр ки. республиканын одлу нв1^элэринэ кедан журналистлэрЦох вахт елум тэЬлукэсинэ мэ’руз га-лырлар. Ьэм дэ бу, ^з пе-шэ вэ вэтэндашлыг борчуну ]еринэ jeтиpэн мухбирлэрцн ермэни ]араглылары тэрэ-финдэн елдурулмэси илэ эла-годар илк Ьадисэ дejилдиp. Халгымыз бу чэсур гэЬрэ-манларын хатирэсини Ьэмишэ миннэтдарлыгла Jaд едэчэк-дир. (Азэринформ). Бутун Азэрба]чан халгынын кэдэри НАХЧЫВАН. Даглыг Га рабагда баш вермиш фачиэ илэ элагэдар Нахчыван ша-Ьэринин мэдэииJjэт capaJын-да .матам jbIFынчaгы кечирил-мншдир. Лерли Ьаки.мииэт органлары раЬбэрлэриннн. зэЬмэткешлэрин иштирак ет-ди]и ]ыгынчагы Нахчыван ви-ла]эт Ьэмкарлар иттифагла-ры шурасынын сэдри Казы.м Се]мурлу ачмышдыр. Мухтар республиканын Али Мэчлн-синин сэдри Ье]дэр ЭлиJeв Азэрба]чан халгына, Ьэлак оланларын аилэлэринэ башсаглыгы вермишдир. «Араз» елми-техники ком-плекси мудиринин муавини Н. Баба]ев. Нахчыван шэЬэ-риндэки 11 немрэли орта .мэк-тэбин директору Э. Гули]ев вэ башгалары чыхыш етмиш-лэр. Гejд олунмушдур ки, ин-ди биз даЬа aJыг-cajыг олма-лы]ыг. сэрЬэдлэримизи, торт пагларымызы кез бэбэjи ними гopyмaлыJыг, душмэнлэ-римизэ Ьэр васитэ илэ лaJи-гинчэ чаваб вepмэлиjик. КВНЧЭ. ШэЬэрин мэркэ-зи мejдaнындa ноУабрын 20-дэ Даглыг Гарабагда баш вермиш фачиэ гурбанлары-нын хатирэсинэ Ьэср едил-миш издиЬамлы митинг ол-мушдур. Митингдэ эмэк кол-лективлэринин, тэЬсил очаг- ларынын, ичтимаи тэшкилат-ларын нYмaJэндэлэpи иштирак етмишлэр. Bypaja топла-шанлар Ьэлак оланларын ха-тирасннн бир дэгигэлик су-кутла |ад етмишлэр. Митинг-до данышан натиглэр республиканын .:эрЬэд]аны зо-насында ва Даглыг Гарабагда азгынлыг едэн ермэни екс-тремистлэриннн эмэллэри-нэ сон rojMaFH. ермэни Ja-раглыларыны догма торпагы-мыздан говмагы тэлэб етмишлэр. Митинг иштнракчылары Ьэмчинин тэлэб етмишлэр ки. гэзанын вэ адамларын Ьэлак олмасынын еабэблэри чидди тэЬгиг олунсун. Ьэлак оланларын хатира-сина Кэнчэ Чумэ мэсчидин-дэ рэЬ.мэт дуасы охун.муш-ДУР- ШУША. Бурада Мартуни pajoHyHyH Гаракэнд канди ]ахынлыгында Ьэрби вертол-joTV’H партламасы нэтичэсин-дэ "Ьэлак оланларын хатирэсинэ Ьэср едилмиш матэм митингиндэ он минэ jaxbiH адам иштирак етмишдир. Митин-гин иштнракчылары Ьэлак оланларын хатирэсини ]ад едэрэк демишлэр ки, онла-рын адлары Азэрба]чанын Ьэр бир еакининнн гэлбиндэ дайм ]аша]ачагдыр. Bypaja топлашанлар тэлэб етмишлэр ки. республи»{а парламенти вэ Назирлэр Кабинети исте'- фа версинлэр, мустэгил Милли Шура japaдылcын, Ермэ-нистанла Ьэр Ьансы даны-шыглар да]андырылсын, Азарба]чанын сэрЬэдлэрини вэ эразисини горумаг учун МИЛЛИ орду japaдылcын. Л0НК0РАН. Нефтгазавто-мат Елм-ИстеЬсалат Бирли-]инин Лэнкэран тэчрубэ за-водунда матэм митинги ке-чирилмишдир. Ьэлак оланла-рын хатирэсинэ Ьэср олун-муш митингин иштиракчыла-ры азгынлашмыш ермэни гулд^фларынын фитнэкар эмэллэриндэн газэблэндиклэ-рини билдирмишлэр. Чыхыш едэнлэр. демишлэр ки, Азэр-ба]чан халгьшын сэбри тукэн-.мишдир, республика Али Со-ветинин февгэл’адэ ceccйja-сы Гарабаг проблеминин бир-дэфэлик Ьэлли учун гэти тэд-бирлэр кермэлидир. Митингин иштнракчылары Азэрба]-чан парламентинэ мурачиэт гэбул етмишлэр. Ра]онун дикэр муэссисэлэ-ринин, идарэлэринин вэ тэ-сэрруфатларынын эмэк кол-лективлэриндэ дэ матэм ми-тинглэри олмушдур. Азэ1^а]чан Республикасы-нын бир чох дикэр шэЬэр вэ ра]онларында да издиЬамлы матэм митинглэри кечирил-мишдир. Азэринформун вэ «Халг гэзети»ннн мухбнрлэри. Ултнматум барэдэ сеЬбэт ачачагыг. Ьэлэлик керэк, Ер-мэнистана кедэн газ хэтти на учун багланыб? Ахы бу Ьеч дэ тэсадуфи Кадисэ де]ил. Дерд илдэн бэри давам едэн изтираблар. сарсынтылар халгын сабаЬа куманыны ити-риб. СэрЬэддэки 14 кэнддэ чамаатьш нэ кечэси вар. нэ кундузу. «Сезэ гулаг асма-JaH» (ермэнилэрин тэ'бирин-чэ) 1араглылар евлэри дагы-дыр. кунаЬсыз экинчилэри, чобанлары киров кетуруб ел-дурурлэр. Елэ данышыглар кедэндэ MycaKej. Ашагы Эскипара. Гajмaглы. XeJpHM-ли кэндлэриндэ нечэ-нечэ аилэ jaca батмышды, башы-мызын устундэн ЭЛЛИ кундэн бэри joлy баглан.мыш Jyxa-ры Эскипара кэндинэ эрзаг дашьОан BepTonjoTnap учур-ду. Ермэнилэрин элиндэ эсир галмыш кэндэ инди Ьэрбчилэр дэ кетмэк истэ-мирлэр. Но]абрын эввэ-линдэн бэри кэсилмэк бил-MdjaH топ атэши нэтичэсин-дэ XejpHMHH вэ Мэзэм кэндлэриндэ бутун евлэр jepna jeKcaH олуб, ушаг багчасы Зандырылыб, сэрЬэд кэндлэ-ринэ кедэн рабитэ хэтти сы-радан чыхарылыб. Инди о кэндлэрдэ нэ ушаг сэси еши-дилир, нэ гыз-кэлин. Ьамы-сы сэрЬэддэн узаг кэндлэрэ, гоЬум-эграба евинэ кечуру-луб. Газ хэтти дэ Hojaöpbiii 4-дэ кечэ вахты ермэни гул-дурларын Xejpимли кэндинэ топ атэши заманы сы-радан чыхыб. Чамаат хэтти бэрпа eTMoja разы дejил. Ьаг-гы да вар. «Сэн мани мэЬв елэ. кэндимин алтыны усту-нэ чевир, МЭН дэ сэнэ газ ве-ри.м, ез евинда раЬат jaтыб исинэсэн? Бела xejHpxahnbir тэкчэ бизим халгын адына ja-зылыб?^> Xejpимли кэндиндэ бир нэфэр он кун эввэл мэ-нэ белэ демишди. XejиpxahлыFЫ онсуз да елэмишик. 03 кэндлэримизэ газ чэкмэмишик, ону ермэни кэндлэринэ вермишик. ез ев-лэримизин раЬалыгыны. ис-тисини онлара багышламы-шыг, Ьэт/а о истини, о ра-Ьатлыгы апаран хэттэ «Дост-луг» адыны гojмyшyг. Чун-ки биз бело душунмурдук. Ьеч аглымыза да кэлмэзди ки, намэрд гоншуларымыз нэ вахтса узумузэ гajыдaчaг-лар вэ Ьэтта бизи иттиЬам едэчэклэр. Мэк^ бунун тэг-сири биздэ олуб?! Дерд ил-дир ки, сэрЬэдлэрдэ ган те-кулур, ики jys миндэн чох aзэpбajчaнлы гачгын Ьэлэ дэ езунэ бир сыгыначаг гура ÔHHMajHô. Данышыглар чэтин кедир-ди. Дуз сэккиз саат чэкди. 14 кэндин Ермэнистанла сэр-Ьэди кими долашыга душ-мушду. Енишлэр, joxyшлap, Ьучумлар. кери чэкилмэлэр. Сез кулэшдирмэси. Ермэни тэрэфи ахыр сезуну ултима-тум шэклиндэ эввэлчэ демишди: газ кэмэри ачылсын. Ер* мэнистана ]аначаг кетсин, сонра атэшин дajaндыpылмa-сы барэдэ сеЬбэт ачарыг. Joxca данышыгларда иштирак eTMaJa4ajHK. A3ap6aj4aH тэрэфи исэ мэсэлэни белэ roj- мушду: — Биз 6ypaja газын ачыл-масыны музакирэ eTMaja кэлмэмишик. О. Газах чама-атынын ишидир. Онун еви дагыдылыр. ганы текулур. нечэ Ьэрэкэт едэча]ини езу билэр... СеЬбэт Jaлныз атэшин кэсилмэсиндэн кетмэли-дир. ...Данышыглар кедэн ота-гын 6ejyK пэнчэрэсиндэн ке-рунэн Агстафача] дэpjaчacы ашагыда к\'зку кими парыл-да1ырды. Су азалса да Ьэлэ Суручу илэ журналистян сезлэриндаки yjryHcyanyr нотлары мэни шубЬэлондир ди. Билдим ки. «П» шэкил-ли столларын архасында нэ гэдэр отуруб данышсаг да са-бнтлиjэ кедэн Joлyн эзэли Ьэлэ кер^имур. Ьэтта бирин-чн фасилэ заманы ермэни журналисти Ä33p6aj4aH Рес-пуоликасы Али Совети сэ.д-ринин биринчи муавини Зи-]ад Сэмэдзадэдеь «Нэ учун сэрЬэд Ьадисэлэринн муЬари-бэ адландырырсыныз?» — Aeja сорушанда мэн бир даЬа )эгин етдим ки, онлар Ьеч H9jH бojyнлapыиa алмаг ис-тэмирлэр. сэрЬэддэ баш ве-рэн Ьадисэлэрин тэгсиринн Сэс Ьансы ренн.ии'* ¿'а.шэ архада да1аныб ]ол кест {»эн-лэри? Бэлко Крмэнистанын «блокада1а» альжмасында Aзэp6aJчaнa бвЬтап атан.ш-ры? Нэ учуй баша душму-рук Кй, экэр а ош. олуи. зо-ракылыг. кирор кетурмэ Ьал-лары арадан галдырылмаса эмин-аманлыг ол ча’ачаг Ка л-буки барышыга догру аддым атылдыгы бир вахт'^а халг депутаты В. ]1одопрч-гора гэрнб^ ТЭК лиф нр ?ли сурду: .\зэp6ajчaн г.'рэфи бэ-Занат вс{х:ин кн ез чамаагы нын еЬдэсиндэи кэлиа газ хэтгини ача 6*1.»мир. он да биз силаЬ куч^ и>»а .чгз г.о-мэк eгмe^э Ь 'змрыг. Вали. СэрЬэддэ иэлэр олур? мин-мин Ьектар торпагы су-вармага чатарды. Анчаг нэ едэсэн ки. агыр кунлэрэ раст кэлмишик. Торпагы бечэр-мэк Ьагда jox, ону гоншулуг-дакы душмэндэн горумаг учун ]оллар ара1ыр, мин бир эзаба гатлашырыг. Дидэбан дагынын устундэки «Keja-зэн» адлы ресторана да (сэрЬэддэ башга керуш jepH jox иди) Ьэмин мэгсэдлэ топлаш-мышдыг. Агсаггаллардан ешитми-аюм ки. AdpjawaHUH jepHHAa jya иллэр 6ojy Ермэнистан-дакы дэдэ-баба jajлaглapымы-за галхан cajcM3-heca6cH3 rojyH сурулэри. мал-гара на-хырлары кеч салыб динчэ-лэрди. Бир-ики кунлук Ьа-зырлыгдан сонра Ьамысы Ди-личан дэрэси илэ узу jyxapbi дикэлэрди. Диличан дэрэси елимизин jajлaг joлy олуб. Ел ез рузусуну горумага. сах-л а мага, чохалгмага Ьэ.мин joл ила кедиб. Инди биз о тэрэфэ ajar баса билмирик, данышыглар кедэн кун ;^*ма* на бурунмуш Диличан дэрэ-сини унутмага бaшлajыpыг. Анчаг инди хиффэт JepH AejHnAH. онунла Ьеч нэ газа-на билмэздик. Ичевандан КЭЛ.МИШ суручу Алберт деди ки. «Сиздэн етэри дарыхы-рыг, досту.мун бурада олду-гуну ешидэн кими ахтарыб тапдым. Анд олсун балалары-мын чанына. Ата-анамын кору Ьаггы». Телевизи]а журналистлэ-риндэн кимсэ узун 4aj столу архасында уз-узэ отур.муш ермэни вэ aзэpбajчaнлы гэ-лэм эЬлини керуб деди: — Бизим тaлejимизи си-jacэтчилэp Jox. езумуз Ьэлл eAaMajHK. Бах. jena биз ну-мунэ кестэририк. Ичазэ ве-рин бу столу лентэ кечурэк. Бэлкэ лазым олду. Ермэни журналисти тез е’тиразыны билдирди; — Лазым дejил. Сиз истэ-jnpcHHHS ки. бизи ишдэн чы-харалар... биздэ керурлэр. Мэн Ьэмин журналистдэн сорушдум. — Aзэp6ajчaнлылap Ер-мэнистандан говулапдан сонра Ьеч олмаса биздэн бир на-фэри сиз тэрэфдэ керубсэн-мй? О. чавабдан бо1ун гачырды вэ сеЬбэти JeHHAOH газ хэт-тинин устунэ кэтирди. Инди газ ермэнилэр учуп hajuT демэкдир. Лакни буну бил-сэлэр дэ сакит AajaH.Mbip.iap. Ьэр керушдэн сонра (нстэр JyKcaK caBHjjaAO олсун, ис-тэрсэ дэ pajoH caBHjjacHHAo) ермэнилэрин Ьучуму кучл.э-нир, адамлар гэтлэ jeinpn-лир. Журналистин AeflHjHH-дэн белэ чыхды ки, Ьадисо-лорин тэн ортасында «учун-чу гувво» вар вэ Ер.мэнис-танда Ьеч ки.м ону чиловла-магы бачар.мыр. Hoje.M6ep-JaH милис ше’бэсиннн рэиси Тигран Саркис jan да «у чукчу гуввэ»нин варлыгыны ин-кар етмэдн вэ чох муэ.ммалы тэрздэ билдирди; — Анчаг jaддa сахлаз'ын ки. ТЭНЗИ.М onyH-Niajan joxAyp. Бэс ермэни саггаллы.тары-ны по учун тонзим e.iojüH тапылмыр? Бэлкэ дэ кимэсэ сэрф елэмир?! HojaópbiH эв вэлиндэ Воскепар вэ Ашагы Эскипара кэндлоринин агсаг-галлары корушмэк hctoJoh-дэ ермэнилэр 03 Ьэ.мкэндли-лэринин башлары устундэн куллэ атыб Ьа.мысыны кери гajтapмышдылap. Ики ели барышмаг нэдир, Ьэлэ керуш-мэ1э дэ гojмypлap. Ьэлэ ус-тэлик биздэн кими Киров ке-турурлэрсэ елусуну га]тарыр-лар. Белэ фитнэкарлыг исэ анчаг нифрэт догурур. Мэн керушдэ иштирак едэн ке-нерал-.Majop Виктор Гафаров-дан тэнзимлэмэ паггындз фикрини сорушдум, О ьиз-лэтмэди: — Ордунун кучу илэ Ьеч нэ едэ бнлмэрик. Биз рски-онда jaлныз режими .мудафиэ едиркк. бу да    Jvvt'v Д •' ^ J лэн бан’би 1^=чи Hi ' ЛЬ.ь «hoD.MO'i.'tH-    и-.V : гьгт' ( . тэклифини -‘НИЛ до»» сен на данышьн fajj •>. ii lanv ».май xejли aBd-í/: онл-р'!н. Бч>'мч-на KeTviocM.in .ча;ырлад:->1М Керунур бею    i.tki. i. k- лнфнн .муэллкп.н о ал » ¡»ма-нилэр (ш^иЬэ (.тма;ин ьд соз орманилир»шли;Д е н.М) ичэридэи пар» ! гамсла атырлар нэ халгы.мь»зы jax-ШЫ таным ;, !*• V л *Чу I j НИН У.ТИ НЛЭ    ИН.-ТЛМЭК HCTojHp.iap .Лхы Ьи]..э п.; . га.. т«^к .мэклэ jan'a.Mar 1 1'.. ?. А ' 'Ч»-óajvan Ре< \'бтика-м лэр {{aóH4,*i4 1.-дри:»:ш .mv а вини 3*дф'. ua4bijei5 ff.aca лэ :*ама!о>! \» г/юп: . i.j туту G до-.»i - Г; ,    >ь.л у    ,н    i лыгы.    юрдл* 1.: чанкэг ки 1Г J* и иа:.. f‘л.’ лаЬ. he i    р.ии ’ ..j'.h',: . jifa. Ксд.'и. ha.i5*e ад-.v гД-ми jaa'cjbni ]'ир-Г:иои:1Иэн (V-.TVj i    г    '- ЛЭЧ . K .' Кр.мэкиаар CU: и ча гулаг at »лр.    W’ 1 i    1.3¡). 1\Я1арда би;, cair.u. ¡>i » ;.> '..-ш A4j3ii.    .    ! “J .к .V    ' чэкннирди.Ю!^    ,-У - .-’’ллар ону ..OHpjj.) :• .ы' лд-.аини «ачмышды.'З’ь. •'„.•¡.j Дс epM.jiMi cui.    »л» ^    п .мэнфур образ'л sai il .\гушду). О k'khi-m уал даиьш;ь;рдь:. J-'iaa 'ic Crcud-накертдэ до.!у.юи ;иу рна'исг-лэр душду. Корэеои биз на учун    журна.лнст бир    Jana, Ьеч ол.маса carгàЛЛЫJa гаршы .мэЬз ермэнилэр ниии Ьэрэкэт ст.мирдик'^ Оксчпэ. он> uaj столуна дэ'ьэт еди] дик. Бэлкэ дэ она ньрэ ки, ер.'ЛЗ-ннлэрин би .И'* рэ;»э hj Ja.:-дыгларыны д ри»1дэ1| билми-рик (cebó г г..ги\'и св.хта-лап’дырм.'.г \"u; J jx .п д'к'и кунлэрип V. «га.:э :э].чндэн кедирЬ оч1а|Д :» »л ини, куллэсиди гэг * 'ЛИ sop ì рук. xoJaiiíTi;. са>лгак р.Ч'НЫ вэ боЬтаны барэдэ ннформаси-Jafib! бнлаваснтэ езлэриндэн jox. нкинчм вэ Ja учунчу мэн-бэлэрдэн алырыг. Тэкчэ Ьэр-ДЭН Москвадан В. Haaapja-нын 'зapыja•зapыja чэрэнлэмэ-синн ешидирик. О да бутов ермэни мэтбуаты дejил. Бэлкэ дэ информаси]а гыт-лыгы кечнкмиш бир проблем кими башы.мыэа ачылаи oJymnapAdH сонра Jon у на го-jy.ia4ar Олбэттэ. бу xej.iH вахт HCTojHp. .дакин сэрЬэд п[к)блемлэрн вахт истэ.мир. íiKop атэш кэсилмэсэ бурада hajaT JOwiyHa душ.мэ]эчэк, Ба-ганыс AjpNM кэндиннн ча-мааты ез евинэ гajыт.мajaчaг. Jyxapbi Эскиплранын joлy ачыл.ма]ачаг. Киров котурул-маеинэ сон roj>MMaJa4ar. Икпнчн Шыхлыдан апарылаи трактор кери rajTapbinMaja-чаг. ГaJмaглыдa jaндыpылart тракторуи rnjiMOTH oAOHMaja-4jix. Бэлалзр ток бу cHjahbi илэ битмир Бэланын дорд иллик тарнхи вар вэ ону caj-магла гуртармаз. Даныи«ыг нштиракчылары ксчэ japbija гэдэр чэкэн сеЬ-бэтдон сонра мэсэлэни ко.м-нлокс шэкилдэ ejpoHMDK учун .мушаЬмдэчилэри чохалтмаг. .’ерлэр) адамлаб кендэрмчзк тэклифннн üэJэндилэp. Газах. Ичеван HojOMÓepjOH J>эЬ^óэpлпJИнэ новбэти керу-1,10 Ьааыр iiiir кормш; тапшы-])ЬГ1дь1. Лакни сон дорд ил-дэ бело таншырыыар чох и,!\з . Ьамысы да нэтичоси » га.тыб. Крмэни тэрэфи Ьгч aax’i снзунэ эмэл ctmoJho. .\'1ушаЬидэчнлэрэ умнд бэслэ-Majo иэ ehTHja4 пар? Ьамы 03 jap.Jibi ]ериии чох кезэл бнлир. Б.мии аманлыгы кэнар-дан кэлэн Jox. евин ичиндэ ОЛЯ и ( .иун дэрдини (жлон едам ]аоада билар. Ермэнис-гаи Ге-пу "*ликась! Лли С о-ве’Н гтрииин бприичи му аниии Бабкен .ApaKCjaH -да y.Mv.iH Гафчаа сии JapaAbi N. i' î ■ hari'biH.ta фпкриии белэ !'<t ;д.» тди ки. онзсиз дэ Ьэ „и II. ол\>. борчумуз ону 1а. ija еачмагдыр. кэрэк Ьеч н »1 ьЯ "унВЭСПНИ ЭСИрКЭМЭ- сии. Догру созэ нэ деjacan? ,\нчаг биз халгы.мызын ин-днкн изтнрабларыныи Даглыг Гарабаг далгасы уступ дэ кок;1Энди]ини снун JaAfci-па салдыг. 0. демократи]з далгасыны «кунаЬкар* caj ды вэ муэммалы шэкилдэ билдирди ки, ки.м ез Ьэ.мвэ-тэнюриннн raji’bicbina гал-мырса она иисаи демэк олар мы’ Би» бу фикирлэ разы-лашдыг. .-Унчаг Ьэр Ьалда Ь Aî»aKvJaH билмэмиш ол-мз >: eiivii Ь :.мнэтэнлэри тэк-ня Даслы. Гарабагда jox. .Л i.ipObjManbiH hop jepHHflO jciUU. |ЫЬД1.»... Мэи бу .мэгалэни прото-кил ,дн.1и илэ )Г1змадым. Баг-.лы гапы архасында кечэн да-нышыглара журналистлэри бурах.мырдылар. Тээссуф-лэн.мирэ.м. Бэлкэ дэ орада иштирак cTcajAHM Ьэр rnejH бу чур гэломэ ала билмэз-дй.м. С^ачнэнпн, фолакэтин 03 ады. ед изи вар. Чамаатын башына кэлэн фэлакэтн дэ рэс.ми диллэ ифадэ cAOMajHK-сэ биздии сонра нэ галар'* Ьэгиин о ча.маат бизи нечэ гобел едор'.’ ВалеЬ ШЫХЛЫ, «^Халг гэзсти*нин мухбнри. ГАЗА.У PAJüHy. 19 H0ja6p. Ш А39РИНФ0РМУН Ма’ЛУМАТЫ ЬЭРДКЭТ ilAJAüAblPbnMbimAblP Aзэpбajчaнын Даглыг Гарабаг Мухтар Bилajэти Мартуни    pajoнyнyн Гаракэнд КЭНДИ    ]ахынлыгында вер- тoлjoтyн кyja думанлы Ьа-вада дага тохунараг партламасы    барэдэ aкeнтлиjин илк мэ’луматы (бу мэ’лумат но]абрын 20-дэ ефирдэ сэс-лэнмишдир) илэ баглы Азэр-информа мурачиэтлэрлэ элагэдар олараг ашагыда-кылары билдиририк: Гарабагда дэЬшэтли фачиэ баш верди]ини нojaбpын 20-дэ    ахшам саат сэккизэ jaxын ejpэндик. Тээссуф ки, Ьэмин ахшам нэ Агдам. нэ да Степанакерт илэ телефон рабитэси jox иди. Му-эJjэн    бир мэ'лумат алмаг учун республика Дахили Ишлэр Haзиpлиjинэ Л1ура-чиэт етдик. Лери кэлмишкэн, бела Ьалларда рэсми ин-формаси]а мэнбэjи кими 1Гу-гуг муЬафизэ органлары-на мурачиэт етмэк практи-касы бутун дyнjaдa тэтбиг олунур. Республиканью дах^1ли ишлэр назири Т. Кэримов Ьэлак оланларын бир гис-минин фaмилиjaлapьшы билдир^эк февгэл’адэ вэ-зиjjэт    pajoнy комендантлы- гына истинад едиб вертол-joтyн мэЬв олмасы сэбэби-нин рэсми изаЬы кими онун «думанлы Ьавада дага тохундугуну» билдирди. Бу изаЬат биздэ шубЬэ до-гурду. Лакин назирин тэ’- киди илэ, Ьабелэ башга мэнбэ олмадыгына керэ бу илкин инфopмacиjaны бурахдыг. Вундан сонра Акентли-jHH эмэкдашлары Ьекумэт рабитэси васитэсилэ чэтин-ликлэ Агдама зэнк вурараг орада олан A3ap6aj4aH Али Совети сэдринин муавини Т. TapajeB илэ данышдылар. Лери кэлмишкэн AejOK ки. о, Ьэлак оланларын фами лиjaлapынын мyэjjэнлэш-дирилмэсиндэ бизэ 6ejyK кемэк етди. Т. TapaJeB вер-тoлjoтyн думанлы Ьавада дага    тохунмасы    фикрини дэрЬал рэдд етди вэ билдирди ки, партла]ышын сэбэблэри    Ьэлэ MyaJjaH олун- Majbio, лакин мэ’лумат вар ки,    jaxынлыгдa    jepлэшэн кэндлэрин сакинлэри фала-кэт pajoHyHAa атэш сэслэ-ри ешидиблар. Дахили ишлэр назиринин тэклиф етди-Jh вариант узэриндэ тэ’-кидини давам етдирмэсинэ óaxMajapar, Азэринформ мэ’луматы JeHH peAaKCHjaAa бурахды. Орада д^илирди ки,    вepтoлjpтyн    мэЬв ол масынын сэбэблэри ajдын-лашдырылыр. МеЬз    бу мэ’лумат республика    мэтбуатында дэрч олунду,    Ьабелэ Иттифаг кутлэвя инфopмacиja ва-ситэлэринэ верилдй. Мэсэлэн. нojaбpын 22-дэ «Красна ja звезда» гэзети бизим хЬбэри-мизи «Дагларда asHacHja ге- засы» сэрлевЬэси а л тын да дэрч етмишдир. Мэркээи    тeлe0иЬиja вэ радио илэ верилэн. Ьабелэ бэ’зи мэркэзи Мэтбуат ор-ганларында    дэрч едилэн вэ илкин вариантдан ибарэт олан .мэ’лумата кэлдикдэ, бу инфop.мacиjaны СИТА-нын Степанакерт дэки мух-бири В. Быркин Mocквaja бирбаша вермишдир вэ онун Азэринформа Ьеч бир дэх-ли joxдyp. Бунунла элагэдар ге}д етмэк нстэрдик ки, Азэринформ В. Бырки-нин Даглыг Гарабагдан вepдиjи    материалларын бнртэрэфли    характер да- шыдыгына. бурада фактла-рын тэЬриф олундугуна СИТА pэЬбэpлиjинин диг-гэтини дэфэлэрлэ чэлб етмишдир. Бутун бунлар барэдэ мэ’лумат верэркэн jaxшы баша душурук ки, халгы-мыза уз вермиш иткилэрин агры-ачысыиы азалда би-лэн, Ьэлак оланларын аилэ-лэрйнэ тэсэлли верэн сез-лэр тапмаг чэтиндир. Буна бaxмajapaг там Ьэгигэти ачыб дe.мэjи ез журналист борчумуз Ьесаб едирик, Азэринформун коллективи мэрЬумларын бутун го^ Ьумларьша вэ ]ахын адам-ларына самими вэ дэрин башсаглыгы верир. Ьэлак оланларын арасында шэхси достларымыз да аз дejилди. (Азэринформ). НАХЧЫВАН. 22 liojaöp (Азэринформ)    чбирим.ч- зин в» рди)в Mo’.iv.mia ^Ь| а. nojaöpbiH 21-дя а.чшам сатт В ДЭН Бакыдач Иахчыв \»1а во Jepenan исти.а.уэтнндэ ne-ДЭН гатарларын Iiojíokoth да-)андырыл.мышдыр. I !ах«ыван дэмир )олу саЬасинин баш муЬэндисн Нусрэт Э))убовун билди})ди)инэ кора, буна со-боб олур ки, Мннчиван стан-ин]асында Зенкилан милиси Лереван—Гафан сорнишин гатарында силаЬ олдугуну ашкара чыхармышдыр. (Азэринформ). Е’ЛАН ОЛУИМАМЫШ MYhAPNEO ДАВАМ ЕДИР АГДАМ, 22 H0ja6p (Азэринформун мухбнри Елхан Рустэмов). Дунэн бутун ке-чэни ермэни ]араглылары ДГМВ-нин Эскэран pajOHy тарэфдэн Агдам ра)онунун Абдал вэ Кулаблы кэндлэри-ни мухтэлиф силаЬ невлэрин-дэн атэшэ тутмушлар. Агдам ра)онунун прокурору Закир Мэммэдов билдирмиш-дир ки, атэш нэтичэсиндэ уч нэфэр агыр )араланмышдыр. Сон ики кун эрзиндэ Хоча-лы шэЬэри Эскэран pajoHy-нун Норакух. МеЬдикэнд вэ Боздаг кэндлэри тэрэфдэн атэшэ тутулур. Хочалы PajoH Дахили Ишлэр Ше'бэсинин рэиси вэзифэсини ичра едэн Ьафиз Адиловун верди)и мэ’лумата керэ, HOjaôpuH 21-дэ 30-а jaxMH ермэни )араглы-сы Хочалы аеропортуна силаЬ л ы басгын етмишдир. Уч саат давам едэн де)\шдэн сонра басгынчылар кери чэ-килмэ)э мэчбур олмушлар. Хочалы шэЬэринэ кедэн ав* томобил )олунун Эскэран ра-joHy эразисиндэн кечэн Ьис-сэси бетон тавалар вэ даш* ларла багланмышдыр. HojaöpbiH 20-дэ вэ 21-дэ Шуша шэЬэри, Ьабелэ онун )ахынлыгында ]ерлэшэн милис посту Эскэран paJoHyHyH Шушукэнд, Бухатар кэндлэ-р(И вэ Степанакерт шэЬэри тэрэфдэн пyлeмjoтлapдaн вэ гумбараатанлардан atama ту-тулмушдур. Шуша PajoH Да-хйли Ишлэр Ше’бэсинин рэиси ВаЬид Ба)рамовдан алы-нан мэ’лумата керэ, шэЬэрин кэнарында отла)ан онларча баш мал-гара атэш нэтичэсиндэ мэЬв едилмишдир. Милис эмэкдашлары чаваб атэши ачараг )араглылары атэши да)андырмага мэчбур етмишлэр. Но)абрын 20-дэ )ук машы* нында Maлыбэjли кэндиндэн Шуша)а кедэн дерд азэрба)-чанлы Степанакерт шэЬэри )ахынлыгында ермэни japar-лылары тэрофиндэн тутул-мушдур. (Азэринформ). Харичда ишламак ист9|ирсинизмн?.. »ИНФОРМ-ЕКСПРЕСС ЛИМИТЕД» Бе]налхалг информаси)а мвркоэи даими В9 ]а мувеггати олараг харича кетмак иста)ан ватандашлара тэклиф едир; АБШ Давлат Департаментинин анке-тинм (даими ¡ашамаг Канада сэфирли1инин анкетини (даими •• (а муваггэтц ишламак -а* А0сграли(а сдфирли(инин гнкнтиии (даими ва )а муваггати ишламак учун). ^ Чэн/^ги Африка Республикасынын Лондондакы сефирли(инин анкетини (даими ва (а муваггати ишлал^ак учун). Сизи марагландырам анкети алмаг учун ашагыдокь» унвана 75 манат пул качурмак яа-зымдыр: 249020, ПСБ-нин Обнинск ше'баси, ЫЬ № 111461651. Сифариш-мактуба 75 манатын кечурул-маси барада габзи алава един. Гебзим нем-расини ва пулу квчурду]унуз тарихи ¡азыб езунуэда сахла]‘ын. Мактублары ашагыдакы унвана кеидарин: 119517, Москва шаЬари, в/«.№ 2, «сИнформ-експресс Лимитад». «ИНТИБАНв ФИРМАСЫ. ;