Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 23, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛг Г03ЕТИ 23 НОЗАБР 1991-4M ИЛ. № 131ТОРПАГ ЭМЭР УГРУНДА 6ЛЭН ВАРСА БАШСкПЫГЛДР Аз»рба{чан Рвспубликасынын Президентм А. Н. МУТЭЛЛИБОВА ДГМВ-ннн Гаракэнд кэнди )ахынлыгында вертол-Jot гэзасы нэтичэсиндэ A3ap6aj4aH нума]эндэлэринин Ьэлак олдугларыны дэрин Ьузнлэ ешитдим. ХаЬиш еди-рэм мэрЬумларын гоЬумларына вэ JaxbiH адамларына мэним самими башсаглыгымы ]етирэсиниз. Гыргызыстан Республикасынын Президенти Э. AKAJEB. Аз9рба|чан Республикасынын Президенти А. Н. МУТеЛЛИБОВА Иттифаг ирокурорлугунун коллективи республика-нын бир труп мэс’ул ишчисинин авиаси]а гэзасында пэ--лак олмасы илэ элагэдар сизинлэ бирликдэ Ьадсиз дарэ-чадэ кэдэрлэнир. Фачиэли Ьэлак олмуш joлдaшлapын. о чу.млэдэн Ьомкарларымыз вэ JaxbiH достларымыз. чох Ьермэтли И. rajbi6oByH. И. Плавскинин гоЬумларына вэ jaxbiH адамларына дэрин Ьузнлэ башсаглыгымызы je тирмэ]и хаЬиш едирик. ССРИ баш прокурору Н. С: ТРУБИН. Азерба)чан Республикасынын Президенти А. Н. МУТаЛЛИБОВА ССРИ Али МэЬкэмэси республиканын мэо'ул иш-чилэринин aBHacHja гэзасы нэтичэсиндэ фачиэли Ьэлак олмалары мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы ве- ^ * ССРИ Али МэЬкэмэсинин сэдри J. А. СМОЛЕНТСЕВ. Азэрба)чаи Республикасынын Президенти А. Н. МУТаЛЛИБОВА, Азэр6а|иан Республикасы Али Советинин сэдри Е. М. ГАФАРОВА1А, Азарба|цан Республикасынын баш назири h. а! насановА HojaOpbiH 20-дэ баш вермиш вэ бизэ эзиз олан адам-ларын Ьэлак олмасы илэ нэтичэлэнмии. авиаси]а гэзасы Ьаггында дэрин кэдэр Ьисси илэ мэ’лумат алдыг. Шэх-сэн СИЗО, республиканын Али Советкнэ. Назирлэр Каби-нетинэ. Ьэлак олаиларын аилэлэринэ вэ jaxbiH адамларына дэрин Ьуэнлэ башсаглыгы веририк. Ьэлак оланларын хатирэси гэлбими.здэ узун муддэт JauiajaHarAbip. Комитэннн узвлэри адындан — Иттифаг Шурасы-нын Инсан Ьугуглары вэ Азадлыглары Комитэсинин сэдри А. С. JEЖEЛEB. Азэрба|*чан Республикасынын Президенти А. Н. МУТЭЛЛИБОВА ’Ьермэтли Aja3 HnJaaH оглу! Республиканын. Руси-janbiH. Га.захыстанын, ССРИ Дахили Ншлэр Иазир.Ъ!-jnHMH мэсЧ’Л ишчилоринин фачиэли Ьэлак ол.масы хэбэ-ричи дэрин нискил Ьнсси илэ гаршыладым. Онларын эк-capHjJaTHHH ¡иэхсэи тань^ырдым. Сн.зэ во Ьэлак оланларын аилэ.юринэ самими башсаглыгы верирэм. С:СРИ дахили ишлэр назири кенерал-полковник Б. БАРАННИКОВ. A3ijp6aj4aH халгына уз вермиш фачиа. миллэтин эн jaxiiibi нума]эндэлэринин Ьэлак олмасы Курчустан са-кинлэринэ агыр дэрд олмушдур. Бу Бакыда J^HBap фачиэсиндэн сонра он 6ejyK иткидир. Халгын истиглали]-Тэти вэ хо1ибэхтли]и угрунда jopyлмaдaн вэ горху бил-мэдэн мубаризэ апаран адамлар Ьэлак олмушлар. Он-ларын парлаг хатирэси Курчустанын aзэpбaJчaнлы эЬа-лиснннн голбиндэ Ьэмишэ ]ашаЗачагдыр. Ьэлак олан-ларыи аилэлэринэ вэ бутун Азэрба]чан халгына дэрин Ьу.знлэ башсаглыгы веририк. «Курчустан» гэзети редакси1асынын коллективи. Азэрба1чан Милли .1арадычылыг Академи]асынын paJacoT heJ’oTn вэ A3op6aj4aH Зи]алылары Демократик Иттифагынын идарэ bej’aiH Азэрба]чанын орази 6\tob-lyjy угрунда Ьэ]атларыны гурбан вермиш морд м\ба-ризтэ^ин - Азэрба]чан МиЛли Ларадычы.чь!г Академи]а-сыньш узвлэри Т. Исма]ыловун. И. Га]ыбовун. О. Мир-зэ]евин вэ дикэр шэЬидлэрин фачиэли Ьэлак олмалары м^исибэтилэ Ьэдсь.. кэдэрлэндиклэрини билдирир вэ мэрЬумларын аилэл )ринэ. бутун Азэрба]чан халгына дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. Азэрба]чаньш морд огулларынын ганы jepAa гал-мамалыдыр. АллаЬ онлара рэЬмэт елэсин. Азэрба]чан Милли Дарадычылыг Академи]асынын президенти, Азэрба1чан ЗДмылары Демократии Йттифагыиын сэдри Н. CYJIEJMAHOB. ДОСТЛАРЫИ В8 ГАРДАШЛАРЫИ РУЬУНА ДУА Республикамыз учун бу Ьузнлу айда биз Ьэлак <м-мушларын эзиз хатирэси гаршысында баш eJijp. азэр^ ба]чанлы гардашларымызла бирликдэ эвэзедилмэз итки НИН ачы-агрысына шарик олуруг. Виз Азэр6а1чанын иcтиглaлиJJэти ]олунда езлэрини фэда едэнлэри. азадлыг угрунда чанындан кечонлэри в”ун"Ам^а)чэГ*алгы ила бираикда бу кун баз да “'ТлЯк.":“-    ».р. W - ЭТИ, Бакы 1эЬуди дини ичмасынын идарэ hej эти. (Азэринформ). АНАР TOPnAfЫ В8Т8Н ЕД8НЛ8Р 90-чы ил 20 JanBap мусибэтиндэн сонра халгымызын бэхтинэ бир rapa кун до чыхды — 91-чи илин 20 Hoja6pbi. Бу нэ зэ.манэдир, илаЬи, телевизор-да сэслэнэн классик мусиги кэрилмиш эсэблэримизи дэрЬал бир аз да тары-ма чэкир, сэксэкэли урэклэримиз бэд хэбэрин вaЬl!мэcиjлэ титрэ]ир. А]ын HjHpMHCHHAo ахша.м телевизи]а екра-нында алышдыгымыз хэбэрлэр прог* рамы эвэзинэ симфоник мусиги сэда-лары ешидэндэ урэ]и.мо JeHH бэланын горхусу дамды. ХэстэЗдим, евдэ Ja-тырдым, кнмдэн хэбэр ала билэрдим? ДаЗым оглу. милнс полковники Акиф РзаЗевэ зэнк елэдим. Лолдашы тэш-вишлэ: Акиф Гарабагдадир. — де-ди. -- JaMBH никараныг Де]ирлэр орда JeHo атышма олуб. ДаЬа кимэ зэнк едэ билэрдим? Ja* гин Ьэр Ьалда Тофиг Исма]ылов бир хэбэр билэр. Дэcтэjи галдырдым. Елэ бил кимсэ; — Jox, зэнк елэмэ. — деди. — Лэгин Ьэлэ ишдэдир. Евэ кеч кэлир. 10-а гэдэр бир ше] а]дынлаш-маса. зэнк вурмаг олар. О вахт евэ кэлэр. ДаЬа Ьеч вахт евэ кoлмэJэчэкcэн. Тофиг, нэ он да. нэ он бирдэ, нэ бу кун, нэ сабаЬ. Ьеч вахт ез меЬрибан аилэни хош тэбэссумунлэ севиндир-мэЗэчэксэн. Ьэ]атындан артыг истэди-JHH оглун Ье]дэри огрун-огрун сузуб фэрэЬлэнмо]эчэксэн. Тофиг. эзизим. достум. гардашым. Сэни уч ил габаг hthpcoJahk, Jena до ]анардым. халгымын белэ алим. зи-]алы, агыллы-кама;1лы оглунун итки-синэ ачьиардым. Амма сэни даЬа захшы таны ДЫРЫ м бу уч ил эрзиндэ мэнэ о гэдэр догма, овэзсиз дост ол-дун ки. эн Чхзтин дэгигэлэрдэ чи]ин-чи]инэ да]анмагымыза елэ алышдым ки. мудрик мэслэЬэтлвринэ, дэгиг си-jacH тэЬлилларинэ. адичэ инсани дав-ранышына о гэдэр вэрдиш етдим ки, СОНИН ]охлугун эн эзиз. эн jaxbiH ада-мымын иткиси. ними агрыдыр мани. Бу сон иллэрдэ халгын учун. Вэтэ-нин учун кесторди]ин фэдакарлыгы. сэнин Ьунэрини вэ чэсарэтини. дви-мэзли]ини вэ тэдбиpлиjини билэнлэр иилир, амма бэлкэ биз — сэнин депутат Ьэмкарларын бу чэтин. эзаблы вэ тэЬлуцэли >П'6аризэнин кезлэрдэн. гулаглардан кизлин тэфэрруатыны даЬа артыг билирик. Али Советин сес-cиJaлapындa. гурулта]ын ичласларын-да рэгиблэримизи мэнтигинлэ. натиг лик мэЬар^Этинлэ. еЬтираслы вэ^ш дашлыг м0вге]инлу ]еринэ чыхышларындан башга. нечэ деЗэр-аэр, «сэЬнэ архасында» шэхси тэмас ларын, са]сыэ Ьесабсыз соргуларын, .мурачиэтлэрин эн ксэк вэзифали адамларык па1агэтлэ, сэбрлэ, тэмкинлэ. принсипи аллыгла 'anapWbm Данышыглар сэ-Him 6v торпаг, 6v Вэтэн угрунда равн эскэр дejY¿YH. кэрдэ эмэлиjjaтын иди. Халгымызын башына кэлэ билэчэк нечэ бэланын гаршысыны вахтында алмагда сэнин .мнсилсиз хидмэтин вар. Бутун бу ил-лэр эрзиндэ сэнин нэлэр чэкди]ини билэн билир, Тофиг. Гарабагымыза сон борчуну да вердин . — онун догма торпагында шоЬид душдун. Шэ-Ьидин jepH беЬиштдир — де]эрлэр. Достларынын, халгынын гэлбиндэ Ьэмишэ JepH беЬиштлик бир фэдаи ки-мн JamaJanarcaH. гардашым. Вэли. эзизим? Али Советдэ сэнин кордуJyh rapa фэЬлэ иши — парла-ман ичлас.тарында. комисси]аларда фдaлиJJэтин. .муасир Ja тэрихи сэнэд-лэри. гэрарлары вэ ганунлары Ьэмишэ чабэча ЭЛИНИН алтында сахлама-гын, тутарлы силаЬ тэкин истифадэ етмэ]ин эдэбиJJaтчbI-тэдгигaтчы кими JaшaдbIrын кэнчлик иллэринин вэр-диши иди. Нэримановун урэк janru-cbIJлa Jaздыгы вэ иллэр 6oJy кизлэ-дилэн мэктубларыны архивлэрдэ ез элинлэ кечурдуЗун. сонра Ayjyr душ-мэсинлор дeJэ KojHdjHHHH элтында 6а-Jbipa чыхардыгын о узаг иллэрдэн галмышды сэнэ. Узун иллэр napTHja ишлэриндэ чалышмышдын. амма о ншлэри тапдаламаг Johh CHjacH кон-JvKTypaJa чеврилэндэ кечмишинэ ' де-нук чыхмадын. Чунки кон]уктурчу дeJилдин. эгидэ адамы идин. Эгидэ сахта олса белэ. она инам сун’и jox, Ьэгигн ола билэр. Луксэк napinja вэ-зифэлэриндэ чиблэрини долдурма-мышдын. алтына JbifMaMbiuiAbiH. Бир. вахт пapтиJaны eJмэклэ сэрвэт газа-ныб ииди iiapTHjaHbi cejMo^ia шоЬрэт ахтаранлардан дeJилдин. Чох jepAO ишлэмишдин. ишсиз галан вахтлзрын да олмушду, ишини aoJhiuahJhh вахт-лар да. Гарабагда ишини Jox. ез дун- Jaны AaJnmAHH. Эзизим Вагиф! Халг депутатлары-нын биринчи гypyлтaJындa сэнин ha-лал JepHHo бэднам Зори Бала]аны дуртушдурмэк истэдилэр. Чыхыш елэ-MDЛИJДИH. Чыхышынын рус дилиндэ сэлис cэcлэннб-cэcлэнмэJэчэJиндэн во бунун да ceMKHjo MyajJaH тэ'сир кос-тэрэчэ]индэн никаран идик. Ьамы-.мыз, Бирчо сэндэн башга. «ApxaJbiH олун, — AejHpÄHH. — Нечэ лазым-дып. елэ данышачам вэ сечилэчом*. Белэ дэ олду. Чунки данышдыгла-рын Ьэгигат иди. эдалэт сэнин тэрэ-финдэ иди вэ сэнин рэгибинэ гэлэбэ чалмагын Ьагг ишин зэфэри иди. Эн агыр дэгигэлэрдэ мэЬз сэн ои-зи apxaJынлaшдыpыpдbIH. «Мэн ор-дан кэлмишэм. ишин ичиндэ]эм, Ьэр ше] Jaxшы олачаг. — AejnpAH^ Гарабаг сарыдан нараЬат чэкишмэдэ биз Ьокмэн галиб кэлэчэ- ^“мэЬоммад, Исмэт. Зулфи, ГУ^ан — ЭЗИЗ Ьэмвэтэнлэрим — сизинлэ баглы нэ гэдэр кыда. Москвада. Шушада. Сумга]^ыт да. Агдашда керу»яду]умуз саатлар... Ьачаиса хош зарафатлы соЬбэтлэр. ЬачаЬса чидди, агрылы фикир мубадилэси... 0н атэш хэттин-дэн кэлэн сорагыныз — Гарабагы-мызы гору маг вэ гурмаг эзминиз... Нурлу сурэтлэриниз ©зум jaшadыг-ча Jaддaшымдa галачаг. Осман. Рафиг — узаг кэнчлик ил-лэримин тaJ-тyшлapы, дуз-черэк кэс-диJим. хе]ирдэ-шэрдэ кepYШДYJYMYЗ, дэрд-сэримизи б©лYШДYJYMYз инсан-лар. Бир кундэ, бир нечэ дэгигэлик тeлeвизиja хэбэриндэ бу гэдэр дост, ]олдаш ,таныш итирмэк нэ дэЬшэт-лиднр. Игорь, еще один товарищ моих юных лет. Я вспоминаю тот далекий и незабываемый семинар творческой .молодежи, который ты с Зауром Рустамзаде организовали в Загульбе и как мы все были молоды. и как всем нам тогда было хорошо вместе, и сколько светлых надежд было в наших душах. Как страстно спорили мы о подъе.ме культуры нашей родины — Азербайджана. Моей и твоей родины, Игорь. Ты здесь родился, на этой земле жил. любил, работал, этой родине с сыновней верностью служил и отдал свою жизнь за нее. И пусть память о тебе станет символом единства всех граждан Азербайджана разных национальностей, преданных этой земле и считающих ее своей родиной. Алы. кэнч достум, Али Советин мэтбуатсыз кечэн Ьэр бир гапалы ичласындан сонра тэнэффусэ чыхар-кэн илк KGpДYjYм сэнин никаран кез-лэрин. илк ешитди]им сэнин сэбир-сиз суалларын иди: «Нэ олду? БизЭ тохунан бир мэсэлэ галхмады ки?» Сэн дэ. Фэхрэддин дэ. ишыгчы Ьэм-карын Ариф дэ сон саатыныза гэдэр вэтэндашлыг вэ пешэкарлыг борчуну-зу намусла. гejpэтлэ jepинэ jeтиpди-низ. Сизин ишинизэ верилэн эн jYK-сэк rиjмэт одур ки. вepтoлJoтyнyзy намэрд куллэбараны илэ мэЬв едэн гулдурлар — чинaJэт Jepиндэ из итирмэ]э чалышан чанилэр кими — сизин чэкдиклэринизи oгypлajыб апа-рыблар. Сизин экс eтдиpдиjиниз Ьэ-гигэтдон нечэ горхурмушлар кер! Ьамынызын мугэддэс руЬу* гаршысында баш эjиpэм. АллаЬ Ьамыныза рэЬмэт елэсин. Гарабага сулЬ мэрамы илэ кблиб бурада ез jypд•jyвaлapынa табутда taJыдaн Ьэрбчилэрин, муЬафизэ ор-ганлары ишчилэринин, Pycиja вэ Га-захыстан нумаЗэндэлэринин. вертол-joт суручулэринин хатирэлэри гаршысында баш эJиpэм. Бу кунлэр тез-тез Зада душэн мис-ранын Ьэгигэти эбэдидир: ТОРПАГ, ЭКЭР УГРУНДА вЛЭН ВАРСА - вЭтандир. К63 JAiiiblHbl СИЛ8К, САБАЬА БАХАГ (Эввэлн 1-чи сэЬифэдэ) Фанг БахшэлйЗев, Азэр-ба]чак халг депутаты. — Мэнэ ело кэлир ки, Ьазырда республиканын ис-тэр сиЗаси гуввэлэри. ис-тэр ЬакимиЗЗэт адамлары чамаатла унсиЗЗэтдэ олмалы-дырлар.    РэЬбэрлик. рэсми шэхсяэр    тез-тез телевизи- Зада чыхыш еднб Зол кос-тэрмэли.    нэсэ демэлидир лэр. Демздиклэримизнн, ет-мэдиклэримизин бошлугу-ну телевизиЗадан ефирэ су-зулэн матом мусигиси дол-дура билмэз. Душунурэм кн, бу чур дэЬшотли фа-чиэдэн сонра халгы За-тыртсаг.    Ьеч бнг> тэдбни кормэсэк,    бу кунэдок вер- диЗимиз гурбанларын руЬу-на хэЗаннт ет.миш оларыг. Бу кун.чэрдэ митинглэр кечирилмосэ да'Ьа Захшы- дыр. Матом е’лан олунубса. бутун тэдбирлэр даЗандырыл-малыдыр:    шэриэт.    ганук    да бело де.Ыр Мэн Халг ЧэбЬэсинин узвуЗэм. Бэ'зэн митинглэрдэ сэслэнэн «истефа» тэлэби Ьеч дэ чзбЬэнин тэлэби де-Зил. Белэ агыр вэзиЗЗэтдэ Ьэр Ьансы бир роЬбэрин ис-те’фасы сэЬв аддым оларды. Инди буна нэ Ьзгтымыз. нэ дэ вахтымыз вар, Рамнз ЭЬмэдов, ^евлах paJoH ичра ЬакимкНэтинин башчысы, Азэрба]чаи хал1 депутаты: — Ону деЗэ билэрэм ки, бу тэкчэ бир труп ада-мын олуму деЗил, боЗук МИЛЛИ фачнэдир. Вэ умид едирэм ки, бу фачиэ бизи ез МИЛЛИ мэнлиЗимиз, торпа-гы.мыз угрунда вэЬид му-баризэЗэ сэфэрбэр едэчэк. Иткилэр бизи чашдырма- малыдьф. Ьэтта бу кэдэр-ли, фачиэли мэгамдан да ез мэкрли мэгсэдлэри учун истифадэ етмэк истэЗэнлэр вар. Индичэ Золдашларла. • Ьэлак оланларын аилэ узвлэри илэ сеЬбэт едирдим. Биз онлара тэсэлли вермэк эвэ-зино, онлар бизэ тэсэлли верирлэр ки. езунузу го-pyjyii, гаршыда Ьэлэ Азэр-баЗчанымызын чох чэтин сынаг кунлэри вар. онларын ишини сиз давам ет-дирмэлисиниз. — Гаршыдакы февгэл’а-дэ сессиЗадан нэ кезлэЗнр-снниз? — ШубЬэм Зохдур ки. депутатларымыз бу фэла-кэтэ тэкчэ гиЗмэт вермэк-лэ, е’тираз сэслэрини учалт-магла кифаЗотлэнмэЗэчэк-лэр. Даглыг Гарабаг проб-леминин Ьэлли Золунда бу сессиЗанын хусуси тарихи oha>ftiJj8TH олачаГ. ФзрЬад БэдэдбэЗля, Y. ЬачыбэЗоа адына АзэрбаЗчан Девлэт КонсерваторяЗасы-нын ректору, профессор: — Билирэм. бу фачиэдэн сонра да ермэнилэр AyHjaja чар чэкэчэклэр ки. «бизи олдурурлэр. гырырлар, бло-кадаЗа алыблар».    АБШ- дан, Франсадан. БМТ-дэн орду истэЗэчэклэр ки, онла-ры «кеносид»дэн хилас е.т-синлэр. ЧэкинмэмэлиЗик. Му-Ьарибэ    едэнлэ ’ Ьэрб    дилиндэ    даньшшрлар.    Би- зим чох кезэл Ьэрбчилэри-миз, зиЗалыларымыз вар. Инди бутун сез-соЬбэти да-Зандырмалы, иш кермэ-лиЗик.    Мэнэ галса.    бу кун республикадакы бутун сиЗаси    партиЗаларын    фэа-. лиЗЗэтини даЗандырардым. ГоЗ муЬарибэ гуртарсын. Сонра нэ едирлэр етсинлэр. Инди Ьамы Вэтэн чэбЬэси-нин эскэри олмалыдыр!.. ...ЧаЗлар даглардан    /ду- зэ ахар. Лакин бу инсан сели, бу кэдэр дэнизи не-чэнчи    дэфэдир Бакынын эн уча ногтэсинэ Зонэлир. Ал гумаша. бурунмуш. Ьузнлэ Зыргаланан чэназэлэр Вэтэн    угрунда кезлэрини эбэди    Зуммуш шэЬцдлэри, сон мэнзилэ апарыр. Бэ’зэн ани олараг езуну унудурсан. Сэнэ елэ кэлир ки! бу Ьузнлу, кэдэрли чеЬрэлэр арасында о таныш, нурлу узлэри дэ корэчэк-сэн. Квзлэримиз геЗри-ихти-Зари    Ьэмкарларымызы — Ос.ман    муэллими, Алыны ахтарыр. Елэ билирсэн ки, чиЗни камералы адамлар арасында Фахрэддини. макам Арифи керэчэксэн. АЗылырсан ки, бу бир втэр-ки хэЗал. алданышмыш... Бэс биздэн сонра галан •хатйрэлэр. эмэлларимив. сезлэримиз. руЬумуз? Jox. чаныны Вэтэнэ фэда едэнлэр учун олум jox- ДУР- Онларын руЬу Вакынук эн уча негтэсинэ ахышан издиЬамы cejp едир — халгын. миллэтин учалыгына дэрин ннамла. 3. РУФ’ЭТОГЛУ, в. эзизов, и. РУСТЭМОВ^ с. АСЛАНОВ. «Халг гэзстя»шш мух- бпрлэря. ьэмишэ ГАРАБАГДАН JАЗАЧАГСАН Ахыр вахтлар тез-тез бела бир фикрин элиндэн гур-тара бил.мирэм: инсан шуур-лу ЬэЗатында ичиндэки ешг-дэн гидаланыр. Чыраг нефти-ни ше'лэлэнДирдиЗи кими, инсан да bajar ешгиндэн но-фэс алыр. Ки.ми аз, кими чох. НоЗабрын 20-дэ ахшам эф’и хэбэр Ьамымызы чалды-гы дэгигэлэрдэ. амансыз елу-мун чаЗнагындан хилас ола билмэЗэнлэрин таныш, догма адларыны ешитдикчэ дик-синир, онларын Ьэр биринин беЗук бир ешгдэн од алыб Зандыгларына эмин олур-дум. Алы МустафаЗев. Бу ад мэним учун талеЗин хош бэх-шиши. тэлэбэлик Золдашы, Зарадычылыгда агрылы-ачы-лы аддымларыны бир атмыш иш Золдашы, фэхр етдиЗим Ьэмкар. хеЗри-шэри бир олан дост нишаны иди. Алынын ичиндэ Ьэмишэ Ьудудсуз бир еЬтирас кезэрир, нэЬаЗэтсиз бир ЬэЗат ешги ашыб-дашыр-ды. Тэлэбэ оланда да. теле-визиЗанын хэбэрлэр баш ре-даксиЗасында биркэ ишлэди-Зимиз 5 илдэ дэ. Ьэр Ьэфтэ зэнк вуруб. Ьал-эЬвал тутду-гумуз сон 3 илдэ дэ Ьэмишэ онун агсаггал сезундэн. дост гаЗгысындан гызыныр, гэл-бинин паклыгындан тэмизлэ-ниб арынырдым. Бу сезлэри-мэ ону таныЗанларын Ьэр би-ри кезуЗумулу зэманэт ве-рэр. Алы ЬэЗатда Ьэр шеЗдэн эввэл мислини аз-аз керду-Зум зэЬмэткеш. эзабкешлэр-дэн иди. Ушаглыгындан бэхтинэ Зазылмыш Зетимлик, кемэксизлик ону ез ичин^дэ битирмиш. беЗутмушду. пэ-Затда 03 Зашына. имканына кврэ газандыгы боЗук угурла-рында Залныз озунэ миннэт-дар иди. Амма бу барэдэ сез душэн дэ Ьэмишэ деЗирди ки, МЭН кердуЗум Захшылыглз-рын вэ писликлэрин Зекуну-Зам. Лахшылар даЗагым олуб-са, Заманлар езумэ сеЗкэнмэ-Зимэ кемэк едиб. ЬэЗат Алыны вахтьшдан тез Зетишдирмишдй. Ьэлэ тэлэбэлик иллэриидэ телевизи-За илэ эмэкдашлыгдан газандыгы гоно{^ры чуз'и тэга-удунэ элавэ едиб Ьеч кэс-дэн пис Зашамыр. тэ’тилэ ке-дэндэ дунЗада Ьамыдан чох истэдиЗи анасына. Золуида Ьэр шеЗэ Ьазыр олдугу ба-чысына «огул паЗы», «гар-даш паЗы» апарарды. Груп Золдашы Лалэ илэ тоЗунун да агырлыгыны езу чэкди. Тогрулуну. Туралыны кираЗэ отагларда пэрвазландырды. Тэзэчэ «АллаЬ, сэнэ шукур!» демишди... Алыны геЗрэтли, чэсарэт-ли, агыллы журналист кими республикамызда Ьамы таны-Зыр. Онун ефирдэ 5—10 дэ-гигэ jep тутан редортажла-ры, чох да ири олмаЗан шарЬлэри чох беЗук эзиЗЗэт-лэрэ баша кэлирди. Телевизи-Ja ишини ЬэЗаты гэдэр севир-ди. Дэфэлэрлэ даЬа асаН, ну-фузлу ишлэр тэклиф олунса да демишди ки, пенсиЗаЗа те-левизиЗадан кедэчэЗэм. Алы деЗиб-кулмэкдэ, шэн-лэнмэкдэ. лап елэ кэдэрэ шарик олмагда да эвэзсиз иди. Дэфэлэрлэ мэнзил кираЗэси учуй гэпик-гэпик топладыгы пулу хэбэримиз олмадан бизэ хэрчлэмишди. ХеЗир-шарэ Ьэмишэ езуну биринчи Зети-рэрди. Бу кезэл достумузу дезумун. фэдакарлыгын Зук-сэк Ьэдди билирдик. Тез-тез данлаЗырдыг ки. хэстэсэн, ев-ешик гаЗгыларын башдаи ашыр. Бир аз динчэл. ушаг-лара бах. ДеЗирди ки, элим-дэ Зарымчыг ишлэр вар. ТелевизиЗада ишлэдиЗимиз иллэрдэ 4 ил далбадал мэ’-зуниЗЗэтэ кетмэди. Сонра гэ-фил хэстэлик ону 2 илин мэ’-зуниЗЗэтинини «хэрчлэмэЗэ» мэчбур етди. Амансыз хэбэрин сэЬэриси кун Ьэмкарым (о да телевизиЗада Алы илэ бир редаксиЗада ишлэЗиб) Акиф Чаббаровла кеЬнэ иш отагымыза кетдик. Баш-баша вериб кечэли-кундузлу. шэн-бэли-базарлы, баЗрамлы-исти-раЬэтли ишлэдиЗимиз иш отагы Заса батмышды. Ьэр шеЗ коЬнэ гаЗдасында иди. Алынын столунун архасында вахтилэ биркэ асдыгымыз АзэрбаЗчанын беЗук хэритэсц керунурду. О. бу хэритэнин габагында нечэ да одлу-одлу данышарды. Столунун устун-дэки тэгвимдэ но/абрын 19-у иди. 20-дэ сэЬэр тездэн тэЗ* Зарэ лиманына Золланмыш-ды. Эбэди мэ'зуниЗЗэтэ вэ е’замиЗЗэтэ кетмишди. ,Ьеч вахт динчэл мэдин. эзиз достумуз. Эбэди исти-раЬэтин дэ иш устундэ та-иамланды. Сэн орада Ьэмишэ чанын гэдэр истэдиЗин Га-рабагдан Зазачагсан. Taltfp АДДЫНОГЛУ. ;