Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 22, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 22, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГеЗЕТИ 22 HOJABP 1991-чи ИЛ. Ht 230 Бу кем» Г9рибе бкр ]уху кврдук. ырмызы шрада чыхмышдын, Иван. Агыр танк сурурдун. Устундэ бaJpвг. Вахыб. кулв*кул9, вл едирдилэр. Горбачовла Чорм ьуш трибунадан. Сонра апардылар сани ора]а. роЬбарсан ку]а. >у замам КИМ яс» гьшогырды }ерден: — ГoJмaJын. дагылыр бу импери]а1 Кремлин дивары устунден биэ» Бо]ланыб бахырды мвллад BepиJa... Гопду б»рк угулту. араланды 1ер. Бирдэн огрун-огрун чыхды Mикojaн. Элинд» таэем». Jarлы маузер. Чыгырды: — Кедирик... AзэpбaJмaнal Ьардасан. Ьа]астан71 Ьардасан, Иван?! 0]андым... миллэтлэр oJaнaн кими... Лоомаг ист»1ирдим* нэ ]ухудур бу... Башладым ]азмага С0Н9 мэктубу. Миллэтлэр oJaныp — дедим. душу;1дум. Инан ушу дум.. . Фитнэкар ГQJapмы о]ана миллэт?! Кэрэкдир. миллэтэ. ге]р0Т, мэсарэт, Агылла, Ьунэрлэ. да1ана миллэт! ..Мин доггуз )уз сэксэн доггуз, Декабр а]ы. Кэлэ Joxдyp шэЬидлэрин Бакы Ьара1ы. Ьэлэ Jaтыp, ]ухудадыр Бизим гэзетлэр. «МолодЗож Латвии» Чар чэкир белэ, Кендэрир хэбэр: — Бе]кер деди, ССРИ билсин кэрэк, Бир чарэси галыр инди — 0ЛКЭСИНД9 гуртармырса Милли кусу, мунагишэ. Го] куму}|у кестэрсин о, 03 зоруну салсын ишэ. Мисал учуй, Гафгаз тэрэф Азэрба]чан... 00 па]ыны алсын кэрэк...^ Сусачагдыр Америка. Олсун буна лап арха]ын. А] ]арымда ишлэр битди. Тм|мур.ЕЛЧИН. ФИТНЭЛЭР ичиндэ (Ивана мактублардан) Y4YH4Y мактуо Америка сифариши сока ]етди... Билирсэнми нечэ, Иван? Бэлкэ да сэн КГБ-дэн, МВД-дэи, Кр]учковдан. Бакатиндэн сорушмусан? Билмирсэнсэ, ешит, де]им, Будур мэним Дэрк етди]им, ешитди]им; Дищинн гычы]ы6, Бакы]а Лахына го]ма]ыр Ьеч кэси. Мэркэзин фитнэлэр мэркэзи Дэрс вермэк истэ]ир Ьамы]а. — Лэгин ки, бэЬанэ кэрэкдир. Олачаг ермэни таланы. —• Квзлэ]ир езлэри. Дашнаклар — Ьазыр. (Фитнэкар ]азыр). — ДаЬа нэ? Лазыр ки, руслары говурлар Бакы дан. — Олмаз инанан. ^ Мэркэзи гэзетлэр ]азсалар. Онда бэс? — Инанар Ьэр кэс. — Де]эрик Jaзapлap. Буна нэ вар ки! Забитлэр Ьэмишэ, кечмэ]э Ьазыр; Арвад-ушаглары кечкун де]илми? — Елэдир, бэли. — Де]эрик кечэрлэр <рус гачгынлары». Пула нэ вар ки... (Фитнэкар ]азыр). — Де]ирлэр ШэЬэрэ чанилэр дарашыб. ШэЬэр — чавабдеЬ. РэЬбэрлэр... Кермурсэн башлары митинга гарышыб?' — Керурэм. — фурсэтдир, башла]ын. Кимдир ахтаран Нечэ Ьазырланды Бакыда талан... Милисэ дедилэр гарышма]ын сиз, КГБ «кэнарда» дурачаг шэксиз. Ордунун иши вар — «рус гачгынлары», Jep6ejep елэсин кэрэк он лары. Ьэр ше]дэн габаг. Бэс нечэ ]арансын «демократи]а», «Леиидэн гурулма». «]енидэнгурма!..> Халг нэдир. harr нэдир Сорушан олмаз. Мэркэз де]иликми?! .    ^ Мэркэз бир олар! Мэркэзин ишинэ гарышан олмаз. Башла]ын... Бакыдан раЬатча сэфэрэ чыхды «рус гачгынлары», 0тушэнда «горху», га]ытды чоху. Бакыда' гэрибэ таланлар олду. Уч-дерд кун кетур-го] елэди Мэркэз. Бакынын «Ьалына галанлар» олду. Девлэтин башчысы кендэрди фэрман Бакы]а сохулду хусуси орду.’ Билмэдик «АлфадЫ», «Бетады», * Ja нэдир ады? Буну билирик ки, О rapa JaHBap. о ганлы кечэ Лухулу Хэзэрин гышгыртылары, Ларалы Бакынын фэр]ады Миллэтин емурлук ;адында галды. О кечэ — ]анварын И]ИрМИСИН9 говушан кечэ Агыр зиреЬлэрин куЕултусундан. 0ЛЭН шэЬидлэрин хырылтысындан OJaндыг нечэ! Галхдыг сэксэкэли, JapH ]ухулу. Эсирди чиловсуз шимал кулэ]и. Гапылар чыхырды ]ериндэн. Элум рэгс едирди Бакыда. Кучэлэр горхулу. евлэр горхулу. Кечэнин raныjлa ачылды сэЬэр... ИлаЬи, Бакыны танымаг олмур Эзир синэсини агыр зиреЬлэр. Ге]рэтэ богулуб, Ьычгырыр шэЬэр. Сусур Телемэркэз, су сур радио Даныша билмэсин нэ вар шэЬэрдэ. Зэнчир нечэ богур Азэрба]чаны, Чыгырыр чыгырсын, чагырмасын о. Хэзэрин устундэн ]а]ылды кечэ, Ларды зулмэтлэри Бакынын сэси. Кимин фитнэси]лэ торэниб. — деди. — Тарихин эн ганлы бир фачиоси. Сусду Америка. вэ'д етди]и ТЭК, Kah мыха, каЬ нала вурду Ав^юпа, Сэнин гэзетлэрин. телевизи]ан, Ганы аханлары тутдулар топа Эмрини вермишди Али Командам, Разы галмалы]ды Командасындан. ...Сэккиз Jaшлы «Мурад кез ]ашларьОла О кун илк ше’рини ]а.зды, охуду. Ьэрби ]асагчылар го]дулар ]асаг. Инди кэл, бир ]ердэ oxyjar он у : «Кедирэм кучэ]лэ. нэ олуб белэ. Тара 6ajpar. тахыб . Бакыда евлэр? Билирди ушаглар, мэнэ дедилэр: — Адамлары дунэн куллэлэ]иблэр... Нэ етмишик. де, биз сэнэ. солдат. Ни]э тушланыб бизэ автомат?! «HhJb?!» О кун CвJЛ9MИШДИ Ja30B, кенерал «Бакыда мэн дврд ил хядмэт етмишэм. Кечэси; кундузу танышдыр мэнэ. . Сонралар да бура кэлиб-кетмишэм. Мэнде аз дeJилдиp Бакынын Ьаггы. Дузуну flejHpBM: ИНДИ даЬа чох севдим бу халгы...» Догрусу ешитдим. ^эЬшэтэ кэлдим. Бу чур севмэ]й до бачармаз Ьеч ким. Бачармаз инсан! Севмэк учун чэлладлара кэрэкдир ган... Имансызын имaныjлa. Горбачовун фэрмань^ла Бу «севкидэн» о кенерал Тез бир вахтда олду маршал... Бу чэллады К0зу]ашль! аналарын. Вачыларын аЬы тутуб; Лэгин инди маршаллыгы о унудуб. Баша душдун мэни. Иван. АллаЬдандыр белэ диван. Кердунму нечэ Ьаггын гармагына Кечди KpjyHKOB — Фитнэлэр шаЬы. Нэ иди Бакынын кунаЬы, Иван, Вармы сорушан?! Фаши.змин К0ЛОСИ, гулу олардын Эн б0]ук гэлэбэн ]огрулмаса]ды ГэЬрэман Вакынын тара ганындан!.. Бакы олмаса]ды... Не]лэрдин, Иван? Мустэгнллик Е’лан етди Азэрба]чан — PycHja ТЭК. Сэнин бе]ук М9МЛ9КЭТИН Бу сэфэрдэ галмады тэк. Биз севиндик. Бэс сэн, Иван? Блэ бил кн. горхмадасан Азэрба]чан елкэсинин Зэнчирлэри гырмасындап. Сорушурсан: — Сэнэ орду нэ]э кэрэк? СилаЬын Jox вурушасан. Бизим бв)ук ордумуз вар, О ropyjap... сэни Ьэр ан. — Кердум. Иван, бу ордуну ВэЬшилэрэ ]ол верэндэ. СилаЬ сатыб Устумузэ кендэрэндэ... Ленэ'алтун. Jena дэ пул. Ленэ К0ЛЭ. JeHa дэ г>*л! Бэс де]илмн?! Мэним ордум мэниикидир. О сатылмаз! Ларадырам бу ордуму Горумагчун гэсбкардан 03 JepHMH, ез JypAyMy... Нэдир бу сирр: Гудузлаша*гудузлаша Ьа]астанын чыхыб баша. Нэдэн белэ ДИЛИН кедэк? Ач де, керэк! БaJpaгдapын — «Извести]а» Билмир нэдир. абыр, haja. Лаздыглары — Jaлaн, pnja, Ьэтта руслар Инди сэндэн сорушурлар; «Почему «Вести» не зна]ут чести?» Лени jaлaн, JeHH беЬтан, Лени фитнэ, Ьэдэ-горху. Чыхарырсан бу кун. Иван, Импери]а сандыгындан, Мэркэздэки чэнаб.тара Сэн озун де. эл чэксинлэр Фитнэлэрдэн. ]аланлардан Ган roxyJaH планлардан. Элвида. Иван! Буну да сэн дэфтэрэ Jaa; Сункулэр устундэ ]ашамаг олмаз! Хатырладым бу сезлэри Рус даЬиси Лермонтовдан: ♦ Прошша). немытаja PoccHja, Страна рабов, •страна господ. И вы. мундиры гoлyбыJe. И ты. послушны] И.М народ...» —ГаЬяп KVH кэнлин jvxaobi Ьиссэсиндэ. Андре] Ну]кинин «Извес Индинин езундэ бу кэндин Дагларын Ьавасындан баш ачмаг олмур. СэЬэр кун кэндин jy ар    гэзетиндэ дэрч олун-    мал*гарасы о кэндэ. о кэн- догмушду. Сэфэр учун бундан »лвергаот мэг^ эл^ эн Ьундур    «Гарабаг    кун-    дин мал-гарасы бу кэндэ ке* дупшэздя:    лэрин бириндэ суручуму^    дэли]и» ]азысы    эл-а]агдан    диб чыхыр. МеЬди киши руяурду. Думан-чэн бизи гэфил ]ахалады. 0 у д    Эмиоов    а1лэчи басыр узаг заставада кучлу экс- беш-он кун эввэл гоншу ер* -Корус сэрЬэдююн лап    Л®“"®“    Л уз Lo ил эввэл бурада сэда догуруб. Забитлэр ез- мэни кэндиндэн ики Ье]ваны узап! сечмэк мумкуи де]илдн. Суручу сур    Еина1эт    теоэпилиб    лоринэ ]ер тапа билмирлэр. нечэ кэтирдиклэриндэн да- йумкун гэдэр    тез к®’”®“    Ром^н„^лдурлар^^^    Иш орасйндадыр    ки. ’ Ну>    нышды. Олмуш эЬвалатды. Гаршшкш Малые») каядшош евлэрн квруяввде балвдчн-    Ермвни ^гулдур    ^ермэзэ-билммэ    онла    бу )ахынларда )ерли ермани- ларшшэ раЬат нафас алдылар...    лачынлы елдурулуб. бири    ра       *=- >расындадыи шт.    ......-------- кермэзэ-билмэзэ    онла    бу ]ахынларда ]ерли ермэни- лэрямяз рамт нэфэс    лачынлы    елдурулуб,    бири    ра бвЬтан атыб. Застава    лэрдэн бири Малыбэ]э    хэ- «к    «ягон    евчиклэодэ    1аша]ыр-    агыр    ]араланыб.    командири капитан    Алек-    бэр чатдырыбмыш: кэндэ    кэ- Бу ]ерлэр эсл '*®^|1®® Батал1онда хидмэт едэн Вахт етур, чина]этин из- сандр Николски элиндэки    кэлэнлэр    вар.    еЬти- ?алТ~ ^^эрлэ^^2^    тэ^инэн    %    лэри    итир.    Ведэ    )ерлэрдэ    гэзети. ^еллэдир:    ..... , лулэси гаршыдакы ]ала    ^азэоба]чанлы    ушаг- Ьеч    олмаса кичНчик лене    — басгын тэЪлукэси кезлэни- фаизи азэроа^чанл    ^    олмазмы?    Ни- )елл8дир:    “Р’ лулэси гаошыдакы ]ала - 1Т«Ти"*ГГяп6а1чанл^^    heQ олмаса кичНчик лене - KyJa биз азэрба]чан- ]атлы олун. басгын тэЬлукэси кезлэни-    бур“    ез    ис-    Ьэлэр го]маг олмазмы? Ни- лылара силаЬ сатырыг Кэнд Советинин ^э]^индэ лэн истигамэтэ тушланыб.    кола] Никола]евич фикри- «Извести]а» гэзетиредак башланмыш сеЬбэти МеЬд^^ адьшдан е'тираз суфрэ архасында давам етди- у , Т ,Т    ¡дал“« гг-Ä«« w    “ii    .«    ¡srs.:s™s;., мГи    “»Хшэм    Sxra парчасПасдыр^ыш ди^ади^р. Канда ики )ол вар. P*J»f “ к,гSí” рыб. 0зунэ чэтинликлэ KYJI-1сузэран гуран чамаат инди тэЬлук9С1йзли]и Ьаггында душунмэ]э, торпагыны ]агы душмэндэн горумаг учун тэдбирлэр кермэ]э мэчбур-дур. Лачынын Ермэнисхан вэ Даглыг Гарабагла сэр-Ьэдлэринин узунлугу исэ нэ аз. нэ азачыг — 240 ки- ^^^'’-барГг? ^Гч"1Гь:    ниле)ланирлар,    на    27    немрали заставада WWP- „"-«"„«"“Гак лы! Sn па)ГSyHY W гэтЛэ ]етирилиб. Керпулэр    эскэр    Ьэ]атынын    агыр- забитлэрин    ]ашадыгы в    ^    _    разылашы-    тэсэллини онда тапырыг ки. партладылыб. ]ол етэн ма-    ^?ь1гындан.    гон-евчикдэ    чарпа]ы чарпа-    учун.    Биз до    разылашы    да]аныб    г/алыбэ]. шынлар, • автобуслар куллэ- __    Ьамы    белэ    де-    ]ы]а се]кэниб.    ^    —    Чагазуо ~ Ма- Адамларын куну хош кечмэ- баран едилиб,    1ил. —    де]э Никола] Нико-    ви^орун    екраны агарыр. „    сэ дэ. чамаат кечэ-кундуз Бир нечэ л|уддэтдир ки.    ла]евич    башыны    була]ыр,—    Дикэр    мизи    ге]длэримизин    баш-    сэксэкэ ичиндэ Jamaca да нисби сакитлик ]араныб.    уч-дерд    а]ын    ичэрисиндэ    суз газ    собасы    лГн?ычында мухтэсэр    тэс-    Ьеч кэс кэиди тэрк етмэк Гоншу торй>ДЭН ара-сы- батал]ондан 40-а гэдэр азэр- дэн ]а]ынмыр. Ичэри Ja-    ^    ^    ни]]этиндэ де]ил. Бир дэ бу ра ачылан атэшлэр нэзэрэ    ба]чанлы эскэр    гачыб. Бир    ман со]угдур.    !,ачэоа    кэзирдик нэ    дэ Ьэ-    Дэрэ. бу даг-даш Вэтэнди ^ынмазса. елум-^млэ чоку Ьэрби хидмэтэ Ьазыр »iff    ^ ^КэТкечэ ГаЗгзлГ &    ет-    ахы... И9Т11Ч9ЛЭН9Н чидди Ьадйсэ де]ил. Мэн Ьэмин ушаглар- ^ ®    гызын    мэк фикринэ душмушдук. Азэрба]чан нэ вахт раЬат баш вермэ]иб. Сэбэбини    дан чох онларьга ата-ана-    лэр белэ    ,    ^p^LßHHH    ади    журналист    ^    ^    -     - — vor пагиг билмио. Ишэ    ?япыны кунаЬкао саЫрам.    керум. нечэ    гызынырсан?    СэбэОини    ^ ДАРЛАР ДА НАРАЬАТДЫР ^эрЬэд зонасына е'зами//эт — Ишди. габагымызы ja чеврилмиш дагларда „.4M9J0 пазырлашыр...    едирлэр. i:.p»iönn    «niovlvnon ки?’" ----- кэссэ]дилэр суканы дэрэ]э    ]ахындан Ьисс едилир. Тэк- ЗАБУХ К0НДИ. ВАТАЛ-    ларын «астын тэЬлукэси    мэ)эчэклэр кн7    тэрэф двндэрэчэкдим.    чэ заставадан Jox. Ьэр бир JOHVH ГЭРАРКАЬЫ. Гэ- бир ]ана, ади мэипшт шэ1»и- Ьэмин cojyr, дарысгал gy чаван суручумуз лачынлынын гэлбиндэн ке-оаокаЬын дарвазасы агзында    ти белэ ]охдур. Лакин Ьэр    вагон-евчи]ин сакинлэрин-    пулфунун сезлэридип    чип 6v чэбЬэ хэтти. Бахыш- ГЭРАРКАЬЫ. ГЭ- оир jana. ади мэишс#!    ьэмин    cojyr,    дарысгал    w д,дван суручумуз лачынлынын [И дарвазасы агзында    ти белэ ]охдур. Лакин Пэр    вагон-евчи]ин сакинлэрин-    зулфунун сезлэридир...    чир бу чэбЬэ чэкэн азэрба]чанлы Ьансы чэтинлик вэ мэпру-    бириндэн азэрба]чан- рЙАЛЫБЭД КЭНДИ. Дэ- ларда интэЬж эскэр бизи невбэтчи отагы-    ми]]эт торпагы    ]агы гаоа-    ешитди]имиз Ьэмин сез-    ]ерлэшэн    бу учгар вэ    бахышларда    ''•    г    »    — надэк муша]иот едир. Орта- г-ында го]уб гачмага Ьагг    истэр-истэмэз тэзад- кичик даг кэндини сечмэ- Сифэтлэрдэ сонсуз гэз^. си бо]лу. кулумсэр сифэтли под- верирми?    „    лы ду]гулар о]адыр. Сазаг- 4имиз тэсадуфи де]ил. Малы- фэтлэрдэ мэчЬул суалмр. полковник элкмизи йыхыб Мэтбэхэ баш    лы па]ыз куну бу чаван gg. тэрэфдэн ермэни Сон танышлыг верир:    Никола]    Эскэрлэр наЬар тэдаруку    урэклэри гыздыран Ьеч    кэнялэгжнин — Дыг, Эрэ^    гун, милисин Чуганич, батал]он командири.    керурлэр. ^тал]он    шубЬэсиз Вотэн севкиси-    Дашкэнд. Хэнэзэк, Эслэн укра]налы олан    дири    гь1ша    Ьазырлыг    барэ-    д5,р мугэддэс борчдур. Бэс    ва]андур вэ Хознавар кэнд-    лэн    „„^„епуну Никола] Лачына бир ил эв-    да    биз нечэ. торпагымьюын    яэринин эЬатэсиндэ )ерлэ-    ®Р”Гялый    Неч^нечэ ган^ вэл кендэрилиб. Бундан эв- —    Ша]иэ    кэзир    ки, ку]а    мудафиэчилэри Ьаггыйда    гоншулуг мунасибэт-    хе]ли алыб. кИде ва %килан-    кетма)*    ?5!?и    Д7“-у5мэ)э. онлар учуй иор-    ™и к^сил^ дэ. ча^\ат Ьэлэ    лы '•ина)этин    иштиракчыла Да хйдмэт едиб. Застава-    Елэ ше] ]охдур.    Гыш jhYH    ]аша]ыш    шэраити    ja-    бир-биринэ    дэ]иб-долаш-    ры элэ кечио. Фда вози]]эт, батал]онун кэлэл!, картоф-согм ®    ратмага борчлу де]илик? мыр. Билмирик, отэн кунлэри       — .Г^лары    “^ЛГсТбоо'^с^те Ьэрбчилэр paJoH рэЬбэр- «т^амаг иэ ^ дэрэчэдэ „а. ларда B03ИJJЭT, oaтвлJoиyn    —::::    ратмага иирчлу    мыр. Билмирик, отэн кунлэри _ Чина]эт чэзасыз гал- ТаГгылары <5арэдэки ;суал^ шыг.    Ьэрбчилэр    ра]он    рэЬбэр-    хатырламаг нэ дэрэчэдэ мамалыдыр. Амма иш тэ^э ларымыза этрафлы чаваб    мышыг.    ^^сту борусу    ли]инто унмньша    хош сез-    ]еринэ    душэр. Амма кэнд    гулдурларын ифша верйр.    Онларь<н нэзарэтдэ    Сумга]ыт    лэр се]лэдилэр. Хусусэн    Советинин сэдри МеЬди    илэ битмир. ~ Д®{® сахладыгы 40 километрлик Бэлэдчимнз ^    пnnкvnoDv    ЛуоЬэсэн    Эсэдовдан. ешитдиклэримии прокурору д. Иманов фик сэрЬэд    эолагында уч зас-    алуминиум •'    ^    ??аановун вэ^клис ше’бэ-    бизи душунмэ]э вадар едир.    рини билдирир*. — тава ]ар»адылыб. Ьачылар    чында    тикилэн    гннин пэиси АкиФ    Салимо-    Кэнд    агсаггалынын деди]и-    сон вахтлар саки*глик кэядяндэкн заставаны эс- нын рэиси Эмир    япыны    ге1л    етдилэр*    на керэ, хе]ир-шэрдэ гоншу- масында Корус мр5эр еГэллэри илэ тикиб-    соба    ?1”тез “эли^^^^    вТзиЬ    л1р    (^ир-бЬр?шин^    зибати органларынын 1^Ьбэ^ зЖ    ^ ¿мрлэр^мик    РЭЛИ ЗАСтШ.    Застава    кемэк кестэрирлэр.    отурардылар._ ролу вар. Ахырынчы керушу муз окт]абрын 25-дэ олуб Дуздур, диалог чэтин кедир. Бунунла белэ чыхыш ]олуну ТЭКЧ9 элдэ силаЬ jox. Ьэм дэ а]ыг башла ахтармаг кэрэкдир. Лачын ]аша]ыр. Лачын вэзи]]этдэн инадла чыхыш ]олу ахтарыр. Гурурла Вэтэ-нин галасы адландырдыгы-мыз бу дагларын мэрд сакин-лэри Ьэр чур еЬтирама ла-]игдирлэр. Онлардакы сон суз Ьэ]ат ешгинэ he]ран гал-Maja билмирсэн. КеЬнэ таны-шымыз. даглара бу дэфэки сэфэрдэ кенуллу ]ол ]олда-шымыз Эмир Рэсулов га]ы-данбаш бизи CyмгaJыт алу-миниум заводунун филиалы тикилэн ]ерэ апарды. Лашы-нын бу вахтында Лачын — Сумга]ыт арасында душуб галыб Эмир муэллим. Кэти-рир. тикир. Тикир ки. Вэтэ-нинин галасы дапа да меЬ-кэмлэнсин, алынма? олсун. «rAJFbl» ГЭСЭБЭСИ. Бир вахт бу ад гэзетлэрин сэЬифэлэриндэн душмурду. Бутун республика мэтбуаты Ьа]-ку] галдырмышды:    Ла; чында ]ени гэсэбэ тикилир. Вэ Ьэр дэфэ ]ол устундэ са-лыман гэсэбэнин ]анындан етэндэ инсан Ьэниринэ Ьэс рэт ]арымчыг евлэри тээс-суфгарышыг нискиллэ cejp етмишик. Инди исэ... Евлэ-рин биринин габагында ]у-]улмуш пал-палтар асылды-гыны кердук. Кезлэримизэ инанмырдыгг бу. Ьэ]ат ниша-нэси иди. 4ол кэнарында да-]анмыш чаван огланын бэра бэринэ чатанда суручудэн машыны э]лэмэ]и хаЬиш ет-дик. Элимизлэ Ьундурдэки Ьэмин еви кестэрдик. — Мэним евимди. 25 кун ду кечду]умуз. — деди вэ танышлыг верди. — Адым Чэмшидди. Эслэн лачынлы-]ам. Абшеронун МеЬдиабад гэсэбэсиндэ ]аша]ырдым. Догу л дугу м торпаг чэкиб хэ-тирди мэни. Биздэн бзшга дапа дорд аилэ ]аша]ыр «Га]-*^ь1»да. Чэмшиди соргу-суала тут-дуг. Сэн демэ. гэсэбэнин Ьэлэ нэ газы вар. нэ cyjy. Евлэр ]арымчыгды. Э]эр-эски-]ини -кечэнлэр езлэри дузэл-дирлэр... Лачыны тэрк едэркэн бир дэ денуб башыны думай, чэн алмыш даглара, тэзэ гэсэбэ]э бахырыг. Инди Ьэр ахшам дагларда беш тэзэ кшыг ]а* ныр. Лахынлыгдан ахан Ьэкэ-ри ча]ынын саг саЬили ^ мэнистанын эразисидир. Бу беш тэзэ ишыг ]эгин сэрЬэ-дин о тэрэфиндэн дэ апа]дын корунур... Зя]эддян СУЛТАНОВ, Еляая ГЭДИРОВ. «Халг гэзетя»яяя мухбяр- лэря. ЛАЧЫН-БАКЫ. £яанлш1 аьАЛИнин, муэссиса, ташкилАТ, КОНСЕРН, кичик иуасснса, АССОСИАСН)А раиварларинин назарнна! 1991-мм мл ио|абрым 26-дан дакабрын З-даи Бакы шаНарм, Ба)ыл, Красмн кучаси, 5-да {арлашан «ЛАЛЭ» мабал аамида 40 мрм Ммсмр фмрмасынын мгтмсадм-тмаарат саркмсм качмрмлачак Саркида ранкаранк халг истеНлакы маллары, ¡атаг, матбах, гонаг отагы учун даст, санитар-техники чиНазлар, кафел, метлах, газ плитеси, уст ке]ими, обо), а)аггабы, арзаг маллары, кичик муассисалара лазым олан канд тасарруфаты маЬсулларынын е'малы учун техмолоки)а ва с. кениш шокилда тагдим олуначаг. Муассиса аа ташкилатлар бу маллары амак коллективлари учун ала билар. Мутахассислар саат 10.00-дан 13.00-дак, еЬали иса 14.30-дан 18.00-дак сарки)а кала биларлор. Азарба)чан Республикасы Тммарэт Назмрли|и ссАБОЛХЕ)ИР ТРУП КОМПАНИ)» (Ммсмр) кКУНЕЛРЕКЛАМ» АКСИОНЕР ШИРКЭТИ БАКЫ БАШ ТИКИНТИ ТРЕСТИ 1992-чи ила |аша)ыш евларинии ■а мадани-маишат об|актларинин тикиитиси учуй мугааила ги)матларм ила СИФАРИШ ГЭБУЛ ЕДИР. Мугавилаии багламаг учуй мутлаг^ тикинтмнин паспорту лазымдыр. Элааа ма'лумат учун ашагыдакы унаана мурачиат адин: Мушфиг кучаси, 15/17. Телефон: 39-66-84. «АЗЭРБА]ЧАН ХАЛГ БИРЖАСЫ» АКСИОНЕР ЧЭМИ]]ЭТИНИН ИДАРЭ НЕ]'ЭТИ НО]АБ-РЫН 20-да BEPTOЛJOT Г03АСЫ ЗАМАНЫ Ь0-ЛАК ОЛАНЛАРЫН ГОНУМЛАРЫНА В0 ДОСТ-ЛАРЫНА Д0РИН НУЗНЛ0 БАШСАГЛЫГЫ ВЕ-. РИР. «Азарбв)чан Халг Биржасы» Ьалак олан-ларын хатирасина аНтирам аламати олараг биржанын 3-чу сесси)асыны но)абрын 27-даи 29-на квчирир. 3-чу свсси]а]а сифаришлар шайба аа базар кунлариндан башга hap кун саат 10-дан 18-дак габул едилир. 0ввалки ики алгы-сатгынын иштнракчыла-рындан хаНиш олунур ки, еэ сифаришларини но|абрын 27-дак тасдиг етсинлар. Унван: Бакы, Москаа проспекти, 81/6. Талефонлар: 66-32-91; 67-84-61. «Азарба|чан Халг Биржасыаиын ндара На|'ати. БАКЫ шекер екАЛинин мешгуллугу меркези Бакы шаЬариид* даимм паспорт го}дмйатында олан аатан-дашлары А»ар6а(чм1 Даыиат Фм1мраиеим)асыиа ашагь>даиы мхтисаслар у*Р» ИШО Де'ЮТ ЕДИ9: — |шмыи/фи муЬафмм раисм (а|лыг амак Ьаггы 240 мана/-АЬ«р).    ) — 1«игыиа»и муЬафмзачи (aj-лыг амак Каггы 210 манатдьф). — дулкар (а]лыг амак Ьаггы 190 манатдыр). _ саиитари)« тахиикасы чм-лкмиари (аулыг амак Ьаггы 190 манатдыр). — очагчы (л)льг амак Ьаггы 210 манатдыр). Иша Ауъапмшя учуй Насмми рауон аЬалинин машгуллу«у маркаамна мурачиат един. Уиаам:    Мнргасымоа    кучаси, 4. Телефон: 95-63-59. «Азарба]чан» нэшри]]1тынын коллективи иш ]ол-дашлары ВаЬадур Зулфутар оглу l’ajüöoaa, эзизи ИСМЭТ ИСМАЗЫЛ ОГЛУ ГАЗЫБОВУН фачиэли вэфаты илэ элагэдар кэдэрлэнди]ини бил-дирир вэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верир. BSBI Баш редактор т. т. РУСТЭМОВ техисчилер: АЗеРБАЛбАИ РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АЛАРАТЫ ве «ХАЛГ геЗЕТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Емседиаамая общаставияонолмтчасяая гааата Ааарбайджаиской Республику    _ У1юедиталм:    Аппарат Празмдаита AiapCa^ джанской Республики и журналистский кошмктив «Халг гаэатие. Гадвип1|1Н1а1 упваиы; 376158, БАКЫ шеЬОРИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 18. Ме'ЛУМАТ Y4YH 93^2-37, 38-51-68. ТСтФОНЛАР: 93-64-82. Наабапя редактор В. СЭМЭДОВ. Чала яиаалаяиалыдир: 33.00. Инзаяаяшшдвф: 23.00. iUlKM веем    ч    1    а    3    4    5    в    7    8    в    J0    II    13    13    14    Вакм.    «A»4i6»Jm»    иашриЦаЛпиш    ивтв9всн. Ба»зг, тшюграфш! шадатеяастаа «А»врв»1я«ам». Тиражы 255549 Сифаряш 7688 ;