Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 22, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 22, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ^ HOJABP ия m 2зо JInuija Евгвлабывьш лядерн Муэммэр Гэззафн «Правда»нын хусусн иухбарн J. Шашкова мусаШа вермшпдяр. Мэ’дуи олдугу кнмн, JiHBHja рвЬбарлн]н бир чох бeJнaлxaлг проблемлэр, нлк невбэдэ Захын Шэрг ма-сэлаларв узра хусусн мевге тутур. JIhbbJb амнлннн об-]ектяв реаллыг юшв гэбул етдя]имнза кера охучудары М. Газзафяннв бахышлары нла нхтясар ва редактасиз таныш cTMajH вачнб са]дыг. Суал:    Чэнаб полковник, артыг 22 илдир ки. JlHBwJa ингилабынын лидерисиниз. Сизчэ, букунку Ливи]анын haJaTbiHbi на ила характеризэ етмэк олар? Чаваб:    ЛивиJaдa девлэт гурулушунун дэ]ишмэси дун-JaHbiH бир чох усул-идарэлэ-ринэ тэ’сир квстэрди. Дун]а-да илк дэфэ бизим елкэмиз-дэ JeHH усул-идарэ — Чэма-hnpnjja — Ьэгигэтэн халгын идарэ етди]и девлэт Japaды-лыб. Совет Иттифагы да ез 4aMahHpHjj9CHHH japaTMar Jo-лунда иди. Лакин тээссуф ки. буна наил ола билмэди. Ливи]ада бу кун haJaTbi нэ илэ сэчи]]элэндирмэк олар? Ьэр mejA0H эввэл онунла ки. девлэтин hajaTbiHbiH бутун саЬэлэринэ халгын езу рэЬ-бэрлик едир. Суал:    Лахын Шэрг узрэ конфранса мунасибэтдэ Ли-BHjaHbiH MGBrejH нечэдир, онун ишини нечэ ги]мэтлэн- ондан илк невбэдэ BejKep ез тэблигат кампани]асы учун истифадэ едэчэкдир. Суал: JaxHH Шэргин ajpbi-aJpH елкэлэриндэн рекионда гэти вэ Jeкдил иш тэлэб едэн сэслэр ешидилир. Бу чагы-рышлара сизин мунасибэти-низ? М. ГЭЗЗАФИ: мунагишэ баш тутан де]ил. Ленидэн Елзас вэ Лотаринки-Ja барэдэ мэсэлэ галхачаг. Бу сеЬбэтин гаршысыны алмаг-дан етру биз Ьэмин paJoнлap-да (ÀлмaниJa илэ Франса арасында) ]эЬуди девлэти Ja-ратмаг тэклифини вермишик. О ки галды Чинэ, биз ис-тэрдик ки, о, ССРИ-нин Ja-хын Шэргдэ эввэллэр тутду-гу мевгедэ дajaнcbIн. Ьазыр-да Аралыг дэнизи paJoнyндa Чинин иштиракы кезэ чарп-мыр. Амма биз умид едирик ки, сары иргин нyмaJэндэлэ-ри бизим рекиона кэлэчэк вэ эрэблэрлэ бирлэшэчэклэр. кэмизэ борчу илэ    баглы суаллар верирлэр.    Мэнэ мэ’лумдур ки, элкэнид hsi-мин борчу .мунтэзэм вдэ-]ир. Истэрдик ки. елке ли- лэ сизин Ьэрэкэтлэриннзэ тэрэфдарыг. чунки бирлэш-МИШ Совет Иттифагы дун-JaAa икинчи 6eJyK гуввэ кими бутун дун]ада сулЬ дери кими бу мэсэла барэдэ иши учун вачибдир, чунки фикринИзи ' де}эсиния. Чаваб: Биз ез борчлары-мызы мyгaвилэjэ мувафиг олараг ардычыллыгла едэ-]ирик. Амма инди тэзэ бир проблем opiaja чыхыб. Биз борчу музу    ССРИ-дэ кимэ инди Jep узундэ ваЬид бир вэЬши гуввэнин мевчудлу-гу сулЬ иши учун тэЬлукэ терэдир. Азадлыга, сулЬэ вэ тэрэг-ги]э душмэн кэсилмиш гуввэлэри ]алныз гуввэ илэ вepмэлиJик? VKpajHaJa. Ру- дэф етмэк олар. чунки он- лар эхлаги вэ мэ'нэви ДЭ* ]эрлэри анламырлар. ССРК Ьэмишэ мycтэмлэкэчилиJэ cHjaJa, Курчустана, Joxca Балтик {^спубликаларына, ахы алдыгымыз силаЬын истеЬсалында бутун рес- вэ империализма гаршы „ССРИ-нин ДАГЫЛМАСЫНДАН ВШИ ДYHJA 38Р8Р Ч8КДИ“ ^аваб: Мэнчэ, конфранс ^ ПРАВДА» Y4YH MYCAhHBa баш тутмады. Бурада мухтэ- лиф бахышлар ифадэ олун-ду. Лакин проблемлэрин Ьэл-ли ¡оллары тапылмады. Ис-раил чан атыр ки, эрэблэр ону танысынлар, амма эвэ-зиндэ Ьеч нэ вермир. Бу исэ мумкун дeJил. Исраил муЬа- Чаваб: Бу, Ьэлэлик кутлэ-ви инфopмacиJa васитэлэрин-дэ кедэн тэблигат кампани]а-сыдыр. Онун Ьеч бир эмэли нэтичэлэри олма]ачаг. Эрэб-лэрин hyryry угрунда муба-ризэ даЬа чидди вэ дэрин иш- рибэсиз JaшaJa билмэз. СулЬ дир. Ишгал олунмуш Фэлэс- лэрдэн тэмизлэмэздэн эввэл онларла нэ eдэчэjимизи му- онун сугуту демэкдир Эрэблэр бачардыглары Ьэр иши кердулэр: Исраил дев-лэтини таныдылар, 1967-чи эJJэнлэшдиpмэлиJик. илин и]унунадэк мевчуд ол- Суал:    Сиз Лахын Шэрги эмин-аманлыг шэраитиндэ тэ-сэввур едирсинизми? Чаваб: Эмин-аманлыг мумкун дejил. Суал:    ССРИ-нин,    АБШ- ын. Гэрби Авропа вэ Чинин Бу тэЬлукэни габагчадан ке-рэн Гэрби Авропа АБШ-дан даими кемэк иcтэJиp. Чин, JaпoниJa вэ KopeJa НАТО типли чох кучлу Ьэрби-игти-сади вэ cиJacи иттифаг japaдa билэрлэр. Совет Иттифагынын бир тин торпагларыны сионист- сыра кечмиш республикалары публикалар иштирак едиб? Артыг биз е'тираз сэслэри .ешидирик. YKpajHa Aejnp; «Нэ учун PycHjaJa борч raj-тарырсыныз?» . Балтик республикалары да елэ буну дуран амил олуб. Империализмин кинли ниJJэтлэpи нэтичэсиндэ ез ирадэсиндэн асылы олма-дан зоракылыга вэ дагыныг-лыга мэ’руз галмыш учун- илин HjyHynaAaK мевчуд муш сэрЬэдлэринин тэЬлукэ-cH3nHjHH9 разылашдылар. Исраил исэ е’тираз етди. Ис-раиллилэр эвэзиндэ Ьеч нэ вермэк истэмирлэр, амма та-нымагы тэлэб едирлэр. Тээс бу ики гутбэ тэрэф кедэчэк-лэр. Сары ирг гутбунэ, joxca аг, Авропа иргинэ, Ьэлэ билинмир. Суал:    Бу    кун эрэблэрин бирли]и реалдырмы? Чаваб: Бирлэшмэк вачибдир. Суал: Гэрб JiHBHjaHbi Ис-раилэ гаршы барышмаз му- хэбэр алырлар. Кур|ч^стаи, чу AyHja елкэлэринин бутун халглары са^ин бу 6eJyK эмэлинизи мудафиэ едир^ лэр. Бу, ССРИ-нин умум-ÄYHja нуфузуну. империа-листлэрин ез чиркин ajar-лары алтында тапдаламаг истэдиклэри совет • вэтэн-дашынын лэ]агэтини дир^ нын, Азэрба]чанын вэ Ер-мэнистанын да ирадлары ej-нидир. Белэ суаллар Ьэлэ-лик reJpH-pacMH олараг ве-рилир. Cyaj<: ХариЧи мэтбуатда, о чумлэдэн Совет мэтбуа-тьшда белэ бир хэбэр ja- ]ылмышды ки, Гэззафи ав- чэлтмэкдэн етру, елэчэ дэ суф ки, конфранс мэЬз буна Лахын Шэрг cHjacaTHHH нечэ насибэтдэ тез-тез кунаЬлан- керэ баш тутмады. Мэнчэ, америкалылар бу чур сонлу-гу эввэлчэдэн керурдулэр. Бунунла белэ, Вашингтон нэ-тичэнин ачыначаглы олача-гыны эввэлчэдэн билэ-билэ Ьэмин конфрансы тэшкил етди. АБШ бу конфрансда ез дырыр. Экэр догрудан да бе-лэдирсэ, онда бу мунасибэти нэ илэ изаЬ етмэк олар? Чаваб: Бир вахтлар Брита-ни]а Фэлэстини ишгал ет-мишди. Сонрадан орада ики ги]мэтлэндирирсиниз? Чаваб:    Совет Иттифагы Ьаггында jaлныз кечмиш за-манда данышмаг олар. Бу бе-jyK иткидир. АБШ ез тэ’си-рини бутун дyнjaJa jajMara чан атыр. Эввэллэр Совет , девлэт JapaTMar гэрара алын- „    Иттифагындан горхан Гэрби ды. Ьэгигэтэн дэ Фэлэстин мэнафе]ини кудурду. Артыг Авропа елкэлэринин бир Ьис- торпаглары эрэб торпаглары-орада сечкигабагы KaMnannJa сэси ннди ваЬид вэ кучлу дыр. Елэ исэ бурада jabyAH башланмышдыр. Буна керэ Алмани]анын JapaHMacbiHAaH девлэтини нечэ japaTMar дэ конфрансы кечирмэк фак- нараЬатдыр. Инкилтэрэ вэ олар? Эрэблэри садэчэ ола-тынын езу Буш вэ Бejкep Итaлиja 4-чу pejxHH Mejfla- par ез торпагларындан мэЬ-учун вачиб иди. Ола билсин на чыхмасындан горхурлар. рум едиблэр. густда Президент Горбачева гаршы чыханлара тэрэф имиш. MocKBaja теле-трам да кендэрилмишд». Сиз ез мевгеjHHH3H ajAbiH-лашдыра билэрсинизми? Чаваб: Ьэр mejAan эввэл августун 19-да Москва ja кендэоилмиш телеграмын мэтнАШо бахмаг лазымдыр. ТелеГрамда jaвылмышдbц » «Биз сизи чэсарэтли тари- MajanajHK. хи Ьэрэкэтинизэ _керэ тэбрик вэ бутун ССРИ халглары вэ эразиси учун .зэрури олан бирли-jHH бэрпасындан етру чох вачибдир. Биз. JlHBHja Эрэб Сосиа-лист Халг 4aMabHpHjjacH-нин Совет Иттифагы илэ меЬкэм вэ тарихи достлу-гуна сэдагэтини тэсдиг едирик. Биз Ьеч бир шэ-раитдэ ез фикримиздэн ден-СулЬ, сосиализм халгла^^ын азад- ки, Бejкep даЬа чидди адам-дыр. Буш учун исэ jeнидэн президент олмагдан етру эрэблэри вэ исраиллилэри бир стол архасына jbirMar вачиб иди. Экэр бу конфран-сын кичичик нэтичэси олса. eTMaja шадьш. Бу Ьэрэкэт, лыгы вэ миллэтйн бирли-куман едирик ки, ССРИ- jn угрунда чыхыш едэн НИН нэинки тэкчэ она гар- JlHBHja тэрэддуд едэнлэр-шы, Ьэм дэ бутун дун]а дэн, зэифлэрдэн вэ тамаЬ-Ó исэ баш галдырачаг'! " Он- * Суал:    Совет    —    JlHBHja    /хаЛгларына гаршы jenan»- карлардан фэргли олараг дан горхмагына flajep. Зэн- мунасибэтлэри сабит олма-нимчэ, кэлэчэкдэ AnMaHHja лыдыр. Бу, Ьамынын мэна-илэ Франса арасында муна- фejинэ yjгyндyp. * «Прав-гишэ баш BepanajH лабуддур. да»нын охучулары бизим Горхаг Итaлиja вэ Beji^'K игтисади чэтинликлэримиз- дыр. BpHTaHHja илэ исэ бу чур лэ элагэдар JiHBHjaHbiH ел- Биз дилмиш кeнишмигjacлbl им- ез дэjишмэз MeerejHHAaH периалист суи-гэсди нэти- вэ принсиплэриндэн Ьеч чэсиндэ jyвapлaндыгы елум- вахт денмур. чул беЬрандан чыхарачаг- Биз тэсдиг едирик ки, сизи мудафиэ едирик вэ бутун raTHjjaTHMH3- сизинлэ бир cыpaдajыг. Ja- шасын азадлыг. сосиализм вэ сулЬ наминэ ингилаби мубаризэ». Мэн бу телеграмы кен-дэрэндэ Совет Иттифагынын вэ wlHBHjaHUH мэнафелэри-ни душунурд\ти. Душунур-дум ки, чеврилиши Горбачев езу тэшккл едиб, чунки ДФBK-jэ дахил оланлар онун ]ахын ада.млары иди вэ онлары о езу сечмишди. Онлар президентин эн ja-хын адамлары * идилэр. Онун Ьекумэтинэ башчы-лыг едирдилэр. Чохлары елэ фикирлэширди ки, Горбачев Крымдадыр, Ьэмин адамлар исэ онун ирадэси-ни JepHHO jeтиpиpлэp. ДФВК Горбачева душду-Jy агыр вэзиJjэтдэн чых-магда кемэк етмэли иди. О ки. галды, эрэблэрэ. онлар эввэлки кими    кучлу Совет Иттифагына    .меЬтач- дырлар. Зэннимчэ.    бутун совет адамлары ' мэним те-леграмымда Ja3HnaHnapal шэрик олардылар.    Орада Горбачовун ады чэкидмир. Экэр ^унчу ^yHja муЬа- Рибэси баш вepcэjди. онда эрб Совет Иттифагына ез ирадэсини индики кими диктэ едэ билмэзди. Экэр нувэ муЬарибэси баш вер-cэjди вэ милjoнлapлa адам Ьэлак oлcajды, Москва да тэчавузэ мэ’руз галса]ды. Ьеч онда да Гэрб ез шэрт-лэрини диктэ едэ билмэзди. Лакин инди эслиндэ онун тэлэблэри JepHHa Jeтиpилиб: Совет Иттифагы. Варшава м^тавилэси. коммунизм ифласа yrpajH6. Совет го-шунлары Шэрги Авропадан чыхарылыб. Бутун бунла-ра Г^ муЬарибэсиз наил олуб. Суал: Сизин фикирлэри-низлэ эрэб дyнjacындa ра-вылашан чохдурму? Чаваб: Дедиклэримэ нэинки тэкчэ эрэблэр, учунчу дyнja елкэлэриндэ jaшajaн-лар да шэрикдирлэр. Ьэтта Гэрби Авропа Совет Иттифагынын дагылмасьшдан чох шej итирди. Онлары АБШ-ын eкcпaнcиjacы тэЬ-лукэси кeзлэjиp. Бэс совет адамлары нэ гэдэр итир-дилэр? Онларын вмру rapa рэнклэрэ бojaнды: иш-сизлик. инфлjacиja. кор* pyncHja, bajaT caBHjjacHHHH ашагы душмэси. Чамаат езунэ лазым оланы ала билмир. 0ЛКЭДЭ касыбларын Ьесабына jaшajaн адамлар-дан ибарэт бутев синиф мejдaнa чыхыб. Совет Иттифагынын да-гылмасындан бутун дун]а зэрэр чэкди. Трабляс, HoJn6p. «Правда» гэзетяндэн. f&FblJEB 8Н’8Н8Л9РИ ДИРЧ8ЛДИЛИР AejacoH, Ьачы Зejнaлaб-дин TarbijeB кучэсиндэ A3ap6aj43HAa ‘ демократии baKHMHjjaT деврилэнэ гэдэр бу керкэмли Бакы саЬибка-рынын вэ MaAdHHjjaT Ьами-синин jaшaдbIГы евдэ онун эввэлки    xejpиjjэчилик эн’- энэлэри дирчэлдилир. Бир-кэ китабхананын japaAbinr масы, мэдэни вэ игтисади элагэлэрин бундан сонра да rajAaja салынмасы    Ьаг- гында A3ap6aj4aH тарихи ivfyaejH ба|засында фэaлиj-jai кестэ^эн    «Ьачы 3eJ- налабдин TarbijeBHH еви» TapHx-MaABHHjjaT мэркэзи илэ Алмани]анын «Турк — Ислам — Култур» bnpnnjH арасында сазишин    имза- ланмасы мэрасиминдэ иштирак едэн Ьэр кэс бу барэдэ душунурду. Сазиши «TarbijeBHH еви> мэркэЬи^ НИН рэЬбэри, ССРИ халг депутаты, академик Пустэ-ханым Эзизбэ]рва вэ Ал-MaHHja 6HpnHjHHHH    мэна- фejини тэмсил едэн ШаЬ-лар Абдулла]ев имзаламыш-лар. О, китабларын илк дэстини KHTa6xaHaJa тэгдим етмишдир. Гejд етмэк лазымдыр ки, мэркэзи Франкфурт-MajHAa олан «Турк — Ислам — Култур» Биpлиjи вэ эн эввэл онун башчысы Муса Сэрдар Чэлэби A3ap6aj-чан халгынын эн jaxшbI эн’энэлэринин бэрпасы ишин-дэ A3ap6aj4aHa, хусусэн онун najTaxTbiHa биринчилэр сырасында кемэк эли узат-мышлар. Тэсадуфи дejилi■ дир ки, биpлиjин лидери Ь. 3. TaFыjeвин евини бэр-па етмэк кими диггэтэла-jHr тэшэббусэ кемэк етмэ-ja Ьазыр олдугуну билдир-мишдир. Мэ’лум олдугу кими, бу евдэ езунун архео-лoкиjaja,    нумизматика ja, eTHorpa^Hjaja, зэркэрлик ишинэ вэ башга саЬэлэрэ дайр бутун гиjмэтли кол-лeкcиjaлapы илэ бирликдэ A3ap6aj4aH тарихи MyaejH Jepлэшиp (бундан эввэл Муса Сэрдар Чэлэби Биби-beJÖaT тарихи абидэлэри-нин бэрпасы учун 6ejyK мэблэгдэ пул вермишдир). Нэчиб мэгсэд — TarHje-вин евини нэсиллэр учун ropyjy6 сахламаг мэгсэди наминэ бурада Бакы тарих вэ мэдэниjjэт мэркэзи ja-радылмыш вэ рэсмэн rej-дэ алынмышдыр. Онун вэ-зифэси Тагы]евин ирсини, Ьабелэ халгымызын тарих вэ мэдэниJjэт ирсини бэрпа етмэк учун вэтэндашларын. iNTHMaH тэшкилатларын, japaдычылыг иттифаглары-нын. девлэт идарэлэринин сэ’]лэрини бирлэшдирмэк-дир. Е. ЭЛИДЕВА, Азэряяформун мухбнрн. Е. ЬОНЕККЕРИН ССРИ ПРЕЗИДЕНТИНЭ МУРАЧИЭТИ АДР-ин кечмиш девлэт вэ riapTHja рэЬбэри Ерих Ьонек-кер ССРИ Президенти Михаил Горбачова шэхси мэк-ту бунда jasMbimAbip; «Мэн An.MaHHjaja анчаг табутда га-1ыдарам». «Билд» гэзетиндэ уч сэЬифэлик бу сэнэддэн парчалар верилир. Ьэмин нэшрин алдыгы мэ’- лумата керэ, бу jaxbIнлapдa 79 jaшы тамам олмуш Е. Ьо-неккер М. Горбачова мэкту-бунда ССРИ-дэ галмаг арзу-сунда олдугуну ачыг билди-рир. Мэктубда дejилиp: «Башга чыхыш jony joxAyp-са. сэндэн хаЬиш едирэм ки, мэнэ cHjacH сыгыначаг верил син». АДР-ин кечмиш рэЬбэри фашизма гаршы мубаризэдэ фэал иштирак eTAHjHHH, сул-Ьу. халглар арасында дост-лугу меЬкэмлэтмэк вэ сосиализм гурмаг joлyндa узун иллэр фэaлиjjэт koctopahJh-ни хатырладыр. Бунлара керэ дэ, насизм деврлэриндэ олдугу кими. AAMaHHjaAa ону Jena дэ Ьэбсхана кезлэ-jnp. Ьонеккер ja3bip:    «Мэн opaja- rajbiTMar истэмирэм. Сэн буну баша душурсэн». М. Горбачова мурачиэтиндэ о. совет Президентиндэн шэх-сэн кepyшмэjи бир даЬа хаЬиш етмишдир. МАЧАРЫСТАН ПЕНСМАЧЫЛАРЫНЫН ТЭЛЭБИ «Биз эсл дилэнчилэрик», «Донуруг вэ ачлыг чэкирик» — бу шуарлар алтында Ма-чарыстанын Дебретсен шэ-Ьэриндэ пенси]ачыларын кут-лэви нyмajиши олмушдур. Минлэрлэ jaшлbI адам ез нэ-вэлэри илэ бирликдэ елкэнин ири caHaje мэркэзинин кучэ-лэринэ чыхмышдыр. Онлар пeнcиjaлapын дэрЬал арты-рылмасыны тэлэб етмишлэр. Hyмajишчилэp билдирмиш-лэр ки, инфлjacиjaнын вэ коммунал хидмэт хэрчлэУ ринин белэ сур’этлэ артдыгы бир шэраитдэ онлар долана билмирлэр. Пeнcиjaчылapын митинги шэЬэр baKHMHjjaT органлары-нын бу тэдбир учун ajbipAbi-гы уч саатдан чох чэкмиш-дир. Митинга топлашанлар 6aAaAHjja идарэсинин бинасы-ны MybacHpaja алмыш вэ онун рэЬбэрлэри илэ керуш тэлэб етмишлэр. ЕЬтирасла-рын чошдугуну керэн вэ ну-мajиши мушаЬидэ едэн полис baMbija дэрЬал дагылыш-магы тэклиф етмишдир. Лакин зор ишлэдилэчэjи барэдэ Ьэдэ-горху да гочалара тэ’сир кестэрмэмишдир. Онлар ]ерли baKHMHjjaT орган-ларынын нyмajэндэл9pинэ neTHCHja тэгдим едэ ^илмиш-лэр. Ахшам тeлeвизиja хэбэр-лэр бурахылышында апары-чы бу Ьадисэни шэрЬ едэрэк демишдир ки, статистика]а керэ. Ьазырда Ьэр дерд ма-чардан бири пeнcиjaчbIдыp. Бу, муЬум сосиал гуввэдир. Онларын чоху ajAa девлэт-дэн чэми-чумлэтаны 5 мин форинт (тэгрибэн 65 доллар — мухбнрнн rejAH) алыр ки, бу да елкэдэ мевчуд 1аша-jыш минимумундан xejnn ашагыдыр. МТИ Милли Aкeнтлиjи Депертсен Ьадисэ-лэри илэ элагэдар олараг хэбэр верир ки. тезликлэ Ма-чарыстанын бир чох шэЬэр-лэриндэ аЬыл адамларын белэ тэдбирлэри кечирилэчэк-дир. Ж9БЭРЛОР Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшкилатынын игамэтка-Ьында Ирагын эн ири ким1эви силаЬ чэббэханасынын тэфтишинин JeKynaapM е’лан еднлмишдир. БМТ-нин 50 експерти Мусэннадакы KHMjaBH силаЬ истеЬсалы вА сахланмасы узрэ базаны этрафлы тэфтиш етмишлэр. Онлар нэинки jyзлэpлэ тон 3aha^iajH4H мад-дэни /охла1ыб CHjahbi тэртиб етмиш, Ьэм дэ бу o6jeKTHH эразисиндэки онларча бинаны вэ гургуну joxлaмbIшлap. KвзлэнилдиJинэ керэ, башга базалардакы KHMjaBH Aejym сурсаты мэЬв едилМэк учун 6ypaja дашыначагдыр, TypKHjaHHH Президенти l^pryT бзал елкэнин jeHH KoanncHja Ьекумэтинин тэркибини тэсдиг етмишдир. Назирлэр Кабинети 1991-чи ил 0KTja6pbiH 20-дэ вах-тындан эввэл кечирилмиш парламент сечкилэриндэ галиб кэлмиш Догру Лол OapTHjacbiHbiH (ДЛП) вэ ондан сонра-кы jepH тутан Сосиал-Демократ Халг OapTHjacbiHbiH нума-1эндэлэриндэн тэшкил олунмушдур. TypKHja Республика-сынын тарихиндэ 49-чу Ьекумэтэ Догру Лол napTiijacbi-ньщ лидери CynejMaH Дэмирэл башчылыг едир. О, jeAAHH-чи дэфэдир ки, баш назир вэзифэсинэ сечилмишдир. Рома католик килсэсинин башчысы * Папа И ИоЬанн Павел Вуковар эЬалисинэ бе]нэлхалг ]ардым кестэрмэк чагырышы илэ чыхыш етмишдир. «Каритас Итaлjaнa» католик x.ejpHjja тэшкилаты Ита-лиja Ьекумэтини Лyгocлaвиjaдa гардаш гыргыны муЬари-бэсинэ сон го j маг мэгсэдилэ Авропа вэ глобал caBHjja-дэ ез дипломатик cэ’Jлэpини кyчлэндиpмэjэ■ чагырмыш-дыр. JanoHHja зэЬмэткешлэринин эмэк Ьаггынын мбб-лэги эввэлки кими Jena дэ башлыча олараг Jaшдaн вэ иш стажындан асылыдыр. Лапони1анын саЬибкарлар accocnacHjacbi тэгрибэн 500 ширкэтдэ эмэк Ьаггынын верилмэси саЬэсиндэ BaanjjaTH вjpэндикдэн сонра белэ бир HaTHnaja кэлмишдир. Мэсэлэн,- 22 jaшbIHдa ишчилэрин орта ajлbIг эмэк Ьаггы Ьазырда тэгрибэн 180 мин HjenaAbip (тэгрибэн 1.400 доллардыр), 35 jaшbIндa ишчилэрин ajлbIГ эмэк Ьаггы 350 мин njena, 45 jaшындa ишчилэрин орта ajлbIГ эмэк Ьаггы 510 мин Hjena вэ 55 jaшындa ишчилэрин орта ajлbIг эмэк Ьаггы 620 мин HjenaAbip. Эмэк Ьаггы Ьэр ил орта Ьесабла 12 мин и1енадан 15 мин иjeнajaдэк ар-тыр. Исраилян Натани1а шэЬэринин полис идарэсннэ Совет Иттифагындан кэлмиш муЬачирлэрдэн онларча эризэ дахил олмушдур. Бу эризэлэрин Ьамысында Америка Бирлэшмиш Штатларына вэ Канада1а кедиш визаларыны рэсмилэш-дирмэклэ мэшгул олан васитэчи aкeнтлиjин саЬиблэрин-дэн шикajэт едилир. Океанын о TajbiHa joллaнмaг истэ-jaH адамларын Ьэр бириндэн 490 доллар тoплajapaг, «ва-ситэчилэр» -joxa чыхмьпплар. Лерли гэзетлэр хэбэр верирлэр ки, полисин тэгдиматы илэ прокурорлуг фырыл-дагчыларын Ьэбсэ алынмасы Ьаггында гэрар чыхармыш-дыр. Дунэн PycHja Президенти Борис Лелтсин АФР-э учкунлук керушэ кэлмишдир. Бу РСФСР Президенти сифэти илэ Pycnja рэЬбэ-ринин илк харичи сэфэридир. Келн/Бонн аеропортунда ону АФР Харичи Ишлэр Назирли]и протокол ше’бэси-нин мудири Карин Зе1еман, ССРИ-нин АФР-дэки вэ Ал-MaHHjaHHH ССРИ-дэки сэфирлэри Владислав Терехов вэ Клаус Блех гаршыламышлар. Аеропортдан автомашынлар карваны Петерсберг Ьекумэт игамэткаЬына joллaнмbIШ-дыр. PycHja Президенти бу игамэткаЬда галачаг. - девлэт ДЕПАРТАМЕНТИНДЭ керуш Совет Иттифагында japa-дылмыш мустэгил Ьэмкарлар иттифагларынын 6ypaja кэлмиш бир груп рэЬбэри АБШ девлэт катибинин муавини Лоуренс Иглберкерлэ керуш-мушдур. СеЬбэт заманы ССРИ-дэки Ba3HjjaT, cnjacH вэ игтисади саЬэлэрдэ елкэ-миздэ hajaTa кечирилэн Aajn-шикликлэрин кедиши муза-кирэ олунмушдур, Мэсэлэн, девлэт департаментинин мэ’-луматына керэ «Совет Иттифагында вэ реСпубликаларда мустэгил фэЬлэ Ьэрэкатынын проблемлэри вэ перспектив-лэри» барэдэ этрафлы фикир мубадилэси олмушдур. Сэнэддэ де]илир; Бирлэш- миш Штатлар белэ Ьесаб едир ки, мустэгил Ьэмкарлар иттифаглары «демократик ислаЬатларын hэjaтa кечи-рилмэсиндэ 6э базар игти-caдиjjaтынbIH japaдbIЛмacын-да муЬум рол ojнajыp». Онун фикринчэ, «азад, мустэгил вэ демократик фэЬлэ Ьэрэкаты олмадан демократик чэмиЦэт ола билмэз». Совет нyмajэндэлэpи елкэнин эн ири Ьэмкарлар иттифагы биpлиjи олан АФТ — КПП-нин japым иллик кон-франсынын ишиндэ иштирак етмэк учун бу бирлик тэрэ-финдэн АБШ-а дэ’вэт олун-мушлар. СОВЕТ-АМЕРИКА ТИЧАРЭТ САЗИШИ АБШ конгресинин нума-jэндэлэp палатасы чэршэнбэ куну Зени Совет—Америка тичарэт сазишини вэ Бирлэшмиш Штатларла тичарэтдэ ССРИ-1э эн элверишли статус верилмэсини 78 сэсэ гаршы 350 сэслэ бэjэнмишдиp. Сазиш 1990-чы ил и1унун 1-дэ Вашингтонда jyкcэк cэвиj-jэдэ керуш даманы и/изалан-мышдыр вэ ики елкэ арасында игтисади мунасибэтлэрин нормал .Ьала салынмасыны нэзэрдэ тутур. Сазиш гуввэ1э миндикдэн сонра ССРИ илэ тичарэт уза--риндэ Америка ганунверичи-ли1и илэ го1улмуш мэЬдуд- лашдырмалар лэгв едилэчэк. АБШ-ын тичарэт ортаглары-нын бejyк эксэриЛэтинин малик олдугу ejни статусу ССРИ дэ алачаг. Бу о демэкдир ки. мэсэлэн. АБШ-а совет малларынын идхалынын тарифлэри минимум сэвииэ-jэ — орта Ьесабла 5 фаизэ ендирилэчэн. Совет — Аме- Еика тичарэт сазиши Совет [ттифагында кoммepcиja ну-мajэндэликлэpинин, Америка ширкэтлэринин фэaлиjjэти. тичарэтин Ьугуги чэЬэтдэн тэнзимлэнмэси. интеллектуал мyлкиJjэтии горунмасы кнмй мэсэлэлэрэ дэ аиддир. РЭББАНИНИН МЭТБУАТ КОНФРАНСЫ Чэршэнбэ куну Исламабад-да тэшкил олунмуш мэтбуат конфрансында бу jaxHH-ларда кечирилмиш Москва данышыгларында мучаЬид-лэрин нyмajэндэ Ье1’этинэ башчылыг етмиш Эфганыс-тан мухалифэти «кечид Ьекумэтинин» харичи ишлэр яазири БурЬанэддин Рэб-бани билдирмишдир ки. Совет* Иттифагы илэ диало-гун давам етдирилмэсинэ 6axMaJapar, ‘мучаЬидлэр Кабил режиминин бутун Ьа-KHMHjJaT структурлары та-мамилэ лэгв • едилэЬэдэк Эфганыстанда силаЬлы му-баризэни давам етдирэчэк-лэр. О. геЗд етмишдир ки, PycHja рэЬбэрли1и вэ ССРИ Харичи Ишлэр Ha3HpaHjHHHH нyмajэндэлэpи илэ сеЬбэт-лэр «ачыг. фaJдaлы вэ сэмэрэлн» олмушдур. Инкишафын бн Х8ТТИ 8ЛМД8Н кечир A3ap6aj4iH Елми Тэдгнгат Ба]тарлыг Инстятутуяуя лаборатори^а мудири, Умумнттяфаг Кэнд Тэсэрруфаты Елилэри AweMHjaciduiH ахадемнкн, республика Девлот иукафаты лауреаты Jary6 haiHjeBHH елми фэaлнjJвтЯния эсасыяы паразит гурдларыя (Ьелмяятлоряя) heJaaHnapAa тератднхларн хвсталнклорян еЗрэввлмаси вэ оялара гаршы мубаризэ тэдбирлэривяя ншлэннб Ьазырланмасы тэш-кил едир. О, Ьелмнитлэряя, Ьелииятозларын елязоотолокя-]асыны eJpoHMHm, Азэрба1чаяда roJyH, гарамал вэ чамыш-ларын башлыча Ьелминтозларыяа гаршы сэмэрэлн профн-лактнк тэдбирлэр сястемн тэртиб етмишдир. Тэбяэтдэ, hejBaH органнэяяиндэ мнкроелементлэр чатышмадыгда hej-ванларыя Ьелмнятлэрлэ JonyxMa дэрэчэснян вэ патоложи просеслэрнн кедяшаты xycycHjJarnapHHH мYэjJэнлэшднp. МИШ вэ Ьелмннтозларда мяхроелементлэрнн ншлэднлмэсн-ннн елмя эсасларыяы вермишдир. Онун рэ1|бэрли]н илэ бир чох дэрман бвткнсн ашкар еднлмишдир. Ашагыда академик Jaiy6 ЬАЧЫДЕВЛЭ мусаЬябэяи дэрч еднрнк. — Базар HTTHcaAHjJan>iHa кечид шэраитиндэ елмян нс-теЬсалатла элагэсн муЬум ahoMHjjaT кэсб едир. Бэ'зн-лэрн мулаЬизэ ]урудурлэр ки, алнмлэрнмнз тэсэрруфат-лара лазыми кемэк кестэр-мирлэр, газандыгларындан чох хэрчлэ]нрлэр. Сиз бу де-1нлэнлэрлэ разылашырсыныз-мы? — ШубЬэсиз ки, бу чур сезлэри аграр елмимизин нэ-тичэлэриндэн хэбэрсизлэр дejиpлэp. Дуздур, республи-камызын тэсэрруфатларын-да елми jeниликлэp истеЬса-лата лэнк тэтбиг едилир. Анчаг бунун тэгсирини тэкчэ елмдэ вэ алимлэрдэ кермэк инсафсызлыгдыр. Бэ’зи тэ-сэрруфатларымызда Ьэр ил елми наилиПэтлэр угурла тэтбиг едилир вэ .mh.iJoh ма-натларла сэмэрэ кетурулур. Мэсэлэ ондадыр ки. эксэр тэсэрруфатларын рэЬбэрлэри бу ишэ лазыми ahaMHjjaT вер-мирлэр. Унутмаг олмаз ки, алимлэри.мизин BepAHjn тев-cиjэлэpдэн истифадэ олунма-сы, jeHH техноложи усулла-рын тэтбиги мэЬсулдарлыгы артырмагын оптимал joлy-дур. Гушларын чичэк хэстэ-лиjинэ гаршы ваксинин Ьа-зырланмасына аид институту-музун тэдгигатларына сон он ил эрзиндэ бир нечэ jya мин манат хэрчлэниб. Лакин Ьэмин nejeaHAHH елкэ узрэ гушчулугда тэтбиги нэтичэсиндэ 10 милjoн манатдан артыг элавэ кэлир кетурул-мушдур. hejвaнлapын ган паразитар хэстэликлэринэ. .фaccиoлjoзyнa вэ дикэр хэс-тэликлэрэ гаршы институту-музун сэмэрэлн тэклифлэ-риндэн Ьэр ил милjoн манат-ларла кэлир элдэ едилир. Мэкэр экинчилик вэ пам-быгчылыг институтларынын jeHH бугда вэ памбыг сорт-ларынын он минлэрлэ Ьек-тарларда экилмэси. тохумчу-луг саЬэсиндэ апардыглары кениш мигjapлы ишлэр азмы игтисади- сэмэрэ верир? Онлар истеЬсалата дузкун тэтбиг едилэндэ сэмэрэси дэ jax-шы олур.'Лакин елми ишлэ-мэлэрин тэтбигиндэн алынан кэлирин мугабилиндэ елмин езунун инкишафына аз вэса-ит ajpbWbip. EojHyMyaa алаг ки. бу чур тэдбирлэрин практики олараг hajaTa кечирил-мэси механизми дэ ишлэниб haзыpлaнмajыб. * — Елми ншчнлэрэ rajra-дан сеЬбэт ачылды. Бу барэдэ нэ де1э бнлэрснниз? — Елми ишчилэрин бир чоху онсуз да ajлыг мааш-. ларынын ашагы олмасы узундэн институтлары тэрк едиб кедир. Дуздур. республика Президенти елми ишчилэрин э.мэк Ьаггыны 30 фа-из артырмаг барэдэ фэрман вермишдир. Лакин бу да инс-титутлардан елми ишчилэрин ахыныньш гаршысыны aлмajbIб. Белэ давам едэрсэ, ]ахын иллэрдэ институтлары-мызда кадр мэсэлэси П1юб-лемэ чеврилэчэк. Исте’дад-лы. бачарыглы кэнчлэр шэра-нтсизлик вэ мадди имкансыз-лыг узундэн елмэ арха че-вирирлэр. — Дагуб муэллнм, суверен Азэрба]чанын елми перс-пектнвлэрням нечэ керурсу-нуз? — Мустэгиллик елмин ин-кишафы учун дэ бejyк joл ачыр. Лакин мустэгил Азэр-бajчaнbIMЫздa елми инки-шаф етдирмэк, ону бejнэл-халг мигjacдa танытдырмаг учун комплекс тэдбирлэр ке-рулмэлидир. Игтиcaдиj)aты-мызда муЬум рол ojнajaн та-хылчылыг, памбыгчылыг, узумчулук, hejвaндapлbIГ, тэрэвэзчилик. барамачылыг вэ дикэр саЬэлэр узрэ вачиб елми тэдгигатлара ма-лиjjэ вэсаити чох а j рыл малы. лазыми техники база ja-радылмалыдыр. Мисал учун, 90 jaшbI бу ил тамам олан бajтapлbIг институту истеЬсалата .индиjэ гэдэр 5 ваксин вериб. Институтун паразитар вэ joлyxyчy oлмajaн хэстэ-ликлэрэ аид бир сыра елми ишлэмэлэри дэ диггэтэлajиг-дир. Демэли, бу саЬэлэр узрэ елми-тэдгигат ишлэринин апарылмасы учун максимум Шэраит japaдылмaлыдыp. Бу мэркэздэ республикамызын игтиcaдиjjaты учун вачиб олан елми-техники програм-ларын мyэjjэнлэшдиpилмэ-си, али мэктэблэрин елм по-тенсиалындан сэмэрэлн исти-фадй едилмэси, елми-тэдгигат ишлэринин jyкcэк cэвиJ-]эдэ експертизадан кечирил-мэси. саЬэлэр узрэ елми кадрларын Ьазырланмасы, мухтэлиф елкэлэрлэ елми эмэкдашлыгын тэшкили, елми ишчилэрин игтисади вэ сосиал проблемлэри илэ мэшгул олан кoмиccиjaлapын ja-радылмась^ вачибдир. Елэ етмэк лазымдыр ки, бу ко-миccиjaлap ичтимаи эсаслар-ла jox, муэЛэнлэшдирилмиш Ьугуги эсасларла ишлэсин-лэр. Aзэpбajчaндa бутун елм саЬэлэринин Ьэртэрэфли ин-кишафы учун ваЬид элагэ-лэндирмэ мэркэзинин вэ ja шурасынын japaдылмacы вачибдир. СеЬбэтя апарды: Сэмэд МЭЛИКОВ. кевдэ «ВОЛГА» нын, машын азизин rirtnKiPrE-'iäfcjfc! Эзиз харратлыг, дулкэр-лик, бэнналыг едир, суваг чэ-кир, кафел дузур, дэмирчи-лиЗи дэ бачарыр. Ики коз HCTajHp ки. мэнзилиндэки эш1алара, Ьэ]эт-бачадакы сэ-лигэ-сапмана тамаша етсин. Эн севимли э1лэнчэси исэ автомобилдир. Эввэллэр узун муддэт суручу ишлэ1иб. Лакин бу мараг сонралар ону автомобиллэрэ техники jap-дым станси1асына кэтириб. ГэзаХа уграмыш нечэ-нечэ мащыны JeHHAdH hajaTa raj-гарыб. — Чох машын кермушэм. — дeJиp. — дузу- Ьеч бири YpajHMa Jaтмajыб. Арзула-мышам ки.^белэ бир автомобили взум'дузэлдим. Лакин иллэр 6oJy ypajHH-дэ кэздирди]и apayja инди. тэгаудэ чыханда говуша би-либ. Нижни Новгороддакы мэш-Ьур эаводла, «За pyлjoм» вэ «Техника—мoлoдjoжи» журналлары редакси1алары илэ .1азышыб, мэслэЬэт, тэ’-ли.мат алыб. Материаллары езу тапыб. Эсасэн эзилмиш, атылмыш машынлардан истифадэ едиб.. Мэсэлэн. бакы «Запорожетс»дэн. кевдэни «Волга»дан. бэ’зи Ьиссэлэри «Москвич-412» дэн кету руб. Мэишэт cojyдyчycyнyн гапы-сы, 'jeMaKxana со]удучусунун вэ палтар1у]ан машынын пас-naHMajaH Ьиссэлэри дэ кары-на кэлиб. Бэс машын нечэ чыхыб? Озунуз бахын. Рафяг ЬЭСЭНОВ, «Халг гэзетя»яня мухбяря. ‘ ЧЭЛИЛАБАД paJoHjj. ;