Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 22, 1991, Baku, Azerbaijan - '«V иВПАЯГ, DU » í    7 DEC ¡991 A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН MYPАЧ И ЭТИ Эзиз Ь0М«0Т0НЛ0р! 5 Аз®р6а|чан халгыиа ашр итки уз аариб. Даглыг Гарабагда даНа бир даЬшатли фачиа баш аармиш: Нарби ■ертол|отун лартламасы иатичасинда Азарба|чаныи ан |ахшы огуллары Калек олмушлар, Онлар Руси|анын аа Газа-хыстанын нума|андалари ила бирликда башы-балалы Гарабаг торпагына сулК марамы ила кетмишдилар. Ьалак оланлар бизим учун бир да она кора аэиздирлар ки, дард илдан бери онла-рыи Иамысы республикамызын арази бутав-лу|у угрунда Азарба|чан халгынын адалатли мубаризэсинин ан габаг сыраларында иди, онлар е'лан адилмамиш бу муНарибанин ан га|нар нагталаринда олурдулар. Тэскинлик учун саз тапмаг чатиндир, бу талафатыи агры-ачысы сонсуздур. Ураклери-миз агрыдан сызылда)ыр, Кар биримизин да-марында ган донур, ¡анагындан каз |ашлары сузулур. Бу Кбдисанин баш вердиртнэ инанмаг истамирсан. Лакин муКарибанин аз амансыз ганунлары вар: фэдакарлыг вэ гурбанлар ол-мадан Ватани мудафиа етмак мумкун дв|ил. Бутун сон иллар арзинда халгымыз му-нагишэнин динчликла арадан галдырылмасы-на чалышмышдыр, лакин армани террорчу-лары ва аз манКус с^аси ниЛатларм учун он-лардан истифада ©дан гуввалар нэртн баКа-сына олурса-олсун чиркин магсадларина чат-маг истаИрлэр. Керунур, онлар унудурлар ки, дэда-баба торпатымыза, халгымызын тари-хина гаршы Кар Кансы гасд Камишэ лазы- мынча дэф едилиб. 1991-чи илин 20 но{абр куну Азэрба)ча-нын тарихинэ ачыначаглы сэКифэ ними дахил олачаг. Фачиа ¡ериндэ давлат комисс^асы ишла)ир, Кадисэнин сэбэбларини а}дынлаш-дырыр. Республиканын Президенти кими амин едирэм ки, Азарба|чан Республикасынын га-нунларыиа там мувафиг сурэтдэ тадбирлар корулэчэк. Бела Кесаб едирэм ки, республика Али Советинин фввгэл'адэ сесси|асы ча- тырылмалыд ыр. Ьэлак оланларын аилэларина вэ гопум-агрэбасына, бутун халгымыза Кадсиз кэдар Кисеи ила, дарин Кузнла башеаглыгы вери-рэм. Азарба|чан халгы Кэлак оланларын эзиз хатирасини гэлбинда эбэди |ашадачаг. Республикада уч кун лук уму мха лг матэми е'лан едирам.    мутеплиБОВ. АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИЗАСИ ГЭЗЕТИ ф Эсасы 1»1»-чу илдэ го- 1 Ns jJO J21597) © Чум©, 22 ио)абр 1*91-чи ил. Зулмувдур. I • Ги)М0ТМ 10 NIMK |«бун« учун 6,5 гопик). НЭЛАК ОЛАНЛАРЫН НУРЛУ ХАТИРЭСИ Ермэннстанын терэтди]н е’лан олунмамыш муЬари-бэ АзэрбаЗчанын муенбэтлэр чэкэн торпагында вз ганлы эмэллэрини давам етдирнр. 1991-чн ил ио]абрын 20-дэ ДГМВ нин Мартунн paJoнyнyн Гаракэвд кэнди Захынлы-гында дэЬшэтли фачиэ баш вермиш, Ьэрби вертолЗот парт* ламышдыр. ВертолЗотда республиканын квркэмли девлэт вэ сн]аси хадимлэрн, Ьугуг муЬафизэ органларынын рэЬ-бэрлэри, ССРИ халг депутатлары, ССРИ Дахнлн Ишлэр НазирлиДннин вэ Мудафиэ НазирлнЗннин нума]эндэлэрн, Даглыг Гарабагда мунагншэнин динч Золла арадан гал-дырылмасына дайр Железноводск сазншлэриннн ЬэЗата кечирилмэсинэ кемэк етмэк учун кэлмнш РСФСР вэ Га-захыстан мушаЬндэчилэрн, журналистлэр, мулкн пешэ са-Ьиблэри вэ Ьэрби гуллугчулар олмушлар. Бутун сэрни-шинлэр вэ ЬеЗ’эт узвлэри Нэлак олмушлар. АзэрбаЗчанын, Русланин вэ Газахыстанын эн Зах-шы огуллары ган текулмэсини да]андырмаг Золларынын ахтарышыны бнркэ сэ’Злэрлэ давам етднрмэ]э кеднрдн-лэр. 0лум он лары гуввэлэрннин чичэклэнди]и бир вахт-да сыраларымыздан гопарараг мэгсэдлэрини ЬэЗата к^чир-мэ!э аман вермэмишдир. Ьэлак оланларын анлэлэрн. го-Нумлары вэ Jaxын адамлары илэ бирликдэ бу кун оутун республика, бутун АзэрбаЗчан халгы кэдэрлэняр. Тофнг Казым    оглу    Исма-    ба^анын    эмэкдар журна- ]ылов, 1933-чу    илдэ    Бакы    листидир,    китаблары    во шэЬэриндэ анадан . олмуш- очерклэрдэн ибарэт манду р Техника елмлэри док-    муэлэри чыхмышдыр.    1990 тору дур. ССРИ    Баш    Кос-    чы илдэ    АзэрбаЗчан    Рее- мос’ Идарэсинин Космик публикасы Президенти апа-Тэдгигатлар Елм-ИстеЬсал ратынын кутлэви информаси-Бирли1инэ башчылыг едир- За васитэлэри илэ элагэ вэ ли. ССРИ халг депутаты ичтимаи рэ .)и еЗрэнмэ ше -кими АзэрбаЗчанын милли бэсинин мудири тэ’Зин едил-cyвepeнлиjини вэ эрази бу- мишди    ио тевлуЗуну ардычыл сурэт- Гурбан ЬусеЗн оглу Нала мудафиэ едирди. 1991- мазэлиЗев, 1947-чи илдэ Фу-чи илдэ АзэрбаЗчан Рес- зули раЗонунун Ьорадиз публикасыиын девлэт ка- кэндиндэ анадан олмушдур. тиби вЭзифэсинэ тэ’Зин Тикинти комплексиндэ, рес-олунмушду.    публика    Назирлэр Совети ‘Зулфу СалеЬ оглу Ьа- апаратында мухтэлиф вэ-чьНев 1935-чи илдэ Ермэ- зифэлэрдэ ишлэмишдир. нистакын Басаркечэр ра- Нафталан | ШэЬэр ИчраиЬ 1онунун БеЗук Мэзрэ кэн- За Комитэсинэ башчылыг диндэ анадан олмушдур. етмишдир. 1991-чи илдэ Ади иншаатчылыгдан Азэр- Aзэpбajчaн Республикасы ба/чан Республикасы баш мелиорас^а вэ су тэсэрру-назиринин муавини вэзифэ- фаты назиринин биринчи синэдэк бejYк hэJaт ^лу муавини тэ^ин олунмуш-кечмиш Гырмызы Эмэк бaj- дур. Республиканын халг рагы. Халглар достлугу, депутаты иди. «Шэрэф нишаны» орденлэри    цгор    Александрович илэ тэлтиф едилмищдир, Плавски, 1939-чу илдэ Ба-ССРИ Назирлэр Совети кыда анадан олмушдур. мукафаты лауреаты, Азэр- Эмэк фэaлиJJэтинэ фэЬлэ» бajчaн эмэкдар иншаат- ЛИкдэн . башламыш. сэрЬэд чысы. бир сыра чагырыш- гошунларында хидмэт ет-ларда республика халг де- мишдир. Бакы Девлэт Уни- АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН БАШСАРЛЫГЫ “    w    ,    ттог1„ЛТ1и    путаты олмушдур.    верситетинин тарих факул- Но1абрын 20-дэ    ДГМВ    ССРИ    Мудафиэ    Назир    МэЬэммэд Нэои    оглу Эсэ-    тэсини битирдикдэн сонра Мартуни ра]онунун    Гара-    Jhhh»h    1    р    дов, 1941-чи илдэ    Зэнкилан    республика прокурорлуг ор- кэнд кэнди jaxынлыFЫндa Кочеров. АзэР0а^чанч>ыА ра1онунун Бэhлиjaн кэндин- ганларында ишлэмишдир. ¿эрби вертолЗот партла- публикасы ДевУ1эт    дэ анадан олмушдур. Бакы 1990-чы илин ноЗабрындан мышдыр АзэрбаЗчан Рес- кемэкчиси Р.( М. Мэммэд . д0ВЛ^т Университетинин иг* дрмв прокурору иди. публикасынын девлэт ка- АзэрбаЗчан    мухбир    THCaAHJiaT факултэсини би- Владимир Владимирович тиби Т. К. ИсмаЗылов, баш    нын    опеоа-    ТИРДИКАЭН сонРа    мухтэ; ф    ковалЗов, Нижни Новгород назирин муавини 3.    С. ha-    А. М-    „У.-.Ф^    ’    ишыг-    Poh6aP вээпфэлэрдэ иш э-    шаИэриндэ анадан олмушдур. чыЗев, АзэрбаЗчан Рес- тор Ф. И.    H3an3’ ИеЗ’эт МИШДИР- Республиканын дахили хидмэх кенерал-ма- публикасынын девлэт му- чы А. И. j^ и котов дахили ишлэр назири олму - ]0рудур. АзэрбаЗчан Респуб-шавири М. Н. Эсэдов баш узвлэри маЗор В. В. Котов, дур фачиэли олумундэн бир    дг^в Дахнли Иш_ прокурор И. И, ГаЗыбов. капитан Г. . Д »¿отол. нечэ .к^н эввэл р ¿^1? лэр Идарэсинин рэиси иди. И. И. ГаЗыбов. Г. h. НамазэлиЗев. YA И. А. Плавски. В. В. Ковал Job. IP С. С. Иванов. рэиси иди. ССРИ ~ халг депутатлары    тенант д. о.    -н—*    Республикасынын девлэт    Ск: Сем]о„оВНЧ    Ива_ а Ч Ч0фа1юв. В. h Мэм-    JOW °лмушлардлы ^    мушавири T3’J„„ еднлмиш-    новСеР^овСе^“дэ    а“ ликась! АЗПРрези„аенти апара-    ларьшы гувволэринин чичок-    ДИрИсмэт ИсМа,ыл оглуГ.]ы- тынын ше’бэ мудири О. М.    лэндиЗи    бйр вахтда    итир-    бов'('"1942-Чи’илдэ    ' Кэнчэ    зав^лунла Мирзэ)ев, Азэрба/чан мб(-    мишдир.    мдэлэр эзиз в*    шэЬэриндэ    анадан    олмуш-    башлам^1ш    сонра девлэт тэ„. лиооасиЗа вэ су тэсэрруфа-    Захын    адамларыны    итир    Бакы    Девлэт    Универ-    .    ппгянлапынла ты назиринин биринчи муа-    “ишлэр.    Кэдэримиз    дэрин.    ситетинин    hyryr фанултэ-    "ИщЛЭМЭ]э    м    ^ ятягиапип ---------ишлэмэЗэ мэслоИэт керул веомиш    СИНИ < Ир r^r^nvrv    nn-    мушдур. 1981-чи илдэн Азэр- i    элагэлао    РеспУблика ПР0КУР(°РЛУ ^    p    6aj4aH Республикасы девлэт Р    ГаНЛарЫНДа мухтэлиф    ВЭ    таЬ пуиагигпи1и ППГЯНЛЯПЫН- вини    Г. h. НамазэлиЗев.    иткилэримиз ДГМВ    прокурору И. А. Ьамымыза Плавски, кенераллар Н. В. агыр итки илэ    ганларында мухтэлиф вэ- хэ^укэсизлиЗи органларын- Жинкин В Б КовалЗов.    самими башеаглыгы    верэрэк    ЗИфЭЛ0рдэ    ишлэмишдир. ----л._    .-----:     :----- Милли    ТэЬлукэсизлик На-    эминэм ки.    Азэрба)чанын    1990    чь,    , битирдикдэн юкуро. ганларында мухтэлиф зифэлэрдэ ишлэмишдир. да лшлэЗирдЙ. 1991-чи йлдэн 1990-чы илин августундан даглыг Гарабаг узрэ милли Д. Сериков. В. Жинкнн. Д. Лукашов. О. Н. Кочеров. Р. М. Мэммэдов. Ьидэчилэр Зэндэси групунун нума-М. Д. Лукашов. лачагдыр. А. МУТЭЛЛИБОВ. Милли ТэИлукасизлик    На-    эминэм    ки,    лзэрисдча    1990-чы илин августундан    даглыг гарабаг узрэ милли зирлиЗинин ДГМВ узрэ ида- азадлыгы,    I*CTTÍ!Í7v* vÍIvh- Азэрба.Гчан^ Республикасы- тз^дукэсизлик ше’бэсинэ рэсинин рэиси С.    С.    Ива-    вэ эрази б^тев^Л    >    нын в баш прокурору иди.    башчылыг едирди. нов Га захыстан    дахили да мубаризэдэ Ьэлак олан- Шэрэф ордени вэ медаллар    Никола1    Влалимкоович ишлэр    назиринин    муавини    ларын    нурлу    адлары.    халг^н илэ тэлтиф едилмишдир.    ЖиНн™1945-чи и”стзИв С. Д. Серинов. РусиЗа муша- хатирэсиндэ Ьэмишэлик га- реСпубликанын халг депу- д    да    анадан    ол. Viuлпии пап rnvnVHVH НУМЭ- ЛаЧЭГДЫр.    -------- ТЭТЬ! ИДИ-    ч    мушдур. Дахили хидмэт ке- Вагиф Чэфэр    у    Ф    нерал.ма]орудур. февгэл’адэ ров, 1949-чу илдэ У вэзиЗЗэт раЗонунун комендан-шэЬэриндэ анадан олмуш- » г ^ j дур. Електрик монтЗорлу-    Гвм'„ гуняан АзэрбаЗчан Респуб-    K0fад’амла.^ау”““"пИ гам- ликасы Шуша PaJoH Халг    ков» Алма Ата шэпэри, газа Депутатлары Советинин сэд-    *ыстан Дахили ишлэр назири- пи яэаиФэсинэлэк    Зол    кеч-    нин муавинидир. Железно ри вэзифэе Д    J    водск рэсми мэлуматынын ГГ иРди Иттифаг пар^а-    bajara Ркечирилмэс„У узрэ му- ментиндэ' ДГМВ-дэ jamaja,,    шЛвдинлэр групуна дахил г<зэрба)чанлыларын Ьугуг- д • Ilf ДЗЭРБА1ЧАН республикасы ДАГЛЫГ ГАРАБАГ МУХТАР BИЛA^ЭTИHИH МАРТУНИ РАЮНУНДАКЫ ГАРАКЭНД КЭНДИ 1АХЫНЛЫГЫНДА 1991-чи ИЛ НОМБРЫН 20-дэ ЬЭРБИ ВЕРТОШОТУН ПАРТЛАМАСЫ нэтичесинде ЬЭЛАК ОЛАНЛАРЫН ДЭФНИНИ ТЭШКИЛ ЕДЭН КОМИССИ1А ]АРАДЫЛМАСЫ ЬАГГЫНДА АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ 1. АзэрбаЗчан Республикасы Даглыг Гарабаг Мухтар ВилаЗэтинин Мартуни раЗонундакы Гаракэнд кэнди Захынлыгында 1991-чи ил ноЗабрын 20-дэ Ьэрби аертолЗо-гун партламасы нэтичэсиндэ Ьэлак оланларын дэфнини тэшкил етмэк учун ашагыдакы тэркибдэ комиссиЗа Зара-дылсын: Ь. Э. Ьэсэнов (сэдр). Р. А. АгаЗев, М. К. Ба-баЗев, В. Э. Бэршадлы. Т. М. Кэримов, М. Э. Назаров, Е. Л. СалаЗев. 3. Э. Сэмэдзадэ. С. К. ЬачыЗев Золдаш-лар. 2. Ьэлак оланлар Фэхри хиЗабанда дэфн едилсинлэр. 3. Ьэлак оланларын дэфнинин тэшкил едилмэси вэ хатирэ башдашларынын учалдылмасы хэрчлэри девлэтин Ьесабына чэкилсин. АзэрбаЗчан Республикасынын Президенти А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шэЬэрн. 21 ноЗабр 199Ьчи ил. АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА УЧ КУНЛУК МАТЭМ Е ЛАН ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА АЗЭРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ А. М. МустафаЗев. А. И. Ьусе1нзадэ. Ф. И. ШаЬбазоа. В. В. Котов. ашрбадчанлыларын^ ‘ФЯ м д ЛуКаш08| Москва ларыны ардьшыл 1Д Ф    шэЬэри, милис кенерал-MaJo-    АзэрбаЗчан телевизиЗасында    чан телевизиЗасында опера едирди.    ру рсфср дахили Ишлэр    ишлэЗирди. Республиканын    тор вэзифэсиндэ ишлэЗирди. В эли bycejH    оглу    НазирлиЗинин ше’бэ рэиси-    «одлу негтэлэриндэн» бир    Чэкилиш групунун тэркибин- мэдов, 1931-чи    илдэ    ьак    Дир. Железноводск рэсми мэ’-    чох телевизиЗа сужетлэринин    дэ дэфэлэрлэ республиканын шэЬэриндэ анадан олмуш- ЛуМатынын haJaTa кечирил- муэллифидир.    мухтэлиф «одлу    негтэлэри- дур. Чохушаглы аилэЗэ ке-, мэси узрэ мушаЬидэчилэр Ариф ИсмаЗыл оглу Ьу- нэ» кетмишдир. мэк етмэк учун ЗеЕшЗетмэ груПуНа даХил йди.    сеЗнзадэ, 197СЬчи илдэ Бакы ВЗачеслав Владимирович Зашларындан эмэк фэализ*    Олег НиколаЗевич Коче-    шэЬэриндэ анадан олмуш-    Котов, Алма-Ата шэЬэри,    ма- Зэтинэ башламышдыр. Рес-    р0В) подполковник, ССРИ Си-    дур. АзэрбаЗчан телевизиЗа-    jop, вертолЗот    he j этинин    ко- публика Елмлэр Академи-    ла^лы Гуввэлэри Баш Гэ-    сында онун фэалиЗЗэти вэ ja-    мандири иди. Jacbi Низами адына Дил раркаьынын нумаЗэндэси иди. радычылыг Золу тэзэчэ баш- Кеннади Владимирович до-ЭдэбиЗЗат Институнда    железноводск рэсми мэ’лу-    лаЗырды. Чэкилиш групунун    мов, Алма-Ата    шэпэри. капи- ПТМК1Т1!ПЫГ)    1961-ЧИ    unmiuun VinlQTn uanununM^rU    Trinuufiuuna    Па ПГМВ- ВЭ üA^unjjai    железноводск рэсми МЭ лу-    ла!ырды. ЧЭКИЛИШ rpyujnj"    "»V«, rw.me Y’“    .......... •чалышмышдыр.    1961-чи    матыНын Ьэ]ата кечирилмэси    тэркибиндэ дэфэлэрлэ ДГМВ-    тан. вертолЗот hej этинин    уз илдэн партиЗа    ишиндэ ол-    у3рэ мушаЬидэчилэр групу-    дэ олмушдур.    ву иди. мушдур. ССРИ халг депу- на даХил иди.    Фаупаяпин таты кими республиканын i дахил иди.    Фэхрэдднн    Ибрапнм    оглу    дмитри    ьорисович    ¿аровси- хагш ппшя p-viij’  ------- Рафнг    Мэммэд    оглу    Мэм-    ШаЬбазов, 1950-чи илдэ Ба- ко, Алма-Ата шэЬэри. леЗте- милли суверенлиЗинин вэ эра-    Мэдов, 1933-чу илдэ анадан    кы шэЬэриндэ    анадан    олмуш-    нант.    вертолЗот ЬеЗ'этинин зи бутевлуЗунун мудафиэси    олмушдур. Ьугугчудур. Азэр-    дур    1973-Чу    илдэн    АзэрбаЗ-    узву    иди. учун боЗук гуввэ сэрф    баЗчан Республикасы Вэкил- чох чалышырды.    лэр КоллекиЗасы РэЗасэт еди нр, чил палшшга^ш.    лэр пиллепиX-« Осман МирзэЬусеЗн оглу ЬеЗ’этинин узвудур. ССРИ МнрзэЗев, 1937-чи илдэ Ба- Халг депутаты Т. К. ИсмаЗы-кы шэЬэриндэ анадан ол- ловун кемэкчиси иди. мушдур. Бакы Девлэт Уни- Алы Мустафа оглу Муста-верситетинин журналистика фа]ев, 1952-чи илдэ Газах факултэсини битирдикдэн шэЬэриндэ анадан олмушдур. сонра республиканын кут- Бакы Девлэт Университети-лэви . информасиЗа васитэ- нин журналистика факултэ- * —    '--------------- сонра 1991-чи ил но]абрын 20-дэ A.iap6aj4an Республика- лаГйнвя‘‘ ишламишпио Азэп- сини '' битимиклэн сы Даглыг Гарабаг Мухтар Вила]этинин Мартуни pajo- лариндэ ишлэмишдир. лээр сини оитирдикдэн нундакы Гаракэнд кэнди Захынлыгында Ьэрби вертолЗотун    ------------- партламасы нэтичэсиндэ инсан тэлэфаты илэ элагэдар олараг ноЗабрын 21-дэ, 22-дэ вэ 23-дэ АзэрбаЗчан Республикасынын эразисиндэ уч кунлук матэм е’лан едилсин. АзэрбаЗчан Республикасынын Президенти А. МУТЗЛЛИБОВ. Бакы шэЬэри, 21 HOja6p 1991-чи ил. A. Н. Мутэллибов, Е. М. Гафарова, h. Э. Ьэсэнов, М. Т. Абасов, P. A. Arajee, К. J. ArahycejHoa, Анар, B. Ч. Ахундов, М. К. Баба]ев, Б. С БаЗрамов В. 0. Бэршадлы, Т. Э. Гара]ев, С. Н. Влэкбэров, X М. Кэримов, М. Э. Мурадов, Ф. Р. МустафаЗев, М. d. Назаров, А. Пашазадэ, Н. И. Попов М. И. А. Т. Расизадэ, К. Э. Рустэмов, Е. J. СалаЗев, 3. Э. Сэмэдзадэ, А. X. ЬачыЗев, С. К. ЬачыЗев, Р. 9. ЬусеЗяов, И. П. ЬусеЗнов. В. Домов Д. Б. JaposeHKo. ГЭДИРБИЛЭН АЗЭРБАЗЧАН ХАЛГЫ ОНЛАРЫН ЭЗИЗ ХАТИРЭСИНИ ЬЭМИШЭ ГЭЛБИНДЭ ЗАШАДАЧАГ ДЭФНИ Т8ШКИЛ ЕДЭН КОМИССМАДАН 1991-чи ил ноЗабрын 20-    Ьэлак оланларын чэна дэ АзэрбаЗчан Республи- ээлэри HlahpHjap адына касы Даглыг Гарабаг Мух- клубда (Рэшид БеЬбудов ку- тар ВилаЗэтинин Мартуни чэси, 3) гоЗулачагдыр. раЗонунда Ьэрби вертолЗо-    МэрЬумларла 1991-чи пяптля1мтпм нэтичэ- т ноЗабрын 22-дэ саат тун партлаЗышы нэтичэ- jj qq-дэн 13.30-дэк вида- синдэ Ьэлак оланларын дэф- лашмаг олар. няни тэщкнл едэн комиссиЗа    Чэназэлэр саат 14.00-дэ бнлдирир:    галдырылачагдыр. м ;