Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 21, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ 11 hojabp iwi« ил. и* 217 шеьидлеримиэ Унунчу куллэ Омрунун 26-чы баЬарында душмэн куллесине туш келен икид оглумуз Загуб Эп-мэдов Ерменисганын Гафан районундан дидеркин душен чохушаглы аил»да бой-Саша чатыб. Ерменилерин мэкрли хислетини лап «ерпеликден ^ан Лагуб Гарабагымызын устуяу гаты думая алан кун-дэн раЬ&тлыг не олдугуну билмемиш 89 неНайт, бу илкн'МЯ^ындан силаЬа сарыл-мыщды... Агдам истигаметинде ке-ден вурушларда нече-нече гулдур дестесинин терксилап олунмасьшда, ишгалчыларын двJYШ техникасынын мэН® едилмесиндэ ве дикер угур* лу Ьерби эмалиЛатларда За-губун да па)ы олмушдур. Де-фэлерле четин везиЦетлер-ден урурла чыхан икидимиз Нахчываник угрунда Дв)уш-лэрде душмен куллесинден Шына билмэди. Ики а] му* аличеден сонра там сагал-маса да Ьеч кесэ гулаг ас-ма)ыб ¡ениден чэбНе1э га)ыт-мышды. Ишкузарлыры, меЬрибан-лыгы, ]олдашлары иле дил-бир олмары Лагубу коллек-тивин сев имл не и етмишди. Комбинатымызын директору Тевэккул Мэммедов онунла сон керушуну беле хатырла-Jыp: — Онунла хе^и свЬбет етдик. пеле йрасынын са-галмадыгыны бэИанэ едиб, д&Иа чэбhэjв пОьггмамасыны хаЬиш етдим. СвЬбети баш-га сэмтэ квнелдиб журналист Чинкиз Мустафа1евин Ьэлак олдугу шерантдэн данышды. Онун ©луму Иаггында ша)и* элерин есассЫз олдугуну се]-леди. Гей етди ки, о, «меним кезумун габагьшда >аралан-ды. Чохлу ган итирдиЗнндэн хилас етмэк мумкун олмады... Лагуб учукчу дефе чебЬе]е Голланды. Бу дефе намерд куллесине туш кэлди. Лагуб инд*0э ними мугзд-Дес торпагларымц13 угрунда шеЬнд олан ]уз сумга)ытлы-дан биридир. Онларын хати-еси Заддашымыза ебэдилик екк оЛуначаг. Г. ЬАЧЬМЕВ, Сукга)ыт 3 немрвля евтнк-«е комбннатынын ншчисн. ХЭБЭРЛЭРК «Амрб^мм Хаяг Биржлсы» СеЬмдар *»м*чйгм бу ме’лу-метла ааунун «АХБ хебеояери» даимн рубрикасыны ачыр. Нар шайба «суну дарч олумачаг жабарлар ¡ал мыз бмржаныи саЬмдарлары аа брокарларм учуй jo*, Ьам да республика-иым буту и    бнанасмаилар* во саЬмбкарлары учун нааар-да тутуяур. «АХБ кабарла-рманда Азарба{чамыи аи ирм биржасмиыи фаалиЛат**, онун бу куну за сабаНы барада нн-формдоца    варнлачакдир.» Оларатма хабарлардаи башга, распубликаиын базар аа илк мавбада биржа етруктурлары-нын фаалм]]атм нла бирбаша аа ja билавасмта баглы Ьадн-салар да ншыгландырылачаг- Распублимада «Г^матян ка-гызлар Наггында» гаиумун гуа-aaja мкнмаси аа с аН «Апарин амисси|асы проспактмнин raj-диЦат заруратм нла алагадар «Азарба)чаи Халг Бмржасы» СаНмдар ЧаммЛатн но|абрын 25-дан дакабрым 20-дан саЬм-ларии такрар г»]д**|йты кам лан»часыиа башла|ыр. Бутун саНмдарларыи калмаси аачиб-дир. Бун дан атру с а Им дар л ар — физики шахслар: музагга-ти шаНадатнама аа паспорт; Ьугугн шахслар муааггатн шаНадатнама За саНм саЬмбм Ну-гугуиу тасдиг адан саиад таг-дим атмалмдирлар. * * * АХБ СаНмдар ЧаммЦяти аа саЬмларими сатын ал маг да да-яам адир. СаНммм 10.000 рубл дайрм ила ¡анашы, сатымалма курсу 15.000 рубл-дур. Физики шахсларла Насаб-лашма иагд мулла аларылыр. • • * . АХБ-дакы 10 кузаштли брокер ¡аримми сатышы баша чат-мышдыр. * * * АХБ алгы-сатгы иштиракчы-ларыным Б статусуиу та сис атммшдир: Бмржаныи даими у запари (БД** Бмркичи — 300.000 рубла брокер ¡ери аларкаи АХБ саЬмм аз номинал да|ариида аармрв Икмичи — саНмдарлара брокер ¡арларм чар** ги|метле сатылыр, устелим ¡арки Каг-гыны маНлатла адамак имка-им варилир. Брокер коиторлары — (БК) — багленмыш мугааиланнн маблагммии 0,5 фаизмии биржа заркиси ними качурурлар. Бмржаныи ассосиатиа уза-лари (БАУ): Бириичи — саНмдарлара брокер ¡ери чар« ги|метле варилир ва биржа веркмси — 1,0 фамзднр Икмичи — саНмдарлара брокер ¡ари чари ги)матлв сатылыр аа биржа ааркиси 1.5 фаиздир. Алгы-сатгы иштиракчылары (АСИ): Биринчи — алгы-сатгыларын даими мштирекчысы (АСДИ): • Кириш Ьаггыны чари ги|-метла ада;ан Нар бир Нугуги шахса I квартал муддатина варилир. Икинчи — алгы-сатгмларын бирдефелик иштиракчысы (АСБИ): Нар бир Нугуги шахса са» зиш багламаг Нугугу варил-мак аа ааазмнда 1000 рубл адамак шартила. алгы-сатгыда бир дафа иштмрак атмак имка-мы варилир. Бу замай бирдефелик иштиракчы банк дан ара{ыш аа ¡а мал барада енбарден тегсим тагдим атмалидир. Алгы-сатгы иштиракчылары баш тутмуш саадалашманин маблагинин 1,5 фамзи гадар биржа ааркиси ада)ир. ДИГГвЛ АХБ Нар бир ишт»а ракчысы статусу учун узаНук Нагларыиын г^матлаидирил-масиии качирир. Кириш Наг-ларыным ги|мети ио(Збрым 16-дай артачагдьр. АХБ онларын да]ишма динамикасы барада бу рубрикада сиза Нар Нафта ма'лумат варачак- дир. - • » * *Но)абрын 22-на олан ма'лу-мата иаре, кириш Ьагларыным ги)мати баладмр: БДУ: I — 300 мин рубл II — 160 мин'рубл БАУ: I — 30 мин рубл II — 5 мни рубл АСИ: АСДИ — 15 мин рубл АСБИ —’ 1 мин рубл. Но|е6рын 16-ме олан ма’лу-мата кара, АХБ-мин 221 брокер контору вардьух АХБ СаНмдар Чемийети И дара На|ати. Ма'лумат телефон лары: f2-44-f2; 66-32-61; 6*44-65 «A30PBAJ4AH ХААГ БИРЖАСЫ» С 9 НМД A* M9MHJJ9TH гаршыдакы вмиссф пт мкцф омры 25-дри димбрыи 20-Д8К сбЬммрм 999 г«|д|ф |ат каммии|асыиы к«мирмр. SYTYH СвЬМДАйЛА^ЬЖ К9ЛМ9СМ БА911ДИ5. СбЬмдармр тфгдим «умФлидирмр: — фмвиии шфхслфр: мумггети щфЬвдвтнвм# и паспорт; — Нугуги шохспор: муаогготи шоНадотиамо аа саНм саНиби Нугугуиу тасдиг адаи саиад. АХВ С9НМДАР N9MHJJ9TMHMH ИДАМ ныети. Ма'лумат талафоиларм: 67-64-95; 66-32-91. YHBAH: Москва проспакти, 81/6. «Халг гэзети»нин реклам хидмаги 93-79-81 t МУ ДАФИОММ 30 1АЭДЫМ Чалилабадлы Кулоглам Байрамов республика «аил л и му-дафно фонду на 10 мин рубл пул кечирмишдир. Балкада аНти^ачындан касиб Ватам им мудафиаси харчларина камак аданларин ceja* сан кунлер чохалыр. Гарахан Абдул а фа ба|ук кулфат саКибидир. 0* Нал ал газанчыиыи 5 «лии руб* луну урекечыглыры ила муда-фиа фонду на качуруА Атабала hycajMoa 17.600 рублу, Вагиф Гул*Цаа, Ислам HycajMM, Тифлис Озизоа ha-paja ia000 рубл пулу Вата.-ним мудафиасииа а}ырмыш-лар. Балка аНаписмним милли мудафма фонду на качирд*М-лари аасаит ири маблаг таш-кил •Аир. «халг таити». НДМ4Н Мачзрыстаиын Дабратсан шаНариида шаНматчыларын Азропа чампиоматы башланмышдыр. Олимли|а о(унларында олдугу кими бу дафа да Азарба{чаны анчаг гадынлардан ибарет команда тамсил адир. Бал)ута олмедыгыидан киши шаНматчыларымыз Мачарыстана кеда билмфблар. Japышлар Исаачра счетами узра качирилир. Раслублика-мызын идман шерефмни Камча шаНмат мактабмммн ¡атмрма-см И naba Гадимова за Бакы кдманчысы Фируза Балиханлы ropyjaaarnap. Чемпионат мо(ебрым 30-да баша чатачаг. и дон да Ааропаныи клуб-команда биринчмлий угрунда ¡арышлары кечирилмб. Идмамчылар шотакам нааунда Лондонда карата ¡армии..,—  т  ..^-----------г      —    .    ~ гуааалармии сыиа{ыблар. Со)Дашымыз ^ашар Баширов баш каруш качириб аа 6ашмн49 да галаба газаныб. Она Ааропа кубоку тагдим адилиб. а а а Турки)аимм пЦтахты Анкара шаЬаринда А таг урку н хати-расмиа Неср олуиан бафлхалг бокс турнирнна ja кун аурулуб. Галаба угрунда ринг саНмбларм нла ¡анашы Болгарыстаи, Румына, Руси)#, Укрфа, Курчустам аа Ааарба|чан боксчу-лары мубариза апарыблар. Раслублмкамызын уч мума|амда-си угурла ¡арышыб. Динамочулардам Равшан hycajMO« (51 кг.), Елдар 0/mjaa (67 кг.) аа «ЕНти|ат 0маи Гуаааларм» чамиЦатч-нмн узау Эдалат Маммадов (агыр чаки) турмирим галиби олублар.    А.    ОЗИМОВ. «ИДМАНЛОТО» Н9В9СКАРЛАРЫНЫН Н939РИН91 . Идман лотере)елары ассосиасм)асы «Идманлото» ва «Ид-мам прогнозу» лотаре)еяерымым Нар варианты учун ¡ани rnj-матлар муаЦанлашдирмишдир Индм «Идманлото»иун аа «Идман прогнозу »ну и бир вармаитынын ги|мати музафиг ола-par 7 рубл 50 гапик, аа 5 рубпдур. «Идманлото» билатмнмн ги|мати 15 рубл, 10 тирамлы билетик г намети иса 120 рубл муа^амлашдирилммшдир Учвармамтлы «Идман прогнозу» билатинин гфати 15 рубл, алтыаарианпглы билатии Нматм иса 30 рублдур. Бунуила алагадар удушларым маблаги да артырылмышдыр. бани гЦматларла идман лотара{алары Азарба}чан арависни да 1962-чн ил но|абрыи 2-дам сатылыр. «АЗОРБИДМАНЛОТО» «ШИРИН СПРИНТ» IIOTEPEJACW ОЖА1АНЛАР Y4YH MYCABHT9 Идман лотере}аларЫиыи ассосиас^асы 1962-чи и ли и но-¡абрындан 1693-чу или и ¡анварынадак «Ширин спринт» поте-pajaew Ьаааскарларынын мусабигасини качирир. 1963-чу илин janaefAiM 20-дак идман потаро*апары ассо-сиасийсына «Ширин спринт» лотара}а билатпариида олан «Чиним» 70 фалындан 60-ным мухталиф матнмни камдарам Нар нас мусабиганин иштиракчысы ола бил ар. . Мусабиганин лаураатлары учун 1S приз муа{|аняашди-рилиб. Онларын сырасымда 3 рамклм талаанзоо, 5 магнитола ва 10 гуту «Ширим спринт» потереjecw а ар. (Нар гуту да 125 бипат). Мукафатлар 1663-чу ил ¡аиаарым 31-да качирила-чак 5-чи тмражла б^ вахт да ¿¡наныяачаг аа талааиаий »»• траисл^асЦа адилачак. ' Призлар саНмбларм на 1663-чу ил мартын 30-даи чатдцры- П*ЧШГ'    А3096МДМАИЛОТО. А39РБА1ЧАН ТВХНОЛОКМА ИНСТИТУТУ 1992—1993-чу даре или учун бИш таНсилли Ьазырлыг ша'басииа ДИНЛ91ИЧИЛ9Р Г9БУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: !а|иити истаЬсалмиыи махаиика-тахнолеки|асы факултасииа: 17.06—)а]иити истаЬсвяатлврынын мвшмн •• апаратлары* 19.00—Матаролоки)«, стаидартлошдырма аа маЬсулун ка{фиНатина назврат. 27.02—Чарак. ганнады, макарон ма'мулатлары ва )а|инти коисантратларынын тахно#юки|асы. 27.01 — Тахыл маЬсулунун сахланылмасы аа а'мдлы техно л окрасы. Комсарвлашдирмаиии ва шарабчылыгми техиоломи|асы факултасииа: 27.04—Гычгмртма истаНсалатларынын ва ша* рабчылыгын тахнолоки]асы. • 27*05—Субтропик биткмлерим тахнолокн|всы. 27.07—Консарвлашдирманин тахнолоки(асы. Ичтимаи наша маНсулларыныи тахиолоии|асы факултасииа: 27.08—Эт ва ат меНсуллары т6хнолоки]асы. 27.10—Суд ва суд меЬсуллары тахнолоки|асы. 27.11—Ичтимаи наша маЬсуллары тахиолоки-(асы* Тохучулуг сана|асинкм тахиолоки)асы факултасииа: 28.01—Табии лифларии истаЬсал техно л окрасы аа авадаилыглары. 28.02—Табии ва ким)ави лифларии а)ирилмаси, 28.04—Парча ва трикотажларыи техно л окрасы. Зуикул саиа|аиии махаиика-тахиолоии)асы факултасииа: 17.07 — Тохучулуг, ¡уикул сана|а ва маишат хидмати машын ва аларатлары. 28.06—Тикиш ме'мулатларыныи технолоки|асы аа конструкси|алашдырылмасы. 28.08—Каидаи олан ме'мулатларыи тахноло* ки)асы аа коиструкс^алашдырылмасы. 9мтаашуиаслыг факултасииа: 27.12 —*9рзаг малларынын амтаашуиаслыгы. .28.10—Га]ри-арзаг малларынын амтаашуиаслыгы- Д1#алат будчаси Ьасабыиа Ьазырлыг ше*бесине давлат, идара, муассиса ташкилатларыида аа ¡а колхозда чалышаи фаЬла ва колхозчулар, алача да чари илде орду сыраларымдаи терхис олуимуш Азарба|чаи аатаидашлары аа республикадаи ке-нарда ¡аша^аи азарба^чанлылар кандаришла габул адилирлар (форма №1,3). Ьазырлыг ша'бесина тасарруфат Нес абы ила таЬсил харичи даалат муассисалари, ассосиаси{а, кичик муассиса, кооператив аа дикар коммерси|а ташкилатлары, алача да а),ры-а|ры шахсларин езле-рм тарафиндаи аданилаи абитур^аитлар да каида-рила бмларлар (форма № 2). Ьазырлыг ша'бесина дахил олмаг иста^анлар ашагыдакы саиадлари тагдим етмелидирлер ракторуи адына ваЬид формада ариза; — Ьазырлыг ша'басииа каидариш (форма N9 Ь2,3);    .    . — орта таЬсил Ьаггыида саиад (если); — амак китабчасыныи муассиса раЬбари тарафиндаи тасдиг олуимуш сурети: — 3X4 см. алчуда 6 адад фотошакил. Орду комаиданлыгы тарафиндаи зерилеи каидариш бир ил муддатинда а'тибарлыдыр. Габул комисси)асыиа тагдим адилаи бутуи са иадларда зерилме тарихи таза олмалы, тагдимат ¡ари кестерилмели, вазифали шахсларин имзалары ве со]адлары, Ьабала маЬур а)дыи охунмалыдыр. Ьазырлыг ша'басииа саиад зармиш шахсларла ашагыдакы фаилар узра мусаЬиба аларылыр: рЦазиЦат, ким|а, биолокЦа, физика, аиа дили •а адабиНат- МусЬиба умумтаЬсил мактабларинии програм-лары асасында тертиб адцлмиш суал^ар узре апа-рылыр. Мусабига га1далары 2 иамрали форма узра габул олуиаилара да шамил адилир. Бу зумреден олан шахслар мусабигеден качдикде онларын па зырлыг ша'басииа там таЬсил харчи бир éj мудда-тинда аданмалидир. 9кс тагдирда диила|ичилар Ьазырлыг ше'бесиндеи харич олуиур. МусаЬибадан угурла чыхаилар ашагыдакы му-сёбига ардычыллыгы ила динле|ичилер сырасына габул олуиурлар: 1, JyKCBK билик иума^иш атдираилар. 2- Орду сыраларыидаи тархис олуиаилар. 3. ДаЬа чох иш стажы олаилар. 4. Иши сачди|и ихтисаса yjryn калаилар. Тадрис илиини соиуида днила|ичилардаи (Азер- 6aj4dH Республик асы президентииин 15 саит|а6р 1992*чи ил кАзарб^чеи Республикесыида jauiejan милли азлыг, азса|лы халг аа атиик групларыи Ьу-гуг аа азадлыглерыиыи, дмл в% мадаииЦатииии ии-кишафы учуй даалат (ардымы Ьаггыида» ферма-ныида незерде тутулаи шахслар) ТаЬсил Назирли|и ва Даалат габул комисси{асы таасЦа етдЦи га|де-да бурахылыш имтаЬаиларыиы муааффагиЛетле •арди)и Ьалда yjryn ихтисас узра АзТИ-иии I иур-суиа габул олуиурлар, галаилары иса з^ачуд гф дада (Даалат габул комисси|асы тарафиндаи му# ¡аи адилмиш га|дада) габул имтаЬаилерыида йшти- рак адирлар- Ьазырлыг ша'басииии диила>ичилари ииститу туи аудиторЦаларыикаи, фаии к^ииат аа #мборг торм|аларыидаи, китббхаиаларыидаи, идман аа акт залларыидаи, тадрис кмиогургуларыидаи, алактрои Ьасаблама машынларыидаи, тибб маитагасиндаи аа дикар камакчи саЬалардаи истмфада атмак Ьугу-гуиа маликдирлар. Саиадлар ио|абр а|ыныи 25-дай декабр а|ыныи 10-дак габул олуиур. Дерслер дакабр а|ыиыи 15-даи башлв|ыр. ТаЬсил муддати 7 а^дыр. Ьазырлыг ша'басииа габул комисси|асы базар ва 5ajp#M куилариндаи башга Ьар куи саат 10-дан 16-дак ишле|ир. влааа ма'лумат алмаг учуй бу уиааиа мурачи ат атмак олар^ Каича шаЬари, 28 Maj кучаси 103, Азарба|чаи Тахно^ок*ча Институтунун Ьазырлыг ша'баси. IV корпус, 1-чи мортабо. ТЕЛЕФОН« 3-6906. Р1КТ09ЛУГ. Азарбаjчаи Распубликасы Маданийат Назирли]и Ш. ГУРВАНОВ АДЫН\ A39PBAJMAH Д9ВЛ9Т МУСИГИЛИ КОМЕДЖА ТЕАТРЫ Сабаил pajón мадаикДат сара|ыида (Кечмиш 26 Бакы комиссарлары 'бдыиа мадаииДат сара(ы) JAXMH ЮГНЛ9РД9 «НИ ТАМАША АзарбаНаи Распубяикасыиыи халг артист, Даалат муиафаты лауреаты СУЛВ1МАН 9Л9СК9РОВ    ИСИ    М9ЛИКЗАД9 «СУВА1ЛАРЫНЫЗДАН К9Р9СИНИЗ» . 2 Ьиссали мусигили комади|а Гурулушчу рыки ссор    Jaaiap    НУРИЛВ Азарбарыи Роспубяииасыиым халг артисти, Даалат муиафаты лауреаты. Мусигм    СуиИмж    awexare» Ди^ммор    ««»СТАНОВ Р^с.м    Ьрн« А39МАМАН ТЕХНИКИ УНИВЕРСИТЕТИ 1W1—mj-чу /»рс МИ уиуи Ь*»ыряыг м’Еммм (иуидт* м “иам тЫкш») ДИНЛ0МЧИ Г9ВУЛУ Е'ЛАН ЕДИГ:    , (т.дрис Амрвкми м рус диляариидрдир! Ьазырлыг шв'бвсииа да.лат будчрен да тасарруфат ЬвсСбы ила динnaj мчмлзр габуяу аларылыр. Даалат буд.асм Ьвсабына Ьазырлыг ша’баемма Азарба|чаи Распубликасы праандантинин 15 еан-Tja6p 19W-.H ил «Азарбв(чаи Рвепубпикасыида ja-ujajan милли азлыг, азса)лы халг аа атиик групларыи Ьугуг ва азадлыглерыиыи, дня аа мадаии)-]атииии инкишафы учуй даалат ¡ардымы Ьаггыида» фармаиыиа аа Ьаиуматин Myajjan атди)и имти|аз-лара малик шахслар (габулуи 70 фаизи), алача да даалат идара, муассиса, ташкилатыида аа ja кол-хозда чалышаи фаЬла аа колхозчуларыи, Ьамчи-нии чари илде ордудеи тархис олуимуш A348p6aj4eH аатаидашлары ва республикадаи кеиарда |аша|аи азарба|чаилылар габул олуиурлар. Ьазь»рлыг ша -бесиие каидарилаи шахсии иамизадли}м идара, му-ессиса, ташкилат, колхоз ва Ьерби Ьцссаиии мчлас-ларыида муз аки ре олунмалыдыр. Деалат муессиселери, eccocnacnja кичик муассиса, кооператив ва дикар коммерс^а ташкилатлары аа ja ajperajpai шахсларин азлари тарафии-деи Ьазырлыг ша'басиида там таЬсил харчи адонилен (таЬсил харчи уииаерситетин ректорлугу та-рафиидаи муаЦаи олуиур) абитурЦомтлор да тасарруфат Ьесабы ила Ьазырлыг ша'басииа габул олуиурлар. Ьазырлыг ша'басииа дахил олмаг Mcrejanjiap ашагыдакы саиадлари тагдим етмелидирлер! — ракторуи адына ваЬид формада ариза; — каидариш (будча Ьасабыиа кендериленлер 1 ва ja 3 иамрали, тасарруфат Ьесабы ила кеиде. рилеилер 2 иамрали форма); — орта таЬсил Ьаггыида санадии если; — амак китабчасыныи муассиса раЬбари тере-фиидеи тасдиг адилмиш сурати; — 3X4 ем алчуда 6 адад фотошакил. Саиадлар истиреЬет ва ба)рам куилариндаи башга дакабр а^ыныи 10-дак Ьар кун саат 1000-дан 16.00*дак габул олуиур. Дмнло)ичиларии габулу дакабрын 15-дек апе. рылыр. ’ Даре л ар дакабрын 16-да башлаиыр. Ьазырлыг ша'басииа динле^ичилерии габулу Ьар бир абитури)аитла pHjesnjjaT, физика аа ким)а фанлери узра мусабига апермаг ¡олу ила еачма ко* миссИасы тарафиндаи апарылыр. Диила|ичилар униварситатии талабаларииа аид олаи бутуи Ьугуг лара ва имти|азлара маликдирлар. Тасарруфат Ьесабы ила Ьазырлыг ша^бесине дахил олан дмнле| ичилерин таЬсил харчи даре баш-ла^андан бир aj муддатинда еденилмелидир. Экс Ьалда диила|ичилар Ьазырлыг ше'бесиндеи харич олуиур- Ьазырлыг ша'басииии куидуз таЬсил алей бутуи динла)ичилари тагаудла та'мии олуиурлар. Тадрис илииин соиуида празидаитии фарманы ила имти|азлара малик олаи динла)ичилор ТаЬсил Назирли{и ва Даалат габул иомиеси|ёсыиын ;аасн)а атди{и гадала бурахылыш имтаЬаиларыиы муваф-фагиИотла аардЦи Ьалда униварситатии бириичи курсу на габул олуиурлар. Галан дмила|ичилар иса Даалат габул комиссЦесыиыи Myajjan атдИи га)дг да габул имтаЬаилармида иштирак адирлар. YHBAH: Бакы шаЬари, 9зизба|ов 25, V корпус, отаг 501. ТВЛВФОН: 38-86-65. Р8КТ09ЛУГ. ЗФ ИфФфИМтМ YullfiBHfil ЛФмУгЭ ДА96*т9^766М“ М КО    У Ю0Ч» мпс*» »е»ег>1ид»л лелерлемир. млрНумун лилесине деркм кмФааЛЛ It Oil >1Я~ МГМ» ШШ I П Y 3H7I9    ™%Гг    щи ре* Себфа Эмирааяр, « •»»у мигсых мот муиесибегмле ßßpm Ьумле бликаглмгы latKtaa 1------II    ИАМШМИ    ммтби»    МММЯМММ иш ¡олдлшлары ^иа^ерлемр глдами»! •лхгсы» »»фаты мумлембетилл дерии.Нулиле бешеаглыгы и- 1аи режагку т. т. pvmaoi ТФ'СИСЧИ: «Халг тмхихш тиуриалисг иамаитиаи. УЧРЕДИТЕЛЬ: Журналистский квшмитиа «Халг газатм». РЕДАКСШАНЫН УНВАНЫ; Í7B1J*, Ваиы им1шри.Е«)ук даииз кучки, 1Е. ТЕЛЕФОНЛАР: ма'лумат учуй — «J-4142. иифоркисЦк — М-ЕЫГ. рмишм хидмати — *1-7*41, муЬасибпик — *1.54-23, им6,1чи редактор — ЗЕ414Е. щЯИжЧж штшШтфр; ПИРШи иицлаиотяилмр Ш0 ИммлЕьммшдыг 23.00 ИНДЕКС: МСМ Ч. 1    1)45*71*    10    11    11    1*    14.    М.    1    2    S    4    5    *    7    «Г    кми,    «Аа«о*фаи»    мткрЩотмми»    ммОмс. ЕЖ». », ТИРАЖ» 24.5)0 Снфариш 758«. ;