Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 21, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 21, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ 11 hojabp iwi« ил. и* 217 шеьидлеримиэ Унунчу куллэ Омрунун 26-чы баЬарында душмэн куллесине туш келен икид оглумуз Загуб Эп-мэдов Ерменисганын Гафан районундан дидеркин душен чохушаглы аил»да бой-Саша чатыб. Ерменилерин мэкрли хислетини лап «ерпеликден ^ан Лагуб Гарабагымызын устуяу гаты думая алан кун-дэн раЬ&тлыг не олдугуну билмемиш 89 неНайт, бу илкн'МЯ^ындан силаЬа сарыл-мыщды... Агдам истигаметинде ке-ден вурушларда нече-нече гулдур дестесинин терксилап олунмасьшда, ишгалчыларын двJYШ техникасынын мэН® едилмесиндэ ве дикер угур* лу Ьерби эмалиЛатларда За-губун да па)ы олмушдур. Де-фэлерле четин везиЦетлер-ден урурла чыхан икидимиз Нахчываник угрунда Дв)уш-лэрде душмен куллесинден Шына билмэди. Ики а] му* аличеден сонра там сагал-маса да Ьеч кесэ гулаг ас-ма)ыб ¡ениден чэбНе1э га)ыт-мышды. Ишкузарлыры, меЬрибан-лыгы, ]олдашлары иле дил-бир олмары Лагубу коллек-тивин сев имл не и етмишди. Комбинатымызын директору Тевэккул Мэммедов онунла сон керушуну беле хатырла-Jыp: — Онунла хе^и свЬбет етдик. пеле йрасынын са-галмадыгыны бэИанэ едиб, д&Иа чэбhэjв пОьггмамасыны хаЬиш етдим. СвЬбети баш-га сэмтэ квнелдиб журналист Чинкиз Мустафа1евин Ьэлак олдугу шерантдэн данышды. Онун ©луму Иаггында ша)и* элерин есассЫз олдугуну се]-леди. Гей етди ки, о, «меним кезумун габагьшда >аралан-ды. Чохлу ган итирдиЗнндэн хилас етмэк мумкун олмады... Лагуб учукчу дефе чебЬе]е Голланды. Бу дефе намерд куллесине туш кэлди. Лагуб инд*0э ними мугзд-Дес торпагларымц13 угрунда шеЬнд олан ]уз сумга)ытлы-дан биридир. Онларын хати-еси Заддашымыза ебэдилик екк оЛуначаг. Г. ЬАЧЬМЕВ, Сукга)ыт 3 немрвля евтнк-«е комбннатынын ншчисн. ХЭБЭРЛЭРК «Амрб^мм Хаяг Биржлсы» СеЬмдар *»м*чйгм бу ме’лу-метла ааунун «АХБ хебеояери» даимн рубрикасыны ачыр. Нар шайба «суну дарч олумачаг жабарлар ¡ал мыз бмржаныи саЬмдарлары аа брокарларм учуй jo*, Ьам да республика-иым буту и    бнанасмаилар* во саЬмбкарлары учун нааар-да тутуяур. «АХБ кабарла-рманда Азарба{чамыи аи ирм биржасмиыи фаалиЛат**, онун бу куну за сабаНы барада нн-формдоца    варнлачакдир.» Оларатма хабарлардаи башга, распубликаиын базар аа илк мавбада биржа етруктурлары-нын фаалм]]атм нла бирбаша аа ja билавасмта баглы Ьадн-салар да ншыгландырылачаг- Распублимада «Г^матян ка-гызлар Наггында» гаиумун гуа-aaja мкнмаси аа с аН «Апарин амисси|асы проспактмнин raj-диЦат заруратм нла алагадар «Азарба)чаи Халг Бмржасы» СаНмдар ЧаммЛатн но|абрын 25-дан дакабрым 20-дан саЬм-ларии такрар г»]д**|йты кам лан»часыиа башла|ыр. Бутун саНмдарларыи калмаси аачиб-дир. Бун дан атру с а Им дар л ар — физики шахслар: музагга-ти шаНадатнама аа паспорт; Ьугугн шахслар муааггатн шаНадатнама За саНм саЬмбм Ну-гугуиу тасдиг адан саиад таг-дим атмалмдирлар. * * * АХБ СаНмдар ЧаммЦяти аа саЬмларими сатын ал маг да да-яам адир. СаНммм 10.000 рубл дайрм ила ¡анашы, сатымалма курсу 15.000 рубл-дур. Физики шахсларла Насаб-лашма иагд мулла аларылыр. • • * . АХБ-дакы 10 кузаштли брокер ¡аримми сатышы баша чат-мышдыр. * * * АХБ алгы-сатгы иштиракчы-ларыным Б статусуиу та сис атммшдир: Бмржаныи даими у запари (БД** Бмркичи — 300.000 рубла брокер ¡ери аларкаи АХБ саЬмм аз номинал да|ариида аармрв Икмичи — саНмдарлара брокер ¡арларм чар** ги|метле сатылыр, устелим ¡арки Каг-гыны маНлатла адамак имка-им варилир. Брокер коиторлары — (БК) — багленмыш мугааиланнн маблагммии 0,5 фаизмии биржа заркиси ними качурурлар. Бмржаныи ассосиатиа уза-лари (БАУ): Бириичи — саНмдарлара брокер ¡ери чар« ги|метле варилир ва биржа веркмси — 1,0 фамзднр Икмичи — саНмдарлара брокер ¡ари чари ги)матлв сатылыр аа биржа ааркиси 1.5 фаиздир. Алгы-сатгы иштиракчылары (АСИ): Биринчи — алгы-сатгыларын даими мштирекчысы (АСДИ): • Кириш Ьаггыны чари ги|-метла ада;ан Нар бир Нугуги шахса I квартал муддатина варилир. Икинчи — алгы-сатгмларын бирдефелик иштиракчысы (АСБИ): Нар бир Нугуги шахса са» зиш багламаг Нугугу варил-мак аа ааазмнда 1000 рубл адамак шартила. алгы-сатгыда бир дафа иштмрак атмак имка-мы варилир. Бу замай бирдефелик иштиракчы банк дан ара{ыш аа ¡а мал барада енбарден тегсим тагдим атмалидир. Алгы-сатгы иштиракчылары баш тутмуш саадалашманин маблагинин 1,5 фамзи гадар биржа ааркиси ада)ир. ДИГГвЛ АХБ Нар бир ишт»а ракчысы статусу учун узаНук Нагларыиын г^матлаидирил-масиии качирир. Кириш Наг-ларыным ги|мети ио(Збрым 16-дай артачагдьр. АХБ онларын да]ишма динамикасы барада бу рубрикада сиза Нар Нафта ма'лумат варачак- дир. - • » * *Но)абрын 22-на олан ма'лу-мата иаре, кириш Ьагларыным ги)мати баладмр: БДУ: I — 300 мин рубл II — 160 мин'рубл БАУ: I — 30 мин рубл II — 5 мни рубл АСИ: АСДИ — 15 мин рубл АСБИ —’ 1 мин рубл. Но|е6рын 16-ме олан ма’лу-мата кара, АХБ-мин 221 брокер контору вардьух АХБ СаНмдар Чемийети И дара На|ати. Ма'лумат телефон лары: f2-44-f2; 66-32-61; 6*44-65 «A30PBAJ4AH ХААГ БИРЖАСЫ» С 9 НМД A* M9MHJJ9TH гаршыдакы вмиссф пт мкцф омры 25-дри димбрыи 20-Д8К сбЬммрм 999 г«|д|ф |ат каммии|асыиы к«мирмр. SYTYH СвЬМДАйЛА^ЬЖ К9ЛМ9СМ БА911ДИ5. СбЬмдармр тфгдим «умФлидирмр: — фмвиии шфхслфр: мумггети щфЬвдвтнвм# и паспорт; — Нугуги шохспор: муаогготи шоНадотиамо аа саНм саНиби Нугугуиу тасдиг адаи саиад. АХВ С9НМДАР N9MHJJ9TMHMH ИДАМ ныети. Ма'лумат талафоиларм: 67-64-95; 66-32-91. YHBAH: Москва проспакти, 81/6. «Халг гэзети»нин реклам хидмаги 93-79-81 t МУ ДАФИОММ 30 1АЭДЫМ Чалилабадлы Кулоглам Байрамов республика «аил л и му-дафно фонду на 10 мин рубл пул кечирмишдир. Балкада аНти^ачындан касиб Ватам им мудафиаси харчларина камак аданларин ceja* сан кунлер чохалыр. Гарахан Абдул а фа ба|ук кулфат саКибидир. 0* Нал ал газанчыиыи 5 «лии руб* луну урекечыглыры ила муда-фиа фонду на качуруА Атабала hycajMoa 17.600 рублу, Вагиф Гул*Цаа, Ислам HycajMM, Тифлис Озизоа ha-paja ia000 рубл пулу Вата.-ним мудафиасииа а}ырмыш-лар. Балка аНаписмним милли мудафма фонду на качирд*М-лари аасаит ири маблаг таш-кил •Аир. «халг таити». НДМ4Н Мачзрыстаиын Дабратсан шаНариида шаНматчыларын Азропа чампиоматы башланмышдыр. Олимли|а о(унларында олдугу кими бу дафа да Азарба{чаны анчаг гадынлардан ибарет команда тамсил адир. Бал)ута олмедыгыидан киши шаНматчыларымыз Мачарыстана кеда билмфблар. Japышлар Исаачра счетами узра качирилир. Раслублика-мызын идман шерефмни Камча шаНмат мактабмммн ¡атмрма-см И naba Гадимова за Бакы кдманчысы Фируза Балиханлы ropyjaaarnap. Чемпионат мо(ебрым 30-да баша чатачаг. и дон да Ааропаныи клуб-команда биринчмлий угрунда ¡арышлары кечирилмб. Идмамчылар шотакам нааунда Лондонда карата ¡армии..,—  т  ..^-----------г      —    .    ~ гуааалармии сыиа{ыблар. Со)Дашымыз ^ашар Баширов баш каруш качириб аа 6ашмн49 да галаба газаныб. Она Ааропа кубоку тагдим адилиб. а а а Турки)аимм пЦтахты Анкара шаЬаринда А таг урку н хати-расмиа Неср олуиан бафлхалг бокс турнирнна ja кун аурулуб. Галаба угрунда ринг саНмбларм нла ¡анашы Болгарыстаи, Румына, Руси)#, Укрфа, Курчустам аа Ааарба|чан боксчу-лары мубариза апарыблар. Раслублмкамызын уч мума|амда-си угурла ¡арышыб. Динамочулардам Равшан hycajMO« (51 кг.), Елдар 0/mjaa (67 кг.) аа «ЕНти|ат 0маи Гуаааларм» чамиЦатч-нмн узау Эдалат Маммадов (агыр чаки) турмирим галиби олублар.    А.    ОЗИМОВ. «ИДМАНЛОТО» Н9В9СКАРЛАРЫНЫН Н939РИН91 . Идман лотере)елары ассосиасм)асы «Идманлото» ва «Ид-мам прогнозу» лотаре)еяерымым Нар варианты учун ¡ани rnj-матлар муаЦанлашдирмишдир Индм «Идманлото»иун аа «Идман прогнозу »ну и бир вармаитынын ги|мати музафиг ола-par 7 рубл 50 гапик, аа 5 рубпдур. «Идманлото» билатмнмн ги|мати 15 рубл, 10 тирамлы билетик г намети иса 120 рубл муа^амлашдирилммшдир Учвармамтлы «Идман прогнозу» билатинин гфати 15 рубл, алтыаарианпглы билатии Нматм иса 30 рублдур. Бунуила алагадар удушларым маблаги да артырылмышдыр. бани гЦматларла идман лотара{алары Азарба}чан арависни да 1962-чн ил но|абрыи 2-дам сатылыр. «АЗОРБИДМАНЛОТО» «ШИРИН СПРИНТ» IIOTEPEJACW ОЖА1АНЛАР Y4YH MYCABHT9 Идман лотере}аларЫиыи ассосиас^асы 1962-чи и ли и но-¡абрындан 1693-чу или и ¡анварынадак «Ширин спринт» поте-pajaew Ьаааскарларынын мусабигасини качирир. 1963-чу илин janaefAiM 20-дак идман потаро*апары ассо-сиасийсына «Ширин спринт» лотара}а билатпариида олан «Чиним» 70 фалындан 60-ным мухталиф матнмни камдарам Нар нас мусабиганин иштиракчысы ола бил ар. . Мусабиганин лаураатлары учун 1S приз муа{|аняашди-рилиб. Онларын сырасымда 3 рамклм талаанзоо, 5 магнитола ва 10 гуту «Ширим спринт» потереjecw а ар. (Нар гуту да 125 бипат). Мукафатлар 1663-чу ил ¡аиаарым 31-да качирила-чак 5-чи тмражла б^ вахт да ¿¡наныяачаг аа талааиаий »»• траисл^асЦа адилачак. ' Призлар саНмбларм на 1663-чу ил мартын 30-даи чатдцры- П*ЧШГ'    А3096МДМАИЛОТО. А39РБА1ЧАН ТВХНОЛОКМА ИНСТИТУТУ 1992—1993-чу даре или учун бИш таНсилли Ьазырлыг ша'басииа ДИНЛ91ИЧИЛ9Р Г9БУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: !а|иити истаЬсалмиыи махаиика-тахнолеки|асы факултасииа: 17.06—)а]иити истаЬсвяатлврынын мвшмн •• апаратлары* 19.00—Матаролоки)«, стаидартлошдырма аа маЬсулун ка{фиНатина назврат. 27.02—Чарак. ганнады, макарон ма'мулатлары ва )а|инти коисантратларынын тахно#юки|асы. 27.01 — Тахыл маЬсулунун сахланылмасы аа а'мдлы техно л окрасы. Комсарвлашдирмаиии ва шарабчылыгми техиоломи|асы факултасииа: 27.04—Гычгмртма истаНсалатларынын ва ша* рабчылыгын тахнолоки]асы. • 27*05—Субтропик биткмлерим тахнолокн|всы. 27.07—Консарвлашдирманин тахнолоки(асы. Ичтимаи наша маНсулларыныи тахиолоии|асы факултасииа: 27.08—Эт ва ат меНсуллары т6хнолоки]асы. 27.10—Суд ва суд меЬсуллары тахнолоки|асы. 27.11—Ичтимаи наша маЬсуллары тахиолоки-(асы* Тохучулуг сана|асинкм тахиолоки)асы факултасииа: 28.01—Табии лифларии истаЬсал техно л окрасы аа авадаилыглары. 28.02—Табии ва ким)ави лифларии а)ирилмаси, 28.04—Парча ва трикотажларыи техно л окрасы. Зуикул саиа|аиии махаиика-тахиолоии)асы факултасииа: 17.07 — Тохучулуг, ¡уикул сана|а ва маишат хидмати машын ва аларатлары. 28.06—Тикиш ме'мулатларыныи технолоки|асы аа конструкси|алашдырылмасы. 28.08—Каидаи олан ме'мулатларыи тахноло* ки)асы аа коиструкс^алашдырылмасы. 9мтаашуиаслыг факултасииа: 27.12 —*9рзаг малларынын амтаашуиаслыгы. .28.10—Га]ри-арзаг малларынын амтаашуиаслыгы- Д1#алат будчаси Ьасабыиа Ьазырлыг ше*бесине давлат, идара, муассиса ташкилатларыида аа ¡а колхозда чалышаи фаЬла ва колхозчулар, алача да чари илде орду сыраларымдаи терхис олуимуш Азарба|чаи аатаидашлары аа республикадаи ке-нарда ¡аша^аи азарба^чанлылар кандаришла габул адилирлар (форма №1,3). Ьазырлыг ша'бесина тасарруфат Нес абы ила таЬсил харичи даалат муассисалари, ассосиаси{а, кичик муассиса, кооператив аа дикар коммерси|а ташкилатлары, алача да а),ры-а|ры шахсларин езле-рм тарафиндаи аданилаи абитур^аитлар да каида-рила бмларлар (форма № 2). Ьазырлыг ша'бесина дахил олмаг иста^анлар ашагыдакы саиадлари тагдим етмелидирлер ракторуи адына ваЬид формада ариза; — Ьазырлыг ша'басииа каидариш (форма N9 Ь2,3);    .    . — орта таЬсил Ьаггыида саиад (если); — амак китабчасыныи муассиса раЬбари тарафиндаи тасдиг олуимуш сурети: — 3X4 см. алчуда 6 адад фотошакил. Орду комаиданлыгы тарафиндаи зерилеи каидариш бир ил муддатинда а'тибарлыдыр. Габул комисси)асыиа тагдим адилаи бутуи са иадларда зерилме тарихи таза олмалы, тагдимат ¡ари кестерилмели, вазифали шахсларин имзалары ве со]адлары, Ьабала маЬур а)дыи охунмалыдыр. Ьазырлыг ша'басииа саиад зармиш шахсларла ашагыдакы фаилар узра мусаЬиба аларылыр: рЦазиЦат, ким|а, биолокЦа, физика, аиа дили •а адабиНат- МусЬиба умумтаЬсил мактабларинии програм-лары асасында тертиб адцлмиш суал^ар узре апа-рылыр. Мусабига га1далары 2 иамрали форма узра габул олуиаилара да шамил адилир. Бу зумреден олан шахслар мусабигеден качдикде онларын па зырлыг ша'басииа там таЬсил харчи бир éj мудда-тинда аданмалидир. 9кс тагдирда диила|ичилар Ьазырлыг ше'бесиндеи харич олуиур. МусаЬибадан угурла чыхаилар ашагыдакы му-сёбига ардычыллыгы ила динле|ичилер сырасына габул олуиурлар: 1, JyKCBK билик иума^иш атдираилар. 2- Орду сыраларыидаи тархис олуиаилар. 3. ДаЬа чох иш стажы олаилар. 4. Иши сачди|и ихтисаса yjryn калаилар. Тадрис илиини соиуида днила|ичилардаи (Азер- 6aj4dH Республик асы президентииин 15 саит|а6р 1992*чи ил кАзарб^чеи Республикесыида jauiejan милли азлыг, азса|лы халг аа атиик групларыи Ьу-гуг аа азадлыглерыиыи, дмл в% мадаииЦатииии ии-кишафы учуй даалат (ардымы Ьаггыида» ферма-ныида незерде тутулаи шахслар) ТаЬсил Назирли|и ва Даалат габул комисси{асы таасЦа етдЦи га|де-да бурахылыш имтаЬаиларыиы муааффагиЛетле •арди)и Ьалда yjryn ихтисас узра АзТИ-иии I иур-суиа габул олуиурлар, галаилары иса з^ачуд гф дада (Даалат габул комисси|асы тарафиндаи му# ¡аи адилмиш га|дада) габул имтаЬаилерыида йшти- рак адирлар- Ьазырлыг ша'басииии диила>ичилари ииститу туи аудиторЦаларыикаи, фаии к^ииат аа #мборг торм|аларыидаи, китббхаиаларыидаи, идман аа акт залларыидаи, тадрис кмиогургуларыидаи, алактрои Ьасаблама машынларыидаи, тибб маитагасиндаи аа дикар камакчи саЬалардаи истмфада атмак Ьугу-гуиа маликдирлар. Саиадлар ио|абр а|ыныи 25-дай декабр а|ыныи 10-дак габул олуиур. Дерслер дакабр а|ыиыи 15-даи башлв|ыр. ТаЬсил муддати 7 а^дыр. Ьазырлыг ша'басииа габул комисси|асы базар ва 5ajp#M куилариндаи башга Ьар куи саат 10-дан 16-дак ишле|ир. влааа ма'лумат алмаг учуй бу уиааиа мурачи ат атмак олар^ Каича шаЬари, 28 Maj кучаси 103, Азарба|чаи Тахно^ок*ча Институтунун Ьазырлыг ша'баси. IV корпус, 1-чи мортабо. ТЕЛЕФОН« 3-6906. Р1КТ09ЛУГ. Азарбаjчаи Распубликасы Маданийат Назирли]и Ш. ГУРВАНОВ АДЫН\ A39PBAJMAH Д9ВЛ9Т МУСИГИЛИ КОМЕДЖА ТЕАТРЫ Сабаил pajón мадаикДат сара|ыида (Кечмиш 26 Бакы комиссарлары 'бдыиа мадаииДат сара(ы) JAXMH ЮГНЛ9РД9 «НИ ТАМАША АзарбаНаи Распубяикасыиыи халг артист, Даалат муиафаты лауреаты СУЛВ1МАН 9Л9СК9РОВ    ИСИ    М9ЛИКЗАД9 «СУВА1ЛАРЫНЫЗДАН К9Р9СИНИЗ» . 2 Ьиссали мусигили комади|а Гурулушчу рыки ссор    Jaaiap    НУРИЛВ Азарбарыи Роспубяииасыиым халг артисти, Даалат муиафаты лауреаты. Мусигм    СуиИмж    awexare» Ди^ммор    ««»СТАНОВ Р^с.м    Ьрн« А39МАМАН ТЕХНИКИ УНИВЕРСИТЕТИ 1W1—mj-чу /»рс МИ уиуи Ь*»ыряыг м’Еммм (иуидт* м “иам тЫкш») ДИНЛ0МЧИ Г9ВУЛУ Е'ЛАН ЕДИГ:    , (т.дрис Амрвкми м рус диляариидрдир! Ьазырлыг шв'бвсииа да.лат будчрен да тасарруфат ЬвсСбы ила динnaj мчмлзр габуяу аларылыр. Даалат буд.асм Ьвсабына Ьазырлыг ша’баемма Азарба|чаи Распубликасы праандантинин 15 еан-Tja6p 19W-.H ил «Азарбв(чаи Рвепубпикасыида ja-ujajan милли азлыг, азса)лы халг аа атиик групларыи Ьугуг ва азадлыглерыиыи, дня аа мадаии)-]атииии инкишафы учуй даалат ¡ардымы Ьаггыида» фармаиыиа аа Ьаиуматин Myajjan атди)и имти|аз-лара малик шахслар (габулуи 70 фаизи), алача да даалат идара, муассиса, ташкилатыида аа ja кол-хозда чалышаи фаЬла аа колхозчуларыи, Ьамчи-нии чари илде ордудеи тархис олуимуш A348p6aj4eH аатаидашлары ва республикадаи кеиарда |аша|аи азарба|чаилылар габул олуиурлар. Ьазь»рлыг ша -бесиие каидарилаи шахсии иамизадли}м идара, му-ессиса, ташкилат, колхоз ва Ьерби Ьцссаиии мчлас-ларыида муз аки ре олунмалыдыр. Деалат муессиселери, eccocnacnja кичик муассиса, кооператив ва дикар коммерс^а ташкилатлары аа ja ajperajpai шахсларин азлари тарафии-деи Ьазырлыг ша'басиида там таЬсил харчи адонилен (таЬсил харчи уииаерситетин ректорлугу та-рафиидаи муаЦаи олуиур) абитурЦомтлор да тасарруфат Ьесабы ила Ьазырлыг ша'басииа габул олуиурлар. Ьазырлыг ша'басииа дахил олмаг Mcrejanjiap ашагыдакы саиадлари тагдим етмелидирлер! — ракторуи адына ваЬид формада ариза; — каидариш (будча Ьасабыиа кендериленлер 1 ва ja 3 иамрали, тасарруфат Ьесабы ила кеиде. рилеилер 2 иамрали форма); — орта таЬсил Ьаггыида санадии если; — амак китабчасыныи муассиса раЬбари тере-фиидеи тасдиг адилмиш сурати; — 3X4 ем алчуда 6 адад фотошакил. Саиадлар истиреЬет ва ба)рам куилариндаи башга дакабр а^ыныи 10-дак Ьар кун саат 1000-дан 16.00*дак габул олуиур. Дмнло)ичиларии габулу дакабрын 15-дек апе. рылыр. ’ Даре л ар дакабрын 16-да башлаиыр. Ьазырлыг ша'басииа динле^ичилерии габулу Ьар бир абитури)аитла pHjesnjjaT, физика аа ким)а фанлери узра мусабига апермаг ¡олу ила еачма ко* миссИасы тарафиндаи апарылыр. Диила|ичилар униварситатии талабаларииа аид олаи бутуи Ьугуг лара ва имти|азлара маликдирлар. Тасарруфат Ьесабы ила Ьазырлыг ша^бесине дахил олан дмнле| ичилерин таЬсил харчи даре баш-ла^андан бир aj муддатинда еденилмелидир. Экс Ьалда диила|ичилар Ьазырлыг ше'бесиндеи харич олуиур- Ьазырлыг ша'басииии куидуз таЬсил алей бутуи динла)ичилари тагаудла та'мии олуиурлар. Тадрис илииин соиуида празидаитии фарманы ила имти|азлара малик олаи динла)ичилор ТаЬсил Назирли{и ва Даалат габул иомиеси|ёсыиын ;аасн)а атди{и гадала бурахылыш имтаЬаиларыиы муваф-фагиИотла аардЦи Ьалда униварситатии бириичи курсу на габул олуиурлар. Галан дмила|ичилар иса Даалат габул комиссЦесыиыи Myajjan атдИи га)дг да габул имтаЬаилармида иштирак адирлар. YHBAH: Бакы шаЬари, 9зизба|ов 25, V корпус, отаг 501. ТВЛВФОН: 38-86-65. Р8КТ09ЛУГ. ЗФ ИфФфИМтМ YullfiBHfil ЛФмУгЭ ДА96*т9^766М“ М КО    У Ю0Ч» мпс*» »е»ег>1ид»л лелерлемир. млрНумун лилесине деркм кмФааЛЛ It Oil >1Я~ МГМ» ШШ I П Y 3H7I9    ™%Гг    щи ре* Себфа Эмирааяр, « •»»у мигсых мот муиесибегмле ßßpm Ьумле бликаглмгы latKtaa 1------II    ИАМШМИ    ммтби»    МММЯМММ иш ¡олдлшлары ^иа^ерлемр глдами»! •лхгсы» »»фаты мумлембетилл дерии.Нулиле бешеаглыгы и- 1аи режагку т. т. pvmaoi ТФ'СИСЧИ: «Халг тмхихш тиуриалисг иамаитиаи. УЧРЕДИТЕЛЬ: Журналистский квшмитиа «Халг газатм». РЕДАКСШАНЫН УНВАНЫ; Í7B1J*, Ваиы им1шри.Е«)ук даииз кучки, 1Е. ТЕЛЕФОНЛАР: ма'лумат учуй — «J-4142. иифоркисЦк — М-ЕЫГ. рмишм хидмати — *1-7*41, муЬасибпик — *1.54-23, им6,1чи редактор — ЗЕ414Е. щЯИжЧж штшШтфр; ПИРШи иицлаиотяилмр Ш0 ИммлЕьммшдыг 23.00 ИНДЕКС: МСМ Ч. 1    1)45*71*    10    11    11    1*    14.    М.    1    2    S    4    5    *    7    «Г    кми,    «Аа«о*фаи»    мткрЩотмми»    ммОмс. ЕЖ». », ТИРАЖ» 24.5)0 Снфариш 758«. ;
RealCheck