Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 21, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 21НОМБР пл JEHH В© 525-ми Г03ЕТ JftXMH качммшедак мустегил газет лари    аглымЫза бела «атирмаздик. /yjpw-ajpw адамларын газет та сис атмасиндам цса саНбат кеда билмезди. Артыг чохлу беле газат-журнал чыхыр. Бу кун л ар да газет кешкларииа чыхмыш «525-чи* газета адлы ¿они нешрмн та'сисчиси журналист Решед Мачи-довдур. Газет иешрларине аллы-иуллу, темтареглы ад вермв)е алу-да оленларын jony ила катмамиш, башлыг |ерина садача Ола-par rajAnjjaT намрасини ¡азмышдыр. Гадим огузларда таза догулан ушата 6ajyjy6 Нунер кастарандаи сонра ад rojynap-ды. Арзу едардик км, Намкарларыммз «биринчи газет олмаг» истэкларина чатсмнлар. Газетин Ивгиги адымы нее охучуяар азлари варснилар. «Халг гезати» AfДЭРЭ1Э мэьсул кетирин ' Агдарадэ бу кунларда колхоз базарынын фаалидати баров едилмишдир. Агыр Aajytunap бураны барбад вазината салмышдыр. Республика колхоз базарлары бирли^инмн Каманина ehtttjea вар. 1ани ¿арвнмыш коллактивии узвлари чуз'и мааш алмалв-рына бахмаНараг ха|ри^ачилнк Наракатындан кари галмырлар. Базар ын директору Элам дар Ьусе>новун ташаббусу ила иш-чилар аз амак Нагларымдан hap aj 2 мин рубл «¡ырыб шо-Нид аилаларина ва муНарибада шикает оланлара верма}и гарара алмышлар. «Халг газати» CTAHCHJAJA И. ИСЛАМЗАДЭНИН АДЫ ВЕРИЛМИШДИР ШаНэр Халг Дапутатлары Мечлисинин гарары ила Миниа-'чавир су елехтрик стенсидасыиа Ислам Исламзеданин ады варнлмишдир. Минкачеаир СЕС тикимтисинин илк ранен олмуш Ислам Исламзаданин бу сганси)вмын (арадылмасында, республика* нын4 игтисадиыаты учуй 6ajyK аЬами||ата малик Jyxapa* Гаг рабаг ва Jyxapw Шираан каналларынын чакилмасинда заН-чати унудулмур. ШаНарин илк муассисесм ва рамэи олан Минкачавир СЕС-э онун ¡арадычысынын ады верилмасини сакинлар разылыг Ьисси ила гаршыламышлер. jysMUEj шэнликлэри эрэфэсиндэ BajyK Низаминин 850 иллиИина Ьаср олунмуш бадоамы качиран гараркаЬ ишина je кун аурур. Сон Назырлыг мшлери карулур. Республика сара)ында тентамали качании программ ишланиб Назырланмышдыр. Кечэда аерилечек консартда Азарба)чан1»1н инчасанат усталары иштирак адачаклар. Рустам MycTa0ajaa ады на Инчасзнат музажнда шаирин bajar ва ¡арадычылыгындан саЬбат ачан 6ajyK рассамлыг саркиси ташкил олунур. Республиканын пацтахтында башланмыш шан-лнкларнн да вам едач^и Канчада иса «Низами мегбареси» комплаксинин реклам материаллары, да'аатнемалар, афиша-лар Назырланмыш, саНна ма)данчаларынын тартибаты душу-нулмушдур. Бир сазла, Нар иш деНм Намаатанимизмн ады на najnr карулур. *Jy6Hnaj шанпикларина Аэарба)чач Елмлар Академи}асы, Республика J аз ычы л ар Бирли|и аа Мадани|{ат Назирли[и та-рафиндан узаг харичи алкалардан аа ААДБ алкалариндан чохлу гонаг да'аат олуимушдур. Бунлар керкемли адеби^ат ва инчасанат хадимларидир. Онларын ара сын да Низами ja-редычылыгынын тадгигатчылары да аардыр. МЭСЧИД Мв'МИНЛЭРЭ Г А ЛАРЫЛМЫШ ДЫР ДаПа бир ибадаткаН Канчв ма’минлариив гарарылмыш-дыр. Бу, атак эерда шаНарин каНна Нмссвсннде тмкилмиш ШаНсввэнлвр масчидидир. Саксаиинчи илларии еееаллеринде бу архитектура абида-<и бнрпа олунмуш, сонра орада китабхена ¡арлешдирил-мишди. Ела о вахт масчидин дахили отаглеры ¿аниден гурул-мушдур. CnjahbijaanMa замены масчид шаНарин надир ти-шлмлврм читабына дахил вдилмишдир. Индн китабхана |вни (>ина|а качурулмуш аа мвечиддэн бирбаше те^инатьмэ кара мстифада олуначагдыр. Инди Канчада 11 масчид вардыр, он лар дан убу мо’мун-г.ара г^тарылмышдыр. Масчидларда Ьелепмк мухталиф ида-ралар, о чумладан мадани-маариф ва мактабагадар ушат муессиселери ¡арлешдирмлмишдир. кэнчэ. ДАРАДйЧЫЛЫГ ИТТИФАГЫНЫН шэкидэ шеъэси Шэки — Загатала эонасында Аэарба^чан Архитакторлар Иттифагынын jepnw тешкилаты ¡арадылмышдыр. Бурада ка-чнрмлмиш та’снс ¡ыгмнчагында rajA олуимушдур ки, бала бир ташкилатыи ¡ерадылмасы учуй Шаки тэсадуфэт сечил-мамишдир. Загалгала, Балакай, Гах, Оуз ва Габала pajonna-рынын дахил олдугу бу зонанын мадани ва игтисади мар-кази олви За чографи бахымдан даНа мунасиб аразида jep-лашан Шэки Нам да Азерб^чан Распубликасымын бутун шаНарларн арасында декана шаНардир ки, онун бир сыра ефитектура абиделери дун)амын керкемли архитектура асэр-г.ари- сырасында па\нгпн jap тутур. Исте'дадлы бэрпачы архитектор Cajpan Маммадоа республика Архитакторлар Иттифагынын ja ни зона тешкилаты и дар a haj'eTMHHH садри сечилмишдир. Архитакторлар Иттифагынын навбати зона ташкилатыны Гарабагда ачмаг назарда тутулмушдур. Банк Т8‘минатлары К 8 р 8 К Д Н Р акс тегдирде устунлук паритетл© «MYHAfHuej©» кирэчакдир Jemi китаблар Азарба^чанын Мадди ЕЬти-}атлар Назирли]инин (МЕН) мухталиф тэшкилатлары тэрв-финдан PycHjaJa нечурулмуш тахмииен 5 мнл)ард рубл Ру-cHja Мэркэзи Банкьшун елек-трон ,)аддашында ики aj «ja-тыба, нэзэрдэ тутулан унван-лара чатдырылмадан хери га]тарылмышдыр. Бакы илэ Москва арасында мунасибэт-лэрда амтзв-иул париТетинИй КвЗЛЗНЙЛМвСИЙЙ йзлэмэли олан pycHja Федераси)асы Банкынын баш Иесаблама мврквзи, flahajeT, бу мэблэ-Fii гэти шэкилдэ керй исти-гамэрглэндирмишдир, чунки о, онсуз да чох зоиф тараз-,лыгы оирдвфэлйк позмаг тэН-л у коси ]арадырды. Демак лазымдыр ки, бу чур га^данын Азэрба)чан — PycHja тэсэрруфат мунаси-бэтлэринэ дахил' етдирилмэ-синэ бир вахтлар Азэрба)ча-нын езу тэ’кид едэрэк, буну * Ьаглы олараг онунла эсаслан-дырырды ки, суверенлик шэ-раитийдэ Руси]а илэ эмтээ мубадилэсиндэ эн’энэви мус-бэт салдомуз даЬа езуну дог-рулда билмэз, Бу салдо исэ. мэ’лум олдугу ними, Ьэлэ о вахткы, ислаЬатдан эввэлки гн]метлэрэ керэ, тэхминэн ики милjapд манат тэшкил едирди. Лакин, Ьэ)атын кестэрди)и кими, паритет PycHja учун даНа аз зэрэрли олмущдур. hop Ьалда, па^ахтда <JaTbi6 галан» мил]ардларын Мадди ЕЬти)атлар Назирли]инэ га)тарылмасы эввэлчэ чах-HamMaJa сэбэб олмуш, соцра да тэдричэн артараг Наглы наразылыга чеврилмшпдир. 'Бунун да санбаллы эсаслары вар. МЕН-ин хэтти илэ Pycnja-дан кэтирилэн мэИсуллар эсасэн истеНсал-техники тэ’-]инатлы мэНсуллардыр. На-зирлик,цэ AeJmwHjH кими, он-лар 1992-чи илдэ A33p6aJ-чан илэ PycHja арасьщда бир-биринэ мэЬсул кендэр-мэк Наггында сазишэ элавэ олунмуш cиjahыJa дахил едилмишдир. Орада исэ бутун паритетлэр кезлэнилмиш-дир. Белэ исэ нечэ ола би-лэр ки, Ьэмин мал учун бу пуллар галыг кими галмыш-дыр? Назир Фэррух Зе)налов вэ онун муавинлэри Jeкдилдиp-лэр:    кунаЬкар комцерси]а структурларыдыр. АллаЬ билир, онларын кимэ вэ на учун «ечурулмуш олан бу пуллары разылашдырылмыш лимити TyKOHMaJa' «кемэк етмишдир». Нэтичэдэ эли hap )ердэн узулэн завод вэ ти-кинтилэр бу кун-сабаЬ flaja-. на билэр. ТэчЬизатчылар ha-paj галдырырлар. Бурада ол-са-олса чох аз мубалигэ вар: истеИсал-техники тэ^инатлы мэИсулун 85 фаизэ гадэри республика МЕН-ин хэтти илэ кэтирилир. Эввэлки амир-лик системинин — Девлэт Мадд^-Техники ТэчИизат Ко-митэсинин азманларындан биринин вариси олан МЕН езунун бир чох имтиJaзлa-рындан мэЬрум олса да, рес-публиканын халг тэсэрруфа-тынын hajaT габили))этинин тэ'мйн олунмао*» Y3P» rajrn-лар ]у«уйу бу куиадвк ез узэриндэ дашы)ыр, белэ ки, чох мурэккэб техники мал-лар элдэ едилмэси саЬэсин-дэ cajcW3-heca6cbi3 биржала-рын вэ дикэр алгы-сатгы ташкилатларынын симасын-да чидди рэгабэтлэ гаршы-лашмамышдыр. Эвэзиндэ, дул нечурулмэси мэсэлэсин-дэ ойЛар даИа чевик вэ ди-рибашдырлар, PycHja базар-ларындан даИа сэрфэли мал-лар — узаг-jaxbiH харичи ел-кэлэрдэн кэтнрилэн пивэ вэ сигарет алмага тэлэсирлэр. ...Дирибашлары варланды-ран, астакэллэри чэзаланды-ран база,рын MahHjjaTH дэ мэИз бундан ибарэтдир! Лакин бу мэсэлэдэ мьн-мн ез pa’jn вар вэ1 онунла разылашмамдг чэтиндир. Фэррух ЗeJнaлoв flejHp: — Республикада индики игтисади Ba3Hjj9THH эсл ба-зарла Ъеч бир охшар чэпэти Joxflyp. Эсл базарын фэалщ-1этини тэ’мнн едэн эсас га-нунлар joxflyp. Демэли, ре-аллыглары эсас тутмаг лазымдыр. Реаллыглар исэ он-дан ибарэтдир ки, базар структурлары flejwiaH струн-турлар caHajeHH Ьэлэлик тэ -мин етмир. Бу иши биз ке-рурук. Одур ки, бу чэбэтлэ-ри бекумэт вэ онун структур белмэлэри, о чумлэдэн милли банк нэзэрэ алмалы-дырлар. Назирин муавини Азэр Чэ-6nJeB сеИбэтэ гошулур: 1    — Бу кун республиканын эн гыт малларла — эн мух-тэлиф профилли rapa вэ эл-ван металла, тахта-шалбанла, фанерлэ, кагызла, республикада MaTbiuiMaJaH hap чур ти-кинти материаллары в& hap чур техники мэЬсулла дол-дура билэрнк. (Лери кэлмиш-кэн rejfl едим ки, бизим кэ-тирди]имиз материаллар ол-маса]ды, Бакы Баш Тикин-ти Идарэсинин апардыгы ти-кинтилэрин Ьамысы чохдан да]андырыларды). Ги]мэтлэ-рин сур’этлэ артдыгыны нэзэрэ алараг, биз бир чох ба-Ьалы материал Дар дан кен-бол алынмасы учун ири кредит aJpbuiMacbiHa наил олму-шуг вэ бунун учун Руси]а тэчбизатчылары илэ эн сых элагэлэр japaTMbimbir. Амма ди кэл «и, hap iuej банк дроб-лемлэринэ илишиб галмыш-дыр. ^Буна керэ дэ инди бир чох тэклифлэрдэн имтина ет-мэ)э мэчбуруг... • Бэли, республиканын эсас тэчбизатчылары бах белэ, нэ кизлэдак, кезлэнилмэз вэ-3HjJaTa душмушлэр. Экэр илин ахырынадэк кэсэрли тэдбирлэр керулмэсэ, онда чох mej итирэ билэрик. Лери кэлмншкэн flejan ки, A3ap6aj4aH 1993-чу илдэ Ру-CHja илэ бир-биринэ мал кен-дэрмэк Ьаггында сазиш им-заламышдыр. Чари илин кэ-дэрли тэчрубэси кестэрир ки, ону гаршылыглы банк тэ’минатларына дайр хусуси сазишлэ мейкэмлэтмэсэлэр, 6f сэнэдин бир iapa гэпик-лик AajapH олма)ачагдыр. Е. ЭСКЭРОВА, Азэрннформун мухбири. „Мусават“ парщасынын тарам Ааарбв)«ен Дамоиратмк Чум-HypHjjaTMHMH jape нм асы аа фае-лиЦатннда Налла дни и рол oj-H«j«H jeKiHa napTMje «Муса-■ат»дыр. Дел лат чохпвртЦалы олса да онун ас ас аперычы гувеелерини, дв)вгыны аа мдео* ложи смлаНымы мусааетчылер ташкил адирди. Она мере девлатии аау бутун манбалар-да «Мусават два лети» да ад-ланырды. Теессуф ки, Шаргии илк мусалман распубликасы-нын амру уау« сурмади, 1920-чи илда о, 11-ии гарышыг орду тарафиндан ишгал олуиду. Бунунла бала, сон 70 илда тоталитар даарун расми са-надлэриида, тарих аа адаби)* ¿атшунаслыгында «Мусааат» сазуна манфи чал ар Нопду-рулмуш, душман дону KOjAH-рилмиш аа japanaH Нар jann насил мусаватчылара гаршы хофлу, уркак Невада каклен-миш, онлара миплвтин душ-манлари кими |анашмаг ajpa-дилмишдир. Орте мектеб дерс-ликлвримиздан тутмуш бутун тарихи, фалсафи, адаби мен-балариммзда «мусават» анчаг бу аспектдв шарН адилмиш-дир. Индира гэдар влимиздэ онун там объектив нмкмшаф тарихи, мубаризвлари ш¥ наиг ли^зтларини акс втдиран санбаллы аасаит jox иди. Aaamb «Мусават» jawajbip аа ауру-шурду. 1936-чы илда Варша-вада «Милли Азарба^чан «Мусават» халг фиргасижнин кои-франсы олду (ба’зан бу( гуруп* Taj да адланмр). Намин тарижи Надисадан сонра «Мусааат»ын идаологларындан бири олан Мирза Бала Маммадзада пар-THjaHbiH качдн1и тарихи |олу галама алмыш аа чох 6ajyH чатинлнкла apeaja катирди}и в сери 1938-чи илда Мрлиндв «Милли A3ap6aj4BH Наракаты. Милли Aiap6a¡4aH «Мусааат» халг фиргвеинмн тарихи» ады ила чап атдирмишдир. Ajpbi-ajpbi хатирвлври ва нашрлари иазара алмасаг бундан сонра узун муддвт н* парти]анын тарихи, на да М ь. Маммадзаданин асари чап едилмишдир. Jвлныз муалли-фин алумундвн чох сонра (о 1959-чу илда Иствнбулда •афат етмишдир), 1991-чи ил-Д9 Анкврадакы Азврб^чан Култур AapHajHHHH раНбари ЭНмад ба) Гарачаны.т качиш се)иаадаимн ролу на чох jyK-сак ги|мвт аорир ва Наглы олараг ону да кастарир ки* Эли ба|ии Нала 1906-чы илда формалаш дыр дыры «турклаш-мак, исламлашмаг ва муасир-лашмак» фикри бутун соира-кы деарда милли Наракатын деаиаина чаерилди. Натта милли деалатин рамзинда, байэагыныи раииинда ев акси-ни тапды. Муаллиф бутуи бу ишларда Азарба]чан милли Наракаты нын иде^а раНбари •а «Мусааат»ын лидер« М. Э. Расулзаданин апарычы ролуну габарыг шакилда вера билмиш-дир. М. Э. Ресулзедемин фикри инкишафЫида муИум рол oj-ие)ан ики амили китаб муал-лифи хусусиле rajA адир. Он-л ар дан бири Шаргии мешНур философу Чемаледдин Эфга-ни, икинчиси Истанбулдакы Тур к очагыдыр. Эслинда бунлар бир-бири ила баглы иди. ДаНа догрусу,    1911-чи илда Турк    очагыиы }аредачларын ексери|)ети Гафгаздаи аа Ру-CMjaMMH ичерил ери идеи кедаи турк а^алылары иди, онларын да асас идаологларындан бири Чемаледдин Эфгени ол-мушдур. М. Э. Ресулзаде Иран ва Турнира муНечирл^инда онун    ида|алары ила таиыш олмуш, есерлерими турк ди-лине    чааирмиш, миллетин компо на нтлэричи ондан ахз етмишдир. Милли шуурум о^анмасыны азадлыг учун аа-чиб шарт Насаб адаи Чамалад-динин фикринча милли бир-лик учун ики вачиб шарт аар: бири дни бирл5чи, дикари дмл бирли|идир. Дил бирлк!*и ДвЬа •ачибдир, чумки о де)мшмир, ©бед к дир. Бу фикри Маммад Эмин Ресулзаде кими зи^алы-ларымыэ ахэ адмб даНа да инкишаф етдирдикден сонра Аэарбв)чачда ичтимаи фикир иттиНа ди-ислам дан туркчулу)а. миллатчилм)а, милли аэедлыга качди. ДаНа догрусу, азарба|-чанчылыга калди, Азьрба) чан Демократии ЧумНурий»* ти ила натичаланди. М. Б. Маммадзада кестарир ки, асрии ааааяларинда Азар-ба]чанда асасач уч enjacn фи-кир «ара^аны аарды:    муНа физакарпар, яибараллар М 1 ! ! 111 лзэРЬV14\Н ЬЭРЭКлгы мугеддимаси ила асар )анид»н- ингмпв5цв|яар. Буил^эдан •> со- Харичи элагэлэ игтисади римиз (Эввали 1-чи саНифада) Наэыр маНсул базасында фор-малашмасына имкан верачак-дир. ¿а'ни инди Азарба^чан ихрачатынын асасыны аааал-км кими хаммал-матариал |ОХ, инкишаф атмиш елкеларда олдугу кими дун]д    стандар- тына у)гун калан Назыр маН-суллер ташкил едечекдмр. Игтисади структурун асас-лы шакилда текммллешди-рилмаси аа а мал сене|еси са-Налармнин кучлу инкишафы б#1ук капитал го|улушу ва вахт талаб адир. . Бу нее истер давили, истерев да харичи имкан-лардан максимум мстифада етмек за рурати ¡арадыр. Бу бахымдан харичи капиталы« распубликамыэа чалб адилма сч саЬасинда мутарагги . ин-аестисиуа си)асатина б#|ук аНти^ач аардыр. Заинммче, инаастиси^а си|а-сати хармчи капиталын распуб-ликамыза ахыб калмаси учуй кениш стммуллашдырычы характера малик олан игтисади потаисиалымыздан милли ма-нафа бахымындан даНа сама-рали аа даНа кениш ,миг]аслы истифедеми та’мин едай шакилда гурулмапыдыр. Чалб а дилен капитал асасэн истаН-сал‘ тэ')инатлы олмалы, рес-публикемызда онун кениш амег-¡аслы фэалийати учун алва-ришли игтисади шераит )ара-дылмалыдыр. Игтисади струк. турумуэу )а нидан гурмаг ха-тирино она Натта ба'зи кузашт-лара да кетмек олар. Икинчи терэфдан, респуб-ликамыза капитал идхалынын тахника-тахнолоки)а форм асы шубНасиз, устунлук ташкил атмалмдир.- Бу, габагчып дум-|а технолоки)асындан истифе-да, бе|налхалг стандарт л ара у]гун калан истаНсал маданм{-)атина наил олмаг аа распуб-лмкамызым игтисади потаисиа-лынын актив Ниссасинин даНа да кучлечмаси демек олерды. Одур ки* Инкиптаренин «Бритиш петролеум», Нораачин «Стато|а», АБШ-ын «АМОКО» в» «Апачи» нефт инНисар-лары ила распубликамызын багладыгы мугавилалари ал-гышламаг лазымдыр. Намин мугавилалерин hajara качирип-мэси, шубНасиз, Азарба^чан нафт caHajecHHMH инкишафына ва нефт машынга{ырмасыны бутавлукда flyHje стандартла-рына yjryH калан техника аа технолоки)а асасында гурмага имкан верачекдир. Манча республике халг те-ссрруфатымыи бутун саНеле-риндэ бела 6ej нал халг муга-аилаларин багланмасына 6ajyK аНти)ач аардыр. Чунки нгтн-^ седи структурда Незирда меа--чуд олан диспропорсионаллы-ры ара дан галдырмаг, дун-ja стандартына yjryn калач истаНсал саНалари. japarMar, сон дарача кеНнелмиш асас истаНсал фондларыны муасмр техника аа тахнолоки{а ила аааз етмек учун Азарба{чанын бу кун на лазым олан техники, на да малине имканлары аар-дыр. Харичи капиталын респуб-лиКамыэа даНа кениш миг|ас-да. чалб адилмаси аа сон дарача замкин jepoM eHrnjaT манбаларини Нараката кь тмрмек магсадила распублика-мызын MyajjaH болкалари:-1Нн ачыг игтисади зона а’пан е дил мае и мессе Aeyjryn олерды. Харич^ игтисади елегелерм-миэин формалашмасынде асас шартлардан бири да онун ас асан доллар эонасында фор-малашмасы олмалыдыр. Буму нл а биз Нагнгн ма'нада дун)а орбмтина чыхарыг. Тач-руба каста рмр ки, на гадар таз каНна км пари ja, jaxyA индики МДБ чарчибасиндан чы-хыб дун)а базарынде мус-тагил бир два лет кими кечиш темсил олунсаг игтисади аа со- бир о г »- сиел инкишафымыз дар сур'атлаиар. Назырда хармчи игтисади алагаларимив асасач кечмиш ССРИ-иин вариси олан индики МДБ алквларм иладир. Бу ал-калер иса бизим кими импе-pHja всаратиндан тазача чых-мыш аа игтисади инкишаф чаНатдан заиф елкелердир. Онларын азлариммн харичи капитала ва бирмнчи навбадз муасир техника аа технолокм-jaja 6ajyK еНти)ачы аардыр. Лакин бу о демак де^илдир ми, Намин елкаларла хармчи игтисади алагалар заифламалидир, эксине, Намин елкаларла интег-pecMja просеем милли манафе бахымындан кетдикча даНа. да дариилашмалидир. СаНбат муасир шераитде доллар ю-насы алкалари ил» игтисади амакдашлыгын даНа да фа)де-лы олмесындан кадир. Чунки бу эонаде сон дарача муасир техника-техно л оки ja, |уксак ихтисаслы кадр ве кечиш ма-flMjja имканлары аардыр. Буна ис» биз б»)ук еНти|ач Нмсс едирик. . Бир меселанм да rejA етмак истэрдим. Харичи игтисади алагалар асасач девлат са-вм^асинда олмалы ва маркеэ-лашдирилмиш формада ала-рылмалыдыр. Дуздур, базар игтисади])*атына кечид а» чох-укладлы игтмсадийатла алага-дар* харичи игтисади алагалар хусуси формада да ола би-лар. Лакин бунлар узаринда кучлу девлат нвэарати лазымдыр. Нам да хусуси формада стратежи маНсуллар ихрачы-на jon верилмамалиднр. Стра-тежи маНсуллар узрэ мкрач аа кдхал бутавлукда дав лети ч саранчамындв олмалыдыр. Бунун учун меЬкам гачунчулуг аа кучлу камрук сметами ja-радылмалыдыр. И. ГАРА1ЕВ, игтисад еямдари доктору, профессор. МИ-8-ин ГЭЗАСЫ: Т8НГНГАТ ДАВАМ ЕТДИРНЛИР 1991-чи ил но)абрын 20-дэ гэза)а уграмьш! МИ-8 вер- тол)отунун партламасы сэб лэрини тэЬгиг едэн девлэт комисси)асынын сэдри, Азэр-ба)чан Али Совети сэдринин биринчи муавини Тамерлан Tapajee мэтбуат конфрансын-да демишдир: чБиз гаршымы-за го)улмуш эсас мэсэлэ)э бирмэ’налы чаваб вермишик: гэза Ьэрби МИ-8 вертол)оту-на гэсдэн ачылмыш атэш нэ-тичэсиндэ баш вермишдир. Бундан сонра вертол)оту ида-рэ етмэк мумкун олмамыш вэ о, )ерэ душэрэк партла-мышдыр». Бир ил бундан эввэл баш вермиш бу фачиэ нэтичэсин-дэ hej’aT узвлэри вэ сэрни-шинлэр (чэмиси 22 нэфэр) Иэлак олмушлар. Онларын арасында PycHja. Газахыстан вэ Азэрба1чанын девлэт ха-димлэри вэ )уксэк рутбэли Ьэрби рэислэри вар иди. Кечмиш президент Мутэлли-бовун эЬатэсиндэкилэрин эс-линцэ Иамысы -- республика девлэт рэНбэрли^нин эсас Ьиссэси Ьэлак олмущдур Девлэт KOMHccHjacbi сэдринин деди)инэ керэ, бу гэдэр JyH* сэк вэзнфэлн рэИбэр ишчи-нин ади тэИлунэсизлик raj-даларынын хнлафына олараг бир вертол)ота отурмала-ры инд^эдэк бир сирр олараг галыр. Парламент сэдринин биринчи муавини журналистлэрэ демишдир ки. давам едэн тэЬгигат бир чох jeHH факт-лар ашкара чыхармышдыр. Лакин онлары мэ’лум сэ-бэблэрэ керэ, Иэлэлик ачыг ламаг олмаз. Онун фикрин-чэ, экэр Азэрба)чанын hyryr му ha фи зэ органларына онларын руси)алы Ьамкарлары кемак етсэ)дилэр, тэЬгигат даЬа да ирэлйлэ)э билэрди. Ахы Ьэлак оланларын ара сында Моснвадан уч кенерал вэ PycHja депутатлары да вардыр. Азэрннформ ишыг узу кара билди. ЭНмад 6aj китабын узуи аа тутум-лу адыиын анчаг биринчи Нмс-сбсини сахламыш ва «Милли Аэерба]чан Наракаты» ады илэ чап атдирмишдир. Эслич-да ала бу да «Мусааат»ын тв-рихи дамакдир. Азарба]чан Журнапистлар Бирли]и »зунун маНдуд имкаи-лдрыне 6exMajaper муНечирэт адвби^етынын нешрм свНесии-да чох фа!далы ишлер кор-мушдур 1ылмаз Илдырым, Уммулбвну, ЭНмад Чавад аа башгвлерыиын занкин ирсинин муасир охучулара чатдырыл-масында онун хмдматлври твгдирв ла|игдир. Бирли{ин 6ajyK ее фа1Двлы ишлвриндвн бири да бу ил М. Б. Маммадзаданин Намин всаринин взврба]чанлашды-рылмыш авриантыны чап вт-масидир (дилимиза у|гуилвш-дыран Рамиз Эсквр, редактору Ьачы Начьцввдир). О да ЭНмад 6ej Гарача кими, асари ajHM адла, а]ни форматда, aj-ни тартибда охучулара чат-дырмышдыр. Амма бир фарг-ла. Эсэрдан ЭНмад 6ej Га-рачанын кениш мугеддимаси (50 саНифада гадар) аа caanyjy чыхарылмыш, анчаг . аахтила китаб муаллифинин галамин-дан чыхан илк мети сахлаиыл-мыш ва Азарба{чан алими Маасум Эли|ваии «Мирза Бала Маммадзада кимд»ф?» адлы кичнк биографик ма лу-маты алава едилмишдир. Китаб муаллифин илк наш-рв ан сазундан, кириш, 12 фвеил аа сон саздан ибарет-дир. Бала бир каниш мунда-рачали аезрда качан асрин ахырлары ва индики асрим аа-веллериндэн а'тибаран Руси ja ва Турки^едв баш галдыра н туркчулук ида^аларынын {аранмасы аа инкишафы ила баглы олар вг Аз»рба|чвнда милли Наракат, онун Нуммат-чиликдан миллетчили^е гадар квчди]и Maphananap, изладили начиб магсад аа амал-лар атрафлы шарН а дилир. М. Б. Маммадзада Aaap6ej-чан милли Нерекатынын илк манбаларини Наглы олараг качан асрин орталарына — М. Ф. Ахундов аа Насаиба) Зар дебита апарыб чыхерыр аа бу давру «милли 0)аныш даару, мадани ааиллэтчилик Наракаты» адландырыр, 1905-чи ил ингилабындаи сонракы oja-нышы иса милли * Наракатын «дна еддымлары» кими сачила леидирир. Муаллифин фик. ринча, Намин даарун мутарагги эи)алылеры, «к»зал билир-дилер ки, милли меденииети ва милли    х усу си jjar л арини гору маг а муааффаг олма^ан миллзт алума маНкумдур». Ону да бнлирдилар ки, «милли мадани||втин темэлларии-дан а»имуНуму дил аа адаби)-)*атдыр». Онун    компонент ла ри ва атрибутяары иса (мак таб, метбуат, театр, сенат •а с.) милли шуурун, милли азуну даркин инкишафында Налледичи рол о)на|ыр. Бу чаНатдан китаб муеялифк ту.рк-чулу|ун формалашмасында Крым дан Исма*ылбв1 Гаспыра-лынын, Шарт дан Чемаледдин Эфганиннн, Турки|#дан 3*ч* KajannwH аа Маммад Эмин Турксчулун, Азарба|чамдан ЭНмад Агаоглунуи аа Элиб#| hy- нуичулар мавчуд ичтимаи гу-рулушу давирмак талаби ила чыхыш адирдилар. «Мусават» асасан бу ики CHjacn %apaja-иыи гуаввлариндан jаренды ва Азарба|чанда илк дафа олараг сарбаст аа Авропа тиллч фиргвja чаерилди, «умматчи-ликла» «миляетчил^и» идеал шакилда бир-бириндан фарг-лаидирервк «истиглалчы, халг-чы ва чумНури^атчи» бир пар-т»йв олду. «Мусааат» ида^асы 1911-чи мл да асасан уч нефернн (Маммад Эмин Ресулзаде, Мем-мадали Ресулзаде ва Аббас-гулу Казымзада) ташаббусу ила ма]даив чыхаркан онун кениш гурума чаарилмасинда «Дифаи»нин да ролу аз олмамыш дыр. Бизим мавчуд тарих адаби]. ¡атымызда «Дифам» ташкила-тыиыи japaHMB аа феелиДОетине хусуси диггат ]атирилмамиш-дир, Наггында сатНи саНбат каданда иса о, муртача таш-килат кими ги|матландирилмиш-дир. Налбуки милли аарлыг учун чох 6ojyK тарихи иш каран ва асасан армани тер-роруну, фитиа-фасадыны даф атмак учуй ¡арадылан бу пар-ти)а аз ба^аннамасиида )азыр-ды; «Дашнак» фиргаси амин олсун ки, Нач бир аахт биз аз миллатимизин харабазарлыгы ва кулу узаринда »рмани мил-латииии свадат ва хошкузаран-лыг гурмасына jon варма-рик». 1908-чи илда ЭНмад Агаоглу Бакыдан сыхышдыры-лыб чыхарылаидан сонра «Ди-фаи» тешкилаты феелийетини да)ачдырды, «Мусааат» иса асасан он^н и да ja базасы асасында ¡ередылды. « «Мусааат» ]арадыландан 6 ил сонра, 1917-чи илда биринчи гурулта|ы чагырылды ва бир аз аааал Канчада Насибба] 1усифба1лииии japaT-дыгы «Эдами-марказийат» пврти)всы ила бирлешиб «Турк вдами-мврказиЦат Мусават халг фиргаси» адыны алды ва садача «Мусааат» ады ила танынды. Бу даардан а'тиба-раи о, а|дын, душунулмуш идаолоки)а силаЬына, дамок-ратик програма малик о луб Азарба|чан хелгынын истек ва арзуларыиын тамсилчисина чаарилди. Бу napTnja Pycnja дахилиндаки мусалманларым cKjacH топлангыларычда, гу-рулта^ларында, Загафгази^а CajMHHHH )арадылмасы аа ф»ал»4|атиида нуфузлу гурум-л ар дан бири оНмушдур. Биринчи гурулта} М. Э. Расулзаданин башчылыгы ила езунун Меркезм Комитасини сечди ва тасдиг олунмуш лрогрем узра фае ли| jara баш лады. М. Б. Маммадзада 10-чу иллсрин бутун cnjacH инкишаф просаскчдэ «Мусамт»ын фаа-ли^атини, * cnjacH Кадисалара, хусусаи муНармба)а Мунаснба-тини, фаарал мнгмлабындан сонра Руси{адакы турк хаяг-ларынын калачам тал»]и, су-варан Азарба)чан )аратмаг Наггында муддааларыны фактик материаллар асасында шарН адир. Азарба|чанын суаараилЦинин а’лаи олуимеем ва онун. hajara качирил-маси угрунда каркнн мубари-saja hacp onfнмуш саНифа-лари На|ачаисыз охумаг мумкун д»)ил. Ела Бакыда март Надисалери да, чидди си|асн чахчашмалар да, бопшваик твхрибатлвры ва фитиакарлыгы да халгыи бу игтисади ашги-ни гырмаг магсади кудурду. М. Э. Ресулзаде 1919-чу ил да-кабрын 2-да «Мусааат» партм-jacwiHWH 2-чи гурулта|ыиы ачар-каи дамишди: «Эзмз арка-дашлар,    биз Намымыз    чох ба]ук чатинликларла гаршь#-лашдыг.    Амма бир турк    кими ишыглы    калечв^е олан    ина- мымызы    мтирмадик. Биз    ина- иырдыг ки, Harr ишимнз талиб калачак аа бизи хилас адан бу инам олдув. М. Э. Расулзада парти]анын Маркази Комитесикин аа пар-ламантин мусааат фракси1асы-нын иши Наггында Насабат ма’рузасинда да март Нади-.евлерине тохунур аа да)ирди ки, азадлыг угрунда илк ше-Нидларимиз март гыр*ымымА* олду. Бу Надисаларда «Муса-ват»ы кунаНлаидырырлар. Ба'-зилари AajHp ки* «Мусават» Совета муНариба а’лан впади. Элбетте, бу темам есес-сыз иттиНам иди, чунки муНариба а'даи атмак учун Нач о л мае в Myajjan гадар физики гуааа олмалыдыр; Налбуки бизда бала гуава jox иди. Баш-галеры «Мусааат»ы она кара иттиНам адир ки, о, Asapöaj-чаныи истиглелынм аНтирасла мудафиа атдичина «»ра март Наднселвриме имкаи japar-мышды Бурада муа^ан Нагигат вардыр. Экар биз душманла-римиз гаршысында бо^мумузу букуб д^аис^дыг, балка да бу Не дисел ар баш аермезди. Амма биз бала бир иш тута билмаздик. Кит абы и мухталиф фесия-лариида парти^анын качд^и мубариза )оллары изланир ва о, халгыи истек аа ерзуле-рыиы ифада адаи, тут дугу jo-лум harr |Ояу о л дугу на инаиан вв бу ¡олдан чакинма<ан бир гурум кими тагдим адилир. О да кастарилир к* «Муса-ват»ыи дагиг душунулмуш прог-рвмынын бутун маддепери мврНала-марНала hajara качи-рилирди. 1918-чи илд» илк парламент ачыларкан М. Э. Расулзада да^ирди ки, бюим ви 1вхын мвгеадимиз Aaapoej-чан мухтарийатини мудафиа атмак иди. Она кара би** сагдан да д»|урдулар, солдан да. «Сагдан биза д^нрдил»? к и, азерба^чанчыльк* шуары ила биз муселменлары пар-чала)ырыг аа азарба}чанчыяыг ба|рагы {уксалтмакла биз — аллаН кастармасин — исла-мийзтин тема ли ни позуруг. Солдан иса да]ирдилар ки, A3ap6aj4BH MyxTapnjjaTH ис-тамэкла биз бирлашмиш да-мократик чабНани позуруг». «Эсрин Си^ааушу» бала му-баризвлардан ¡аренды ва тари-ха ¡азылды. Онун асас идеологу М. 9. Ресулзаде jene Намин ил AejnpAH: «Бизим си)вси програмымызын аксар Нисса* си артыг карчаклашмишдир... Азарба^чаи фикри миллетин шууруиа ]арлашмишдир. «Буна к»ра да инди асас вазифа «Азарба^чан ид^асыны» таб-лиг jox, «мавчуд факты и снесете и, Нугуган аа харичен му-дафиаси ила» машгул олмаг-дан ибаратдир. Бу агыр ва ш» рвфли ишин бутуи 1укуну «Мусааат» дашымышдыр. М. Б. Маммадзада бутун бун-лары такие мавчуд аа маН-дуд факт лар асасында jox, Нам да шаЬиди ва иштирак-чысы олдугу тарихи Надисе кими галама алмышдыр. Чумки «Мусааат»ын ¡аранма а» инкишаф тарихи онун казла-рииии габагында аа азунун фаал иштмракы ила баш аар-мишдир. Биз парти1анын Бакы дакы архив санадяарини излесек бунун а)ани шаЬиди ола билврик. Такча napTnja-нын икинчи rypynrajbiHAB китаб муаллифинин чох фаал иштирекына мазер салмаг км-фа|атдир. О, гурулта|ы «Баси-рат» ады идеи тебрик атмиш, М. Э. Расулзаданин ма’рузаем етрефындакы музакиралар. да митг ежламиш, ишкузар таклифлар мрал» сурмушдур. Аграр масала ила алагадар ма'рузачи)а в арилам суалым чааабы ону гена атмамнш а» алааа чыхыша мачбур олмуш-дур. Парламантин узву Мам-медали Расулзадаиии )вма бу масала ила баг ли чыхышыне ■ j арии дан ики. дафа реплика атыб онлары каЬиа матодла ишламакда иттиНам атмиш- ЗФактлар настарир ки* /сааат»ын асас гуаааларим-1 дан бири меНз о иди. 1920-чи мл апралин 29-дай а’тибаран партийный дизли фввлм^ати да* 1922-чи илда и башла^араг харичдаки муНа-чмрат даару да, хусусаи бу иллврда оиуи болшааикларла апардыгы чидди мубариза да асарда кениш аксмии тапмыш-дыр. АА. Б. Маммадзада «Мусават» ыи фаалийатмни 1936-чы ил конфрансына гадар нале-' jnp, чунки асар 1937-чи илда (ёаылмвнмдыр. ПартЦаиыи сонракы фаалийати да албатта, ишыг ландырылачаг дыр. Инди бума шераит ]аранмышдыр. 70 иллик муНачиратдаи сонра •атанина га)ыдем «Мусааатвын 3-чу (барпа) гурулт^ынын бу мл но|абрын 6-да Бакыда чагырылмасы да ому и «инсаи-лара Нурри))ет, миллатлара истмглал» принсипимин Kaja тилм]иии субут адир. 1а’ма «Мусааат», Маммадзаданин деди|М кими, «фардин фард узаринда Накмуну радд атди-)и кими ммллатин да , миллат узаринда НакимиЦатина гаршы ycjaH атмиш дир». «Мусават» ы ¡ашадан да, саадиран да* бутун гадагалара, фитнаявра, тахрибатлара 6axMajapar онун сасинин ¡амидам дум)а|а jajun-масына сабаб алан да бу 6а-jy к Нагигат иди. АА. Б. Маммадзада асари муНачиратд» ¡азмышдыр. Эл ларимин алтыида материал боллугу jox иди* бири тапы-ланда, бири тапылмырды. взу да а'тираф адир ки* «МуНа чират Начатым да, маНдуд ма'хаз аа саиадлара асаслана-par майдана катирилмиш олан б у всарин гусуряу олачагыны дарк едирик». Эсер да маним да незериме черпан ба’зи аилары ачыгламаг лазым »шлир. Масалан, Элиба] Нусвцнзада-нин всаринин ады «1азымыз, дил им из, биринчи илммрз» jox, «1азымыз, дилимиз, икинчи млммизвдир. «Икии-чи мл» дарслик ады идц азу ДВ китаб муаллифинин дед»» )и кими, Намни асар «Н^ат»-дз jox, «Тарагги»да дарч олу-нуб, 1905-чи илда jox, 1909-чу илда. Бир масалаиин да уступлен шарНсиз качмак олмаз. О да дил меселесмдир. Муллатин варлыгы учун асас арил Насаб олуман дмл XX аср Аз арба ¡чан мутарагги зи}влылары-иын фаал Mjjar инии чыхыш нагтаси иди. Бу саНада асас ики черпан в.арды: османчы-лыг аа Аавр6в)чан туркчу-лу]у. Эксар зи{алылар ииим-чиним терефдары идмлар. Илк милли два лат ¡араманда бу масала бир да галхды. Мус-тагил Азарба^чан вардыса, онун расми девлат дмлм да олмалы аа а'яам ад**лмали иди. Хуеуеен дав лат дилин та'лим в а и дара тункс^асы-на расми муиасибатинн 6мл-дмрмали иди: Азарба^чан турк часиммм даалат дил и функ-cnjacMHM мчра адеча}* Наггында саНбат аар иди. Амма АДЧ-ин фаал nijar кастарди-jM даврда ишлер рус дилин да еларылмышдьф. han» «Мусааат»ын 2-чи гурупта|мн-да ЭНмад Чааад бума аз а'ти-разыны билдириб даалати тан-гид аданда АА. 9. Расула* да дамишди:    «Даалат ида раларимда бутун ишларин турк дилинде    ап ары лм асы фикриии орт aja атан ¡олдеш-ларын арзусу мани сааинди-рир, амма таассуф ки бун* Нала имкан ¡охдур». Та’лима каланда иса, «Ачыг саз» гезетмчии «Та'лим дмл»*- # ммз мутлаг A3ep6aj4aM турк-чамиз олмалыдыр» (28 март 1916) дамасниа бахма|араг «Мусааат» nepTnjecu аз npof-рамында Нам е'дади, Нам да •ли мактабларда «Осмамлы шивасиинн лисан олараг тад-риси»ни мачбури Насаб ат-мишдмр. «Мусааат» лидарлармнмн бу фмкринм аа Наракатинм баша душмак олар, чунки о замай A3ap6ej4BH турк час им да на фа{далы дарслик аар иди л» да кучлу кадр. Илк иллар дарсликлар да, кадрлар да Турки|адан катирилирди. Aj-дын ^»евлвднр ки, омяар да тадрмси аа лаНчалари ила алер-. малы мдилар. М. Б. Маммадзада таассуф Нивеи ила билдмрир ки «Милли Накумат даарун до (1919 — 1920) му«аффвги#*тле тат-биг адилан бу дил бирл^и CMjacaTM. совет истиласы деерунда лага олунмуш, )орин» азари адаби дмлм да}ил, куча дилин дан ибарот бир «про лат вр жаргону» татбиг олуимушдур» (cab. 62). МарНум АА. Б. Маммадзада бурада бир гадар саНаа jon варир. Муасир Азарб^чаи туркчаси «куча дмлм» да)ип-ди, «про лат ар жаргону» да олмамыш дыр. О, 6»ф иача му* Нум диалактин асасында фор-малашмыш, мухталиф ceba пари ¡аранмыш, такммллашмиш ва бутун турк диллари ичари-сиида ан чох тадгиг ояунан, afpaмилан, сабитлашам, ширин аа казал бир дилдир. Бала бир казал, ширин дил олараг да г алан er дыр. Инди бутун турк Дугасы умуми-муш-тарак, Камы учун аилашыглы адаби дил Наггында фикир ÍYPYAYP* бу, таза масала ол-маса да, индики ТуркЦа турк и ас и мин душду1У • ачы начаты •ази]}агдан хиласы учун |ака-ча ¡олдур. ААанча Азарба^чан туркчаси ру ишда асас рол ojHajaaar, апарычы дил Азар-бв)чаи туркчаси о лечат дыр. Мирза Бала Маммадзада-ими «Милли Азарба)чаи Наракаты» китабы сырф «Мусааат» партм{асымым таривидир. Оиуи Азарб^чаи дилин да ¡они иа<цри алгышламмалыдыр, чумки орта ва ели мактабларда Азар-бфчан тарихи ни тадрис адаи мув л лим ларин алларммда ту-тдалы, об)актив материал аз-дыр. Бу онлар учуй чох пЦ-матли васамтдир. Шамил ГУРБАНОв, АА. О. Радгязада адаша БДУ-иуи Шорт cnaejaH ятгтры шлшбтЦты ;