Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 21, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 21, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ HOiAiP imi-i« ил -а- mi и* хэстэ ьакш кезлалир )ахуд «тв’чйяи )ардым>а та’хирасалынмаз таЧили }ардым лазымдыр Сон вахтлар адамлар hap ше]дан KiineJ елв1ирл9р. Да-ha чох да хидмёт саЬвлерин-ДЭН. ТэЧнлн тибби Japдыll станси]аларыньш ишиядэя исэ яаразылыг кунбэкун артмагдадьГр. Ьэкимлэри лaгeJдликд8. ез андыяы поз-магда. инсанпэрвэр олмаг магдй кунаЬландырырлар. . Элбэттэ. белолэринин har-гы вар. Чунки инсаяы двЬ-шэтли агрыларын элиндэн алмаг ДYнjaдa эн саваб иш-дирсэ, хэстэни элумлэ чар-пыша-чарпыша, козу Золда го]магдан да 6eJyK 4HHajBT Joxдyp. Бакы шэЬэр тэ’чили вэ тэ'хирэсалынмаз тибби дым ctaHCHjacbma да бу киле1-кузарлара чаваб тап-маг вэ бу мурэккэб шэраит-дэ дахиля проблемлэри eJp8HM8K мэгсэди илэ кет-дим. Станси]анын баш Ьэкими Сабир AднaJeвлэ свЬбэтим чох гыса олду. — ЭЬалидэн ешидилэн килeJ-кyзapa елэ бир ира-дым Jox®rp, — деди. — Чунки онлар бнзим Ьансы шэраитдэ ИШЛ8М8]ИМИЗД8Н. Ьэлли сон дэрэчэ вачиб олан сосиал-игтисади проб-лемлэримиздэн {хэбэрсид-дирлэр. Чунки «тэ’чили Jap-дым» сезу Ьэр mejH дeJиp. Онун кэрэк башга проблеми одмасын. Сосиал-игтисади проблемлэримизи Ьэлл ет-мэк мэгсэдилэ cтaнcиJaмыз-да «тэшэббус групу» Japa-дылыб. Экэр онларын ич-ласларанын бириндэ ишти-рак етсэниз Ьэм сизи ду-шундурэн суаллара чаваб та-парсыныз, Ьэм дэ инанарсы-ныз ки, «тэ’чили Japдым»ын езунэ тэ’хирэсалынмаз тэ’-чили JapÄHM лазымдыр. Экс тэгдирдэ B93HJJ0T кетдикчэ ПИСЛ8Ш8Ч8К. ...Ичласда «тэшэббус трупу »нун он узвундэн башга кемэкчи тэ’чили JapAHM станси]аларынын мудирлэ-ри дэ иштирак едирдилэр. Мэ’лум олду ки, тэ'чили ]ардым cтaнcиJacынын иш-чилэри сон дэрачэ кэркин B93Hjj9TÄ9 ишлэjиpлэp. 2, 3, 4. 5. 8. 9. 13,    18 вэ 19 немрэли кемэкчи cTaHCHja-лар учун биналар лазымдыр. Бир чохларынын 1ерлэш-ди]и биналарын исэ > тэ’ми-рэ еЬти]ачы вар. 3 немрэли немэкч1г cтaиcйJaнын лиалында отаглар учулуб-текулур, истилик системи ишлэмир. 9 немрэли кемэкчи cтaнcиjaдa да B83hJ-J9T ачыначаглыдыр. Стан-cHja Киров гэсебэсиндэ, доггузмэртэбэли бинанын алт мэртэбэсинд8 Jepлэшиp. Тез-тез Ишыг,' су кесилир. KaнaлизacиJa хэтти пис иш-лэдиЗиндэн отаглар чиркаб ичиндэ олур. 19 немроли кемэкчи cтaнcиjaнын Го-бустаи филиалында b83hJ-J3T лап ачыначаглыдыр. Иланлар отаглара сурунур, ишлэмэк ге]ри-мумкундур. Белэ фактлар чох садалан- * ды. «Тэшэббус трупу» ' бу ил сент]абрын 24-де Japa-дылыб. Он беш бэнддэн иба-рэт тэлэблэрйни А'зэрба1Ь чан Республикасы CenHjJe Назирли]инэ вэ Бакы ШэЬэр Советинэ тэгдим едиб-лэр. Ьэр ики тэшкилатын рэпбэрлэринин Ьэкимлэрлэ керушу олуб. Тэлэблэрин тезликлэ JepHH8 jeтиpилэ-чэJннэ CÖ3 вериблэр. Тээс-суф ки. Ьеч бир эмэли иш керулмэ]иб. ичласдан сонра «тэшэб-бус групу»нун узвлэри илэ гыса мусаЬибэм олду: — Ву тэлэблэр ирэлн су-рулэядэн сонра снзэ Ьансы вэ*длэрн аернблэр? Сулнддин AÖAyaaaJcB (групун сэдри):    Чох вэд вериблэр. Амма сез иш де]ил. Разин гэсэбэсиндэ кемэкчи cтaнcиJaмыз учун ]арарлы бир бина вардыр. «KeJc^HjjBT еви» дeJиpлэp. Сез вермишдилэр ки, ону бизэ версинлэр. Имди «ко-MHocJoH дуканы» ачыблар. Лэгин кимлэр учунсэ ко-MHccjoH магазалар даЬа сэрфэлидир. Сугра Бэшнрова; Доггу-зунчу MHKpopaJOHyH эрази-синдэ мэркэзлэшдирилмиш тэ’чили ]ардым cтaнcиJacы учун муасир тэлэблэрэ чаваб верэн бина 16 илдэн чохдур ки. тикилир. Инди эсас тикинти гуртарыб. Амма дахилиндэ Ьеч бир иш керул1^э]иб. Бина дагылыб кедир. Ирэли дуруб иш ке-рэн joxдyp. Керэсэн ни]э езумуз езумузэ ]агы кэсил-мишик?.'.. Нэрнянэ Мэлнвова:    Биз минимум тэлэблэр ирэли сурурук:    Шэраит    ]арадыл- сын ки. халга хидмэт едэк. ЭЬалииин «тэ’чили jap-дым»ын ишчилэриндэн на-разылыры соснал вэ игтиса- Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ ди чэтинликлэримизлэ баг-льЗдыр. Техники тэчЬйзат иэсэлэси чох писдир. Стан-cHja бииасы учун Ьэр ше1и ез пулумузла алырыг. Лудмнла Абдулла1ева: Зэрури дава-дэрмаи сары-дая тэчЬизатымыз пис ол-мaJыб. Анчаг 1992-чи ил ]анварыи 1-дэн бизэ Ьеч бир дэрман вepилмэJэчэк. П^эблемлэр кетдикчэ арта-чаг... С. Aбдyлл&Jeв: Она керэ биз тэклиф ед1фик ки, JaH-варын 1'Ден Бакы шэЬэр тэ'чили Japдым cтaнcиjacы коллективимизэ H4ap8j8 ве-рилсин. Он да биз ез иши-мизи гура билэоикч Икинчи-си, гэнаэт етди>миз вэсаит Бакы Баш CehHjJe Идарэ-синдэн кери алынсын. Ону x8p4H8M8j8 о гэдэр ehтиjaчы-мыз вар ки,.. — Тэлэблэрнннрлэ < МЭН дэ таяьпп олдуи. Истэр-дяи кя, онларын бэ’зялэ-ря Ьаггыяда даяышасыныз. Ояда Janm кн, «тэ’чнлн Ji^AiiBr»AaH KHHeJ елэ]Э14-лэр дэ Ьэгягэтя бялэрлэр. С. Абдулла|ев: Истэ]ирик Бакы шэЬэр тэ’чили Japдым cтaнcиjacынын будчэсинэ Je-нидэн бахылсын. Иллик буд-чэмиз 19 мил1он манатдыр. Онун да 10 мил]онуну ма-шынлар учун веририк. Ахы биз «тэ’чили Japдым» ма-шынларыны ичарэ]э кетуру-рук. Инди дэ ичарэ Ьаггы артыб. Гу>ажа хе]ли борчу-муз вар. Доггуз милJoн манат исэ ишчилэрим1<зин эмэк Ьаггыны вэ башга хэрчлэ-ри едэмир. Л. Абдулла1ева: Елэ бу-тун бунлара керэдир ки, биздэ ишчи ахыны чохдур. 200 ишчи учун бош JepH-миз вар. С. Бэшнрова:    Ики    мин ишчимиз вар. Чоху да еЬти: }ач ичиндэдир. Тэлэб еди-рик ки, бизэ кооператив вэ фэрди ев тикмэК учун тор-паг саЬэси а)рылсын. Бакы ШэЬэр Советинин фондун-дан ишчилэримиз учун Ьэр ил 25 мэнзил а]рылсын. Аилэви JaiarxaHaMbte, саб-нaтopиJa-пpoфилaктopиJaмыз, ушагларьшыз учун истира-Ьэт душэ^элэри jox/iyp. Кулэндаи Ьэсэнова:    Шэ- Ьэримиздэ унванлар чох гарышыгдыр. Кучэлэр ишыг-ландырылмыр. Кечэ вахты бэ’зэн унваны тапа билми-рик. Хэстэ* кфлэjиp, б1ф исэ haвaJы вахт итириб кери гaJыдыpыг. Сонра да килeJ-кyзap артыр. — Кечнкмэнян сэбэблэрн тэкчэ будурму? с. Бэшнрова:    Сэбэблэр чохдур. Бу Jaxынлapдa шэ-Ьэрдэ JaнaчaFын гыт ол-масы учбатындан бир чох чагырышлара кедэ / билмэ-мишик. Санитар машынла-ры учун бензиндолдурма мэнтэгэси аЗрылмалыдыр. К. Ьэсэнова:    Но]абрын 12-дэ саат 18.55 дэгигэдэ 3-чу кемэкчи cTancHjaja бир нэфэр мурачиэт едиб ки, езуну пис Ьисс едир. Ьэким. OrTaj Шамилов она ]ардым кестэриб. Вэтэндаш чыхыб кедэндэн аз сонра чагыры-ша тэлэсэн ишчилэримиз керуб ки. о, машындан ра-диостанси]аны секур. Ону тaныjaнлap олду. Демэ бу адам вахтилэ би!эд8 ишлэ^-МИШ Саша адлы ермэнидир. Биз ону Нэсими paJOH ДИШ-нэ тэЬвил вердик. СэЬэри кун милис ше’бэсинэ кет-дим кИ, истинтавгла мараг-ланым. Мэ’лум олду ки, белэ бир адамын гэбулу Ьаггында Ьеч rejAHjJaT да aпapылмaJыб вэ Kyja белэ бир адам oлмajыб. Н. Мэлякова:    Бэ’зэн мэнтэгэ]9 Ьучум е.^ирлэр. Шприслэри вэ бэ\ш хусуси дэрманлары зорла алыб апа-рырлар. МИ1.1СЭ мурачиэт едирик, таныды"ларымизы нишан веририк. Лир-ики кун-дэн сонра Jena iw.lAa олур-лар. Онлары ни jo б.урахыр-лар, ни]э тэдбир »ej мурлор? КунаЬы орган игпчилэрипин ез бо]нуна. Сез-сезу чэкч5 котнрир. Тибб ишчилэри тэлэблэри-ни тутарлы дэдиллэоло с\-бут едирлэр. OJpiHHüOM ки, бу фактлары .'слачниэтли органларын гаршысында да го1урлар. Бэс оплар ни]э тэдбир кермурлээ? Ахы доррудан да бунлар то хи-рэсалынмаз -«эсэлэлэрдир. Ьэкимлэрин пик?т '^агпкнл етмэ]инэ. онсуз да иаргЬат шэЬэримизин овгл'.ыны би-лэ-билэ бир аз да тупд.чэш-дирмэ]э иэ ebr:aja4 tap?... Бу суалларын чаваблнрычы CahHjJo Назирли]ичдэ 1, Бакы Баш СэЬиЛэ Идарэ1'ии-дэн вэ Бакы ШэЬэр Совстин-дэн кезлэ]ирик. ВвЬнд имлнов, «Халг гэзетя»нян мухбнрн. м. 9. Ркуюад* адым БДУ-нум пвдагокмю кафвдрасы биядирир им, 22 ио|абр 19I1-4N ил тарихд* саат 11-да даЬи Ааарба|иаи ша1фи Н. Маниамимш аиадаи олдмсынын •SO илли|и ила алагадар олараг ■НИЗААМ 1АРАДЫЧЫЛЫГЫНДА T9'HMM-TePeMJ9 МвСвЛвЛ0РИ»Н9 ьеср олунмуш республика али мактабларарасы алми иоифранс иачирилачаиднр. Арэу аданлар иоифрансда иштирак ада биларлар. Коифранс БДУ-иуи акт эалыида качиркяачакдир. ТаШКИЛАТ КОМИТ9СИ. -J Эзиз достлар Т 1вгии ки, арвиызда дил •|рвнмэк иста-|анлар чохдур на бу саЬадэ кома|а еЬти{ачы-иыз вар. На олар, бу, проблем де|ил. «полиглот» БЕЛ1ЭЛХАЛГ МЭРКЭЗИ диллор аломиие мвраглы са|аЬата чыхмагда Сизо комок едар. Марказии кама|ила Сиз ИНКИЛИС, ФРАНСЫЗ, АЛМАН, ИСПАН, ТУРК, ЭРЭБ, ФАРС, ИВРИД, РУС, АЗЭРБАЗЧАН диллариии раЬатча а|ранэ биларсиииз. Балка Ислам тарихинии а|ры-а|ры даврла-ри ва чаЬатлари ила таныш олмаг ва |а ком-путардан даЬа |ахшы баш чыхармаг иста-)ирсиииз1 Таибаллик атма|ии, ашагыдакы унвана бу-1УРУн: Иишаатчылар проспакти, 9. Корпус 2, отаг 29. (Бакы База Енеркетика Техникуму би-насынын 2-чн мартабаси. «Олимп» магазасы ила уэбау!||. КУРСЛАР 6 А1ЛЫГДЫР. Дарслар саат 18.30-да башланыр. ХАЛГ тенсили HAЗИPЛИJИHИH амрииа асасан - 16 иамралн техники паша мактаби 10 иамралн техники пеша мактаби ила бирлашдирилди|и учун БУТУН ИДДИАЛАР 10 иамралн техники пеша мактабина верилсин. БАКЫ БАШ ТИКИНТИ ТРЕСТИ 1992-чи ила |аша|ыш авларинин ва маданн-маишат об|актлэринин тикиитиси учун мугааила ги|матлари ила СИФАРИШ ГЭБУЛ ЕДИР. Мугавилаии багламаг учун мутлаг тикинтниин паспорту лазымдыр. Элава ма'лумат учуй ашагыдакы уиваиа мурачиэт един: Мушфиг кучаси, 15/17. Талафои: 39-66-84. «Халг гэзети» редакси]асынын коллективи иш Joлдaшлapы Аслан Салманова, бачысы БАЛИДЭ ХАНЫМЫН вэфаты илэ элагэдар дэрин Ьузнлэ башсаглыгы ве-рир. Иишшшл Ааарбфм Мслубиаии! Ыадаирфат Намр1м|и М. МАГОМАЯЗ АДЫНА АЗФРВАМАн дамет ФИЛАРМОИШАСЫ Но|абрыи 23-да «ГОЧА ГАРТАЛв Иштмвам аамвймв! МаЬаррам ЬУСЕЗНЛИ,    Раииф ИСМАЗЫЯ Ьаким АЗАФЛЫ,    Купара    АЗАФЛЫ, нуру меиаммедорлу,    адмя касанли, Илгар ИМАМБЕРДИ Шаирлар — Шамнфд РЗА, Дилера АЗАФЛЫ, КиЦз АСЛАН Групун раНбари — МаКаррам ЬУСЕЖЛИ. Мачлис саат 19-да башланыр. Билатлар сатылыр. Азарба|ч8н Республикасы Халг ТаЬсили Иазирли|и АЗЭРБАМАН ДаВЛаТ ИГТИСАД ИНСТИТУТУ Азарба|чан Давлат Игтисад Институтуиуи хусуси кадрларын ¡аниден Ьазырлаимасы ва ихтисасынын артырылмасы узра факултаси девлат, кооператив, ккчик, бирка ва ичара муассмсаларинда ишламак учун муНасиблар курсуна динла|ичи габулу а'леи адир. Курс аз-харчиниедама асасында фаали^ат кастарир. Дарслар Азарба|чаи ва рус дилларинда апа-рылыр. ТаНсил муддати истаНсалатдан в|рыл-магла 3 Нафта, истаЬсалатдан а{рылмамагла иса 6 Нафтадир ~ 72 саат. Дарслар, груплар комплектлашдирилдикчан башланыр. Курсу гуртардыгдан соира диила)ичилара хусуси •#-сига верилир. Бутуи масалалар узра ашагыдакы унвана мурачиат атмак олар: Бакы, М. 0. Расулзада кучаси. 8, 2-чи мар-таба. Телефон: 92-65-64. Америка—Соаот бирке муоссисосииии Азарба|чаи милли адот во ои'оиолор мериози иоздиидоки ТИББ мектеБИ 1991—1992-чи дорс или учуй олаво ТаЛЭБЭ Г0БУЛУ ГЛАИ ЕДИР. Мактаба ачзачылыг ша'баси узра 10-11-чи синифлари гуртаран оглан аа гызлар габул едилирлар. Санодлар ио!ебр а|ынын 30-дак габул едилачак, имтаЬанлар да Ьамин муддатадак апарылачагдыр. Мактаб азунумалиЦалашдир-ма усулу ила ишла|ир. Бмзим унааиымыз: Бакы, 8-чи микрора)ои, Ь. Ьуса|ноа кучаси, 17. Талафонлар: 61-69-53; 61-89-17. СаНар саат 9-даи 19-дак алава ма'лумат ала биларсиииз. МУДИРИ510Т. Аз0рба|чаи Республикасы Халг ТаНсили Назиряи|к 22 НеМРЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШе МеКТОБИ 1991—1992-чи даре или учун ШАКИРД ГОБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: ОРТА М0КТЭБИН 11-чиСИНФИНИ БИ-ТИРМИШ К0НЧЛ0Р АШАГЫДАКЫ ИХТИСАС-ЛАРА 1И10Л0Н0 БИЛ0РЛ0Р: 1. Харрат (иишаатчы|-дуямар. 2. Раиксаз-сувагчы. 3. Автомобил та'мири узра чилиииар. 4. Автомобил алактрик чилиммари. 5. Елактрик газ га|иагчысы-таиакачи. ТаЬсил муддати 1 илдир. Шакирдлара a¡- да 80—110 манат тагауд аарилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН БУРАХЫЛАН К0НЧЛ0Р АШАГЫДАКЫ ИХТИСАСЛАРА JH-J0Л0H0 БИЛ0РЛ0Р: 1. Гурашдырычы чилиииар. 2. Елактрик газ га|иагчысы. 3. Бору чилиииори, ботоичу гояибчи. ТаЬсил муддати 7,5 а|дыр. Шакирдлара а|да 120—160 манат тагауд аарилир. Мактаба Бакы шаЬариида даими паспорт ге)ди)]атында оланлар ва алача да республи-камызын ра]онларындан кондаришла калмиш канчлар габул олунурлар. Шакирдлара ис-теЬсалат тачрубаси замены газанчыи 50 фаизи верилир. ТаЬсил муддати иш стажына дахил едилир. Канчлар мактаби гуртардыгдан сонра база муассисаси олаи Гафгазанвржигураш-дырма идараси тарафиндан олкаиии мухталиф шаЬар ва ра{онларына даими иша коидари-лирлар. ЕЬти|ачы оланлара ¡атагхаиада jap аа- м'экТвБв ДАХИЛ ОЛМАГ ИCT9JeHЛ9P АШАГЫДАКЫ С9Н0ДЛ0РИ ТЭГДИМ ЕТМ9-ЛИДИРЛЭР: - 1. Директорун адына ариза. 2. ТаЬсил Ьаггында санад. 3. 086-У иомрали формада тибб ара)ышы. 4. 3X4 см. олчуда 6 адад фотошакмя. 5. Паспорт ва ja Ьарби билет. 6. 1аша|ыш ¡ериндаи ара|ыш. Дарслар Азарба|чаи аа рус дилларинда кечилир. Мактабии уиваиы: Бакы—370149, 0Ьмадли iaшajыш саЬаси, Наапол кучаси. 43. Талафои: 76-68-31. Мактаба матронуи «Нафтчилар» стаиси-¡асындан 12, 113, 220 намрали аатобусларла ва 200, 236 иамралн маршрут таксиларла кал-мак олар. мудиБшат. ДИГГЭТ! Азар6а)чан Рабита Назирли|инин «Азар-рабитала]иЬа» ла|иЬа-ахтарыш контору назир^ ликлардан, ташкилатлардаи, совхоз ва колхоэ-лардан ашагыдкы ла)иЬа-смата санадларинин тартиб адилмаси узра СИФАРИШ Г0БУЛ ЕДИР: — идара рабита систами; — иазирликларии, идара ва муассисала-рии, бирликларии диспетчер ва тахноложи телефон рабитоси; — совхоз ва колхозларын дахили-истаЬса-лат телефон рабитаси; — истаЬсалат учаданышма ва алактрик саатлашдырма; — )аша)ыш авларинин ва сосиал мадани-маишат об|актларииии телафонлашдырылма-сы ва алактриклашдирилмаси; — кабал талевизи]асы; — абонент телеграфын, сои гургулары, телекс аа факсимил рабита системлари (телефакс, датафакс); — |аша|ыш аалари, ]ардымчы тасарруфат-лары, баг аалари аа дикар гургулар; — топо-кеодези]а ва кеоложи ахтарыин лар; — 10 ка-а гадар алактрик-атуручу хатлар; Ла|иЬалар ¡уксак техники савиЦада ва си- фаришчиларла данышылан вахтда ¡ерина {а-тирилир. Сифаришлари бу унвана кандара билар-синиз: индекс 370000. Бакы, Уз. Ьачы6а|ов кучаси,* 36. ЛАК «Азаррабитала]иЬа». 0лава ма'лумат учун бу телефонлара мурачиат атмали: 98-89-84, 98-89-58, 98-89-81. Азарба|чаи Республикасы Халг ТаКсили Назирли|и М немжи ТЕХНИКИ пеши ИШ8(ККИН ФКЛИМЫ аз база муассисаси — Хазариафтгаздейаима Идарасинии ками та'мири заводу ило бирликдо 1991_1992*чи дорс или учуй ашагыдакы ихтисаслар узра ШАКИРД ГОБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: 1. Елактрик га|иагчысы. 2. Ками та'мири чилинкари. 3. Ками алактрик чиЬазлары гурашды-рычысы. 4. Ками газакчысы. 5. Саиитари)а тахникасы чилинкари; газ га|иагчысы. 6. Радиоалактрон апаратлары ва чиЬазла-ры гурашдырычысы. 7. Елактрик аваданлыгы узра алактрик. 8. Дулкар. 9. Тормачы. 10. Раиксаз-сувагчы. 11. Карпулу кран машииисти. Мактаба 9, 10, 11-чи синифлари битир- миш 30 ¡ашынадак оглан ва гызлар габул олунурлар. Дарслар Азарба|чан ва рус дилларинда кечилир. ТаЬсил муддати 10 а]дыр. Совет Ордусу сыраларындан бурахыланлар учун гы-самуддатлидир (6 ва 7,5 а)дыр). Мактаба дахил оланлара а{да 80 манат тагауд верилир. Орду сыраларындан бурахыланлара му-бссисе терефиндаи ихтисаслара у|гун алава олараг а|да 243 манатдан 261 маиатадак тагауд верилир. База муассисаси ма'зунлары канч мутахассис кими иша габул адиб, ганунау1гуи суратда ав навбасина катурур. База муассисасинда иша габул едилан фаЬлаларин ихтисасларына у]гун олараг орта амак Ьаггы 500 манатдан 1200 манатадакдир. Муассиса Ьар илин ¡екунуна кара ишчи-лара 13-чу амак Ьаггы, пул мукафаты ва узум муддат ишлама)а кара да мукафат верир. ТаЬсил муддати 6 а\ олаи групларда са-надларин габулу бутун ил бо|у апарылыр. Дарслар груплар комплектлашдирилдикдан сонра башланыр. 0'лачы шакирдларин таг,ау-ду 25 фаиз артырылыр. Шакирдлар истаЬсалат тачрубаси замены газанчыи 50 фаиэини алырлар. Мактаби фаргланма диплому ила бити-ранлар падагожи шураиыи гарарына асасан али аа орта ихтисас мактабларина кандари-лирлар. ТаЬсил муддати иш стажы са|ылыр. ЕЬти]ачы оланлара ¡атагхаиада ¡ер верилир. Маитабе дахил олмаг учун ашагыдакы со-иодлори тогдим отмок лазымдыр: 1. Директорун адына ариза. 2. ТаЬсил Ьаггында санад (если). 3. Паспорт ва ¡ахуд ¡аш кагызы. 4. Jaшa¡ыш ¡ериндан apa¡ыш. 5. Тибб apa¡ышы. 6. 3X4 см. алчуда фотошакия. Санадлар Ьар кун саат 8.30-дан 16.30-дак габул едилир. Мактабии уиваиы: Бакы-21, Бадамдар сабаси, Jyxapы Бадамдар кучаси, 8. Ками та'мири зааодунун ¡атагханасы. Талафонлар:    39-'26-15,    91-56-94,’    алааа 91-22-10 — коммутаторла 3-29-а заик атмак олар. Мактаба шаЬардаи 3, 34 иамралн аато-бусларла, 19 намрали тpoлna¡бycлa калмак МУДИРИиЭТ. Т9'СИСЧИЛ9Р: A39PSAMAH КСПУВЛИКАСЫ ПКЗИМНТИ АПАФАТЫ ■9 .ХАЛГ Г9ЭЕТИ.НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛВОИВИ Ежадиеамая общастааино-пояитичаскал газета Азербайджанской Республики. Учредители: Аппарат Президента Ааарбай джаиской Республики и журналистский иоллаипм «Халг газети». Радаиеи|аимл уимиьи KNPM проспекти, la. МФ'ПУМАТ Y4VN 93-62-37, 38-51-éÍ. Jitllt, БАКЫ ШФНФРМ, ПЕЛБФОИЛАР: 91-бАФ2, Нсабагш рахантор Э. BAJPAMOB. Чана ямааваяиаямдмр: 23.00. Ииаалаяныпднг. 23.00. Иадекс 68814    Ч    1    2    3    4    5    в    7    8    9    10    11    12    13    14    Ваны,    «Азэрба]чая»    вэшряЛатынын    мэтбээсн. Баку, тнпографня нздателвства «Аварбайджан». Тиражы 255549 Снфариш 7854 ;