Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 21, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 21, 1991, Baku, Azerbaijan % 170ЕС19яГ^ A3ePBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭПИК ИЧТИМАИ-СИ1АСИ ГЭЗЕТИ JyAMJWP. амеы    идв    ки    I    МЕ    229    1215961 ■ШФ.    I Чума ажшамы, 21 ие|абр 1991-ан нп. Пфйии М гммм i«6yiw учум 6ь5 гммм|. A3dPBAJ4AH—yKPAJHA: СУВЕРЕН БЭРАБЭРЛИК РИНСИПЛЭРИ дСАСЫНДА ЙЗЭРННФОРЖГН ИЭ’1 НоЗабрш 20:яа саат 16.30 двгнгода ДГМВ Ма|ь туни ра^онуяун Гараканд К9ЯДН ]ахыш1ыгыяда Ьарбя aepròaJoT партламышдыр. А<зар6а|чан Республнкасы-яын дюлат катнбн Т. К. Ис-иа]ылов. Аэарба>«ан Peo-публикасыяын баш прокурору И. И. rajH6oB. девлат мушавяри М. Н. Эсадов. баш назирдн муавияи 3. С. hawJeB. ССРИ халг депу-татлары В. Ч. Чафаров. В. Ь. Маммадов. Aaap6aJ-яая Республикасы Презя-дентя апаратыяьш ше'ба му* . Мярза)ев. »ДГМВ дири О. прокурору и. А. илавски. Азэ]^)яан MCHHopacBja ва су тасарруфаты яавнршян биринки муавяня Г. Ь. Намазаля1ев. кеиераллар Н. В. Жянкян, В. В. Ко- BajgoB. Азар6а)яая Мвллц ТаЬлукаснзляк Ha3HpaHjH< НИН ДГМВ yapa идарася-яян раисн С. С. Иванов. Газахыстав Дахнлн Ишд9р яаэирмшн муавияя С. Д. Серяков. PycHja мушаЬвда-чялар групуяуя ltYlcaJaндa’ ся М. Д. Лукашов. ССРИ Мудафна Назярля]инин ну-мaJaядacи В. Н. Кочеров. Азарба)чан тeлeвизиJacы• нын мухбнря А. Мустафа-JeB вэ оператор Ф. ШаЬба-эов BepTOHjoTAa олмушлар. Бутуя сарнншинлэр ва heJ’aT Ьалак олмушлар. Га-занын сэбаблари а]дынлаш-дырылыр. A3ap<&JNaH Республика^ сы Прокурорлугунун вэ Да-хяли Ишлар Haai^aHjHHHH HCTHHTar-aMaHHjjaT трупу гэзаны тэЬтир едир. Hojaбpын 19-да Азарба]-чан Президенти А. Н. Му тэллибов башда олмагла AзэpбaJчaн Республикасы-нын нума]вндэ h€J'8ти ики-тэрэфли мугавилэни имза-ламаг    Ки]евэ калмиш- дир, ВДевин Бориспол аеро-портунда нума]8ндэ h€J’вти-ни УкpaJнa Али Совеггиния садри Л. М. Кравчук, Али Советин сэдринин биринчи муавиня И: с. Пл]уш, Ук-ра]на баш наэириннн биринчи муавини К. И. Масик, динар рэсми Ш8хслар гаршы-ламышлар. Автомобиллэр нарваны аеропортдан машЬур мари]а capaJынa ]олланмышдыр. Са-paJын мави са.тонунда А. Н. Мутоллибовун вэ Л. М. Крав-чукун такбатэк овЬбэти ол-мушдур, Соира ]ашыл са-ловда ини республиканын ну-мaJэндэ h€j'этлapи арасын-да данышыглар апарылмыш-дыр. Данышыглар заманы тЭ{^флэр И'Китэрэфли муна-сИбэтларин эслиндэ бутун мэсэлэ.лэри барЕсИндэ там гаршылыглы анлашма нума-jи.ш етдирмншлэр. Мугавилэ ла]иНоси чуз’и элаволэр вэ дузэлишлэрлэ гзбул олун-мушдур. Мари]а capaJынын бэЗаз салонунда Укра]нанын вэ Азэрба)чан Республикасы-нын девлэтлэрарасы мунаси-бэтларинин эсаслары !Ьаг-гында мугавилэ тэнтэноли шэраитдэ имзаланмышдыр. Мугавилэгни AзэpбaJчaн Республикасы адындан AзэpбaJ-чан Президенти А. Н. Мутэл-либов, УкpaJнa адындан У к-ра|на АЛИ Советинин садри Л. М. Кравчук имзаламыш-лар. Он ИЛ муддетинэ багла-нан вэ 21 маддодэн ибарэт олан бу мугавилэ ики республиканын си]аси, игтисади вэ мэдэни мунасибэтларинин . >{с Данышыглар заманы. эслиндэ бутун чэНэтлэрини эЬатэ едир. Мугавилэяин биринчи мадд8синдэ дeJиляp ки, A3op6aj4aH вэ Укра|на бир-бирини суверен девлэт-лэр кими TaHHjbip вэ дикэр тэрэфин девлэт cyвepeнлиjи-нэ зэрэр вура билэн Ьэрэ-кэтлэрдэн 49KHHM3jH еЬдэлэ-ринэ котурурлэр. Алтын чы маддэ дэ лгуЬум .мэзмун да- Фото J. Хапмявауидур. (Азаринформ). шыЗыр. Бурада дeJилиp ки, тэрэфлэр бир-биринин эразй бутэвлуЗуну гэбул едир вэ она Ьермэт бэслэ]ирлэр. Ху суси ге]д етмэк лазым-дыр ки, мугавилэ «Азэрба]-чан Республикасынын j;ee-лэт HCTHr.ia.iHjjaiHHH бэрпа етмэк Ьаггында» 1991-чи ил 30 август тарихли 6aJaHHa-.MBja, Азэрба)чан Республи касынын девлэт истиглали]-]эти Ьаггында 1991-чи ил 18 oKTja6p тарихли консти-TycHja актына, yKpajHaHHH девлэт cyв€peнлиJи Ьаггын-да 1990-чы ил 16 и]ул тарихли бэ]аннамэ]э вэ yKpaj-нанын иcтиглaлиJJэтинин е’лан едилмэси Ьаггында 1991-чй ил 24 август тарихли акта там мэ’насьщда эсаолдицр. Тэрэфлэр ез двв-лэтлэрарасы мунасибетлэри-ии суверен бэрабэрлнк, да-хили ишлэрэ гарышмкамаг, эор ишлэтмэкдэн, jaxyA игтисади тдз]мг .четодлары илэ Ьедэлэмэкдэн имтица етмэк, мубаЬисэли проблемлэри разылащдырычы васитэлэр-лэ арадан галдырмаг прии-сиплэри эсасында инкишаф еггднрмэк фнкриндэдирлэр. Башга оэа*тэ десэк, муяаси-бэглэр 6е)нэлхалг Ьугучун Ьамы тэрефивдэн гэбул едил-МИШ принсиплэри вэ норма-лары эсасында гурулачаг-дыр. данышыглар заманы ики девлэтин бяшчылары бела бир )еидил фикрэ кэлмиш-лэр ки. эн JaxbiH вахтларда тэрэфлэрин мувафиг opra»-лары имзаланмыш мутавялэ-иин bajara кечирилмэсинэ нэзарэт механизмини Ьазыр-ла]ачаг аэ эмаидашлырын бутун истигамэтлэр« узпэ ке-ниш ннформаси]« муоадвлэ-сини тэ’мин вдэчэклэр. 'Гejд олунмущдур ки. Ьазыщя двв-лэтлэрарасы мунасиооглэ-рин там гувоэ илэ ткишаф етдирилмэси вэ эмэли яэ-тичэлэр вермэси сон дэрэчэ вачибдир. Мугавилэ Ьэр бнри Азэр-ба>чан вэ Укра]иа диллэрин-дэ ики нусхэдэн ибарэт тэр-тиб €ДИЛ.МИШДИр. Ьэм дэ Ьэр ики мэтн е}ни lyBBdJe маляк-дир вэ тэсдиг олунмаяыдыр. Тэсдигнамолэр Бакыда муба-дилэ едвлэчэкдир. Мугавилэ имзаландыгдан сонра А. Н. Мутэллибов вэ Л. М. Кравчук совет журна листлэри вэ хзричи журна-лисгтлэр учун мэтбуат кон-фрДнсы кечирмишлэр. Сонра Укра>на Аля Сове-тинин сэдри Л. М. Кравчу куя адындан AaapÒajMaH Республикасынын Прюзидея-ти А. Н. Мутэллибовун шэ-рэфинэ наЬар вери.тмящдир. Ахшам Аээрба]чан нуя1^эя-дэ Ье]'эти Вакы|а )ола душ яушдур. Ьэмии куя Азэрбадча» Республикасынын Президенти А. Н. Мутэллибов вэ ону MymajHOT едэн шэхслэр Ба-кыJa rajbiTMbuiinap. (Азэрннфор|м). КИЛЕБ — БАКЫ. Башчылар нэдэи 6amnajbi6aap? ЬэЗатымыздакы сон дэ]ишиклик-лор «окт]абр ерасы»ны бутевлукдэ хатирэЗэ чевирир. Лэгин ки, комму-наларын тарихини ]азанлар «Парис коммунасы»нын 7 он кун ]ашады-гына «Совет коммунасы^ньШ 7 он ил давам кэтирди]ини элавэ едэчэк-лэр. Летмиш илдэ Совет девлэтинэ рэЬбэрлик етмиш Сов.ИКП МК-нын Баш катиби ез cэлahиJjэтлэpини хе]-ли вахтдыр елкэ президентинэ вер-мэли олмушдур. Эввэл парти1а л» дери, сонра Президент олмуш М. Гор-бачов сон а]ларда дун]анын фэхри монархлары чэркэсиндэ ]ерини сур’-этлэ меЬкэмлэндирир. Республика-лары идарэ етмиш биринчи катиб-лэр артыг суверен девлэт прези-дентлэри олмушлар. 0тэн муддэтдэ paJoнлapын шэриксиз Ьакими олмуш парти]а комитэлэринин биринчи ка-тиблэри исэ август чеврилишиндэн сонракы деврдэ рэЬбэр мевгелэрини pajoн Советлэринин сэдрлэри кими давам етдирмишлэр. Hэhajэт. pajoнлapын Jeни биринчи «шэхси вэзифаси муэ]]эн едиЛ-мишдир: ичра haкимиjJэти башчысы. Мэс’ул кечид деврунэ у]гун олараг сечилмиш ^у структурун езу -кими ады да ]енидир. Бу ифaдэjэ эввэлки «катиб» сэзу гэдэр гулагларымыз Ьэлэ алышма]ыб. Чохлары ]енэ кеЬ-нэ вэрдишлэ ичра haкимиJjэти баш-чырыны «катиб». онун э]лэшди]и бинаны исэ «раЗком» адландырыр. Бу тэфэккур вэ вэрдишлэрдэки эталэтлэ Занашы, Ьэм дэ ]ени структурун езуну танытдырмамасы илэ баглыдыр. Республика Президентинин раЗон-лара езу истэдиЗи адамлардан ичра ЬакимиЗЗэти баппылары тэ’Зин ет-мэси Ьамы тэрэфиндэн еЗни гаршы-ланмамышдьф. Бэ’зилэри буну де-мократиЗанын богулмасы, халг тэ-рэфйндэн сечилмиш раЗон Советлэринин Зенидэн ЬакимиЗЗэтдэн узаг-лашдырылмасы кими гиЗмэтлэнди-рирлэр. Бир башгалары исэ кеЬнэ партиЗа Ьекмранлытынын Зени фор-мада ганунилэшдирилмэси Ьесаб едирлэр. АЗры чур душунэнлэр, дэ вар:    кэЬнэ структурларын дагы- дылмасы вэ лэрв едилмэси эсл Ьа-кимиЗЗэт беЬраны Заратмышдыр. Сон вахтлар Ьеч кэс Ьеч кэсии шика-Зэтинэ бахмыр. Ларанмыш анархиЗа демократиЗа чучэртилэрини Зерин-дэчэ солдурур. Вэ'зи раЗонларда Ьэрч-мэрчлик шэраитиндэ сечилмиш рэпбэрлэрин нуфузу Зуксэк деЗил. «Галиб кэлэнлэр» белэ Ьесаб едирлэр ки, бу Золла сечилэн рэЬбэр онларын чалдыгы ЬаваЗа оЗнамалы-дыр. «Удузанлар» исэ ачыг мугави-мэтдэн чэкинмир, иши позурлар. Де-мэли, биз Ьэлэ Зуксэк демократиЗа тэлэблэри^э Ьазыр деЗилик. Буну и бир чох сэбэблэри вар. Агыр си]а-си. игтисади вэ мэ’нэви беЬрандан чыхмаг учун республикамыз кими, раЗонларымыза да «меЬкэм эл» ла-зымдыр. Умумхалг сэсвермэси илэ сечилмиш республика Президентинин чэтин кунлэрдэ гаЗда-гануну, унти-замы меЬкэмлэндирмэк намине сэрт тэдбирэ эл атмасы елэ демократи-Занын мудафиэсинэ хидмэт едир. Бу кун бэЗук эксэриЗЗэтин кэлдиЗи гэнаэт белэдир. Лени «биринчилэр» кеЬнэ «бирин-чилэрин» креслосунда эЗлэшиблэр. Эслиндэ бу креслоларын бир чоху-нун саЬиби дэЗишмэмишдир. Онлар муэЗЗэн мэ’нада эввэлки фэалиЗЗэт-лэрини давам етдирмэли олмушлар. Ичра ЬакимиЗЗэти башчысы кими ил к дэфэ раЗонун биринчи симасы оланлар исэ Зени вэзифэнин атырлы-гыны вэ мэс’улиЗЗэтини башга Ьэм-карларындан даЬа чох Ьисс едирлэр. Онлардан икиси мусаЬибимиздир. М. СУЛЕЛМАНОВ — Ис-маЗыллы • pajOB ячра Ьэ)ш-ияЗЗэтняин башчысы: — Илк дэфэдир ки. ijajo-нун биринчи рэЬбгри вэ-зифэсннв ичра едчрэм. Бундан эввэл paJOH Совети ичраиЗЗэ комитэсинин сэдри ишлэмишэм. Практик.ч-да ичракш сэдрлэри pajc-нун гаЗгыларынын моЬдуд даирэся илэ мэшрул олур, ЭЯ хырдл мэсэлэлэри белэ чбиринч!!» илэ разылчш-дырырды. Индя ичра Ьа-кнмиЗЗэти башчысы раЗио-муы биринчи катиби вэ ичраком сэдринин фу'чкс и-Заларыны блр элдэ чэмлэш-дирир. Лэгин марагланыр-сыяыз ки. Мэн нэдэн баш-ламышам?    раЗон    рэЬ- бэрянэ елэ атыр врс гал-мышдыр ки, олдугча чох ишлэмек лазымдыр. Бунла-рыя ичэрисиндэ сосиал эда-лэтян бэрпасына. халгьш ез рэЬбэрлэринэ олан нна-мыны гаЗтармага устунлук верирэм. Илк кунлар эЬа- линин аЗры-аЗры групла-ры илэ кечирдиЗим опера-тив керушлэр дэ бу гэнаэ-тими тэсдиглэди. Халг Ьаг-сызлыгдан, алдадылмагдан чана доЗмушдур. Ьарам Ьа-лалы, туфеЗли зэЬмэткеши, отру ’ догруну устэлэмиш-дир. Бутун’ бунлар кеЬнэ рэ1юэрл9рин кезлэри гар-шысында баш вермишдир. Нэтичэдэ гадир эмэк ну-фуздан душмуш, йчтимаи истеЬсал зэифлэмиш. беЬ-ран дэринлэшмишдир. Илк тадбир олараг ча-маатын Ьэдсиз на]кзы ол-дугу тичарэт. хидмэт, сэ-ЬиЗЗэ тэшкилатларынын вэ инзибати органларын иш-чилэрини гаЗда-гануна. ин-сафа да’вэт етмишэм. Лени башчы кеЬнэ оЗунлара бирдэфэлик сои гоЗмалы-дыр. Экс тэгдирде о езуну до. она беЗук е'тимад хестэрииш П^зиденти дэ Ьермэтдэн салар. ДаЬа бэс-дир, халг Ьэр шеЗи аЗдын керур. РаЗон рэЬбэрянии Ьансы сэбэбдэн олур-ол-сун элиэЗрилэрин, Ьарамхор-ларын эмэллэринэ кез Зум-масыны даЬа она багышла-мазлар. Адамларын алын тэри илэ ЗашаЗа билмэси учун шэраит Звратматы. онларын Ьугугларыны .муда-фиэ етмэЗи езумэ башлы-ча вазифэ Ьесаб едирэм. ХэЗЗамын бир рубаисиндэ деЗилир ки, кимин Зашама-га еви. ЗемэЗэ черэЗи варса, о Ьеч кэсин на агасы, нэ дэ гулудур. Кеч дэ олса. t биз бу минимум ЬэЗат тэлэ-бини р^аллашдырмалыЗыг. М. МЭММ9ДОВ — Зэ^даб paJoH нчра ЬакнмнЗЗэтивин башчысы: — Лени вэзифэ нэ гэдэр агыр олса да мэни Ьеч нэ горхутмур. Лерли адамам. раЗону вэ эЬалини Захшы та-иыЗырам. Зэрдабыя проблем-лэри езу|1ун, гоЬумлары-* мын, чохсаЗлы достларымын вэ танышларымыи Ьэмишэ тээссубуну чэкдиЗим адам-ларыи гаЗгылары олдугу- на керэ маним учун ЬэЗати эЬэмиЗЗэтли    ишдир. Инди биздэ чох    шеЗ гытдыр. Ьэм дэ она керэ ки, инти-замын езу гытлашыб. Ичра ЬакимиЗЗэти башчысы кими илк эмрим раЗонда интиза-мын Зуксэлдилмэси барэдэ-дир. Белэ фишрлэширэм ки. чэмиЗЗэт учун чалышан адам-лар ЬакимиЗЗэт органлары тэрэфиндэн дэЗэрлэндирил-мэли, хидмэтлэри мугаби-линдэ хеЗир кетурмэлидир-лэр. Лени структур кдЬнэ буро-кратик — инзибати машыны тамамилэ дагытмалы. адамларын асудэ нэфэс алдыгы бир ЬэЗат тэрзинэ Зол ач-малыдыр. РаЗонуя биринчи раЬбэринин эгидэсинден, ба-чарыгындан чох шеЗ асы-лыдыр. Дэлэдузлара кез Луман рэЬбэрня rapa гэпик-лик Ьериэти олмаз. Халгы меЗдаялара чэкэн сэбэблэри Ьамымыз чох Захшы билирик. Онлары гул ними ишлэдэи,, соЗуб т^Зан. Ьэ- ' Затдан бездирэи керчеклиЗэ гаршы амансыз олачагымы ЬэмЗерлилэримэ ачыг бил-дирмишэм. Белэ сезлэр етэн 70 иддэ Ьэмишэ сэслэниб. Вэ’дин ишэ чеврилмэмэси-нин нэ илэ нэтичэлэндиЗи-ни керуб нетнчэ чыхармаг вахтыдыр. Папым Ьэмншэ зэрдаб-лыларш узунэ ачыгдыр. Мэн еЬум дэ кечэ-кундуз онларьш арасында олама-гам. Лерлилэримдэн бирчэ хаЬишим олуб ки, Ьамылыг-ла Ьалал зэЬмэтэ гаЗытсын-лар, сабитлиЗэ кемэк ет-синлэр. Белэ олса. онларын проблемлэрини Ьэлл етмэк дэ асанлашар. Ьэр ики paJoH башчысы-.нын сеЗлэдиклэриндэ уст-устэ душэн мэгамлар чох-дур:    Ьалаллыг. дузлук. ин- саф, сосиал эдалэт. рэЬбэ-рэ инам... Эслиндэ бунлар бутун республикамы-зын умуми бэласыдыр. Халг ез ЬэЗатынын Зв^шылаш-дырылмасы учун тедбир-лэр кермэЗи республика П^зидентиндэн хаЬиш вэ тэлэб едир. Президент исэ езунун меркэздэки вэ Jep-лэрдэки команда Золдашла-рына умид бэслэЗир. НэЬаЗэт. чохэс{МШК тари-химизин Зени вэ принсипчэ охшары олмаЗан бир сэЬифэ-си ачылыр:    мустэгиллиЗин илк аддымлары... Халгын вэ девлэтин демократикчэ-синэ идарэ олунмасынын бащлангычы... Он минлэр-лэ адамын талеЗи тапшы-рылмыш. мэрк91зи республика ЬакимиЗЗэтини тэмсил едэн Зени paJoH башчылары тарих вэ халг гаршысын-да белэ бир имтаЬана кнр-мишлэр. ' Нэдэн башлаЗыб бириичилэр? Бу кун нэ мэркэздэ отуран тэ'лимат-чылар, нэ дэ онларьш негтэ-веркулунэ гэдэр раЗоилара етурдуклэри валид кеств-ришлэр вар. РаЗон ичра ЬакимиЗЗэти башчылары Ьэр ишдэ мустэгилдирлер. Вир дэ ки. яэдэн башлаЗырлар башласынлар. тэкя ахыры хе)ир олсуи! ТЫшр АДДЫНОРЛУ, чХадг гэзетяьяня жухСйфн.Президентин фарманы нла «АзэрбаЗчан Республикасынын раЗонларында, шэЬэр-лэриндэ. шэЬэр раЗонларында. кэндлэриндэ вэ гэсэбэлэ-риндэ девлэт ЬакимиЗЗэт вэ Адарэетмэ    органларынын структуруну вэ фэалиЗЗэтини тэкмиллэшдирмэк Ьаггында» АзэрбаЗчан    Республикасы Презчдентинин 1991-чи ил 18 октЗабр тарихли фэрманыяа уЗгун олараг АзэрбаЗчан Республикасынын Президенти тэрэфиндэн ашагыдакылар ичра ЬакимиЗЗэти, башчылары тэ’Зин едилмишлэр: Бакы шэЬэринин Эзизбэ-Зов раЗонунда — Агшин Ил-дырым орлу Рустэмов Бакы шэЬэринин 26 Бакы комиссары раЗонунда — То-фиг Фэтэли оглу ЭлиЗев Бакы шэЬэринин Бинэгэди раЗону13да — Элэскэр Эли оглу ЬусеЗнов Бакы шэЬэринин Гарадаг раЗонунда — Александр Ми-хаЗлович Голубев Бакы шэЬэринин Ленин раЗокунда — Салман ЭЗЗуб оглу ЭлиЗев Бакы шэЬэринин Нэрима-нов раЗонунда — ТариЗел БэхшеЗиш оглу ГулиЗев Бакы шэЬэринин Нэсимн раЗонунда — Низами Чин-киз оглу РзаЗев Бакы шэЬэринин Низами раЗонунда — Рафиг Сэмэд оглу Султанов Бакы шэЬэринин ОктЗабр раЗонунда — Арнф Элнгулу оглу Агг*"в Бакы шэЬэрииин Сураха-яы раЗонунда — Назии Акиф оглу Ьачызадэ Бакы шэЬэрииин Хэтая раЗонунда.— Блияр Агакэрнм оглу Шэрифоа. • Аэврмнформ • СИТАБАКЫ:РАЗЫЛАШМА виде ЕДИЛМИШДИР НоЗабрын 20-дэ Бакыда АзэрбаЗчанла Иран арасында мунтэзэм Ьава рабитэсинин ачылышы Ьаггында разы-лашма элдэ едил мишдир. Тэрэфлэрин — «АзэрбаЗчан АвиасиЗа Хэтлэри* Консернинин, «Иран ejp» авиасиЗа ширкэтинин вэ гоншу елкэнин мулки авиасиЗа департа-менти нумаЗэндэлэринин — разылыгы илэ 1992-чи илин эввэллэриндэ Бакы—ТеЬран хэттинин ачылышы нэзэрдэ тутулмушдур. Бу хэттэ ики елкэнин авиаторлары хидмэт едэчэклэр. Илк вахтлар онлар Ьэфтэдэ бир peje кечи-рэчэклэр. «АзэрбаЗчан АвиасиЗа Хэтлэри» Консерниндэ мэ • лумат верилдиЗи кими, Ьэмчинин Захын кэлэчэкдэ Иран Ислам Республикасынын дикэр шэЬэрлэринэ дэ реЗслэр ачылмасы Ьаггында илкин разылашма элдэ едилмишдир. Ики елкэ арасында авиасиЗа рабитэсинин инкишафында Ьэм АзэрбаЗчан. Ьэм Иран турист акентликлеринин вэ фирмаларынын марагы вардыр. МОСКВА:М. С. гоРБАчов елканин шерг РА10НЛАРЫНА 10ЛА ДУШУР ССРИ Али Совети палаталарынын Кремлдэ кечири-лэн биркэ ичласында рэсмэн е’лан едилмишдир ки. ССРИ Президенти елкэнин шэрг раЗонларына Зола душур. Михаил Горбачов ез чыхышындан сонра парламент узвлэри-нин суалларына чаваб верэркэн Иркутска вэ Бишкека кетмэк ниЗЗэтиндэ олдугуну тэсдиг етмишдир. О демиш-дир: Анчаг бунун учун «сиз кэрэк мэни вахтында бура-хасыныэ».алАгаландиричилэрин матБУлт КОНФРАНСЫ елкэнин бир сыра мухтар республикалары вэ маЬал-лары нумаЗэндэлэринин керушунун Зекунлары Ьаггында ноЗабрын 19-да Москвада мэтбуат конфрансы олмушдур. АбхазиЗа, Кабарда-БалкариЗа. Гарагалпаг. Мари Ел вэ ЛакутиЗа-Саха республикалары. Ханты-Манси маЬалы. ДнестрЗаны шэЬэр вэ раЗонларын. гагаузларын вэ бэ’зи башга рекионларын нумаЗэндэлэринин иштирак етдиклэ-ри керушуя езу исэ ноЗабрын 14—15-дэ Тирасполда ке-чирилвшшдир. Мэтбуат конфрансында билдирилмишдир ки. ДнестрЗаны шэЬэрдэ кечирилмиш Ьэмин керушдэ суверен рес-публикаларын вэ азсаЗлы халгларын мухтар гурумлары-ныи Ьэмрэ’Злик Ьэрэкаты Зарадылмыш. Ьэрэкатын элагэ-лэндиричилэри сечнлмишлэр. Мэтбуат конфрансынын иштиракчылары журналист-лэрин суалларына чаваб верэркэн геЗд етмишлэр кй, «ке* риЗэ Зол Зохдур — елкэмизин бутун азсаЗлы халглары эз республикаларынын вэ гурумларынын суверен Ьугугларыны бундан сонра да горумаг ниЗЗэтиндэдирлэр». ДАШКеНД:ИСЛАМ керимов намизэд кестарилмишдир взбэкистан Халг-Демократик ПартиЗасынын сэдри Ислам Кэримов республика президенти вэзифэсинэ намизэд кэстерилмишдир. Бу барэдэ партиЗанын Мэркэзн Комитэсинин пленумуида гэрар гэбул едилмишдир. Пленум бутун партиЗалара*. ичтимаи-сиЗаси Ьэрэкат-лара вэ ичтимаи тэшкилатлара. тэклиф етмишдир ки, республика президенти сечкилэринин Ьазырланмасы вэ кечн-рилмэсн деврундэ вэтэндаш Ьэмрэ’ЗлиЗинин тэ’мин едилмэси учун гаршылыглы сурэтдэ разцлашд1^ылмыш тэд-бирлэр Ьазырласьюлар. взбэкистан Республикасы Али Советинин сессиЗасы сечкилэр кунуну декабрын 29-на тэ -Зин етмишдир.ИТТИФАГ МУГАВИЛаСИ: ИМПЕРМА ТаФЭККУРУНУН ГАЛЬИ-ЛАРЫ KaPYHYP еэбэкистан Президенти Ислам Кэримов суверен дев-лэтлэр Иттифагы Ьаггында сиЗаси мугавилэ лаЗиЬэсинин Ьазырланмасында шубЬэсиз ирэлилэЗиш олдугуну геЗд едиб демишдир ки. лакни республика бу сэнэди тэклиф олунан редаксиЗада имзалаЗа билмэз. ©з фикрини о, взбэкистан Али Советинин сессиЗасындакы чыхышында эсасландырмышдыр.    , . ^ Президентин фикринчэ, эсас мэсэлэ одур ки. лаЗиЬэ-дэ республиканын девлэт истиглалиЗЗэти там нэзэрэ алын-мырГ Тэзэ вариантда да мугавиленин муэллифлэри им-пеоиЗа тэфэккурунуи галырларындан вэ Ьансы саЬэдэсэ кеЬнэ директив мэркэзинн дирчэлтмэк меЗлиндэн тамамилэ хилас ола билмэмишлэр, Иттифаг девлэтлэри, ла-ЗиЬэдэ геЗд олундугу кими. оеЗнэлхалг узвлэри. беЗнэлхалг Ьугугун субЗектлэри де олмалыдьф- Преэидеят демишдир; Сэнвдин имзаландыгы мэгам-да Мввчуд девлэт СврЬвДЛЭрННИН TYH мугавилэ иштиракчылары тэрэф*™Д®и сезсуз тэсдиг едалмэси кими чох муЬум принсип дэ лаЗиЬэдэ олунм^ мышдыр. Ьалбуки. бу мэсэладэ азачыг саЬв Гарабаг эЬ-валатыны тэкрар еде билер.АШГАБАД: ■азиФвлвр де дв1ишир, АД да... Но]абрыи 19-да Ашгабадда Туркмэннстан КП МК пленуму баша чатмышдыр. Ики кун эрзиндэ онун иштиракчылары республиканын эн кутлэви ичтимаи тэшкя-латьшын талеЗини Ьэлл етмишлэр. елэ тэшкилатын ки, ОНУН сыраларында инди 116 мин коммунист вардыр. Пл“^да чь^ едэнлэрин чоху тэсдиг етмишдир кн Коммунист ПартиЗасынын кечмиши драматик вэ сэрт. WH» и« «зиддиЗЗетли вэ ибрэтамиз» олмушдур. Пле-нумда деЗилмишдир: «Республиканын партяЗа тэшкилаты SjaS сэЬвл^ jaxa гуртара билмамиш. М*РК»зии амирлиЗинэ мугавимэт кестэрэ билмэмишдир вэ бу, турк МЭН халгыньш эн’энэви ЬэЗат тэрзинин унудулмасына кэ-тириб чыхармышдыр. Бунунла бирликдэ республиканын коммунистлэри СОВ.ИКП-НИИ сэЬвлэри учун там мэс улиЗ-Зэт дашымамаяыдырлар». Пленум партиЗанын эсаслы ислаЬаты. онун мэгсэд вэ вэзнфэлэринин дэЗишдирилмэся Ьаггында гэрар гэбул етмишдир. Ьэмчятш гэрара альшмышдыр ки. онун эсасында Туркменистан Демократяк ПартиЗасы Зарадылс^. Бу мэсэлэ барэсяндэ гетя гэрар декабрын 16-на тэЗин олуямуш гурултаЗда гэбул едялэчэкдир. ;