Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 20, 1992, Baku, Azerbaijan ЧУМЭОВГАШ ХОШ К9ЯДИН, М8Ш8ДИ! Мэшэди МэЬаммэдин хати-¡рэси Чэлилабадда Ьэмишэ 1эзиз тугулмущдур. Нала пу-луй пул слан вэ'дэлэриндэ эсряммпи анвэллэриндэ оир этак гызыл пул сарф едэрак АсГраханавка малаканларын-дан кениш торпаг сапэлэри алмыш, Астрахаябазарын (ин-дики Чэлилабадын) эсасыны гоЫушдур. бп васаити Ьеса-быиа шэЬэрин баш планыны ла1иЬэлэшдиршШ1, сонра онун нчрасьша башчылыг етмиш-дир. Имкансызлара иншаат материалы па)лаНыш, касыб* лара нагд пул вермиш, нечэ-иечэ адама мадди ¡ардым кесгармищдир. Ьамы)а тнкин, )урд салын. — демишдир. Билаваситэ еэу бир «ечэ мулк учалтщырмышдыр. Гы-са ягуддаггдэ Астраханбазар салигэли, ¡ыгчам jaшajыш мэятзгэси ними танынмыш дыр- Сометлэишэ иллэриндэ бу хе|ирхаЬ инсанын вары, мул ку алиндэн алынмыш, ады нын узэрина галЫн пэрдэ ча килмишдир. Лурдумузда ашкарлыг. де мок ратина гол-ганад ачанда .Мэшэди МэЬэммэдин да ады ишыга чыхды. Лерли мама-атьш арзусуна ва тэлэбинэ эсасэя шэЬэрин баш кучэси Мэшэди МэЬаммэд х^абаны адландырылды. Гэбри абад лашдырылды. 0тэн чума ахшамы шэЬэ рин марказиндэ Машадинин Ье]кэлинин ачылышы олмуш ДУР- Ачылышда ра^н ичтицаэд ¡эгинин ну^эндэлэри вэ Мэшэди МэЬэммэдин сонбе шик гызы Набат ана чыхыш етмишлар. Ье}кэлин енун^ таза чичэклэр дузулмушдур. Рафиг ЬЭСЭНОВ, «Халг газети* ннн мух0нрн ЧЭЛИЛАБАД. ► Редаксцамызын гонагы РЭССАМ ТАРВЕРДИ: «БАКЫНЫН К63ЭЛЛИЛИНИ ГОРУМАГ БОРЧУМУЗДУР». Нм кмпид* Баммы гарыш-гарыш маамр. Онун (аиилиияарнин диггпи* м*м|ир. Парастиш анадн-|и саиатиар парни — «мер Епдароаун, Фааип На-чафоаун, Ьусе}н Ь>г—рди)—ин, Муслум Епдароаун аа бамгапарыиыи адпарыны аНтирамла чаидн. j Т ар.ерди Гули|'м (МЫЛ* *»-¡«-баше чвтыб, Э. Эзиизддо ады на рессомлыг мектебнни бигмрмб. 15 клдир им, ^Ы*кт’ Петербург ишЬвриидо ¡ыр, муштврек ¡«рвдыинлыг групумде чалышыр. Россвмлар Иттифагааиыи узвудур. «И* ¡ахын ранккарлыг, 30-дам чох графика есерииин, 30-а ¡евым Ьа}калмм муелмБфидир. Бу кунлерде Анкара рассамдмг < галара)асымда сарммеи амыл-мышдыр. Турине сафармндан гв)ыдвркеи Бакы)а каяммшдм. Гам г ын амлалари ила керуш-муш, ]арапы да^ушчулара баш чекмишдирь — Бакы учуй гарибсамиш-дим, — дади. Тевссубуиу чак-мак ездыр, онум кезеплнр« га^ысыма галмаг да веыф-дир. ШеНарммизин марка* ч казалдир. Гадим ма'марлыг абиарлари, «¡ры-ефы обфкт-лер ка* охша)Ыф Бо'зи куча ва беглара ¡дхшы тартибат вермяиб. Амма таасеуф ки, буну бутун шаКара шамил ат-мак олмаз. ^амел, мимро-ра)Омлар, Саккиаииш» километр, ЭЬмвдли )аша|ыш мае-сивлврм {ендамец* иерунур. Бу ¡арлари казамде а*уну Шергин г ал н»с ы ссылай гадим ьакыда Ьисс етмирсеа Самки МДБ-нии Нансыса ша-Ксрмндасан. Эслииде Камин швЬарларда да *ммллн чалар казламилир, селиге-свКмвнв чидди фмкир вармлир. Ьал-буки Бакы аз табиатина, рал-}ефинв кара Камин шаКарлар-двн там фаргланир ва бу бв-хымдам да сечипмелидир. Тм-кнлилврдв милли колорит, адат-ач’ана, естатик чиэкилао ху-сусила казланилмелидир. Умут-маг олмав.ки, бунунла меда- HHjjar тарихимизи ]арадырыг ва калачак иасиллара ja дикар rojypyr. hep бир (адикар иса асл абида та'сири багышла-малыдыр. О, raiA атди ки, шаКармн мадамфатк вагаалдаи башла-ныр. Сабунчу ваг залы на ба-хын. Бииа о га дар да маКта-шам ва азаматли да)ил. Ла-кии чарками ила диггати чалб вдир. Чумки формасы ила мазмуиу бир-бириии {ахшы тамамлв]ыр. Арал ыда учалды-лан ка|далан кса }амаг ними карунур. Налбуми муасир ма'марлыг классик ме'мерлы-га у^гумяашдырыяа бнлврди. Тарварди Низами паркыиы таассуфла ¡ада салды. Дади км, бу, даЬи шайра лаг#|длик, маданиЦат тарихиммэа бнке-иаликдир. О парка ала тартибат аарилмалидир ки, мух-телиф композисЦа ва шабака- л ар/i* Низам ииин ¡ашадыгы доар ва алмаз асарпарм иаз* лармммз анунда чаилансыи. ШаКарда дакоратиа Ка|кал-лар аз дыр. Кучаларии тартн-баты, биналарын гуру пушу, ракламлар ]аинасаг аа гаг-магарышыгдыр. Мавалаи, Хатам ра^оиумдакы «Камчлик» мадамиНаг аа истираКат пар. кыида ШаК Исма|ыя Хатаииии абида комплакемми (аратмага |ахшы шараит вар. Буну диг-гатдам гачырмаг олмаз. Тарварди илк дафа бурумч-дам Назырладыгы «Аила» ком-позисм|асы ила бр|малхалг евр-иилара чыхыб. 1960-чи ияда Бакы да качирилам.саркида ум * мим — «Талаба гыз* портрет, Хороглуja Keep олуммуш ма-дал аа мааалм сужатли кампо-змси)а бв{анилиб. ААоскаа, Ленинград аа Орта Ао^ада иачирилаи саркияарда угурлу чыхышыиа кара о ну россам лар иттифагыиа уза габул адиблар. Ьам)арлимиз УмуммттмФаг симпозиумуида «Илк маКаббат» «сарм ила саиатгааарларин par. батини газанмышдыр. Намин даш Ка|кал ииди филармоми-¡аиын багындадыр. Матронун «20 Janaap» станси}асымда халг Каракатына Каср атди|и «OjaHbKU» композмси)асы да диггати чалб адир. О, Бакы иичосамет марказинмм ташкил «тди^м ба)иалхалг ранккарлыг симооэиумуна «Сакитлик» аса-рмни таг дим атммшди. Грат нитдан {омдугу «Саз чалаи га-дын» Ка)кали РСФСР узра качирилан симпсзиумда 6aja-нмлмиш аа Выборг Ка}кая-тсрашлыг багынын даимм фах-ри сакини олмушдур. # Тара ар динин    гранитдан !Ондугу ^ыхылма», «СаКар» KajKonnapH, «БаЬер» портрет Инкмлтеред* аа Исраилда ка-чирилан бахыш-еммпозиумяар-да мусбат pa’j алмыш дыр. Исаг ФМФНУЛЛАЮ. Улдузлар ¡азана позу вармы? МУСАНИБИМИЗ ФИЛОЛОКИ1А ЕЛМЛЭРИ МУНЭЧЧИМ ФИРУДИН ГУРБАНС01ДУР. НАМИЗЭДИ, Н9В0СКАР — Нача олду ки, иучум ал-мима мараг кастардиниз! — AcTponoKHja, нучум нн-санларын, халгларын Tanajn-ни улдузларын вази){атмидаи асылы олараг /а^раман бир елмдир. Елми ишнми ja*ap-кан таз-таз гадим Шерг raj-нагларыиы охумалы олурдум. Эраб влифбасыны, бир «з да •раб-фарс дилларини билма-,'им Шаргд* вахтмле ка ниш ¡а}ылмыш нучум ал ми, мунеч-чимлик барада билки алда ат-McjHMB камак атди. _ Де}» бмлерсмимзми, Ка-зырда Нансы бурчуи та'сири алтвтда|ыг!. — Классик муначчимларин твртиб атди}и чадвала кар» окчабрын 24-даи но{абрын 23-док Эграб бурчунун Кимв-j в синда} и к. —Эграб бурчунун пемхо-типларииииг баш г* сазла досок, бу бурч алтыкда дуи)а|а иелемлерик хаез^атларн иача олур! — Гадим Бабил муначчим-лари бала Касаб вдир дилер ки, Эграб бурчунун пенхотнп-лери чох амосионал олур лар.: Онлвр кучлу тахайулу, га-1 TMjjeTH, еэмкарлыгы ила св-чилмрлар. Ejnn заманда, па-хыл ва хофлу олурлар. Мус-тагиллик онлар*\чун Кар ша{-дан аэмздир. — Омлар даНа чох Нансы па-ша)а ма|л адмрлар! — Эграб бурчунун психо-тплариндан казал Наним’, ис-те дадпы чврраЬ, ¡ахшы мус-тантиг, вакил, давлат хвдими в* евркард» олур. — Эграб бурчу алтыкда догу лаияар асасак Каисы хаста-ликлере чох тутуяуряар! — Адатан «аграб»лар крика* дал н^ шишман баданли олурлар. Ээалалери чох да инкишао» атмир. ЬассасДыр-лар. Бабасил хасталмрзндан asMjjaT чакирлар. Онларда чанаг-буд о]нагынын, канат суму)унун, бв)ин куралариннн хасталиклврм таз-таз мушаЬи-да а дилир. Таз-таз гансыз-ма баш варир. И}билма габи-nnjjaT л вон замф олур. Эсаб х «стели¡инв тутулурпар. Радикулит » лумбаго хастали-¡иидан аэийат чакирлар. Ат-мосфардаки да)ишиклик — магнит туфенлары, Каванын со}умаСы он лары t» саККатина пне та'сир адир. Эграб бур- чунун психотип лари на    гида маКсулу к ими суд, гара навалы, ¡умурта jaMajn маслаКат карурлар. Гамтапар, кичмткам; йена, дат нанеси, какликоту да ха^ирдир. — Е)ни бурч алтыкда Двгу-лам киши аа гадынларын ха-сиЦатяарикда охшарлыг ояур-му! — Jox. )ухарыда садалады-гым K«i4>HjjaTflap ас асан киши «аграб»лара амддир. Эграб бурчунун гадын психотк-пи ики чур олур. hap икн тип чох кучлу харектерлидир Бирн нчи тип гвдымларда твм-парамант кучлудур, икинчи тип гадьжлар иса шар-шур ва башабала олурлар. Бириичи* тип гадынлар аз характеряе-рина кара кишилара бензе)ир- Чума фалы лар. Икинчи тип гадынлар иса ишвели аа Нессасдырлар, Кар иша гарышырлар. — Эграб бурчу алтыкда до-гулакларла башгалары арасым-да муиасибат иачадир! — «Эграб»ларпа Балыг, Отлег, Гыз «а Херченк бурчпари-НИН психоогиплерм ар ас ын да нттифаг угурлу олур. Онларын Долча, Шир «а Гоч бурчунун hHMajacMHAO оланларла никаКы чох замам бошенме ила на-тмчаланир. «Эгре6»ле «Буга» темперам«нтларина кара бир-бирине банэ^ир. Ела бу са-бебдан да тазмаз сааашырг лар. «Х«рченк»яе «Эграб» арасында узуимуддатлм угур-лу нттифаг {арена б ил ер «Шир»л* «Эграб» аресымдакы иттифагын да ахыры ¡охдур. «Эграб»л» «Т»рази»нин Псм-хотиплэри арасында , иса ни-каК jox, емакдашлыг Taacnj» а дилир. «Таразимиин }умшаг xaenj-jam «Эграбвин хошуна кал-мир. «Тареэи» иса «Эграб*ин кучлу еНтмраслы характарим-дан горхур. «Эграб» »а «Гыз» бир-бирини тамамла}«-раг маКкам ва узуиамурлу нттифаг jap«да билир. «Эгреб»-лв «Долча» арасында муиаси-батлар аааалча таз-таз позу-лур, сонралар Кар ищ jo луна душур. «Балыг» ларла нттифаг угурлудур. — Догулдугу млдам асылы олараг Эграб бурчу имсамла-рым тала)икда иача из rojyp! — Скчан или и да догуланяар Эграб бурчу алтынде аКти-{атлы олмалыдыр: ¡акын адам-лары ила саэлаша билврлар. Экуз илиида догуланяар аз-ларими кумраЬ Кисс адирлар. Оилара маКаббат ва аила саадатм иасиб олачаг. Паланк илиида анадан олаилар учуй каркин качан бу даар онлара фвраЬ кагирмр. Доашан илнн-да Aynjaja каланлари мараг л ы мачералар казла»ир. Оима-рын муваффаги|)ат газанмаг аКтималы чохдур. ЭждаКа илинда анадан оланлар учун бу даар савки-маКаббат даа-рудур. Илан илинда догулан. лар KajaTA« Myajjan угурлар газанырлар. Ат илинда догуланлары ма-раглы Кадисалар казле^ир. (1906 ва 1966-чы илда догу ланлар бу муддат арзинда аз-ларини нуяладан казламаяи-дир). Го}ун илинда дуи|а{а ка-ламлар таКсилда, алмда угур лар газанырлар. Ма}мун илин да догуланяар бу деерд» чохлу пул газана^ биларлвр. Хоруз илинда Aynjaja калан лари амлада асассыз саз саКбат казла|ир. МаслаКат керурук ки, мубаКиса атма-синлар. Ит илинда анадан оланлар учун Эграб бурчу нун алты маКаббат. ва мачэ panarne долу олачаг. Оилары угурлу с#|вКат казла^ир. До-муз илиида — 1923, 1935, 1947, 1959 аа 1971-чи иляерде догу ланяарын бизнес да оллари кетиречок. Ону да rejA а дим ки, классик муначчимларин сметами ила муасир каинатыи дуруму уст уста душмур. AynjaHWH тарвз лыгы о даар лара иисбетен да-¡ишиб. Бир нов ¡арымчыг 13-чу бурч ¡араныб. Она кара да классик мумоччимлик ма’лу-матлары азуиу догрултм^а билар. Ииди Эграб бурчунун аахтыдыр. Амма плаиатни jap-да)ишмаси ону Кала Тарази бурчуида сахла}ыб. — Дамалм, улдузлар (азды-гыиы |азыбм — Буму acTpOAOKMja чох дан Aajnp. Мусапибами апардк! Аря* ГУ ПИЛ*. АЗвРБАМАН РЕСПУБЛЙКАСЫ мэдэнкмвт НАЗИРЛК1И дзагвАМАН давяат АКАДЕМИК ОЛЕГА Ев ВАЛЕТ ПАТТЫ Азбрффюм Рэспублнмэсмими жшт вфТМСТМ чанми еккювун конским ПрОГр|ДДв муУЛМ. |§€КИф рэ I6JV дзКиимры МУШАЗНФТ КДИГ: Аирб|)9М Мцлт ТбэтоЦб и Елдмо Шмрютмми сАрпв ХАЛГ ЦбЛРЫ шиирх шнсбмбды. БУ HYHJAM4 ИШЛЭР ВАРМЫШ ШАНЗАДе ХАНЫМ телек едир Мисирии ал-ААин|а шаЬар проку рорл угу на га}ри-ади ари-за дахмя олмушдур:    саксам }ашлы СамиКа Аббас Эззат иорар адир к и* о, I860 — 1679-чу млларда Мисир Какими олмуш ходив (вали) Исма)ылын иааасидир. Суа^ш каналы маЬз онун довруида тмкмлмишдир. «ШаКзада» СамиКа азуиу х »дивин    бмрбаша в» ¡акаиа вариси Касаб адарак наКаик MynKMjjara Кугугу чатдыгымы бмлдмрммшдмр. Онун талаб-лари си]аЬысымда Искандер^-¡адаки «Монтаза» края |а| мгаматкаЬы, ГаКирадаки «Аб-дин» аа «Куб» сара)лары аар-дыр. JapM калмкшкаи, Миси-ра ташрмф бу^уран харичи алка башчылары Камин capaj-л ар дан . биримда ^алырлар. СамиКа ханымым ииди 4 на-зирлик бинасынын ¡арлашди-j« торпаг саКасима да иддиа- сы аар. Прокурорлуг ариза-гоКумлуг аяагапари барада таг дим атди{м сеиадяа-рии Кагигияи{иии joxnajwp. AJCeHK ПРОКУРОР! Кумертау (Башгырдыстаи) ша-Карипип прокурору Jyp* Панов сархош аазиБатда аз нам-рали смлаКыиы итирмншдир. Экар бириичи смимф шакирди Апроша Сапожников Намин АГАСеЛИМ АБДУЛЛАЛВДИЭ Коисррти мар» «лир: мелАьет исмамлоэа Коисарт сап »•» башмиыр. Випатмр (Мтрыи кпсспсыиАП Ыр иуи 10-дан 19-дм спыпыр. сап АЗЭГБА)ЧАН РЕСПУБЛЙКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИР ЛН1И АЗЭРБАЛЧАН ДвВЛЭТ ИГТИСАД ИНСТИТУТУ пп «мшганш IIГУРШМЫ Бу илии фаарал а)ымда Та-тарыстаиым ««¿тахты Казан да та'сис олунмуш Турк Ханчла-ри Ассосиасм|асы (ТХА) Баш-гырдыстаиыи па|тахтында II гурулта}ыны к^иормишдир. Гурулта|а ассосивсзЦа^а дакил олан он дард балка дан иума-¿андалар топлашмышдылар. Азарба^чан, Татарыстан, Баш-гырдыстан, Газахыстан, Чуваш Распубликасы, Хакас -Рас-публикасы. JaicyT-Caxa Рас-публмкасы, Балкар Милли Мач-лиси, Horaj нума|анда KaJ'a-ти, Исма|ыл Гаспыралы ады-на Крым Татар Мам^ати, Си-бмр татарларыиын аа талаут-ларын канч турклари акту ал масалалари музакира атмиш-лар. Гурулта{ нумцаидалари кач-миш ССРИ-ннн турклар jauia-;ан бир сыра балкапаринда cnjacH ва сосиал-игтисади *•-змдвтин даКа да пислашмасии-дан иараКат олдугларыны бил-дирмишлар. Су варен Азарба|чан давла-ти барасимда Ерманистанын арази мддмалары, Карби та-чааузу ва Гарабагда Азар-ба{чан туркларина гаршы coj-гырымы cnjacBTH гати^атл» твнгид адилмишдир. Гурулта{ нума|андалари Крым тата^ларымым вази^а- , тини ajpM4« музакира а/щб, оилара аз давлатчили|инии бар. пасы ¿олунда ¡ардым каст ар-мак барада бутун турк чум-hypnjjBTflapMHHH бешчылврыиа, щнн заманда ,Укра|на праэм-да чти на муравиатяар габул етмишлар. Гурултц rajA атмишдир ки, Турк Канчлари АссосиасЦе-сы аз фаалиуатмнда |влныз демократии прмиемплара асас-лаиыр ва Кар чур зоракылыгын ала{Кмнадир. Л амин качмиш коммунист номаиклатурасыиа баглы олан гисасчы гуаааяар турк балкапаринда атнии *а-минда та хрибатлар тератмак-ла муиагиша зоиаларыма Карби гуаааяар ¡еридир аа бу jonna милли Караиатяары бог-мага чалышырлар, Бунунла алагадар rypynraj бала га-рара калмишдир ки, турк канчлари аз гену ни Нугугле-рыны »мудафиа атмак учун даЬа самараяи мубармза формасы тапмалыдырлар. Гурулта;. ТКА-иын низамна-масини тасдигламиш, ассо-сиаоЦамыи рамзларини музакира атмишдир. Турк каичлер Каракатыныи коисапсЦасымы Казырламаг Турк Канчлари Ассоснаси)асыиыи башкамлар шурасыма тапшырыямышдыр. таланчамы тапмаса^ды, балка да бу меселе ашкар олмазды. Лаким терби^ели ушат талды-гы «о^уичагла» о}иамаг ааазмиа ому агасына кастармиш, аза да аз иаабасинда сияаКы шиг лиса таКаил вармишдир. Ми-лис орган лары РусЦа баш прокурору гаршысыида тапан-чаныи Кушсу* саКибинии аа- , зифадам каиар адилмасм барада аесатег галдырмага мач-бур олмуш лар. 1991—1993-ку А®Р« нт уч^ кундт* Нбзыряыг шэ бфсииэ истэЬсшттдбм а|ры1Шбг 1и |тбдрэв А*ч*+ ви дшмидбдмр) ДМНЛ#|ИЧШ18Р гбвуяу Е'ЛАН ЕДИР Ьвэырлыг шэ'бэсинр дилзт будчреи Ь9Ьвбына дфвлбт идар«, муФссисФ, тфижилатларында вф ¡а колхоэда чалышан фаЬла вф колхозчулар, влача дф чари илдф орду сыраларындаи тархис олунмуш шФХСЛФр габул фдмлирлфр. Ордудаи аврилмиш кфн-даришлФр бир ил муддфтиндф ф’тибарлыдыр (фор ма № 1 вф 3). Бундам башга, Ьвэырлыг щф'бфсинв тФсврруфат Насабы илф тфНсил хфрчи дфвлфт муфссисфси, ассо* сиаси)а, кичик муфссиса, кооларЛтиа вф дикфр ком-мФрс^а тфшкилатлвры, влача дф в|ры-а|ры шфхс ЛФрИН ФЭЛФрИ ТФрФфИНДФН ФДФНИЛФН ШФХСЛФр ДФ кфидфрилф билФрлФр (форма № 2). АзФрба{чан Республик асы првэидФитииии 15 Сфит)абр 1992-чи ил «АэФрба|чан Рвспубликасында {аша{аи милли аэлыг, аэсв|лы халг вф фтник групла-рыи Ьугуг вф аэадлыгларынын, дил вф мфдфюФфти-иин микишафы учун дфвлфт ¡ардымы Ьаггында» ффрмаимнда нФЭррдФ тутулан шфхслфр Наэырлыг шфЧэфсинф имти|аэларла дахил олуиурлар. Ьвэырлыг шф'бфсина габул учуй ашагыдакы сфнфдлфр тфгдим вдилмфлидир: — ректорун адына ваЬид формада вриэа; — Ьвэырлыг Шф'басинф Кфндариш (форма № 1, 2, 3); — орта тфЬсил Ьаггында сфнфдим фсли; —фмфк китабчвсынын муассиса раЬбарм тара- финдфи тфсдмг фдилмиш сурати; — 3X4 см алчуда 6 фдфд фотошакил-Паспорт аа Ьарби билет шехсен тегдим олун- малыдыр. Габул комиссЦасыие тегдим едилеи бутуи сф-надлар ¡ухарыда ифстерилди)и ними Ьаэырленма лы, тарихлерм таэе олмалы. санедлари имэала^аи шахсларин со)адлары, флфчф дф маЬур ва штамп а{дыи охунмалыдыр. Наэырлыг шф'басина габул диилф|ичилфрлф фарди мусаЬиба ¡олу илф апарылыр. Ьвэырлыг шф'басинф ашагыдакы штхелтр илк назбадФ габул олуиурлар: — мусаЬибпдм мус»фф*гийпл* кпчпи Ь« кумпми муЧ1*и пднгн ммпчммр* м*ппп опвнлер (планын 70 ф«им г»А*ри). Г*п«и |*рпср (30 фаиз) епчма комисси!«сынын г*6уп пдн|н м«|«р всвсын-да комплактлфшдирилир. Мусабиге г^далары 2 намрели форма ила ка-лаилара да шд^аил адилир. Бу эумрадан олан шахе-лар мусабмгфдан кфчдикдф онларын Ьвэырлыг ша * басиидФ охудуглары муддат да там таЬсил харчи 1 щ муддатиидф Фданилир. ТаЬсил муддатм 7 «¡дыр. Тадрис и линии соиуида диила^ичиларин бир гисми (Аэар6е)чаи Распубликасы праэидантииии 15 саифбр 1992-чи ил «АэФрба|чан Распубликлсыиде ¡аимцаи милли аэлыг, аэса|лы халг аа атник групла-рыи Ьугуг аа аэадлыгларынын, дил аа мадаиийати-мин иикишафы учуй даалат ¡ардымы Ьаггында» фар манымда иаэарда тутулан шахслар) ТаЬсил Наэир-ли}инин ва Даалат габул комитасмиин тааси|а атди-¡и га|‘дада бурахылыш имтаЬанларыны муааффа-г^атла варди|и Ьалда институтун бириичи курсуна габул олуиурлар, галаилары иса маачуд га|дада (Даалат габул комитаси тарафиидан муа){аи адил* миш га^дада) габул имтаЬанларыида . иштирак адирлар. Санадлар но]абрын 17-дан 25-дак габул адилир. Диилл^ичиллр сырасыиа габул ио|абрын 25-дан 30-дак апарылыр. Дарслар дакабрыи 1-дан блшпщыр. Ьвэырлыг ша'басинии габул комиссЦлсы Ьар кун (баэар аа баграм кунлариндан башга) сват 10-дан 17-дак ишла^ир. Элааа ма'лумат алмаг учун бу унааиа мурачи-ат атмак олар: Бакы, Ьаиифа Эласкароа кучаси, 10 (С- Вургуи кучасм ила касишди|и ¡ар) II тадрис корпусу, З-чу мартаба, отаг 7, Талафои: 95-30-40. 9СКТ09ЛУГ. A30P6AJ4AH РЕСПУБЛЙКАСЫ ХАЛГ Т0НСИЛИ НАЗИР ЛИ1И 90 Н6МРЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ ц.,<ф.|    анцм«. Ьшяжт 1992—1ИЗ-«Т МР* им VI" И* *ш*шт «и. » шшр| шттмш ихтмсасмр ftpm ШАКИГД ГвЕУЛУ МАИ ЕДИГ: КУНДУЗ Шв ьасунв: 1. Киши бирбарм — Азарбфиаи балмпси. 2. Гадын 6*»Л*ри — маиииур ишини 6*ирм*г. м — рус •• Asap6aj<MH бмммири. 3. Фотографлпр — Ааарбччвн бвлмвеи. 4. Радио аа талмиаЦа чиЬааларыиыи тв'мири аа хидмпи уэрв радиотапамаяаиикпар — Aaap6aj чаи балмаси. Мактаба 30 ¡ашыиа гадар олан оклай аа гыэлар габул олуиурлар. ТаЬсил муддати 10 а|дыр. Мактаба дахил олмуш шакирдлара Ьар aj 420 манат тагауд, 30 манат ¡амак аваэи аа 80 манат чарак учуй компансаси^а вармлир. Э'лачы шаки$дларин тагауду 25 фаиэ арты-рылыр.    • ТаЬсил муддати иш стажыиа дахил адилир- Бакы шаЬариида даими паспорт га)ди{]атыида олан аа Ьамчииии распубликамыэыи ра)омларын-дан аЬали|а маишат хидматм истаЬсалат идарасин-дан кандаришла калмиш канчларла мусаЬиба апаг рылыр ва онлар мусабиге ¡олу ила моктеба габул олуиурлар. АХШАМ Ше*БЭСИН0; Гадын аа киши барбари — Аэарба^чаи ва рус балмалари (Бакы шаЬаринда паспорт гадо^аты оланлар габул адилирлар). ТаЬсил муддати 4 а)дыр. Кундуэ аа ахшам ша'басииа дахил олмлг Иста-¡аилар ашагыдакы санадларм таг дим 1. Диракторуи адына армэа. 2. 086-У формада тмббм арщыш. 3. 3X4 см. алчуда фотошакил. 4. ТаЬсил Ьаггында с ана д. 5. )ашв|ыш. ¡ариидаи apajMiii. Ахшам ша^басиида дарслар груплар коввплашг лашдирилдикдан сонра башла(ыр. 9лава ма'лумат алмаг иста|аилар ашагв1Да «во тарилам унааиа мурачиат ада биларлар« "Бакы шаЬари-370119, 8-чи Кмломатр гасабэся. Нахчыааиски кучасм, 100. Талафонлар: 74-54*461, 74-59-37. Мактаба матронун кИафтчмлар» стансЦасваа дам Ю мамрали аатобусла калмак олар* МудириДат. «Халг г9эеги»ннн реклам хидметл 93-79-81 АЛЛАЬ ГЭЬМЭТ 1ЛЭСИН1 Ч Эседоа, А. Каримов, Т. Дадашо.а, А. Бадмрханова, Т. Моммадоаа, Н. ААаммадове, А. ЬасвЕюев Адил Садудде огду Мурвдовуч вектсыз аафетындвн кад*рлаидиилар9жи билдирир, Кузина мерКумум виласииа бешееглыгы аарирлар. Ч. Эсадоа, А. Каримов, Э. М*а>И^. М. Мирза^ааа, Р. .амоа, О. Абдулл «¡аа, А. Бадирвеиоа#, Г Аббесоее, С, Мирземаммедоаа, И. Батыров, А. ЭКафодов, Л, Ал^акинА X. Гуямуеве, Р. ГулЦове, Е ЭфсмдЦееа. X. Исмд|ылоад Н. Эли-|овв, Л Муствфв)#**, С. Емииовв, •. Ьусв^иовв, И. Абед-Кухи, 3. Эдимирза|ае«, Э. Мвммадов, Э. МомАведов, Ч Чвзг доа, Э. Свдыяов, П. Хедиловв, С Оручовв иш ¡олдашддры Нафед Батыродв. бвчысы Тоеус квиым Атв|«вви>и> вофвтыидви квдорлоидиклариии билдирир ва. дарии%Ьу*ила беиквтдыты варирлар. И. ТувИ ВДЫ99В талЦав, Э. Tiri Нумматоев, J Т. БвКвбовв, А. |ва% вмвсы АДЛУ-иум вмОидвтявр»! Е. Е]вазоа, X. Фа-r. Эзимов, С НебЦав, Т. Ьуса|иовв, Ч, б. Несиров, А. Эа{ивлоа, А. Им*иов, Маммвдовв, Э. Свдыгов профессор С гуаи- биддирир *е дории Кузида башевудыгы аарирлар. Аирб*!— Иишм» MyAwwkmp« Уншу^ТФ.'т Ьу ромшторкЦ* «шу—«"— ш-мии—рм «А »H—. Ш- »*• iwaiw. ф. Исш)мм, Т. Нмы|м, К Оигм, Г. Русгшш», К Асмм*. а ««мИм. С    L ГАР.МП., Ф. Иди—цям, Н. Шумупо*А Г. ИбрУчипм, h. МфАб Мус^п, К. Мпиими. 3. Мгса|и, ».    *    Mjtijß», М. М*«««., Е. ПмаЩ. C. hnwwM. в«»*«, Т. Г*ут* h. AüMhnpni«. А. *иЦм. А ОшншЬА* К А»«опф« К. Imi псп. Ф. Пуефев. Г. Ьуе.(ивм, ». 1ЫуцА. Лв-бынтем. С Ь»биб.«дф Г.    А. Нмм|м, М. «шми К I««»I—,. М. ИбрЫфмом ям )вм—ПК new« Адма Сму— МурМПЦГа ! % ввлтсыв вефвты мда адзтвдвр иадврдаи»»р •# д»рии Кузит» Вне ревакто* т. т. ттетэмов те'СИСЧИ: «Халг гфэфтиднии журналист коллфктивк. УЧРЕДИТЕЛЬ: Журналистский коллектив «Халг гаэети».    с РЕДАКСН1АНЫН УНЕАНЫ: I701J9, Камы ш*Ь*рПгБ«{ук Амма пупки, It. ТЕЛЕФОНЛАР: ма'яумп учуй — 9М141, мфоушф — 91-92*37, р«жпам жндмруи муНпсмбямм — 93-34-23, имбпчи радапор - 3E-S1-M. Нчшбфгчт р4Д1ХТбр: 3. РТФЙОРЛУ. «- 93*79*01, имэздвиивлндвф 2100 2100, .. ip ИНДЕКС: 66814 Ч. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14.    А4.1    2345678. . 4 •¿Бакы, «Амрбнчви» меШр«4)етымы* мвтбавси. I Баку, 1КЙвгрвфш1 иншкш вАэсрбвйднвл». V    , 4 ТМРАЖЫ 24530. Спфараш 7540. ;