Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 20, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 20, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ м HOíAM ил. m и», JeHH китаб«БИОГЕЛРИ-ТЗВИ ВЭ БИОФИЗИКИ KHMJA» «Маариф» нэшpиJJaтя профессор 3. Ш. ГараЗевин тибо университетикин тала-бэлэри учун jaздыrы ири Ьэчмли «Биоге]ри-узви ва биофизики ким]а> дарсли* Jинин икинчи Ьиссасини чапдан бурахмышдыр. (Даре-ли]нн оиринчк Ьиссэси 1988-чи илда чап едилиб). Деврумуздэ елмин инкишаф диалектикасы илк нев-бэдэ билик хаЬаларИнин гаршылыглы та'сиринда. сон нэтичэдэ иса ]ени елм саЬасинин ме]дана кэлмэ»-синда взуну костарир. Био-гeJpи-Yзви ва биофизики ким{а да бу чур ]аранмыш Jeни елм саЬалариндэн б»-ридир. О. елкэмиздэ 1960-чы иллэрдэн )сонра хэшак-кул тапмыш ва али мактэб-ларин тадрис планьша сон илларда дахил едилмишдир. Бу {ени елм саЬэси уч классик елмин — гeJpи-yз-ви ким{а. физики ким]а ва биoлoкиJaнын сэрЬэдиндэ ме)дана чыхмышдыр. Али тибб мэктэблэри учун тадрис програмы эсасында {азылмыш бу дэрслик нэ-инки Азэрба|;чан дилиндэ. Ьамчинин Иттифаг миг]а-сында Ьэмин фанлэр узра Ьазырланмыш илк эсэрдир. О, ]ени истигамэтдэ, Jyкcэк елми сэви1{эда шэрЬ едилмиш jeни проблемлэр ва муасир фикирлэрла зэнкин-дир. тБиоге]ри-узви вэ биофизики ким)а»^ дэрсли}инин икинчи Ьиссаси алты фа-сиЛдэн ибаратдир. Онун «Ким{эви термодинамика вэ биоенеркетиканын еле-ментлари» адлы биринчи фэслиндэ термодинВмиканын ганунларынын чанлы об{ект-лэра тэтбигиндэн, инсан ор-ганизминин ачыг систем ними тэсвириндэн, чанлы сис-темлэрдэ чарэ{ан едэн ким- JdBH просеслоряя енеркетяк характерини ачан теряоким-Jaдaн 6ahc едилир. Биоким]ави peaKCHja8a-рын кенетикасынын физи-KH-KHMjaBH эсасларыны ej-ранан «KHMjaBH кинетика» бэЬсинда чанлы организм-да кедан KHMjasH просес-лэрин табиэтина. онлара та сир еден амнллар». хусусила биокаталитик про-сесларэ дайр ма’лумат верилир. МэЬлуллар Ьаггында та’-лима дэрсликдэ нисбэтен чох Jep а]рылмышдыр. Ке-рунур, бу, hap ше]дан аввэл, онунла алагэдардыр ки. оргаиизмии hajar фаали]-]атиндэ маЬлулун ролу сон дарачэ вачибдир. МаЬлул чанлыларын * Ьам харичи. Ьэм да дахили муЬитини тбшкил едир ва hajar про-сеслэри Jaлныз бу муЬит-дэ баш верир. Дэрсли]ин сон фасли коллоид мэЬлуллара ва био-ложи oбJeктлэpин електро-ким]асына hacp олунмуш-дур. Китабын кениш aha-тэ даираси, тохунулан мэ-сэлэлэрин лазыми. елми сэви){ада Ьэлли. . охунаглы дилдэ Jaзылмacы ондан Ьэм да дикэр али мэк-тэб тэлэбэлэринин истифада етмасина имкан Japaдыp. Дэрсликдэ бир сыра хэ-талара да joл верилмишдир. Мэсэлэн. ejHH бирлэшмэ-лэрин тэркибинин Jaзылы-шында вэ Ja ejHH фикирлэ-рин де]илишинда бэ'зэн так-рарлара раст кэлинир. Ша-киллэрин бир чоху aJдын чыхмамышдыр. Дилгам TATblJEB, KHMja елмлэри доктору, профессор, Вагиф САЛМАНОВ, педагожя елмлар нами-зади, досент. TYPKHJ8 Ь8КНМЛ8РИ T84PY68 КЕЧИРЛ8Р И''.танбулдан кэлмиш кэнч Ьэким Эбдулгэдир Бе{укхэтибоглу Азарба{чан Елми Тэдгигат Офталмоло-ки{а Институтунун микро-чэрраЬи{{э Шв'бэсиндэ тач-рубэ кечир. О, коз хэста-ликлэри саЬасинда чалышан Турки{э мутахассислари дэс-тэсинэ дахилдир. Бу мутэ-хэссис.тэрин республика-мызда тэчрубэ кечмэси ба-рэдэ Ьэлэ {арым ил аввэл разылыг элдэ едилмишдир. Бакь! ' офтал.молоХлары мэктэбино Турки{эдэ чох бе{ук мараг кестэрилир. Азэрба{чанын бир сыра алимлэринин вэ илк нев-бэдэ институтуи директору, республика офталмоло-к»{а мэрказинин рэЬбэри профессор Назим Эфэнди-{евин наили{{этлэри тэИчэ елкамизда де{ид, ^хар1^дэ да чохдан ад чыхармыш-дыр. Мэсэлэн, Турки{энин Риза шаЬэринин сакиии Эмирбэ{ Озкунэшин сун’и коз буллурунун кечурул^ маси сапэсиндэ апарылмыш вэ хэстэнин кермэ габи- ли{{этини бэрпа етмиш угурлу операси{адан сонра Н. Эфэнди}ев Турки{эдэки Ьэмкарларындан чохлу тэб-рик алмышдыр. Эбдулгэдир Бе{укхэтиб-оглу Азэринформун мухби-ринэ демишдир: ~ Мэн профессор Эфэн-ди{евин у му МЭН ез шакИрд-Ларина вэ хусусэн мена уракдан га{гы кестэрди{и-на кора она олдугча миннат-дарал^. Мэн тэчрубэ кеч-мак учун дун{анын бир башга шэЬаринэ да кеда билардим. амма Бакыны устун тутдум. Мани биринчи невбэдэ буна севг едэн о олду ки, биз турклэрлэ азэрба{чанлылар арасында дил сэдди {охдур. Биз бир-биримизи чох {ахшы баша душурук. Тэчрубэ кечмэк учун таклиф олунмуш шэрт-лэр да маним-учун мунасиб иди. Japым ил аввэл Турки{а-дэн кэлмиш даЬа уч (м))тал-молог Бакыда, Семашко адына хэстэханада тэкмилг лэшир. (Азаринформ). ССРИ ИДМАН КОМИТЭСИ: «ПУЛУМУ ВЕРИН!..» ССРИ Президенти совет атлет л эринии 1992-чи илда кечирилэчэк олимпи{а о{ун-ларына Ьазырлыгы барада амри HdhaJaT ки. имзала-мышдыр. Лакин бу, гаршыда дуран проблемлэри Ьеч да Налл етмир. Хабар верди{и-миз ними, Иттифагын Идман Комитэси бо{ук чэтинликлэ ССРИ комбндасынын олим-пиадаларда иштиракына наил олмушдур. Лакин Ьазыр-лыгын кечирилмэси. олимпи-{агабагы турнирлэрда гуввэ-Ларин сыианмасы вэ с. учун ХЭрЧЛЭрИ КИМИН 0ДЭ{ЭЧЭ{И Ьэлэ да мэ’лум де{ил. ССРИ Идман Комитэсинин садри И. Русак демишдир: тЭкэр догрудан да но{абрын 20-дэ Идман Комитэсинин Ьесаб-лары дондуруларса, биз мадди чэЬэтдэн богулмуш вэзи{-{этдэ галамагыг». Тэбии ки, идман Ьэйэскар-ларыны олимпи{а командала-рымызын Ьазырлыгы учун на гадар вэсаит лазым олду-гу, марагландырыр. Тэсэввур {аратмаг учун де{эк ки. тэк-чэ дзудочу киши вэ гадын-ларын олимпи{а о{унларына Ьазырлыгына 2 мил{он 547 мин 121 манат совет пулу вэ бундан алава 150 мин 657 доллар лазын калачак. Экар совет иДманчыларыныя 20-дан чох идман нвв\идэ чы-хыш етдиклэринн нэзэра ал-саг. бу гэдэр мэблаги кимин вда{эчэ{и бв{ук шубЬа алтында галыр. Совет адамла- Кьгаын онсуз да агырлашан а{ат шараитн никбинлик ^'чун Ьеч бир асас вермир. Белэликлэ, керунур. ССРИ-нин CHjacH истигаматдэ пар-чаланмасьшдан сонра совет идманы да сон кунлэрини Ja-шамаГдадыр. БЭРАЭТ етвн кунл№и ГШАЩЫЛАР ССРИ Наа1шар Кабянетя ]аныяда Аля Аттестася]а Ко-мясси{асы РаЬяб Ьусс]яояуя санэтшуяаслыг яавпзэдя алнмляк дэрэчасяядая, досент вэ профессор едмя ад-ларыядан мэЬрум олуямасы барада эввэлкя - гарарыяы лагв етиншдяр. Хатырдаш кя, бир гадар эввал Ааэ^ария Респубдя-касы Преаядеятяняя фарма-иы яла она амакдар яячаса-яат хадяян ады да rajnpau-иышдыр. Ьаггыя, эдалэтяя ез JepH-яя тутмасы Ъаияша фзрэЬ-лндяр. Лакяя 10 ял арзяядэ Р. bycejHOsyH Ьабсхаяаларда алдэн кедан сагламлытяы кнм га|тара^7 Ь А В А 20 HOJABP Шэрг ра{онларында {агыш {агачаг, зэиф кулак эсачак. Температур кеча 5—8, кун-дуз 9—14 дарачэ олачаг. Даглыг ра{онларда температур кеча мэнфи 2 дэр0Ч9{э енэчэк, кундуз мусбат 7 дэ-рэчэ{э чатачаг. Бакыда вэ Абшерон Ja-рымадасында Ьава арабир чискин олачаг. Саня{ада 7— 12 метр сур’атлэ шямал вэ шимал-шарг кула{я эсачак. Температур мусбат 10—12 дэрэчэ олачаг. ЧохсаЬэли „Такан“ бирлиЗи ЬАМЫНЫН ИШИНЭ ТЭКАН ВЕРМЭ1Э ЬАЗЫРДЫР! «ТбКЯНВ h»p чур мулкм||8т формялы му-•€СМС8Л«Р8 «БИЗНЕСМЕНЛЭР Y4YH MYhACMEAT УЧОТУ» ■•C8NTN Т9МЛМф бДМр. Мвраглаиаилвр шф фмрф мя'лумат алмаг мста)аилар бу телафоиа заик аура бмларлар: 9S-68’71. ASSOCIATION OF AZERBAIJAN CULTURE IMURG „Симург“ Азарба]чан Мадэни{{эт Ассосиаси{асы КОСТА-РИКА РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЗЭРБА1ЧАН КУНЛЭРИ КЕЧИРМЭ1Э ЬАЗЫРЛАШЫР Ассосиаси|а бу тадбирин самэралм кач* маем учун мухталиф ташкилатлардан, муас-снса ва идаралардан, шир кат лар дан, алача да а|ры-а|ры шахслардан КОСТА-РИКАНЫН ВЭ МЭРКЭЗИ АМЕРИКАНЫН дм|сар алкаларнини ишкузар даираларнни ма* раглаидыра билачак крммарси|а характарли таклифлар топла|ыр. ТЭкМИФЛЭРИНИЗИ КЭЗЛЭ1ИРИК! УНВАНЫМЫЗ: Бакы, Коммунист кучаси, 8, 28-чи отаг |Акадами|аиыи каЬиа бинасы. Эл|азмалары Институту]. Сизи hap кун саат 11-дан 18-дак габул атма|а Ьазырыг. ТЕЛЕФОНУМУЗ: 92*68-30. А38РБ/иЧАИ ХАЛГ БИРЖАСЫ СаЬМДАР 48MMJJ8TN БУТУН МУЛКИЛЭТ ФОРМАЛЫ МУЭССИСЭЛЭРИН РЭНБЭРЛЭРИНЭ, ЬАБЕЛЭ АХБ-иии СЭЬМДАРЫ ОЛМА1АН ХУСУСИ САНИБКАРЛАРА БИЛДИРИР: 1алиыз 1991-чн ил но|абрын 30-дак маЬдуд са|да брокар |арлармнии сатышы качирнлир. Бир брокар |арнннн ио|абрын 6-да качнрилмиш сои ауксноида та1нн олунмуш ги|мотн 320 мми маиатдыр. Саит|абрда АХБ-да бнр брокер |орн ISO мии маната, окт|абрда 210 мни маната иднса, но|абрда бу рагом 320 мин маната чатмыш-дыр. Дакабрда кнм бнлнр, ги|мат нача олачаг... Качнкма|а да|арми1 ВАХТ ГЫЗЫЛДЫРП! Ааарба|чаи Халг Внржасыида брокар |арн capMiJaHNaNH такча а'тибарлы го)улушу да-Jniv Ьам да оиуи саморалн артымыдыр! Брокер |арлари алмаг учун арнэалар бнр-жанын идара ЬаГатнна ашагыдакы унааиа таг-днм ояуймаяыдыр: МОСКВА ПРОСПЕКТИ, 81. Талафоилар: 67-04-61, 66-32-91. АХБ ИДАРЭ НЕЗ'ЭТИ. л.'х i ; i i ¡ аьАЛИнии, MY8CCHC8, Т8ШШАТ, КОНСЕРН, КИЧИИ МУШСв, ACCOCHACNJA - а У': I раЬБвРЛЗРИНИН Н8ВРНН81 ^1991-чи мл ио|абрыи 2А-ДМ дмабрыи 1-дМ(| < Баиы шлЬлрм, Бл|ыя, Красин иучаси, 1*ма S ' |арлашаи «ЛАЛЭ» мабал авикда 40 нрн ААнсир фнрмасыныи нгтнсадн-тнчарат саркнсм качмрмяачак Саркида ранкаранк халг истаЬлакы маллары, ¡атаг, матбах, гонаг отагы учуй даст, санитар-тахники чиЬаэлар, кафал, метлах, газ плитаси, уст ка]имм, обо!, а)'аггабы, арэаг маллары, кичик муассисалара лазым олан канд тасорруфаты маКсулларынын а*малы учун технолоки]а ва с. канмш шакнлда* тагдим олуиачаг. Муассиса ва ташкилатлар бу маллары амак коллективлари учун ала билар. Мутахассислар саат 10.00-дан    13.00-дак, аЬали иса 14.30-дан 18.00*дак • сарки]а кала биларлар. Азарба|ч1и Расдублккасы Ткчарат Наакрлк|к «АБОЛХЕ1ИР ТРУП КОМПАНИ» |ААкснр| «МУНЕЛРЕКЛАМ» АКСИОНЕР ШИРКЭТИ 1 / / I Азарба|чан Распубликасы Халг TahcNiiN Наэирлн|к 22 НЭМРЭЛИ ТЕХ»^ИКИ ПЕШЭ МЭКТЭВИ 1991*—1992-чм даре млк учук ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: ОРТА МаКТЭБИН 11-чиСИНФИНИ БИ-ТИРМИШ КЭНЧЛ0Р АШАГЫДАКЫ ИХТИСАС-ЛАРА 1И10Л0Н0 БИЛ0РЛ0Р: 1. Харрат |иишаатчы|-дулкар. 2. Раиксаэ-суаагчы. 3. Автомобил та'мкри узра чмлиикар. * 4. Автомобил •алаитрмк чилиикарк. 5. Елактрнм газ га|нагчысы-та88акачм. ТаЬсил муддати 1 млдир. Шакмрдлара ai- да 80—110 манат тагауд аарилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН . БУРАХЫЛАН К0НЧЛ0Р АШАГЫДАКЫ ИХТИСАСЛАРА JH-10Л0Н0 БИЛ0РЛ0Р: 1. Гурашдырычы чклмикар. 2. Елактрик газ га|нагчысы. 3. Бору чнлииморм, ботокчу галибчи, ТаЬсил муддати 7,5 а|дыр. Шакирдлара а|да 120—160 манат тагауд аарилир. Моктаба Бакы шаЬаринда даммм паспорт ге|ди]{атыида олан л ар ва алача да раслубли-камызыи ра)оиларыидаи кандаркшла калммш канчлар габул олуиурлар. Шакмрдлара мс-теЬсалат тачрубаси эамаиы газаичый 50 фаизи верилир. ТаЬсил муддати иш стежыне дахил едилир. Канчлар мактабм гуртардыгдан сонра база муессисесн олан Гафгазенержмгураш- * дырма идаресм терефиндеи алкенмн мухталиф шаЬар ва ра|онларына даими мша камдари-лирлар. ЕЬти|ачы оланлара )атагхамада Jap верилир.    _ • М0КТ0Б0 ДАХИЛ ОЛМАГ ИCT0JeHЛ0P АШАГЫДАКЫ С0Н0ДЛ0РИ Т0ГДИМ ЕТМО-ЛИДИРЛ0Р: 1. Директорун адына ариза. 2. ТаЬсил Ьаггында саирд. 3. 086-У намрали формада тмбб ара|ышы.. 4. 3X4 см. алчуда 6 адад фотошакил. 5. Паспорт ва ja Ьарби билет. 6. 1аша|ы1Д |ериидан ара|ыш. Дарслар Азарба)чаи аа рус дмлларммда кечилир. Мактабин уиваиы: Бакы—370149, вНмадлм |аша|ыш саЬаси, Наалол кучаси. 43. Талафои: 76-68-31. Мактаба матромуи «Нафтчилар» станси-¡асындан 12, 113, 220 намрали автобусларла ва 200, 236 намрали маршрут таксмларла кал- м*к влар.    МУДИИШвТ. Амарнка—Сомт бнрм» муксмс9с1мнн АэарбаНаи миям амп м •и'аимар марнмн ТИМ мактвЕИ 1991—1992-нн даре ман унум талава гакулу глан 1ДИу. Мактаба ачзачылыг ша'баси узрагЮ—11-чи синифларм гуртаран от лай аа гызлар габул едилирлар. АаарбаНм Распубштасы Хвяг Та||смм Наз1Юам1м м. Эзизб^оа адыма АМРВАМАН СЭНА« УНИВВВСКТЕТИМИИ МИНКЭЧЕВИР ФИЛИАЛЫ бо« овт ашагыдакы вазкфаварк ту?маг учуй МУСАВИГЭ Е'ЛАИ ВДИР. «ДИЛЛЭРв КАФ1ДГАСЫНА 1. Кафедра мудири — алмлар доктору •а |а алмлар мамизади, профессор; 2. Рус ДИЛИ фоммм узро муаллмм — 1 jop; 3. Бодом торбм)оси фоннм узро баш муал-лнм — 1 jap; «АЛИ РИМЗИЛАТ ВЭ НВСАВЛАМА / ТЕХНИКАСЫв КАФЕДРАСЫНА 1. Кафедра мудмри — алмлар доктору ва ja алмлар мамизадм, досамт; 2. Алн pHjasNjjar фанмм узро алмлар ма-ммзадн, досант — 1 jap; 3. Насаблама тажникасы фаним узра фм-3NKa-pMja3Hjjar алмларм мамизади, добамт — 1 jap. «ФИЗИКА-КИМЗАв КАФЕДРАСЫНА 1. Кафедра мудири — ким|а алмларм мамизадм аа ja доктору, досонт; 2. KNMja фонни узро KMMja олмлори мами-зодм, досонт — 2 jop; досант 0,5 штат — 1 jap; 3. Физика фанни узра физика алмларм намизадм, досант — 2 jap. еИИТИМАИ ФЭНЛЭР» КАФЕДР АСЫНА 1. Кафедра мудмри — техники алмлар доктору во ja наммаодм, досонт. еМУИЭНДИС ГРАФИКАСЫ ВЭ ЛАЗИНЭЛЭНДИРМЭв КАФВДРАСЫНА 1. Кафодра мудири — тахимки алмлар мамизадм аа ja алмлар доктору, досонт; 2. Торсими Ьомдаса ао муЬондмс графмка-сы фоммм yapo — тахимки алмлар иаммзадм, досант — 0,5 штат — 1 jap; ' 3. Назарм механика аа татбиги механика фаиим yapa баш муаллим — 1 jap. Мусабигаини муддати бу а'лан газатда дарч адмламдам бир aj качаиадакдир. Саиадларн та'лимата yjryH дмракторум адына !ааылмыш ариза ила бмрликда бу умва-иа камдармак лазымдыр: Азарба|чан Распубликасы, 374311, Миикачааир шаЬ., Д. Эли]ааа куч. 21. Элааа ма'лумат алмаг учун 3-78-98 иамра-лм талафоила мурачмат атмак олар. МудкркЦат. Азарба|чам Распубликасы Халг ТаНсилк Назкрлк|к АЗЭРБАМАН ТВХНОЛОКИ1А ИНСТИТУТУ а 1992-ч{и илда института габул олунмаг иста] ан абмтури|антларин нааармиа чатдырыр км, yjfyH мхтисаслар узра ашагыдакы *фаилар-дан габул имтаЬаилары аарачаклар; JajMMTM мстаЬсалатларыиын машын ва апа-ратлары. Тохучулуг, ]ункул саиа|а ва маишат хмд-матииин машыи аа аларатлары. Матролоки]а, стандартлашдырма ва маЬ-еулум ка|фи]]атима иазарат ихтисасларыиа: Рм]азм]]ат (шифаЬм). Физика (шифаЬм). Азарба]чаи ja РУЧ) Дилм ва адаби]]ат (]азылы, мнша). Чарак, гамнады, макарон ма'мулатлары во jajHMTM коисомтратларыныи тохнолоки]асы. Гычгыртма истоЬсалатыныи ва шарабчы-лыгым тахмолокм]асы. Субтролик биткилармн тахнолоки]асы. Консаралашдирмаиин тахиолоки|асы. Эт ва ат маЬсулларынын тахнол9ки]асы. Суд ва суд маЬсулларынын таяиолоки|всы. Эрзаг малларыиын амтаашумвслыгы мхти-сасларыиа: Кмм|а (шифаК)«). PMjaanjjaT (]азылы). Ааарба]чам (ва ja рус) дилм ва адабм]]вт Цааылы, инша). Табмм лифларин истаЬсал тахнолокм]всы ва авадаилыглары. Табми аа ким|аам лифларин а]ирилмаси. Парча ва трикотажларыи тахиолоки|асы. Тмкиш ма'мулатларыныи тахмолемм|асы ва конструкси]а олуимасы. Каидам олан мо'мулатлврым тохмолоки|а-сы ва иомструксн]а олунмасы. Га|ри-арзаг малларыиын амтаашунаслыгы ихтисаеларыма: Фнвикв (шифвЬм). Ри]ваи]|ат Овзылы). Ааарбв|чам (ва ja рус) дилм аа адаби{)ат (]ааылы, инша). PHjaaMjjaT, фмаикв ва ким|а имтаЬамлары мусвбмга ммтаЬаиларыдыр ва 5 бал сметами ила гм]матАамдмрмлмр. Ааа^]чам (ва ja рус) дилм аа адабм]|вт нмтаЬаны нее га]ри-мусабмга имтаЬвиы олуб «магбул» ва «rajpM-магбул» кмми ги|матлаи- ИКТ09ЛУГ. . С*й«дл«р Hoj«6p в|ыныи ЭО-дм г*вуя •дилннни, нмт*Ь«ия«р да h»*«*. муддатадм мирмяачагдыр. Мактав мунумалмиаяашдир-ма увуау няа иш1м|мр. кшмм yiwaiAiM*Hi Баиы, мнирвра|вн, h. hvcaiNoa кучаси, 17. Тамфаимг: 41-*9-53t Б1-49>17. Cahap саат 9-дан 19-даи алааа ма'яумат аяа биларснмна.    __ —МУДИИШвТ. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Т^СИСЧИЛвО: АЗ»КАМАН МСПУИМКАСЫ ПКЭМДЕНТИ ДПАРАТЫ ■Ó аХАЛГ Г9ЭЕТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛПаИБИ Еммдиааиая о6щаст1а1Н10-яо11ятнчаснад гааап АаарОМджайской Расяубянин. Учраднтадн! Аммрат Прааицмпа Амрбай джаисиой Раепубяики и журнаянетеинй иояяактм «Халг гааатм». эти««, lAICU UMhVPN, ЛНРМ ПРОСПЯСТИ, 1«. МА'ЯУМАТ V4VH ПЯ1*0ИЯАР: 9»44.П, Наабапя раяапар Т. ьидэров. Чшшл —ммии.яыдыр: 33.00. Ишмшшштппшшпг Ящд«ке 86814 Ч 1 а 3 4 5 6 7 è 9 IÒ 11 12 18 14 В«ш. «Ав6рбв1чея» яэппривтьошя матбаэся Л ;
RealCheck