Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 20, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ м HOíAM ил. m и», JeHH китаб«БИОГЕЛРИ-ТЗВИ ВЭ БИОФИЗИКИ KHMJA» «Маариф» нэшpиJJaтя профессор 3. Ш. ГараЗевин тибо университетикин тала-бэлэри учун jaздыrы ири Ьэчмли «Биоге]ри-узви ва биофизики ким]а> дарсли* Jинин икинчи Ьиссасини чапдан бурахмышдыр. (Даре-ли]нн оиринчк Ьиссэси 1988-чи илда чап едилиб). Деврумуздэ елмин инкишаф диалектикасы илк нев-бэдэ билик хаЬаларИнин гаршылыглы та'сиринда. сон нэтичэдэ иса ]ени елм саЬасинин ме]дана кэлмэ»-синда взуну костарир. Био-гeJpи-Yзви ва биофизики ким{а да бу чур ]аранмыш Jeни елм саЬалариндэн б»-ридир. О. елкэмиздэ 1960-чы иллэрдэн )сонра хэшак-кул тапмыш ва али мактэб-ларин тадрис планьша сон илларда дахил едилмишдир. Бу {ени елм саЬэси уч классик елмин — гeJpи-yз-ви ким{а. физики ким]а ва биoлoкиJaнын сэрЬэдиндэ ме)дана чыхмышдыр. Али тибб мэктэблэри учун тадрис програмы эсасында {азылмыш бу дэрслик нэ-инки Азэрба|;чан дилиндэ. Ьамчинин Иттифаг миг]а-сында Ьэмин фанлэр узра Ьазырланмыш илк эсэрдир. О, ]ени истигамэтдэ, Jyкcэк елми сэви1{эда шэрЬ едилмиш jeни проблемлэр ва муасир фикирлэрла зэнкин-дир. тБиоге]ри-узви вэ биофизики ким)а»^ дэрсли}инин икинчи Ьиссаси алты фа-сиЛдэн ибаратдир. Онун «Ким{эви термодинамика вэ биоенеркетиканын еле-ментлари» адлы биринчи фэслиндэ термодинВмиканын ганунларынын чанлы об{ект-лэра тэтбигиндэн, инсан ор-ганизминин ачыг систем ними тэсвириндэн, чанлы сис-темлэрдэ чарэ{ан едэн ким- JdBH просеслоряя енеркетяк характерини ачан теряоким-Jaдaн 6ahc едилир. Биоким]ави peaKCHja8a-рын кенетикасынын физи-KH-KHMjaBH эсасларыны ej-ранан «KHMjaBH кинетика» бэЬсинда чанлы организм-да кедан KHMjasH просес-лэрин табиэтина. онлара та сир еден амнллар». хусусила биокаталитик про-сесларэ дайр ма’лумат верилир. МэЬлуллар Ьаггында та’-лима дэрсликдэ нисбэтен чох Jep а]рылмышдыр. Ке-рунур, бу, hap ше]дан аввэл, онунла алагэдардыр ки. оргаиизмии hajar фаали]-]атиндэ маЬлулун ролу сон дарачэ вачибдир. МаЬлул чанлыларын * Ьам харичи. Ьэм да дахили муЬитини тбшкил едир ва hajar про-сеслэри Jaлныз бу муЬит-дэ баш верир. Дэрсли]ин сон фасли коллоид мэЬлуллара ва био-ложи oбJeктлэpин електро-ким]асына hacp олунмуш-дур. Китабын кениш aha-тэ даираси, тохунулан мэ-сэлэлэрин лазыми. елми сэви){ада Ьэлли. . охунаглы дилдэ Jaзылмacы ондан Ьэм да дикэр али мэк-тэб тэлэбэлэринин истифада етмасина имкан Japaдыp. Дэрсликдэ бир сыра хэ-талара да joл верилмишдир. Мэсэлэн. ejHH бирлэшмэ-лэрин тэркибинин Jaзылы-шында вэ Ja ejHH фикирлэ-рин де]илишинда бэ'зэн так-рарлара раст кэлинир. Ша-киллэрин бир чоху aJдын чыхмамышдыр. Дилгам TATblJEB, KHMja елмлэри доктору, профессор, Вагиф САЛМАНОВ, педагожя елмлар нами-зади, досент. TYPKHJ8 Ь8КНМЛ8РИ T84PY68 КЕЧИРЛ8Р И''.танбулдан кэлмиш кэнч Ьэким Эбдулгэдир Бе{укхэтибоглу Азарба{чан Елми Тэдгигат Офталмоло-ки{а Институтунун микро-чэрраЬи{{э Шв'бэсиндэ тач-рубэ кечир. О, коз хэста-ликлэри саЬасинда чалышан Турки{э мутахассислари дэс-тэсинэ дахилдир. Бу мутэ-хэссис.тэрин республика-мызда тэчрубэ кечмэси ба-рэдэ Ьэлэ {арым ил аввэл разылыг элдэ едилмишдир. Бакь! ' офтал.молоХлары мэктэбино Турки{эдэ чох бе{ук мараг кестэрилир. Азэрба{чанын бир сыра алимлэринин вэ илк нев-бэдэ институтуи директору, республика офталмоло-к»{а мэрказинин рэЬбэри профессор Назим Эфэнди-{евин наили{{этлэри тэИчэ елкамизда де{ид, ^хар1^дэ да чохдан ад чыхармыш-дыр. Мэсэлэн, Турки{энин Риза шаЬэринин сакиии Эмирбэ{ Озкунэшин сун’и коз буллурунун кечурул^ маси сапэсиндэ апарылмыш вэ хэстэнин кермэ габи- ли{{этини бэрпа етмиш угурлу операси{адан сонра Н. Эфэнди}ев Турки{эдэки Ьэмкарларындан чохлу тэб-рик алмышдыр. Эбдулгэдир Бе{укхэтиб-оглу Азэринформун мухби-ринэ демишдир: ~ Мэн профессор Эфэн-ди{евин у му МЭН ез шакИрд-Ларина вэ хусусэн мена уракдан га{гы кестэрди{и-на кора она олдугча миннат-дарал^. Мэн тэчрубэ кеч-мак учун дун{анын бир башга шэЬаринэ да кеда билардим. амма Бакыны устун тутдум. Мани биринчи невбэдэ буна севг едэн о олду ки, биз турклэрлэ азэрба{чанлылар арасында дил сэдди {охдур. Биз бир-биримизи чох {ахшы баша душурук. Тэчрубэ кечмэк учун таклиф олунмуш шэрт-лэр да маним-учун мунасиб иди. Japым ил аввэл Турки{а-дэн кэлмиш даЬа уч (м))тал-молог Бакыда, Семашко адына хэстэханада тэкмилг лэшир. (Азаринформ). ССРИ ИДМАН КОМИТЭСИ: «ПУЛУМУ ВЕРИН!..» ССРИ Президенти совет атлет л эринии 1992-чи илда кечирилэчэк олимпи{а о{ун-ларына Ьазырлыгы барада амри HdhaJaT ки. имзала-мышдыр. Лакин бу, гаршыда дуран проблемлэри Ьеч да Налл етмир. Хабар верди{и-миз ними, Иттифагын Идман Комитэси бо{ук чэтинликлэ ССРИ комбндасынын олим-пиадаларда иштиракына наил олмушдур. Лакин Ьазыр-лыгын кечирилмэси. олимпи-{агабагы турнирлэрда гуввэ-Ларин сыианмасы вэ с. учун ХЭрЧЛЭрИ КИМИН 0ДЭ{ЭЧЭ{И Ьэлэ да мэ’лум де{ил. ССРИ Идман Комитэсинин садри И. Русак демишдир: тЭкэр догрудан да но{абрын 20-дэ Идман Комитэсинин Ьесаб-лары дондуруларса, биз мадди чэЬэтдэн богулмуш вэзи{-{этдэ галамагыг». Тэбии ки, идман Ьэйэскар-ларыны олимпи{а командала-рымызын Ьазырлыгы учун на гадар вэсаит лазым олду-гу, марагландырыр. Тэсэввур {аратмаг учун де{эк ки. тэк-чэ дзудочу киши вэ гадын-ларын олимпи{а о{унларына Ьазырлыгына 2 мил{он 547 мин 121 манат совет пулу вэ бундан алава 150 мин 657 доллар лазын калачак. Экар совет иДманчыларыныя 20-дан чох идман нвв\идэ чы-хыш етдиклэринн нэзэра ал-саг. бу гэдэр мэблаги кимин вда{эчэ{и бв{ук шубЬа алтында галыр. Совет адамла- Кьгаын онсуз да агырлашан а{ат шараитн никбинлик ^'чун Ьеч бир асас вермир. Белэликлэ, керунур. ССРИ-нин CHjacH истигаматдэ пар-чаланмасьшдан сонра совет идманы да сон кунлэрини Ja-шамаГдадыр. БЭРАЭТ етвн кунл№и ГШАЩЫЛАР ССРИ Наа1шар Кабянетя ]аныяда Аля Аттестася]а Ко-мясси{асы РаЬяб Ьусс]яояуя санэтшуяаслыг яавпзэдя алнмляк дэрэчасяядая, досент вэ профессор едмя ад-ларыядан мэЬрум олуямасы барада эввэлкя - гарарыяы лагв етиншдяр. Хатырдаш кя, бир гадар эввал Ааэ^ария Респубдя-касы Преаядеятяняя фарма-иы яла она амакдар яячаса-яат хадяян ады да rajnpau-иышдыр. Ьаггыя, эдалэтяя ез JepH-яя тутмасы Ъаияша фзрэЬ-лндяр. Лакяя 10 ял арзяядэ Р. bycejHOsyH Ьабсхаяаларда алдэн кедан сагламлытяы кнм га|тара^7 Ь А В А 20 HOJABP Шэрг ра{онларында {агыш {агачаг, зэиф кулак эсачак. Температур кеча 5—8, кун-дуз 9—14 дарачэ олачаг. Даглыг ра{онларда температур кеча мэнфи 2 дэр0Ч9{э енэчэк, кундуз мусбат 7 дэ-рэчэ{э чатачаг. Бакыда вэ Абшерон Ja-рымадасында Ьава арабир чискин олачаг. Саня{ада 7— 12 метр сур’атлэ шямал вэ шимал-шарг кула{я эсачак. Температур мусбат 10—12 дэрэчэ олачаг. ЧохсаЬэли „Такан“ бирлиЗи ЬАМЫНЫН ИШИНЭ ТЭКАН ВЕРМЭ1Э ЬАЗЫРДЫР! «ТбКЯНВ h»p чур мулкм||8т формялы му-•€СМС8Л«Р8 «БИЗНЕСМЕНЛЭР Y4YH MYhACMEAT УЧОТУ» ■•C8NTN Т9МЛМф бДМр. Мвраглаиаилвр шф фмрф мя'лумат алмаг мста)аилар бу телафоиа заик аура бмларлар: 9S-68’71. ASSOCIATION OF AZERBAIJAN CULTURE IMURG „Симург“ Азарба]чан Мадэни{{эт Ассосиаси{асы КОСТА-РИКА РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЗЭРБА1ЧАН КУНЛЭРИ КЕЧИРМЭ1Э ЬАЗЫРЛАШЫР Ассосиаси|а бу тадбирин самэралм кач* маем учун мухталиф ташкилатлардан, муас-снса ва идаралардан, шир кат лар дан, алача да а|ры-а|ры шахслардан КОСТА-РИКАНЫН ВЭ МЭРКЭЗИ АМЕРИКАНЫН дм|сар алкаларнини ишкузар даираларнни ма* раглаидыра билачак крммарси|а характарли таклифлар топла|ыр. ТЭкМИФЛЭРИНИЗИ КЭЗЛЭ1ИРИК! УНВАНЫМЫЗ: Бакы, Коммунист кучаси, 8, 28-чи отаг |Акадами|аиыи каЬиа бинасы. Эл|азмалары Институту]. Сизи hap кун саат 11-дан 18-дак габул атма|а Ьазырыг. ТЕЛЕФОНУМУЗ: 92*68-30. А38РБ/иЧАИ ХАЛГ БИРЖАСЫ СаЬМДАР 48MMJJ8TN БУТУН МУЛКИЛЭТ ФОРМАЛЫ МУЭССИСЭЛЭРИН РЭНБЭРЛЭРИНЭ, ЬАБЕЛЭ АХБ-иии СЭЬМДАРЫ ОЛМА1АН ХУСУСИ САНИБКАРЛАРА БИЛДИРИР: 1алиыз 1991-чн ил но|абрын 30-дак маЬдуд са|да брокар |арлармнии сатышы качирнлир. Бир брокар |арнннн ио|абрын 6-да качнрилмиш сои ауксноида та1нн олунмуш ги|мотн 320 мми маиатдыр. Саит|абрда АХБ-да бнр брокер |орн ISO мии маната, окт|абрда 210 мни маната иднса, но|абрда бу рагом 320 мин маната чатмыш-дыр. Дакабрда кнм бнлнр, ги|мат нача олачаг... Качнкма|а да|арми1 ВАХТ ГЫЗЫЛДЫРП! Ааарба|чаи Халг Внржасыида брокар |арн capMiJaHNaNH такча а'тибарлы го)улушу да-Jniv Ьам да оиуи саморалн артымыдыр! Брокер |арлари алмаг учун арнэалар бнр-жанын идара ЬаГатнна ашагыдакы унааиа таг-днм ояуймаяыдыр: МОСКВА ПРОСПЕКТИ, 81. Талафоилар: 67-04-61, 66-32-91. АХБ ИДАРЭ НЕЗ'ЭТИ. л.'х i ; i i ¡ аьАЛИнии, MY8CCHC8, Т8ШШАТ, КОНСЕРН, КИЧИИ МУШСв, ACCOCHACNJA - а У': I раЬБвРЛЗРИНИН Н8ВРНН81 ^1991-чи мл ио|абрыи 2А-ДМ дмабрыи 1-дМ(| < Баиы шлЬлрм, Бл|ыя, Красин иучаси, 1*ма S ' |арлашаи «ЛАЛЭ» мабал авикда 40 нрн ААнсир фнрмасыныи нгтнсадн-тнчарат саркнсм качмрмяачак Саркида ранкаранк халг истаЬлакы маллары, ¡атаг, матбах, гонаг отагы учуй даст, санитар-тахники чиЬаэлар, кафал, метлах, газ плитаси, уст ка]имм, обо!, а)'аггабы, арэаг маллары, кичик муассисалара лазым олан канд тасорруфаты маКсулларынын а*малы учун технолоки]а ва с. канмш шакнлда* тагдим олуиачаг. Муассиса ва ташкилатлар бу маллары амак коллективлари учун ала билар. Мутахассислар саат 10.00-дан    13.00-дак, аЬали иса 14.30-дан 18.00*дак • сарки]а кала биларлар. Азарба|ч1и Расдублккасы Ткчарат Наакрлк|к «АБОЛХЕ1ИР ТРУП КОМПАНИ» |ААкснр| «МУНЕЛРЕКЛАМ» АКСИОНЕР ШИРКЭТИ 1 / / I Азарба|чан Распубликасы Халг TahcNiiN Наэирлн|к 22 НЭМРЭЛИ ТЕХ»^ИКИ ПЕШЭ МЭКТЭВИ 1991*—1992-чм даре млк учук ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: ОРТА МаКТЭБИН 11-чиСИНФИНИ БИ-ТИРМИШ КЭНЧЛ0Р АШАГЫДАКЫ ИХТИСАС-ЛАРА 1И10Л0Н0 БИЛ0РЛ0Р: 1. Харрат |иишаатчы|-дулкар. 2. Раиксаэ-суаагчы. 3. Автомобил та'мкри узра чмлиикар. * 4. Автомобил •алаитрмк чилиикарк. 5. Елактрнм газ га|нагчысы-та88акачм. ТаЬсил муддати 1 млдир. Шакмрдлара ai- да 80—110 манат тагауд аарилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН . БУРАХЫЛАН К0НЧЛ0Р АШАГЫДАКЫ ИХТИСАСЛАРА JH-10Л0Н0 БИЛ0РЛ0Р: 1. Гурашдырычы чклмикар. 2. Елактрик газ га|нагчысы. 3. Бору чнлииморм, ботокчу галибчи, ТаЬсил муддати 7,5 а|дыр. Шакирдлара а|да 120—160 манат тагауд аарилир. Моктаба Бакы шаЬаринда даммм паспорт ге|ди]{атыида олан л ар ва алача да раслубли-камызыи ра)оиларыидаи кандаркшла калммш канчлар габул олуиурлар. Шакмрдлара мс-теЬсалат тачрубаси эамаиы газаичый 50 фаизи верилир. ТаЬсил муддати иш стежыне дахил едилир. Канчлар мактабм гуртардыгдан сонра база муессисесн олан Гафгазенержмгураш- * дырма идаресм терефиндеи алкенмн мухталиф шаЬар ва ра|онларына даими мша камдари-лирлар. ЕЬти|ачы оланлара )атагхамада Jap верилир.    _ • М0КТ0Б0 ДАХИЛ ОЛМАГ ИCT0JeHЛ0P АШАГЫДАКЫ С0Н0ДЛ0РИ Т0ГДИМ ЕТМО-ЛИДИРЛ0Р: 1. Директорун адына ариза. 2. ТаЬсил Ьаггында саирд. 3. 086-У намрали формада тмбб ара|ышы.. 4. 3X4 см. алчуда 6 адад фотошакил. 5. Паспорт ва ja Ьарби билет. 6. 1аша|ы1Д |ериидан ара|ыш. Дарслар Азарба)чаи аа рус дмлларммда кечилир. Мактабин уиваиы: Бакы—370149, вНмадлм |аша|ыш саЬаси, Наалол кучаси. 43. Талафои: 76-68-31. Мактаба матромуи «Нафтчилар» станси-¡асындан 12, 113, 220 намрали автобусларла ва 200, 236 намрали маршрут таксмларла кал- м*к влар.    МУДИИШвТ. Амарнка—Сомт бнрм» муксмс9с1мнн АэарбаНаи миям амп м •и'аимар марнмн ТИМ мактвЕИ 1991—1992-нн даре ман унум талава гакулу глан 1ДИу. Мактаба ачзачылыг ша'баси узрагЮ—11-чи синифларм гуртаран от лай аа гызлар габул едилирлар. АаарбаНм Распубштасы Хвяг Та||смм Наз1Юам1м м. Эзизб^оа адыма АМРВАМАН СЭНА« УНИВВВСКТЕТИМИИ МИНКЭЧЕВИР ФИЛИАЛЫ бо« овт ашагыдакы вазкфаварк ту?маг учуй МУСАВИГЭ Е'ЛАИ ВДИР. «ДИЛЛЭРв КАФ1ДГАСЫНА 1. Кафедра мудири — алмлар доктору •а |а алмлар мамизади, профессор; 2. Рус ДИЛИ фоммм узро муаллмм — 1 jop; 3. Бодом торбм)оси фоннм узро баш муал-лнм — 1 jap; «АЛИ РИМЗИЛАТ ВЭ НВСАВЛАМА / ТЕХНИКАСЫв КАФЕДРАСЫНА 1. Кафедра мудмри — алмлар доктору ва ja алмлар мамизадм, досамт; 2. Алн pHjasNjjar фанмм узро алмлар ма-ммзадн, досант — 1 jap; 3. Насаблама тажникасы фаним узра фм-3NKa-pMja3Hjjar алмларм мамизади, добамт — 1 jap. «ФИЗИКА-КИМЗАв КАФЕДРАСЫНА 1. Кафедра мудири — ким|а алмларм мамизадм аа ja доктору, досонт; 2. KNMja фонни узро KMMja олмлори мами-зодм, досонт — 2 jop; досант 0,5 штат — 1 jap; 3. Физика фанни узра физика алмларм намизадм, досант — 2 jap. еИИТИМАИ ФЭНЛЭР» КАФЕДР АСЫНА 1. Кафедра мудмри — техники алмлар доктору во ja наммаодм, досонт. еМУИЭНДИС ГРАФИКАСЫ ВЭ ЛАЗИНЭЛЭНДИРМЭв КАФВДРАСЫНА 1. Кафодра мудири — тахимки алмлар мамизадм аа ja алмлар доктору, досонт; 2. Торсими Ьомдаса ао муЬондмс графмка-сы фоммм yapo — тахимки алмлар иаммзадм, досант — 0,5 штат — 1 jap; ' 3. Назарм механика аа татбиги механика фаиим yapa баш муаллим — 1 jap. Мусабигаини муддати бу а'лан газатда дарч адмламдам бир aj качаиадакдир. Саиадларн та'лимата yjryH дмракторум адына !ааылмыш ариза ила бмрликда бу умва-иа камдармак лазымдыр: Азарба|чан Распубликасы, 374311, Миикачааир шаЬ., Д. Эли]ааа куч. 21. Элааа ма'лумат алмаг учун 3-78-98 иамра-лм талафоила мурачмат атмак олар. МудкркЦат. Азарба|чам Распубликасы Халг ТаНсилк Назкрлк|к АЗЭРБАМАН ТВХНОЛОКИ1А ИНСТИТУТУ а 1992-ч{и илда института габул олунмаг иста] ан абмтури|антларин нааармиа чатдырыр км, yjfyH мхтисаслар узра ашагыдакы *фаилар-дан габул имтаЬаилары аарачаклар; JajMMTM мстаЬсалатларыиын машын ва апа-ратлары. Тохучулуг, ]ункул саиа|а ва маишат хмд-матииин машыи аа аларатлары. Матролоки]а, стандартлашдырма ва маЬ-еулум ка|фи]]атима иазарат ихтисасларыиа: Рм]азм]]ат (шифаЬм). Физика (шифаЬм). Азарба]чаи ja РУЧ) Дилм ва адаби]]ат (]азылы, мнша). Чарак, гамнады, макарон ма'мулатлары во jajHMTM коисомтратларыныи тохнолоки]асы. Гычгыртма истоЬсалатыныи ва шарабчы-лыгым тахмолокм]асы. Субтролик биткилармн тахнолоки]асы. Консаралашдирмаиин тахиолоки|асы. Эт ва ат маЬсулларынын тахнол9ки]асы. Суд ва суд маЬсулларынын таяиолоки|всы. Эрзаг малларыиын амтаашумвслыгы мхти-сасларыиа: Кмм|а (шифаК)«). PMjaanjjaT (]азылы). Ааарба]чам (ва ja рус) дилм ва адабм]]вт Цааылы, инша). Табмм лифларин истаЬсал тахнолокм]всы ва авадаилыглары. Табми аа ким|аам лифларин а]ирилмаси. Парча ва трикотажларыи тахиолоки|асы. Тмкиш ма'мулатларыныи тахмолемм|асы ва конструкси]а олуимасы. Каидам олан мо'мулатлврым тохмолоки|а-сы ва иомструксн]а олунмасы. Га|ри-арзаг малларыиын амтаашунаслыгы ихтисаеларыма: Фнвикв (шифвЬм). Ри]ваи]|ат Овзылы). Ааарбв|чам (ва ja рус) дилм аа адаби{)ат (]ааылы, инша). PHjaaMjjaT, фмаикв ва ким|а имтаЬамлары мусвбмга ммтаЬаиларыдыр ва 5 бал сметами ила гм]матАамдмрмлмр. Ааа^]чам (ва ja рус) дилм аа адабм]|вт нмтаЬаны нее га]ри-мусабмга имтаЬвиы олуб «магбул» ва «rajpM-магбул» кмми ги|матлаи- ИКТ09ЛУГ. . С*й«дл«р Hoj«6p в|ыныи ЭО-дм г*вуя •дилннни, нмт*Ь«ия«р да h»*«*. муддатадм мирмяачагдыр. Мактав мунумалмиаяашдир-ма увуау няа иш1м|мр. кшмм yiwaiAiM*Hi Баиы, мнирвра|вн, h. hvcaiNoa кучаси, 17. Тамфаимг: 41-*9-53t Б1-49>17. Cahap саат 9-дан 19-даи алааа ма'яумат аяа биларснмна.    __ —МУДИИШвТ. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Т^СИСЧИЛвО: АЗ»КАМАН МСПУИМКАСЫ ПКЭМДЕНТИ ДПАРАТЫ ■Ó аХАЛГ Г9ЭЕТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛПаИБИ Еммдиааиая о6щаст1а1Н10-яо11ятнчаснад гааап АаарОМджайской Расяубянин. Учраднтадн! Аммрат Прааицмпа Амрбай джаисиой Раепубяики и журнаянетеинй иояяактм «Халг гааатм». эти««, lAICU UMhVPN, ЛНРМ ПРОСПЯСТИ, 1«. МА'ЯУМАТ V4VH ПЯ1*0ИЯАР: 9»44.П, Наабапя раяапар Т. ьидэров. Чшшл —ммии.яыдыр: 33.00. Ишмшшштппшшпг Ящд«ке 86814 Ч 1 а 3 4 5 6 7 è 9 IÒ 11 12 18 14 В«ш. «Ав6рбв1чея» яэппривтьошя матбаэся Л ;