Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 20, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 20, 1991, Baku, Azerbaijan WEcm I - A3SPEAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫИЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИ1АСИ ГЭЗЕТИ ф Бсасы IBlB-iy илдэ го- I Nt 221 (21595) ф Чоршямбо, 20 ио)а6р 1991-ми ил. 9 ]улмушдур. 1 Гм|мотм 10 rinm (обуио умум 0,5 голмк). харичи ьэмвэтэнлэрэ IHYPA4HOT Мэн эслэн Азэрба]чандан олан, Ьазырда республикамызын^вэ Йттифагын Ьудудла-рындан кэнарда—Гэрб вэ Шэр ----эрг    елкэлэрин- дэ ]аша]ан, мухтэлиф нэсиллэрэ, миллэт-лэрэ вэ дини е’тигадлара мэнсуб адамла-рын Ьамысына мурачиэт едирэм. Сиз мухтэлиф сэбэблэр узундэн кедиб-синиз — ними даЬа ]ахшы hэJaт ахтармаг учун, ними гоЬумларынд вэ Jaxын адам-ларына говушмаг учун, ними дэ мевчуд си]аси режимлэ разы олмадыгына кврэ. Лени JaшaJыш Jepлэpиндэ талелэриниз Ьеч дэ eJни чур oлмaJыб: киминсэ бэхти чох, киминки исэ аз кэтириб. Анчаг умид-варам ки, Ивисы шэраитдэ олурса-олсун, сиз догулуб бо^-баша чатдыгыныз ди]ары. унутмамысыныз, чунки о. Ьамыныз учун догма олмуш вэ догма олараг галыр. Азэрба]чан па]тахтында догуланлар исэ бу мэгрур кэламы чэтин ки, унутмуш ол-сунлар: «Бакылы адланан хусуси бир бирлик вардыр». Бу кэламын эдалэтли ол-дугуйу hэJaт взу сынагдан чыхармышдыр. ИcтэJиpэм билэсиниз ки, Aз9pбaJчaн сизи унутма]ыб. Ьазырда Ьансы влкэлэр-дэ ^шамаларындан асылы олма]араг бу-тун Ьэмвэтэнлэримизэ ]урдумузун мэдэ-ниJJэтинэ, эн’энэлэринэ, адэтлэринэ вер-диклэри бе]ук теЬфэ]э керэ миннэтдарыг. Бу теЬфэсиэ ди]арымызын бэнзэpcизлиJи мумкун олмазды. Бу бэнзэрсизлик Бакынын вэ бакылы-ларын зсарактериндэ, хусуси]]этлэриндэ чох aJдын бир шэкилдэ экс олунмушдур. Бакы Ьэм бизим шэЬэримиз, Ьэм дэ си|зин шэЬэринйздир. Бизим вэ сизин ушаглыг, кэнчлик, мэЬэббэт, нaилиJJэтлэp у ШД1 У1041 ,    wyuvwwv.,    ••—.....-----1г вэ мэЬрумиИэтлэр шэЬэримиз. Ьэ]атыны- .    -    *____ ,______   ..»knnlln    Anp    TTt_f зын jaлныз бир Ьиссэси бу шэЬэрлэ баглы олса да, о сизин гэлбиниздэ из rojMaJa бил-мэзди, чунки эсл Ьисслэриниз вэ керчэк-ли]иниз онунла баглыдыр. Виз кэдэрлэ-нирик, чунки сизсиз па^ахтымызын ган  ппяпп 1/ОЛО TtnOTflwfi Лакин худаЬафизлэшмэк Ьэмишэлик а]-рылмаг демэк де]ил. Чох истэрдик ки, сиз Бакыны — онун гэдим дашларыны. ]а-шыллыга бурунмуш ]амачларыны, гыз-мар ]а]ыны вэ сэрин хэзри кулэ]ини, гэдим мугамларын гэлбохша]ан тэранэлэ-рини, диалектлэрин вэ ' лэЬчэлэрин зэн-киили]ини нэинки хатырла]асыныз, чох ]ахшы оларды ки, узагда олсаныз да Ьа-зырда ез тарихинин печ дэ эн ¿ахшы девр-лэрини кeчиpмэJэн республиканын мэдэни]-]этинин, игтиcaдиJJaтынын инкишафына кемэк едэ билэсиниз. Зэннимче, бу чэтин деврлэрин тезликлэ арадан галдырылмасына кемэк едэ билэн мэдэни вэ игтисади бирликлэр ¿аратмаг вахты чатмышдыр. Эзиз харичи Ьвмвэтэнлэримиз, истэ]и-рик ки, республикада кечирилэн бе]нэдг халг фестивалларда, конгреслэрдэ, сим-поэиумларда иштирак едэсиниз. Елэ олсун ки, Азэрба]чанда бо]а-баша чатмыш кер-кэмли мздэниJJэт хадимлэринин сэнэти илэ бир вахтлар олдугу кими, ]енэ дэ фэ-рэЬлэнэк вэ бу сэнэти алгышла]аг. Го] кэ-лэчэк мэчлислэр барэдэ сифаришлэримиэ-дэ, арахцдырмаларымызда Ьэмин ла]иЬа-лэрин даЬа чох бэЬрэ вермэси учун сизин эмэли цде]аларыныз, тэклйфлэриниз дэ олсун. Бизэ гонаг кими ]ох, ез евинизэ кэл-дн]иниз кими, кэлнн. Бутун бу муддэт эр-зиндэ бура сизин дэ евиниз олараг гал-мышдыр. Бу евдэ сизи нэ исэ тээччуб-лэндирэчэк, бэлкэ дэ кэдэрлэндирэчэкдир, анчаг зэннимчэ,, Ьэм дэ фэрэЬлэндирэчэк-дир. Чунки девлэт истиглалиДОэтини е’лан етмиш Азэрба]чан ез тарихинин ]ени мэр-Ьэлэсинэ — бутун Ьэ]ат саЬэлэрннин де-мократиклэшмэси, дун]а сивилкэаси]асы-на говушмаг мэрЬэлэсинэ гэдэм го]ур. А39РВАШН РЕСПШИКАСЫНЫН чэнаб А]аз МУТЭЛЛИБОВ А Ьермэтли чэнаб Азэрба]чан Президенти! «HoBOJe PyccKoje слово» гэзети Совет Иттифагынын вэ республиканын Ьудудла-рындан кэнарда ]аша]ан Азэрба|чан вэ элэлхусус Бакы мэншэли харичи Ьэмвэтэн- лэрэ Сизин мурачиэтинизи дэрч етмишдир. Ьазырда АБШ-да вэ о чумлэдэн HJy- Лоркда JamaJaH ]узлэрлэ аилэнин кечми-ши Бакы илэ гырылмаз сурэтдэ баглы дыр вэ онлар бу шэЬэри Ьэмишэлик тэрк 10Л едэркэн гэлблэринин бир парчасыны Хэ-зэрин саЬилиндэ roJy6 кедиблэр. Бали, биз Бакыны хатырла]ырыг. Бир чохумузун эн ]ахшы иллэри бурада кечиб, биз бурада 6eJyMym, охумуш, ишлэмиш, Ьэ]аты дэрк етмишик. Бэли, биз Бакыны севирднк. Онун 6eJ-нэлмилэлчили]и шуарларда де]ил. Ьэги-гэтдэ иди. Бу шэЬэрдэ милли эламэтлэр аввэлки деврлэрдэ дэ достлуг учун Ьеч заман ме’]ар олмамышдыр. Тэсадуфи де]ил ки Бакыдан кутлэви дэ]ишикликлэр девру кечирир. О. девлэт НСтИглалиМэтини «’лан етмишдир. Ннай-маг истэрдик кн. бу, республиканын тари-хиндэ эламэтдар мэрЬэлэ, эсл демократи-]а, Ьуманизм, бе]нэлхалг Ьугуг иормала-рына Ьермэт принсиплэринии гэрарлаш-масы истигамэтиндэ денуш магамы ола-чагдыр. Чэнаб Президент! Ьансы миллэтэ мэнсуб олмагымыздан асылы олма]араг Ъа-мымыз кейнэ Бакы эн'энэлэрини гору]уб сахла]ырыг, гэлблэримиз самими достлуг учун ачыгдыр. Сиз бизи эмэли диалога чагырырсыныз — биз Иазырыс. Сиз бизи гонаг дэ’вэт едирсиниз — чох саг олун! Билирик ки. бизи меЪрибан гэбул кезлэ-]ир. Сиз истэрдиниз ки, республиканын мэдэни]]этинин вэ игтисадиМатынын инки шафына кемэк едэк. Эминик ки, бу саЬэ- дэ коллектив тэчрубэмиз Бакы]а ]ахшы кемэк едэ билэр. Бела Иесаб едэк ки, мэк- муЬачирэт Совет Иттифагынын башга jep-лэринэ нисбэтэн кеч башланды. Лакин бу Нармэтлэ: Alai МУТЭЛЛИБОВ муЬачирэт башланды вэ инди]эдэк ара вермир. Чох тээссуф ки, сон ики илдэ Азэрба]-чандан кедэн адамлар тэкчэ гэдим гала диварларыны вэ дэнизкэнары паркын хи-]абанларыны де]ил, Ъэм дэ кезэл шэЬэрин кучэлэрини 2|ола(г-золаг етмиш танклары, кечэ кешикчилэринин ньллы чэкмэлэри-нин вэ евлэримизин диварларында сагал-маз излэр го]ан автомат атэшлэринин сэ-сини хатырла]ырлар. Ьэ]атын ачы реал-лыглары белэдир. Биз Ьэр ше]дэн чох ар-зу едэрдик ки, Азэрба]чан торпагында вэ Бакыда ]енидэн cynh Ьекм сурсун, динч-лик вэ сабитлик тэбиэтин ез сэхавэтини эсиркэмэди]и бу ди]арда ]аша]ан бутун адамларын эмИн-аманлыгынын е’тибарлы эсасы олсун. Ьазырда Азэрба]чан чох муЬум .си]аси тубунуз Америкада рэгбэтлэ гаршылан мыш вэ мудафиэ олунмушдур. Анчаг сезу ишэ чевирмэкдэн етру Ьэр ики тэрэф биркэ сэ’] кестэрмэлидир, кон-крет тэшкилат иши, муэМэн мадди база лазы м дыр Зэнн едирик ки, элагэлэндирмэ мэгсэди илэ Шу-Лоркда вэ Бакыда игамбткаЬла-ры олан «БакылМ» ассосиаси]асы ]арат-маг мэгсэдэу]гундур. Биз бу идейны кечмиш бакылылар ара сында коллектив музакирэ едиб бэ]энми- шик. Сизэ вэ Сизин шэхсиниздэ Бакынын вэ республиканын бутун сакинлэринэ хош-бэхтлик вэ фираванлыг арзула]ырыг! Мэктубу «Бакылы» ассосиаси]асы HJy-Лорк ше’бэсинин президенти, пешэчэ журналист олан Jbh Сафронски, ше’бэнин вит-се-президенти вэ даЪа 21 узву имзаламыш-д’ыр. Аэлринфо&м* СИТА МОСКВА: ПРЕЗИДЕНТ 'АЛИ СОВСТДв ЧЫХЫШ ЕДЭЧвКДИР влкэ Президенти Михаил Горбачов но]абрын 20-дэ И Али Советиндэ чыхьпп едэчэкдир. Дунай ССРИ Али Совети Иттифаг Шурасыныи невбэти умуми ичла- сында шуранын сэдри Константин Лубенченко бу барэдэ мэ'лумат вермишдир. О. депутатлара билдирмишдир ки. бир кун оввэл Али Советин палаталарынын сэдрлэри CCF    ....... ТИ Президенти илэ керушмушлэр. Па латаный сэдри демишдир: Керушдэ «белэ нэтичэ!э кэлдик ки, бу )ахын-ларда ССРИ Девлэт Банкынын Иттифаг ManHjj9 Назнр- лн]инэ 30 милорд манат кредит вермэси мэсэлэсинин му-закирэ олунмасы илэ элагэдар Президент парламентдэ чыхыш едэчэкдир. Мэ'лум олдугу кими. Президент бу борчун верилмэсини JeHH тэркибли парламентдэн хаЬиш етмишдир». Кезлэнилди]инэ керэ, Михаил Горбачов кунун би-ринчи ]арысында чыхыш едэчэкдир. МУДАФИ9 ТеШКИЛАТЛАРЫНЫН ГАРШЫЛЫГЛЫ еьделиклери СИТА-иын мухбиринэ верилен мэ лумата керэ. кечмиш ССРН-нин суверен девлэтлэринин. о чумлэдэн Есто^ ни]анын 13 мудафиэ тэшкилаты рэЬбэрлэринин мушави-оэси олмушдур. Суверен девлэтлэрин мудафиэ тэшкилат ларынын гаршылыглы еЪдэликлэри Ьаггында мугавилэ Ьазыоланмасы учун komhcchJb JapaTMar гэрара алынмыш _________,    * L    А...ыпаАия тятпкилатын пазырланмасы    •-г-г------------ лью комисси!анын тэркибинэ hap мудафиэ тэшкилатын М “     .         ^(мшааипзтта    ПЯЧЫЛаШПЫ ДЫР. ПО.МИССИJcinDtn    ...    —I   лан 2 нума]эндэ дахнл олачаг. Мушавирэдэ разылашды рылмышдыр ки, мугавилэ Мэркэзнн республика тошки латлары илэ мунасибэтлэринин бутун саЬэлэрини, эн эв вал игтисади вэ Ьугуги саЬэлэри аИатэ едэчэк. Президентлэрин телефон данышыты HojaÓpuH 19-да Ермэнис-тан Президенти JL Тер- Петрос]ан илэ Азэрба^ан Президенти А. Мутэллибов арасында телефон данышы* гы олмушдур. СеЬбэтин кедишиндэ ЕрИ мэнистан Президенти газ кэмэринин ачылмасыны ха-ЬиШ етмиш, Ермэнистан вэ Азэрба]чан али советлэри нума]эндэ Ке]’этлэринин керушлэринин мусбэт ро-луну rejfl етмиш, мустогил йнкишаф ]олуна гэдэм гсф JaH hap ики республика арасында мунасибэтлэрин нормаллашдырылмасы про-сесини тэ’мин етмэк учун JyKcaK C9BHjjaA3 элагэлэри давам етдирмэ1э Ьазыр ол- дугуну билдирмишдир. Азэрба]чан Республика-сынын Президенти rejA етмишдир ки, Ермэнистандан кендэрилэн террорчулар Даглыг Гарабагда тэчавуз-кар Ьэрэкэтлэрэ сон го]-мур. газ кэмэринин кечди]и Газах paJOHynyH кэндлэри-ни атэшэ тууурлар. Бутун бунлар эЬалинин Наглы гэ-зэбинэ сэбэб олур. Мунагишэли одлу нвгтэ-лэрдэ атэши да]андырмаг Ъаггында биркэ бэ]анаты музакирэ етмэк барэдэ разылыг элдэ олунмушдур. Азарба]чан сы Презмдентиихя мэтбуат Республнха- хидмэтн ►- ТАЛЛИНН: МОСКВАДА HYMAjeHfleJIMK 6АГЛАНЫР. СЭФИРЛИК АЧЫЛАЧАГ EcTOHHja харичи ишлэр назиринин эмри илэ Естони-]а Республикасыиын Москвадакы даими нума]эндэлэринин фэалиИэтинэ хитам верилмишдир. Республика Харичи Ишлэр Назирли]и мэтбуат хидмэтинин верди1и мэлумата кврэ, нума]эндэлик эсасында ]ахын вахтларда Eci<)HHja с о-фирли]и ачылачаг. ВИЛНУС: базар гшметлори гувведадир Литва Республикасында ге]ри-иашэ малларыиын ги]-мэт вэ тарифлэринин тэнэимлэнмэсинин ]ени мувэггэти га]дасы гуввэ]э минмишдир. «Республикада тарифлэрин либераллашдырылмасы вэ ги]мэтго]манын танзимлэнмэси Ьаггында» Ьекумэтин гэрарына коро, но-ивоын 19 д^н республика муессисэлэриндэ истеЬсал еди^ лэн маллар, кестэрилэн хидмэтлэр базар ги]мэтлэри илэ сатылыр. - КИШИНЮВ: «РЕСПУБЛИКА» ГвЗЕТИ РЕСПУБЛИКА РвЬБФРЛЖИНИН ФвАЛИЛЭТИ БАРЭДЭ Сосиал-Демократ Парти]асынын «Республика* гэзети Моллова рэЬбэрли]ини кэскин тэнгид етмишдир. Молдо-вада^игтисади ислаЬатын кедишн Ьаггында мэгалэдэ де^ лир- «ислаЬатлар кечирилмэсиндэ республика кечмишССР Иттифагынын башга рекионларындан ил]арым—ики ил кЛи галыр* Эсасэн си]аси музакирэлэрлэ мэшгул ола*Т кери галыр .    «рпмняа    са!ью. Базар игтисади]]аты учун^угуги база ]аратмаг мэгсэди илэ музакирэ]э чЫ^' иямиш!1узлэн артыг ганун ла]иЬэсиндэн ил эрзиндэ ан 5^26 ла&Х “Улмишди^. Ьом дэ бу ла)иЬэлэрин чоху кагыз узэриндэ галыр. ♦- ТБИЛИСИ: МИЛЛИЛвШДИРМв КАГГЫНДА ДАЬА БИР ФОРМАН Куриустаида ССРИ Дахили Ишлэр Назирли]и дэ ХИЛИ гошунларынын эмлакы милли мулки]]эт е лан едил-дикдвн ^ояра республика Президенти Курнустан эрази-дикдви    jr    Pft.nvHflaow    Ьиссэлэри ВО ССРИ сиила" 1емэшвн сэрЬвд гошунлары Ннссэлэри аэ ССРИ Ьэрби Дэниз Донанмасы гуввэлэрн барэсиндэ дэ мува фиг Фэрман имзаламышдыр. Ьэмин ИСРАНЛ ИЛЭ МУНАСИБЭТЛЭР МвЬКЭМЛЭНИР Тэл-Эвивин мэркэзиндэ «Исраил — Азэрба]чан» чэ-' ми]]этйнин эн муасир техника илэ тэчЬиз олунмуш НгамэткаЬы эчылриыщдырд Инди елкэ]э кэлишинин мэгсэдиндэн — истэр ИШ-кузар сэфэр олсун, истэрсэ дэ туризм — асылы олма-]араг бурада распублика-мь!зын Ьэр бир нума]9ИД9-сини гонагпэрвэрликлэ гар-шыла]ырлар. Игамэткапа чэми]]этин рэЬбэри Барри Свирски башчылыг едир. Бу па]ыз кунлэриндэ ра-Ьат игамэткапда ики деэ-лэтин игтисади вэ мэдэни элагэлэринин даЬа да ннки-шаф етдирилмэсиндэ «Азэр-ба]чан — Исраил» вэ «Ис-ранл — Азэрба]чан» чэ-ми]]этлэринии иштиракынын ]ени имканлары ча] суф-рэси этрафында музакирэ олунмушдур. «АзэрбаГчан — Исраил» 43MHjjdTHHiE( сэдри Арон Несис Азэринформун мух-бирн Натан Барскя]э бу барэдэ мэ’лумат верэрэк Тэл-Эвивдэ, Гудсдэ, Ьа]фа-да вэ башга ]ерлэрдэ кечи-рилмиш сэмими керушлэр паггь01да данышмышдыр. Онун • дахнл олдугу совет нчтиман хадимлэринин ну-ма]эндэ hep эти Исраил харями Ишлэр Назирли]и-нин вэ умумдун]а «Сохнут» ]эЬуди акентли]ияин дэ*-вэти ило елкэдэ сэккиз илэ парламентин узвлэри керушмушлэр. Арон Борисович де]ир: — Верилэн имкандан ис-тифадэ едэрэк. Кнессетин узвлэринэ, «Сохнут» Акент-ли]инин лидери\ Симха Де-нитсэ, Тэл-Эвйв Универ-ситетинин м,уэ^лимлэринэ, Ьабелэ гэзетлэр. вэ радио учун мусаЬибэлэримдэ оху-чулара вэ динлэ]ичилэрэ Азэрба]чан, онун тарихи вэ М9дэни]]эти, игтисади]]аты вэ интеллектуал потенсиа-лы Ьаггында сеЬбэт ачдым. Загафгази]а Ьадисэлэри Ьаггында догру-дузкун мэ’-луматлар исэ Ьэм парламентдэ. Ьэм дэ дикэр ке-рушлэр заманы даЬа бе]ук диггэтлэ гаршы ланды. Бурада Ермэннстанын    эрази иддиалары вэ рекиондакы мунагишэнин маля]]эти барэдэ эсл Ьэгигэти, шубЬэ-сиз ки, билмирлэр. О дур ки, А. Б. Несис азэрба]чан-лыларын Гугаркдаи, Ермэ-нистандакы дикэр шэЬэр вэ кэндлэрдэи говулмасы. гон-республнкаяыи Азэр- шу ба]чана гаршы е’лан едил-мэмиш мупарибэ апарма- лэ ДУ1 кун галмышдыр. Гонаглары эя JyKceK сэви]]9дэ гэбул етмишлэр:. онлар Исраил Президенти. наз^рлэри. сы вэ с. барэдэ мухтэлиф ауднтори]аларда дэфэлэр-данышмалы олмуш- г р... Республикамызын иума-]эндэсн кечмиш бакылыларын догма вэтэни нечэ сэмими]-]этлэ хатьфладыгларыны «кекдэрияиц» Бакыдан ол-малары илэ фэхр етдик-лэрнки ев кезу илэ *ер-мушдур. (Аээряяформ). дишырмццу рнилшннин Дф^дунчу свхиидо годим ел сеиетиии ¡вшвд1и устелердем бири до ШоргиЦо Бсбе]еа«дыр. О, в, пешесини иенчлоро Ьееесле .,редир. Кулере ИбреЬимо.е да бу леш.иии сирлериие дерииден ]и|#лонмо|о чвлышыр, еа уствсымын    J^nje лори не ла|игинче вмел едир.    Ибааееуилур. * Усте ее шаиирд — Ш. Бабе|е»а ее К ИбраНимовв.    ф°г°    "»мовуидур Ьэмин сэнэ^э де]нлиР ки. иинэн белэ бутун силаЬ. ьаг»Лы сvпсат нэглиПят васитэлэри. Ьэрби техника, база пяо^вэ лнкэо Ьэрби эмлак республиканын мулкн]]этинз Ìmhd KywctÌh Назирлзр Кабинетинв тапшырылмыш-пыв ки ССРЙ-иин мувафиг девлэт Ьакими)]эти вэ идарэ етмэ оргаилары илэ данышыглара башласын. ДАШКЭНД: . 1ЕНИ ДОВЛОТ bAJPAFU: А1ПАРА ВО ОН ИКИ УЛДУЭ ТОСВИРИ » Но1абрын 18-дэ Дяшкэндин мэркэзиндэ Президент сара!ы узэриндэ езбэкистанын JeHw девлэт ба)рагы alnapa вэ он ики улдуз тэсвири олан учрэнкли oajpar галлыоылмышдыр. Бу. ио1абрын 18-Дэ республика Али Сомтинии сесси1асында девлэт ба]рагы Ьаггында ганун гэбчл олундугдаи сонра баш вермишдир. Али Совет взбэкистан Республикасы Президенти сеч-кнлэоини бу ил декабрын 29-да кечирмэ]и гэрара алмыш-дыр. Республиканын девлэт истиглали]]эти Ьаггында Y^yM-халг референдуму да Ьэмин кунэ тэ ]ин олунмупщур. CeccHja ишини давам етдирир. УКРАЛНА ИЛЭ АЗЭРБАЛЧАН АРАСЫНДА МУГАВИЛЭ KKJEB, 19 но]абр (Укрин-форм—СИТА). Бу кун Ки-¿евдэ Укра1на илэ Азэрба]-чан Республикасы арасында девиэтлэрарасы мунасибэтлэрин эсаслары Ьаггында мугавилэ баглаимышдыр. Сэ- ____- Ч Г.   l.tA А Ш9Ш ^ABAWUtlUU нэди Укра]на Али Советииин Леонид Кравчук “ сэдри вэ Азэрба]чан Республикасыиын Президенти AJa3 Мутэллибов нмзаламышлар. Он ил муддэтинэ баглан-мыш мугавилэдэ де]илир ки, тэрэфлэр бир-бирини суверен девлэтлэр кими    таны- ]ырлар вэ cHjac9T, игтисади]-]ат, мэдэни]]эт, тэЬсил, сэ- hHj]9, еколоки]а, елм, техника. тичарэт саЬэсиндэ, бащга саЬэлэрдэ бэрабэр Ьу-гуглу, гаршылыглы сурэтдэ фа]далы эмэкдашлыгы инкишаф етдирэчэк, гаршылыглы еЬдэликлэрэ вичдан-ла, денмэдон эмэл едэчэк-лэр. Реплика авазина HAJ, JOXCA САМАН ЧЭПY?! Сон вахтлар шика]этчи-лэрин дэ са]ы азалыб. Она керэ Jox ки. ]ахшылыга дотру ирэлилэ]нш вар. Са-дэчэ олараг охучуларымыз се]уб-се]лэнмэкдэн, чох де-]нб, аз кермэкдэн безикиб-лэр. Сез до кэсэрдэн ду-шуб, сэлаЬи]]этли ]олдаш-лар бир аз да лаге]дло-шиб, бу вэ Ja дикэр хырда проблемки белэ дузэлэчэ-]инэ яяам азалыб. Нэ ]ах-шы ки. Ьэлэ-. тукэнмэ]иб, Керунур, Бакы корлар мэк-тэбинин муэллнми Сагибэ Эскэрованы да олан-галан умядя редакся]амыза кэ-тирмишди. , Бир аз зэмаяэдэи, бир аз да яхти]ар саЬяблерин-дэн шяка}этлвнендэн сонра чалан самая текду. Деди ки, буну матазадан алыб, ча] ]еринэ. Ьеч дэмлэмэ]иб тамына да бахма]ыб. Луз грамлыг гутуларын устун-дэ oxyjypyr: «400 немрэли биринчи иев rapa мэхмэ-ри Азэрба]чан ча]ы. Республика Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирли]инин Бакы ча] чэкичи фабрики». Шика]этчяии ]ола салан-дан сонра редакси]амызыя гоншулугундакы    мага за J а к. Дузу, рушаг ки, чамаатын башы-на бу нэ о]ундур кэтири-лир? Амма кетмэдик. Тэч-рубэдэн билирдик ки, фаб-рикин рэЬбэрли]и мин бэЬа-нэ илэ ]ахасыны кэнара чэ- кэчэк вэ бутун кунаЬы 4aJ-бо]нуна ]ых- кетдик. буиун тэса- дуф олдугуна инанмаг ис-’ :. Ики гуту... самая столу му зуи    устунэ тэхми- бир кялограм rapaja ней тэ]ирдик.    .    . чепу дэ биз алан дан сонра е]ни илэ С. Эскэрованын вэзи]]этинэ душдук. Эввэл методик шяка]этчиния кэ-тирди]иян дэ. алдыглары-мнзы да кетуруб 4aJ чэкичи фабрикянЭ кедэк вэ... со- бечэрэнлэрин , , мага чалышачаг. Елэ ча]-бечэрэнлэр дэ сез алтында галма]ачаглар вэ ахырда тэгсиркар ]енэ алычы олачаг. Не]иэк, го] олсун. Амма фабрикдэ чалышанларын вэ узун иллэр шэрэфннэ маЬнылар гошдугумуз ча]-бечэрэнлэримизин нэзэри-иэ чатдырмагы езумузэ борч билирик ки, арха]ын олсунлар, Ьазы рладьеглары ча]дан эввэл-ахыр ез-лэрн дэ ичмэли олачаг л а р. «Халг газета»» диЛет ше’бэся. НЕФТ МУНАРИБЭСИ? ОНУ БИЗ БАШЛАМАМЫШЫГ «Коммерсант» гээетямив соя иемрэсиидэ oxyjypyr «Бэ'зи мо’луматлара керэ Русн]аяыи каким даиралэ- ри Ьэлэ Москва иефт биржа спида икпгш сатшиадэв нефтии ресиублихадаи кааара чупарыдмасмиы гажуи-веричялнк эсасында да]аидыряаг фнкрякдэдир». Руаца телеаязя]асыныи «Вести» хэбэрлвр арограмыида исэ бир нечэ кун мам бу иифориааЦа Б. Лалтсяиа истя-надэн бир нечэ дэфэ тэкрар ад^ямишдир. Мухбяршпм Девлэт План Комятэси сэдряян муавижи Рафш MHP39JEBJ19 телефон секбэти етянждир. Чохлары Азэрба]чан марагланыр ки. езу нефт ра ]ону олдугу Ьалда нэ учун рекнонлардан иефт алыр? Мэ’лумдур ни, Ба башга — ёввэлчэдэн багланмыш разылыга керэ Руси]а бу ил республикамыэа 3 мил]ои тон нефт кендэрмэли иди. — де]э    Рафнг Мирзэ]ев сеЬбэтэ баш лады. — Иядн-]эдэк республикамья орэ-дан чэми 1.5 мял]он тон нефт алмышдыр. Но]эбрыи 1-дэн исэ Грозны — Бакы нефт кэмэри илэ бирчэ грам да нефт кэлмир. — Дединиз ки. раэылаш-ма]а керэ бу илин соиуна-дэк Руси]а бизэ 3 мнл]ои тон нефт вермэля иди. Бас борчун галаи Ьиссэси нечэ олачаг? . — Руси]а учуй бу елэ бир проблем де]юг> Дэ’ни онлар борчлу гжлдыглары нефтии эвэзини кеЬнэ пО* мэтлэ. ]э’ни гэпик-гурушла да эдэ]э бялэрлэр. — Демэля. Азэрба]чанла Руси]а арасында нефт му-Ьарибэсинин башлаидыгы-ны, гаршылыглы игтисади элагэлэрии позулдутуну ку-^ май етмэ]э эсас аар. — Бу барэдэ гэги Фякяр се]лэмэк    чэтняднр. Чунки Ьазырда    Pycaja Ьекумети илэ нефт тичарэти caha-сяядэ ]ени мугавилэ Ьазыр-ланыр.    Ьэмин    мугавилэ]э керэ    Руси]а    А»рба]чана 4 мил]он тон нефт вэрмэли-дкр. Эвэзиндэ республя-камыз    онларэ    3 мил]он той ]арым    иефт    мэЬсуллары кендэречэк. Бу севдэлэшмэнин республикамыэа нэ дэрэчэдэ сэрфели    олдугу ну е]рэи- мэк учун    Азэрба]чак Рес публикасы Девлэт 4аяачаг Комятэси илэ влага сах-ладиг.    Э] рэндикл эрим ив буялардыр: ’ кыдакы нефта]ырма завод-ларынын эн гыса муддэтэ белэ бош да]анмасы игти-сади]]атымыза кулли миг-дар да ээрэр вура билэр. be' мин муэссисэлэр вал]ута илэ алынмыш муасир ава-данлыгларла тэчЬиз едил-мишдир. Масел эн, Руси]а-дан алдыгымыа 4 мил]он той нефт Ьэмин заводларда беизинэ. дизел ]дначагына во дикэр ги]мэтли мэЬсул-лара чеврнлир. PycnJaJa кэядэрэчэ]имиэ 3 мил]он 500 мин той суртку ]агы исэ ]алныэ Бакы нефтнндэн алыныр. Республикамыэдан кэнара бензин верилмир. Суртку ]аглары исэ сэрфэли пг]мэтлэрэ сатылыр. РусЦ-]адан нефт алынмасынын башлыча сэбэби бир дэ он да дыр ки. Ьэмин нефтин) тэркибиндэ бензииин фаи эи даЬа чохдур. Белэлик-лэ, бу севдэлэшмэ респуб-лякамызыя игтисадн]]аты-на ]алныз хе]ир верэ билэр. Салар АСЛАНОВ, «Халг газета» ижн мухбмри. ;
RealCheck