Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 19, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ i* ной» W1-W. ия. НС 227 тт Бакы Пмонвряар ва Мектаблмлар Сара]ы. Республика najTaxtwHWH минлерла каик сакиии бурада мухталмф пеша вардишларина |И)аланир, мусиги ва сэнэт дум)асына овушур. Исте'дад ва габилмматмми илк дафа capajbiH дэрнакларинда кастармиш каркамли алм адамлары, рассамлар, акт]орлар, идманчылар да аз    Арзу ва умид чыгыры, ¡уксалиш |олу бир чохлары учуй бу очагдам бвшла]ыр. Тачрубали мутэхэссис-падагогларын 6еледчили]и са]асмнде ушаглар калечен угурлара догру аддммлв]ырдар... aje Шамил Эли{еаин раЬбарлик атди]и авивмодалчилар дарив]инин узалари гаршыдвкы ¡арышлврв Ьвэырлвшырлар. Канч pnja3HjjaT4bmap Чемил 9фаиди|еа ва Чавдат МаИмудов комлутер машгалесимдэ. зЦ Балача рассамлар аз ]арадычылыг саркилэрини Н. Канчааинин ]убиле]ина hacp етмишлер. Фото Ч. Ибадовуидур. НЭТЛЭБ rAPABAfДЫР («ИВАНА МЭКТУВЛАР»ДАН) Икинчи мэктубдур, Janbipa.M, Иван. Сэнэ Ьермэтимо ончэдэн инан. Агырдыр бунлары ja3Mar. догрусу, Амма олма]ачаг евзумдэ ]алан, Узагдыр турклэрин несли ри]адан. Мотлэб Гарабагдыр. Даглыг Гарабаг. Дерд илдир еллэрим Вотэндэ дустаг. Сэн бу мусибэто дезмэздин эсла. Мэна «дез» де.1ирдин. дезурдум... анчаг Елэдин бизлэри о]ун-о]унчаг. Де]о билмэздинми: «Ермэни гардаш. Надир гоншулугда бу дава-далаш. Ган тутуб кезуну. hapa кедиреэн? Башындан агырдыр кетурду]ун даш. Бурах ]аланлары, сакит ол. ]аваш!..» Д^э билмэздинми?.. Hnja унудуреан тарцх керэни, МэЬэл* rojMaJbipcaH Ьэгигэтэ сэн. Гызышыр, гудурур гулдур ермэни Луманда кезуну чина]этэ сэн. . HxTHjap веранда xajaHaia сэн! 0зкэ торпагындан гованда ону, «Кеносид!» чыгырыр ганаса бурну. Бах белэдир тарих. езун мараглан, Агыр олса да. ач, ону варагла. Узаг шаЬидлэрин ешит сэсини Арашдыр «ермэни мэсэлэсини». Онда билэчэксэн: инкилис, фирэнк Haja epMDHHja верир тои-туфэнк. Ду^анын ишлорч долашан заман Ду]арды. де]арди мудрик бабалар: — Бурда инкилисин ез бармагы вар. Гарышдыран да о. вурушдуран да, Мэлэк дону ке]иб «барышдыран» да. Санин тарихин да белэдир. Иван. Урэк агрыса да салырам ]ада. Бакы ja комиссар кэлди UJayMjaH. Элиндэ Ленинин верди]и мандат. Дедилэр: сэниндир орада MejflaH, Азэрба]чан надир. hajacTaH japaT. Инсан гэссаблары баш лады ишэ, Виза евимиздэ тутулду диван Кеносид бу иди де]он олмады. Устуну вурмадын Ьеч заман. Иван. Се]лэ. ким дагытды Шэргдэ оиринчи Маним демократии республикамы? Кемулду миллатин о вахт севинчи, Кезлэриндэ галды арзусу, камы. Кэсдин хэритэми парча-парча сан, Дедин: «Вер. ермани ез гардашындыр. На фэрги, орда да вэтэндир, вэтэн. Opa да торпагын. дагын дашындыр...» Дедин: «Гарабагда чохдур ермэнй». Зорла MyxTapHjjaT вердирдин она. Амма Ьа]астанда са]мадын мани Ьекму сэн вердирдин деврэ. деврана. Даглыг Гарабагда туфан japatAbiH. Дунэнки гардашы гардаша сатдын, Бизи бу туфанын ичинэ атдын. Лена да ишлади хэ]анат. Ьи|лэ HajHMH3 хошуна кэлмэди. cвjлэ?! Макар билмэ]ирсэн кимдир кунаЬкар. фитнэ очагыны керуклэди ким. Мэркэзи апарат — кеЬнэ pHjanap, МэЬкэмэни гурду фитнэкар - паким ГоШ ма]магларын элиндэ бизи «Гардашлар» чэкилиб дурду кэнарда Кимэ даныша]дыг бу дэрдимизи? Аркади Воле ни санин адындан Даглыг Гарабагда верирди фэрман Де]ирдин «СулЬ japaT#. «]арадырды» о — Говдурурду бизи ез }урдумуздан. hap jepAa гурурду ермэни тору. Тез-тез охудурду «Миатсум» хору. О да езнинкидир. сэндэндир, Иван, Бизим тэрафлэра кендардин орду. Дедин: Гарабагда текулмэсин ган, Уз-узэ кэлмэсин елумлэ инсан. БЭЛКЭ ДЭ бу ИДИ СЭНИН HHjJaTHH... Бас мэслэЬэтин?!.. Бизэ «дез!» де^ирдин. онлара — «тэлеа» Нэ. демэкди «тэлэс!» — jыpтычы гошун, Луз минлэрлэ гачгын, тале]и гуршун, Ландырылан евлэр. jaHaH керпэлэр, Дагыдылан joллap, учан керпулэр... Биз дездук, гудурду тэлэсэн алчаг, CHjacH сатгынлар сез алды анчаг. Мэркэзи гэзетлар — гаралы-аглы — A3ap6aj4aH де]эн Ьэгигэтлэрин Узунэ баглы. Бир вахт сэмасында «ердаклэр» сузэн Лаланы jaлaнblн далынча дузэн «Bpeмja» jepини вериб «Becти»jэ Икиси да санин хэбэрчилэрин, Икиси да санин ез елчилэрин Лохса хэбэрсизсэн онлардан, Иван?! Руслара аналыг етмэк истэ]ир («Упаси, Боже!») Лары ермэни, japы ¿эЬуди взундэн чох разы Лелена Боннер. Балка да учунчу Лекатерина олмаг истэ]ир. Н^э ЛeлeнaJa рус тарихиндэ тапылмасын Лер?! Алыб чajнaFЫнa суру]урду о Лазыг Сахарову — академики, Онлары бир jepдэ керсунлэр таки. Нарда аш, орада башдыр, бу мадам. Аз гала даре верир бэшэpиjjэтэ. Гарабаг од вурур она — алышыр КаЬ эдиблэрэ, каЬ алимлэрэ. КаФ адиллэрэ. каЬ хадимлэрэ ¿''арышыр, Ьамь^а вэкиллик едир. усанмыр, Данышыр, ¿орулмз^, данышыр. «Мугэддэс мадонна» чилдинэ кирир, Чанында, ганында, ичиндэ иблис. Мэчлислэр чагырыр. интерву верир, Ланында франсыз, американ, инкилис... Ланында дэллаллар — ]алана Ьэрис. Алыныр сатылыр, шэрэф да. шан да, Миллэт елчили]и, милли нишан да Эдалэт, мэрЬэмэт, hэja ге]б олур Инсанлар сатылыб ше]танлашанда. Кер нечэ дэридэн, габыгдан чыхыр. Лерина jeтиpcин таза бу]ругу. Сурунур Гарабаг Ьэндэвэриндэ Ермэни аганын миллэт ^ругу. Сэн jaxшbl билэреэн, эзизим Иван. Русдурму Галина CтapoвojтJaн?.. Ермэни агалар чыгыран таки «А ну-ка, Hyjкин!» Мунтэзир дajaныp элиндэ гэлэм. Садиг некэрлэрин — гоча Xoлjyкин Текур зэЬэрини «Известиja»дан, Гыргына чагырыр бу эф’и илан, Сани да кэнарда гojмajыp, Иван, Дejиp: «epмэниjэ борчун вар санин, Гajтapмaлыcaн».    . Гулдур ермэн^э! Билмирсэн ниjэ?. Евимэ japaглы сохулан да о, Буран да. гыран да, чыгыран да о, 0зуну ejэн да, cejYб-дeJэн дэ, Лоллары кэсэн да. тир-тир эсэн дэ, Ьа] салыб кeмэJэ чагыран да о. Белэдир, Иван, Дojмypcaн ермэни jaлaнлapындaн. Гэдимдир ермэни мэдэниjjэти. Бэс xэJaнэти? Фитнзси, Ь^лэси, ja чинajэти? Керунур, бунлар да чох-чох гэдимдир; Гаш-даш олан jepдэ сорушан кимдир? Ермэни Ьа]ыны ешидэн кими Елчилэр ахышыр дагдан-дэрэдэн. Кэлир баронесса Инкилтэрэдэн Эли Ypэjиндэ, кезлэриндэ jaш, Олур epмэниjэ, «фэхри вэтэндаш», Кэлир Америка сенаторлары Даглыг Гарабагы алыб-сатмага; Кэлир Франсанын парламанындан Луксэк курсулэрдэн «мэрЬэмэт» — jaлaн данышмаг учун «Мусибэтлэр чэкмиш» Ермэнистанын japaлapындaн. Де керэк, будурму бejYк с^асэт, Будурму мэрЬэмэт. езун де, Иван! Даглыг Гарабагда башланан (^ун Долашыр дуваны, салыр вэлвэлэ. Ахыры керунмур, керунмур онун Гыргынлар кэсилмир. кедэчэк Ьэлэ... Иcтэjиpэм сэнэ бир сирр ачым мэн: Билирсэнми ни}э ишин «тараздыр?» Ьэмишэ jaнындa мэслэЬэт верэн Ермэнидир, ja да ермэнибаздыр. Сэни дэ туфана салыблар, Иван, Чохдан дагылса да импери]алар, Бэрк даныш — де]ирлэр — импери}адан Нэ гэдэр ^рэнчдир, кулунчдур бунлар. Тарихин Ьамы]а ибрэт дэрси вар... Бунлары jaздым ки, эзизим Иван, Хэбэр тут мэним дэ japaлapымдaн... Те1мур ЕЛЧИН. УРУРЛУ ЛОЛДА Агдам раЗонларарасы ушаг мугам мусиги мэктэби нэздиндэ «Гарабаг булбул-лэри» ансамблынын ]араг дылмасындан 5 ил кечир. Бэдии рэйбэр Рафи)г Рустэмов дejиp: — Ьэлэ дерд ил эввэл «булбуллэр»имизин чэЬ-чэЬи илэ москвалылары hej-ран гojaн ансамблымыз республика eзфэaлиjjэтинин тачы cэвиjjэcинэ jYкcэл-мишдир. Онун сэс-сэдасы Ьекумэт консертлэриндэн, мусабигэлэрдэн кэлир. Ансамблын репертуарын-да «Гарабаг шикэстэси», «Р^раты», «Mэнcypиjjэ», «Татар» мугамлары вэ Азэр-бajчaн халг маЬнылары му-Ьум <ер тутур. «Гарабаг булбуллэри» ансамбль! Ьаггында керкэмли • сэнэт адамларынын урэк сезлэрч коллективин угур-лары барэдэдир. Бэстэкар. халг артисти Тофиг Гули-}ев: — «Гарабаг булбуллэри» ансамблынын тэркибиндэ зил сэсли, хош авазлы, шаг-раг зэнкулэли jeниjeтмэ-лэр классик мугам ифачы-лыгы эн’энэлэрини давам етдирирлэр... Молдав jaзычыcы Григо-ри Бекеру: - Экэр мэн эдэбиjjaт кунлэоинин ачылышында jaлныs «Гарабаг булбуллэ-ри»ни керуб евэ гajытcaj-дым, ]енэ дejэpдим ки, Aзэpбajчaны керду.м, о хал-гы дуЗдум, таныдым. Бу балача, зэриф вэ утанчаг ушагларын нэЬэнк бир ayдитopиja гаршысында мэлаЬэтлэ. еЬтирасла оху-маларыны емрум бoJy унут-мajaчaгaм. Бэстэкар-мугэнни Полад Булбулоглу: — «Гарабаг булбуллэри»-нин сгсчндэ гэ^им, мэшЬур мугэннилс»римизин нэфэсини ДУ)УР> онларын шаграг зэн-кулэлэрини ешидир вэ се-винирик ки. ифачылыг сэ-нэтини Jaшaдaн кэнч му-гэннилэрин jeни нэслн jeти-шнр. Муса АХУНДОВ. ВЭЬШИЛИК Hoja6pbiH 1Э]-дэ ермэни japa^ib^apM ШакаЬ вэ Зэмзур (Ьадрут paJoHy) кэндлэрини муЬафизэ едэн милис постларына бе|ук гуввэлэрлэ Ьутчум етмиш-лэр. 496pajbm paJoHy дахи-ли ишлэр ше'бэсинин нев-бэтчиси капитан Фамил Элэскэровдан телефонла алдыгымыз мэ’лумата керэ басгын нэтичэсиндэ 13 нэ-фэр иткин душмушдур. Ду-нэн Зэмзур pajOHyHyH са-кинлэриндэн 4 нэфэрин ме-}иди тапылмышдыр. Онлардан икиси JaHflbipbWMbiiu-дыр. Милис ишчилэриндэн уч нэфэри елдурулмуш-дур. Иткин душэн дикэр 6 нэфэрин ахтарышы давам едир. PajoHfla B93HjjaT дунэн дэ xejли агыр иди. Ермэни гулдурлар тэрэфиндэн бас-гынлар давам едир. Милис ишчилэри 3 кун эрзиндэ ез гуввэлэри илэ мудафиэ олунмушлар. _ h А В А 19 HOJABP Даглыг вэ flaF9T9jH pajoH-ларда думай вэ чискин ола-чаг, зэиф кулэк эсэчэк. Аран pajoнлapындa 9—14, даглар-да 7 дэрэчэ исти олачаг. Бакыда вэ Абшерон JapbiM-адасында арабир чискин олачаг, сан^эдэ 7—12 метр сур’этлэ шимал-шэрг кулэ]и эсэчэк. Температур мусбэт 11 — 13 дэрэчэ олачаг. КАЛИНИН, MYDCCNC8, Т9ШКИЛАТ, КОНСЕРН, КИЧИК MY9CCHO, АССОСИАСШАк РЗЬБЭРЛЗРИНЛН НЭЗЭРННЭ1 ■ ■ Ш # й Щтш J- шШ ШЖ 'i Л $ : ■ ■■ : ■ I I Ì Ì i 1 ) Ì Ì {1991-чм ил но|абрыи 26-даи даиабрын 3-дак ) Бакы шаЬари, Ба|ыл, Красин кучаси, 5-да )    |ерлФШ9н «ЛАЛа» мебел ммндл    ( :    40    ири Мисмр фмрмасыным    ( \ игтисади-тмчар»т саркмсм кечмрмлачак ( i Сэркида ронкаранк халг истеЬлакы маллары,, ¡атаг, мэтбэх, гонаг отагы учУ» А®ст» ( саиитар-техники чиЬазлар, кафел,    ^ метлах, газ плитеси, уст «©¡ими, o6oj, ( \    ajarra6t>i,    арзаг    маллары,    / i    кичик муессиселаре лазым олан    / ì кенд тесерруфаты меНсулларынын е'малы / ' учун техноло-Mja а. с кениш ш.килд. тэгдим олуначаг. Муэссисе вэ тэшкилатлар бу маллары эмэк коллэктиалэри учуй ала билэр. Мутэхэссислэр саат 10.00-дан 13.00-дэк, эЬали иеэ 14.30-дан 18.00 дэк cappcnja кэлэ билэрлэр. Азэрба)чаи Рэспубликасы Тичарэт Назирли|и «АБОЛХЕЖР ГРУП КОМПАНИ» (Мисир) «КУНЕЛРЕКЛАМ» АКСИОНЕР ШИРКЭТИ Азэрба|чан Рэспубликасы Х4лг ТэНсили Назирли|и 22 НОМРЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ мактави 1991—1992-ии дэрс или учун ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАИ ЕДИР: ОРТА МаКТЭБИН 11-чи СИНФИНИ БИ-ТИРМИШ КЭНЧЛЭР АШАРЫДАКЫ ИХТИСАС-ЛАРА 1И1ЭЛ0Н© БИЛ0РЛ0Р: 1. Харрат (иишаатчы)-дулиэр. 2. Рэиксаз-суаагчы. 3. Аатомобил тэ'мири узрэ чилинкэр. 4. Аатомобил электрик чилиикэри. 5. Електрик газ га(магчысы-тэнэкечи. ТэЬсил муддэти 1 илдир. Шакирдлэрэ aj-да 80—110 манат тэгауд вэрилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН . БУРАХЫЛАН К0НЧЛ0Р АШАРЫДАКЫ ИХТИСАСЛАРА JH-1©Л0Н© БИЛ0РЛ0Р: 1. Гурашдырычы чилинкэр. 2. Електрик газ га|иагчысы. 3. Бору чилиикэри, бэтончу гэлибчи. ТэЬсил муддэти 7,5 ajAbip. Шакирдлэрэ ajAa 120—160 манат тэгауд верилир. Мэктэбэ Бакы шэЬэриндэ даими паспорт гейиЛатында оланлар вэ елэчэ де республи-камызын ра]онларындан кэндэришлэ кэлмиш кэнчлэр гэбул олунурлар. Шакирдлэрэ ис-теЬсалат течрубэси замены гаэанчын 50 фаизи вэрилир. ТэЬсил муддэти иш стажына дахил едилир. Кэнчлэр мэктэби гуртардыгдан сонра база муэссисэси олан Гафгазэнэржигураш-дырма идареси тэрэфиндэн элкэнин мухтэлиф шэЬер вэ pajoHflapbiHa даими ишэ кэндери-лирлэр. EbTnja4bi олаиларв ¡атагхамада jep вв-рилир. М0КТ0БЭ ДАХИЛ ОЛМАГ ИСТ©ЮНЛЭР АШАГЫДАКЫ С0Н0ДЛ0РИ Т0ГДИМ ЕТМ0-ЛИДИРЛ0Р: 1. Директорун адына эризэ. 2. ТэЬсил Ьаггында сэнед. 3. 086-У нэмрэли формада тибб apajbimbi. 4. 3X4 см. влчудэ 6 эдэд фотошэкил. 5. Паспорт вэ ja Ьерби билет. 6. Jaujajbtui ¡эриндэн apajbim. Дерслэр A3ep6aj4aH вэ рус диллериндэ кечилир. Мэктэбии уиваиы: Бакы—370149, ©Ьмэдли jatuajbiiu саЬэси, Нэапол кучэси. 43. Телефон: 76-68-31. Мэктэбэ мэтронун «Нефтчилэр» станси-jасындан 12, 113, 220 нэмрэли автобусларла вэ 200, 236 нэмрэли маршрут таксилэрлэ кэл-мэк олар. мудирииат. A3ap6aj4aH Республикасы Президенти Апараты-нын эмэкдашлары иш ^дашлары 9. P. lyaHjeBa бачысы ГУЛШЕВА-МЭММЭДОВА AJB9HH3 РЗА ГЫЗЫНЫН вахтсыз вэфаты илэ элагэдар олараг дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр. «Гидасган» кооперативи суд эсасында Ьа-зырлаимыш аколожи чэЬэтдэн тэмиз «Зэрда-би-1» зулали |ем элавэсинин сатышы узрэ си-фаришлэр гэбул едир. «Зердаби-1» ]ем элавесинин тэркибимэ Ьормонлар, ферментлер, В|, 01, Вб, Ви, Р, РР. С витаминлери, тез менимсенилэн шэкэрлэр, макро вэ микроелэментлэр дахилдир. 1емин тэхмини нормасы 2—3 Ьэфтэлик чу-чэлэр учун 2—3 грам, 6 а]лыг чолпалар учуй иеэ 200—250 грамдыр. 1эмин 1 килограмынын ги|мэти 4 манат-дыр. Иамынызы коопэративимизэ дэ'вэт эди-рик1 Биринчи 10 сифаришчи]э кузэшт едилэ-чэк вэ ¡ем мугавилэ ги|мэтиндэн 25 фанз аша-кы ги|мэтэ сатылачагдыр. Сифаришлэр кооперативин нэглиЦаты илэ кэстерилен унванлара дашыначагдыр. Мугавилэ 1, 3, 5, 10 ил муддетине багла-ныла билэр. Унван: Ь. Рэшэд кучэси, 1. «Бакысуд» Ис-геЬсалат Бирли)инин эразисиндэ. Б ура] а метронун «Нариманов» станси]асы-надэк 5 ве 6 нэмрэли трамва|ларла, 84, 139, 136, 106, 4, 230 нэмрэли автобусларла келмэк олар. ■ 25-95-62, 75-83-63, 25-37-71 нэмрэли тэле-фоиларла саат 17-ден сонра зэнк етмэк олар. Азэрба)чан Республикасы Халг ТэНсили Назирли|и М НвМРЭЛИ ТЕХНИКИ ЛЕШ« МвКТЭБННИН ФИЛИАЛЫ ез база муэссисэси — Хэзэриефтгаздонамма Идарэсииин кэми тэ'мири заводу ила бирликдэ 1991—1992-чи дэрс или учун ашагыдакы ихтисаслар узрэ ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАИ ЕДИР: 1. Електрик га|нагчысы. 2. Кэми тэ'мири чилинкэри. 3. Кэми електрик чиНазлары гурашды-рычысы. 4. Кэми газанчысы. 5. Санитарка техиикасы чилинкэри; газ га)нагчысы. 6. Радиоелектрон аларатлары аэ чиНазлары гурашдырычысы. 7. Електрик авадаилыгы узрэ электрик. 8. Дулкэр. 9. Ториачы. 10. Рэнксаэ-суаагчы. 11. Керпулу кран машинисти. Мэктэбэ 9, 10, 11-чи синифлэри бмтир-миш 30 ¡ашынадэк оглан вэ гызлар гэбул олунурлар. Дэрслэр Азэрба]чан вэ рус диллэрин-дэ кечилир. ТэЬсил муддэти 10 а]’дыр. Совет Ордусу сыраларындан бурахыланлар учун гы-самуддэтлидир (6 вэ 7,5 а)’дыр). Мэктэбэ дахил оланлара а]да 80 манат тэ-гауд верилир. Орду сыраларындан бурахыланлара му-эссисэ тэрэфиндэн ихтисаслара у|гун елавэ олараг а|да 243 манатдан 261 манатадэк тэгауд верилир. База муэссисэси мэ'зунлары кэнч мутэхэссис кими ишэ гэбул едиб, ганунау|гун сурэтдэ ев невбэсине кетурур. База муэссисэсиндэ ишэ гэбул едилэн фэЬлэлэрин ихтисасларына у]гун олараг орта эмэк Ьаггы 500 манатдан 1200 манатадэкдир. Муэссисэ Ьэр илин ]екунуна керэ ишчи-лэрэ 13-чу эмэк Ьаггы, пул мукафаты вэ узун муддэт ишлэмэ]э керэ дэ мукафат верир. ТэЬсил муддэтй 6 а] олан групларда се-нэдлерин гэбулу бутун ил бо|у апарылыр. Дэрслэр груплар комплектлэшдирилдикдэн сонра башланыр. Э'лачы шакирдлэрин тэгау-ду 25 фаиз артырылыр. Шакирдлэр истеЬсалат тэчрубэси замены газанчын 50 фаизини алырлар. Мэктэби фэрглэнмэ диплому иле бити-рэнлэр педагожи шуранын гэрарына эсасэн али вэ орта ихтисас мэктэблэрине кэндэри-лирлэр. ТэЬсил муддэти иш стажы са|ылыр. ЕЬти]ачы оланлара ¡атагханада ¡ер вери- лир. Мэктэбэ дахил олмаг учун ашагыдакы се-нэдлэри тэгдкм етмэк лазымдыр: 1. Директорун адына эризэ. 2. ТэЬсил Ьаггында сэнэд (если). 3. Паспорт вэ ¡ахуд ¡аш кагызы. 4. 1аша)'ыш ¡ериндэн ара|ыш. 5. Тибб ара{ышы. 6. 3X4 см. елчудэ фотошэкил. Сэнэдлэр Ьэр кун саат 8.30-дан 16.30-дэк гэбул едилир. Мэктэбии унваны: Бакы-21, Бадамдар.гэ-сэбэси, 1ухары Бадамдар кучэси, 8. Кэми тэ'мири заводунун ¡атагханасы. Телефонлар:    39-26-15,    91-56-94,    элавэ 91-22-10 — коммутаторла 3-29-а зэнк етмэк олар. Мэктэбэ шэЬэрдэн 3, 34 нэмрэли автобусларла, 19 нэмрэли троллэ^усла кэлмэк олар.    * МУДИРИЛЭТ. Баш редактор Т. Т. ГУСТЗМОВ ТЭ'СИСЧИЛЭР: АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ В© «ХАЛГ ГОЗЕТИ»НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Ежедневная общественно-политическая газете Азербайджанской Республики. Учредители:    Аппарат    Президента    Азербай джанской Республики и журналистский коллектив «Халг газети». Радаиси|аныи унааны: 3701SB, БАКЫ Ш0Н0РИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 1«. Ме'ЛУМАТ УЧУН ТЕЛЕФОНЛАР: 93-64-92, 93-62-37, 30-51-68. Нэвбэтчн редактор Ч. ЭЛШЕВ. Чапа яизвлаяивлыдыр: 23.00. Иизвлвпяышдыр: 23.00. Индекс 66814 4 123456789 10 11 12 13 14 Бакы, «Авэрбв1чан* нэтриЦатынын мэтбээси. Баку, типография издательства а Азербайджана. Тиражы 255549 Сифариш 7601 « ;