Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 17, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ » HOiAiP mi-* ип. Х8СТ0ЛИКЛ8Р БАШ ГАЛДЫРЫБ Х9СТ9ХАНА ТИКИНТИСИ ИСА Л9НКШИР Узунемурлулэр ди)ары ними швЬрат тапмыш Лерин* дэ бу кун ачыначаглы ва* зиИот Заранмышдыр Сон вахтлар дифтерий чамааты Тэшвише салыб. PaJoH узро 40 нэфоро Jaxbw хоста rej-дэ алыныб. Онлар тэчрубелн Ьэкнмлэрин чидди яозароти алтында муалича олунурлар. Хастэли)ин, Эдылмасынын гаршысы алынмышдыр. Jo* nyxMaJa гаршы кэндларда ле]ванд апарылыр ва профила ктик тадбирлар кврулур. — Хостаханамыз тэлэба-та там чаваб версэ|ди биз вз гуввамизла ишин епдесин* дан кала билэрдик — де|о баш haKHM Елхан Бадалов *яле)лэнди. — Ьело отузун-чу иллардэ 35 чарпа]ылыг Хэстохана тикилмишдир. Сон-ралар hoMHH бина 100 нэфар Учун «у1рунлашдырылмыш-дыр». Хас^ахана бинасы «Ja-маглар» Ьесабына «Oejyca» дэ, бир неча JepaaH чатла-мыш, ¿арарсыз Ьала душмуш-ЯУР* Буивврэси уч ил аввэл го» ¿улан 180 чарпа]ылыг |ени хэстохана комплексинин ти» кннтиси исэ тилсимэ душуб. Баш Ьекимин дедикларннэ элавэ едэк ни, 33 нвмрэли тэ’мир-тикинти идарэси тэ-рафиндэн иншасына башлан-мыш хэстохана лаЗиЬэ-смета свнадлэринэ всасэн калан ил истифадэЗо    верил мол идир. Лакин 3 mhaJoh рублдан чох тикинти-гурашдырма ишлэ-ри кврулма^б. Сифаришчи тэшкилат — республика Ти-кинти Комитэси об|ектин вах-тында истифадэЗэ верилме* си га|гысына гаямыр. Ида-рэнин рэиси ЭлиЬусеЗн Ча-Панкиров ачыг*аЗдын билдир-ди ни, бу сур’этлэ обЗектин тикинтисини 1994-чу илдэ баша чатдырмаг олар. Ва* саит, материал чатышмыр. Бахымсызлыг, саЬибсизлик, еэбашыналыг о дэрэчаЗэ ча-тыб ки, хастэхана учун. аЗ-рылмыш «бар саЬэси» адла-нан эрази aJpbi-аЗры вэтэя-дашлар тарэфиндан зэбт еди-либ. Бу барэда раЗон проку-рорлуруна ма’лумат верилмэ-синэ бахмаЗараг ганунсуз торпаг тутанлар Ьаггында ha-лалик hen бир тэдбир ке-рулмэмишдир. Телман ЭЛШЕВ, «Халг гэзетя»ння мухбнрн. ЛЕРИК. Гамтмммзии иав6ати мамра-см ио)в6рми lt-да чыхачаг. A 30p6aj чан Республикасы Халг ТеЬсили Назир ли jw И. ТУСИ АД ЫН А АзэрбаЗчан Дев лот Педагожи Университети 1892 — 1993-му Д*р€ *** учун Назырлыг ше’бесине |е|ани теЬсил, мстеЬсалатдан а(рылмагла) динле|мчи гебулу е'лан адир: Ибтидаи таНсил падагоммасасы аа матодикасы. Ибтмдаи теЬсмл педагокикасы, матодикасы аа муснги. Дмл-адебиЦат. •Тарих, апаша Ьугуг. Падагоиика аа псмхоломн|а (мактабагадар). Ри)ази||ат, а лава информатика. 9 Физика. У му ми тахиики фанлар. Ким)а, а лава биолоки|а. Чографи)а, а лава биоломи|а. Чографи|а, алава туризм. Ибтидаи Нарби та'лим аа бадан тврби|вси. Ьаэырлыг ша'басина гвбул сачма комиссиЗасы. нын качирд^и мусаНибании натичалари асасында апарылыр.    .    *    , МусаЬибеЗе, Назырлыг ша басина габул Ьаггын. да асаснама]а уЗгун олараг санад вармиш аоиту- рментлар бурахылыр. Давлат будчаси Ьесабын* Ьаэырлыг ша баси-иа давлат идаре| муессисе, ташкилатларында ва ¡а колхозда чалышан фаЬла ва колхозчулар, елача да чари илда орду сыраларындан тархис олунмуш шахе лер- габул адилирлар (форма 1 ва 3). АзербаЗчан Распубликасы празидантинин 15 сен^абр 1992-чи ил «АзербаЗчан Распубликасында )аша]ан милли азлыг, азса)лы халг аа етник групларын, Ьугуг ва азадлыгларынын, дил ва меденн^е-тимин инкишафы учун давлат ¡ардымы Ьаггында» фарманында назарда тутулан шахслар Ьаэырлыг ша'басина имтиЗазларла дахил олурлар. Ьаэырлыг ша'басина тасерруфат Ьесабы ила теЬсил- харчи деалет муассисаси, ассосиаси]а, ки-чик муассисе, кооператив ва дикар коммерсща ташкилатлары, елача да аЗры-аЗры шахслар тере-фиидаи едаиилви абитуриЗентлар да квндармла 6и-ларлар (форма 2). Назырлыг ша'басина габул учуй ашвгыдакы санадлар тагдим едилмвлидир: — ракторун адына ваЬид формада ариза; — Назырлыг ша'басина кендариш (форма 1, 2, 3); — орта таНсил Ьаггында санад (если); — амак китвбчвсынын муассиса раЬбэрм таре-фиидан тасдиг олунмуш сурати; — 3X4 см. олчуда 6 адад фстошекил. Орду команданлыгы тарафиндан аарилаи кендариш истанилаи али мактаба тагдим олуна билар ва бир ил муддатииа е'тибарлыдыр. Нарби ва мулки али мактаблардан, елача да Ьаэырлыг ша'балариидан харич олунмуш шахслар умуми асасларла Ьаэырлыг ша'басина габул олуна биларлар. Назырлыг ша'басина санад аермиш абитуриЗаит. ларин ели мактабии профилииа yjryw олараг рак-тор тарафиндан Myajjan адилмиш 3 ва ja 5 фаии уэра билик caanjjacHHH ашкар атмак учуй фаии KOMHCCHjacbi мусаЬиба апарыр. МусаЬибанин натичалари сачма комиссиЗасынын ичласында музакире олунур аа комисси]анын габул етди|и Ma'jap асасында мусабига апарылыр. Му-саЬибеден мувеффегиЗЗетле качанлар арасында динлеЗичилер сырасына илк навбада Ьакуматин MyejjeH етдиЗи имтиЗазлара малик оламлар габул едилирлер. (планын 70 фаизи). Г алан Зерлер (30 фанз) сачма комиссиЗасынын габул атди]м Ma'jap асасында комплектлвшдирилир. Мусабига га|далары 2 намрали форма уэра пландан алава габул олу-нанлара шамил адилир. Бу зумрадан олан шахслар мусабигадан качдикда оияарын Ьаэырлыг ша'басина там таЬсил харчи бир aj муддетинда адан-малидир. Экс тагдирда динла|ичи Ьаэырлыг ша'-басиндам харич олунур. Кастарилан харчии маб-лаги ракторлуг тарафиндан мув|$анлешдирилмр. Кундуз ша'басина габул олунан диила)ичилар 15 кун муддатинда амак китабчаларыиы Ьаэырлыг факултасина тагдим етмелидирлар. Тед рис и линии сонунда динла]мчнлардан бир гисми (Аз©|ЬбаЗчан Распубликасыныи президенти-нин 15 ceHTja6p 1992-чи ил «Азарба^чан Республи-касында ¡аша{ан милли азлыг, азса{лы халг ва ат-ник групларын Ьугуг аа азадлыгларынын, дил аа мадани|{атинин инкишафы учун давлат ¡ардымы Ьаггында» фарманында назарда тутулан шахслар) таЬсил назирли)и ва давлат габулу комитасииин таа-си{а отд^и гаЗдада бурахылыш имтаЬвнларыны му-веффегиЗЗетла вердиЗи Ьалда мувафцг алм макта-бин I курсуна габул олунурлар, галанлары нса моа-чуд гаЗдада (давлат габул комисси{асы тарафиндан Myajjan адилмиш га^дада) габул нмтаЬанларында иштирак адирлар. ГЕ1Д: Санадлар но|абрын 17-дан 21-дан (истн-раНат ва ба|рам кунлариндан башга) hap кун сват 9-дан 17-дек, шайба куну иса сват 9-дан 14-дак габул адилир (фасиле 13-дан 14-дакд»ф). Ьаэырлыг ша'беейне динла)ичмлер сырасына габул олун-маг учун мусаЬиба ио)абр а)ынын 25-дан 39-дакдир. Элава ма'лумат алмаг учун бу уиваиа мурачнат атмак лазымдыр: 370000. Бакы, Y. Ьачыба|еа куча-си, 34. (Уииварситатин асас бинасы), отаг 240, тала-фои 98-14-51.    РЕКТОРЛУГ. Ш te ■ \ 1992-ЧИ ИЛИН' НОЛАБРЫНДАН Е’ТИБАРЭН VKPAJHA ЙЛЭ ОПЕРАТИВ ТЭ’ДИЛЭЛЭР ЛАЛНЫЗ A30PBAJ4AH МИЛЛИ БАНКЫНЫН YKPAJHA МЭРКЭЗИ БАНКЫНДАКЫ МУХБИР ЬЕСАБЫ ВЭ YKPAJHAHblH 0Н ИРИ БАНКЛАРЫНДАН БИРИ ОЛАН «ВОЗРОЖДЕН И JA БАНКЫ» ИЛ0 МУХБИР МУНАСИБ0ТЛ0РИ ГУРМУШ ВАСИТ0СИ ИЛ0 МУМКУНДУР. БИЗ УКРА2НА ИЛ0 Т0’ДШ0Л0РЛ0 БАГЛЫ ПРОБЛЕМЛ0РИНИЗИ АРАДАН ГАЛДЫРАРЫГ. АЗКОМБАНК: 38-62-55; 38-83-23 «ИДМАНЛОТО» ьевеснАРЛАРЫнын НЭЗЭРИНЭ1 45-чи тмр*жд«н быипщщрж • Sé* ДАН 6» лотар«)«ыныи удуш ма6л««мнда ддриимнтш адия-МИШДМР )©НЧ TAÍAAjA é ДАТАМИ ТАПАИПАр 2.000.000 рубя; S риГАМИ ТАПИНЯАр 250.000 рубя; 4 ДАТАМИ ТАПАНЯАД 25 000 рубя; 3 ДАТАМИ ТАПАНЯАД 2.500 рубя; 2 ДАТАМИ ТАПАНЯАД НСА 250 дубя АЛАЧАТЯАДь Сиза утурИАД АДЗуяА|мдыг1 1990-ИЫ ИЛДА    Аэад6а|чан Дм лат Игтмсад Институту ТА-рАфиН ДАМ    hyCAjaiMA    Т АДАНА МАИСУМ ГЫЗЫИА    «АДИЛМИШ •09937 нападали ги)мат КИТАЙ-ЧАСЫ АА ТАЛАбА бмЛАТИ КТДЦИ учуй а*ти6адсыз са|ыяыд. АЗЭРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЭДЭНИШТ НАЗИР ЛК1И аэамаман дамат академик опера ва ВАЛЕТ IIAIBW 2» иоДОр    Т. Амрбичм Мспувяимсыиыи жмг Ерш*» АРИФ BABAJEBHH аа . Азерба|чаи Распубликасыныи амакдар артнсГи Г9НДАБ ГУЛШЕВАНЫН иштнракы ила «AEJAM ВЭ МЭ«4НУН» 3 пердели, б шакиллм опара Тамаш« саат И-да башявиыр. Билатлар таатрыи кассасыида Nap кум саат «• дай 19-да к сатылыр. Аэар6а|чан Распубликасы СаЬмЦа Намрлм|м Н. НЭРИМАНОв АДЫНА Азэрба]чан Тибб Университети 1992 — 1993-чу даре или учун Назырлыг ша'бавнннй Аэарба|чан ва рус балмаларина (а|ани ша'ба)а) дмиле)мчн габулу а'лан аднр: Ьаэырлыг ша'беейне динле{ичи гебулу Азер-баЗчан Распубликасы ТаЬсил НазирлнЗинин 2.Х1.1992-чи ил тарихли 873 намрали аддрина, I ва II алавалара у{гун олараг, ¡ани гаЗдаларла апарылыр. ЬазырлЫг ша'басина давлат будчаси ве алече до тесерруфат Ьасабы ила динлеЗичилер гебул •дила билар. Девлет будчаси Ьесабына Ьаэырлыг ше'беси-ие девлет идаре, муессисе, ташкилатларында ва За колхозларда чалышан санитарлар, фаЬлалар ае колхоэчулар, алача да чари илдан орДудан тархис олунмуш Азарба{чан аатаидашлары ва рес. публикадаи каиарда ¡аша^ан азерба{чаилылар, кендеришле (1 ва ¡а 3 намрали формада) гебул едилирлер. Бундан елаве Ьаэырлыг ше’бесине оху-дугу муддетде там теЬсил херчи девлет муессисе-си, ассосиасща, кооператив, кичик муессисе ае дикер коммерсиЗа тешкмлатлары ае ¡а аЗры-а|ры шехслер терефинден еденилеи абитури)еитлер де (2 нем-рели кендериш формасы иле) сеиед вере билер-лер. Ьаэырлыг ше'бесине гебул ракторун емри иле ¡арадылмыш сечме комисси{асы терефинден, теЬсил иазирли)инин тесдиг етди]и га{да иле апарылыр. # КомиссиЗа абитуриЗентлерин са|ына мувафиг олараг еваелчеден тесдиг олунмуш чедвел уэре, биоло-киЗа, ким{а ве физика феннлерииден орта мектеб програмы Ьечминде мусаЬиба апарыр ве диилеЗи-чилери сечир. МусаЬибелерин нетичесине коре комисси{анын гебул етдиЗи ме'Зарлар асасында му-сабиге апарылыр. МусаЬибеден муаеффег^¡етле кеченлер арасындан динлеЗичилер сырасына илк неабеде Ьекуметин муеЗЗеи етдиЗи имт^азлара малик олаилар гебул едилирлер (гебул планынын 70 фаизи). Галан ¡ерлер (30 фаиз) сечме комисси- ¡асынын муе{]ен етдиЗи ме'|ар асасында комплект-лешдирилир. Мусабига гаЗдалары 2 намрали форма иле теЬсил херчи тесерруфат Ьесабы иле еде. нилен абитуриЗентлере де шамил адилир. Бу аби-туриЗентлер мусабигадан качдикда Ьаэырлыг ше*. бесинде там теЬсил херчи бир а] муддетинда еденилмесе онлар динлеЗичилер сырасындаи харич едилирлер. Ьаэырлыг ше'бесинии диилеЗичилери универси-тетин аудиториЗаларымдаи, кабииелериндеи, лабо. раториЗаларындан, китабханасындаи ее башга тедрис аесаитлерииден телебелерле еЗни гаЗдада истифаде етмек Ьугугуна маликдирлер ве 1-чи курс телебелери учун муеЗЗеи олунмуш миг дар да тега-удле те'мии олунурлар. Онлар али мектебин дахи-ли мизам-интизам гаЗдаларына риаЗет етме{е борч-яудурлар. ДинлеЗичилер 1-чи семестрин ¡екунуна кере ат. тестасиЗадан кече билмедикде ае ¡а дерслере муи. тезем дааам етмедикде ше'беден харич олунурлар. Тедрис илинии сонунда диилеЗичилердеи бир гисми (АзербаЗчан Республикасынын президенти-нин 15 сентЗабр 1992-чи ил «АзербаЗчан Республика-сында ЗвшаЗан милли азлыг, аэсаЗлы халг ве етник групларын Ьугуг ве азадлыгларынын^ дил ве ме-даниЗЗетинин инкишафы учуй девлет ¡ардымы Ьаг-гында» фарманында незерде тутулан шехслер — 70 фаиз) теЬсил назирлиЗи ве девлет гебул комите-синин тевсиЗе етдиЗи гаЗдада бурахылыш имтаЬаи-ларыны мувеффегиЗЗетла вердиЗи Ьалда универси-тетин 1-чи курсуна гебул едилирлер, галан дии-леЗичилер нее (30 фаиз) моачуд гаЗдада (республика Девлет Телебе Гебулу Комитеси терефинден му-еЗЗен едилмиш гаЗдада) умуми есасларла гебул нмтаЬанларында иштирак едирлер. Ьаэырлыг ше'бесине гебул олунмаг учуй ашвгыдакы сеиедлери тегдим етмек явзымдыр: — ректорун адыне ваЬид формада ариза; — Назырлыг ше'бесмие кендариш (кендериш емек коллектманнни герары ила бир, ики ва |а уч иемрали формада идаре реНбермини нмзасы, нда-реини меНуру ае штампы ила тесдиг елуималыдыр); — орта теЬсил Ьаггында сене дин если; — емек кмтабчасыиыи муессисе реНбериими нмзасы аа муессмсанни меНуру иле тесдиг олунмуш суретн (емек кмтабчасыиыи суретииде шехени ha* зырда ншлемаск Ьаггында га|д олмалы аа тарихн кестерилмелндир. Абитуриент гебул олуиарса 15 кун муддетинда емек китабчасыиын еелнин ше'бе-je тег дим етмелидир). — 3X4 caá. елчуде * едед фотошекил; (шеиил-деки шехени башы те узу ачыг олмалы, пюимл чи-лалаиААамыак кагыэда чекилмалидир). — 70 фаиз катогорм|асына аид адилечек аби-турк1еитлер (ашадыглары болкеиии халг теНсмлн ше'бесиндеи и (орли ЬокулАат органларындаи Намни болкеиии с аки ни олмалары те орада орта мектеб битирдиклери her да мувафиг сеиед |аре)ыш) тег дим етмелидир лер. Фис тегдирде оилар умуми есаслар уэра гебул олуначаглар. Паспорт, Ьерби билет ае {ахуд гаЗдоалма вере-геси шехсеи тег дим едилир ве rejA олуидугдаи сои-ра саЬибиие гаЗтарылыр. KoMHCcnjaja тег дим олунан сеиедлер Aaepóaj-чаи дилиида (мустесиа Ьалларда рус дилинде ола билер) солист ве аЗдыи Зазылмалы, верилме тарих-лери кестерилмели (муессиседен кендеришин ае емек кмтабчасыиыи верилме тарихи сон aj мудде-тинде олмалыдыр) меЬур ве штамллеры вЗдыи охун-малыдыр. Сеиедлер но|абрын 17-дек 25-дек Нер кун (базар те ба|рам кунлериидеи башга) саат 15-дан 18-дек уиимрситатин асас бинасында (Бакыхаиов кучеси, 23.) Ьаэырлыг ию'бесииии дакайлыгында гебул едилир. Динле|ичилерин гебулу сечме коААисси|есы тере-финдеи но|абрыи 25-деи 30-дек апарылыр. Дерслер декабрын 1-ден башлаиыр те теЬсил муддети 7 а|дыр. А Н IN К Турки|е ве Азерба|чаи бирке муессисоси сизи теЦаре иле БатуААи)е те орадаи аатобусларда Турмн-|е)е турист сеферине чыхдАага де'тет адир. Харичи паспорту олаилар саат 14-дай 18-док ашвгыдакы уиаана мурачиет аде билер лер: Бакы шеЬери, Низами кучеси, 96. Телефон: 98-81-31. БИЛДИРИШ «Азер тибб техника» ИстеЬсал »»фмфеиш структуру де)ишди|иие мере бутуи идаре те муессисеае-рии he мин бирлмкле беглы тесерруфат, маяиЦа ab-дачилнклери |еии (арадылмыш «Дермам ве тибб-технике© ИстеЬсал-Тмчврет Бирли)и иле Ье)атв не-«ешияечекдир. YHBAH: Бекы — 6, 0. Элиэаде кучеси, 0. Телефонлар: 93-21-42; 93-54-21. Флате ма'лумат алмаг учуй бу атмаи олар: 376022, Бакы, Бакы Ьаэырлыг ше'бесинии деиаилыгы. Телефон: 94-94-74. мурачиот кучеси, 23. РЕКТОРЛУГ. ЬФРМФТЛИ БАКЫЛЫЛАР1 ЭЬалииии мадди марагыиы артырмаг мегседи иле «АэертекрареЬтиЗет» бирлиЗм бмлдирир ки, 1992-чи илий nojaOp а)ыиыи 16-дам кагыз гырыитьи сымын алычы гмЗмети 1 кг. 2 рубл олуб. Сизи тедарук меитегалеримизде кезле|ирик- «АЗФРТФКРАРЕЬТЖАТ» бирлЦм. АЛЛАН Р9НМЭТ ЕЛ ОСИН «Халг га»ат«*ннн яояяавтка«_________ • АфАТЫНДАН ПАДАРЯАНДИЙИ» биЯДЙрие, ПрАфАССА© ЦЬфМАММаД hVc«ÍMOM ВА Тусмф иафвааа дврин КуэняА Ьтктяшы а. Марданра, и. ВАЭИРОВА, 9. Самадо«#, X. Свяа|ааа, Т. Шире «им, С. Фатая**|А«а, И. fypOsHdAs, П. 6a«taiiwa И. Пири* ¡m», Б. Гуям|#«а ШврпфА Ч«М|»Пф«»А|А, амм 1ШСЫЗ ААфАТЫ муН»СмбАТ9«»А КАДАрЛАНДШЛАрИИ» бйВДНрмр АА ДАрММ ЬуЯМЯА бАШСАГЯЫГЫ —РИРВ©Р. Рашид, 9дЬам, Киимат МвКмудрАЯфЭ, профи с сор Ним АВДУВ»А|ААА, ГАРДАШМ МПСЫ1 ААфАТЫИДАН КАДЯрЯАНДИКЛАрИИИ бмЛДИрмр « •••О’ Ьумун АИКАСИНА ДАрим Ну «ила ЙАШСАГЯМГЫ »АриряАр. lem редагпу т. т. ртстамов Т.'смсчи: «Ханг г-аапмма шуриажст «Ханг Редансириши уиимк 376158, 6АШ ШФКФРМ, БФ1ГК Темфоииар: ма'лумат учуй — 93-61-02, инфпрмагЦа муЬасибиин—93-34-23, иаабатчи редактор 36-51-48. ДФИНЗ КУЧФСН, М. - 93-42-17, — 9*7*61. ;