Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 17, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ ^17 HOJA» im*« ил. -*-м*Я4 F ТофигГули)ев: «H0J0 НАИЛ ОЛМУШАМСА, ЬАМЫСЫНА КЭРЭ ХАЛГЫМА МИННЭТДАРАМ» Исте’дадлы ¡арадычы, не* &ал инсан олан бэстэкар Тофиг Гули)евин 75 илли)инэ hacp едилмиш ¡убиле) кечэси устадын бу свзлери ила баша чатды. Бакылылар ез Ь9М)ерлилэ-ринин. илин «банылысы»нын унванына св^энилэн hap бир тэбрик свзуну кур алгыш-ларла гаршыл a J ырдылар. он-лар Азэрба)чан Республика-сынын црезиденти Эбулфэз Елчнбэ)ин девлэт мушавири Рафиг HcMaJbuioB тэрэфип-дэн охунмуш табрик мэкту-буну, Ьабелэ Азэрба^чанын MaAOHHjjaT назири Полад Булбулоглунун галби кев-рэддэи, ркггэтэ катиран чы-хышыны да сурэкла алгыш-ладылар. BajpaM програмы зевглэ вэ ¿умерла, jy6najapa мэ-Ьаббэтлэ Ьазырланмышды. 'Програм исэ... «Аврора»нын екраида сэсланмиш jajabiM аташи ила башланды: Аээр-ба)чан мусиги сэнэтинин кэ-лачэк улдузу Тофиг Гуляев ДYнJaja маЬз 1917-чи ил но-)абрын 7-да кэлмишдир. * ...Киноекранда кечмиш ССРИ-иин партий ва Ьеку-!мат раЬбарлари — Сталин, Хрущик», Брежнев, Горба-Чов бир-бцрин'и авэз едир. Кадрлар дэ)ищдикчэ мазали матн ешидилир. Ахы онлар-Дан Иен бири адалэтсизлик узундэн ССРИ халг артисти ады верилмемиш олан Азэр-ба)чан бэстэкарыиын бэнзэр-сиз вэ гeJpи-aди исте’дадыны ла]игинча ги}мэтлэнд!фмэ)э чмачал тапмады». Бир да ки, бу ад Тофиг Гуляева чохму лазым иди? Макар тэкчэ догма Азэрба)чан хал-гынын де1ил, елэча да дун* )анын бир чох халгларынын маЬаббат ва Ьормати онун учун ен кезэл мукафат де1ил-ми7! Бакынын гонагы, Руси]а Федераси]асы Али Соеети Миллэтлар Советники сэдри Рамазан Абдулэтифов ез самими табрикиндэ маЬз буну се1лоди вэ )убил)ара хатирэ \*едалы тэгдим етди. АЛИ СОВЕТДЭ ГЭБУЛ A3ap6aj4aH Республикасы Али Советинин сэдри Иса Гэмбэров Азад)ба]чанын халг артисти, бэстэкар Тофиг Гу* ли)еви гэбул етмишдир. Пар* ламентин сэдри керкэмли сэнэткары 75 JaiubiHbiH та-мам олмасы мунасибэтилэ самим-гэлбдэн тэбрик етмиш, она JeHH Japaдычылыг угур-лары, узун емур, чансаглы-гы арзуламышдыр. Т. Гуляев тэбрик учун Миннэтдарлыгыны билдирэ- рэк A3ap6aj4aH мусиги сэнэтинин проблемлэриндан да-Нышмышдыр. СеЬбат зама-ны мэдэни^этимизин flYHja Бутун кеча эрзиндэ Республика capajbiHbiH нэЬенк Салонунда Тофиг Гули) евин Гэлблари овсунла/ан мусиги-си — онун Вэтвн Ьаггында, Mail аббат Ьаггында, севимли шэЬар Ьаггында унудулмаз ва шен маЬнылары, ojHar parc мелоди)алары, чаз импрови-заси)алары сэсланди. Салона топлашаялар Jy-6H.iJapa — халгын оевимлиси кнми ен Jykc8k ад-сана najHr керулмуш бастэкара «мин Ja-ша!» де)э узун емур арзула-дылар. Лакин заман Тофиг Гули-jeBHH маЬныларынын кезэл-л^инэ ва тэравэтинэ Ьеч вахт хэлэл кэтирмэ^чэкдир! О, ез банзэрсиз мусигиси Ja-Шадьггча JamaJanarAbip! A3ap6aj4aH Республикасы Али Советинин сэдри Иса Тэмбэров, Азэрба>чанын баш назцри PahHM h усе j нов, дев-лэт катиби ПанаЬ hycejHOB )убиле) кечэсиндэ идилар.Е. ЭЛШЕВА, • Азэрннформуя мухбнрн. миг)асында тэблир олунмасы Мэсэлэлэринэ тохунулмуш, онун букунку вэзи))эти ба-рэдэ фнкир мубаднлэси едил-Мишдир. Керущдэ республиканын ¡мэдэни))эт назири Полад Булбулоглу иштирак етмишдир.Азэрннформ. Гафлан Рустэмов: «чэмимэт ез ТЭРЭГГИСИНИН ЗИРВЭСИНЭ ЧАТМАЛЫДЫР» Зэманэмизин бу квшм«к|ш-лн вахтында Ьамынын бир ар-эусу вар:    чэми))отин инкмша- фыны мвгсэд]онлу бир ахара ¡внялтмэк. Буну Нвр нас «з ДУ* шунду)у тарэдэ, ду^акору-шу чарчивэсинда Ь»)ета ка чирмек иста{ир. Мухталиф ларти|аларын ва чами^этларин фаалнрати да аслинда бу мс-тигамата ¡©кэлмишдир. Опти-мал ташкилатын л и дер к Гаф-лан Рустамов иддиа едир ни, Ьаэырда тарихи тарэгги азу-чум ан jyKcaK марЬаласина )ахынлашмагдадыр. О, pah-бэрлик етди[и ташкилатын маг-сад ва ваэифалари, иш усулу барада бела деди: — Олтимал чеми^ат инеем-ларын    маиафе    барабарли]и та’мин    олунан    чами({атдир. Бизим    4»MMjjar    куч татбиг едан aaMHjjaT де>ил. Бурада езунемахсус мстеЬсал усулу мевчуд олачаг, harr, адалат кез баба]‘и к им и горунечаг. Оле билемн к Mi, бу кун бизим ташкилатын крали сур AYVY муддэалар чохларына утолила ними керунсун. Ла-кин и нам л а де| ирам ки, ба-швр^^ат сеаг-тэбми оларвг тарихи тараггинмн бу Mapiia-ласина гадам ^малыдыр. Бу, Ьеч да асанлыгла баша кал- Maja4aK. Илк невбада ннсаз-ларын hajaT сааиЦасини jyK-салтмак магсадила реал нм-канлар оптимал савнйада аш-кар едилмалидир. Олтимал истеНсал усулунда истисмара ва елиа)рили1а jon в ери л мир, hap кзеин гаэан-чы азу на чатыр. Буна кара да олтимал чам»ийатда варлы ва joxcyn груплары олмур. Бизим доатмага чалышдыгьн мыэ чами^атда адамларын hajaT режиминмн ajpaнилмаенни ва Начата кечирилмасини дав-лат ез у зарина катурур. Олтимал истеНсал усулунум jaiua- ¡ыш режимина тэлабаты онун чэми))атд )уксак сави^ада хид-мэт етмасидир, Бунун учун не талаб олунурса, мам изатин pah -* барлери атрафлы е^рениб hajaTa татбиг едир. Индк|едэк на капитализмда, на да соска лиэмда чемииат учун олтимал фа]далы ч ah в т пар дан там истм-фада едилмвмишдир. Бир чохлары олтималкэми сосиалиэмла е)нилвшдирир. Лакин бу cahBAMp. Чункн со-сиализм чамиЦатк hap касин маратынын |уксак севи)|аде еданилмасини асас магсад cajea да буна наил ола билмэ-мишдир. Олтимал чами^эт исэ буна гадир олан чам*ч'|»т-дир. Сбсиалиэмле оптимализм арасында ¡екане е}нилик истеЬ-сал васитэлери узаринд» ичти-май MynKMjjaTHH олмасыдыр. Таассуф ки, ¡арендыгы кун-дан бери ташкилатымызын угурлары истеди)иммз гедар де|ил. Лакин мани севмнди-ран чаЬэт о дур ки, бир сыра танынмыш алимларимиз, хусусила да игтисадчылар оп-тимализм HasapnjjacHHe е'ти-мад ка стар ир л ар, hap han-да биз 48MnjjaTHH аз инкиша-фынын jyKccK марЬаласина чатмасы учун бутун имканлар-дан нстифада адача|ик.3. TypKHja решалары МАВИ ДУМАН ЧЭКИЛЭНДЭ НЭ К0РДУК?ИЗМИР ГАРДАШЫНЫ ТАНЫМЫР V Измир Туркмении ан ке-зэл шэЬэрлэриндэн биридир. ExejHH Измир саФиллэри дог-рудан да Хезэрнн Бакы са-Чшллэринэ бэнзэ]ир. UTahap 1980-чи илдэн Бакы илэ гар-дашлашыб. Бу мэ'нада он-лары экиз гардашлар адлан-дырмаг да оларды. Гэрибаси будур ки, бу барада Измир валиси Кутлу Акташын езу да hen нэ emHTMajHÓ. Бнлэн-дэ ки, Бакыда Измир куча-си, Измир паркы вар, пам тэеччублэнди, Ьэм дэ туту-лан кнми олду. Бундан азэрба]чанлы жур-налнетлэрин парт оддугуну керэн вали бнлдирди ни, бу )ахынларда мэктэблэрдан би-ринэ Бакы ады верилэчэк. Сан демэ, Измирин дердлэ-ри дэ Бакынынкылара бэн-33jHp. Шahэрин еколожи вэ-3HjJaTH гэнаэтбахш де)ил. Ьазырда Измнр керфэзи ни тэмизлэмэк учун 6ejy« ]ардым KaMnaHHjacbi кедир. Журналистлэрдэн Ьансыса бэлкэ «гардашыныз BaKbiJa Хэзэрин тэмизлэнмэсиндэ ке-мэк едэсиниз?» деди. Ертэ-си кун ]ерли гээетлэр «Измирин гардашы BaKbiJa бу са-Иэдэ кемэк eA849jH> барэдэ мэ’лумат дэрч олунмушду. Измирдэ эн мараглы ко-рушумуз «Заманачыларын мэ’нэви атасы Хоча Офэнди илэ олду. BeJyK алим, нечэ-нечэ китабын муэллифидир, A3Bp6aj4aH тамашачысы ону «Заман» теле BH3HJ асы илэ верилмнш бир филмдэн та-нь^ырлар. 20 Ланвар фачиэ-си заманы рус гошунлары-нын Бакыда терэтдиклэри вэЬшиликлэрэ гаршы Турки-]эдэ илк е’тираз митингини тэшкил едиб. Хоча Эфэнди елкэнин чох нуфузлу maxcHj-ja^ispHHflaH са/ылыр. Онун-ла сеЬбэтдэн hncc олунурду ки, бу кун 1шкумэтдэ Хоча Эфэнди иде]аларына рэгбэт бэслэ]энлэрин cajbi аз де]ил. ГУРКШЭ ТИКИНТИ МЕДДАНЫДЫР Сон 20 илдэ TypKHja нэ-haHK игтисади сычра,]ышла инкишаф етмиш елкэлэр сы-'расына дахил олду. Буну Ьаглы олараг президент Т. взалын ады илэ 6aF.iaJbip-лар. TypKHjo 6oJyk тикинти MejAaHbiHa 6aH3ajHp. Бэ’зэн адама елэ кзлир ки, ики Тур-юф вар. Бир JaHflaH уча биналар, Japambir.Tbi xHjaoaH-лар, бир Зандан бачасындан тусту чыхан Jacты-Jaпaлaг ев-лэр. Бела тэзад кэндлэрдэ даЬа aJflHH hncc олунур. Шэ-hap эЬалиси нэ гэдэр зэнкин KejHHHpcd. кэнддэкилэрин либасы бир о гэдэр касыб-дыр. Ьэтта бир балача гэсэ-бэдэ кэндли кишилэрин баш-ларына го J дуг л ары димдикли кепканы керэндэ ]адыма Азэрба]чан Ja3bi4bLiapbmbiH 30—40-чы иллэрдэ канд мев-Зусундакы эсэрлэринин rah-рэманлары душду. Анкара бэлэди^э рэиси Мурад бэ] Гара]анчы шэ-Ьэрсалмадан, ]ениликлэрдэн сеЬбэт, ачаркэн бнлдирди ки, ^хын кэлэчэкдэ метро иШэ душэчэк. Бир Канада фир-масы 35 метр дэринликда тунел ишлэринн керур. Биз «Бакы эЬалиси артыг 25 ил-дир метродан истифадэ едир, езу дэ тэч рубали метро му-тэхэссислэримиз вар, л азы А олса сиза дэ кемэк едэрди-лэр» де}эндэ Мурад бэ) тэ-эччубуну бурузэ вермэсэ дэ, узундэки мараг диггэтимиз-дэн гачмады. Амма буну эла-вэ етди ки, кэлэн ил Анка-рада турк девлэтлэринин пар тахт рэпберлэринин керушу олачаг. «Бела мэсэлэлэри о заман кетур-го} едэчэ^к». Бела чыхмасын ки, Тур-шфдэн е)рэнилэси Ьеч на ]охдур. Турклэрин муасир муэссисэлэри, муасир техно-лок^алары, ишэ мунасибэт-лэри гибтэ олунасыдыр. ЭрзруиМда «Бешлэр»ун фаб-рикиндэ кердуклэримиз буна мисаддыр. Беш гардашын рэЬбэрлик eтдиjи фабрик ики илэ гурулуб. Бе]ук бинада вур-тут 30 нэфэр ишлэJиp. Кундэ 70 тон ун у Л уду л ур. ШаИэрдэ дерд бела фабрик вар. ФэЬлэлэрин мэвачиби исэ 200—300 доллардыр. Кэлирли муэссисэ хе>р^]э-чиликлэ дэ мэшгул олур. Бутун ил бо^ Эрерум Уни-верситетинин тэлэоэлэринэ иулсуз ун кендэрилир. Кон-торда исэ чэми бир нечэ адам чалышыр. СеЬбэт ундан душду. Тур киjэдэн ]азырсанса. чврэ]и унутмаг олмаз. Бурада ]е-мэклэрин падшаЬы эн мух-тэлиф заводларда, шэхеи му-эссисэлэрдэ биширилир. Лакин бутун ун мэЬсулуну бир чэЬэт бирлэшдирир:    JYкcэк кejфиJJэт!.. Черэ]ин устунэ бугданын неву ге]д олунмуш ^рлыг вурулур. Эрзаг вэ сз-на]е мал лары баЬадыр. Э1а-лэтлэрдэ ги]мэтлэр Истанбул вэ Измирэ нисбэтэн даЬа ¿ук-сэкдир. Бир кембэ черэк 2500 лирэ]э, бир килограм балыг 25—30 мин лирэ]адир. Бэрбэрханада баш вэ уз гырхдырмаг учун 40 мин ли-рэ вермэлиеэн. (Бнр АБШ доллары 7800 лиредир — ред.) Элбэттэ, садэ TypKHja вэтэндашы учун баЬалыгдыр.БУРСА Османлы императорлугунун Анадолудакы илк па)тахты Бурсадыр. Бурада эсасэн Лунаныстандан кэлмэ турк-л'эр Jamajup. Онларын ну* ма]эидэлэриндэн назир, парламент депутаты оланлар да вар. ШэЬэрин чохса)лы гадим чаме вэ турбэлэри кез oxiuajbip. Султан Биринчн Мурад турбэсиндэ Косоводан кэтирилмиш зэнкин адамлар дэфн олунуб. Осман Гази турбэси дэ надир сэнэт ин-чилэрнндэндир. Турбэнин багында ики топ rojynyfi. Рамазан а]ынын башлангычын-да бу топлардан ]а)лым атэ-ши ачылыр. 1905-чи нлдэ тикилмиш саат гуллэси дэ бурададыр. ШэЬэрдэ )ангын баш веранда этрафа зэнк сэ-си JaJbi.ibip. YMyMHjJaT.ia, ТурЭДэнин hap )ериндэ чамелэр ез эзэ-мэти, архитектурасы илэ се-чилир. Олкэдэ 87 мин мэс-чид вар. Ьэр ил 1500 JeHH мэсчид тикилнр. Дини бина-ларын тикинтисинэ девлэт вэсаит а1ырмыр. Онлар Ja.i-ныэ эЬалинин ианэлэри, jap-дымы ЬеСабына учалдылыр. «ДЕШОВЫ ТОВАР» Истанбул бэлкэ дэ дун]а-нын эн кезэл шэпэридир. ШэЬэрэ дахил оланлардан Истанбул керпусуну кечэндэ «торпагбасды Ьаггы» алыр-лар. Бир маЬныда «Истанбулун гызлары билеэн нэ шэкэр. инсаны узаглардан )анына чэкэр» де1илир. Амма Aeja-сэн белэ кетеэ Истанбулу рус ханымлары фэтЬ едэчэк-лэр. Онлара Ьэр JepAd — казиноларда, отеллэрдэ, елэ кучэлэрдэ аддымбашы раст кэлмэк олур. Буну Ьамыдан тез тачирлэр керурлэр. Истанбулун мэшЬур «Гапалы Чаршыасында пиштахталар-да «дешовы товар» левЬэлэ-ри асылыб. Муштэри ахта-ран магаза сатычыларынын русча сындырач:ындыра де-диклэри «барышн)а. заходите, хороши) товар JecT» сез-лэрини бурда тез-тез еши-днреэн. Бу туристлэр Руси-Jehwh бутун )ерлэриндэн — Камчаткадан, Барнаулдан, Москвадан кэлирлэр. Чохла-рынын мэшгул и JJaTH «эн гэ-дим сэнэт невудур». Турки)эдэн га)ыдаркэн тэ)-)арэдэ бу ханымлардан бири илэ cehoar етднм. Сибирлн 20 )ашлы Наташа тэлэбэ иди. Де)ир ки. «атамын турк досту мзни Y4 а)лыга гонаг чагырыб». «Бэс бу уч аМа Истанбулда нэ едирдин?». дедям, «)эгин бутун му-зе]лэри, тарихи )ерлэри кермусэн». Кулумсунду. «НэЬа)эт. «ачыг сеЬбэ-Уэ кечди:    «СэЬэрлэр Je- jn6 истираЬет едирик. Эсас ишимиз ахшамлар башланыр. Бэ зэн елэ олур кн. бир нечэ кунлук еэфэрэ чыхырыг. Алдыгымыз harr Турки ja ба-1шлыгына керэ. елэ Pyenjaja керэ дэ аз де)ил. Сэпэрлэр бэ’зэн ду как-базара кедиряк». Ьэгнгэтэн дэ газанчларына сез ола билмэз. Ьэмин гыз Бакы лнманында чох нара-Ьат иди. Тез-тез сорушурду: «Сиздэ нечэ )охла)ырлар?» Де)ирдим. «дарыхма, бир-не-чэ доллара керэ Ьеч нэ де-мэзлэр. О исэ кулумсунду. Бир нечэ де)ил. мэндэки пулу бэлкэ сиз ез ншиниздэ Ьеч 15 илэ газана билмээси-низ.». ХудаЬафизлэшэндэ бнлдирди: «Дотрудан да Бакы кезэл шэ1)эрдир. Амма «ишлэмэк» учун TypKMja 1ахшыдыр. АллаЬ rojea, jaj-да JeHa opa га)ыдачагам. Атамын турк досту де]нр ки, сэни кезлэ)ирин,..» Артыг Азэрба]чандан олан ханымлар да буралара ajar ачыблар. Онлара Истанбулун казинода рында. баЬалы ресторанларда раст кэлмэк олар... Турки Je ге)длэрниан би-рннчи Ьиссэси чыхандан coupa peAaKCHjaja бир гадьш зэнк чалмыщды. Лаэынын A39p6aj4tH гадынларыньи Турк^эдэ алверчилн)кнэ hecp едилмиш Ьиссэсинэ е'тиразы варды. «Бунларыв Ьамы-сыиы бнлиркк. roj рэЬбэрлэ-римиз тэдбир керсуадэр, — де)ирдн. Бир дэ ки. онсуз да муЬарибэнин дэЬшэтлэри гэлбимизи агрыдыр. Белэ )азыларла дэрд устунэ дэрд кэтирирсиниэ...»БЭЛКЭ ВИЗ ДЭ BOJYK ГАРДАШ ОЛДУГ HjKpMu кунлук еэфернмиз Самсун шэЬэриндэ баша чатды. Самсун валиси Шинаси Куш бизи гэбул етди* €л-лэн курчу олан вали бир гэдэр еввэл гонаг кетд^и Кур-чустаны. орадакы )ерли азер* ба]чаилыларла керушлерини ха тырл ады. Сонра 19 ма! Унивврсите-тинин ректору Камал взнар-ла керушдук. Ихтнсасча he-ким олан ремгор сэиэтиндэн эл чэкмир. Ьэфтэдэ Y4 дэфэ 4oppahHjja эмэл^]атлары апарыр. AejHp ки, «вэзнфэ кэлди-кедэрди. Мэыэ Jena hd* кимлн)им галачаг...» Ахшам шэЬэрин 6ejyK иш а дам лары, бизнесменлерлэ керушумуз олду. Бу бир нов еэфэрин JeityH 1ыгынчагы иди. Бизнесменлэр Азэрба)-чанда керэчэклэри ишлэрдэн данышырдылар. Нум^эндэ-лэримиз адыидаи «СэЪэр» гээетиннн баш редактору МэзаЬир CyAejMaH3aÄ3 чы-хыш етди. О бэлкэ дэ бу кунлэр эрзиндэ бутун жур-налистлэрнн тээссуратыны ифадэ етди: — Азэрба)чан ган 6aha-сына «6eJyK рус гардаш»ы-нын пэнчэсиндэн чыхды. Экэр Турки1эдэ фикирлэшир-лэреэ кн. Азэрба1чан кичик гардашдыр. с aha едирлэр. Бизим девлэт олмаг учун hap имканымыз. сэрвэтимиз вар. Тез-тез Турки]адэ ешидирик: америхалылар. инкилислэр A3dp6aj4aH сэрвэтини элэ ке-чирир. Бали, амернкалылар, инкилислэр турклэрдэн фэрг-ли олараг капитал rojvo иш керурлэр, Сиз исэ {алныэ селбэт едиренннз. Вахт кэлэ-чак сэЬвинизи баша душе-чэненниз. О заман бэлкэ дэ кеч олачаг. Ким билир, бад-кэ дэ куя кэлэчэк, Азэр-6aj4aH Туршфни ез ардын* ча апарачаг». By чыхышдан сонра турк-лэр узун муддэт чашыб гал-дылар... СеЗАРДЫ: «Заман» гээе-тн етшеа хатирижэ чылиаг га-дыи вэкилдэршш rapa леит-Лэ артур. Лакни бутун эл кэян, окуй Ьагигэтлэркин вэ rapa лентлэ, на да маки гул-лэ пэрдэлэ]э бнлмаасак. TypnjaRH ннди май даЬа артыг еевнрам. Чунхи оку бутун тэмтэрагы, бутун дэрд-лэри илэ аиа1дын кермувэм. ВаИкд ЭЗИЗОВ, «Халг гаа«тн»нвн мухбкрн. НЭБШЭквмэлинизи9CHPK9M9JHH Наби Paajeifl» охучуларымыз танышдырлар. Ьаггында ¡аз-мыш, магалалармми дврч втми-шмк. Гусар ра)Онунуи hacaH-гала кандмнда pMuajwp. Он беш ¡ашындаи хастаднр, ajar-лары тутулуб, Ьэрэквт ад» б*л-ммр. Лакин чох нмкбнндир, сабаЬа мнвмла бахыр. Ajap6ej чан Журналмстлар Бмрлиумнчн узаудур. М. Э. Рэсулзадэ адына Бакы Да»лат Уннеерси-теткнми журналистика факул-тасинда таЬсилиии ги^аби да-вам етдирир, pajón гэзетиндэ, республика матбуатында ера-сыра ^азылары дарч олунур. Бакыда, Азерба)чанын мухталиф кушал армнда чох л у досту аар, Ьамысы ил» му нтазам мэктублашыр. Бу 1#хмнларда иса Турки ja да да азун» ики дост талмышдыр: Анкара Га-эи Униеерситети турк дили за адаби^аты факултасинин та-лабаси Нечла Есмин за Мерсии шаЬери ap4nja3 Унизерси-татинин телебеси Ьуску Дуран. Онлардам алдыгы мактублар hejaT ешгини даЬ» да артыр-мышдыр. Ьакимларин фикринча. На-бинин муаличаси janHWj ха ричи алкалзрда — АлманЦада, Турк^еде, АБШ-да мумкун-дур. Бунун учуй 50 мин доллар пул талаб олунур. Одур ки. Гусар да 3435 иемрели pajoH аманат банкында адына Ьасаб ачылмышдыр. Намра-си 63969-дур. Имкеняы, хфр-xah, нечиб адамлар дан хаЬиш едирик:    НебЦе    кем^иимзи асирк»ме|ии, кучунуз чатаи гадер бу Ьасаба пул кечурун. Б»|ук саааб саЬибм оларсыныэ. Бариз ЭСЭДОа, «Ханг гамптши мух бири. Кунумуз-кузэранымыз БЭЬАНЭЛЭР МУБАДИЛЭСИ нэгJiHJjатчылар сэрнишинлэрин чибинэ кездикирлер Отин чума Бакы шиНир кчра НакимиЦитм та-ратыида шаНар наглиЦат муэссисэлэри раНбэрлэри-нин мушавираси олмушдур. Мушавирада бу caha-даки проблемлар аа мэрулэчэк ишлар музакира едилмишдир. Мухбиримизин карушдан га|дларини дарч едирик. Фуад Мустафз)ев, Бакы баш иегли)|ат идаресиими раиси: — Бу кун ah ел мнин талабаты-нын )алиыэ 64 фаизмнм »A»ja билирик. Наэмрлер Кабмнетм-мин герары ил» шаЬер наглиj-jeTWHWH ишинин ]ахшылаи«-дырылмасы учун бир ммцон доллар васеит адэылмышдыр. Бунун 700 мин доллары jeHH автобус, троллейбус зе ehTnjer Ниссалармнин елынмесыне харч, ланмишдир. najTexTAa сеет да 150 — 160 мин сермишин да-шынмалыдцр. EhrnjaT Кисса-л ар инин, ¡«начатый ги;мати кун-кум дэн артыр. Ьазырда бир сарнишинин дашынмасы да» лата 7 рубла баша ка лир. Буна кара да биз» 300 ммл|Он рубл дотаси^а аерилмелидмр. ШубЬасиз, кедиш Ьагларынын тарифлари галдырылмелыдыр. Турнира дан 50 автобус, 300 «Мерседес» алынечег. Калачам да алтернатиа такси лер-кы ¡арадылачаг. Вагиф Надирли, Бакы метро-политеимимм раиси: — Бакы метро по лите нина 1 ммл}ард рубл дотеси)« лазым дыр. hap бири 13 мил|он рубл ги^матин-да 10 аеазин» 5 метро вагону влынмышдыр. Кун эрзиндэ метродан 600 — 620 мин сер-нишич истифадэ едир. Онун 400 мини пулсуз кеданлардмр. (? — РЕД.). Куэаштлк кедиш учун 23 ветандаш категориуа-сы аар. Калан илин еевалин-дан метронун «Хатам», «Ч. Чаббарлы», «h. Асланов» стам-си)алары истифада)а верилачак. Jaxutbi ишлам»|имиэ учуй дав-лат биз» васеит «¡ырмалыдцр. Низами Казаков, Бакы трам-аа)-трояло)бус идарасииии раиси: — Хатдаки троллаубуелв-рын cajbiHbt 230-а чатдырмы-шыг. Чехо-СловакиЦ ила баг-ладытымыз мугаамлз^а аса-сен назарда тутулуб ки, илин сонунадек 12, келан ил иса 100 — 150 «Шкода» троллейбусу елаг. Бундан апаша МДБ рес-лубликеларындан 4 мзицон рубл дзуеринде ehinjer Кисса-лари катирилачак. Jbhh трол-ле{бус хатларинин чакилмаси учун мне чагиллар чзтыш-мыр... KepyHAyjy кнми, мушавирада чыхыш едан нагли^ат идера-лари раЬберларинин асас ки-ле)м еЬтЦат Ьиссаларинин, ва-саитин чатышмемасындандыр. БаЬаналер катирилди ки, МДБ дев л зт лори иле в л его лер лозу-луб. Амма нет линует дакы ез-башыналыгдан, интиэемсыз-лыг дан, хидматим ешагы Ktj-фи||атиндан as данышылды. Тролле] бус хетлариним ча* кил меси учун мне нвгилларич чатышмамесы Ьамымыза аш- кар боллидир. АЛис ав дикар алаан металл ар исе бир учдан Турки]а]а дешыныр. Месалан, кондисонер заводунуи гаршы-сындакы тролле]бус хатлари-иин кунун-кунорта чаты да-гыдылмесына на де)ас»н... Мушавирада метрополией раЬберинин кузаштли сарни-шинлермн са)ы барада кастар-ДИЖ рагамлер да и нам дыры-чы де]мл. 1ог4«н ки, буну ади ¡охлама бела уз» чыхаре бм-лер. Мадам ки, маршрутларда ав-тобуслар чатышмыр, он да Су-ри]^а, Турки*»)» турист се-фарларине кедан автобус лары Ьарадан алырлар? Азарба)чан Республикасы баш назири нин биринчи муаам-ми ВаЬид ЭЬмадов бу ва динар масалапар барада Наглы ирадларымы со)лади: «БаЬама-пер имандырычы дичмл. Ады-ныэы тасарруфатчы го]мусу-муз, еНти)ат Ниссалорини, машынларын чатышмамасын-дан шика]ат едирсиниз. Наг-санларын сабабиии ]алныз МДБ ила елагаларимизин гырыл-масында карурсунуз. Ахы бирдафалик баша душмак па-эымдыр:    биз муст »сил да» латда )аша(ырыг. Идара раН бери кнми ни)а бзшга ¡оллар ахтармырсыныз?» Мушазира хе]ли чакди. Би-аим чыхардытымыэ башлыча натичз иса будур ки, нагпи)-¡зтчылар ¡»на да аз кам-к». сирлерими сарнишинин чиби Несабымз дузелтмек хе^влын-да дыр пар. В. ЭВИЗАГАОУЛУ, «Холт гозэтиамил мухбири. Азэрбв|чви Рэспублмквсы Халг ТэЬсклк Нвмрлф Азэрба]чан Педагожи Харичи Диллэр Институту 1ЕНИ ИАРШРУТЛА НАХЧЫВАН, 16 KoJa6p («Реел Азармиформ). Бакы нефтв{ы-ранлары в» тачЬизотчыларн Азэрба/чвн ва Иран иэсли^вт-чылвры тарафиндан ишлаииб Ьеаырлвнмыш ¡они маршрут л» бу кун Нвхчыввие ¡вчвчвг дахил олмве» бошламышдыр. в систернд» Иронлв девлэт серЬодинии |вхынлысындв jep-лэшэн Ьорвдмз демиртол станси)всынвд»к кэтирилмиш дизол ¡онвчзгы «о мазут куклу нас ос ларын ком#)* иле аетосисторнлерэ дол дуру лмуш во гоншу олкенин эразнси в а-ситеси ил» геминат ]ерин» кеидэрилмишдир. Бу нос ли| jar конво^рринин ташкмли ¡ахын замаида Ермэ-нистанын МеЬри району ндв девам едан дамир ¡олблокв досы натичасиндэ Азарбтканый галвн арозиси ила » летаем к »сил миш Нахчыван Мухтар Рослубликасында ¡аначвг гытлыгыны ара дан гвлдырмв- F» м лам ям »шваиэКДИР. 1992—1993-чу дэрс или учун иикилис, ымаи вэ фраисыз диллэри (э)ани тэНсил—Азорб«|чэи бэлмэси] ихтисвслары узрэ Нвэырлыг шэ'бэскиэ ДИНЛЭМЧИЛЭР ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР. Ьазырлыг шо'бэсинэ доалэт будчэси Нэсабыиэ довлот идаре, муэссисэ, тэшкилатлэрыидэ вэ )# колхоэда чалышан фэЬла аа колхозчулар, алача дэ чари илдэ орду сыраларыидан тэрхис олунмуш шэхелэр гэбул адилирлэр. Ордудан аарилмиш кэн-даришлэр бир ил муддатиндэ аЧибарлыдыр (форма № 1 а а 3). Бундан башга, Ьазырлыг шэ'басина тасарруфат Ьесабы ила таЬсмл харчи дэалат муассисаси, ассо-сиас^а, кичик муэссиса, кооператив за дикар ком-мврси]а ташкилатлары, алача да в)*ры-а{ры шахслэ-рин ээлари тарафиндан эданилаи швхелвр да кэн-дарила билврлар (форма № 2). Орду сыраларыидан тархис олунан канчлар хидмат етди к лари Нэрбм Ьисса команданлажы тарафиндан аарилмиш кандэришм онун Нансы али мак-табин адына ¡аэылмасындан асылы олма]араг, истэ-нилан али мвктабин Ьазырлыг ша'басина твгдим ада билврлар. Аэарба]чан Республикасы праэидаитииии 15 сант)а6р 1992-чи ил «Азарбв)чан Распублика-сында ¡аша]аи милли азлыг, азса)лы халг аа втник групларын Нугуг аа аэадлыглврынын, дил аа мада-нинетинин инкишафы учун давлат ¡ардымы Нагтын-да» фарманында назарда тутулан шахслар Ьазырлыг ша'басина имти]азларла дахнл олунурлар. Ьазырлыг ша'басина габул учуй ашагыдакы са-нэдлар тагдим едилмалидир: —ракторун адына ааЬид формада ариэа; —Ьазырлыг ша'басина кандариш (форма № 1, 2, 3); —орта тлЬсил Ьаггында санадин если; —амак китабчасынын муассиса раЬбарм тарафиндан тасдиг едилмиш сурати; —3X4 см. елчуде 6 адад фотошакил. Паспорт ва Ьарби билат шахеан тагдим олун-малыдыр. Габул комисси|асына тагдим едилан бутун са-надлар ¡ухарыда кэстэрилди)к ними Ьазырлаймалы, тарихлэри тэзэ олмалы, сэнэдлэри имзала|ан шэхе-ларии фамили|алары, алэча дэ мэЬур аэ штампа)дын охунмалыдыр. Ьазырлыг шэ'бэсииэ гэбул динлэ{ичилэрлэ фар-ди мусаЬиба |олу илэ апарылыр. МусаЬибэ харичи дилдэи, Азарба]чан дилиндан, эдабиЦат •# тарих фанлариндан апарылыр. Ьазырлыг шэ'бэсииэ ашагыдакы шэхелэр илк иэабэдэ гэбул олунурлар: —мусаЬибадан му»аффэги)]этлэ кэчэн вэ Ьэ-кумэтин MyajjaH этди)и имти]азлара малик оланлар (планын 70 фаиэа гэдари). Галан ¡арлэр (30 фаиэ) сачма комисс^асынын гэбул этди]и ма'|ар эсасыи-да комплэктлэшдирилир. Мусабигэ га)далары 2 нэмрэли форма илэ калан л г ра да шамил адилир. Бу зумрадан олан шахслар мусабмгвдвн качдикда онларын Ьазырлыг ша'-б ас им да охудуглары муддатда там таЬсил харчи 1 aj муддатинда аданилир.    » ТаЬсил муддати 7 а{дыр. Тадрмс илииин сонуида димлэ|ичмларии бир гисми (Азврба^ан Распубликасы празидэнтииин 15 caHTja6p    1992-чи    ил «Азарба|чан Распуб- ликасында ¡аша|*ан милли азлыг, азса]лы халг аа эт-ник групларын Ьугуг аа азадлыгларыиыи, дил аа маданиЦатинин инкишафы учун дэалат ¡ардымы Ьаггында» фарманында назарда тутулан шахслар), ТаЬсил Назирли|ииин аа Дэалат габул комитасинин тавси{а атди)‘и га^ада бурахылыш имтаЬанларыны муааффагиЦатла вард^и Ьалда институтуи биринчи курсуна габул олунурлар, галанлары мса мээчуд га^ада (Давлат габул комитаси тарафиндан муэ|-jan аднлмиш га|дада) габул ммтаЬанларындд иштирак адирлар. Саиадлар Hoja6pnN 15-дан 25-дак габул аднлмр. Динла^чилар сырасына габул но)абрыи 25-дан 30-дак апарылыр. Дарслар дакабрын 1-дан башла)ыр. Ьазырлыг ша'баемннн гэбул комисоцасы Ьэр кун (базар ва 6ajpaM кунлэрнндан башга) саат 10-даи 17-док ишла|ир. 9лаао ма'лумат алмаг учун бу унааиа мурачиат атмак олар: Бакы, 1 Maj кучаси, 202/учунчу марта* ба, 305 намрали отаг. Телефон: 98-76-92. РЕКТ09ЛУГ. ;