Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 17, 1992, Baku, Azerbaijan _&i)£ милли днрчалиап hap    вахты xejnp! i Ааеуиум четкими* истее ли «кучу*»?! Имвамым ли Я Нги лмлаилари ааяадыиыи Ба- hr« дкллкллри )умасм* Ь*|*тд* |«риш» ТИ1МКЫ мл* баглыдыр. *мр чохумув И» вахт дыр к*. нииараилыг ичври-смидвсииив. Огяумув, гывылыв •рта м*«т*бя*рм бмтмрмС мк-тислс таЬскям алмаг учун га* рул имтаЬдаларылы к*вла|ир- НоЦбрыи И-д*. Pasap куну расяубликамыэыи алм в» орта ихтисас мактабларин* |аим га!да ил* или габуя «ачирил-ДМ. h*p бмр )аиилкк «ими т*сг уеулу ил* ммтаНам габулу л* мужтмиф р*'|я*р* вабаб Киммси сои оииллик-таЬсил систомиии бу-румуш *)б*ч*р Ьаяяарыи гарфысымы алмагла бу усу-яуи •маолуимаалм'ыны с*|-л*)ир, киммси д* оиуи кам-м*сирл*риим шиширтм*)* ча-лышыр. Рир башгасыиа ка-рас* *сас ш*рт Рмлмкдир: h*ч Рир усул оиуи габагымы и*с* Рилмаа. К*р Налра *т*м Рааар муку *битурм|*итл*рими* Рилмм-л*риии т*ст усуяу ил* сыиаг-даи качирдилер Т**ли«л* ги|-м*тл*р м*'яум оламат. Го) *и риликлй маааиларымы* тала-б* адыиа яа)иг и*рулсуил*р. Мустагил Аварба^шмын или т*л*Р*л*ри адыим шарафл* да-шмсыилар. И иди ис* Руилии гаРулла беглы спадам *шнтдм)ммма мила) в* араулар Рар*д*. •«€*-ри))*тмима имтаНаиларыи Ру г*д*р л*имим*сиид*и иарааы-сыиыа. ИаглиДат ж*рчл*рииии гат-гат баЬалашдыгы шараит-д* Ралкалардаки таНсил очаг-ларыиым    имтаНаиларыи    ым камыДа иаиирилмаси да ура-(иииадаи олма|ыР. Гарабагда ■а сарНад балмалариид* даре-лари позуямуш, иифа|ат га-дар Ьавырлаша Рилмамиш ша-мирдларми **1И|)*тммми иааара елыимамасы, дЦушчу маич-ларммиаа «узаштяар иааарда тутулмамасы Рази аалида)м-лари Ma’jyc адиР. Рир чоху-иуа налам млдаи тает усуяу-иуи орта мамтаРларда татбиг адилмасиим» шамирдларии левыми аардишлара габагчадаи )и)аламмасиим арзула)ырсы-Нач шубКасиз, )ада ду ва душма)ам иам-масиряар ил «иааара алымачаг » .    *...4 ♦ Ч • * V. * V - « V ФЖ'Ш ,* ■ а . '.Tí гГЭДС4*•-    t* V..;-    ; Q.чч; - frSf .Л» *Aè ' V4 к > • ’ > га.'W .Jl?a    (М.    * . » л *ч '•р'те*    ^ * % »Д.* ‘Йч''* ) lè ^ \ (UU, АМД^ЫГ М«|«мы. 1Ж-те теми и*|«6ры. VI i Фото ч. Ибадаауидур. Ме1дан-баИар nejcaHbi я.1___ *-«.___-    ma    KABVI Керэсан, инсанларын )ы-гышдыры, ]ерлэ кв) арасына сыгма]ан гэзэб вэ фэр)адла-рыкы дилэ кэтирди)и илк эразини тапмаг мумкундур* му? Ме)дан адланан о эзэ-ли-эбэди макан ела илк баш-'ланрычдан инсанларын сэбр •касасы дашанда мугэддэе кв)лэрдэн )ера енир. наИэнк бир трибуна^ чеврилир, Иек* муну верэндэн сонра ]ени-дэн кезэкврунмэзли)ин (балка да Ьагг-эдалэтин) пэрдэси архисына чакнДир. Экэр ме)дан Хазарин са-Нилиндэки, Ьвкумэт евинин гаршысындакы о асфалтлан-мыш бе)ук эрази идиеэ. о эввэл да вар иди. Лакин о бу кун бизим аныб-анлады-гымыз ма'нада бв]ук Ъарфлэ ¡азылан ме)дан де)илди. Ме)-даны ме)дан елэ]эн заман, онун кечикмиш суаллары ол- ду‘ Ме]дан бу халгын заман-заман чисмэн гэфэслэрдб сахланылан, руИан сэмалар-да долашыб вэЬдэтэ чан атан вусал маканы олду. Бу хал-Ты езунэ танытмаг учун. о мугэддас макана JbiFMar учун ‘ону эзмэк да, влдурмэк да, дири-дири cojMar да аз имиш. Бу халгы ме)дана JbiFMar учун сан демэ онун rejpaTH-нэ ал узатмаг бас имиш. На имиш бу rejpat нвгтэси? — Танрынын бизэ naj в€рди]и, улуларын аманат rojAyry <Торпаг!» Варлыгымыза Ана. Иамымыза Ватэн, Ана Вэтэн олан торпаг! Бу Вэтэнин истекли бала-сы Гарабага Jarbí элинин уза-дылмасы халгы бир андача а]ылтды. Башлар авазыды, эсэблэр кзрилди. К'мруглар сыхылды. AJwr оахышлар бир-биринэ дикилдк. Квзлэ-рнмизин а]насьшда илк дэ- фэ езумузу кврдук. Ге|рат синири бир айда JaJ ними кэ-рилди, урэклэримизэ пекм едиб йамымызы opa —■ har-гын дэркаНыидан ]ерлэрэ ен-мнш о наЬэнк трибуна]а дотру итэлэди. Халг о MejAaHfla reJpaT ме-шэси ними битди. Халгын к^лэрэ булэнд олмуш нала-си, фэpjaды, дилэJи 20 кун-лук бир лeJcaн ними о MeJ-дана ]агды. Лагдыгча да о ики эсрин мвЬнэтини JyJy6 тэмиз-лэди. О пакланмыш Ме]да-нын кузкусундэ вз чвНрами-^ кврдук. О Ме]данын акс сэдасында вз сэсимизи ешит-дик. * О кунлэр илаЬи бир пвкм-лэ, диктэ ила ме]данын hap Тарышына ajar басмаг 6eJyK ‘бир 3HjapaT. таскинлик иди. Санки aJarbiHH Ме)дана басам кими дизларии улу кеч-мишдэн куч алыр, башын са- баЪын а]дынлыгына говушур-ду. Ме1данда бу халгын баш-лангычдан калан сурвкли бир чошгунлуру туОан еднр. втуб-кечвнлэр сиглэтлэ вэ-раглэнир. ашкаоланан Ьэ-гигэтларэ галхыб-вндн 1У** ругларла мвНур басылырды. Ме]дан изЪекк бир саман-дар гушу кими тутушур, алов-ланыр, чартачартла ]аныр. фагэт вз кулундэн саЬэри кун ¿енидэн дотулурду. MeJ-дан бв1ук- бир тарих дэрси иди. Бура ири ачыдмыш бир ’квз, бв^к бир гулаг, сус-маз бир дйл кими Камымызы ифадв едирди. Ме)дан тор* пагларымызын бвлYHMэзлиjи фэрманы, }арынын устунв вусжурэн е’тираз вулканы идй. Луз минлэрлэ адамын ^ырыщдыры бу арази азад-лыг ]анрысы ила баша чаки* (Арды 2-чя саЬифада) Куну»    На НЕТАШ БИЗИ БИРЛЭШДИРИР ТЕЛЕФОНЛА ДАНЫШАНЛАР БУНДАН СОНРА НИРСЛОНИБ Д9СТЭ1И ЦЫРПМА1АМАГЛАР Tana фон чох дан мундапжс >а)атымыаыи эарури тапабв-ына чаарилиб. ААаканы за даила щшюшпщлн, арзумузд, дагсадимиз* ганад олан бу гахниии ааемто чатни ни, на «ласа аваз олунсун. ¿алныз «рали — чмлаланма аа раЬат-чыры даЬа чох та'мнн атма! >ес мама олур «»4 сон 20 — Ю мл да биз ¡арнндв с*)мы-лыг, Ьатта иарц)а иатммшик. Эорни бу магамында муа-сир тала фон рабитаси ааазн* на j*H* она банзвр, ону >ам-Cbuiajan а)бачар бмр шабака-нмн тахники асаратиндарж? Бу су алым чааабы бмр груп башбмлан аа мутахассиса чох-дан ма'лум олса да, аамкб влага формасындан мстмфада адан )уз ммнлара аа MwijoM-лара ала ha) асабилашмаи, дмяхер олмаг галырды. бмр чох башга Ьагигатлар ним»?, соват тала фон систаминмн к*рмлм)мии ва |арытрдаалыга1ны ачыб-агартмаг гадаган иди. ШаЬарларарасы данышыг маатагаемнда Ьансыса шаЬар, |акуд балкамнзм сифариш адмб саагларла казламали оландд аииабилар дун|*нын а башы ила бмр меча дагига-ja даиышыб кадир. 1990-чы илмн 20 )анаарында талефон-чу гызлар радаисщ'амыэы Шсаатын мчннда качмнш ими аа дун|анын нача-нача шаЬари ила чалашдырса-лар да, тутаг км, Шушадам, Лачымдан, Губадлыдан, Ар-дамдам, Тартардан, Коранбо)-дам, Калбаиардам ахшама га-дар хабар тута бмлмадик. Уза-га мфа мадирик. Бу нуиум азунда намранм )ырмагла Ja-  вЬмадли)^ )ахуд Соаатиндан*Дарна«ула ду А>арба)чаи Васлубликасымыи празидамти вбулфаз ими празидамти Тургут взвила талафоила дамаииариаи. Елчиба) Турим)* Раслублмиасы-Фот* Ч. Ибадовуидур. Данылмаз    факт дыр: биздз алафом рабмгаси барбад аа-иЦатдадмр. Бутун бунлар ба->ада 2 мл аааал о вахт рас-ублика рабита »ааирщжи beai uiabap талафон шабакаси ара муааиии олан Смрус Аб-¡осбарм ила газатммиада дарч луимуш мусаЬибада ачьаг ва рммсипмал саЬбат катммш-|м. О вахт наацр муааиии ча- саратла билдирмжидн кн# чы-хыш jofly нуфузлу, габагчыл ха-рмчи фирмаларла амакдаш-лыг асасында талафон шаба-каем нмн мадди-тахники база-сыны {анилашдирмаидадир. О, мумаемб тарафдашларын ады-иы да чакмншдм:    Турки^аиин Наташ аа Талаташ шмркатла-рм. Таассуф ки, чох иачмадан С Аббасба)лм рабита саЬасин-дан уааглашдырыяды ва бу иш ха|лм ланкидн. Ики ил аааал хош арзу олан зарури бир тадбир артыг ура качан амаа дир. Иидм Бакыда Наташ фир-масыиыи талафон аааданлыгы буракам бирка ыуассисасм маЬсул бурахыр. Илк АТС Сказан да гурашдырылмыш, сакинпар barra Амармка ила бирбаша данышмышлар. Мустагил Азарб*)чаным naj-тахты Бакыда онун ими каЬ-иа автомат талафон стансЦв-сыиын — 93 ва 9Б номралн АТС-парни муасмрлашдирил-маем да бу кунларда баша чатмышдыр. AaapiSajaaH Рабита Назирлмр* аа Наташ фмр-масы ики гардаш халгын са-марали амакдашлыгыиы н казал нумунасм Олан бу иши балача да адламдырмышяар: Азарба)чан рабитасинин муа-смрлашдмрмлмасмнмн мяк са-Ьмфаси. Турии)али ва азарба)чанлы мутахассислар чох гыса му д. датда Бакыиын талафон ра-бигаемнин 70 киломатряик макметрал кабал хаттини метро ту иалл арии дан аа а'тибар-лы )арлардан качирмшм, ка-ча-кундуз ишламакла артыг 20 мин - намралик ш абака км муасмр ааадамлыгл* тазаяа-ммшлар. Бу тадбир са)авиида 93 в* 9Б намраяи АТС-яардш чутлашдирилмиш иамраяар лага олунмуш, стансц)*л*рыи (укланма габили))ати он да-фаларла чохалмыш, динар стаи-си)алара чыхыш )акшылаш- Иидм бу АТС-яарии абочаит- лари дуи)*нын бир чох ша-Ьарлари ила бирбаша даиыш-маг имканы газанмьнняар. На-сазлыг аЬтммалы |уксак, оиуи ашкара чыхарашмасы иса чатни олан кап на сметам муасир аа чавмк алактрон ааддаи-лыг па аааалаимишдир, Бу сметам аав алии идам, бир сыра устумлукларк максимум раЬатлыг* хидмат атмаси ила фарглаиир. Да^асан, бундам сонра тазаяанмлш АТС-яарии абоиаитларм ЬирслашФ дас-та)и чырпма)ачаг, рабита на-змрлмумнмн гарасыича да)им-м^аиаклар. Азарба)чаи Рвбит* Назир пф аа Наташ фирмасы АТС-ларии мша салыммаеы «у-ьуну — 14 иоййри •«« м* ЧММРАШМР. Uiireiww ачылыш* Бамыныи мииларла сакман, распублмламыаын таны имыш адамлары. даалат аа Ьакумат раЬбарлари да иал-миш дилер Аз*рба)иан в» Турки)*, рабигачиларииии иу-ма)андалари марулмуш ишин аЬамЩатиндан дамышдылар Ша|хупмслам Налы АллаЬшу-кур Пашазаде бу саааб иша ха|ир-дуа дилади. Республика празидамти 0. ЕлшФ*| мин гардаш вякании рабигачняа-ринин ама^ини )у«с*« ги)мат-ландмрдн, бу тадбирии угуряа баш* чатдырыямасымын ■ 1НИ са)лади. Сонра Азар-чан празидамти |*ми АТС ин кама)и ила бирбаша Турим)* празидамти Т. взвила дат мышды. Шанлик иштиракчыларыидан mea мусаЬмбалар латчрдуш: шири БахтЦар Bahai-— «Халг гааатмя саз дамал чох хошдур мим сааинчли лунларимдан бирмдир. Узун ИЯВф р#Ь#ГЛЫГЛ41 бцрйбш, ЧвбЬа хаттмкяа I 16 мо)абр Аэ*рба)чан Назмрли)инин аналитик инфрр-маем)* марказиинн малуматы-на кара, иидм Гарабагын дат- лыг Ниссаоинин шималында аи шмддатлм да)уш емали^ат- П*Мудафи»А н2ирли)ииин ма'-Луматыма кара, сом ики кун арзмнда Фузули, ^Лачын аа Замкмлан ра)онларынын )аша-)ыш мачтагалари шиддатли аташа    туту ямуш дур.    Чаллб аташлари ила душманин аташ маагалари сусдурулмуш, онун бмр нала артиллари)а гургу-су м*Ьа аднлмишдмр Ьарби мушаЬидачияар Ьам-чмнмн Ерма:аист*н араэиснч-дан Яачым даЬяизи ила мча-рисинда Ьарби )уклар аа чан-лы гуава олан аетомобия дастаяаринин JyxapM Гарабаг pa jo ну ну на    каидарилдиг« га)д адирлар. Бир кун аааал МИЛАН Ордукун Ьисеалари бура да втуза г*дар автомашины тол втошина #тутмушлар, Муда-фиа НазирлЦинии ма'яуматына кара, онлардан 10-у вуруя-му ш дур.    ^ 9 ^ Сват 18J0 дагмгеде Аз арба) чаи Мудафиа Нааиряи)иидаи аяыимаим ма'лумата кар республика СмпаЬлы Гуааал ринки балмаларм арманм акс-падисм}в корпусу Ьиссолари-мин * Гарабагын даглыг Ннсса-сииии шималымда олан Ч мл дырам кеидмни ала иачирмак чаЬдими даф атмишлар Му дафие НазмрлЦимим ма’лума-тына пара, саагларла чака» шиддатли да)ушдаи сонра душ ман да)аидырылмыш аа ба)ук мтииларла аааалки мае г* Ларина карм отур ду ямуш дур БмТ-nmm АкчФ «фиш 1|«м шЫмрмид* даммм < рлрутз« КвММ€СМ|в му* UÌ9|pr уэрв 2Ну всмима Т УКфмда мши m «Ой*#«« муимнте« «иш mftm мгнмущ-пш. Иштрмпмир тртед« «момпии Мыамкым гаршм муИрии atmmm »алятм теИмрмр (теиря*-штмр. Ъунум» «кгамр «утете» «Лтеирии мртчт    шммссЧм» теикм* ояр»ушлП> Амрб^те* мумфмммринте «ммйысн НАМРМНИИ вмрмми муммм, 1теик ямиоитем Mre-W»; «ефврвеуи >м*м*и ммынд* г»р«р» мынмышдыв «ц »МТ «OMWcViMM А*«И«Мны м уммт «“Итеи*    « •Г месте» Цтеме кеадфтееете ммСим сесеяЦде реем« аымилШЫА.М1Э) ' АмрЫНммн IcTOHNlM* смиНИм десм ФерНад ЬЧдерпм Амрбфы ярадидаит* ввт*. фм Емибф* мтегтубуму Еспиф прммдфгш Лм-нарт М«рм|е тегдмм етмишлир. Мектувд» Je«*« еапмрда Ттеатеид» АеерБеНен серар-ян|миим анмммегыиа уммд едмадЧм ЫаримР' iMwtej ripete, мунептееемиде аерер етемми муте» шежеяерин (фриу еенвгерЦееерынд» муетеее еауимееыие нмкаи (арадылдыгы учун астом халгыиа ташаккур атишидир АмКфте срарефите теме. месыае реНетяе (еаешмыш te A»ept«|ei.i претедеитееж таклифииа {ааылы яаааб аарача)ккк »а д атмишдир Сстони)* прааидантииин Ааарбфаи нумфндаси ила саЬбатмида ими алиа арасыида игтисади аа мадани влагала рии *ишсишвфы масалаяарина да тохумуямушдур Гушмрм* vaaiaa Ча- чиисуиш! гарв Ьмссаскии — Гусм|а гвмучяврм им Чмсмкп» сияаЬяы дРетамршм! вашаича куиХур гарвш-гаршыЦ дурдутяары Сумам м Ач-хо)-Мартаи ра{омаарыиыи арааниаруш ахусусм мудафиа аоиасы» а'яаи атмишдир. Дуда|ееан шеиб* иуау амеаяадмте емряе opea» Ьерба •еааЦет е’еем епунжуидур.    ... Se» hoMHH емрее Чеченастте СамЫш Гуеемер» гер* груплешмесыным комечднреера T»'i»«    ** там парламамти уаалариидан а* кара Ьокимиуати ну Majan далариндан «барат мудафиа шурасы |арадылмыш^ тал гошуилары тамамила чыхарыламадак» бу ара айда бутун )арлн Какимн))ат оргаилары Намин комамдмрлара ва мудафиа шурасыиа табадирлар. Ио|абрыи 16-А* Твчнкмствныи Лвнинвбвд вмдд-(втиими имэмбвтм мвривэмидв — Хочвиддв республике лврлвмвктмкми XVI свсси|всы мне бвшлдмыш- Сассм)* Тач инист вида «азиЦаткн нормалпашАЫрылмасы масаласинм, Кабала сасси)*ныи натырылмасы арафасинда мета'фа вармиш Али Соаатии pajacat Ьа)'атинии ва раслуб-яика Какуматииим ja ни таркнби Ьаггыида масаяами музаикра атмалидир. Турки)«, Иран вв СурнИнын хврннн нимшр ив-sприври швибв куну Аикврвдв кврушарвИе Ирвгдв вв умумвн бвлквдв вевиЦетм музвкирв втмишпвр. Тврвфлвр Босии|в вв Нврсвгввнивдв ■•»MjJetH вв Гвфгвэдв Недисвлерим инкишвфынм дв иввврдви квчирмишлвр.    ,    _    . Нар уч иезир Турки)а Ьакуматинин башчысы Сула)ман Дтппгт- соира иса Турки)* прааиданти Тургут взал тара* $^ ^^дилмииЛф» Казлаиияди|ина кара, гоишу ал-каларин акту ал маевлалар барасиида маагаларини муа)-{аипашдирмак маг садила бу чур мушавиралар аахташыры качирилачакдир. Экер еврблвр Боснни вв Ьврсвгевнив вЬвлн-CNNB гвриы квноенд сн|всвтиив сен    rojMBl парсе* Бмрлвшмнш Штвтлар в* муттвфнглврн няв бнрянк-дв Белграда снлаНлы эврбвпвр вкд|фнлмвсн мвев- темте мтее» у^ тете. самкещалвр .та'сирсмз галмышдыр, серб (арагяылары ма лум олмаЦи тарафдаи силаЬ алмагдадыряар. ПТИ Акантлн)н Ислвмвбвддвн хвбвр вармиш-дир КН* ио|вбрыи 11-дв свЬвр ТВ1ДВИ Пвиистаидв чох твЬлуквлм чнив|втв нерв буидви ввввл е'дам чввв* сына мвЬкум вднпмиш 156 чнна)ет*ар дар агвчын* блума маЬкум адиламлар маЬкамаиик гарарындан сонра а’дшк чазасыиа маЬкум олунаиларым камвраларамд* сахла-нылашдылар. Омлар афа олуималары Ьаггыида хаЬшрнама-П^^Змбы Б^7«М1ш)ирдшшр. Лаиин аллалии лрв-аидаити Г. К Хан онларым а'дам чазасыиыи амуряуи Кабс «азасы ила аааз оауимасыны лазым билмамишдмр. . (Авармифармуи ва ЖТД - СвТАншя машривяларт. ли)и» 6aj4< ам да швба Бриум мус б*)ум дал* i ша) мима тала фону муз да оа ад-саны мыза ла)иг алсун, Биз азумуя бмр )апа, миди Бааф ма гщщр АЗвМАМАН ДЕМОКТАТИК ИСПУБЛИКАСЫНЫН 74 ИЛЛИМ мтнАСИватмла амнистша всрилмаси наггында АзамАтн РЕСПУБЛИК АСЫ ГАНУНУНА ДвМШИКЛИКЛвР Вв вЛА ВвЛвР ЕДИЛМвСИ ЬАГГЫИДА A3dP6AJKAH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ СилаЬЛы Гуввалэрдв нн-эамыдмэ талэбларннн поэма, фарарнлик, со)гунчулуг, де-/уш мввгелврнни аэбашына тарк етма, комаядирларин эмринэ табе олмама. Ьарби эмлакы нераф етма во башга Ьэрби чина)этлэрин сои тэлэбэ)о манеэлэр тератдв)и-ии нэзврв ала par ла Ьабела, СилаЬлы Гулвалюрдо низам-интизамын кучландирилма-си. Ьэрби чина)втлорин rap-шысыныи алынмасы маге эдиле АзэрбаНан Республикасы-нын Милля Мочллсн гарарл 1. «Азарба)чан Демократии Республнкасынын 74 «л-ля)и мунлеябаталэ амнисти-Ja верилмася Ьаггыида» Азврба)чаи Республнкасы Га-HyH>nia ашагыдакы д^яшик-лнклэр вэ алавалар едилсин: Ганунун 7-чи маддэенния «в» бендиндэ <(227-чи мад-данин II Ыксася)» сезлария-. дан сонра смуЬариба вахты ва Ja Aajym шэраитиндэ табе олмама (233-чу хаддамня св» бэндн; эмрн ичра етмама (234-чу мадданин са» бая-ди); рэнси Ьэдалама (23в-чы мадданин св» бэнди); равс Ьаггында эоракылыг Ьара-катлзри етма (237-чн мадданин «б» бэнди); араларын да табеляк мунаенбатларя олмадыгда Ьэрби гуллугчу- лар арасыида гаршылыглы муяасяоатлэрян ннзамнама га)даларыны позма (239-чу мадданин св» банда); вэба-шына кетма (240-чы мадда-нян сб» бвнди); Ьиссани вэ )а гуллуг ) ери ни а^ашына бурахыб кетма (241-чн мадданин сг» банда); фарарнлик Шеи мадданин сб», сг» ори); де)уш шараиткн-дэ Ьиссани вэбашыиа бура-хыб кетма (243-чу мадда); вз баданнна хасарат )епрмэ 1олу ила вэ )а сайр усулла Ьарби гуллуг дан бо)ун гачыр-ма (244-чу мадданин сб» банда); Ьэрби эмлакы вервф етма ва нтирмэ (245-чи мадданин сд» бэнди); Ьарбн эмлакы гэсдан мэЬв етмэ ва )а задалама (24в-чы мадданин «и» бонда); гаровул хид-мэтинии низамнамэ га)дала* рыны позма (250-чи мадданин «г», сд» бандлари); Ьарбн невба чакмэк гаХдаларыны. позма (252-чи мадданин «г» банда); дахнли гуллуг ни-замнамаси гаДдаларыны позма (253-чу мадданин сг» бан-дн); Ьакнми])атдэн сун-нстн-фадэ етма. Ьакнми])ат Ьэд- днни ашма ва Ja ha кими дан ястифада етмэмэк чя мадданин св» бэнди); гул-луга сэЬланкар )шашма (255-1-чи маддэнии сг» банда); муЬарибэ апарма васита-лерини душмана верма ва ^ душман учун го)уб кетма (256-чы мадда); да]уш ме)-даныны вэбашыиа тарк етма ва )а сялаЬ ншлатмандвн бо-)ун гачырма (258-чи мадда); ивнуллу олараг эсир душма (259-чу мадда); Ьарби «* гунчулуг (2о1-чн мадда); Ьарбн амашДОт ра)онунда гЬалн)э эоракылыг кестврмэ (262-чн мадда)» сазларя вла-ва едилсин.' * 2. Бу ганун даоч олунду-гу вахтдан гуава]а минир. 3. сАзэрба}чан Демократии Республнкасынын 74 ил-лн]я мунаенбатилэ амнясти-)а верилмэси Ьаггыида» Азарба>чан Республнкасы Га* нуну асасында амнистиТа тэтбнг еднлмяш шахслара бу вануиун гуявэсн шамил едал* мир. 4. Бу ганун таЬгигат, иб-тндая нстянтаг ва маЬкамэ органларыньда нчраатыяда олан 13 август 1992-си ила гадар тврадилмнш чииь)ат . лар барвсияда >5- бит едцдар. ишлара таг- rtC*Tt*maa^2№?Kjfw9J Бакы шаЬари. 27 OKfJa6p 1992-чи ил. ;