Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 16, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 16, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ HOJA» 1991.4N ил и» и« ОХУЧУ НИКАРАНДЫР Т8КЛИФ ВЕРМИШИК, Х8Б8Р ЮХДУР Инди базар игтисад»иа> тьшда истеЬсалын идарэ олунмасыньш, амэ>ин ташки-линин сэмарэли дан ела Не! даньвиыльф. ам-мс: нэтича керунмур. Чунки чаны.у1ыздан аталэт чыхма-Jыб, тэсэрруфатчы кими ]а-шaJы6-ишлдM9jи eJp9HмЭlK ис> тамирик. Ьеч узага кегма-]ак. Ьазьгрда ]ашадыгьш Ко-paнбoJ рру;1>«.да 48 совхоз ва кч^лаоз’ ^3 .щ тэсарру-фаты илэ м,^гул олан ра, муассиса, 150-ле:» чох кашд тасарруфаты коопера-тиви вэ ичара коллективи •вар. Онлар^! техника, еНти-Jaт Няссэлари, Jaнaчaг-cypт• ку материалы вэ саирла Гы* зылНачылы гасэбэсиндэки та-сарруфат Несабль; маддиг техники тачНизат вэ механик* лашдирилмиш истеНсалат биpлиJи та’мин едир. Сезум бунда дejил. Jyxapыдa сада-ладырыма ehтиjaчы олан-ларьш аз га^1а Jap.ыcы Дали-мэммадли зонасынын IIajы-на душур. Дэлимэммадли исэ ГызылНачылыдан 50—60 километр аралыдыр. Ьесаб-ламышыг ки, тэкчэ бу мэса* фэ]э сэрф олунан JaяaчaFa карэ тасарруфатлар илдэ 450—500 мин манат зи]ана душур. Чох асанча чыхьнн ]олу тапмышыг. Далимэммэдли гэ-сабасиндэ муасир техники-тачНизат вэ механиклэшди-рилмиш истеНсалат биpлиJи тэшк-ил етмак учун лазым олан ики Нектар Насарлан-мыш саНэ, тэ’мир е’малатха-насы, нефт мэНсуллары ан-барлары.^та’мирэ аз eHтиja-чы олан талварлар, ]ахын-лыгдан кечэн дамир Joлy ХЭТТИ вар. Jeни муэссисания тэшкили ишcизлиJин арадан галдырылмасына да квмак едар. Бунунла алагэдар Ко-paнбo-J paJoн ХДС Ичpaиjjэ Комитаси республика Канд Тасаррус^ты вэ Эрзаг На-зиpлиjи гаршысында масэлэ галдырыб. Амма нэдэнса асан ишнмиз тэрсэ душуб. Кунлар кечир, онсуз да аз олан васаит вэ имканлар ту-кэнир. Адил ЭЛШЕВ; Далимэммэдли памбыгтэ-мнзлэмэ заводу Нэмкарлар . иттнфагы комитэсиния сэдри. 17 HOJAÉP ВШНдЛХАЛГ Т9ЛЭБЭЛЭР KYHYflYP A3ap6aj4aH бизэ икинчи вэтэндир илэ алагэдар материал «JnaH Canaje Уииверснтетинн ooJeKT BejHMzaAr тэлэбэлэр куну Ьазырла]аркэн As ' ‘ сечиэ]яияз тэсадуфв де]вл. Чунки сэва]е увиверснтетн башга аля иактэблэрдэн Ьэм дэ бурада тэЬснл алан ха-рнчн тэлэбэлэрвн cajHBa кгаа фэрглэннр вэ бу саНэдэ о^в 6eJyK * тэчрубэсн вар. МусаНноим уннверсятетин ха- рнчн тэлэбэдэхшэ вш факултэснннн Н. МЭММЭДОВДУР. деканы, профессор — Намиг муалдви, тэЬсил очагыяызда нечэ харвчн ал-кэ вэтэндашы оху]ур вэ он-лар Нансы факултэлэрэ ус-туилук верирлэр? « — Университетимиздэ эса-сан Латын Америкасы, Африка, Лахын Шарг вэ Чэнуб-Шэрги Аси]а елкэларинин. чэмиси 40 влкэнин вэтэндашы тэНсил алыр. Бу тэдрис илинда университетимизэ га-бул олунмуш ачнабиларин арасында араб елкалариндан, мэсалэн, Jэмaндaн, Сури]адан кэлмиш кэнчлэр даНа чох-дур. О ки галды ачнэби тэ-лэбэлэрин Нансы ихтисасла-ра устунлук вермаларвнэ, Бакы бухун дyнJaдa нефт ака-дeмиjacы кими машНурдур. Бу мэшНурлурун <5в]ук Нис-сэси университетшшзин па-jынa душур десам, ]анылма-рам. Она карэ дэ биздэ тэНсил алан тэлэбэлэрин чоху маНз кеоложи «эшфиJJaт, нефт-газ мэ’дэн, нефт-механи-ка, кимJa тexнoлoкиJacы, му-Нэндис-игтисад факулталэ-риндэ охумаг арзусунда ол-дугларыны билдирирлар. Ла-кин бу о демак де}илдир ки, башга факултэларда тэдрисин кeJ^jjaти ашарыдыр вэ ja о бири ихтисаслар азумуздэн башга Неч кэсэ лазым Д€Jил. Масэлэн, ела чари даре илин-дэн енеркетика вэ истеНсал просеслэр'инин . автоматлаш-дырылмасы факулталэринэ эчнэби тэлэбэлэр дэ дахил олублар. — /ери кэлмиоисэн, хари-чи елкэ вэтэндашлары бир гaJдa олараг, р^гс дилиндэ тэНсил алырлар. ^Билмэк нс-тэрдик, YмyмнJJэтлэ, эчнэби-лэрин на вахтса мустэгил Азэрба]чан РесВубликасынын МИЛЛИ девлэт диляцдэ ]азыб- охумалары на дэрачэда реал-дыр? — JdrHH ки, JaxbiH калэ-чакда ела да олачаг. Созсуз ки, харичи талэбэлар Азар-ба]чан дилини eJpaHH6 бу дилдэ тэНсил ала биларлэр. Лакин бу, бир-ики кунун иши дejил. Тадричэн университе-тин A3ap6aj4aH дили кафед-расы эмэкдашларыньш ке-ма]и вэ ca'jH илэ харичи елкэ вэтэндашларынын Азар-6aj4aH дилиндэ таНоилини тэшкил едэча^ик. Бу дэрс илинда бир н£фэр xypKHjaflH, бир нэфэр иранлы cojдaшы-мыз canaje университетинэ дахил олуб.. Онлар A3ap6aj-чан белмэсинда тэНсил алырлар. Олбэттэ, лап JaxbiH вахт-ларда тэлэбэлэримиз арасында тале]инэ харичи елкэ вэ-тэндашлыры душмуш cojдaш-ларымьюын cajbi артачаг. — Бас, ачнабиларин тэН-силиннн MaaHjJa тарэфи нечэ Нэлл едилир? — Инди]эдак елкэнин али мэктаблэриндэ харичи елкэ вэтэндашларынын тэНсили ССРИ Девлэт Халг ТэНсили Комитэси тэ-рэфиндэн Нэм планлаш-дырылыр, Нэм дэ малиЗ]э-лэшдирилирди. Бела ки, ачнэби тэлэбэлэрин девлэтлэри тэНсил Наггьшы комитэнин Несабына кечирирдилар ва ко-митэ дэ мувафиг сурэтда он-ларын хэрчини едэ]ир, он-лара тэгауд xa’jHH едирди. Бу илдэн. Ba3Hjj3T дэ|ишилиб. Инди тэлэбэлэр таНоил Наггы-ны университетин Несабына манатла, ja да долларла еда-jHp, онларын бутун харчлэ-рини дэ езумуз чэкирик. Мэ-сэлэн, Назырда эчнэбилэрла отуздан чох фэрди мугавилэ барланыб. Ики нэфэр дэ фэр ди мугавилэ ]олу илэ аспирантура ja гэбул олунуб. Уму-ми jjэтлэ исэ, инди универси-тетдэ 500 нэфэрдэн чох ачнэби тэлэбэ, аспирантурада 80 нэфэрэ гэдэр, докторанту-рада исэ 8 нафэр харичи елкэ вэтэндашы тэНсил алыр. — Эчнэби мэ’зунларла ала-гэлэриниз нечэдир? — Виз онлары, онлар да бизи jaA^aH чыхармырлар. Ара-сыра ачнэби мэ зунлары-мыздан мэктублар алырыг. Онлар эн чох ихтисас муэл- лимлэринэ мурачиэт едир. онлардан .мэслэНат умур, 1ени aдэбиjjaт' KenaapMajH хаНиш еднрлэр. Виз дэ бу хаНишн jepHHa jeiHpHpHK. Университет ез jeтиpмэл0pини унут-мур. Индиjэ кими беш дэфэ бejнэлxaлг ихтисасар-тырма курсу тэшкил ет.ми-шик. Ахырынчы дэфэ Нэмин тэдбири етэн ил кечирми-шик. ^    — Харичи талэбэларин ^мэишэт га]рылары, «суда вахтларынын тэшкили барада нэ де)э бнлэрсиниз? Мсишг.т rajrbi.iapbi де-j3H49    бу кун Азэр- 6aj4an Республнкасынын. Бакыныи узбэуз дajaндыгы чэтинликлэр, гытлыг онларын да мэишзтинэ ез тэ’оири-нн кестэрнр. Бунунла белэ виз. .чаричи тэлэбэлэрин raj-гы.7арыны имкан дахи.линдэ Нэр чур JynKyn.TouuHpMaja чалышырыг. HcTDjHpHK ки, онлар тэНси.ктэрини баша ву- руб, вэтэнлэринэ анчаг хош тээссуратла гajытcblнлap. Мэнчэ, буна MyajjaH гэдэр наил ал.мушуг. Чунки биздэ тэНсил алан харичи тэлэбэлэрин чоху AejHp ки, A3ap6aj-чан бизэ икинчи вэтэндир. К. МЭММЭДОВА, «Халг гэзети»нин мухбнрн. Харичи тэлабалар: дарсда ■а танаффусда... Фото Рафмг Салмаиовуидур. Basap итеади]}8щ иfяáиm9p, ттфщ проблемлэр кезлэмир, 6ehpau дэринлэшир Республикамызын истеН-лак базарында ачыначаг-лы B93HjjaT japaHbi6. МэН-сул азалыр, гиjмэтл0p аг-ласырмаз шэкилдэ артыр. Мэн Нэлэ сабаНы, бизи кез-Л0jэн чэтин гышы, сонра-кы мэшэггэтлэримизи де-мирэм. Бу кун республикамызын халг тэсэрруфаты нэ эНалинин, нэ дэ зэрури олан jeHH базар мунасибэт-лэринин тэлэбини eAojnp. Тэкчэ бир факты кестэрмэк KH(¿aj0TAHp ки, Назырда 4ep9jHH jaлнblз 30, эт вэ от мэпсулларынын 43, суд вэ суд мэНсулларынын 43,6, картофун 32,3 фаизи да-хили истеНсал Несабына едэнилир. Бу кун 18 эрзаг невунун 13-у республика-мыза кэнардан кэтирилир. CoHaje мэНс^^лларынын ис-теНсалы даНа бэрбад Нал-дадыр. Тэлэблэ тэклиф ара-сында мевчуд олан yjpyH-сузлуг кунбэкун артыр, HSrTHcaAHjjaTbiMbi3biH бутун саНэлэрини бурумуш беН-ран кетдикчэ дэринлэшир. Доррудур, тэклифлэр, тeвcиjэлэp, мухтэлиф прог-. рамлар ирэли сурулур, Нэт-та бэ’зилэринин HajaTa кечирилмэсинэ дэ башланы-лыб. Лакин B03HjjaTA9H jaxbiH вахтда, нисбэтэн аз иткисиз чыхмаг учун комплекс тэдбирлэри кезлэмэк вахт итирмэкдэн башга бир mej дejил.    езу- ну чохдан доррултмуш мухтэлиф усуллар вэ кон-крет тэдбирлэрдэн исти-фадэ eтм0лиjик. Мэсэлэн, беНранын гаршысыны ал-маг ишиндэ мевчуд девлэт структурлары илэ jana-шы кичик муэссисэлэр, кооперативлэр, ишкузарлар 6ejyK фajдa верэ билэрлэр. Хусусэн дэ игтисади элагэ-лэрин позулдуру вэ иш-cизлиjин артдыры бизим зэманэмиздэ кичик муэссисэлэр даНа кэрэкли олдуру-ну субут едир. Белэ муэссисэлэр Нэм дэ бир нев бизнес мактабидир:    кэлэчэк- дэ игтиcaдиjjaтымызы ида-рэ еда билэчэк сэриштэли коммерсантлар вэ бизнес-менлэр бурада jeткинлэ-ширлэр. Назырда респуб-ликамь/зда 2 ми^1дэн бир гэдэр чох белэ муэссисэ вар. Эслиндэ. бу елэ дэ 6ejVK рэгэм дejил. Республикамызын 30 pajoHyH-да Нэлэ бирчэ дэ олса кичик муэссисэ JoxAyp. Рэс-ми rejAHjjaTAaH кечэн му-эссисэлэрин исэ 80 фаизи фэaлиjjэт кастэрмир. Сэбэб? Бизнесин чичэклэнмэси учун республикамызда лазыми игтисади. cHjacH, Нугугн вэ сосиал шэраит ]охдур, даНа доррусу, белэ шэраит japaAHHMup. Она керэ да ишкузар адамларын чоху ез манафелэринин вэ Нугуг- ларынын кифajэт гэдэр меН-кэм горунмадь1РЫндан еН-ти]ат едэрэк фэaлиjj0тлэ-рини кенишлэндирэ бил-мирлэр. Девлэт органлары Нэлэ дэ игтиcaдиjjaтын иши-нэ гарышыр. Myлкиjjэт фор-малары Нэлэ дэ там бэргэ-рар oлмajыб. СаНибкарлар Наггында ганун лajиhэлэ-ри japbIMЧbIГДыp, коммер-cиja сирлэринин горунма-сына там тэ’минат верил-мир. Америка Бирлэшмиш Штатлары кими инкишаф етмиш бир девлэтдэ ишсиз-лик кичик муэссисэлэр шэ-бэкэсинин артмасы Несабына лэрв едилмишдир. Иш-сизлэрин кунбакун артдыры бизим республикада исэ кичик муэссисэлэрин эНэ-миjjэтинэ. ишкузар адамларын республикамызын иг-тиcaдиjjaтынa верэ билэчэ-jи тehфэj0 лазымынча дштэт jeтиpилмиp. Лерлэр-дэ Haкимиjjэт органлары бу НэрэкаТы кенишлэндирмэк эвэзинэ, ону мухтэлиф бэ-Нанэлэрлэ, шэртлэрлэ, тэ-лэблэрлэ мэНдудлашдырыр-лар, Нэтта бэ’зэн ишкузар-ларьш тэшэббускарлырынь! елэ jepиндэчэ борурлар. Бутун бунлар кичик му-ассисэлэри, ишкузарлары бир иттйфаг этрафында биpлэшмэjэ вадар етди. Aзэpбajчaн кoммepcиja та-рихиндэ муНум Надисэ олан кичик муэссисэлэр вэ ишкузарлар иттифагы белэ ]аранды. Лени japaдылмыш итти-фаг кичик муэссисэлэрин вэ ишкузарларын проблем-лэрини комплекс шэклин-дэ Нэлл етмэк, онлара эмэ-,ли кем эк кестэрмэк, ба-зарда вэзиjjэти ejpэнмэк, сэриштэли бизнес кадрла-ры Назырламаг, мaлиJjэ ишини jaxшылaшдыpмaЗr учун банклар вэ биржалар ачмаг, jeни тэсэрруфатчы-лыг усулларыны кениш jaj-магла мэктэблэр, cэhиjjэ (Дчаглары, мэдэни мэркэз-лэр, елми саНэлэр •japaтмaг, харичи игтисади элагэлэри кенишлэндирмэк кими мэг-сэдлэри hэjaтa кeчиpмэjи ез еНдэсинэ кетурмушдур. Бутун бунларын февгун-дэ дуран бир мэгсэд дэ вар: республикамызы душ-ду5у сосиал-игтисади, Нэм дэ мэ’навич:и]аси беНран-дан тез чыхармаг ишинэ кемэк кестэрмэк. хырда ке-рунэн, сосиал пapтлajышлap учун зэмин олан проблем-лэри Нэлл етмэклэ кэркин-лиjи азалтмаг, таклэнмэкдэ олан Азэрба]чанымыза На-вада{^'лар тапмаг. А. ЬАЧЬиЕВ. республика квчяк муэссн сэдэр вэ вшкузарлар ят- тяфагынын презндевтн PyCHJA МАЛИ]]8 НАЗИРИ МУАВИНИНИН Б81АНАТЫ АБШ ПРЕЗИДЕНТИ ДЕМИШДИР КИ... ВАШИНГТОН. АБШ Пре-зиденти Чорч Буш чэршэн-бэ куну Сент-Луис шэНа^-риндэ (Миссури штаты) бу штатдан олан республика-чы сенатор К. Бондун фон-дуна вэсаит топланмасы тэдбиринда чыхыш едэркэн демишдир: Совет Иттифа-гында ислаНатларын му-вэффэгиjjэтлэ кечирилмэ^ си Бирлэшмиш Штатла-эын нэинки cиjacи, Нэм дэ тЦчарэт-игтисади мэнафе- jинэ у]рундур. Президент демишдир: <^.Планетдэ б0jYK дэjишик-ликлэр баш верир вэ Назырда АБШ тэкчэ азад дун-jaнbIH дejил, Нэм дэ Нэр jep-дэ japaнмaгдa олан демок-paтиjaлapbIH лидери ролу-ну ojнajbIp. Ьадисэлэрин белэ инкишафы бу ролу 03 узэримизэ кeтYpмэjи биздэн тэлэб едир. БejYK халг мэНз белэ Нэрэкэт ет-мэлидир... Коммунизмин су-гутундан сонра биз ачыг сурэтдэ билдирдик ки, де-мoкpaтиjaнbIH вэ азад са-Нибкарлырын гэлэбэсинэ наил олмара чалышанлары мудафиэ eдэчэjик». Сон вахтлар демократ пapтиjacbIHbIH HYмajэндэлэpи республикачы президенти бунда даНа чох мэзэммэт едирлэр ки, о, Америка игтиcaдиjjaтblHbIH цроблем-лэринэ кифajэт гэдэр диг-гэт jeтиpмиp вэ jaлнblз хари>чи .«cиjacи мэсэлэлэр-лэ мэшрул олур. Президент бу тэнгидин чавабында белэ бир суал вермишдир: :Дeмoкpaтиja просеслэри (ДYнjaдa) мэкэр jaлныз бизим харичи cиjacэтимиз саНэсинэ аиддир, joxca Нэм дэ дахили cиjacи мэнафе-jимизлэ барлы мэсэлэдир? Биз ДYHjaдa баш верэн дэ-jишикликлэpин •h0jaтa кечи-рилмэсиндэ М. Горбачовла вэ Б. Лелтсинлэ эмэкдаш-лыг етмэкдэ дуз Нэрэкэт едирикми?» Ч. Буш демишдир:    «Экэр    Совет Ит- тифагында двмoкpaтиja, азадлыг вэ базар игтиcaдиj-jaты бэргэрар олса, бу, кэ-лэчэк нэсиллэрэ сулН кэти-рэчэкдир... Инди бунун Америка тичарэтинэ нэ дэрэчэ-дэ мусбэт тэ’сир кестэрэ-чэ)ини тэсэввур етмэк беле чатиндир». PycHja мaлиjjэ назиринин муавини Ai^xpej Зверев демишдир: . - «^сиja Федера-. cHjacbi Совет Иттнфапцнц]^, харичи борчуну едамэк еНдсн лиjини ез узаринэ KOTypMaja Назырдыр». Бурада о, мил-ли мэтбуат клубунда кечири-лэн метбуат конфрансында демишдир: «Кредиторлар нег-T€jH-H83apHHA9H бир нэфэрла иш кермэк даНа jaxшbIДыp». Ьэм дэ о демишдир ки, «Совет Иттифагы Некумэти даНа joxдyp». Зверевин pa’j«H4a, PycMja Нар^л 11 — 12 милjapд дол лар борч вермэли олачаг. О .■да1^ сонра демишдир: Pyciila взунун чох нэНэнк тэбии е) ти]атларына бел бapлaja би-лэр: бутун совет нефтинин 90 фаизи, тэбии газын 75 фаизи фeдepacиjaдa Насил ciy-нур, республикада дэмнр фи-лизинин, металларын, ке.му-рун ва гиj.мэтли металларьи! Цйэнкин jaтaглapbI вардыр Руси ja HyMajaHAacH демнш дир: Харичи борч республи- калар арасында бвлушдурул-сэ, ССРИ-нин харичи борчу-нун    мэблэринин ан чаг 61 фаизини РСФСР вдэ-М0ЛИ олар. АБШ .мaлиjjэ на-знринин харичи .мэсэлэлэр узрэ муавини Девид Мал-форл чэршэнбэ куну конгре-син сенатында де.чишдир: Американын Несабламалары-на кору. Совет Иттифагынын харичи борчу «тегрибэн 65 ми-Оард доллардан эн чоху 80 ми.'Оард доллара гэдэр-дир*. РАДИОАКТИВ МАД1А АЛВЕРЧИЛОРИ ЬОБС ЕДИЛМИШДИР ПАРИС. ТФ-1 тeлeвизиja лэдэн ДТК-нын кечмиш ширкэти хэбэр вермишдир акентлэринин иштирак ет-ки, Исвечрэ полней Сурих- диклэри куман олунур. дэ бир груп гачагмалчыньщИолис васитэчилэрдэн 6и-Нэбсэ алмышдыр. Онлар Kyja ринин изинэ душмушдур ССРИ-дэн кизли joHfla Гэр-бэ кэтирилмиш ураны сат-мага чэНд кестэрирлэрмиш. Репортажда кестэрилмиш-дир ки, Исвечрэ полней бу елкэдэ белэ бир Надисэнин NtyMKyH олдуруну билэндэ Hejp8T9 кэлмишдир. Ура-нын Aлмaниja васитэсилэ кэтиpилдиjи вэ бу бизнес-дэ онларча адамын, о чум- ШубНэли адамларын тэ’ги-би бутев бир трупу ашкара чыхармара имкан вермиш-дир.    Групун    узвлэринин бир    Ниссэси    Сурих меН- манханаларындан бириндэ иш    башында    jaxaлaнмыш• дыр.    Лакин    алверчилэр Нэбсэ алынсалар да тапыл-мыш радиоактив маддэнин Совет Иттифагындан кэ-Jиpилдиjини иддиа етмэк учун Нолэлик кифajэт гэдэр эсас joxAyp. ШэрНчи rejA ет.миш-дир ки Совет Иттифагынын сугут едэ ónnasajH Гэрбдэ Наглы олараг нараНатлыг догурур чунки совет нувэ силаНынын кимин элинэ ке-чэча]и бэлли дejил. Ьэр Налда нлк дэфэдир ки. белэ Надисэ баш верир вэ бу Надисэ совет нувэ потенсиа-лынын «сэпэлэнмэсинин» верэ 6H.i34ojH иэтичэлэр гаршысында cajыг олмаг зорурэти бародэ душунмэ]э мэчбур едир. ИСВЕЧ КОНСОРСИУМУ КОМОК ЕТМОК ПРОГРАМЫ ЬАЗЫРЛА!ЫР Исвечдэ japaдbIлмыш «тар-ладан мaFaзajaдaк» консорси-ум совет базарында ез C0’j-лэринин тэтбиг даирасини бу чур нэзэрда тутур. Ону ел- ^ кэмизлэ ишкузар элагэлэр" сахламагда чохлу тэчрубелэр топламыш мэшНур «Аксел jyнcoн» вэ «Тетра пак ал-фа-лавал» консернлэри japaт-мышлар. Консорсиумун учун-чу иштиракчьюы олан нуфуз-лу Милли Фермерлэр Иттифагы (МФИ) да совет ша-риклари илэ эмэкдашлыры фэал инкишаф етдирир. МФИ кавд тасэрруфатын-да мухтэлиф лajиHэлap Hэja-та кeчиpмэjи, аграр техника истеНсал eтмэjи, j€jинти мэНсуллары caнajecи учун габаг-чыл тexнoлoкиja japaтмapы планлашдырыр. «Тетра пак алфа-.лавал» исэ ушаг je.M9K-лэри истеНсалына ке.мак кес-TapM9ja, маргарин истеНсалы учун ахын хэтлэрини тэчНиз eTM8j9, эт комбинатларыны мoдepнл0шдиpмэjэ устунлук верэчэкдир. «Аксел jyncoH* да елкамиздэ эрзаг мэНсуллары тичарэтинин муасир системинин низама салын.ма-сына кемэк кестэрмэк nHjja-тиндэдир. «Аксел jyHcoH» консерни-нин президенти Лоран Енпер-фелт СИТА-нын мухбирииэ демишдир ки, биз илк лajиHэ лэри кэлэн ИЛИИ илк ajлa-рында HajaTa кечирмэ]э На-зырлашырыг, бу шэртлэ ки, Нэмин вахтадэк лазыми игтисади вэ тэшкилати замин japaдылcын. Ишлэрин исти-гамэтлариндэн бири мэ’лум- дур. — Бу. 6ejнэлxaлг «Arpo TpejA* тичарэт евидир. О, KOMneHcacHja сазишлэри-нэ ссасэн эрзаг мэНсуллары кендорачэкдир. Консорси-у.муи дикэр иштиракчылары Нэлэлик конкрет истига.мэт кестэрмэк истэмэ.мншлэр. Лакни Москваиын. Санкт-Пе-терС»ургун вэ башга шэНэрлэ-рин тгчНизатыида иштирака дайр лajнHэлзp .мYэjjaнлэш-дирнлмипгдир. «Аксел jyucoH» консерни-иин иштиракы илэ japaдыл-мыш jeHH консорсиум онун фoaлlljjэтиндэ иштирак ет-M3ja .мараг кестэрэн бутун Нсвеч муэссисэлэринин На-.мысы учун ачыгдыр. Онлар бу э.макдашлыгда ортаг кими чыхыш едэ билар. ja да aj-pЫ'ajpы мал кеидэришлэри илэ мэшгул ола билэрлар. ВАЛЛ9^ТА СвВДЭСИ Суверен совет республика-лары ез вaлjyтa фондяарыны ССРИ Харичи Игтисади Фэ-aлиjjэт Банкына вермали-дирлэр:    jaлныз■    бу шэртлэ Гарб Совет Иттифагы учун харичи кредитлар узра та’-диЗалэрин тэ’хирэ салынма-сы масэлэсини нэзардэн ке-чирачэкдир. «CaHKej Симбун» гаэети бejнaлxaлг мaлиjjэ даиралариндаки манбалэрэ эсасланарег jaaHp ни, бу ба- рэда jaxынлapдa Гэрбин jeA-ди эсас сэна]е олкэси эра-сында разылыг элда едилмишдир. Нэмин газетин jaздыFbIнa кера. Гарб «Леддилэр* трупу елкэлэри ManHjja назирлик-лари HyMajaHAwapHHHH 1а-хын кунлардэ Совет Иттифа-гына сафари замены ССРИ-даки суверен республикала-рьш ез вaлjyтa фондларыны ССРИ Харичи Игтисади Фэ- a.iHjjoT Бакына вермэси учун оилардан разылыг ал-.маг HHjj8THHA3úlHp. Газет ja-зыр ки. Гэрбин эсас девлэт-лэриннн пajтaxтлapындa белэ Несаб едирлэр ки. «кре-дит.лэр узрэ совет тэ’диjэлэ-ринин муддэтинин узадыл.ма-сы .мэсэлэсииин .музакирэси-на башламаг учун кредитлэ-рин едэнилмэси мac’yлиjja-тинин бир Нугуги шэхсии узэринэ го]улмасы зарури-дир». Зверев де.мишдир: «Pycиja 03 узарина чох агыр JYK ко-турачак. Буна керэ да баш-^ га саНэлардэ республикалар тэрэфиндэн эмэкдашлыг кезлэмэк тэбии оларды*. Бурада jepлэшэн б€jнэл-халг мaлиjjэ институту Ав-ропа департаментинин рэН-бэри Клаус Фридрих «Вашингтон пост» гэзетинин мухбири илэ мусаНибэсиндэ г€jд етмишдир ки, Зверевин ирэли cYPДYjY иде]а «мэсэлэ-ни динчликлэ Нэлл eтмэjин )ахшы ]олудур*. ХЭБЭРЛЭР БМТ. Бирлэш.миш Мил-лэтлэр Тэшкилатынын баш катиби Xaвjep Перес де Ку-ел]ар Фарабундо Марти ады-на Милли Азадлыг ЧэбНэси* НИН Салвадорда бутун Нучум эм0ЛиjjaтлapынbIн дajaнды-рылмасыны алгы1и.ла.мыш-дыр. X. П. де KyeлjapbIH фикринчэ, бу тэшэббус гар-шь1да чох муНу.м мэсэлэлэ-рин Нэлл олуначагы даны-шыглар просесиндэ чох зэрури олан бир-биринэ ина.м мэ-сэлэсини тэ’мин' едэчэкдир. ЛОНДОН. БejYк Британи-ja Ко.ммунист ПapтиjacbI (ББКП) узун иллэр эрзиндэ Сов.ИКП-дэн кизли мaлиjjэ japдbIмы ал.мышдыр. Бе-]ук Бpитaниja Коммунист Пapтиjacы баш катибинин кечмиш ке.мэкчиси Р. Фолбер белэ бир е*тирафла чыхыш етмишдир. Р. Фолбер «Чejн-чиз» журналында (ислаНат-лара мэ'руз галмьпп ББКП-НИН мэтбу органы) )азмыш-дыр ки, о Нэмин мали))э эмэ-лиjjaтлapындa шэхсэн иштирак етмишдир. О )азыр: «Мэн 1958-чи илдэн 1978-чи илэ-дэк Сов.ИКП-дэн Лондонда-кы совет сэфирли)И1«1н амэк-дашлары васитэситэ хе)ли маблэрдэ пул а-тдырымы де-мэ)им кифа1этдир». МУРМАНСК. Бурада узун иллэр бош галан «Хрушшо вун 5а)лаг еви»нин саНиби дэ)ишмишдир. Вахты илэ Никита CepкeJ€вичи гэбул етмэк учун тэ’чили тикил-миш, лакин онун а)агы дэ)-мэмиш маликапэ Кола )а-рымадасынын харичи елкэ лэрло ишкузар эмэкдашлыг узрэ рекионал ассосиаси)а-сына верилмишдир. МОСКВА. ССРИ Али Со-ветинин кечмиш сэдри Анато-ли ЛyкJaнoв дустаг камера-сында jaздыpы . ше’рлэрдэ адамларын )ахшылыг билмэ-мэлэриндэн, Нэбсхана гajдa-ларындан вэ мэНэббэтдэн соН-бэт ачыр. Ооенев тэхэллусу котурмуш Лук)ановун ше’р-лэри РСФСР Лазычылар Иттифагынын тэ'сис етди)и вэ езуну «Мэ’нэви мухалифэт» ■ гэзети адландыран Нэфтэлик «Ден» гэзетинин ахырынчы немрэсиндэ дэрч олунмуш-дур. «Ден» гээети идДиа едир ки, кглэчэкдэ онун ше>чэри Васнл Стусун. 5ури Галан сковуи вэ Лули Даниелин Нэбсхана лоези]асы ила бир сырада дурачагдыр. (СИТА). БИР МОВСУМДО ИКИ МОБСУЛ Зэрдабын шоран вэ шо-ракэт торпагларыида кар-тоф экиб-бечэрмэк Намиша Нэдэр иш са)ылмышдыр. Лакин гытлыг. еНти)ач адам-лары дэда-баба эн’энэсини позмага .мэчбур етмишдир. Бир нечэ тэсэрруфат етэн ил вэ бу мевсумдэ картоф истеНсалына киришмиш-дир. Чэтин зэНмэт баНасы-на хе)лн мэНсул котурул-мушдур. Мараглы бурасы-дыр ки. картофчулуг учун элверншли са)ылма]ан тоо-паг-иглим шэраитиндэ бу ил ejHH саНэдо икк дэфэ мэНсул )етишдирмэк тэчру-бэдэн чыхарылмышдыр. Калинин адына колхоада август а)ында биринчи мэНсул топланаркэн хырда картофлары икинчи дэфэ экмэк фикринэ душмушлэр. Бунун ^*чун саНэ тэкрар шумлан.мыш. арат едилмиш вэ кубрэлэнмишдир. Нэти-чэ rejpH-ади олмуш. бу кун-лэр чыхарылан картоф Hej-рэт дорур.чушдур. МэНсу-лун боллуру илэ )анашы, Нэр бир картоф да эввэлкин-дэн xej.iH ‘ агыр кэлмишдир. Ширванын )ени пешэ саНиблэри олан картофчулар бир Нэгигэти тэсдиглэмиш-лэр:    инсан эмэ)и вэ эз.ми Нэр ше)э гадирдир. Т. АДДЫНОГЛУ. ГРИП КОЛИР. БИЗ БАЗЫРЫГ... Бу кунлэрдэ Умумдун)а СэНи))э Тэшкилатынын прогнозу )а)ыл.мышдыр. Вери-лэн мэ’лумата эсасэн гар-шыдакы гыш а)ларында Ав-ропаны, елэчэ дэ кечмиш Совет Иттифагы эразисини сон дерд илдэ эн горхулу грип епидеми)асы буру)э-чэк. Белэ бир епидеми)а 1989-чу илдэ тэкчэ Врита-ни)а адаларында 25 мин инсанын тэлэфатына сэбэб олмушдур. Ьазырда Дани-маркада 1500 нэфэр )ени грипэ тутулмушдур. Республика епидемиоло-ки)а мэркэзи баш директо- §унун муавини Светлана мнтрович соррумуза чаваб верди: — НараНат олмага эсас )охдур. Республикамызда грипэ joлyxaнлapын са)ы етэн илкиндэн 1уксэк де]ил. Амма буяа 6ахма)араг бэ’-. зи профи-тактик тэдбирлэр керурук. Илк невбэдэ му-эссисэлэрдэ, тэшкилатларда. умумэн бутун эНали арасында пе)вэндл0мэ апары-лыр. Бу .мэгсэдлэ ишлэди-лэн зэрдаб кифа)эт гэдэр-дир. Профилактик тэдбирлэр ра)онларда да кечири-лир. Бундам башга муэссисэлэрин вахтында гызды-рылмасына, шушолэрин са-лынмасына нэзарэт едирик. Тапшырылыб ки, грипэ )о-лухмуш хэстэлэри ишэ бу-эахмасынлар. Башлыча мэс-лэНэти.миз грип эла.мэтлэри-ни Ннсс едэн кими Нэки.ми евэ чагырмагдыр. В. эзизов. «ХГ»-ния мухбнрн. КИРОВ кетурулмушдур Но)абрын 14-дэ Степана-кертдэ автоматларла силаН-ланмыш ермэни )араглыла-ры дэстэси вила)эт прокурор-лурунун бинасьша сохулуб елумлэ Нэдэлэ)эрэк Азэр-ба)чан Республикасы Проку-рорлуру истинтаг ше’бэсинин прокурору Шукур Рз?)еви тутуб киров апармышдыр. Чина)эткарлар ону автома-шыиа э)лэшдириб машыны намэ’лум тэрэфэ сурмуш-лэр. Республиканын баш прокурору Исмэт Га1ыбов башда олмагла эмэли) 1ат-истинтаг групу Степанакерта, Надисэ )ерин0 )ола душмушдур. Азэрба1чан Республикасы Прокурорлугунуи мэтбуат групу. ДИН МЭТБУАТ МЭРКЭЗИНДЭН АТОШ СОСИ КОСИЛ МИР.. Но)абрын 13-дэ вэ 14-дэ Коранбо) pajoнyнyн ТодаН КЭНДИ топлардан вэ иричап-лы пулем)отлардан интенсив атэшэ тутул.мушдур. Нэтичэ-дэ бир )ерли сакин )аралан-мыш вэ бир нечэ )аша)ьш1 еви дарылмьцодыр. Hojaбpbш 14-дэ саат 19 радзлэринда ермэни гулдур-лары Манас кэнди аразисин-дэн Шэфэг кэндини атэшэ тутмушлар. Канди мудафиэ едэн милис «шчилэри чаваб атэши илэ душмэни сусдур-мушлар. Милис ишчиси Р. Ьэсэнов )араланмь1шдыр. . Но)абрын И'Дэ саат Ю радэлэриндэ ермэни )араг-лылары Мартуни ра)онунун Хочавэнд кэндини атэшэ ту-тар^ )ерли сакин В. Гу.ли)е-ви |Нраламь1шлар. Нэмин кун саат 17 радэлэриндэ ермэни террорчула-ры Эскаран pajoнy эразисин-дэ Ардам ра)онунун ЭНмада-вар кэндинин сакини И. ГэН-раманову гатлэ )етирмишлар. ;