Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 15, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ номБР imi-«« ил. ns 22s Даг кандлариммз Имканлары занкин, кузэраны мискин Лачыа Тэбии сэрветлдр, зенкин тэсерруфат имкаклары муга-билиндэ даг ра]онларынын эЬалисинин мискин кузвран кечирмесини херэнд» адам Ьа-ГИГ0ТЭ Д0 инанмыр. учун онун сакинлэри бу чаннэт мекандан нечур, кандлер тар* мар олур, хараба галыр?! Сэрват зднкинлиJимиз<9 керэ Jaj экинчи, андан истифадэ мискинли]имиза кере гыш ДИЛ0НЧИ aэзиJ.JэтиндaJик. Не* ■рунур, гaJFы ичинда башы-ны итирон, еЬ'ги]ач чокен ин* сан Ьетта ен кезал мензаре-ни бела гавра]а билмир, еЬ* ти]ач дидеркини олур. 0КИНЧИЛИК Ье]атьш езаЗи-дир. Парада эикнчилик аза* лырса. орада .малдарлыгын дамазлыгы кеоилир, гушлар jУPД-Jyвacындaн кечур. Ла-чьш paJoнy инди бела вэои]* Jeтдэдиp. -Бурада .мевчуд ин-кишаф ©сасында дeJил, Гара-багдан саман катирмак, та* кар устда тэсарруфат са* риштеси Ьесабына heJвaн сах-лaJыpлap. Палбуки ,paJoнyн Кулэбирт. Фарачан, КеЬна-кэнд, Гызьшча ними чануб ахар-бахарларындан Молла-лар, Хочаз, ЭЬмадли, Мин-кэнд, Агбулаг, Булулдуз, ПирчаЬан, .Базардузу, Шэлвэ-дарэси Ьудудларына ними мин Ьектарларла бирганад, икиганад, кэсэкбасды кими гадим акин jepлapиндa Jaз* лыг вэ пaJызлыг арпа, пэ-ринч, валемир, ]онча, гар-гыдалы акмак мумкундур, Минкэндли Ьачы Вали, бу-дагдэрэли Пачы Чыраг,’ па-шaбajли Султанба] вэ баш* га сэриштали тасарруфатчы* лар 300—400 башлыг на-хырларыны бу Jepлэpин оту, гyзeJлapин, салхк.м кYH€jлa-рин, котанла экилэн торпаг* ларын, .мараклэрдэ тыгланан бэрэкэтли саман вэ балимин Ьесабына ку.мраЬ сахламьгш* лар. Инди Лачынын гырха Jaxын тгсэрруфаты ел.ми-тех- ники тэрагтинин мвЬсуддар ryeBaJa чeвpилднJи бнр вахт* да Ьэраси илда Jya дафа, де-мэли, 4 мин даф© 600 кило-метрлик Joл гат едиб Агдам* дан, Агчабадиддн, Бардедаи ва баш га ра]оила|>дан саман багламасы дaшыJыp. Бу хар-ванларын да харчи борчуну едамир. Палбуки Намин Неса* ба Лачын каодлерннда Нар ил ики миидан артыг аила]© фарди ев тикдирмак учун jep* ли даг чынгылы, гум дашы* маг оларды. Экинчили]ин барпасы гуш* чулугун, арычильк-ын,' илхы-ч^шыгьш да ]арадылмасына фа]далы «аулдур. Лачьшда ]ерли , чинсл0 барабэр швее мал, мисилсиз гарадолаг го-]ун чинси, узуноргга, акизчил, гыша дезумлу багыр ]унлу дердгу]руг бозкара ва гарадолаг го]уи сурулари ]уксак пэрвариш тапар. Пар бири* НИН ан азы 10—15 килограм ryjpyry олан бу чинсларин етакли сарыкура ва бозкурэ Бакы-Гала чинси ила чар* пазлашмасы Азарба]чан го* ]унчулугунда ихтира олар. Эрэб атлары чинси учун Лачын pajoHy алверишли ера-зидир. Говушуглу Искэндэ-рин гарашедциз фаригганлы* сы, шалвэли Гелгэндарин зо-галы каЬар дагдалани, шам* кандли Алынын курэн аты, дашлылы XacaJbiH халдар кеЬлени, дамбулаглы Му^аф-фарии Гэмар тапарлиси ними атларьш тимсалында Кор-оглу дастанындакы Гырат, Дурат, Эрабат, Алапача, Га-чаг Небинин Боз атыньш та* бии ирсинин наслини кермек олар. Макар Леддибелук, Га-ранлыг, ЧаЬэннам дараси, Нардиван, Мыхтекан дагла-ры букумлариида hap бири-нин да]ари 20—25 мин манат олан бела Jopra кеЬлан* .лар илхысы сахламаг зи]ан катирэр? Инди ра]онун Гызылга]а, Сарысерчали, Габагтапа, Мира]ал мешалариндаки на* Нэнк чека ва палыдларын ко-гушунда ары патэклэринэ раст келмак олар. Боли, бурада hejBa акмасан да би-тир... Лачынын чекали-агча-га]ынлы мешалариндэ, jaMja* лиыл ]а]лагларында мин дар-дин дарманы, емур логманы олан бал базасы ]аратма.маг тэсарруфатсызлыг де]ил, ма]-маглыгдыр. Ypaja риггат tea тапар катиран ширин балын ]еринэ бу ]ерларда ачы туту-на ме]дан вермок иэ зэка ка* милли]идир, на Дэ саришта занкинли]и. Багчылыг Лачьшын 6ojy-на бичилиб. AróejKH, Булулдуз, Эрдашеви, Ширэкар, Артыгаршын дузлэри, Шал-вадарэнин 4aj дузлари ва с. саЬэлэрда 300—400 Ьектар* лыг ме]вэ баглары сал.маг, 4—5 Нектарда алма, армуд, чека вэ Ьатта палыд шитил* ликлэри ]арат.маг да чэтин Д€]ил. Буну .мешэ тасэрруфа* ты идарасинин, табиати му* Ьафизэ чэмнИатинин, .мактаб-лврин кучу ила hajaia кечир-мак мумкундур. Биз «Азар* ба]чан Табиати МуЬафиза Чэ-MHjjaTH» анла]ьш1ыны гэбул ет.мишик, эслиндэ бу ад «Азэрба]чан табиати муЬафи-зэ ва зэнкинлэшдирма ча-MHjJaTH» олмалыдыр. Кару* нур, Азарба]чан тэбиатини занкин лэшдирмак авэзина ону hap узуна мискинлэшдир-ди]имизэ кара, буна да м©’* нави чэсарэтимиз чатмыр. Луз минлэрлэ чаван алма* армуд зогунун hejea« агзы чатма]ан Ьундурлукдан nej-вэнд едил.мэси да элава олун* са, мешэларэ текудэн ме]вэ-лар нэинки инсанлар учун, Ьэтта Ье]ванлар учун дэ ба-ракетли рузу мэнба}идир. Занкилан, Губадлы, Лачын аразисини Ьирс-Никко ила чэкиб апаран Пекари ча-]ынын саЬили бо]ундакы ме- шалари улу бабаларымыз гырдыгы учун чылпаг гал* мьш1 даг-даш часадлари санки нс-мат намина бир-биринэ сыгынмышлар. Артыг бу дилбар ди]арьш да бэрбад к©лэчэ]н ]ахынлашыр. ДаЬа доррусу, ]ахынлашдырырлар. )Бакынын газы Лачынын ичиндан кечиб Ерманистанда ]аныр. Кзндлэрдэ иса Ja-шыл палыд агачлары да очаг учун дограныр. Хе]ир-хаНларымыз бизи булаг уста сусуз апарыб, сусуз га]тарыр* лар. Лачын кенддарина газ чакилмаси tan еЬали]а хидма* та керв де>ил, тэбиата мар-Ьамэт намина да савабдыр. 4:Тикма», 4сАчма-]умма», «Гызылкул»,    «Че]ран», «Гырчын», <Гаракез» вэ баш-га чешнили нэфис халчала* ра дагларын лалазарлыгыны кеч уран маЬир чешникарлар Лачын ра]онунда чохдур. Адлары чакилэн халчалар дун]ада рэгабэт апара билар, минлерлэ тэбии халг исте’да* дынын лэ]агэти ашкара чы-хар, кузэраны ]ахшылашар, устэлик ha.MHH Ьесаба бу Jep* лардэ мэктэб вэ хастахана, ушаг багчасы ва керпелар ев.и, Ьамам ва магаза, сенат* карлыг вэ дикэр .маишат 6и-налары да тикилар. Ке]фи]]атдэн, сэмарэдан дам вурулур, лакин Лачыньш кулзарлыгында кекэлиб ©пт* ли] а катурулэн Ье]ванлар комбинатлар архачларьшда ,дв]ишилэ-да]ишилэ ке]фи]]а-тини итирир. Ла]лагда гыр-хылан ]ун да узаглара апа-рылыр. Ни]а Лачьшда эт ва ]ун комбинаты ачылмасын? Ни]э Почазга]асы, Агга]а, На* рышларда эЬэнк дашы, чын-гыл кандларин канарына те-кулду]у Ьалда 200—250 ки-ло.метр ]ол кечиб Шушадан, Степанакертдэн, Агдамдан тону 150—200 маната аЬэнк дашы]ыб тут]а кими па]лаш* дырырыг. Даглыг ра]овлара кадр-лар Назырламаг проблеми да ачыначаглыдыр. Шуша, Чаб-ра]ыл, Занкилан, Губадлы. Калбачэр ва harra Дашкесаи. Кодэба] ра]онларыньш орта-лыгында олан Лачьшда даг ра]онлары учун мутахэссис* лар институту ачылса, бу хе-]ирхаН ташаббус даг ра]онла-рынын елминтехники, медани тараггисина назари астана олар. Узунлугу 230, ени 185 километрлик сарт даглыг ара* зидэ 125 канди аЬата едан Лачыньш Ьартарефли сосиал-нгтисади тара1ггиси учун бу ра]он замининда уч ра]он тэшкил едилмаси да, занним* ча, мэгсадау]гундур — Ал* хаслы, Мшшш, Почаз, Агбулаг, Ленинканд, Гарыгышлаг, Малыба], ЭЬмадли, Авазлар вэ с. совет лик лари аЬата едан маркази Минкаид олмапла Гаракал ра]ону, ГаракаЬа, Кепнакенд, Сафалы, Кулэбирт, Забуг, Мыгыдара, Кара-вуз, Фэталипэ]э ва с. канд-лари бирлащдирэн Лачын ра]ону, Булулдуз, ПирчаЬан, Гошасу, Шалва, Дашлы, Горчу, Гараба]ли, Шамканд, КурдЬачы, Эрикли, Эрдаша-ви, Лачын]алы вэ башга со-ветликлэр заминииДа маркази Артыгаршьш дузу олмагла Короглу ра]о«у. Лачынын дарди даглары га-дардир. Инди бу дардлэрин устуна бир дард ,да элава олунуб — гоншу ха]ан9ти. Ела билирам, Лачывда, Ьабе-лэ дикэр даг ра]онларында мевчуд имканлардан самара* ли истифадэ олунса ишсиз-.лик ва дидэркинлик, хараба-зарлыг ва дагынты, дезул-маз вэзи]]ат, мискин кузераи тез арадан галх^... Салман ШЭЛВЭД9РЭЛИ. фнлолоки]а елмларн.намн- зэдя. Азарба]чан Халг Блржасы la'flyiaT варир: АХБ броштр гр|муш иоиторларыиыи, МУ9€€ИС% АХБ-nnn бириичм мсоИасыиАа cam- рвЬбврлвринин ивзвриив! АХБ-нми ио{абрым 22-дакм тм маратммда смзми малларынызын таг-дим олуимасы учуй вармлммш смфа рмшларм ио|абрыи 18-иа имми дмг атмалмсинмЭа неВБвТИ БИРЖА ТИЧАР8ТИ БУ ИЛ НОЗАБРЫН 20-Д» ИДМАН ОЗУНЛАРЫ САРАЗЫНДА КЕЧИРИЛвЧвКДИР. YHBAH: НЕФТЧИЛеР ПРОСПЕКТИ. 26 А. влаге сифаришллрии габупу да мм вдир. Тлявфонлар: 67-84-61, 67*64*95. АХБ ИДАРе hEJ'8TH. Апим HapahaTf^p КУБРЭЛЭРИ «РЕПРЕССЙ№ДАН ГОРУГАП Ьернатлн paAaKCHja, матбуат свЬнфэлорнцда. радио вэ тедеввзн1а верндяшдэрнада хэцд тэсэрруфатывда нн> нерад кубрэдэрнн татбнгн ме|1шяа мутахэссис олма]ая ]олдашларын чыхышлары яэтячэсиндэ кубрэ тэт-бигн сон иллэрдэ яки дэфэ]эдэк азалмыш, мин тондарда змтээднх мэЬсуд нтярилмншдяр. Едэ бу хор-хорана вэ учдаятутиа гадагаядарыв гаршысыны адмаг учун иэгадэ ]аэмаг гэрарына хэлднм. Мутохессислар кубрэ тэт-бигини ]ени бир кэнд тэсар-руфаты гнтэсинин кашфинэ бэрабар тутурлар. Анчаг бизим реслубликамызда 1400 мин Ьектар шум саЬэсина. 400 мин Ьектар чохиллик экинлэра. 2400 мин Ьектар отлаг вэ бичэнэк саЬэсинэ чэми 140 мин тон минерал кубрэ тэтбиг едилир ки, бу да Ьэр Ьектара 33 килограм минерал кубрэ демакдир. Палбуки дун]анын инкишаф етмиш елколаринин бир чоху нда бу кастаричи 700 ки-лограма барабардир. Бела шэраитда биткилэрин гидасы-ны тошкил едан минерал кубраларин еколоки]аны кор-ламасындан ва ]а мэЬсулла-рын ке]фи]]этини пислашдир-масиндан данышмаг садалевЬ-лукдур. Анчаг теассуф ки, кубрэнин елми асасларла тэт- биги нормаларындан хабар-сиз оланлар канд тасэрруфа-тында чалышма]анлар ва бу саЬонин инчаликларини билмэ]энлэр кубрэ татбиги-нин манфи та’сири Ьаггында ге]ри-об]ектив мулаЬязалар ирэли сурур. Jep курэсивдэ эЬали ар-тыр, мунбит торпаг исэ ил-дан-илэ азалыр. Азалан им-канла артан талабаты ]ал-ныз ]уксак маЬсулдарлыг Ьесабына едэмэк олар. МаЬ-сулдарлыгы ]уксэлтмэ]ин бир сэрфэли ]олу исэ, кубрэ-лардэн истифадэ ила баглы-дыр. Бу башга сеЬбэтдир ки. биз кубрэлардэн нечэ истифадэ едирик. ТасэрруфатлДрымызда кубрэ тэтбиги илэ елагадар чид-ди салигасизликлар вар. Мэ-сэлан. альшан кубрэлар у]- гуилашдырылмамыш йнбар-ларда сахланыр. Она кере да вахтындан эввэл хараб олур. ке]фи]]атшш итиртр. Кубралар саЬалара лазым олан мигдардан чох, Ьэм.да ]арарсыз, у]гунлашдырылма-мыш нагли]]атда дашьшыр. Бу заман хе]ли итки]э ]ол верилир. Артыг галан кубрэ галыгы исэ вахтьшда анбара га]тарылмыр. Бела иткилэр чанлы аламин зэЬарланмэси-на ва гисман маЬвииа сабоб олур. Муасир экикчидик чидди интизам, дарин елми билик, торпага, техника]а, елэча дэ кубрэларе агыллы. ]арадычы мунасибат талаб ед»р. Мутэ-хаосисларимиз вэ бу cahaja мараг кастарэнлэр карак билсинлэр ки, Ьэр тон куб-ре элава 4—5 тон ва даЬа артыг кэнд тэсэрруфаты маЬ-сулу элдэ олунмасы демэк-дир. Т. ЭЛШЕВ, АзэрбаХчан Кэцд Тэсерру* фаты АхВдеин]асы arpo-xxMja хафедрасьшын профессору, хэцд тэсэрруфаты едмлэря дохтору. Мактубларын хупасаси ИНАМ ]АШАДЫР БИЗИ Инсаны, янсанлыгы зннэтлэндярэв эн кезэл фэ-знлатлэрдэн бнрн, бэлкэ дэ эн башлычасы ел учун ]а-рамаг элснзэ-а]агсыза, кемэ]э еЬти]ачы оланлара эл тут1дагдыр. Азэрба]чанлылара мэхсус бу адэт-эн’эна инди дэ, торпагымызын вэ халгымызын белэ агыр кун-лэриндэ дэ унудулма]ыб. Елэ редакси]амыза кэлэн мэк-тубларын бир гисми дэ белэ xejapxah эмэдлэрдэц, чамаатын сосиал га]гылары ]олунда керулэн нэчяб ншлэрдэн сеЬбэт ачыр. Шэкидэн А. Рэсулов кэнд-лэриндэ иллэрдэн бэри ]ы-гылыб галмыш проблемлэ-рин Ьэлл олундугундан саЬ-бэт ачыр:    «Ра]онумузун    эн ири кэндлэриндэн бири Бе-]ук ДэЬнэ сон иллэр ез си-масыны дэ]ишиб. Лени сосиал об]ектлэр тикилиб ис-тифад0]э верилиб. Бе]ук ДэЬнэ чамааты узун муд-дэт ичмэли Судан корлуг чэкирди. Артыг бу еЬти]ач едэнилмэк узрэдир. 4 кило-метрликдэн су кэмэри чэ-килиб. Кэнддэ ]ерли хам-малдан кэрпич истеЬсал едэн завод ишэ . салыныб. Лени черэкбиширмэ сехи дэ бу кун-сабаЬ мэЬсул ве-рэчэк». Учарда чыхан «Лени саз» гэзетинин эмэкдашы К. Пусе]нова ра]онун Гара-берк, Рэстэчэ, Лак кэндлэ-ринин бутунлуклэ телефон-лашдырылмасындан, «Па-чыгабул». гэзетинин эмэкдашы X. Искэндэрова тэзэ . ачылмыш Вэтэндашлыг Вэ-зи]]эти Актларынын Ге]-ди]]аты ше’бэсинин фэали]-]этикдэн, адэт-эн’энэлэрин бэрпасындан ]аз^. Курдэмирдэн А. Эзизог-лунун мэктубундан:    «Сон вахтлар республикамызда тэнЬа ]аша]ан вэ кимсэсиз гочалара га]гы хе]ли ар-тырылмышдыр. Эксэр ра-]онларда олдугу кими Курдами рдэ дэ белэ бир мэр-каз ]арадылыб. Ра]он узрэ тэнЬа вэ кимсэсиз гочала-рын са]ы Ьэлэлик 160 нэ-фэрдир. Мэркэзин хид-мэтиндан истифадэ едэн-лэрэ пулсуз ]емэк верилир, тибби хидмэт кестэри-лир, онларын бутун еЬ-ти]ачлары адэнилир». Почтумузда эЬалинин сагламлыгы кеши]индэ да-]анан тибб ишчилэринин. садэ пешэ адамларынын хе]ирхаЬлыгындан, фэдакар э.мэ]индэн бэЬс едэн мэк-тублар да чохдур. Онлар-дан бири: «Газымэммэд шэ-Ьэр маркази хэстэханасы-нын Ьэкими Интигам Батырову Даглыг Гарабагын азэрба/чанлылар ' ]аша]ан кандлэриндэ. хусусэн Ваш Куне] кэндиндэ ]ахшы та-ны]ырлар. О, дэфэлэрлэ бу ]ерлэрэ е'зам олунуб. Вэтэн-пэрвэр Ьэким чагырышлара чох вахт hajax ]олдашы, тибб бачысы Хырдаханьгм-ла бирликдэ кедир». Пачыгабул ра]онундакы НаваЬы совхозунун муЬэн-диси Н. Зе]налов даЬа сон-ра билдирир ки. Интигам 03 кемэ]ини Иран Ислам Республикасынын вэтэн-дашларындан да эсиркэ-мэмиш. Зэлзэладэн зэрэр чэкэнлэрэ ]ардым кастар-мишдир. Кэнчадэн 9. Мярзэ]ев республика клиник уроложи хвстаханасынын Ьэкимлари, тибб елмлэри намизэдлэри Пэшим Эли]ев, Камал Исг ма]ылов, Элиага Баба]евин 1'а]гыкешли]индэн сеЬбэт ачыр: «Онлар мани ]енидэн Ьэ]ата га]тардылар». Аг-дам радио верилишлэри редакси]асынын эмэкдашы А. РэЬнмованын' мэктубу исэ щэЬэр хэстэханасында ге]ди]]атчы ишлэ]эн Емма ва Елза Эли]ева бачылары-нын хош хаси]]эти, хэстэ-лэрла самими рэфтары ба-рэдэдир.' Редакси]амыза унванла-нан мэктуб вэ телеграмла-рын бир гисми дэ гэзети-миз Ьаггындадыр. Охучу-ларымыз амин олдуглары-ны билдирирлар ки, «Халг гэзети»нин сэЬифэлариндэ бундам сонра да халгын дэрд-сари 03 эксини тапа-чаг. Инди а]ры-а]ры шэЬэр вэ ра]онларда «Халг гэзети»-нин достлары клубу ]ара-дылыр. Бу дй1 газета, онун Ларадычы коллективинэ ина-мын    бариз нумунэсидир. Кузэранымызын агыр кеч-ди]и,    даври нэшрлэрин ги]мэтинин ]енидэн артды-гы бир шэраитда дэ садиг охучулйрымыз «Халг гэзе-ти»нэ абунэ ]азылырлар. Мэтбуата абунэ кампани-]асында фэал иштирак едэн, онун    ]а]ылмасында фэрг- лэнэн рабитэ ишчилэринин эмэ]индэн бэЬс едэн мэк-тублар да чохдур. Нефтча-ла ра]онундакы Гырмызы-кэнд сакини Е.-Емннов поч-тал]он Рза Эзимовун чамаат арасында газандыгы Ьер-мэтдбн, садэ пешэ адамы-нын    63 ишинэ мэс’ули]]э- тиндэн сез ачыр. Бу да Губа ра]онундакы Утуг кэндиндэн К. Тары-вердв]евня Мэктубундан: «Отуз    илэ ]ахын почтал]он ишлэ]эн Элфалы Пирэли]ев чэтин даг ]олларыны ат белиндэ кедиб-кэлир. Бу кунлэр онун иши чохалыб. Газет вэ журналлары Хал-тан ва Утуг кандлэриндэ ез саЬибинэ    чатдырмагла ]анашы абунэ илэ дэ мэш-гулдур». Парламентимиздэ «Азэр-ба]чан ■ Республикасынын йстиглали]]эти Ьаггында» Конституси]а Акты гэбул олунмасы бутун республика-да рэгбэтлэ    гаршыланыб. Бакыдан 9. Мэлнховун, Сумга]ытдан Б. Муса]евин, Агстафадан Н. 9Ьмэдовун, Губадан Н. Баба1еванын, Масаллыдан С. Ьусе]яовун, Гахдан М. Ап^уровун мэк-тублары да    белэ никбин опвал-руЬи]]э уста каклэ-ниб. Тэбиидир. Чунки суверен Азэрба]чанымызын К0лэ1чэ]инэ халгын бе]ук инамы вар. ЗвЬяд КАЗЫМОВ, «Халг гэзетнвння иухбнря. А. JaxoBnea: <hE4 ШНИММ, СОВП ИТТИФАГЫНЫИ Htlt ChTHJAIH ЩУР...»ГОЛ Ч8КИ81И( Укра]на Али Советинин сэдри Л. Кравчук «Правда» гэзетинин мухбиринэ билдир-.мишдир ки, республика .муга-вилэни имзалама]ыб, садэчэ олараг парафла]ыб, ]э’ни Али Советин ичазаси илэ баш назир разылыг вериб ки, Ук-ра]на мугавилэ просесиндэ иштирак етсин... Мугавилэ-нин ]ерин0 ]етирилмгси о вахт мас’ули]]эт мэгамына чатачаг ки. Али Совет ону ра-тификаси]а етсин. Разылыга эсасан исэ санэд ратифика-си]а]а бутун 25 алавэси илэ верил.мэлидир. Бунлар банк, мали]]э. квмрук. пул, верки вэ сайр системлэрэ аид сэ-нэдлэрдир. Укра]на Али Советинин сэдри билдирмишдир ки, «биз архасында Ьэр Ьансы сэви]]э-дэ иттифаг органы да]анан мугавилэни имзалама]ача-гыг». ПОЛША:«МАМОНТ ДИШИ» ИСТ8МИРИК1.. Полшанын баш кемрук идарэсинин мухтэлиф хидмэт* лэринин вэ полисинин биркэ кечирдиклари эмэли]]атлар нэтичэсиндэ алкэ]э ганунсуз олараг чохлу мал кэтирмэ]э чзЬд кастэрэн эчнэби вэтэн-дашларын еле]Ьина 25 чина-]эт-инзибати иш галдырыл-мышдыр. Квмрукхана га]даларыны позанларын ан чоху шарг сзрЬэдлариндэ ашкар едил-мишдир. Онларын арасында ССРИ-нин 16 ватандашы да гвардыр. Лекатеринбургдан калмиш бир турист автобу-сунда уму.ми чэкиси 5 тондан чох олан мис тэбэгэлэрин киз-лэдилди]и ашкар едилмиш-дир. Онларын у.му ми да]эри 114 мил]он злоты]а бэрабэр-дир. Санкт-Петербург — Варшава — Берлин бе]нал-халг гатарынын вагонларын-дан биринден 500 килогра.м хроим-никел кулчаси мусади-ра олунмушдур. Лакин ан теаччублу «ов» Белосток — Варшава авто-мобил ]олунда невбэ чакан автомобил муфэттитииин па-]ьша душмущдур. О, Литва намраси дашы]ан «Лада» ав-томобилинда узунлугу 260 вэ 156 сантиметр олан вэ зор-ла машына ]ерлашдирилмиш 'ики мамонт диши ашкар ет-мишдир.    V Стратежи сабитлик мэсэ-лалгри этрафында калэн Ьэф-та АБШ дев лат департамен-тннда кечирилэчэк Совет — Америка .мэслеЬэтлвшмэлэ-риндэн .мэгсад дун]ада мевчуд вази]].зти ге]ри-рас.ми музакира етмЭкдир, Бу баре-до ССР И Президентинян Ва-шингтонда карушдэ олан му-шавири Александр Лаковлев чаршэнбэ куну кечирилэн матбуат конфрансында ма’лу-мат вер.мишдир. О демишдир: Стратежи сабитлик .мосалэлзри ики елкэ-ннн президентларинин гара-ры илэ .музаяирэ олуначаг. Бу вачибднр, чунки дун]ада вэзи]]0т чох да].пшиб. Гуввэ-лар нисбати дэ. Лэгин, бела бнр масалэни музакира етма-]э инди чох бе]ук еЬти]ач вар. ки, калэчэкда нечэ ]аша-]ачагыг. Анчаг эввалчэ проб- леми умуми шакилда е]ран-.мак лазымдыр. Одур ки, гар-шыдакы мэслэЬэтлашмалэр рэс.ми даньппыглар характе-ри дашььма]ачаг. А. Лаковлевдэн белэ бир суала чаваб верма]и хаЬиш етмишлэр ки, инди ССРИ-нин иа]э даЬа чох еЬти]ачы вар вэ Гэрб она нэ са]аг камэк едэ билар. О демишдир: «Печ бил.мирам ки, Совет Иттифа-гынын нэ]э вЬти]ачы ]охдур. Одур ки, оиун нэ]э еЬти]ачы олдугу барэда суала чаваб вермак мэним учун чэтин-дир». Инди чох ири шэЬэр-лэрдэ олдугча агыр вэзи]]эт ]аранмышдыр, ан ав1вэл ар-заг вэ дава-дэрман сарыдан. Узун муддэти кетурдукдэ, сеЬбэт ондаи кедир ки. Совет Иттифагы харичи инвес-тиои]алар учун ачыг олсун, о, дун]а игтисади]]атында бе]н0лхалг амак бвлкусунда нормал ортага чеврилсин. ССРИ Президентинин му-шавири бу фикирда олдугуну демишдир ми, Гарбин ]едди эсас алкаси Совет Иттифагы-нын харичи борчу мэсалалэ-ринин Ьоллиндэ она кузаштэ кедачак. ~ А. Лаковлев ССРИ-нин да-хили проблемларнндан да-нышаркэн демишдир ки. ан чидди пробле.млэр Укра]на ила багдыдыр. Масэлэ дэ онда де]ил ки, Укра]на мус-тэгил ол.маг истэ]ир. 0лкэ-нин конституси]асына, Иттифаг мугавилэоинин бутун ла-]иЬэлэринэ керэ республнка-ларын буна ихти]ары вар-дыр. Масэлэ ондадыр ки. онлар ваЬид игтисади мэкан-да галачаглармы, умуми му-дафиэ иттифагы багланачаг- мы. Укра]на игтисади эмак-дашлыг Ьаггында сазиш им-зала] ыб. Дикэр республика-лар кими. о да разыдыр ки. вапид силаЬлы гуввэлэр олмалыдыр. 1\аь^ь^ разыдыр ки, ;.н^"вэ сила<1Ы 1*эти]]5эн парча-ланмамалыдыр. Бу силаЬ Мэркэзин ихти]арыкда галыр. Мзтлэб ондадыр ки, Укра]-на .МИЛЛИ мэса.1эни нечэ Ьэлл едвчзк. Бах, бу. чох чидди мэсалэдир. А. Лаковлев бела тэлэсик бэ]анатлар вермакдан чэ-.-киндирмишдир ки. Совет Иттифагы тамамилэ дагылыб. .70-дак Иттифаг назирли]и лзгв едилдикдэн сонра ман-43, сабитлэшмэ просеси баш-ланачаг. О. ССРИ-дэ баш ве-раи просесларэ даЬа тамкин-ла ]анашмагы мэслаЬат кер-мушдур. ^КОММЕРСАНТ» ГЭЗЕТИНИН БИР ХЭБЭРИ ЬАГГУНДА бО-чы иллэрдэ Пинд-Чин-дзн ССРИ-]э кечирилмиш америкалы Ьарби асирлер ба-радэ но]абрын 4-дэ «Коммерсант» газетинда дарч олун-муш мзгалэ АБШ-да ба]ук Ьа]-ку]э сэбэб олмушдур. Чар-шзнбэ куну АБШ-ын давлэт департаментиидэ кечирилмиш брифингдэ онун рэсми нума-]эндаси Ричард Баучердэн хаЬиш етмишлар ки, 1967-чи ИЛИИ ма]ында ь]етнам сэма-сында тэ]]арэси вурулуб са-лынмыш вэ азу исэ Совет Ит-тифагына апарылмыш, Ьазыр-да Сарьпиаганда ]аша]ан та]-]арэчи барэда магалэдэ кес-тарилэнлари шэрЬ етсин. Р. Ваучер демишдир: «Биз бу информаси]аны алан кими 1\!осквадакы сэфирли]имн-зэ Ьэмин ма’луматы тосдиг етмэк учун ез эмэкдашларьга-дан бирини Ьэмин рекиона кандармэк барэда кестэриш вердик. Пэмчинин сзфирлик-дан магалэдэ Ьаггында баЬс олунан совет ватандашы ила — 1962-чи илда америкалы Ьарби эсирлэрин Чэнуби В]ет-намдан дашынмасында иштирак етмиш адамла алагэ ]а-ратмага чэЬд кастармасини хаЬиш етдик. Кастэрилэн ha-мин сэ’]лэрин нэтичалари ба-рэдэ Ьэлэлик бизде Ьеч бир мэ’лумат ]охдур». АБШ давлат департамен-тияин нума]андэси даЬа сон ра билдирмишдир ки. АБШ америкалы Ьарби эсирлэр (мэ-саласини он ]уксак сэви]]э-да — Совет ва Руси]а Ьаку-.мэтлэри с9ви]]асинда гал-дырмышдыр. О демишдир ки. Совет Иттифагында олан Ьазыркы реаллыглары назэ-рэ алараг, биз Руси]а Феде-раси]асыиын рэсми шэхсла-рина бу барэда онларын их-ти]арыида ола билачак, Ьэр Ьансы бир информаси]аны АБШ-ла белуш.мэк хаЬиши илэ мурачиэт етмишик. Р. Баучерин деди]инэ керэ. Совет Иттифагынын вэ Руси]а-нын рэсми шэхслэри ]аран-мыш вэзи]>эти а]ырд етмэ]э бо]ун олмушлар». СОВ.ИКП «МОРНИНГ СТАР»А ДА MAJA Г01УРМУШ?~ Москвадакы сэфярли]ияэ Ба]ук Британи]а Ьакумэти Сов.ИКП-нин «Пергамон пресс» нэщри]]атыны вэ газет магнаты Роберт Максвелла мэхсус «Морнинг стар» гззетини мали]]элэшдирм0си барэда ]а]ылмыш хэбэрла- рин догру олуб-олмадыгьшы ]охламагы гарара алмыщдыр. Инкилтаранин девлэт харичи ишлэр ва бирлик ишле-ри назири Дуглас Поггон демишдир: «Биз Британи]аным мурачиат едиб, догруданмы, Сов.ИКП-нин «Пергамон пресс»и вэ «Морнинг стар»ы малиПалешдирди]ини муа]-]энлэшдирэ билзн експертлар тапмасыны хаЬиш етмишик». 1екатвриибург. Илк двфодир ки, бурада «Урая-коиаарс1ча — 91» ратомал сарки-]армаркасы ачылмышдыр. Мудафиа саиа|асмним муассмсалари aj маЬсулларыны— айактроника, тибб аааданлыгы, халг истаЬламы маллары аа с. иума]мш атдирммшлар. «Хонда» микроаатобусуну сарки]а «Уралски аатомобмл» ааводу Иарит-мотор аа-аоду ила бирка тагдим етмишднр.    СИТА-мым    фотохромикасы.Т8КЛИФЛ9Р NEPH К8ПРУЛМ¥ШДУР АБШ конгреси сенаты-нын вэ нума]энд9лэр пала-тасынын силаЬлы гуввэлэр узрэ комитэлэрицин сэдр-лэри Сем Нанн вэ Лес Ес-пин чэршэнбэ куну Совет Иттифагына Ьуманитар Jap-дым кестэрмэк мэгсэдИ* лэ 1 мил]ард доллардан истифадэ етмэк барэда елкэ-нин 1992-чи ил пэ^и буд-чэсинин ла]иЬэсинэ дахил едилмиш тэклифлэрини ке-ри кетурмушлэр. Бу, жург налистларэ Ьэмин мэсэлаки музакира етмиШ ики коми-тэнин ичласларындан сонра . мэ’лум олмушдур. Нанн вэ Еспин 1 мил]ард долларлыг эрзаг мэЬсул-ларынын вэ дава-дэрманын Ьарби тэ]]арэлэр васитэси-лэ ССРИ-]э дашыначагвжа Пентагоиун нчаээ верачэ]»-Ни нэзэрдэ гутурдулар. Пэм да эрзаг мэЬсуллары-нын бир Ьиссэси Америка-нын Ьэрти анбарларындан кендэрилмэли иди. ьурада АБШ Ьэрби мутэхассислэ-ринин ССРИ-нин Ьэрби муэссисэлэринин конвер-си]а едилмэсинэ ва нувэ гургуларынын секулмэсинэ кемэк кестармэси дэ нэзэрдэ тутулмушду. Буш Ьекумэти Нани вэ Еспинин тэклифинэ е’тираэ етмэмишди. Чунки Ьэмин тэклиф АБШ-ыя Мудафнэ Назирли]инэ ез пулларын-дан CCPH-j9 кемэк учун истифадэ етмэсияин нэзэрдэ тутурду вэ буну Ьеч дэ назнрли]ин еЬдэсинэ roj-мурду. Лакин Нанна вэ Ес-пннэ Аг ев тэрэфиндэн фэал кемэк дэ кестэрил-мэмишди. Пентагоиун Ьесабына ССРИ-]э кемэк кестэрмэк тэклифя кундэликдэн чы-харылдыгдан сонра С. Нанн журналистлэрэ демяшднр кн. о вэ Л. Еспин Ьэмин тэклифЬ ]еяидэн яреля мэ]н планлашдырырлар. Бу дэфэ тэклиф Ьэр<й| будчэ-нин бир' Ьиссэсн кими де-]нл. а]рыча ганун ла]иЬэся кими тэгдим олуначагдыр. ДОЛЛАР БАЗАРЫСОВЕТ МАНАТЫ: «ТАХТАЛАШМАв ДАВАМ ЕДИР бтэн а] ерзиндэ биржа алгыч:атгыларында манатью мэзэннэси керунмэмиш дэрэхэдэ енмиш, 1 доллар 73.1 маната сатылмышдыр. Ести-банк исэ рекорд кес-тэричи газаимышдыр: бурада окт]абрын 2&-ДЭ доллар 91.2 маната сатылмышдыр; Нагд вал]ута базарларын-да манат, ]арым а] эрзиндэ даЬа сур'этла, взу дэ ^эх-минэн 40 фаиз учузлаш-мышдыр. Бунуила ]анашы, долларын мэзэняэси, артса да, вал]ута сатышынын умуми Ьэчми хе]ли азал-мышдыр. Бэс манатын мэзениэси-нин кэскин сурэтдэ ашагы душмэсинин сэбэби нэдир? Бкспертлэрин фикринчэ. бу, илк невбэдэ Президент В. Лелтсинин ги]мэт вэ кэ-лирлэрин сэрбэстлэшдирил-мэси эсасында базар исла-Ьатларынын башланмасы Ьаггында бэ]анаты илэ эла-гэдардыр. Инди па]тахтдарык ба-заоларында долларын нагд ]олла сатышынын вэзи]]эти белэдир: ПиМ9ТЛЭР: Ваэарлар алгы сатт Москва 55—57    60—65 Санкт- Петербург 56—57    60 —62 Рига    58—59    63—64 Минск 42—45    46—50 Кишин]ов 48—50    52 Бакы    53—54    55—56^диггетли ОЛУН: САХТА Д. М. Алмани]а журналларындан биринии ]аздыгына керэ ]ук-сэк ке]фи]]этлэ кэсилмиш сахта алман маркаларынын (До]че Марканын) тезликлэ Руси]а базарларында бол-лашачагы кезлэнилир. Чунки гэлп пулкэсэнлэр артыг Алмани]аны сахта марка-ларла кен-бол «тэ’мин едиб-лэр». Журналын ]аздыгы-на керэ, сахта пул кэсмэк просесиндэ башлыка ролу Лапони]анын «Канон-Канон Колор-Лазер Kopjep» фирма-сынын истеЬсал етди]и рэнк-ли сурэтчыхарма гургусу oj-на]ыр. Мунпен шэЬэринии баш полис комиссары тээс-суфлэ билдирир ки. «муасир сурэтчыхарма васитэ-лэря Ьэр кэсэ истедн]и гэ-дэр ]ени нумуиэли эски-наслар чап етмэк имканы верир. Ьэлэ бу чагвчаи ин-дяки кямя раЬат вэ учуз сахта пул кэсмэк мумкуя олма]ыб».МИНЛИ1ИН ЛАНЫНДА икиягзлук недиу Окт]абрын укуичу онкун-лу]ундэ ики ]уз манат дэ-]эриндэ ]еян эскянасларын деври]]е]э бурахылмасы совет пул нишанларыиын тэ-камул просесиндэ сон jox, бэлкэ дэ клк аддымдыр. ССРИ Девлэт    Банкыидан алынмыш мэ'лумата керэ. ]аивар а]ынадэк 300 манат-лыг вэ 1000 манатлыг эс-кинасларын тэдавулэ бу-рахылачагы кезлэнилир. ;