Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 14, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ и hoja бр i пит ил.    № 224 ЧАВИД НЕЧЭ Г A J ЫТДЫ? БУ ИЛ ОКТЛАБРЫН 16-да ЕРМЭНИ ГУЛДУРЛАРЫ ОНУ КИРОВ КОТУРМУШДУЛЭР Кзнд эЬли онул керушунэ ахышырды. Ешидэн-билэн элиндэки ишини Зарымчыг го]уб онунла свЬбэггэ тала-сир, Ьальша aMbija-awbiJa соргу-суала тутур, сонра да аилэсинлн узвлэрино, го-hyM аграбасына кезаЗдын-лыгы вериб мардимазары лэ’нэтлэЗэ-лэ’нэтлэЗэ кери гаЗыдырды. «Экэр гу.лдурла-рын алиндэн саламат чы-хыбса...» hen ним бу фикри езундэн узаглашдыра бил-* мирди. Сон дерд илин Зад-дан 4bixMaJaH фэлакэтлэри ермавилэри ела «мэшЬур» елэЗиб ми, сэрИэдин о узунэ апарылан hap кэсдэн ¿лими-зи узмушук. Чавид гулдурларын ме-шэдзки дахмасыида (hapa олдугуну eJpaHMaja имкан вермэШблар) алты кун га-лыб, пэмин алты кун онун Таллине Иэмишэлик ja3bb лыб, вмрундэ бир адама мие* лиЗи flajMaJaH Чавид Аббасов на кунаЬ саЬиби иди ки, бела oJyHa душмушду?! 0з зэЬмэтинэ кувэнан сада бир кэндли иди, Дуз hJhpmh ил оларды тракторун суканы архасында эЗлэшиб торпаг шумлаЗыр, чамаатын тахыл ы-ны экиб-бичирди. Ьэмнн тара кундэ да кэндин уст тэ-рафинда, ермэнилэрлэ сэр-haijaHbi торпагларда тахыл сэпивинэ чыхмыщды. — АллаЬа шукур елэЗи*. рам ки, на jaxiiibi Ьэ-мин кун оглум Cypxajbi го]мадым са- шшэ кeтмэjэ. Joxca эчлаф-лар инди ону апармышды-лар. Ман буна дезмэздим. Чавид евин ортасында го-jyлмyш дамир торлу чарпа-]ыда отуруб Ьэ>эчанла даны-шьфды. Озунун трактору сынмышды. Арвады Сзфурэ-нин тракторуну кетуруб кет-мишди. Кэнд тэрэфдэ мала чакан трактору xejли пусду-лар, сэрЬэдэ Захынлашанда кизландиклэри су гуЗусундан чыхыб онун башынын уступу алдылар. Уч нафэр иди. Ьэ-рэсинин элинда да бир автомат. Чавид сакитчэ сука* нын архасындан душду. Ики нэфэр ону итзлэЗэ-итэлэЗэ апаранда Ypajиндэн бела ке-чирирди: йеч олмаса трактора дэ^масинлар. Бирдэн «тракторун сзсини ешиданда кери бахды. Гулдурун учун-чусу ону суруб кэтирирди. Трактор Ьэлэ да «тапылма-Зыб». Чавид Ьэлэ да Задын-дан чыхара билмир: озу ка-либ, вмур-кун Золдашынын эманати исэ нахэлэф адам-ларын злинда галыб. Чавид joxa чыханда сэрЬэддэкв Кохб, Довех ва .Бердаван кэндлэринин чамааты ила (Ьэмин кандларнн адлары эв-вэллар бела олуб:    Галача, Гулп вэ Балакэнд) данышы-та Сефу.рэ да кетмишди. М. hYcejн адына совхозун директору СэбуЬи СалеЬов, Икинчи Шыхлы Канд Сове-ти Ичраи^з Камитэсинин сэдри Сабир Мирзэ^в вэ Ча- видин гоЬумлары олуб ке-чанлари на гэдар хатырлат-дыларса xejpn олмады. Он-да Сэфурэ ЬиЗлэ ишлэтмэк истэди, габага JepHjn6 деди: — Апардыгыныз трактор мэнимдир, he4 олмаса ону верин. Лакин ерманилэрдан ону кердум деЗэн олмады. Ел Чавиддэн хэбэрсиз ону ахтарырды. Бутун pajoH чамааты ajara галхмышды. Чавид елдэн хабарсиз она говушмага чан атырды. Лакин зли Ьеч jaHa чатмырды. Леканэ умиди, Зеканэ имда-ды 64 jaшлы ЛолЧу Оручов иди. Ону да Кзмэрли кэнди-нин Ьандэвариндэн rojyH отардыгы Зердэ тутуб кэтир-мишдилар. Тезликла ,гочаны ики ермани гулдуруна дэЗиш-дилар. Чавид так галды. hap кун кэлиб деЗирдшюр: сабаЬ сани Зандырачагьиг. Усталик да бир парча нарек верэндан совра меЬкэм деЗурдулэр. Мешанин ичин-даки дахмадан чела чыхмага rojaiyp, гапынын агзында ке-mHjHHH чэкирдилэр. Икинчи кун ондан сорушдулар: — Кэндиниздэ оилаЬ вар-мы? Чамаат кэнди ropyjyp-му? Чавид «ha» десэ да она инан.мадылар. Кеча ]арысы машына миндириб «Паровую тэпэси»нэ катирдилар. Аша-гыда Курла Храмын говуш-дугу вадида Икинчи Шыхлы-нын ишыглары саЗрышырды. Чавид он да баша душду ки, jep узундэ ондан отру догма кэндиндан азиз Ьеч на jox имиш?! Ерманилэр балка да гзсдэн бела еламиш-дилэр: аз кандинэ али чат-ма]ан, уну JeTMajaH Чавид она бахыб-бахыб говрулсун... ...Кундуз бир ерманинин MymajHaTH ила су «этирмэЗэ кетмишди. Казу ]олда JapbiM метрлик дамир парчасыиа са-ташды вэ кери га}ыданда тез ону катуруб KajHajHHHH алтын да кизлэтди, AaxMaja катирди. Кечэдан xejли ке-чана кими казлэди. Ермэни-лар бир аз аральадакы евдэ Jejn6 ичирдилар. Кечанин бир вахты онларын саси кэ-силэнда Чавид гулдурларын о jar . олуб-олмамасыны    jox- ламаг учун дахманын гапы-сыны ичаридэн flejMaja баш-лады. Ьеч ним калмэди. Га-пыны вар кучу ила силкэ-лади. Лена ерманилэрдан сэс чыхмады. Оида кундуз Kej-HajHHHH алтында кизлajиб кэтирди}и дэмири чыхарыб гапынын алтына салды, ону дабанындан чыхартды (Чавид оонра де1эчзк: jaHflbipbui-маг горхусу олмаса}ды балка да о гапыны галдыра бмлмаздим), гапы сэс-^лэ jaHa ajилди, jena ерманилар-дан сэс чыхмады. Чавид фур-сэти алдан вермэди. Пенчэ-jKHH ва ajarraébicbiHbi чыхар-дыб туллады, гаранлыг ¡мешанин ичэрисина атылды. Cahapa кими ]ол кетди. «AJ- лы кечэдэ калкэси а^дын се-чилан Гызыл гajaнын сэмти ила ирэлилэсэ д» она jaxын-лашмырды, онун 1к>ндэеерин-да кеча гулдурларынын до-лашдыгыны билирди. Лал-ныз ермэни хачыны карандэ баша душду ки, сарЬэда ча-тыб вэ хилас олуб. Сэ11эр ачылар-ачылмаз Марнеуля Р^онундакы Гачаган канди-нин устундэки мал фермасы-на кэлиб чыхды. Чавид елуб-дирилд^ини азу jaxшы билсэ да фермада она гатыг. Jeдиздиpaн гады-нын бахышындан ду^ду ки, дун]а)а тазадэн калиб. Тэх-минан ики саат сонра евдэ дерд нэвэсинин, дерд авла-дынын, ими кэлининин вэ амур-кун Joлдaшынын казла-ринэ ишыг кэланда баша душду ки, тэзэдан догулуб. Ону Гачаган кэндиндан Икинчи Шыхль^а катирэн Сэ-лимхан да он беш-и]ирми километрлик joддa балка да ермэни элиндан* гуртармагын на демак олдугуна эЬэм^-]эт вермамишди. Анчаг Ча-видин евинда тэзэдан дунЗа-ja калмэЗин ачысьгны вэ ши-ринини карду. Ьамы Чавидин кенлуну ал маг истаЗирди. Совхоз директору да онлара гошулду: — Кефини позма, Чавид. Икидин башы галда карэк. Сана гырмызы рэнкли таза трактор кэтирэчэм. Анчаг Чавид она чндди чаваб верди: — Ман да ha о тэрэфлэрэ ajar басан де}илам. Бу, тэкчэ Чавидин фикрн де]ил. Бутун канд чамааты бела AejHp: «Бизи ropyjan олмаса о тэрэфэ кетм^эчэ- jHK». Икинчи Шыхлы сэрЬэд кэнди саЗылмадыгына кара, мудафиэси да унудулуб. Ьал-букн кэндин уст тэрэфиндэ, ермэни ила сарЬаддэ 1.200 heKTap Зарарлы торпаг caha-си вар: hap <кл тахыл, гар-гыдалы экилир. Jonsa сапи-лир, 70 Ьектарда узум багы салыныб, су насосу тнкилиб, бору чэкилиб. Ерманилэр да эллэриндэ автомат бизим Ьалалча торпагымызда ат oj-надырлар. Онсуз да сэкса-нннчи иллэрин эввэлиндэ кандин 200 Ьектар торпагы-ны онлара вермишик ва инди haMHH Зердэн кеча-кун-дуз бизэ куллэ Загдырыр-лар. Чавидин башына калан эЬвалат биринчи )1адисэ де- £гл. Ондан ики кун эввэл ачыбала кишинин «Жигу-л и »сини апардылар. Ьэлэ да гаЗтармаЗыблар. Сонра Ин-чилли карханасындан даш кэтиран чаван огланларымы-зы кулланин габагына га-тыб апармаг истэдилэр. Неча дэфэ сэпинчйларэ кулла атыблар. «Хабардарлыг» на гэдар олар? Карасан чаны-мыза на вахт неги кечэчэк?ВалеЬ ШЫХЛЫ. «Халг гэзетя»ннн мухбнрн. ГАЗАХ paJOHy. «кенлу балы г и с т а J а н к.» МустагяллнЗян |олдары мэЬрумяЗЗэтлэрлэ долу дур. Бу кэлшпихезэл свэлэр де]ял, реал ЬэЗат Ьэгягэтядяр. Бу кун Ьэмвд иэЬрумнЛатлэрн Ьэр тэшкнлат, яряли-хырдалы Ьэр муэссиса Ьнсс едкр. Бас муэссяса раябар-ларя на душунурлэр? Бу суалы Д. БунЗадЗадэ адына кан ми тэ’мнрн эаводуяуя директору Блдар МЭММЭДОВА вердяк. Чьаабы бела олду: — Заводумуз илде 5 мнл]он манатлыг мэЬсул ис-теЬсал едир. Тэкчэ Руси]а-нын 20-дэн чох муэссисэси-нэ Ьазыр мэЬсул кендэри-рик. ЬэЗэчан галдыран идарэ рэ11бэрлэрини баша душмэк олар. хусусэн ит-тифаг табелиЗиндакилари. Чунки еЬтиЗат Ьиссэлэри, аваданлыг . мухтэлиф 2ер-лэрдэн кэлир. Бирдэфэлик элагэлэри гырмаг ' чэтин-дир. Амма бу о демэк деЗил ки, чыхыш Золлары Зох-дур. МустагнллиЗин Золу 1»-мишэ агыр. эзаблы олур. Ахы биз дэ РусиЗа вэ ди-кэр суверен республикала-ра мэЬсул ка»йэририк. Экэр бизимлэ бирбаша му-гавилэЗэ кирмэсэлэр, де-мэли, езлэри дэ пне вэзиЗ-Зэтэ душэ билэрлэр. Узага кетмэЗэк. Бу кунлэрдэ Москва эграфында Зерлэшан бе-Зук бир муэссисэдэн теле-грам алмышыг. Лазырлар ки, сизинлэ 1992-чи ил учун Ьэлэлнк мугавилэ багламаг фикримиз Зохдур. Мэн исэ Ьэмин муэссиса рэЬбэрлэринэ сэнэдлэрлэ кестэрдим ки, ,багланг|чаг сазиш биздэн чох сиза ла-зымдыр. Заводумуз онлара илдэ 600 мин манатлыг сулу о тэшкилата кандэр-мэсэк. haMHH завод тамами-лэ даЗана билэр.    ha л буки биздэ Залныз бир сех ишеиз галачаг.    * Ьэлэ уч ил бундан габаг haMHja ajAbiH иди ки. мус-тэгил олмаг истэЗирикса, бу мэрЬэлэлэрн кечмэлиЗик. Она кара дэ бу кун Ъазыр игтисади девлэт консепси-Замыз олмалы иди. Билмэли идик ки, экэр башга реки-онлар бизэ мэЬсул кендэр-мэзсэ, дахили имканлардан неча истифадэ етмэлиЗик. Элбэттэ. муэссисэнин про* филини бирдэн даЗишмэк олм^з. Бунун учун ]ени тех-нолокиЗалар, вэсаит лазым-дыр. Бамии мэсэлэлэри сэ-мэрэсиз атуб кечэн иллэр-дэ Ьэлл етмэлиЗдик. 0зу-музэ харичи napTHjopnap ахтармалыЗдыг. Бизим MyaccHceJa кэлин-чэ, TypKHja тэрэфи илэ му-гавилэлэр багламышыг. Онлар Зарадыл4чаг биркэ муэссисэни JeHH техноло-KHja вэ аваданлыгла тэчЬиз eTMajH боЗунларына кетуруб-лэр. Ге]д едим ки. эн кэлир-ли заводлардан бириЗик. ФэЬлэлэрин эн ашагы маа-шы 800 — 1000 манатдыр.ВаЬид ЭЗИЗОВ, «Халг гэзетн»нии мухбнрн. Чечен-Ингушетщада вазиЦат Ьаггында: ФИКИРЛЗР МУХТвЛИФДИР • ••КФР РЭ1АСЭТ НЕ1*аТИНИН ИЧЛАСЫ Белградда ЛСФР РэЗасэт ЬеЗ'этинин ичласы олмуш-дур. Ичласда бу али двв-лэт органынын дерд узву (сэккиз узвундан), Ьабечэ ЛСФР парламентинин сэдри. дахили ишлэр узрэ ит-тифаг катиби, ЛСФР харичи ишлэр вэ халг мудафиэси узрэ иттифаг катиб-лэринин муавинлэри ишти-рак етмишлэр. ЛСФР-ин дахили ишлар уз-ро иттифаг катиби Петар Грачанин вэ ЛСФР халг мудафиэси узрэ иттифаг катиби-нин муавини адмирал Стане Бровет ЛугославиЗада ¿аран-мыш дахили сиЗаси вэзиЗ-Зэти тэЬлил етмишлэр. Ичласын иштиракчылары. дахили сиЗаси вэзиЗЗэт ба-рэдэ вэ ЛугославиЗа беЬра-нынын    Ьэлли    • саЬэсиндэ ЛСФР    РэЗасэт    БеЗ’этинин карДуЗу тэдбирлэр барэдэ мэ’ру засини динлэмишлэр, ЛСФР РаЗасат ЬеЗ’ати сэдринин муавини Бранко Костин (ЧерногориЗа) бу мэ’рузэ илэ ноЗабрын 15-дэ иттифаг парламентинин де-путатлары гаршысында чыхыш едэчэкдир. ЛСФР РэЗасэт ЬеЗ’этинин гэбул етдиЗи гэрарда алкэ-нин силаЬлы гувбэлэринин еЬтиЗатда олан    вэтэндашла- рынын    харичи    алкэлэрдэ галмасы вэ харичи елкэлэрэ кетмэси гаЗдалары муэЗЗэн едилир. Бу сэнэд Лугосла-виЗадан чыхмаг Ьугугуну маЬдудлашдырмыр, лакин еЬтиЗатда оланларын Ьамы-сы Залныз мувафиг 1шрби эрази органларынын ичазэ-си илэ бу Ьугугдан истифадэ еда билэрлэр.БУШУН 19НУДИ ЛИДЕРЛЭРИ ИЛЭ ГАПАЛЫ КвРУШУ Чэршэнбэ ахшамы НЗу* Лоркда АБШ -Президенти Чорч Буш Американын эсас ЗаЬуди тэшкилатларынын лидерлари илэ кврушмушдур Св^бэт «Уолдорф. — Асто-риЗа» меЬманханасында га-палы шэраитдэ апарыл-мышдыр. Кврушдэн сонра АБШ-ын эн ири ЗэЬуди тэшкилатлары президентлэ-ри шурасынын сэдри Шо-шана Карден журналистлэ-ра демишдир ки, кврупш иштиракчылары Мадридда Лахын Шэргэ дайр сулй кон-франсынын тэшкилиндэ вэ кечирилмэсиндэ кестэрдиЗи сэ’Злэрэ кара Аг евин баш-чысына миннэтдар олдугла-рыны билдирмишлэр. Ш. Карден демишдир: Ч. Буш керуш иштиракчыла-рыны амин етмишдир ки, Вирлэшмиш Штатлар бу ва За дикэр рекионал проб-лемлэри Ьэлл етмэк мэг-сэдилэ кэнардан бирбаша тэзЗиг кастэрмэЗэчэкдир. Онун сазларинэ кара, президент демишдир ки, АБЩ Ьекумэти Лахын Шэргдэ вэ-зиЗЗэтин ннзама салынма-сы барэдэ «идеЗаларын вэ тэклнфлорин катализатору» ролунда чыхыш етмаЗэчэк-дир. ССРИ-нин халг депутаты Виктор Ал-конис СИТА-нын мухбири илэ мусаЬибэ-синдэ белэ гэти бэЗанат вермишдир: РусиЗа Чечен-Ингушети]а Республикасында ганунчулугу бэрпа етмэк учун гуввэ иш-лэтмэсэ, бутун Гафгаз од тутуб Занар. Онда Гафгазда муЬарибэ лабуд олар, ора-дан да Ьадисэлар Татарыстана, Башгыр-дыстана, ЛакутиЗаЗа кечэ билэр. Нэтичэдэ РусиЗа Захын вахтларда Москва вэ Владимир вилаЗэтлэри чэрчивэсинэдэк дарала билэр. «ОДуз» групунун бу фэалындан фэрг-ли олараг «Демократии РусиЗа» Ъэрэка-тынын тарафдары, РСФСР халг депутаты Виктор ШеЗнис Ьесаб едир ки, Борис Лелтсинин верд^и фирман сэЬвдир, 11эр-• чанд, онун фикринчэ, бу сэнздин гануни эсасы вардыр. Виктор ШеЗнис РусиЗа Али Советинин трибунасындан субут" етмэЗэ чалышмыш-дыр ки, Чечен-ИнгушетиЗада Заранмыш конкрет шэраитдэ февгэл’адэ методларла низам-интизамы борпа етмэк мумкун де-Зилдир. Одур ки, о, вэзиЗЗэтин анчаг сиЗаси методларла тэнзим олунмасыны тэлэб етмишдир. . «Даг ганунларыны» дэрсликлэрдэн до-Зил, практикада еЗрэнмиш. Зедди ил Че-чен-ИнгушетиЗа Республикасында мустэн-тиг ишлэмиш бир и эф эр исэ башга рэ^-дэдир. Бу, РусиЗанын дахили ишлар на- зири АндреЗ ДунаЗевдир. О, мунагишэли вэзиЗЗэти низама салмаг учун РСФСР Али Совети РэЗасэт ЬеЗ’этинин, Руси]а парламентинин вэ Президентинин кардуЗу бутун тэдбирлэри гануна эсасланан йугуги тэдбирлэр песаб едир. Онун дедиЗинэ карэГ экэр эввэллэр кенерал ДудаЗевэ чеченлэ-рин 30 фаизи тэрэфдар чыхырдыса, инди онун тэрэфдарларынын саЗы чохалмыш дыр. Назир СИТА-нын мухбири илэ сеЬ бэтиндэ демишдир: «Буна бахмаЗараг Ду даЗеви Чечен Республикасынын башчысы кими танымаг барэсинда гэтиЗЗэн саЬбэт кедэ билмэз». Назир хэбэрдарлыг едиб демишдир «Чечен-ИнгушетиЗада Зерлэшэн гошун 11ис-сэлэринэ басгын етмэЗэ чэЬдлэр кестэ рилеэ, бунлар чаваб тэдбирлэри догура билэр». Мэ’лум олдугу кими, Зухарыда кэтири-лэн фикирлэрэ охшар дабан-дабана зидд негтеЗи-нэзэрлэри динлэЗэн РСФСР Али Совети Чечен-ИнгушетиЗа эразисиндэ февгэл’адэ вэзиЗЗэт тэтбиг етмэк Ьаггында Русина Президентинин фэрманыны тэсдиг етмэмишдир. ВэзиЗЗэт Ьэлэ дэ геЗри-му-эЗЗэндир: на эмин-аманлыгдыр, нэ дэ му-Ьарибэ. Республикада хеЗли силаЬ топлан-дыгы нэзэрэ алынса, орадакы шэраит ба-рыт чэллэ)ини хатырладыр ки онун да партламасы учун бир гыгылчым кифаЗэтдир. АЛБАНШАДА КОММУНИСТ ПАРТШАСЫ JАРАДЫЛМЫШДЫР АлбаниЗада Зенэ Коммунист ПартиЗасы Зарадылмыш-дыр. АТА АкентлиЗи хэбэр верир ки, ЭдлиЗЗэ НазирлиЗи иартиЗанын программны вэ низамнамасини музакира едиб онун «Эсас конститусиЗа муддаалары Ьаггында» вэ «СиЗаси партиЗдлар Ьаггында» ганунлара мувафиг геЗдэ альгн-масы баредэ герар гэбул етмишдир. Бу партиЗанын сэлафи олан АлбаниЗа Эмак ПартиЗасы Зарым эерлик фэалиЗЗэтиндэн сонра бу илин ЗаЗын-да сосиалист партиЗасына чеврилмишди. АлбаниЗа Эмзк ПартиЗасынын раЬбарлиЗи партиЗанын сон, X гурултаЗын-да онун ЗеритдиЗи аввалки хэттии сэЬв хатт олдугуну е’ти-раф етмиш ва кестзрмишдир ки, бу хатт елкэни дахили сиЗаси беЬрана вэ Албани]анын харичи алэмдэн тамами-лэ тэчрид олунмасына кадириб чыхармышдыр. Коммунист идеЗасы бу елкэдэ аввалки кими Зенэ Дэ озунэ хеЗлн тарафдар топламышдыр. АБШ. Бир мил)она гэдэр эЬалиси о лен шэЬэрлэрдэ ел-дурулмэк тэНлукэси сон    э^манлар икигат артмышдыр. Ири мегополислэр — Hjy-Jopк, Чикаго, Лос-Анчелес бу саЬада биринчилиЗи Милуоки ва Се)нт-Луис, Орлеан ва Чек-соивил кими кичик шаНарлара вермншлэр. ЧинаЗэткарлар дун)асынын ишкуэар фаалиЗЗатинин сакит, таЬлукасиз шаЬар-ларэ кечирилмасинин ан аввал реал игтисади сабэблэри вар. Масалаи, Н]у-1оркда наркотик бизнес инди даЬа чох харч талаб едир. Икинчиси, ири    шаЬэрларда гаЗда-гануну му- Кафиза органларынын тазЗиги да кучланмишдир. Нала ки, кичик шаЬарларда артаи    чинящим аЬдасиидаи кал- макда полис ачиздир. Чексоивилда (Флорида штаты) бу гадыныи евииим шушалари Звхынлыгдв баш    веран лартлаЗышдан сыимыш- дыр...    СИТА-ным    фотохроимкасы.АБШ ЛЕНИ * ТЭШЭББУСЛЭР ЬАЗЫРЛАЛЫР АБШ Ьекумэти Лахын Шэргдэ вэзиЗЗэфин низама салынмасы учун Зени тэшэб-буслэр ЬазырлаЗыр ки, бун-лардан да мэгс'эд бу Захынт ларда Мадрид конфрансында элдэ едилмиш наилиЗЗатн меЬкэмлэтмэк вэ инкишаф етдирмэкдир. Американын ЕЗ-Би-Си телевизиЗа ширкэ-ти Америка мэнбэлэринэ нс-тинад едэрэк хэбэр верир: АБШ девлэт катиби ЧеЗмс БеЗкер «декабрын эввэлиндэ, еЬтимал ки, Авропада даЬа бир кениш керуш кечи-рилмэсини • тэшкил етмэЗэ чаЬд кестэрир, елэ керуш ки, нэинки Мадрид конфрансы-нын иштиракчылары, там бир сыра башга елкалар дэ бу керушэ топлаша билсинлэр». ТелевизиЗа ширкэгинэ имэ’-лум олдугуна керэ. Лахын Шэргэ дайр Зени керушун кундэлиЗиндэ силаЬлар узэ-риндэ нэоарэт, су тэчЬизаггы вэ гачгьшларын вэвиЗЗэти кими проблемлэр дура билэр-ди. АБШ бэ’зи Зохсул эрэб елкэларини Исраиллэ даны-шыглара башламага севг етмэк учун стимул олараг Ла-пониЗа, СэудиЗЗэ Эрэбистаны вэ КувеЗт кими елкэлэрин малиЗЗасинин .иштиракы илэ Зени инкишаф фонду тэ’сис етмэЗэ чалышыр. Бу фондун пуллары Залныз о Лахын Шзруг елкэлэринэ муЗэссэр оларды ки, онлар даиышыг-ларда иштирак етоинлэр. ЕЗ-Би-Си телевизиЗа шир* кэтинин вердиЗи мэ’л^мат-дан керундуЗу кими, Ьэлэлик СуриЗанын мевгеЗи АБШ Ье-куматинин бу планларынын ЬэЗата кечирклмэси Золунда бир энкэлдир.A33PBAJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫ СЭНМДАР 49MKJJ9TH 6YTYH МУЛКИЛЭТ ФОРМАЛЫ МУЭССИСЭЛЭРИН РЭЬБЭРЛЭРИНЭ, НАБЕЛ9 АХБ-нин СЭНМДАРЫ ОЛМАМН ХУСУСИ САНИБКАРЛАРА БИЛДИРИР: 1алныз 1991-чи ил ио|абрыи 30-дак мяНдуд са|да брокер {ерлериним сатышы кечирилир. Бир брокер |еринин но|абрыи 6-да кечирилмиш сои ауксиоида то'|ии олунмуш ги|мети 320 мин манатдыр. Сент|абрда АХБ-де бир брокер (ери ISO мин маната, окт)абрда 210 мин маната идисе, но|абрда бу регем 320 мин маната чатмыш-дыр. Декабрда ним билир, ги|мет иече ола-чаг... Кечикме)« AejepMHl ВАХТ ГЫЗЫЛДЫР!!! Азерба)чан Халг Биржасыида брокер |ери сэрма|енизин такие е'тибарлы го]улушу деЗил, Нам да оиун самарали артымыдыр! Брокер |ерлари алмаг учуй еризелер бир-жанын идара Ье|'атина ашагыдакы уиваиа таг-дим олуималыдыр: МОСКВА ПРОСПЕКТИ, 11. Телефоилар: 67-84-61, 66-32-91. АХБ ИДАРЭ HEJ'aTM. АХБ БРОКЕР КОНТОРЛАРЫНЫН, МУЭССИСЭЛЭРИН, ТЭШКИЛАТЛАРЫН, ИДАРЭЛЭРИН РЭЬБЭРЛЭРИНИН ВЭ А1РЫ-А1РЫ ШЭХСЛЭРИН НЭЗЭРИНЭАЗЭРБМЧАН ХАЛГ БИРЖАСЫ БИЛДИРИР: Наабати 6-чы биржа сасси|асы мо|абрыи 20-да кечирилачакдир. .АХБ-нин тичаратиида ицатирак атмак иста-|анлар сатыша го|улачаг маллармн си|аНысы барада биржа|а ма'лумат вермали, |ахуд алмаг четадиклари маллар учуй сифариш таг-дим етмалидирлэр. - Малларын сатылмасы учуй АХБ идара Нагатина малларын алда олмасыны, (ариии, ка-тирилма муддатлариии ва аризачинии са-тыш Нугугуну тасдиг едай саиадлар тагдим олуималыдыр. Тичаратда иштирак етмак учун аризалар биржа ва информаси|а каналы ила но|абрын 18-дак (18-и дахил олмагла) ашагыдакы уиваиа аерилмалидир: МОСКВА ПРОСПЕКТИ, 81. Телефоилар: 67-84-61, 66-32-91. АХБ ИДАРЭ НЕГЭТИ. АЗЭРБАШН ХАЛГ БИРЖАСЫ БИЛДИРИР: Муассисэлэрин, ташкилатларын, идарэларин ва а]ры-аЗры шахслэрин назарина ЭМ МУХТаЛИФ МАЛЛАРЫН, ХАММАЛЫН, АВАДАНЛЫГЫН, 8МЛАКЫН, ХИДМ9ТЛ8-РИН, ГШМЭТЛИ КАГЫЗЛАРЫН АЛЫНЫ6-САТЫЛМАСЫ ИЛЭ БАГЛЫ EYTYH ПРОБЛЕМ-ЛЭРИНИЗИ АХБ-да ГЕДО АЛЫНМЫШ ИСТЭНЙЛ8Н БРОКЕР КОНТ ТРУ ИЛЭ МУГАВИЛЭ ИМЭАЛ АМАГ Л А ЬЭЛЛ ЕДв БИЛЭРСИНИЗ. АХБ БРОКЕР КОНТОРЛАРЫ АШАГЫДАКЫ УНВАНЛАРДАДЫР: «НЭМРЭ 1 я—Бакы, Москва лроспекти, 91. Тел.: 66-54-68. «ДОЛЕ1МАНИи9»—Кеиче, 28 Ма| кучаси, 94. Тел.:3-07-23. «АЗЮЛБРОКЕРСЕРВИС»—БАКЫ. У. Начы-ба|оа, 74/2. Тел.: 93-51-38. «АТЛАНТ»—Бакы, Нефтчилар лроспекти, 71, манзил 17. Тел.: 92-15-23. «НАИЛЭ»—Бакы, У. Начыба)ов кучаси, 32. Тел.: 93-28-92, 92-07-60. «ТАИ»—Бакы, Метбуат лроспекти, 29. Тел.: 38-50-97. «ПАНКЕ11А»—Бакы, Москва лроспекти, 81. Тел.: 66-54-65. «ТАЧИР»—Бакы, 2-чи Поперечин, 10. Тел.: 66-88-51. «ДОСТЛУГ»—Бакы, Те|мур Эли|ев кучаси, 14, С. Васил|ев даикаси. Тал.: 96-63-60. «АЗАДЛЫГ»—Бакы, ЭНмадли, Гачаг Наби кучаси, 9, манзил 39. Тал.: 75-95-68. «НАЗИМ»—Бакы, Натеваи кучаси,1. Тал.: 93-14-90, 93-60-49,93-61-47. «Е1А*—Бркы, Талыблы кучаси, 40. Тал.:# 32-80-78. «БАКМИЛ»—Бакы, 2-чи Поперечин, 10. Тел.: 66-84-04. «Н93РИН»—Бакы, 1 Ма| кучаси, 230. Тал.: 99-49-20» 99-49-31. «САВАЛАН»—Бакы, Сабунчу, Аиашкии кучаси, 39. Тел.: 25-07-85, 25-05-97. «КНК»—Бакы, Б. Сефероглу кучаси, 141, Тел.: 94-63-70. «ЭМИР»—Баш, Москва лроспекти, 81/6. Тел.: 38-23-35. «АБШЕРОН»—Бакы, Хырдалаи, Коммунист кучаси, 4. Тел.: 42-21-60, 42-28-21. «АНАР»—Бакы. З-чу завод кучаси, 28. Тел.: маиэил 31. Тел.: 93-88-97. «КЕНТАВР»— Бакы, Метбуат лроспекти» 501-чи меНалла, ев 2 «А». Тел.: 62-19-80. «ГАММА»—Бакы, Тебриз кучаси, 86. Тел.: 67-73-67. «Ни—Сая—Бакы, «Абшарои» меНмаихама-сы, отаг 417. Тел.: 93-53-95. «АЛТ»—Бакы, М. А. Эли)ев кучаси, 231. Тел.: 94-05-14. «НАБАТ»—Бакы, Москва лроспекти, 81/6. Тел.: 66-32-91. «СЭМРА»—Бакы, Натаваи кечиди, 3. Тел.: 93-92-01, 94-54-09: «009»—Бакы, Москва лроспекти, 92. Тел.: 66-74-74. «КОНТАКТ»—Бакы, Низами кучаси, 93, маизил 5. Тел.: 93-61-20. «XX ЭСР»—Бакы, Ланин лроспекти,* 82. Тел.: 96-49-95. «КАУЧУК»—Сумга)ыт, С. Вуртуи кучаси. Тел.: 3-71-20, 3-37-15. «ЕВТИКЭН»—Сумга$ыт, Металлурглар кучаси. Тел.: 6-66-15, 90-91-85. «ШИРАЗ»—Бакы, 90, Вишн|овка ст., «Joa-тахника» тачруба-сыиаг заводу. Тел.: 53:46-53. «АРИФ»—Бакы, Свердлов кучаси, 85. Тел.: 95-95-29, 94-93-87. «ПРОФИя—Бакы, Хатаи кучаси, 21. Тел.: 93-12-06, 93-79-09. «МБА»—Бакы, Москва лроспекти, 81 / 6. Тел.: 67-84-61. «СЕРВИС—ЕКСПРЕСС*— Бакы Фабритсиус кучаси, 2. Тел.: 96-51-57, 99-64-29. «ЧИНАР»—Бакы, З-чу микрора|ои. Пинге-вари кучаси, 34, маизил 28. Тел.: 69-51-67. «БАКБРОК» — Бакы, Петров кучаси, ав 6. Тел.: 91-64-08. «БОЗГУРД»—Бакы, Чариышааски кучаси, ав 58, маизил 67. Те«.: 21-61-30, 32-37-84. 66-33-56. «ИДРИС»—Бакы Эли)арбе)ов кучаси, 10, НАЗЫРДА ГЕ1ДЭ АЛЫНМАГ МЭРНЭЛЭСИНДЭ ОЛАН ДИКЭР БРОКЕР КОНТОРЛАРМ-НЫН СИЗАНЫСЫ ЭЛАВЭ Е'ЛАН ОЛУНАЧАГ. АХБ ИДАРЭ НЕГЭ1И. i à ;