Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 14, 1991, Baku, Azerbaijan LIBRARY, ришцц Ш£С, АЗЭРВ/иЧАН РЕСПУБПИКАСЫНЫН КУНДЭПИК ИЧТИМАИ-СЖАСИ ГаЗЕТИ ф «ММ WIW-^ «ад* го- I НЕ 224 |2«91| ¡улкуящгР-    • Чум* ахшЕмы, 14 но|абр 1991-чи нп. Гфмтм 1* гапмк (абум учум <1,5 гаями). МИНСКДЭ НИЗАМИ JYBHJIEJH Инди Беларусда чэтинлик* лэр вэ проблемлэр h&p Нансы дикэр республикада олду-гундан печ дэ аз дeJилдиp. Буна бахма]араг, республиг канын мэдэни haJaTH зэиф-лэмир. Устэлик, мэНз бу на-раНат деврумуздэ адамлары тэмкинэ вэ HHcaHHjJaia ча-рыран K6|38J|, эбэдщ xejHp--хаН 'сезлэрэ хусуси мeJл Ja ран мы ш дыр. Бела налам* лар исэ Низами Japaдычы-лыгы учун чох cэчиJJэвидиp. Бу кунлэр Беларус najxax-тында даНи шаирин Jyбилe-JH гeJд едилир. Минскдэ Низами Кэнчэви-нин 850 иллик Jyбилejинин кечирилмэси Азэрнба]чан вэ Беларус мэдэниJJэт назир-ликлэринин. Набелэ Беларус —A3ap6aj4aH MaMHjJaxHHHH хэшэббусу ила хэшкил олун-мушдур. ' JyбилeJ згэдбирлэри но-Jaбpын 12-дэ башланмыш-дыр. Ьэмин кун Беларус На-зирлэр Совехи сэдринин му-авини М. *В. MJacHHK0BH4 A3ap6aj4aHbiH мэдэниJjэx ха-димлэри ила кврушмушдур. Сонра Беларус Эдиблэр евиндэ мэхбуах конфрансы олмушдур. Азэрба]чан Рес- публикасынын мэдэни^эх на-зири Полад Булбулорлу вэ A3ap6aj4aH Лазычылар Бир-лиjинин сэдри Анар даНи Низами ирсинин горунуб сахланылмасы, AaapÓaJnaH халгынын букунку Нэ]ахы, га]рылары вэ арзу-дилэкла*> ри Наггында журналисхлэрин чохлу суалларына чаваб вер-мйшлор. Мэхбуах конфран-сында Беларус мэдэниJjэx назири J. К. BoJxobh4 вэ Беларус Лазычылар Иххифагы-нын сэдри В. В. SyJeHOK да ишхирак ехмишлэр. Низаминин 850 иллиjинэ Нэср едилмиш хэнхэнэли ке-чэ кунун эсас Надисэси олмушдур. О, Беларус Девлэх ФилapмoниJacындa кечирил-мишдир. Кечэни Беларус Лазычылар Иххифагынын сэдри В. В. ByJeHOK ачмыш-дыр. Кечэдэ Азэрба]чан Президенхи А. Н. Муталли-бов, Беларус Республикасы Али Совехинин сэдри С. С. Шушкевич, A38p6àj4aHbiH баш назири h. Э. Ьэсэнов, Ведарус Нвнумэхикин баш-» чысы В. Ф. Кебич. Набелэ ики республиканын мэдэни]-Jax назирлэри Полад Булбул-оглу вэ J. К. BoJxobh4 ишхирак едирдилэр. Азэрба]чан Jaзычылap Бирли]инин сэдри Анара сез верилмишдир. О, гэдим Беларус хорпагында, A3ap6aJ-чан халгынын 6eJyK Нермэх бэслэди]и сэбирли вэ мудрик Беларус халгы хэрэфиндэн Низами JyбилeJинин кечи-рклмэсиндэн разы галдыгы-ны билдирмишдир. Хусусилэ севиндиричидир ки, Jyбилej кунлэри Минскдэ муНум сэ-нэдлэрин имзаланмасы илэ бир вахха душмушдур. Бу сэнэдлэр халгларымыз ара сында эмэкдашлыгын меН кэмлэндирилмэсинэ вэ ин кишаф ехдирилмэсинэ ]енэл дилмишдир. Анар Низами НИН Hojax вэ ]арадычылыгын дан данышараг демишдир ки даНи шайр адамлары милли мэнcyбиjjэxиндэн вэ дэриси-нин рэнкиндэн асылы олма-japar бирли]э чагырырды. Беларус шаири CepKeJ Законников ез чыхышында демищдир ки, мэн мэшНур шэрг шаирлэринэ Нэср едилмиш бир чох JyбилeJ шэн-ликлэринин ишхиракчысы олмушам. Бунларын Нэр бириндэ даНя Низаминин шэрг елкэлэринин, бугун дун]анын эдэбиJJax вэ ин- чэсэнэхинин инкишафына хэ’сир квсхэрмиш елмэз ]арадычылыгы iynyn она миннэхдарлыг сезлэри еших-мишэм. С. Законников Низаминин бухун халглары бир-^ лиJэ чагыран 6eJyK Bacnjja-хини хахырладараг демишдир ки, бу, зэманэмиздэ хусусилэ эhэмиJJэxли олан бир кэ-ламдыр. Беларус шаирлэри Олга Ипахова вэ Пехрус Макал HH3aMHj8    мэНэббэх Нисс- лэриндэн сеНбэх ачмышлар. Болгар    шаири HaJдeн Вылчев демишдир ки, ушаг икэн Низаминин охучусу. ¡ехкинлик    деврумдэ онун пэрэсхишкары олмушам, инди исэ бу даНи шаирин xap4yM94HCHj8M. Минскдэ Низаминин Jyбилej кечэси кeчиpилдиjини ешидэндэ бухун иш-кучуму ахараг Бе-ларуса кэлдим. Н. Вылчев Низаминин эсэрлэриндэн болгар дилинэ cxahJh тэр-чумэлэри охул<ушдур. Беларус — A3ap6aj4aH 49MHjj3XHHHH президенхи Елхан Кэримов A38p6aj4aH вэ Беларус мэдэниjJэx на-зирликлэринэ бу кезэл ке-чэ)э керэ, Нэр ики рес- публиканын рэНбэрлэринэ исэ шэнликлэрдэ ишхирак exMoJa вахх хапдыгларына .<ерэ хэшэкк^'р ехмишдир. Кэнчэ шэНэри Ичра ha-KHMHjJaxHHHH башчысы Сэ-буНи Абдинов 6ypaja хопла-шанлары кэнчэлилэр адын-дан саламламыш, узэриндэ Низаминин гэЬрэманлары — jeдди кезэл хэсвир олунан ]арашыглы    Кэнчэ халча- сыны Минск ш'эЬэринэ Ьэ-AHjJa вермишдир. Минскин бэлэдиJjэ рэиси Александр Керасименко hэдиjJэни гэ-бул едэрэк демишдир ки. бу эрмэган даим бизэ Азэр-бajчaндaкы досхлары ха-хырладачагдыр. О досхлары ки, кемэк учун онлара пэ-йишэ мурачиэх ехмэк олар. Азэрба]чанын мэдэниJJэx назири Полад Булбулоглу бирбаша элагэлэрин меЬкэм-лэнмэсиндэн данышараг демишдир ки. Минскдэ кечи-рилэн бу хэнхэнэли кечэ Ьэмин элагэлэро субухду ДаЬи Низами бир Jepa хоп-лашмагымыза вэ ]ени досх-лар газанмагымыза кемэк ехмишдир. О, бу салона кэ-лэнлэрэ ди]арымыз har-гында. A39p6aj4aH халгы Ьаггында ]ени-]ени мэ'лу-махлар е]рэнмэкдэ дэ кемэк едэчэкдир. Беларус мэ-дэни^эх назири J. К. Boj-хович ез чыхышында демишдир ки. Низаминин би-зи бир Jepe хопламасыны мэдэниJJэxин бирлэшдиричи гуввэси Ьесаб едир. Бу гув-вэ халглар арасында досхлу-ру диpчэлxмэjэ вэ инкишаф exдиpмэjэ кемэк кесхэрэ* чэкдир. Сонра A33p6aj4aH инчэ-сэнэх усхаларынын консер-хн олмушдур. Но]абрын 13-дэ Азэр-6aj4aH мэдэни^эх хадим-лэринин HYмaJэндэ hej’-эхи Хахын хахирэ комплек-синэ кехмишдир. Ьэлак оланларын абидэси енунэ Ky/t-чичэк го]улмушдуи Кундуз Беларус Лазычылар Иххифагында керуш олмушдур. Керушдэ В. В. Зу]енок вэ Анар ишхирак ехмишлэр. Минскдэ jyбилeJ шэнлик-лэри дэмиpJoлчyлapын мэ-дэниjJ8X capaJындa Азэр> ба]чан инчэсэнэх усхаларынын консерхи илэ баша чах-мышдыр. А. БАУЛА. Азэрняформуя иухбнрв. ХД ЧАГЫРЬПи АЗдРБАШИ РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН ЯКИНЧИ СЕССЮАСЫ САНИТЛИК УЗУН СТРМЭДИ ••• ГejдиJJaт башлананда ич-лас салонунда гejpи-aди сакихлик иди. Лакин депу-хахларын    овгахындан aJ- дынча керунурду ки, бу сакихлик узун cypмэjэчэк. хуфангабары сакихли]и ха-хырладыр бу сукух. Зэннимиздэ Занылмамыш-дыг. Сэдрлик едэн 3. Сэмэд-задэ ичласы ачараг бил-дирди ки, 4 илдэн бэри би-зи Ьалал Jyxy узунэ пэсрэт го]ан, Pycиjaнын вэ Газа-хысханын вacиxэчилиJи илэ назама салмаг иcxэдиjимиз бэднам Даглыг Гарабаг пр1^лем1^    даЬа да кэскин- лэшиб. СэрЬэдбо]у кэндлэ-римязин бир чоху ермэни-лэр хэрэфиндэн ахэшэ ху-тулуб... Сэдр республиканын да-хили ишлэр назири М. Эсэ-дова сез верди. Лакин онун мэ’лумахлары наинки кэр-кинлэшмиш эсэблэрин ус-хунэ су сэпди, эксинэ ин-ди]эдэк бирчэ дэфэ дэ чы-хыш exмэJэн миллэх вэкил-лери белэ Ьисслэрини чи-ловла]а бил.мэдилэр. Назир билдирди ки, Даглыг Гарабагда, Kopaнбoj■ да, Газахда. елэчэ ДЭ Ер-мэнисханла ЬэмсэрЬэд олан дикэр ра]онларымызда сон кунлэр    вэзиJjэx лап агыр- лашыо.    Мархуни paJoнyндa вэзиJJэx    даЬа кэркиндир. Хочавэнд КЭНДИ ики-уч ки-ломехр мэсафэдэн кучлу ра-кех ахэшинэ мэ’руз галыб. ЭЬали    арасында ихки ол- маса да.' кэнддэки евлэрин чоху дагылыб. Тугун вэ СалаЬкэхинин бухун aзэpбaJ-чанлы эЬалиси кэндлэрини хэрк едэрэк Фузули J)aJo-нуна Jыгышыб. KopaнбoJyн Тодан кэндиндэ исэ ермэ-нилэрин ракех ахэшлэри нэхичэсиндэ xeJли адам ]а-раланыб. YмyмиJJэxлэ, бу-. хун сэрЬэд бojyндa вэзи]-]эх бундан ]ахшы де]ил. М. Эсэдов е’хираф ехди кн. орду Ьиссэлэриндэн вэ ССРИ Дахили Ишлэр На-зиpлиJи гошунларындан Ьеч бир кемэк кeзлэмэJэн Азэр-ба)чан милиси душмэн Ьу-чумларынын габагыны ая-маг. она ла]игли чаваб вер-мэк игхидарында дejил. Мэркэзин xaбeлиjиндэ олан • Ьэ];%и гуввэлэр бирхэрэф-ли мевге хухублар, нэинки ермэни мудахилэсинин гар-шысыны алмага чэЬд кес-хэрирлэр, эксинэ. aчыг-aJдын онлары мудафиэ едирлэр. Онлар AзэpбaJчaн милиси-нэ мане олур. Ьэхха бэ’зэн милис ишчилэрини хэркси-лаЬ едирлэр. иердэн депухахлардан би-ри деди ки, милис ишчилэ-ридииздэн нечэси совех эс-кэрлэринин ахдыгы куллэ-лорин гурбаны олуб. Дахили ишлэр назири буну да хэсдиг ехмэ]э мочбур олду. М. Эсэдов сеЬбэхи Мое^ квада башланая данышыг-'ларын узэринэ кэхириб чы-мрды вэ деди ки. чох ше] асылыдыр бу данышыглар-дан. Чунки Азэрба]чан Президенхи А. Мутэллибов- - ПАРЛАМЕНТ МУХБИРЛЭРИМИЗ ХЭБЭР ВЕРИРЛ9Р ла jaнaшbI, Мэркэзин ну-мaJэндэcи кенерал Славин дэ,. ^си]анын вэ Газахыс-ханын Ьазырда Азэрбв1чан парламенхинин ичласында ишхирак едэн нyмaJэндэ heJ’9XЛэpинин башчылары да Даглыг Гарабагдакы реал вэзиJJэx барэдэ М. Гор-бачова дузкун мэ’лумах ве-рэчэклэр. Ьэр Ьалда онлар сез вериблэр ки, Ьэгигэхи кизл9XмэJэчэклэp... Дахили ишлэр назири курсуну хэрк едэндэн сонра • сон ваххлар парламенх мубаЬисэлэринэ демэк ол^ ки, гoшyлмaJaн депухах Е. Кэримов Jepиндэчэ елэ кур сэслэ данышмага башлады ки, микрофона ehxиJaч гал-мады: — Баша душмурэм, рэп-бэрлэримиз Горбачову ан-лада билмирлэр ки. бизим дэ сэбримизин Ьэдди-Ьуду-ду вар?! Горбачов керма-дими бизимлэ муга]исэдэ бир овуч олан икид чечен-лэр Лелхсинин башына на о]ун ачдылар? Баша душ-мурлэр ки. биз элимизэ силаЬ Jox. ади Д9]энэк алыб Ермэнисханын усхунэ кех-сэк ]ерлэ-]ексан едэрнк ораны?! HиJ9 ону баша сал-МЫрСЫЗ ки. ЭЛ чэксин бу фихнэкар oJyнлapындaн?! Депухахлар В. ВвЬабза-дэ. и. Гэмбэров. М. Мутэл-лнмов. Т. Гвсыиов вэ башга-лары чох эсэби вэ hэJ9чaн-ла данышдылар. . Артыг, нечэ дejэpЛ8p. бычаг суму-]э дирэниб. Кери чэкилм8jэ ]ер. дeзмэJэ с^р галма]ыб. Биз нэ вахха кими Мэркэз-дэн умид кeзлэмэлиjик?! Мэкэр кермурук ки, бухун бу фихнэкарлыглар м'^хэ-гиллик Joлyнy ceчмэJимизэ Москванын вepдиjи чаваб-дыр?! Бунлары билэ-билэ Ьэлэ дэ Мэркэздэн. yJдypмa Гарабаг проблеминин муэл-лифлэриндэн • бири олан Го^ачовдан умид дил9Jи-рик? (Танры бухун халглара, миллэхлэрэ ejHH кезлэ ба-хыр, Japaxдыгы 18 мин мэхлугдан ]алныз инсана агыл, шуур вериб, ону азад кермэк hcx9Jh6. Вэ келэ-ликдэн гурхармага чан ахан инсанлара, халглара, миллэхлэрэ ез исхэклэринэ je-хишмэк учун фурсэх BepHí Ьэмишэ.. Сонунчу Jy3 илдэ икинчи дэфэдир ки. Азэр-6aj4aH халгынын элинэ белэ бир кирэвэ душур. И]ир-минчи илдэ фурсэхи вер- i дик элдэн, Ьеч олмаса инди JaxMaJar, гыраг келэлик зэнчирлэрини. Joxca нэ хан-}ы, нэ дэ харих багышла-ачаг бизи!... Биринчи фacилэjэдэк му-баЬисэлэр ара вермэди. Мухбирлэрин хоруз сэси ешихмэмиш , информаси1а MaH6ajH кими ханыдыгла-ры депухах М. Нурн1евнн чыхышы JeH8 дэ hejpaxa, haJ-Kyj8 сэбэб олду. О, деди ки, республиканын белэ BB3Hjj8xa дyшмэJинин. ики aj эввэл JapaxдыFымыз Мудафиэ HaзиpлиJинин ин-диJэдэк Ьеч бир иш кермэ-.мэсинин, Даглыг Гарабагда нечэ КЭНДИ элдэн BepMajH-мизин сэбэби биздэн, J8*-ни парламенхдэн вэ халг-дан хэбэрсиз мaфиJaныц oJнaдыгы CHjacH о1унлар-дыр, порхфел давасыдыр, схол давасыды{|. Депухах-ларын хэ’киди илэ Ч. ,Ну-ри]ев конкрех адлар да чэкди. Биз тэфэрруаха вармырыг, анчаг ону дем:гк HcxajHpHK ки, миллэх вэкиллэри арасында депухах Ч. Нури]евин чыхьЕШына е'хирао eaaJoH, ону Mac’yaHjjaxa чэлб exMaJa чагьфан да олду, мудафиэ едэнлэр дэ. Агсаггал депухахларымыз-дан бири —- Т. Вагыров миллэх вэкиллариви сакихлэш-AHpMaja чальппды. Деди «и, Президенхимизин Москвадан rajbixMacbiHbi кeзлajэк вэ Jbi-гышыб бу агыр вэзиjJэтД'Эн чыхмаг учун ходбир хекэк, конкрех програм haabipnajar. Депухах Р. FaaMjee чыхышында билдирди ки, бу агыр беЬрандан чыхмаг учун конкрех (jieaaHjJax програмы ha-зырламышыг. Ону hejaxa ке-чирмэк учун ичазэ Jox, села-hHjJax верилмэлидир. Белэ cэлahиJjэxи исэ, haMbija бэл-лидир ки, Jaлныз бир адам — Президенх верэ билэр. Кэ-лин кевлэ]ек Президенхи. Парламенх исэ Ьэлэлик кун-дэликдэ дуран мэсэлэлэрлэ мэшгул олсун. Гьюа фасилээдн сонра кун-д©ли]ия невбэхи мэсэлэсинин музакирэси башлан-маздан эввэл депухах А. Элязадэ хэк-лиф ехди ки, парламенх хэ’-хирэ салмадан A3ap6aj4aH Республикасынын эразисиндэ харичи HHBecTHCHjaaapbiH му-дафиэси Ьаггында ганун гэ-бул ехмэлидир. Хахы^рладаг ки, бу ганун ла]иЬзси би][>ин-чи охунушда бэJ!Энилмиш вэ JeHHae« ишлэнмэк учун ко-MHocHjaKapa гaJxapылмbШI-дыр. Сонра депутах Ш. 9лн]ев Азэрба]чан Республикасы халг депухатларынын вэ jep-ли Х0..ЧГ депухахлары Совет-лари депухатларынын керн чагырылмасы rajAacbi    bar- гында ганун лaJиhэлэpинэ дузэлишлэр баредэ мэ'лумах верди. Гejд олунду ки, се-чичилэр девл1эт haкимнjjэxи органларына даЬа фэал хэ’сир кестармэк учун бу га-нунларын тезликлэ гэбул олунмасыны хэлэб ехмишлэр. Депухатларьш сечичилэр гар-шысында мэc’yлиjJвтини ар-тырмаг учун Ьэмин сэнэдлэ-рин хусуси аЬэми]]эхи вар. Илк дэфэ ганунда нэзэрдэ ту-хулур ки, депухах кери чагы-рылма мохивлэринин эсас-сыз олдугу барадэ мулаЬизэ-' лзрини св].лэмэк учун мэтбу-ахда чыхыш едэ билэр, онун мэhкэмэjэ мурачиэх етмак ту да вар. алг депухахларынын ке-и чагьфькпмагы га]дасы аггында ганун лaJиЬэлэpинэ дузэлишлэр верилди, сэнэдлэр Jeнидэн ишлэнилмэк учун бир даЬа даими комис-cиJaлapa га1тарылды. Депухах Т. 9лмJeв ССРИ халг депухахы А. Волскинин кери чагырылмасы илэ элагэ-дар хэклифэ бахылмасынын нэхичэси илэ марагланды. Бу Ьагда конкрех мэ’лумах ве-рилмэди. Сэдрлик едэн 3. Сомадзадэ делутахлары нечгичи дэфэ инхизамлы' олмага чагырды. Во’зэн депухахлар бутун га)-далары позараг eJни мэсэлэ-нин музакирэсивдэ дэфэлэр-лэ чыхыш едир, микрофон гаршьгсьшдан чекилмэк исхэ^ мирлэр. Белэ чанфешанлыг чох вахх ишин хе]ринэ олмур, вахх итирилир. Депутат А. Элшвадэ тэклиф ехди ки, Азэрб^]чанын дэв-лэх мусхэгиллк>инин бэрпасы илэ элагэдар умумхалг референдуму кечирмэк барадэ мэоэлэ ceccиjaнын кундэли-]инэ дахил олунсун. Депу хахлар эввалчэ бу хэклифин сэсэ го]улмасына е’тираз ет дилэр. Гejд олунду ки, сес ои]а эввэлчэ хэсдиг едилмиш куидолик узре милэмэлидир. Депухахлар И. Гэмбэров, И. Бэмядов, Д. Мэимэдоэ вэ башгалары референдумла элагэдар мэсэлэнин кундэли-]э дахил ехмэк таклифини мудафиэ ехдилэр. Тэклиф сэс чохлугу илэ гэбул олунду. Ьазырда парламентин 347 узву вар. Ам.ма нечэ ваххдыр ки, онларын Ьамысыны бир Jepэ ]ыгмаг олмур. Ьэр дэфэ сэксэн—]уз депутат ичлас-парда ишхирак ехмир, взу да бу кетяикчэ адэт Ьальшы алыр. Ьаглы олараг депутат ннтиза.мыны ^хламага еЬхи-]ач ]араньф. Она керэ дэ сес-cиJa ичласларына вахташыры кэлмэ]эн депутатларын си-]аЬысыны охумагы хэлэб едирдилэр. KaxиблиJин сэдри А. Аббасов бу барэдэ сесси-]а]а мэ’лумат верди, о, Ьэм-чинин кaxиблиJэ дахил еч-муш соргу вэ тэклифлэрлэ, телеграмларла да депутатла-ры ханыш ехди. Азэрба]чан Республик^ьш-да девлэт кенчлар oиJacэти Ьаггьгнда ганун ла]иЬгси барэдэ кэнчлэр комисси]асы-нын сэдри С. Элэжбэровум мэ’лумахы динлэнилди. Дис-кусси]а ачылмадан ганун гэбул едилди.. бхэн ичласларын бириндэ депухахлар парламент сэ-нэдлэринин мэхбуахда хэЬ-риф олунмуш Ьалда дэрч едилмэсиндэн данышмыш-дылар. Бунунла элагэдар 1арадылмыш комисси]а адын-дан Ь. Эзяиов чыхыш ехди. Республиканын девлэх мус-тэгилли]и Ьаггында коно хихуси]а акты ]охланылмыш, хэЬрифлэр ашкар олунмуш-дур. 4Дузэлишлэр»ин му-эллифлэри Али Совехин апарат ишчилэри имиш. Парламенх мувафиг гэрар гэбул ехди. Фасилэ заманы Али Совехин инсан Ьугуглары даими комисся1асыньш сэдри депутах Н. Мс1|дв1ев журна-листлэр учун мэхбуах конфрансы кечирди. О, бу ja-хынларда АБШ-да сэфэрдэ олмуш. Бирлэшмиш Штатла-рьш конгресиндэ чыхыш ет-миигдир. Конгрес Гарабагда вeзиJJэx барадэ мэсэлэни му-закирэ етмшцднр. Н. МеЬ-ди]€вин мэ'л^атына керэ. сенахорлар Даглыг Гарабагда инсан Ьугугларынын по-зулмасы барэдэ габагчадан ермэни тэрэфин тэ’киднлэ Ьазырланмыш гарары гэбул ехмэмишлэр. АБШ конгреси узвлэринин Азэрба1чана сэ-фэриндэн сонра бу мзсэлэ1э бир дэ бахыдачаг. Мэтбуат конфрянсында Бирлэшмиш Штатларда ке-рушлэр барэдэ агграфлы сеЬ-бэт кетди. журналисхлэрин суалларына чаваб верилди. Сесси]а ишинн    Дэ* Г. ПИРШЕВ. Г. ГЭРИВОВ. • Ащ>имффрм ф СИТА • Аесй-Ирада БАКЫ: ЙСВЕЧРв БАНКЫНЫН БелМОСИ JAPAHAKAr Азэрба]чан Республикасы Преэидентюшн харячнчж-jacH мэсэлэлэр узрэ мушав1фи Вэфа Гулуэадэ бу ба|)адэ «Acca—Ирадэ> Aкeнтл»Jинин мухбиринэ мэ’лумат вер-мишдир. О, бу ]ахынларда Ченеврадэ Исвечр» биэиес-менлэри илэжиэрушмущдур. Онлар AээpбaJчaяын игт«* сади инкишаф перспективлэринэ 6eJyK мараг кесгэцшр а» HoJa6p aJындa Бакы]а кэлмэ]и планлашдырырлар. Бура-да Исвечрэ банкынын Japaдылмacы вэ бунунла элагадар олараг. мали1]э саЬэсиндэ чальшшн кадрларын Исвечрадэ Ьадырлыгы В9 башга мэсэлэлэр музахнрэ ол^^чаг. ЕРменилер ермонистандан гачырлар . Ермэнилэр Ермэнистандан мэчбуриЦэт пршысында гачырлар. Курчустанын Болняси pajcwy, Фахралы кэн-динин сакини Исма]ыл HcMajbuiOB буиун шаЬиди олмушдур. Бу Ьагда да о, «Аоса—Ирадэ» Акентли]икин мухбиринэ мэ’лумат верэрэк билд^фмииздир ки. н^брын 2-дэ Фахралы кэндинэ ики «Икарус», дерд «ПАЗ» маркалы автобуслар вэ она гадэр мияйк автомобили кэлмишдир. Кэцд .чамаахы онлары эЬатэ]э алмыш вэ сеМэт заманы а!дын олмушдур ки. бунлар Ермэнистандан гачан ермэ-нилэрдир. Квндэ сэЬвэн душмушлэр. Онларын сон да]а-начаг мэнтэгэси Курчустанын ермэнилэр |aшajaн Шаум-)ан гэсэбэси ахмалы иди. Гачгынлар демишлэр ки. сон4 заманлар Ермэнистанда бэ’зи намэ’лум шэхсл^ хэнд чаванларыны jHFbi6 Ьараса аларыр, сонра исэ онларын тале|и Ьаггында ввлидejнлэpэ Ьен бир ше] мэ'лум олмур. Она керэ дэ адамлар тэдричон реслубликаны хэрк ехмэ]э башла]ыр. АГДАМ: еЛЭН В9 1АРАЛАНАНЛАР ВАР HojaópMH 12-дэ Хочалыдан Агдама кедан УАЗ ав-хомашыны Эскэран paJo«yHyH Норахуг ктди |ахынлы-гьшда атэшэ тутулмушдур. Ики нэфэр агыр ]араланмыш, онлардан бири — ТаЬир МэЬэррэмов аддмгы Japaлapдaн Агдам хэстэханасында вэфат етмтпдир. -Ф- МОСКВА; A30PEAJ4AH ва ЕРМеНИСТАН НУМА18НДаЛ8РИНИН кЭрушу A3ap6aj4aH илэ Ермэнистан арасында даиышыг про; сеоинин информаеи]а тэ’минаты проблемлэ]?инэ дайр ду-нэн Мооквада баша чатмыш мушавирэдэ тэрэфлэрин бир-биринэ информаси)а вэ двы)и нэшрлар вермэси иэоэрдэ хутулмушдур. Мушавирэ PycHja вэ Газахыстан муша-Ьидэчилэринин иштиракы илэ кечмиш ее ики Загафгази-ja республикасынын кутлэви информаои]а васитэдэри ну-ма)эндэлеринин мевгелэринин охшар олдугуну ашкар ехмишдир. Мушавирэ заманы хэрэфлэр гаршылыглы эмэк-дашлыга Ьазыр олдуЛтарыны хэсдиг ехмишлэр. РСФСР халг депутаты, PycHja Али Совехи кухлэви информаси]а васитэлэри комнтэсинин узву Павел Лысов СИТА-нын мухбиринэ демишдир: «Железноводск рэсми мэ’луматына керэ мунапишэ эонасында Ьадисэлэр Ь^ын-да рэсми мэ’лумат Ьазырламага вэкил едилмиш Руси>а ФeдepacиJacи вэ Газахыстан нума)эндэлэриндэн иба^ информаси]а групу Ьаггында эсаснамэиян ла]иЬэси дэ бэ-Юнилмишднр Бу труп мушаЬидэчиларин эмэли групу, Ьабелэ A3ap6aj4aHbm вэ Ермэнисханын сэлаЬи])этад ну-ма]эндэ ЬеЗ’эт.лэри 1анында формалашдырылан информа-cala груплары илэ гаршылыглы фэали)]эт кестэрэчэкдир. Даглыг Гарабагда вэ ики 1^*ЧгЙ111каныи оад^дЗ^ насында журналистлэрэ мэЬсулдар вэ тэЬлукэеЧо ишлэ-мэк учун Ьэр чур шараит JapaiMar wpapa алынмышдыр. EJHH заманда РИА. ГазахТА. Азэрннфбрм Арменоресс — дерд суверен республиканын инфо|^аси]а акентл1^дэ1Ж арасында оператив информаси]а мубадилзси нэзэрдэ тутулмушдур. Азэрба1чан илэ Вр.м9иисхан арасында х^рлэр муМ-лилэси мэсэлэлэри дэ музакирэ оЛунмуш, «Москва Ал-^аТта-^ы-5ер2ваи; т^эи]а иарпусу твшк«л et-,мэк нэзэрда тутулмушдур». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ...БЕЛ8 Д8 ЗАРАФАТ ОПАРИ СОРИ халг артисти Игор Горбачов мэркэзи 3Hja вэ Умумиттифаг радиосу илэ JaJылмыш цюрЬ ехмишдир: «Михаил Горбачов ролунда килмэк фикрикдэ олдугум барэдэ шajиэлэp Ьэадэн артыг мухбири илэ сеЬбагиндэ    * «Ики Ьэ^эдир кн. бу    ^3^ глЛсыз телефон зэнклэри мани тэнкэ кэхирио. ьэзилэри Ьнддвтлг мани кон)ун1пурчу дар ва ман ссанаринин Неч узуну д» кармвмншам. Баша дашмурам ки. бу на celar зарафатдыр!» Фоте Р. СммммэуМУР* Аз9рба]ч1ЛН-^Ф9Л9стми: ЭЛАГЭЛЭРИ ИНКИШАФ ЕТДИРМЭЛИ Азэрба|чан респу<бл*«асы-ньж    KanxiíHi    Т. К. *Ис- ¿Иылов Фэлэстин Аэадлыг Тэшкилатын^н (ФАТ) садри JacHp Эрефатын Бакы)а кэл-м»ш шэхси нгма]эндэси вмэр Лусифи гэбул ехмишдир. в. Лусиф Фэлэстии Азед-лыг Ташкилатьшьж чохчэ-Ьэтли фэалиЛэтй Ьагг^а мэ’лумат вериб Лахьж Шэрг мунатиэсиннн арадаи гад-дырылмасы мэсэлэлэриццэ фэлэстин Эрэб халгынын мев- ге)«ндэн данышмыш, Мада«д сулЬ коифрансында 9рэ6— Исраил данышыгларынын ке-диши Ьаггында тээссуратыны ceJлэмиш вЬ демишдир ки. бу данышыглар Фэлэстин девлэхи )арадылачал1на уоиад верир. Гонат Азэрба>чана вэ 01^« халгына рачрбэт баслэ-ди|ини билдвриб демищцир ки. ФАТ вэ онун рэЬбэрлэ» ри реслублвкамызын ез не-тяглaлиjJэтиlfИ е’лан етмэс»-ни разылъгг Ьисси нлэ гар- *111ыллмьш|лэр вэ Аэ0рбв1чан-. ла фэел вэ Ьэртэрэфли эмэк-дашлыг етма)э Ьазырдырлар. Т. К. Иома1ылов мэ луэш учун гонага тэшэккур демвдцд!» леми Азэрба1)чаяа jaxnibP всэ’лумдур 1Э Аээрба]-чэн халгы Эрэб. — Исралл муиаги-шэсииии адалэтлэ врэдан гал^дьшылмасынын вэ бу мэ-соле (жрэсиндэ Вирлэптиш Миллэтлэр Тэшкилатынын гэрарларынын Ьэ^та *кечи-рилмэсмнин тэрэфдары олмушдур во оларвг гальф. Республиканын девлэт кати-би хусусилэ ге)д етмищдир ки, Азэрба]чан тврэфи дун-JaHbiH бутун халглары. о чум-лэдэн Фэлэстин халгы илэ диалог апармата, элакэлэрн инкишаф етд|фиб дэржлош-дlq]lмэjэ ¡Ьаэырдыр. « СвМУэтдо A3»p6aj4aH Рее-публикасы Президемтшши му* шавяри В. М. Гулузада то* тиран етмищднр. (Азэрннформ). МЭ’ЛУМАТ Азэрба)чан Республикасы ]олдаш Азэрба]чая Ресяуб-резидентинин фэрманы илэ ликасынын девлэт мушаяирн эЬэммад Нэби оглу Эсадов to’Jhh едилмишдир. ;