Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 13, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 13, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ О HOJA» 19*14« ИЛ. М* 111 A30PEAJ4 IH ИРАНДА СЕС ТИКИР Иранын .«рсаб.д шаНарм ¡нынлыгында Муган су елте-трин craHCMjacuHWH иншасына башланмышдыр. Бу муЬум об* («кти Ааарба)«ан аа Чин анаркатика «ншмтчымры тикир-лор. Азорсноржитикинти Бирли{инми баш муЬандиси баба 9{{убоа А зарин форму н мухбирм ила саЬбатинда дамишдир: — Иншаатчыларымыза Муган СЕС-ин суетуручу гурру-л ары наш тикинтцси тапшырылмышдыр. Станси|аиын бинасыны иса Чин тарафи учалдачагдыр. Тиккнти умуи а^рылан 10 ммл-)он доллардан терафлор карулан ишин Ьечмина муаафмг суратда истифада адачаклар. 1*11 — ШО-ии илл*р... Мтаниммэин бошыныи уступу ripa вулудлар алмышды. Jana си|асн о|уилар дааам адирди. Аа гала Нар аддымда гыр-гыилар, таланлар... в ли габарлы халг уауиу На|ана чавирача|ини Нала дагиг билмирди. бундам истифада адан намард гоншуларымыэ Занказур маНалын-даг Гарабагда терпаг ала иачирмак ни||ати ила алчаг ааситалара ал атырдылар. Бала бир amp аахтда халгымызын икид огуллары силаНа сарылараг бир тарафдан армаии тачавувиарларыма, динар тараф-дам Накумат чиновникларина гаршы «мубариза апар-малы олурдулар. Заллар Араз ады ила таныман икид ними.    5 КОЛАНЫ ИКИДЛ9РИ Н0МКАРЛАРЫН K0PYUIY ОМвКДАШЛЫГЫН темелидир «Ввтен» чамн{{атинин дэ’аати иле Бакыда гонаг олан «Ама-риканын свсм» радмостанси{асы Ааарба{чан род»ксм{асынын •макдашы Булуд МаЬмандарлы ил» Аавринформда квруш качирилмишдир. Корушда милли ннформаси)» ак»нтли{имин тарихиндон, Назырда муст»гиллик статусу гааанмасындан, гаршысында дуран веаифалердвн с»Нб»т кет дм. Азермифор-мун баш дирактору В. Рустамоа муЬариб» шараитинда |аша-]аи раслублнианын информаси{а блокадасындан чыхмаош* да хармчдаки Ьамкарларымызла емвкдашлыгын еЬ#ми{{втин-дан данышды, Ьамаатанларимизи бала амкдашлыга чагыр-ды. Булуд МаЬмандарлы Азаринформун АБШ-да тамснлчисн •езифасини мамнуни}{етле габул атди. ДАНИ НИЗАМИНИН JYEHJIEJH ЭРЭФЭСИНД© Халгымыз дун ja поазн]асынын илассики Низами Квнчеаи-нин анадан олмасынын 850 илли|ини га)д »TM»j» Казырлашыр. ДаЬи Азарб»|чан шаирн аа мутафаккиринин {убиле{ини ие-чирам республика тешкилат комитасинин наабатм ичласын-да' чыхыш аданлар инд^адак карулмуш мшлердан даныш* мыш аа |убила]адак Ьа|ата качирилмали олан тадбнрлори сур'атландирмак лузу му на диггати чалб атмишлар. TajA олун-мушдур км, )убила) шаиликлари мо{абрын ахырларынд» кечи* рилачакдир. Ичласы Нуманитар cnjectT yapa даалат мушааири Рефиг Исма{ылое алармышдыр. i Нечэ кун идн ки, не Ара зын, не Кэнчимин. на дэ Мнрзэалынын    кезунэ Jyxy яетмирди. Ермэнилэрин кечэ икэн Ьучума кечэчэклэрин-Йен eliTHjaT едиб кендин Jy* харысындакы    дагын зирвэ* синде кешик чэкирдилэр. •Аразын нараЬатлыгы, свзлу олмасы Кэнчимин нэзэриндэн JajMHMaflbi: — ДеЗирэм, бир аз JaTbio чкмир алардын. — fleje зенд-лв достуна бахды. — Jox, а Кенчим, валлаЬ. Jyxj-еузлуг вечимэ кэлмир.    ___ мани инчидэн    ajpu шеЗдир,    *    1ПП.я1ц1л    яЛИ илпп KVH9VQ KflTVD-rol в ли* нэндлэрэ а дам    30л.    aj    о    а мм бип Уана ^ыхчып Б»    clllal1    т5',ан    6YTYH    кишилэри СумэтК д“ярэм... Елэ бил    Д®1УШ    мавгеларинэ    чагырды- чамааты гасдэн кудаза ве-    ла£; gpn.imu tv.    Ivi i » ПРОБЛЕМЛЭР БИРЛИКДв НОЛЛ ОЛУНАЧАГДЫР Тарихи бир, талв|м »¡ни ики халг — Аэарба{чан турклврн •а лаэкмлар лробламларини да бирликда Налл етмелк, си* ¡асн, мгтисади, сосиал, ма’нааи боЬрандан бирка св^ларла чыхмалыдырпар. «Самур» лазки милли меденинет морквзи pajacsT Нв)'атинин нвабвти ичласында чыхыш еданларин ¡акдмл ра’)и бала олду. Республика президенткнин миллатларврасы мунасибет-лар узра мушааири Кмда{»т Оручоа иорушдв иштирак адврак, суаллара чаааб вармиш, азса|лы халгларын Нугугларынын го-рунмасы, сосмал-игтисади пробламларинин Капли учун ке-руган твдбирлардан денышмышдыр. ТУРКЖОДЭ ТвНСИЛ АЛАЧАГЛАР Бу ил Туркмении литса) аа коллачлвринв дахил олмуш азэрбв)чанлы шакирдлврин ахырынчы даствси гардаш алка)а ¡ола душмушдур. Онлар Анкара, Истанбул, Измир, Тра«бзон, Кои^а аа димор шаЬврларда твНсил алачаглар. Турки]оли му-тахвссисларин иштиракы ила габул имтаЬвнлары вармиш 46В оглан аа гыз банк иши, маркетинг, алактроника, иншаат, по-лиграфи)в, гида тахнолокм^асы, модалчилик, туризм ихтисас-ларына ]и)вланачакдир. Республика Халг ТаЬсили Назирли|инда Азаринформун мухбирина билдирмишлар ки, тест усулу ила Турнире униаар-ситетлерине дахил олмуш талабаларимиэин илк дастеси но]а6рь1н 14-да Анкара^а учачагды)». А]ын 21-дак Турки)а1» 1231 талаба ¡ола салыначагда»р. OнJiapaJн арасында распуб* ликамызын мухталиф ассосиаси]аларынын ташкнл атдм|м имтаЬанларда фаргланмнш,^Небела мустагил олараг Туркн|а-де имтаЬан аармиш ианчлар да аардыр. ТаЬснл муддатинда шаиирдларин аа телебелермн бутун харчларини Туркн}а тарафи чекечакдмр. РЕСПУБЛИКА ПРОКУРОРЛУЕУНДА Азарба)чанг< 4Ьбслубликасынын баш прокурору И. Шири-новун ¡анында кечирилммш мушааирада }анн ¡арадылмьпи республика Нарбн прокурорлугунун фаали^ати музакира адилмишдир. Баш Ьарбн прокурору« а» онун муавинлари-нин, бир сыра балкаларин Ьарбн гарнизонлеры аа даниз Ьарби орокур°рл*Рынын ма'луматлары динланилммшдир. Онлар гаршы)а чыхан чатмнликлерден, ишда олан ногсан-лардан аа бутун бунлары арадан галдырмаг учун карулан твдбирлардан двнышмышлар. Га|д адилмишдир ки, Ьарби прокурор луглар    орду да имтнзамын маЬкамланмаси, Ьарби чмна|етлерин квкунун ка-силмаси, фарарилм)ин гаршысынын алынмасы масалаларина хусусм дкггат ¡втмрмелмдмрлер. Да^уш балквларинда бир сыра командирлврнн аз аазифвларинин аЬдасиндан калма-масм, сун-истифада Ьалларына |ол аермвси, Ьербчмлермн маашларыны ввхтында ала билмамвси ними фактлар да диггатм чалб етмелкдмр. Буна иса иши дузкуи гурмагла, ганунун твлабларина чидди омел атмакло нвил олмаг мум-куидур. Лакии Ьарби пракурорлуглвр аз ишиии лазыми са-аи^ада гура билмаммшлар. Прокурорлар чох аахт Ьарби ЬиссапорДа олмурлар, бу да аази||ати дагиг ajpoHMajo имкан аармир. Мушааира иштиракчылары ирвли сурулен мас’ул ввэи-фаларла елагедер фикир мубадилвси апармышлар. чамааты гасдэн кудаза »с- --г-    Зачтап    Аоаз яГнамзм1Иэв^]ериндГотур- башчылыг еднрди. ‘ ^’шмэн на намэрдлэри ]еривдэ отур ^ам jaxtUbI силаЬ^чанмышды. да гилмэз...    ^эм дэ caj4a устун иди. Бу- — Дуз flejHpcaH, Араз. Ди Ну НЭзЭрЭ алан Араз 30 напал, бу тэрэфи да вар ки, ф* тэчру^эли дв)ушчу ила болшевиклор У pycJerH ала ермэнил0рин архасына кечиб алыблар. Де]ирл^р бизим та- онлара казленилмэз зэрбэ рафэ ^iMaJa Ьазырлашыр- ендирди. Бу д^ушдэ 40-а лар, hap jepfla торпагы ка- гэдэр дашнак Mahe едилди. сыблара пaJлaJaчaглap.    Аразын дастэсиндэн иса беш — Мэн дэ ешитмишам. нэфэр ]араланды. УгурЛУ Ону да flejHpflop ки, гансыз- эмзли]3атдан сонра ермани-лыгда тaJлapы ]охдур. Чох. Лар Ьучума KeHMaJa чэсарэт фикирлешмишэм, бунларла етмэдилэр. Ики кундон сон-Joлa кетмак oлмajaчaг. Мэн ра Камал пашанын коман-сабаЬдан кэЬэрими миниб данлыг етди]и турк ордусу чыхачагам даглара. Ьэм ер* Ар дама, орадан да Aejyiu мани кап эк ушагьОнан вуру- *мвм,елэринэ JeTHmapaK ермэ-шарам, haM Д8 roj Ьвкумат ни дастэлвринин галыглары-билсин ки, онунла манимки ны дармадагын етди. Заллар тутмады. 0лсэм дэ киши Аразын шучаэтиндан хабар ними влэрэм.    т>*тан Камал паша онунла Кэнчим дитгэтлэ достунун шэхсэн таиыш олмаг ис.тэди-узунэ бахды. Лахшы билирди ]ини билдирди. Камал паша ки, Араз агзындан haaajbi забит рутбэсиндэ турк орду-сез гачыран де]ил. Буна ка- сунда хидмат таклиф едэндэ ро дэ r3THjj9T.T9 деди:    Заллар Араз деди: — Араз! Инди дэ мэни    — Гарабаг чамааты сизин ешит. Дуз-чврэк кэсмишик, гардашлыг JapAHMbiHbi3H Jaд-эн агыр кунлэрдэ бир олму- дан чыхарма]ачаг. Мэн дэ 1пуг. Бундан сонра да ajar сизэ алэнэчэн миннэтдарам. басдыгыи Jepa баш roj мага Амма мэндэн hen вахт забит Ьазырам. Мэни дэ езунлэ ке- олмаз. Кэндчи 6a6aJaM, душ-тур.    мэнлэ дэ аглым кэсэн фэнд- Ертэси кун бутун Коланы лэ вурушурам. чамааты хэбар т>ттду ки. Зал-    Бу сезлэрдэн сонра Камал лар Араз даглара чыхыб. га- паша ajara дуруб Аразы гу-чагчылыга .бaшлaJыб. Он кун чаглады, она бир ол пулем-эрзиндэ кэндин HjnpMHjg гэ- joTy бaFышлajыб урурлар ар* дэр икиди jepHHH ejpaHHÓ зулады. Араза гошулду. Кечэл Кэн-    Заллар Араз гуш кими кэ- чим. Зулфугар, Кэсэналы, Ьэрин белинэ CH4paJbi6 ез Гасььм... Чох кечмэди ки, силаЬдашлары илэ Jchhaoh Заллар Аразын сорагы бу- даглара чэкидди. тун Гарабагы буруду. # ЛАЧЫНДА СУЛТАН БЭДДИ, ГАРАБАГДА ЗАЛЛАР АРАЗ 5 «Si-SiSS Tlrz- a ST aiansr^Joxca... >пцм gJ шых дврд ввлады JaHMV» иаоамийк мен био фвтыр иди. Yзуну бир дэ Гарабара, !!мнин?ам этимдэн на кэлир Коланы тэрэфа чевнриб дор-3KHH4Hj3M. элимдэн на к^ вдлврлв видалашды... ~ Истассн элиндан чох    • • * ше1 келар. Де карум гулдур Виз бу Jaзы узэрнндэ иш-Аоаз кэндв кэлэнде Ьарада .торкан Араз кэслинин агсаг-кечэлэ]нр?    галдары.    агбнрчакларн    ила yjnwj    ” - _ — Агрын алым, начэнник. нврушдук. Араз гулдур flejH3, мам ^лмар Дадашояун WW» Унутсаг унудуларыг зэалы бир квз гырпымында ушаты hawajbi6 эл-голуну сарыды. Сонра да кэлд^и ата миндириб деди: — Кет, aj орул, ингилаоа кезлэринин ичинэ бахды: — Араз, — деди. —- бн-лирэм ки. икидликдэ TajbiH- де ки, бу Jepnapa наЬаг кэ-yJji ома»    П    "    —    ’"Г"w    - бэрабэрнн JoxAyp. Амма мэ-нэ дэ Султан oaj дeJэpлэp. ЭСКЭРАН ДвДУШУ Квзлэрини ган тутмуш дашнакларын вэhшилиjи кун-дэн-кунэ артырды. Элэ кечи* рэ билдиклэри кэндлэрдэ кер-пэлэри, гадынлары, гочалары дири-дири тоигала нтыб JaH-дырырдылар. 1918-чи илин баЬарында Агдама Ьучума Ьазырлашдыглары вахт хэ-бэр JajbMflbi ки, турк ордусу Гарабага JaxbmAamMarflaflbip. Ермэни гулд\’рлар да бундан Ayjyr душуб тэлэсдилэр. Бе-JYk бир гошунла Эсмэран га-ласынын агзыны кэсдирди-лэр. Турк ордусу Ьэлэ Гара-багдан ики кунлук мэсафэдэ идн. Чидди мугавимэт олма-cajflbi. миллэтин coJгыpымы Ш^"бЬэ дорурмурду. Елэ бу вахт 20-jo гэдэр атлы Коланы тэрэфдэн Эс-кэрана jaxbi^iaiuflbi. Бир не-чэ саатын ичиндэ отраф 1920-чи илин баЬарында Шура Ьокумэти Гарабага да кэлиб чыхды. Тезликлэ ин-гилаб комитэсиндэн Аразын JaHUHa HyMaJoHflaflap кендэ-рилди: «Ингилаб наминэ си-лаЬы тэЬвил вериб тэслим олмалысыныз». Араз бир габарындакы чэлимсиз уша-ра бахды, бир дэ башыны галдырыб ТанрыОа уз тутду: «Xyflaja, мэни кунаЬа батыр-ма». Сонра 17—18 JaiiibiHfla JeHHjeTMaflaH сорушду: — Э, Ьардансан, Ьеч бу JepaapHii адамына охшамыр-taH? — Сизэ дохли Joxflyp. Мэн ингилаб наминэ сизэ эм’р еди-рэм: Тэслим олун! — Онда ичазэ вер достла-рымла мэслаЬэтлэшим. Араз бир кэнара чэкилиб дашын устундэ отурду. Мир- либ. Онунку/ла бизимки дуз кeлмэJsчэк. Сэн исо бир дэ элимизэ кечсэн анан аглар галачаг... Чох кечмэди ки, Лачын тэрэфдэн кэлэн Joлдa ики атлы карунду. Чатан кими «Ззллар Араз Ьаны?* — де-jэ сорушдулар. Кимли1ини. Ьардан кэлди]ини сорушанда дедилэр: — Султан б^1ин адамла-рьОыг. Араза мэзкрй сёзу^г\'з вар. Араз ирэли’чыхды: — Хош кэлиб сэфа ка тир-мисиниз. Кэлэнлэр кэнара чэкилиб сезлэрини дедилэр: — Болшевиклэр Лачында тYPJaн eлэJиp. Султан бэJ кими кнйш онларла бачара бил-мэди. Инди бэЗ Аразы адла-Jыб Ирана кечмэк иcтэJиp. Деди ки, бу ишдэ бирчэ сэ-нэ е’тибары вар. Араз бир квз гыряымын-да кэЬэрэ cычpajыб узуну адамларына.тутду: — Ьамыныз атланын, Ла-чына кедирик. Ики кун сонра, алаторанда Араз «1а1ынын гырагында ики дост, ики сирдаш, ики гачаг Ьалаллашырды. Догма ел л эрин Ьэсрэти, ajpылыr дэрди Султан бэjин гэлбияи гана двндэрсэ дэ езуну шах тутурду. Hэhajэт, башыны галдырыб зэкдлз достунун Свзлэримэ диггэтлэ гулаг ас. Бу гырмызыларла бачармаг олмаз. Бунлар о 6oJfla пад-шаЬы тахтдан салдылдр. Сэн до бураларда Jy6aHMa... Бир дэ керушуб aJpHflflbi^ лар. Залл ..-г. Заллар Араз Султан 6oJ квздэн итэнэ кими саЬилден чэкилмэди. JAMAH KYHYH ДОСТУ Араз нечэ вахт иди ки. JaJnara галхмыщды. Бундан сонра HejHaJa40jHHH, Ьансы Jo.T тутачагыны hej душ^’нуб-дашыныр, бир гэиаэтэ кэлэ билмирди. JajHH эввэлиндэ хэбар кэлди ки, Багыров адында бир раЬбэр онунла керушмэк HCTajHp. Араз онун Ьаггында чох ешитмишди. Де1ирдилэр ки. заЬмли адам-дыр. Ертэси кун кер^шдулар. — Сонин гэЬраманлыгын, MopA.iHjHH барэдэ чох ешит-мншэм. — jeja Багыров св-зэ баш лады. — Амма кэрак взун да билэсэн ки, инди ди-Ьа гачагчылыгын мэ’насы ]охдур. rajbiT евинэ-еш^ина, Ьеч ним сэнэ кулдэн агыр саз aeMaJoMOK. СвЬбат узун чаксэ дэ нэти-чэ вермэдй. Араз каЬэрин белинэ гал-хыб узаглашды. Сонра Ьвкумат адамлары ejpDiUHnap ки, Араз кэндэ кэлондэ Ьэмишэ Савалан ад-лы достунун евиндэ кечэла- Араз гулдур flejH-i, адамдыр Ьэмишэ да касыб- лар*:    аЭмим оглу Заллар кусуба эл тутуб.    . Араз арыг, Ьундурбо], квза- * __ узун данышма. суалы- ‘кэлимлн икид иди. ГаЬраман-ма maeafi вер!    лыгда мисли квруямэмишди. Савал аи киши бир га дар Камы ону Гачаг Нэби ила фикирлашиб деди:    MyraJiico едерди. — Бах Ьэмишэ бу пэнчэ^ кврэ 1934-чу илдэ Иранда рэнин габагында Jep салы- 40 JaiubiHfla Вэтэн хнффатин-оам она.    Дэн ypajn партлаЗыоа. Милислэр кедэн кими Са- Гара Искэядэро^ «Заллар sa тан оглуну чагырыб:    нас линии Зетирмэлари инди — Кет *— деди. — Зул- дэ бабаларынын гаЬраман-фугаркнлэ хэбэр вер ки. Ара- лыг эн’энэларийа садигдир-за чатдырсынлар: бир муд* лар. Газанчы кэнди угрунда дат маним евимэ кэлмасин, доЗушлэрдэ Ьэлак атан Азар-изинэ душублэр...    баЗчанын Милли ГаЬраманы Зулфугар Аразын гачаг Олнаббас Искэндэров eJnaH досттарындан иди. Эмиси ва- Аразын Tajbi иди. АллаЬ пор ситэсилэ тэЬлукэ барадэ Ара* икисина рэЬмэт елэсин...* за хобэр чатдырдылар. Сава-    Тэртэрдэ Заллар    Аразын тан взу иса бутун куну ha- орлу Иса, гызы Зибэндэ ило !эт-бачада кврунмэди. Ах«нам до кврушдук. . гаранлыг душэндэ hajaTa чиЗ*    Иса Искэндэро»: никла туфзнк бир атлы кир* рэЬмэтэ кедэндэ Ю—И Ja* нинда    иным оларды. Вачым Зибанда Кеча Зары лампанын ишы- мэни до котуруб Заллар Jyp-гы влэзиЗнб свнэндан сонра дуна гаЗытды. Бундан аз сон-дврд-беш гаралты панчврэЗэ ра кимлиЗими билио «халг Захынлашды. далбадал атэш душмэниннн оглу» дамгасы ачытды. Сэсэ гонум-гоншу всрдулар. Ьэбс елэдилор. 17 1ухудан аЗылды. кэндэ haj ил Ьэбс душаркэлариндэ ол-душду.    мазын эзаб чтмишэм, Шу- Гоншунун оглу горхудан кур АллаЬа. влмэдим, ата-THTpaJa-THTpaJa анасынын гу- мын арзуладыгы куну квр-чагына итылыб Ьвнкурду:    дум. Тортэрнн эн агыр кун- — Савалан даЗыны елдур- лэрнидз дэ Ьеч Зана кетмэ-ЛУ10Р>..    днм. ЬэЗэтимизэ «Град» душ* Эзиз досту Аразын hoja- мушду, дедилэр квчсон Jax-тынын чидди тэЬлукэдэ ол- шыдыр. разы олмадым, оу д\туну кврэн Савалан ону Зашда Ьара кедэчэЗэМ; ìoj чэллад пэнчэсинэ вермэк- Заллар нэслинин чырагы Га-лэнс.э озунэ гыЗмаг гэрарына рабагдан эскик олмасын*. кэлир Кечэнин гаранлыгь№-    Зибэндэ Искандерове: «Ба да милислэри чашдырмаг чым Ханым Иранда галды, учун ат устундэ. чиЗниндэ елэ Иранда да эра кетди, ал* туфенк аз евинэ кэлир. Еви Ты ушаты вар. Виз ясэ Га-MvbacHpaJa аланлар кэлэнин » рабага квчдук. Эввалчэ чох Ьзгнгэтэн Араз олдугуну ку- эзиЗЗэт чокдик. Исаны тут-ман етиб Саваланын затдыгы дулар. Амма jaxuibi адамлар Зери куллэЗэ тутурлар.    да тапылды. Бнзэ комак елэ* Кэнддэ баш верэн фачиэ дилэр». вэ онун сэбэби барадэ Зал-    Бир даьа Коланы    еллэрн- лар Араза хэбэр вердилэр; ни хачын чаЗынын саЬиллэ-Аз сонра вз^-ну Jac Зеринэ рини. Га^ман дагларыны ка* чатдыран Араз адамларын Зирэм. Ланымда Ьеч кэс Jox-свЬбэтлэриндэн баша душду Дур. Амма взуму танЬа Ьисс ки. Савала на атылан кулла- етмиргм. Елэ бил ки. мэгрур лэр ослнндэ она унванланыб- даР гарта1ы, улу бабам Зал-мыш. Ьэмин ky'h сэЬэр кэн* лар Аразын рупу мэнв бэ* дэ кэлэнлэрин кимлиЗинн, лэдчилик едир:    «Бах бура ha рада олдугларыны eJpaH- заллар jypjy деЗэрдилар. Го* мак учун на гэдэр чадыщ* ,ма чинары керурсэнми? Ону дыса дуруст бир саз деЗан    Jepлэpдэ мэскэн салан эч* олмады. Ахырда Кэнчим де- дадымыз экибмиш. Заллар ди:    нэслинин пиридир. очагыдыр — AJ Араз, нэЗинэ лазым- бу Зерлар. О тэрэфлэЬ иса дыр онларын кимлиЗи? Бэ- ^элбачэр даглары. АЗдоган, Зэм бирдир, икидир. ондур? »Jahopjypay ЗаЗлагларыдыр. Саваланы гэтлэ Зетирэнин Бу ^рлэрдз на гэдэр дава- дз. сэнэ, биза гэсд еданин да гыргын олуб, ди кэл ки. Ьеч бир ады вар: индики Ьеку- кэс кардуЗун о Marapaja ja* мат.    Чын душэ билмэзмиш. Ла* Кэнчимин свзлэри санки Ч|ынлы Султан бэЗло бир вахт* Аразы дэрин Зухудан аЗылт- лар 0 дарларда ат оЗнатмы* ды. Догрудан да бир квр не* шыг вУ дагларда чох икид-чэ нэЬэнклэ пэнчэлэширмиш?! Лар олуб, орул. ynjTuMaJbiH «Jox, буна мэним кучум чат- ^«лары... Ьамысынын pi’hy маз» — деЗэ фнкриндэн ке- догма торпагларда доташыр». чирди. — Бу ky’h Савалан вас Ьаны хан Гарабагын монэ кврэ взуну гурбан вер- нн^д огуллары? Ьаны о дали ди. СабаЬ нввбэ кимин ола- Нэ рэ, о’ гыЗ-гышгьфыг? Ни-чаг? Султан 6aj Ьаглы нмиш. j0 унутмушуг о гэЬрэманлыг-Мэним* дэ хиласым Аразын о лары? Кэрэсэн. Заллар Ара* таЗыидадыр».    зын, Судтан бэЗин, Курдсглу Фикрини гачаг достларына мэЬэммэдин руЬу бизи ба* билдирди. Чох квгтур-гоЗдан гышлаЗачагмы? Ахы куну бу сонра Ьамы раэылашды ки, кун Д0 торпагларымыза квз мугавимэт мз'насыздыр. Зал- ДИКЭН душмэнлэ вл\^1-дирим лар Араз кечэ икэн евлэри- савашына кирвнлар онларын нэ хэбэр кендэрди ки. Зола ввладлары. нэвэ-нэтичэлэри- Ьазырлапкгынлар. СэЬар дир экэр бу мвЬтэшэм та- субЬдэн ЬэЗатиндаки ^самовар Рнхнн кекуну танымасаг, бу тустулэнирди. дуз уч кун пунуну 'нечэ горуЗачагыг? Ьеч ним чэсарэт едиб онун    о__4а__и pvTTTATinR гапысына Захынлаша билмэ-    ЗиЗэддии СУЛТАНОВ, ди. Лалныл бундан сонра ба-    «Халг газета»ним мухокрн. НУГУГ МвВЗУСУНДАИСА ГЭМБЭРОВУН ЛЭНЖИТМЖ ОЛМАЗ hARHMHH СТАТУСУ ЬАГГЫНДА ГАНУН ЛАЛИЬЭСИНЭ ДАИР ГЕДЛЭР Демократ»« деелетлерде моЬкомо Ьакммкйетм ганунва-рмчилмк ее и»р« Ьек*1М*п|ет-лориндон де усту» тутулур, чумкм, о, гаиунун алитЦ» принсмпмне хмдмет едмр, конс-титуси]апын кешккчнси, ее-теидешлерын Ьугуг ее аеед-лыгларынын мудефмечмсмднр. Белелмчло, меЬкеме девлотде ей ¡уксек мес'улмНети ез узе-рмме «ипурмуш олур. Теессуф км, узун мллор орзиндо бмздэ едалет меЬкемеси чеза органы кнмм танынмыш, бир чох Ьалларда вагондашлары те*-гиб еасмтесине чеврилммшдир. Совет меЬкемелоринин азад-фик»рлили]и богмасына, Ьагг-адалети позмасына, кимлармн-се елинде васмте олмесына денр мстенмлен годор мисал котирмок олар. Элбетте, бу позумтулар меЬкоменмн ез те-бнетинден догмур, феелм^е-тнни меЬдудлашдыран шэ-рантле, муЬитле, мчтимам гуру-лушла боглыдыр. Не гедер ки, меЬкемелер там мустагмя де-|нл, мудахиле а» тез|иглардан е'тмбарлы шекилд», ганунла горунма}ыб, бале де олачег-дыр. Ома каре Нугугм давлет ¡арадылдыгы бир еахтда меЬкеме мслаЬаты кечмрмлмесм ее бу ишми сур(етлендмрмл-меси хусусмле еачибдир. he-зырде мухталиф мулкиЦет формеларыиыи тетбигиие, базар муиасмбетлериие кечи лир. Даелет еа фердлар, идара-муоссмселерле еатамдешлер арасында мунасмбатлар му-роккеблешмр, ааеаляар олду-гуидеи даЬа чох мунагишалм ■азинатлар ]ераиыр ва бутуи бунлар гемуни Ьаллиим теп- малмдыр. Артыг меЬкаме гуруяушу, Ьемчмнии Ьакиммн статусу Ьаггында ганун ла)мЬелеринмн илк варианты мшлениб Ьезыр-ленмышдыр. ОктЗабрын 16-да Азербе)чан* Распублмкасы Алн МеЬкемесиннн Ьеммм маселе-ларе Ьаср олунмуш пленуму кечирилмишдир. Планумде моселонмн муЬумлу|у бир да Ьа незере чатдырылмышдыр. Ьакиммн статусу Ьаггында ге ну и ла|мЬесм ил» влаге дар cej-^ nojo4ojMMH3 мулаКнзалер бу-нунла елагедердыр. МулаЬн-зелерммиз практики ишде Ьер кум растлашдырымыз четин-ликлеро, хЗгунсузлуглара есвс-леныр. Умуммнетле катурулдукде, бале Ьесаб a дилир ки, icyja ha-кимлер инди да мустегмлдир-лар. Эслмнда иса онларын уч формада табачмли)и мае-чуддур. Эн оаеел тошкилвтм чеЬатден меЬкемалер Эдли|-ja Назмрлн}ииа    тебадирлор. Икмнчисм, ]арлн меЬкамелор-де бахылмыш ишларе шика] от олдугда такраран Али МаЬко-маде бехылмасы, горарлеры-нын тесдмг еа ja лаге едилме-сидир. Учунчусу, прокурор незаретндмр. Нар учу Ьеким W Ьаггында . pa’j {вреде билир, онун еозмфеде галыб-галме-масы месолесмнм галдырмаг Ьугугуна маликдмр. Ганунун ¡ол аармадм{има * бахма}араг, ;ерлм haKMMMjjaT органлары да меЬкаманмн мшима мудахн-ле адирлер. ШаЬар, pajón Соеатлермнмн сасси|алары Ьугуг муЬефнзе органларыныи феалиПетине дайр мосепала-рии музакмрасиида маЬкема- лари ¡аддан чыхармыр, онлара аз мавгалармндан ги)мет варирлер. Дикор терафдан, Ьекммлер мадди чаЬотден та'-мин адклмемишлор. Мавчуд генунлерда да Ьекимин шех-cnjjoTHHMH ве Ьугуглерынын го-руимесы учун маЬкем те'мннат ¡охдур. Бутун бу меселелер Какими» статусу Ьеггында ганун ла{иЬесмиде гнсмен мазере елынмышдыр. Ла{иЬеде меЬкаме Ьаккми|{етинмн дешы-{ычылары кими Ьакнмлермн ■эзифе ее селаКиЦетяерм, нш принсиллеринмн есеслары, феа-ли^етлорине хитам варилмеси ве да|еидырылмасы Ь ал лары, псте'фа га^десы, азлеринкн ее еилелермнмн сосиал муда-фиесн ексмнм тапмышдыр. Бу-нунле бале ле|мЬе гусурсуз Д»|илдмр. Он башлыча меселе Неким-парим сечнлмеси ее ja та’{мм едилмасидир. ЬакимиЬетим балунме принсилине каре ди-кер Ьакмми))ет органлары бу месеяе}е гарышмамалыдыряар. Ьакимли]е неммзедлик течру-бели, сермштели ^ Ьакимларден сечилен коллекн}а ее je шуре-да    саЬбет, arrecTacnja, имтаЬан,    тает есасында    муа]|ен- лешдмриле билар. Л^иЬеде наммзедли|мн ихтмсас колла-ки|есында бе)анилдикдем сонра    Али МаЬкамании    аа Ар битраж маЬкамасинмч садр-л ери не ее Миялм Меч лисе тегдммм де мезерда тутуяур. 1ахшы олар км, нкиенндзн би-рм    олеум, намизеди    Милли Мечлис тесдмг етсии. Ла)иЬоде Ьакимлорич мхтм-сас' коллаки)асынын таркиби за статусу а*|дынлашдырылма-¡ыб. Камин то'сисат МеЬкеме гурулушу Ьаггында генунда незерде тутулмелы, коллеюца узе лари Ьеким л ери ннн гурул-tb¡ ва ja конфрансында аз-* лари терефиндон сечилмели-дир. Биаче, коллекч}» тем мустагил фаалм^ет кастер-молиднр. ДаЬа бир муЬум месала. МеЬкемелер cajcw3-heca6c»»3 герарлар, Ьакм аа гатнамалар чыхарыр. Бутавлукд» бунлар маЬкама гарарлары адланыр, Онларын ичрасы ба|ук манае-лер, чатинлйкларла гаршы* лашыр. МеЬкемелердеки бир нефер мчрачы бу везифенин аЬдасиндан келмир. Адетен, дустегларын меЬкеме ичласы-не кетирилмесм, меЬкеме га* рарлармиын ичрасы учун да-хили ишлар органларына му-рачиет етмек лазым келмр. Бу, полис учун елаее ¡укдур. епк Тебин дир ки, ексеоен меЬкеме герерлерынын ичрасыне cojyr мунесибет бесленир, ичра а|* лерле )убадыяыр ее je anejar рымчыг hejaTa качирилйр, аа-тамдашлар Ьаглы олараг не» разы гадыр. Усте ли к, бе'зи Ьалларда меЬкеме ичлесла-рымын, Ьакимяарии е» онларын амлелермнмн силаЬлы м^-Ьафмзасин» ehTHjaa олур. Биза ала келмр ки, езс»|лы де олса, меЬкеме полней ¡арат-магыч вахты чатмышдыр. Нетичеда суручдурмечияик арадан галдырылар, меЬкеме-нмм нуфузу ¡укселер. До{о би-лерлер, бу, 6ojyK харч телаб а дир. Лакин о да м о'лум дур ки, бутун дун)ада доепатлар меЬкеме Ьакими^етинин мус- тегилям)и.    маЬкемли|и учуй Ьеч иелеринм есмркемирлер. Бмрмнчи инстансн{е олараг pejoH, шеЬар мэЬкемелери фезлиЛет кастармр.    Онла рын гарерларындаи, гетнама-лериндан uMKajar аарилдмк-да икинчм инстансм{а кнмм Алн МаЬкамаде бахЫлыр. Бурада дун] а практикасына yjryn инэибатм ва ¡a anannja си}а маЬкамасм ¡арадылмасы магсадау{гундур. Али меЬкеме нее умумдеелет еЬеми]]етли ишларе бахе билар. Бизче, ганун л ар [ыгчам, дагиг ее конкрет олмалыдыр. Бу чеЬатден Кекимин статусу Ьаггында ганун ла]иЬесинде ¡»¡гынлыг аардыр. Ба’зи Ьал-ларда мадделерин ачылышы алан беидлер ее {арашбенд-лер rapep-Taecnjje те'сири бегышла^ыр, онларын сыра-сыида ментигм ердычыллыг, сметам позулур, темрарларе }ол варилир. «Какимларе сазу Ьер ¡арде тем Ьал да «Каким» кими мшладилса дузкум опар. Маддаларин де сырасына диктат ¡атирилмелкдмр. «Камимле-ре аарилеи талаблар» адяы З-чу мадде «Каким борч дуду р» ¡азылса ганун аЬанкиид» сасланар. Какимин мустз-гияли^нии та'мииатяарыиа дайр 9-чу маддамин чиддч дегиглешдирма-радакта|а ah- ти]ачы аардыр. Кекимларин сеяеКиЛетларинин китам адил-месиие •» да|андырылмасына^ иста'фасына дайр {арымбенд-лерим Ьемин масел елврдзн беЬс адилен 13-чу еа 14-чу мадделерде варилмаси мег-садеу]гундур. Камин мадда-ларда хитамын, да{ендырыл- манын, иста'фаныи сабаблари ва Ьаллары каст ери лмиш дир. 7-чи маддада ихтисас иолла-ки]асынын Ьеким Ьаггында ра’/инин Али МеЬкем» сад-рнна аа арбитраж маЬакама-си седрина тагдмм адилмаси, анларыч разылыгы олмадыг-да ¡анидам кол лани jaja raj-тарылмасы кастармлир. Сонра да]нлир: «Крляаии{аиын там* рар мусбат ре'|м олдугда на-мизедлик бах ы л маг учун му-аафчг Халг Дапутатлары Со* ватина тагдим а дм лир». Бу, Ьакммим асылылыгыиы даЬа да артырыр. Какимин салаЬи|{атина хитам варилмаси на дайр 14-чу маддада матм «Каким азу бороде хитам гарарымдан на разы галдыгда Али МаЬка-Meje да{ил, Али ихтисас кол лакм]асыиа шика]ет аара билар» шеилинда мфаде аднлее дузкуи олар. Кач-таз ла|иЬамии гаиуи гуа •оси кесб адача|има шубЬа-миз {охдур. Лакии бир чох байга гаму мл ар ними, меЬке-ме гурулушу, Ьакимии стату су Ьаггында гамуняармм иачик- дирилмасим» {ол в< И1)11ДМ§М§ЯИ дир. Бу ганунлар Ьугуги дао лат гуручуяугуиуи азуяу, та-малидмр аа качид даару ад-ландырылан индию* аахтда, hap чуо ганун поэгуилугуиуи, азбашымалыгыи, Ьарамармли ¡мн баш алыб катди{м бир шараитда Навагу кими аачмб-Дир* Тафиг ГУЛШББ, Нч{ази БЭУМКМС Асиф АЛЛАКв9ДМ1Н. МЭТБУАТ КОНФРАНСЫ БАКЫ, 12 ноЗабр (Ааар-«нформ). АзарбаЗчан Рес-нубликасы Али Советинин ’сэдри Иса Гэмбэров бу кун Печири.шиш мэтбуат конфрансында биаднрмишдир: «Шнмал гоншумузда Ьаки-миЗЗэт структурунун Ьзтта !даЗишмасн тэгдириндэ Азэр-ба)чанын PycKja илэ мунаси-бэтдариндэ пислиЗЭ дотру дэ-Зишикликлэр олмаЗачагдыр*. Ohvh фикринчэ, бу «уна-сибэтлэр нэинки «Достлуг. амэкдашлыг ва гаршылыглы ТэЬлукасизлик Ьаггында» му-тавилэ руЬунда гурулачаг,-Ьэм дэ дэринлэшэчэк ва ин-кишаф етдирилэчэкдир. Иса Гэмбэров Ермэнистан-ла мунасибэтлэрдан даны-шаркэн демншдир ки. «Азэр-баЗчан Гарабаг мэсэлэсинин дикчликлэ Ьэлл едилмэсинэ чалышыр. биз бу мэсэлэйи кэлэчэк нэенллэримиза сах-ламаг истэмирик». О. Ерма-нистан парламепти узвлэрин-дан 6eJyK бир групунун бу тсындан ирали кэлир. Иса Гэмбэров АБШ кон-нитар Зардымдан имтина гресинин АзарбаЗчана Ьума-етмэси барэдэ журналисглэ-рин суалларына чаваб вера-рак демишдир ки. «АзэрбаЗ-чан халгы печ вахт Qguira елкэлариц Ьуманитар Зарды-мына квз днкмэмшддир вэ 'бундан сонра да Ьеч вахт квз дикмаЗэчэкдир». Онун фикринчэ. ABJJU конгреси* нин гэрары. чох куман, кеч-миш президент Бушун сеч* кигабагы кампани]асы нлэ баглы иди. О демишднр: Лакин АБШ ковгресинин бу рэ-рары нэиики дун1а ичтима-яЗЗэтинин A3ap6aj4aHa му-насибэтинэ. Ьэм дэ АзарбаЗчан халгынын взунун шууру* на мзнфи та’сир кветарэ билар. халг Гэрбнн Зардымын* дан элини узарэк, турк вэ ислам девлэтлэринэ уз тута билар. 0:ынларда АзарбаЗчан Али ветанэ мурачиати барадэ ез ра’Зини билдирэрак re Ja етмишдир ки, Ьэмин мурачи-ат ермэни тэрафннин сулЬ ИиЗЗатиндэн деЗил. Врмэнис-танын взундэ ЬакяммЗЗат ут-рунда мубаризэ апарылма- О. республика парламен-тиннн ншиндэн даны шараг, Милли Мэчлисин xyja фе* алиЗЗэт габилиЗЗэтн олпады* гы барэдэ сон вахтлар кут-лави информасиЗа васитэла-ринда тез-тез ирэли сурулэн. онун фикринчэ. асассыз ят* тнпамларла разылашмамыш- дыр. СЭРЬЭД АЛВЕР ЛЕРИ ДЕШ ЛАРДЫМЛЫ, 13 Mjtfp (Азаравфора). С*н бир *J арзиндэ ра)он дахили яшлэр шв’бэси эмакдашларынын тутуб сахладыты вэ сарЬаддон кечярмэЗа имкан вермэдиЗи маллар арасында нэлэр jox дур: 32 эдэд аятомобил тэ-карн. ики гошгу. хе)ли мяг-дарда а.тумияиум вэ мне мэ’-мулаты, електрнк аваданлы-гы. canaje маллары. пал-пал- тар... Бура ja 154 баш виЛ-гапаиы да элавэ етмэк лв-зымдыр. Гачагмалчылар бутун бунлары Ирана ад а рыб баЬа гяЗмэтэ сатмага чэЬд кестэрмиш, лакии магсэдлэ* рино нанл ол мамы шла р. Сэр* Ноли шкшнлардан 46 иофэрЯ инэибатн гаЗдадд чэзаламды-рылмыш. гаигнеуа олараг ха* риЧэ дашыяаи маллар иусл* \ ;
RealCheck