Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 13, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 13, 1991, Baku, Azerbaijan ЗИЩ&П U6RART. DUfiJHP АЗЭРБА.1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИ1АСИ ГЭЗЕТИ ф Ммы илда го- I Mg 223 ¡уящгшшГР- » (21590) ф Чэршамбэ, 13 ио|абр 1991-мм мл. Гн]м»тн 10 гапик («буи* учуй М гапик). A39PBAJ4AH—БЕЛАРУС: с з не д л ар имзаланмышдыр Чидди сигнал на экэрсэн, ону да бнчэрсэн Президент А. Н. Мутэлли-бов башда олмагла Азэрба]-чан Республикасынын рэсми нума]эндэ Ье1’эти но]абрын 12-дэ Беларус па1тахтына кэлмишдир. Сэфэрдэн эсас мэгсэд Беларус Республика-сы илэ Азэрба}чан Респуб-линасы арасында мугавилэ-ни, Ьабелэ ики республика арасында тичарэт-игтисади амэкдашлыгын принсиплэри Ьаггында сазиши имзаламаг-дыр. AзэpбaJчaнын вэ Белару-сун девлэт бajpaглapы илэ бэзэдилмиш Минск-2 аеро-портунда гонаглары Беларус Республикасы Али Советиу нин сэдри С. С. Шушкевич. Назирлэр Советинин сэдри В. Ф Кебич, дикэр рэсми шэхслэр гаршыламышлар. Милли палтар ке|миш гыз-лар гонаглара эн’энэви дуз-черэк тэгдим етмишлэр. Ики республиканын рэЬ-бэрлэри вэ онлары муша^эт едэн шэхслэр аеропортдан харичи игтисади элагэлэр евинэ joлa душмушлэр. Бу-рада баглы гапы архасында кечирилэн гыса данышыг-лардан сонра муЬум сэнэд-лэр имзаланмышдыр. Беларус Республикасы илэ Азэрба^ан Республикасы арасында мугавилэни Азэр-бajчaн Президентц А. Н. Му-тэллибов вэ Беларус Республикасы Али Советинин сэдри С. С. Шушкевич имза-ламышлар. ’ Си^си сазишдэн ибарэт олан мугавилэдэ Ьэр ики тэ-рэф бир-бирини суверен девлэт. кими таньПыр. Онлар бир-биринин девлэт суверен-ли^инэ зэрэр вура билэн Ьэрэкэтлэрдэн чэкинмэ1и вЬ-дэлэринэ кетурурлэр. Ьэр ики республика ез эразилэ-риндэ ]аша]ан бутун вэтэн-дашларын бэрабэр Ьугугла-рына, азадлыгларына, Ьугу-ги мудафиэсинэ тэ’минат ве-рнр. Тэрэфлэр бир-биринин эрази бутевлу!уну гэбул едэ-рэк вэ она Ьермэт бэслэ1э-рэк, девлэт суверешиф! Ьаг-гында актлар эсасында му* дафиэ вэ тэИлунэсизли^н тэ'мин олунмасы саЬэсин-дэ Ьэр ики девлэтин эмэк-дашлыгыны зэрури Ьесаб едирлэр. Республикалар д(з эрази* лэриндэ jaшaJaн милли аз-лыгларын етник, мэдэни, дил вэ дини хусусиПэтлэри-нин сахланылмасына вэ ин-Нишаф етднрилмэсинэ кемэк етмэк барэдэ разылыга кэл-мишлэр. Сэнэддэ Ьэмчинин игтисадиjjaT, тэЬсил, мэдэ-HHjjaT, cahHjja, еколокэда саЬэсиндэ вэ дикэр саЬэлэр-дэ бэрабэр Ьугуглу вэ гар-шылыглы сурэтдэ фа]далы эмэкдашлыг етмэк, кениш информаси1а мубадилэси апармаг нэзэрдэ тутулур. Тичарэт-игтисади эмэк-дашлыгын принсиплэри har-гында сазиши Азарба]Ч'ан Республикасынын баш нази-ри Ь. Э. ha санов вэ Беларус Республикасы Назирлэр Советинин сэдри В. Ф. Кебич имзаламышлар. Ьвку.мэтлэр арасында са-зиш икинчи дэфэдир ки, «м-заланыр. Ьэм Bjanecnae Кебич, Ьэм дэ Ьэсэн Ьэсэнов разылыг Ьисси илэ демишлэр ки, -мэИз Беларус вэ Азэр-ба]ча« бир ил бундан эв-вэл белэ э лаге лэр JapaTMar саЬэсиндэ илк аддым атараг икитэрэфли сазиш лэр баг-лан масынын    ч ы гыра ча н л а- ры олмушлар. Игтисади эмэкдашлыг эн эввэл гаршылыглы сурэтдэ мал кендврнлмоси илэ меЬ-кэмлэндирилир. Беларус hap ил Азэрба]чана 308 мил^он манатлыгдан чох мал кен-ДЭрэрВК ЭВ53ИНДЭ 264 м»л-jOH манатлыгдан артыг мэ-Ь-сул альрр. Бу рогэмлэрии архасында JyK авто мобил л э-ри, тракторлар, полиетилен, магнитофонлар. со]удунулар, полад борулар. пластик кут-лэлэр, електрик му happ« к-лэри, трансформатор лар вэ с. ДУРУР. Инди дэ A3apóaj4aiHbiH вэ Беларусун муэссисэлэри вэ тэшкилатлары арасында би-лава сита элагэлэр ]арадыл-масыны нэзэрдэ тутан мад-•дэ са'зишин муЬум тэркиб ‘Ьиссзеи олмушдур. Ьэр ики республиканын Ьекумэтлэри бу элагэ'лэрин сабитлизИнин тз’минатчысы ролуну ojна-ja нагла р. Тэрэфлэр бирка муэсснсэ-лэр japaTMaraa, мевчуд истеЬсал гургуларыны бнрлик-дэ ]енидэ(н гур.магла гаршылыглы сурэтдэ фа.’далы му-бадилзн-и инкишаф етдир-мэк фикриндэдирлэр. Бу просес чидди нэзарэт алтына алыныр. Гаршылыглы ин-формас^а мубадилэси, тэч-Ьизатчьгларын марагыны вэ мэс’ули^этини артырмаг учуй игтисади стимулларын вэ сч'нкс^аларын тэтбиги Ьаггын.да разылыг элдэ едилмишдир. А. Н. Мутэллибев сэнэд-лэр имзаландыгдан сонра кечирилэн мэтбуат конфран-сында демишдир ки, Аззр-баj чан илэ Беларус арасында икитэрэфли игтисади му-на сибэтл эр башгалары учун дэ нумунэ олмалыдыр. О де-мищдир: Бу ку.н имзалан-мьш! сазишлэр сабит, узун-муддэтли вэ чох сэмэрэли элагзлэрин эсасыны тэшкил едэчэкдир. С. С. Шушкевичин фик-ринчэ, сазишлэр инандыры-чы шэкилдэ субут едир ки, республикалар арзсындакы диалогда учунчу шэхс ол-‘мадан ДД кечинмэк мумкун-дур, Эввэллэр исэ белэ де-^илди. Кунун икинчи japbicbiHÄa A33.p6aj4a‘H Республикасынын HyMaJai^o hej’эти Гзлэ-бэ .че]даны‘нда BeJyK Ватэн муЬарибэси двjYШчyлэpи вэ партизанлары монументинин енунэ эклил roj-муш, Беларус Девлэт BejyK Вэтэн му-■йарибэси тарихи My3ejHHa кетмиш, такчэ елкэмиздэ де-¿ил, haM Дэ харичдэ мэшЬур олан телевиз^рларын вэ ;ра-диогэбул единил эрин бура-кылдьггы «Горизонт» ИстеЬ-сал BHpaHjKKA9 оЛ(мушдур. Ьэмин ку,н ахшам hap ики республиканьш pah6©p-лэрн Беларус Девлэт Ф-илар-м он и j ас ы нын консерт сало-нунда даЬи A3ep6aj4aH ш?.и-ри вэ мутэфэккири Низам« Кэнчэвинин ана,дан олмасы-нын 850 илли]инэ Ьэср едил-м«ш тэнтэнэли кечэдэ иш-тирак етмишлэр. А. БАУЛА, Азэринформун мухбири. В. ГЛОД, БелТА-нын мухбири. >{с Мугавилэ имэаландыгдан сонра. Телефото Азеринформун ху-суси мухбири I. Хэлилоиун-ДУР- Абунэ jазылышынын баша чатмасына 7 хух г ял ы р «ХАЛГ ГЭЗЕТИ» — партм|а мансубиЛатмнданг {ашындан, пешэснндэн асылы олма)араг Намынын мараглы НамсеНбэтмдир. «ХАЛГ ГЭЗЕТИ» Нам да кундалик ва оператив информас»ца манбэ)идир. «ХАЛГ ГЭЗЕТИпни Нар кун алмаг иста|мрсннизсаг она абуна )азылын. Бу Нам сарфалидирг Нам да е'тнбарлы. Хатырладырыг ки, газет кешкунэ умид багла|анлар калан ил икигат хэриэ душачаклар.ЭЗИЗ ОХУЧУЛАР! «ХАЛГ ГЭЗЕТИ»нэ АБУНЭ ЛАЗЫЛМАГ Y4YH 7 KYH ВАХТЫНЫЗ ГАЛЫБ. АБУНЭ ГИЛМЭТИ БЕЛЭДИР: Бириллик — 27 манат 60 гапик. 1арымиллик — 13 манат 80 гапик. Уча|лыг — 6 манат 90 гапмк. Ф. СП ! ,\\llllJ»C1i-|H‘THO CtlvTiH СССР    •    . C.i.kMiMMMTi."    1    Q    KJv АБОНЕМЕНТ наг2^- ® 6 1    (индекс    издания) «ХАЛГ ГЭЗЕТИ» I Количество j I комплектов 1 па 19 П ! о л и о месяцам: 1 \2 3 4 5 б 7 8 9 1 10 11 12 1 • - - Куда (почгйвый индекс ( Крее i Кому (фамилия, инициалы) Куда ли- ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА -aSL 66814 • I Ili место ге|* 1 индекс .илд.иши ) ХАЛГ ГЭЗЕТИ Отои- ViH't ь ДЮЛИНСКИ pv6 КОП Количество комплек тов: перс- гдрссовки PVÚ • кои. на 1992 год по месяцам 1 2 3 4 5 >0 . 7 8 9 И) И 12 (НОЧГОЯЫЙ HHtCKC} (ад pee I Кому Керунур, бир сыра тэсэр-руфатларын рэЬбэрлэри Ьэ-лэ дэ бу гэдим Ьикмэти дэрк едэ билмэмишлэр. Республика Девлэт Статистика Комитэсинин    сон мэ’луматында кестэрилир ки. пajызлыг тахыл экинлэри учун нэзэрдэ тутулмуш са-Ьэлэрин jaлныз 80 фаизиндэ сэпин гуртармышдыр. «Aзэpбajчaн езуну тахыл-ла тэ’мин едэ билэрми?» — мевзусунда Ьэр кун гэзетлэ-римизин сэЬифэлэриндэ дис-кусси^лар апарылыр, онун барэсиндэ депутатларымыз фикир мубадилэси едирлэр. Лакин бу барэдэ нэ да-нышылыр-данышылсын, бир факт тэкзибедилмэздир: суверен республика кэлэчэкдэ ез эЬалисини тамамилэ тэ’мин етмэк учун бу эвэзеиз эрзаг мэЪсулундан мумкун гэдэр чох истеЬсал eтмэJэ чан атмалыдыр. Республика кэнд тэсэрру-фаты вэ эрзаг назиринин му- авини И. Шамкав де]ир: — ITajbi3Bwr тахыл экин саЬэлэ-ри бутун экин саИэлэринин 47 фаизини тэшкил едир. Памбыг, узум, экинлэриндэн азад едилмиш саЬэлэр тахыл экини учун AeepHjJaJa бурахылыр. кеЬнэ рентабел-сиз баглар экин саЬэлэринэ чеврилир. Тэсэрруфатлара тохумлуг тахыл сарыдан кемэк кестэрилир. Бунун учун 36 мин тон JyKCaK мэЬсул-дар тахыл сортларынын то-хумлары а)рылмышдыр. Элбэттэ, чари кэнд тэ-сэрруфаты или чох мурэккэб олмушдур. Тарлаларын Ьэлэ сэпинэ Ьазыр олмадыгы бир вахт да — и]улдан ceHTjaÖ-радэк олан деврдэ бир дам-чы ]агыш да душмэмишдир. Сэпин учун оптимал муддэт гуртармышдыр. Лерлэрдэ бэ‘-зи тэсэрруфат рэЪбэрлэои-нин лэнк тэрпзнмэси кэлэ-чэк мэЪсулун хе]ли кэсирдэ галмасы илэ нэтичэлэнэчэк-дир. (Азэринформ), НЕФТ ИАСИЛАТЫ АЗАЛЫБ месулилэтсизлик исе артмагдадыр 50 илдир ки, нефтчи иш-лэ]ирэм. ^ Республикамызда ГУРУД3 нефт Иасилатынын сур’этлэ ашаг^1 д\^пмэси мэни Hapahai' едир. Азэр-нефт рэЬбэрл^индэн бунун сэбэбини сорушанда flejHp-лэр ки, Jy3 иллэрлэ исти-фадэ олунан ryjyAaH Aaha нэ алмаг олар? Ьэмин суа-ла фэЬлэлэр чаваб верир-лэр ки, Hi^iaJaH Лохдур, нефт дэ Joxflyp. * Ким дуз AejHp? Мэнчэ сэбэб тамам баш-гадыр. Кэлин арашдыраг. Биринчи вэ башлыча сэбэб республика нефт caHajecH-нин кечмиш Иттифага та-бел^идир. Икинчиси^ Ту-мен нефт jaiarnapbi истис-мара верилэндэн сонра бизим нефт caHajecHHa ла-ге]дликдир. Учунчусу, jep-лэрдэ кадр мэсэлэсинин дузкун Ьэлл едилмэмэси, дердунчусу, фэЬлэлэрин эмэ]инин дузкун rHjwa'B-лэндирилмэмэсидир. Коллектив мэни сезу ,узэ AejaH адам кими тань^ыо. Инчисэлэр дэ JeHa сезуму ачыг Aeja4aJaM. Дургунлуг адландырдыгымыз дев!)дэ Лениннефтдэ кундэлик ha-силат 4 — 5 тон ашагы душэн кими pajKOM катиби мэ’дэнэ кэлэр, сифтэ фэИ-лэлэрлэ керушуб сеИбэт едэр, сонра да мудирин ота-гында мушавирэ чагырар вэ орадача Ъасилатын азал-ма сэбэблэри аМынлафды-рыларды. Горхуданмы, хэ-чалэтдэнми, JaxyA мэс’ул^- jэтcизлиjин агрысынданмы мудирин рэнки кагыз кими оларды. Бурократлар кет-ди, демократлар кэлди. Лап ачэб. Амма инди мэ'-дэндэ кундэлик Ьасилат 40 — 50 тона гэдэр ашагы ду'шур, hen кимин вечинэ AeJ^i. Мудирлэрин рэнки исэ даг чобанларынын узу кими гып-гырмызыдыр. Ни-Ja? Чунки hen кими кезлэ-мирлэр. Сорушан, марагла-нан да ]охдур. Бир мэсэлэни дэ AejHM ки, о вахтлар республикада эн JyKCdK эмэк harrbiHbi нефт чилэр алардылар. Амма инди Бакы карамел фаб-рикиндэ шокалад сехинин фэЬлэси дэниздэн нефт чы харандан чох мааш алыр, чох да газаныр. Элбэттэ, бутун бунлар нефт c9HaJecHHA9 дэ истеЬ-салын ашагы душмэсинэ тэ’сир кестэрир. Тэкчэ ис-теИсал азалса]ды, дэрд JapM иди. Керун, Абшеронун торпаглары нэ b93hJJ9TA9-дир? Гуру дан гуртарыб дэ-низи виран rojMymyr. Де-}ирлэр ки, Kyja нефт ис-тепсалыны азалдырыг ки, кэлэчэк нэсиллэрэ галсын Кэлэчэк нэсиллэрэ нефт Jox, кексунэ даг чэкилмиш тор-паглар, мазут келмэчэлэри, сыныг-салхаг буруг мешэ-лэри, таланмыш гу]улар галачаг. Бах, буну бйзэ ба-Fышлaмajaчaглap. Гафар 3EJHAJIOB, Лениннефтин Je рал ты тэ’-мнр сехннин яшчиси.•    Аза• СИТА МОСКВА: РЕСПУБЛИКАЛАР ШУРАСЫНЫН СЕССИ1АСЫ Бир Ьэфтэлик фасилэдэн сонра Jeни тэркиб дэ ССРИ Али Советы Республикалар Шурасынын сесс^асы Jeни-дэн ишэ башламышдыр. СэЬэр ичласында 1еддн республиканын депутатлары парламентин Jyxapы палатасы ко-митэлэринин вэ кoмиccиJaлapынын тэркиблэринин фор-малашдырылмасыны тaмa.млaJыб палатанын бу эмэли органларынын структурунун вэ штатларынын музакирэ-сии о башламышлар. БАТА/НОН ЛЭЕВ ЕДИЛМИШДИР ССРИ Мудафиэ HaзиpлиJи мэтбуат мэркэзинин ну-ма]эндэси СИТА-нын мухбиринэ демишдир:    «Лахын вахтларда БaлтикJaны девлэтлэрдэн совет гошунларынын планлы сурэтдэ чыхарылмасы эсла нэзэрдэ тутулма-мышдыр*. О даЪа сонра демишдир: Рекионда совет го-шунларынын чыхарылмасы мэсэлэси «]алныэ ССРИ Некумэти илэ Балти^аны девлэтлэрин Ьекумэтлэри арасында данышыглар нэтичэсиндэ Ьэлл едилэ билэр». «Естон^адан Ьава десант гошунлары бaтaлJoнyнyн чыха-рылдыгы» барэдэ мэтбуатда верилмиш мэ’луматы о. белэ шэрЬ етмишдир: ССРИ Мудафиэ Назирл^и мэтбуат мэркэзинин HYмaJэндэcи дэгиглэшдирмишдир ки, эввэллэр Естон^а Ьекумэти илэ элдэ едилмиш разылыга керэ бу кунлэрдэ Выруда ¿ерлэшэн Ь учу мчу десант батал]ону бурахыл-мышдыр. Бу бaтaлJoнyн шэхеи heJ’эти дэ дикэр Ьиссэ-лэрин комплектлэшдирилмэсинэ jeнэлдилмишдиp. м. с. горбачовун чыхышы ССРИ Президенты Михаил Горбачов дунэн езунун «Август гиJaмы. Сэбэблэр вэ нэтичэлэр» адлы Jeни ки-табынын тэгдими мэрасиминдэ чыхыш едиб демишдир: Бу китабча августун 19 — 21-дэ баш вермиш Ьадисэлэр барэсиндэ фикрими вэ пОам билаваситэ боша чыхдыгдан сонра вэзиJJэти нормал Ьала салмаг Joлyндaкы тэдбир-лэрдэ иштиракымы экс етдирир. Михаил Горбачов демишдир: «Бутун демократии наш^этлэримизин Jyвapлaнa ^илэчэjи учурума нэзэр саларкэн биз башымызын устуну алмыш бэланын бутун мигJacыны Ьисс етдик вэ демэк лдзымдыр ки гиJaмдaн сонракы илк кунлэрдэ, илк Ьэфтэлэрдэ биз гэтиJjэтлэ. динамик сурэтдэ вэ xeJли дэрэчэдэ элбир - фэал^-Jэт кестэрирдик. Анчаг ачыг тэЬлукэ чэкилэн кими биз ]енэ дэ бошалдыг. мунасибэтлэри aJдынлaшдыpмaг иши-нэ чэлб олундуг, бир нов чэкишмэ. бир нев Ьэр н^дэ мэним-сэнин башланды. Хуласэ. гиJaм мэглуб»Шэтэ уг-радыгдан сонра Japaнмыш имкандан биз jaxшы истифа-дэ едэ билмэдик. Мэс’ул^}эт бутун индики с^асэтчи-лэрин узэринэ душур».-9- ТБИЛИСИ: СОВЕТ ОРДУСУНУН ЭМЛАКЫезэллэшдирилир Курчустан Республикасынын эразисиндэ Jepлэшэн Совет Ордусуна мэхсус силаЬы, техниканы вэ дикэр Ьэрби эмлакы Курчустан езунун мул^эти е’лан етмишдир. Мувафиг фэрманла Курчустан Президенти республиканын Наоирлэр Кабинетино тапшырмышдыр ки, бу эмлакын тэЬвил верилмэси учун ССРИ-нин ида-рэетмэ вэ девлэт haкиIЙиJJэт органлары илэ данышыглара баш л ас ын. -9- ГРОЗНЫ: ЧЕЧЕН ИНГИЛАБЫНЫН МУДАФИЭСИ УЧУН Даглы Халглар KoнфeдepacиJacынын Грозныда ке-чирилмиш парламенти Чечен ингилабынын мудафиэси учун бутун Шимали Гафгаз рекионунда кенуллулэрин умуми cэфэpбэpлиJини е’лан eтмэjи гэрара алмышдыр. Шимали Гафгазын 14 халгынын н\^^эндэлэринин дахил олдуг-лары кoнфeдepacиJaнын вэ Чечен Республикасы парла-ментинин биркэ ичласында Мудафиэ Шурасы Japaдыл- мышдыр.    .    _ Чечен Республикасынын Президенти ЧаЬар ДyдaJeв вэзифэ ичрасына башладыгдан сонра езунун илк мэтбуат конфрансында демишдир: «Чечен Республикасы мустэгил еуверен девлэт олачаг вэ бутун гоншуларла, о чумлэдэн PycиJa илэ мунаейбэтлэрини Ьугуг бэрабэр-л^и эсасында гурачаг».-9- КИШИШОВ: ИГТИСАДИ -МУГАВИЛЭ МУСТЭГИЛЛИЮ кэмэкдир Молдова Сосиал-Демократларынын «Республика» гэ-зети Jaзыp: Игтисади бирлик Ьаггында мугавилэ Ьэр республиканын иcтиглaлиJJэт Joлyндa нэинки энкэл Ja-ратмыр, эксинэ, буна кемэк едир. Гэзетин фикринчэ. Молдовада мугавилэ игтисад^-1атын лазыми структуруну тэдричэн, аз иткилэрлэ фор-малашдырмага, ону республиканын игтисади мустэгилли-Jиндэн данышмаг Имканы верэн cэвиJJэjэ галдырмага шэваит Japaдaчaг. Молдова маллары кечмиш иттифагын Ьудудларындан кэнарда Ьэтта учуз гиJмэтэ сатылдыгда да Ьеч бир мараг догурмурса, бутун эввэлки элагэлэри кэcмэJэ чэЬд кестэрмэк чина1эт оларды. Мустэгиллик: илк аддымлар, проблемлэр ЭСАС МАНЕ8 С0ВУШУБ?! Телефон арамсыз чннкилдэДО. Хэтдэ каЬ Бакыды, каЬ да Москва. Кэнч днректоруы сэсиндэ кэркннлнк XyJy^yP- Узаг мусаЬнблэ мубаЬнсэ!» кнрншнр, хаЬнш-миннэт бнрдэн е’тираза, гэтнПэтлн тэлэбэ чеврилир: — Рэсмнлэшдирин, ha, рэемн JasuH, онда ншимн билэрэм. — Денэ-денэ тэкрарла)ыр вэ дэстэ1а Jepraa rojy6 иэфэсини дэрир. — Керурсунуз дэ нэ елэ-jиpлэp? — ^¿э узуну мэнэ тутур вэ телефон сеЬбэ-тини анламадыгымы баша душуб aJдынлaшдыpыp, — МэЬсулларымызда гиJмэт-ли, баЬалы метал ишлэди-лир. Эввэллэр пулуну ССРИ Нефт-Ю^а Назир-лиJи eдэJиpди ки, мэ’мула-тын гиJмэтини apтыpмaJaг. Ок^абр aJы баша чатыб, но-Jaбp аз гала Japы олуб, пул-дан хэбэр 1охдур. Инди дeJиp-лэр ки, пул oлмaJaчaг, рес-публикадан алын. Малы иттифага веририк, пулу рес-публикадан нечэ истэ1эк?1 Аз дejил, ики мш^он' манат пулдур. — Бас вэзи]]этдэи нечэ чыхачагсыныз? — Су алы биз вердик. — Мэркэзин xacиJJэти-нэ чохдан бэлэдик. Бизи белэ кундэ п^ачаглары ны эввэлдэн кезумузун алтына алмышдыг. Она керэ дэ вахтында тэдбир кер-мушук. МэЬсулларымызын jeни ^¿мэтлэрини Ьазыр-ламышыг. Москвадан теле-грам алан кими енфариш-чилэримизи хэбэрдар едэчэ-]ик. Ким иcт9Jиp кетур-сун, иcтэмэJэн езу билэр. Малымыз 1ердэ галан де-)ил... Минкэчевирдэки шушэ-маЬлыч заводунда шаЬи-ди олдугумуз бу эЬвалат инди аз гала Ьэр кун тэк- рарланыр. Ладыныздадыр-са. эввэллэр — динч вахтларда да хаммал алынма-сындан, Ьазыр мэЬсул кен-дэрилмэсиндэн килeJлэp ешидэрдик, мугавилэ еЬ-дэликлэринин Jepинэ Jeти-рилмэмэси мушавирэлэр-дэ,    ичласларда,    мэтбуат сэЬифэлэриндэ даими тэн-гид мевзусу олмушду. Му-эссисэлэрин, хусусэн, ит-тифаг табели муэссисэлэ-рин нYмaJэндэлэpи ajлapлa езкэ гапыларында галыр-дылар. О вахт бу у1гунсуз-луглар ишин пис тэшкилнн-дэн 1аранырды, инди с^а-си тэз]иг васитэсинэ чев-рилиб. Мэркэз бу кун ез ирадэсини ачыг-ашкар, Ьэм дэ зорла бизэ гэбул ет-дирмэк истэ]ир. Бизи исэ белэ    шeJл0pлэ    горхутмаг олмаз. Завод коллективи чэ-тинликлэри, энкэллэри ара-даи    галдырараг    там кучу илэ сабит ишлэ]ир, Ьэтта кэлирини дэ артырыр. Буну кестэричилэр    тэсдиг едир.    ИндиJ9Дэк    нэзэрдэ тутулан мэЬсул    бурахы- лышы. халг истеЬлакы маллары    истеЬсалы    вэ саты- шы, эЬали]э пуллу хидмэт планлары а1баа]    артыгла- масы илэ Jepинэ 1етирилиб. Умуми кэлир 9 а}да 1 мил]он 650 мин манатдан    артараг 6 милJoн манат    олмушдур.    Гэрибэднр.    чэтинлик чохалыр, тэз]иг кучлэнир, зэрбэлэр артыр, амма коллектив ирэли кедир. Собэби-ни jвгин ки, бу кунлэр чохлары, элэлхусус да вах-тындан тез    гopxyja Душэн муэссисэ рэЬбэрлэри бил-мэк истэ]ирлэр. Сэбэб чох садэдир:    мYCTэгиллиJи    го- ру1у^ сахламаг. меЬкэм-лэндирмэк агыл.камал, дезум, ^^¿эт. мэрдлик тэ-лэб едир. Завод 1965-чи илдэ исти-фадэ!э верилиб, там лaJи-Ьэ кучунэ 1970-чи илдэ чат дыры лыб.    0тэн ил л эр Ьэдэр кeтмэJиб. истеЬсал хе1ли кенишлэндирилиб, елми тэдгигат институтла-ры илэ сэмэрэли эмэкдашлыг, Jeни техника вэ тех-нолоки]аларын тэтбиги са-)эсиндэ мэЬсулларын caJы. чешиди артыб. ^фи]]эти 1уксэлиб. Муэссисэ    Ьазыр- да електротехника сэнач 1еси учун мухтэлиф нов ]уксэк модуллу шушэдэн. саплардан лентлэр, сар-гылар, кебэли шушэ-кэтан парчалар. мэишэтдэ ишлв-нэн торлар вэ умумиПат-лэ, зэрури изoлJacиJa ма-териаллары    бурахыр. Ьэ мин мэ’мулатдан aвиacиJa-да, дэмир Joлyндa,    машын вэ аваданлыгларда    кениш истифадэ едилир.    Бэ’зи мэЬсуллар,    мэсэлэн, елек- тpoизoлJacиJa лентлэри бу- Кылышы узрэ заводу ин-арчы Ьесаб етмэк олар. елка cэнaJecинин    Ьэмин лентлэрэ еЬт^ачынын 70’ фаизини Минкэчевир заводу eдэJнp.    Вахтында зэ рури, азтапылан вэ игтисади чэЬЭтдэн даЬа сэмэ- рели, чохларынын ehTHja-чы олан, мустэгилл^э такая .верен мэЬсуллар истеЬ-салына истигамэт кетурул-мэси езуну догрултмуш- ДУР- Заводун директору Низами Эскэров Jaxuibi flejnp ки. биз ез кучумузу Ьэлэ ла-зымынча ги]мэтлэндирми-рик. TaejHra тэз1иглэ чаваб вермак учун республи-камызын, елэ заводумузун Ьэр чур имканы вар. Баш-га рекионлардан беш-алты нев хаммал, бэ’зи ¿ардым-чы компонентлэр алырыг-са, 500 унвана пазыр мэЬсул    кендэририк. - |Бунунла да apxaJbimiaiiiMbipbir. Мэ-сэлэн, Уфадан шушэ курэ-чиклэр,    Ригадан    вазелин. Грозныдан парафин кэлир. Трансформатор JarH вэ дикэр компонентлэрин кен-дэрилмэсини назирли]имиз тэшкил етмэлидир. i Анчаг онлара умид олан чыраг-сыз галыр. Мезлэмирик кендэрсинлэр, хаммалын Ьамысыны ез машынлары-мыола    AamHjH6    кэтирм- рик. Заводда тегрибен бир иллик хаммал ehTHjaTbi Ja-ратмыш, Ьэр чур игтисади санкс^алара гаршы экс тэд-бирлэр    кермушук.    Хаммал кэтирди1имиз реслублика-лардан    Ьансы унвана нэ гэдэр мэЬсул кендэрилди-Jh дэгир Ьесабланыб. Назирлэр Кабинетлэринэ хэ-бэрдарлыг мэктублары Ьа-зырлаиыб. Мэктубларын сурэтлэрини тэрэфдашлары-мыза кендэрэчэ)нк.(Арды 2-чя сэЬифэдэ) ;
RealCheck