Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 12, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ’*-■ « hojas» ой-w ил. и» т ОН ИКИНШ ЧАГЫРУШ À39PBAJ4AB РЕСНУВНЙКАСЫ АНИ СОВЕШИИ ИКИНЧИ СЕССИМСЫ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКАДА В03ИШТ ЬАГГЫНДА Азаринформ СИТА Фаснлэдэн сонра АзэрОД-чан Республикасынын Президента А. Н. Мутэллибовуи чыхышы парламентин ичла-сында башлыча Ьадиса олду. О. Москва да АзэрбаЗчан пре-зидектинин ва республика-нын баш назири п. 9. Ьэсэ-новун ОСРИ президента М. С. Горбачов ила, бир сыра назирлик вэ баш идарэ-ларин рэЬбэрлэри илэ кару-шунун Jeкyнлapы барасиндэ депутатлара ма’лумат верди. А. Н. Муталлибов хусусилэ геЗд етди кя, инди, республика мустагил Зол сечд^и бир заманда АзэрбаЗчан халгы-иы чидди сынаглар кезлэ-]ир. буна керэ да Ьэм Али Советдв, Ьэм да чвмиЛатда чурбвчур фикир аЗрылыгла-рына сон гoJyлмaлыдыp. Президент республикада ¿аран-Шш ичтимaи-cиJacи ва иг-тйсади вэзиЗЗат узариндэ да-Jaнды. О. Даглыг Гарабагда ва Ерманистанла ЬэмсэрЬэд раЗонларда сон Ьадиселэр. AзapбaJчaнын девлэт истиг-лалиЗЗэтинин бэрпасы Ьаг-гында акт гэбул едилмаси, Зарадылан Иттифаг структур-ларында АзэрбаЗчан Республикасынын' иштирак етмэси-нин формалары, парламентин фаалиЗЗэти ва сайр илэ ала-гэдар депутатларын суалла-рына этрафлы чаваб верди. Республика Али Совети инсан Ьугуглары даими ко-мисснЗасынын садри депутат Н. X. МеЬдн)ев ичласда чы-хыш едиб АБД1-а сэфэрин кунлары, Америка конгреси Келсинки комисси}асынын ичласында иштирак етмэси ва бурада Даглыг Гарабаг масалэсинин музакирэси Ьаг-гында ма’лумат верди. Республиканын девлэт ис-тиглaлиJJaтини бэрпа етмэк Ьаггында акт гэбул етмиш Азэрба]чан этрафында 3*-ранмыш шэраитлэ элагэдар олараг, Ьабела бир сыра депутатларын таклифи назэ-рэ алынмагла сесси|а Азэр- МОСКВА: 6aj4aH Республикасы Али Советинин бэЗанатыны гэбул етди. BaJanaTHH мэтнини депутат Р. Ь. Arajee охуду. Депутатлар Ьэмчинин суве рен республикаларын пар-ламентлэринэ мурачиэт гэ-бул етди. Мурачиэтин najH-Ьэсини 3. 9. Сэмэдзадэ оху- ду. Фото Ч. ИбадоаумДУР* Ичласын ахьтында Азэо- К0РЭ’ ТуркиЗа Республикасы A3ap6aj4aH Республикасы гг ¡вяягияг ss ">    —    - Ьэсэнов билдирди ки, Тур- мышдыр. Бу хабар парламент- CHjacw ишини давам етдирэ-киЗэдэн алынмыш ма’лумата да алтышларла гаршыданды. чак. (Азаринформ). ИШТИРАКЧЫ, ЗОХСА CEJРЧИ? ПАРЛАМЕНТ    МУХВИРЛЭРШИЗХЭБЭР ВЕРИРЛЭР СессиЗада Jena фасилэ е’лан олунуб. Кэркин шэ-раитдэ ишлэмэк агыр вэ Зоручудур. Кэркинлик де-’-э^атларын мэЬсулдар иш-ламасинэ да мане олур, ва-чнб ганунларын ^ вэ гарар-I ларын гэбул < г олунмасыны ленкндир. Сессионный ишини арды-чыл йзлэЗан • журналист-лар ' Ьаглы олараг тез-тез бела суал верирлар: парла-ментимиз езунун асас функ-сиЗасьишн — ганун Зарады-чмлыгь\ кими Mac’ynHjJa^H вбзифанин еЬдасиндэн кала билирми? * На гэдар ирад тутулса да е’тираф етмали-Jhk ки, кэлачак талеЗимизлэ баглы сон дарэча MyhyM ганун вэ гэрарлар гэбул едилмаси кими тарихи вэзи-фэ Mah3 индики парламентин бехтинэ душуб. Милли бирлик вэ барышыг мае* ули]]ати мевгелэри Jaxbm-лашдырмага кемэк едир. Сон ичласларда мушаЬида етднЗдоиз кими, бу мас’ули;!-JeTim дарк едилмаси hap ше/Дан вачибдир. Али Со-ветин ceccHjacbiHbiH сон ич-ласларында, HahaJaT, Тор-паг мачэллэси гэбул олун-ду. Саатларла курсуда ajar уста да)аныб депутатларын суалларына чаваб верен Али Советик кэнд тасерру-фаты даими комисс^асы-нын садри А. РэИимзадании Зоргунлугу балка да чанын-дан чыхмаЗыб. Бу ганунун учунчу охунушдан сонра гэбул едилмаси бир тарэф-дан онун кифajaт гэдар тэк-миллашдирилмаси илэ алагэ* дар идиеэ, динар тэрэфдэн ганун Зарадычылыгында тэчрубэнин азлыгыны кес-тэрирди. Анлашылмаз, Je-ринэ AymMajaH сезлэр дэ-гиглэшдирилдикдэн сонра тэклиф вэ дузэлишлэрлэ б*ч>ликда ганун тэбул олун-ду. Инди Азарба]чанын MyAKHjJar ва верки Ьаггында да ез ганунлары вар. Бу-тун бунлар, шубЬэсиз, парламентин хидмэтлэридир вэ халг елчилэринин ганун Зарадычылыгында пешэкарЧ лыгын артдыгыны кестэрир. Шанбэ куну Али Сове-тин сэдринин муавини Т. Га-ра]ев ]енидэн ез JepHHH тут-ду. Керэсан бундан аввэл она е’тимад кестэрмэ]эн депутатлар Ьансы мулаЬизэ-ларэ керэ бирдэн-бирэ фи-кирларини дэЗишдилэр? Бу суоут едир ки, парламент гэрар гэбул едэндэ Ьеч да Ьамишэ ардычыллыг вэ гэ-THjJaT кестэрмир. 0KcapHj-Jothh тез-тез ез мевгеЗини дэ]ишмэси, тэлэсик гэрар чыхарылмасына, парламентин етэри мулаЬизалэр ахы-иына душмасина вэ бела-ликла. бу кун hap ше1дэн чох ehTHjan ду]дугумуз вахтын итирилмэсинэ кэ-тириб чыхарыр. Парламент узвлэри ehra-jaTna да олса Азэрба]чанын игтисади мугавилэни им-3anaJa4arHHflaH сеЬбэт едир-лар. hap Ьалда Президен-тин депутатлар гаршысын-да чыхышы Али Советин бундан аввэл чыхардыгы гарара ]енидэн бахмаг eh-ти)ачы ¿арандыгыны дема- ]э асас верир. Москвада М. Горбачовла, мудафиэ вэ дахили ишлэр назирлэри илэ апарылан данышыгла-рын кедиши бара да Президент AJaз Муталлиоовун верди]и ма’луматдан бела мэнтиги- нэтича чыхыр ки, Гарабагда ввзиJJвтин сон дэрачв кэркинлэшмесинин да, ермвни гулдурларын езбашыналыгына\, ордунун кез Зуммасынын да, республиканын дахилинда aзэpбaJ-лыларла руслар, aзcaJлы халглар арасында ихтилаф салмаг чэЬдлвринин да, Москвада азарба]чанлылара гаршы а]рысечкилик кампа-ниJacынын да сабаби бизим игтисади мугавилэни имза-ламагдан имтина eтмэJи-миздир. взу да Мэркэз тэкчв бизв гаршы Jox, эввэл-лэр мугавилэни имзаламаг иcтaмэJэн дикар республика-лар барасиндэ да 11эмин си]асэти ]еритмэкдэн чэкин-мир. Калин индики вэзиjJвт-дэ чыхарачагымыз гэрары си]аси чевиклик адланды-рыб ез-езумуздэн шубЬа-лэнмэЗэн. Ахы, Aзэpбaíчa-нын мустэгиллиЗэ чан ат-масыиы фанатик инадкар-лыг кими гэламэ вериб, ону е’тибарсь!з партнЗор гиЗаг фасиндэ керур ва башгала-рыны да буна инандырмаг учун Ьэлв да ]ахшы кара калан сынанмыш усуллара эЛ атырларса, онда УкраЗ-на вэ Ермэнистанын тактики кедишлэринэ тф маЬэл го]ма]аг? Миллэт вакилларииин сон деврдэки фэалиЗЗэтинэ гиЗ-мэт вермэЗи республика Али Совети сэдринин му-шавири, депутат Т. Багы-ровдан хаЪиш етдик: — Мэн сессиЗанын ачы-лышында да демииюм, Зенэ такрар едирэм ки;, би*зим парламент тачрубэмиз, эн’-энэмиз олмаЗыб. Эн’эна ол-ма]ан Зерда парламент мэ-даниЗЗатиндэн данышмаг артыгдыр. Инди парламец-тимиз кезумузун енундэчэ пухтэлэшир. ТалеЗуклу ма-сэлалэрин «музакирасиндэ депутатлар арасында Зек-диллик, Ьэмрэ’Злик инди даЬа тез Зараныр. Бизим 70 илдэки парламентами^ эсл парламент олмаЗыб. Сон онилликлэрда мэн он-ларын Ьамысынын узву ол-мушам. Артыг манда бела бир инам Зараныр ки. биздэ да эсл парламент эн’внеси, парламент маданиЗЗэти фор-малашыр. — Депутатлар яеча куя иди кя, республика Презн-дентнннн чыхышыны сэ-бнрензликлэ казлэЗнрднлар. Президент чыхыш етди. Никараичылыга сон гоЗул-думу? — Мена ела кэлир ки, никаранчылыг тамам арадаи галхмады. Президентами? муэЗЗэн мулаЬизэларэ кара бе’зи мэевлалври устуврту-лу деди. Амма Гарабаг ни-каранчылыгымыз Ьэлэ га-лыр. Мэн истэрдим ки, бу барадэ ачыг сеЬбэт кет-син. Онсуз да Президенти-мизин гати мовгеЗи Ьамы- Ja мэ’лумдур. Биз торпа-гымызын талеЗинин неча олачагыны билмэлиЗик, opa-да баш верэн Ьадисэлэр-дэн Ja Ьеч хэберимиз ол-мур. Ja да чох кеч хабар ту-туруг. Эн горхулусу одур ки, халгын хйб9ри олщдан i Гарабаг элдан,^кёд&рм. На гадэ^хЛ, Даглы: Гарабагда тэшкилат комита-си варды, ела бир саибал-лы яш кара билмесэ да, орада баш вереи Ъадясадар-дэи хабардар ола бнлнрдяк. Инди бундан да маЬрум ол-мушуг... — Тэшкилат комитэсинэ мунасибэт мухтэлифдир. Мэн езум да онун фэалиЗ-Зэтинин Зекунларындан разы деЗилом. Экэр комита, сезун Ьэгиги мэ’насында, йшлемиш оддаЗды, ез^ндэн сонра Ьеч ojptaca эталат узрэ ишлэЗан бир механизм гоЗмалы иди. Таэссуф ки, бела олмаЗыб... — Презндентня чыхы-шыядан бела яа’лум олду кя, депутатлар нгтнеадя мугавяла 4 барадэ масалэЗа бяр да гаЗытсалар Захшы олар... — Игтисади мугавиладэн гачмаг олмаз. Бу, маним шэхеи фикримдир. Амма неча мугавиладэн сеЬбэт кетдиЗини нэзэрэ алмаг ла-зымдыр. Элбаттэ, бизи га-не етмаЗэн сэнадлара имза ата билмэрик. Кэрэк гар-шылыглы суратда ^фаЗдалы олан эмакдашлыг негтэси тапыла. Биз уфуги алагэ-лари кенишлэндирмэЗэ да-ha чох устунлук вермэли-Jhk. Kehna империЗа тафак- куру Ьэлэ елмэЗиб, кэрэк буну да З&ДД&н чыхармаЗаг Рэ’Зини сорушдугумуз башга бир депутат Кешлэ машынгаЗырма заводунуи директору В. ЭЬмадов билдирди ки, игтисади мугави-Ла ,    ЗуХЬрылЬрда,    гнс- тарса;да.адшыларда, Зэ’ни суверен республикаларДЬ игтисади асылылыг кими баша душулдукча Ьамыны горхудачаг. Лени элагалэр Заратмадан кеЬнани дагыт-маг езу-езуну учурум гар-шысында го}магдыр. Биз перспективдан данышырыг, амма калан ил учун кон-крет игтисади консепсиЗа-мыз Зохдур. Ону да назарэ алаг ки, Иттифаг боЗун-дуругундан горхан так бнз деЗилик. Бу дуз Зукуну аритмэЗэ вахт лазымдыр. Парламент Зенэ да дилемма гаршысында галачаг. Бас сабап чэтинлик Заранее, мэс’улиЗЗэти боЗнуна ким кетурэчэк — парламент. Зохса президент? ьир шеЗ аЗдындыр ки, галибиЗЗэт севинчинэ ортаг олан тез тапылыр. Лыхылана да мае-лэЬат верен чох олур. Ке-рэсэн парламентимиз Ьан-сы ролда чыхыш етмаЗи даЬа устун тутачаг? Ьалалик Иэрэ ез ишиндэдир. «Эввал мэсчидин ичи, сонра челу» принсипи илэ ез гаЗгыларына башы гарышан суверен дев-латлэрин парадында Азар-баЗчанын иштиракчы, Зохса тамашачы олПчагыны сеЗ* лэмак чэтиндир. Р. САВАЛАН, Г. ПИРШЕВ, Г. Г9РИВОВ. ССРИ-имм ГЫЗЫЛ ЕНТЮАТЫ Нв ГЭДвРДИР! Таныимыш иггисадчы Григори JiwmtcKtt < Нсзавн газета,нын мухбвря ел» кечирди)» в» шайб» еу-HY —Маркезн твлевизи1а ил», « лай еднлмиш муса-ьибастла демищднре «Лохламадан ва догнглаюдирмэ- калмишам ки, 1992-чи ил JaH-вврын l-и учун кестаро билачаЗимиз гызыл еЬткЗаты 240 тона барабар олачаг. Ву тамамилэ дагиг рогамдир. Бу регэм Ьамян фонда республикаларын кандара билачак-лари, РуснЗанын кендардиЗи еЬтнЗатлардан Зараныр, hep-чанд Гаэахысган ва взбакистан гызыл квндарилмэсинн даЗандырмаг гарарына калдиклврини билдирмишлвр». САЗИШ ИМЗАЛАНМЫШДЫР Республикаларарнсы таЬлукасизлик хядматмннн раЬбэри В. Баиатии ва Тачикистан Республикасы Али Соьетяннн вакжлата ила Тачикистан Республикасы Девлэт ТэЬлукасмЗли3и Комитэсинин садри A. CtpoJkhh ду-иаи Москвада тарафларин hajara ahaMKjJara малик мэна-феларинин мудафиаси ва коллектив таЬлуакстлиЗин меЬ-кэмлендирилмася _ саЬасинда% флачак вмакдашлыгын вэ гаршылыглы фаалиЗЗатин асас истигамэтлэри Ьаггында сазиШ ямзаламышлар. Бу мэ’луматы Республикаларарнсы ТаЬлукасизлик хидматияин интима и элагалэр мэрнэзи вермкшдир. УКРА1НАНЫН ПУЛЛАРЫ К АН АД АД А ЧАП ОЛУНАЧАГ Калан илин маЗ аЗьюадак Канадада УкраЗна пул-лары — 1,5 милЗард гривна чап олукачагдыр. Но]абрын 9-да телевяэиЗа иле бу барадэ ма’лумат вернлмяшдир. Милли валЗутанын тадавулэ бурахылмасьшын дагиг муддати ва баглашманын даЗари Ьалалик к ест эр ил мир. -рг ТБИЛИСИ: русина гишатлери двзиширсе... Курчустанын баш назири Виссарион Гугушвилк но Забрын 9-да матбуат конфрансында РусяЗанын ез еЬти-]атлары учуй ги}мэглери даЗищдирмаси еЬтималындан нараЬат олдугуну билдармишдир. О демишдир: Бу чур биртарафля аддым дикар республикалараа зэнчирвари реаксиЗа догурар. Баш назир билднрмищдир ки, Кур-чустан Ьекумати, масалан, хеЗли Ьиссаси канардан кэ-тирялан електрик енержисина ганаэг учун геЗри-популЗар тадбирлар кермек няЗЗатиндадир. Ишин Ьамы учун бир саат тез башланмасы, наЬар фасилэларинин лагв едил-масн, телевизнЗа верилишлэринин TpaHcnjacHja едилмаси вахтынын* гысалдылмасы бела тадбирларданд«Р. -4- МИНЕРАЛНЫЗЕ ВОДЫ: ту.{54 ТЭЗЗАРеСИ ГАЧЫРЫЛМЫШ... Хабар верилднЗи кими, ноЗабрын 9-да МкнералныЗе Водыдан 1екатеринбурга учан ва ичэриоинде 171 сарни-шин олан ТУ-154 тэЗЗареси CHjacH магсэдла ела кечирил-миш ва ТуркиЗаЗ» гачырылмышдыр. Бу тадбирда Чечен миллатаядая олан сэккиз нафар иштирак етмишдир. Ои-лар асас талабиян -г Чечен41нгушетнЗада февгэл ада ва-зиЗЗэги лагв етмэк талабин» самаЗа галхдыгдан сонра и роли сурмушлэр. ...ВО КЕРИ ГÀJTАРЫЛМЫШДЫР МкнералныЗе Водыдан Лекатеринбурга учаркэн ела кечирилиб гачырылмыш ТУ-154 TaJJapacH ноЗабрын 10-да TYPKiiJ^Rft, Г^^^т^ылмыда^ыр. Мулки-авиасиЗанын маркази диспетчер хидматиндэ СИТД ^ухб^ринэ билдирмишлар ки, саат 23.15 дагигадэ Ьава камней Грозны аеропортунда Jepà ^йкишднр. Бутуй сэрнишиклар ва hej’ar узвлари азад олунмушлар. Онлар Лекатеринбурге Зврымчыг галмыш сафари Ростовдан кандарилмиш таЗЗарада давам етдирэчэклэр.. Ьава камнеинн гачыранлар истинтаг органлары гар-шысында чаваб верачэклар. Анкарадан Ьалалик Залныз Tajjapa баладчиси Коз-ловскаЗа гаЗытмамышдыр: о. хасталандизина керэ Ьазыр-да ТуркиЗэ Ьекимлеринин нэзарати алтындадыр. -Ф- JEPEBAH: Л. ТЕР-ПЕТРОаАНЫН АБШ СвФвРИ Ермэнистан Президента Левон Тер-ПетросЗан ноЗабрын 11-да Вашингтона кетмишдир. НоЗабрын 14-дэ Аг евда онун АБШ Президента Чорч Буш ила сеЬбэти олачаг Л. Tep-nerrpocJaH АБШ-а сенатда азлыг ташкил едон республикачыларын лидерлериндэн бири Роберт Доу-лун ла’вэти ила кедир ва Вашингтонда конгресин pah-барлари вэ АБШ дввлат департаментинин jywcaK рутболи эмакдашлары иле керушечак. -Ф- КИШИНЮВ: МОЛДОВАДА КРИМИНОКЕН ВЭЗИЛЭТ Бу ил Молдова Дахили Ишлэр НазирлиЗи ики мина jaxbiH вэзифе вэ тасарруфат чинаЗэтинин уступу ачмыш-дыр. Бунлар эсасен огурлуг, иерафчылыг, везифа мевге-Зиндан суи-истифада егмак, рушвэтхорлуг кими чинаЗэт-лардир. Молдова дахили ишлэр назири Ион Косташын фикринча, arpap-caHaJe комплексинда сабитлнЗи позан просеслар хусускла чохдур. hep ил вэзифа вэ тасарруфат чинаЗатлбриния 40 фанэдан чоху бу комплексдв баш ве-рир. НИЧАТ В8 ГЕ1Р9Т ЮЛУ Сон аЗлар Бакыда, динар шаЬэр ва раЗонларда, ела* ча да республикамыздан конарда JamaJaH гарабаг-лылар,    сэрЬад    раЗонла- рындан    оланлар    бутун хал- гымыз . кими бе]ук нара-Ьатлыг    Ьисси    кечирир, мэ’нави    33HjJaT    лэкирлэр. Догулдуглары торпаглар од ичиида олан миилэрлэ адам гулдурларын бирдэфалик говулмасы, торпагын тэйаг вузкарлардан тэмизланмаси учун конкрет кемэклик кес-тармек истаЗирлар. Бу геЗ-рет даминда имканлылар, ча-ванлар хусусилэ ирэли чых-маг истаЗирлар. Дар кунда бирлашмэк, бутун гуввала-рн сафэрбэрлиЗэ алмаг га-лабэнин башлыча    pah ни- днр    бу саЬеда    тарихи аи аяаларнмиз вардыр. Аоарба^чаяын Гарабаг Idнчат    ЧамиЗЗэта    мэЬз бу магседле Зарадылмышдыр1 Мухталиф пеша саЬиблэ-ринин    топлашдыгы тэ’сис конфраясынын девизи бела иди: Батан намина мубари-зада бирлик, ваЬидлик. бе-яунмэзлик. Бу мэ’нада чэ-миЗЗет ма’нави керпу ролу ну оЗиамагы ез узарина ке- Сои    заманлар    беЗук на- раЬатлыг догуран дикар прбблемлар да вардыр: гар-птЫдурмялар, груплашмалар. адавэт, кин-кудурэт Ьисси чидди фачиэлэрлэ, инсан тэлэфаты    илэ натичэлэнир. Конфрансда бу Ьагда прин-сипал сеЬбэт кетди, агсаг-галларын    ишэ гарышма- сы илэ баглы таклифлэр олду:    ЬиЗлэкэр, гуввэтли душмана таршы мубаризэда бу, хусусилэ тэЬлукалидир. Адамлар    арасында сами- миЗЗэт. меЬрибанчылыг бар-па олунмалыдыр. Ватэни, инсаны горумаг — чэмиЗ-Затин низамнамаси ва мэ-рамнамэсинде бу фикир маркази . Зер тутур. Динар тэрафдэн, чэмиЗ-Зат кэлачэкдэ АзэрбаЗчан Республикасында демокра-таЗанын инкишафы вэ дэрин-лэшмаси,    милли адэт-эн’- энэлэрин бэрпасы, мэданиЗ-Затин Зуксэлдилмэси, еко-ложи фачиэлар, тэЬлукэли хэстэликлэр догуран сэбэб-ларин ашкара чыхарылыб арадаи галдырылмасы, башга республикаларда, харич-да З^шаЗан ЬэмЗерлилэрин торпага баглылыгы ва дн-кэр масалэлэрлэ да маш-гул олачагдыр. БДУ-нун журналистика-нын нэзэриЗЗэси вэ тачру-бэси кафедрасынын муди-ри, профессор, шайр Фамил МеЬди чэмиЗЗэтин садри се-чилцишдир, туркиюдэн 1 МИЛМРД ЛИРвЛИК ЭРЗАГ НАХЧЫВАН (мухбирн-миздан). 0тэн шанбэ ТуркиЗэ — Сэдэрэк Золу илэ Нахчыван Мухтар Респуб-ликасына бир автомобил нарваны кендэрилмишдир. БлокадаЗа алынмыш мух-тар республикаЗа 1 милЗард турк лирэси маблэгиндэ 26 тон эрзаг, — гэнд, äyJy, суд тозу, нохуд, ун, консерв вэ башга мэЬсуллар кэтирил-мишдир. ТуркиЗэнин «Гызыл AJ» ташкилаты мудиринин муавиня Ендер Тамер демишдир ки, ТуркиЗа бундан сонра да Нахчывана те-мэннасыз Зардым кестарэ-чакдир. кемек давам едир Абшерон РаЗон ИстеЬлак MaMHjJaTHHHH коллективи да республикада езунумуда-фиэ гуввэлэринин Зарадыл-масыны беЗук рэгбатла гар-шыламыш. Ьэмин фонда 71 мин манат пул кечурмуш-дур. РаЗон истеЬлак чэмиЗЗэ-тинин садри Камил ТагыЗев Азэринформун мухбири илэ сеЬбэтиндэ демишдир: — Бутун хеЗирхаЬлыг тэд-бирлэриидэ Захындан иштирак еднрик. Нэчиб бир ишэ сэрЬэдлэримизи, амин-аман-лыгымызы горуЗачаг республика езунумудафиэ гуввэлэринин фондуна хеЗли вэсаит кечнрмишик. Бу кемэЗи вахташыры давам етдирача-Зик. Ьэмкарлар !    .    сосиал    программ АЬИШ-нн раЗасат hej’ai« ттнеадв31аткш базар вгуна- УзэрбаЗчан Республика. енОэтлэрннэ кечмэси шараяг индэ А: . ____ сы эЬалнскнян соснал мудафиася коясепсиJ асыны гебул етмишдир. Азэринформун мухбири АаэрбаЗчаи Ьэмкарлар Иттифаг лары Шурасы сэдринин муавяин А. И. ГУ-ЛШЕВ ила бу коясепсвЗляын асас муддамлары Ъаггывда сеЬбэт едир. — Уолдаш Гулизе*, база, ра «сечид бир таЗда олараг эЬали арасында тэбагалапшэ Зарадыр. Сада дилдэ |десак, касыблар даЬа да «касыбла-шыр, варлылар «нса д&Ьа да варлаяыр. Бу да -сослал кер-княяиЗнн артмасы яла нэтн-чалэяэ бнлар. Бунуяла ела. гэдар аэтэ’мняатлы вата«, дашларыи мудафиаси caha-сяяда Ьэмкарлар нттифагла. рыныи роду надан ябарет-дир? — Ьаглысыныз. Ьазырда дола«ача.г хэрчлари ehaunr-ния келиряэркна нио%те<н даЬа -сур’этДе аргыр. Буодая башга. манатъш алычылыг габил«ззвткннн агалмасы ва онуя стимуллашдырычы ро* лунуя хеЗли зэифлэмэси ри-файты-н ЗукселмЕсиния асасы олан »чтимаи фа>далы омэ-Зин гиЗмэадэн душмасина ко-тириб чыхармышдыр. Иш-сизлик артмышдыр. АЬИШ бутун буилары нэзэрэ ала* par эсас сосиал-ягтасади вэ путута месалелар yqpe ва-Ьцд тэлэблэр ирэли cypMajK зэрури (heсаб етмишдир. Биз ил к яевбэда эм эк Ьегпынын. пеисиЗаларын, муавилэтлэ-рин,' тэгаудлария <минн.мум мз|блэгини MYOjJOH eTMejHH асасы кими реопубл«камьо-да доланачаг минимумунун тэодиг едилмэсиш чалышы-рыг. — Бес гнзштларин дур-мадан зртмасыиа (веча JtHa-шырсыныз? — АзэрбаЗчан Ьекуматина Тс'клиф еднрик ки, бутун не-чтад девру эрзинде hep ил эн му1Ьум кутлеви телэбат малларынын ва хидмэтлврия сиЗаЬысыны тесдиг етсин ве окларын девлэт перакандэ гиЗмэтлэри ве талифлари до-¡J ишдирилмэсин. Ьэм да пе> ракеядэ гизматлэрин йер Ьгясы ислаЬатыно Залныз баЬалашма мутабилацде га-багчадая там компеясДсиза адаяилмеси шарти иле |ол верила бил эр. Э манат банк* лэрына гоЗулан пул емаяэт-ларииё. Ьабелэ исгигравлара, сертификатларо вэ дикар mj-мэгли кагызларо да там ком-п-енса-cHja верилмалидир. — Леями бутун бу даЗн-штмпнпарм язламэк pox т* тммкяр. — КоноепсиJ а мьгзда мор-кэзи игтисади баш идаре-лгрдая асылы олмаЗан хид-мэт — ги>мзтлэри гбЗД® алан хидмат japarMar везифесини шаршыЗа гоЗурут. О, г»3(мат-ЛЕркн артмасы вэ эЬалини« мухталиф тебегелерииин Ье-Jar cBBHjJacHHH <^4hJJ ал сиди рэн дикор костэричилар Lharrbi/йда aha ли Ja мунтэзэм. вэ обЗектив мэ’лумат вер-мэлидир. ah алии ия келцрле-рннин иядекслэшдирилмэси-«ия тезликлэ тэтбиг олун-масына да чалышачагыг, — Анчаг Ъар Ьадда теч-руба кестэрир кя, компеяса-сн1а эЬаляннн азта’мниатлы таоагелэрм учун чох да е’тн. Оарлы ва кяфоЗатдоядкрячн Зардым деЗялдкр. — Профамымыза ссасеи пеисиЗачылаф, с-мак габилиЗ-З&ги олма]ан вэтендашлар, кэнчлэр. чохушаглы аннлар учуй мвгеедля та’мияатлар сиютеми ¿ародылмалы, овла- кемэк етмегцдэи атру мухталиф формалардая истафада олунмалыдыр. Бу форматер хусуси кузаштлн та л он лер* дан, эн зарури маллары. эр-заг меЬсулларыны, дава-дэр-маны алмаг учун муадияат-деи. пулсуз Земакдеи ве с. ибарет бла билар. — Бу cHjnhuja «шасмэлвр дахял едялмамяшлер. Ошш-фаш мугаддэраты чагдыр? — Биз эЬалиния машгул-. лутуна даяр девлат програ--мыныя Ьазырланмасыиы сур‘-етлапдкрмэк телсбини нрели •сурмушук. Ьемии програм Зеки иш Зсрлери Заредылма* сына, мешгуллугуи чевкк формаларыиын тэтбягинда муассиселарин игтисади ма-рогьтыи «ртырылмасыка, яшчилсрин Ьазырлаимасыяа, Зеяидэи Ьазырлаямасыиа вэ ояларъж ихтисасыяыя арты-рылмасьша, aha линия пеше-Звиумуна ва с. Зенелдвлечек-дир. Бунда» башга, беле he-саб еднрик ни. органлар му-еосиселерни тамамилэ ве ja Тисмэн лап олунмасы . Ьаг-гында гарарЛ£фы Залныз мвш-туллугу тв минеггме протра-мына уЗгун шэкклда гобфя етмалндирлэр. Ьем до муф-лне е’лан олуимутп мувади-* саяия ишчиларини мудафие етмэк мэгсади иле емлавъш сатышындая элда едилен десант или новбаде эмэк Ьаг-тыныи ве мухталиф муави-нетларнн едэии л меси иле ала. гэдар харчлэринЧмал«ЗЗел£ш-дкрилмесиие Зонелдилмэли-дир. 1 — Гаршыдакы оэлецдмр-to Ьазырда чох циш ва едкр. взлашдвразэ «на- фаЬат едк Тчдтятгуп сы кедишинде умумхалгеар-ваги олаи мевчуд девлег мулки/затя барасиндэ Аззгр-<5аJчая Республикасынын бутун ватоададиларынын но»с-титуси]а Ьугуглэры вэ г«иу* ни меяафелари нэзэрэ алын-мальгдыр. Биз амок коллектн-ииния узеларино, эмок вете-реяларына. пе»сиЗкчылара Ьемин мулкиЦ^ти алечагда устун Ьутуглар ва мувафиг куэештлар верил меси угрун-да мубариэа апарачагыг. Эм-лахьж сатышьпадан девлэтун элда едэчэЗи вэсаит ашкар-лыг шараитиида или новбэ--дэ эя муЬум сослал вэзифа-лэрин JepHHa (етирилмэсинэ ^ояелдилмелидир. Гэбул eroHjHMH3 санидин — еЬашниин сосиал муда-фиесине данр Ьэмкарлар ит-тифаглорьюын кениш прог-•рамыньш бутун муддаалары-«ы гъка бир соЬбатдэ abarro етмэк чэтиндир. Претрам бутов Ь&ОДа «Улфэт» геэе-тицда дерч ол|уяачагдыр. Ахыроа Залныз буяу геЗд ет-*мак истардим ки. As¿ri6e|J-чая Ьэмкарлар игтнфаглары республикам ын заЬматнешле-рикин, бутун аЬэлис-инан базар муиасибетлеринин сосиал о&рсынтыларыцдан е’ти- Спш меча те’м Шар* — Муеосисалерии девлег теуляииотнедан чыхаршиа- баршу мудафие о^имасы юна с комзОочаклэр. одумачат- учуй алиядед «ел« «сир* — СеЫбэте мара cap олуи. (Азаринформ). ;