Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 11, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ н номер im-w идЖуя7 лхэбврлэря 9МИН-АМАНЛЫГ ЪАМЫДАН АСЫЛЫДЫР (у фикир «РуСН)* — Аввр6в)канэ ЧвМН(|»ТЙНИ№ нуМ^вН-двлери иле республиканын давлат мушааири, АХЧ Али Меч-лисинин сэдри Ариф Нмы|«аин Ааер6в)’квн Халг ЧвбЬэси гареркеНыида кечмрилен керушундв сесленмишд»*р. Керуш иштиракчылары двммшлвр ки, республиквда еасе)лм калгла-рыи ее етник грулларыи Нугуглврыны горумаг саНасинда кв. рулаи твдбирлер, Азарба^чан ила Русина арасыида мунеси-батларин низама салынмасы, амвкДвшлыг Ьаггында мугааила-лар бегленмасы русдилли вЬалинмн муЬвчиретинин гаршысм- ны алмага чох камак адир.    -    , ЧамиЛатин садри Михаил Забелин Азарба^чвн рвЬбэрлм-шнин миллатлврврасы мунасибвтлар саЬасиндв мев^ини мусбат гжматландирврак республика«® сабитлик «э амин-аманлыг ¡арадылмасынв камак атмак учун чами)|атин фаал. ларынын карду|у ишлардан данышмышдмр. Даалат мушави-рм карушда галдырылан масвлвларин Ьеллине |врдым кес-ТС рИЛ846) и ни билдирмишдир. БАШДАНСОВДУ НАЗЫРЛАНМЫШ ЛА1ИЬ0 Милли Мвчлисин игтисвдийвт комисси]асынын садри То-фиг Эзизоа комисс^анын чох чакмо]ан ичласына |вкун ау-рараг демишдир: «Киров Ьаггында» республика гануну лв)и-Наси муаллифларинин Ьаракатларини комисс^в узвларина ан азы Ьарматсизлик ними ги}метландкрмак ©лер. Бу ла|и. На аслинда бала муЬум самадин Руви|а вариентынын олса-олса ан пис тарчумасидир». Ганун ла|иНасини башдаисоаду Назырла)ан Милли Банкын аа Эдли^а Назирли|инин нуме)эм-д в лари музакира замены умуми ифадаларла кифа)этлэнммш аа течрубанмн, муаафиг мутахассисларин олмамасыны бапана катирмишлар. Ичласда амали труп )ерадылмышдыр. О, «Киров Наггында» ганун л^иНасинин даНа диггатла Назырланмасм ила мэшгул олачагдыр. Р9С0ДХАНА Х9Б9РДАРЛЫГ ЕД9Ч0К Минкачааир Нидромвтвороложи ствнсфсынын. базасында расадхана фаали)|втв бвшл^ыб. О, Швмкир калу аа Зардаб Нидромвтвороложи станси)аларыны, Кур ча{ынын аа она та-кулвн ча]ларын ахарлврында )врлашан отуздан чох мушаНидэ мвнтвгасини бирлашдирир.    , Рвседхананын директору В. Маммадов дв)ир: — Су анбарларынын аа ч^ларын узаринда Нидромвтео-роложи мушаНидалвр апарачвг, алда етдм)ммиа натичэлэр бврадв идара аа мувссисвлере, тасврруфатлара ма лумат ааречЫик. Лаборатори1амыз су]ун аа атмосфврин чирклэн-масина Назарет вдвчакдир. Бвлаликла, мушаНидаларимиз су внбарларында аа ча]ларда твбии фвлаквтим гаршысыны вахтын-да алмага имкан аврвчвкдир* «Нв1АТ УЧУН ДОРУЛМУШУГ, ветэн учун 9лм9лижк» 20 )анвар шаНидлариндан бири олан Улей Ьун|адзадамин хатира качасинда исте'дадлы канч шаирин бу гемадлы мис-раСы да сесленмишдир. М. Э. Расулэада адына Бакы Давлэ Униварситатинда качирилан качании иштиракчылары Вата-нин азадлыгы немина чаныны гурбан вармиш бутуз шаНид-ларимизин хатиресини бир дагигалик сукутле )ад етмиш-лар. Унишарситатин рактору Фиридун Самандаров, Улвинин атасы 1усиф Бун]адзада, Азерба)чан Гарабвг Ничат Чэмицэ-тинин садри профессор Фамил МеЬди, шайр Зелимхан ^губ, шаНидин бмбиси, онун асарларини топлфн аа нашр «тдирвн Алмаз УлаиИа аз чыхышларында Улвинин мугаддас амалла» рындан ]ашыдларына арнак олан ¡внилмвз характер« нден, икинчи китабынын чапв НазырланМвсындан Ахмед* V. Буж«дэ*д*нин ш* рл*ри •• т*р»у*»л*Ри *са' сынд* Ь*,ырл«имыш *д*би компо.иси!» «*ст»рнпмишдир. МИНИМУМ ИСТЕЬЛАК БУДЧЭСИ ЬАГГЫНДА Бу ганун Азэрба]чан Рес-публикасы. вэтэндашларынын сосиал мудафиэ снстеминин осас тэркиб Ьиссэси олмагла. ил к нввбэдэ эЬалинин азтэ’-минатлы тэбэгэлэринии вэ эмэк гaбилиJJэти олмаЛан вэ* тэндашларын haJaT caeHjje-сииин мудафиэсннэ ¿енэлдил-мишдир. Ганун минимум истеплак будчосинин формалашмасы принсиплэрини, тэсдиг едил-мэ вэ ^нцдэн бахылма raj* даларыны тэобит едэрэк, эЬа-линин haJaT csBHjJacHHHH планлашдырылмасы вэ прог-нозлашдырылмасы просесин-дэ сосиал нормативлэр сис-теминин ишлэниб Ьазырлан-масы вэ ондан истифадэ едил-мэси учун тэ’минат верир. Маддэ 1. Минимум нс-теЬлак будчэсн анла]ышы Минимум истеИлак будчэ-си 48MHjjar тэрэфиндэн онун Ьазырки инкишаф двврундэ мумнун олан минимум сэ-BHjJa кими гэбул едилмиш Иэддан ашагы ojiMajaH caBHj-)эдэ инсанын эсас физиоло-жи вэ сосиал-мэдэни тэлэба-тыньш едэнилмэсини тэ’мин едэчэк истеЬлак малларынын вэ хидмэтлэрнн AdjapHHH экс етдирир. Минимум истеЬлак будчэ-синин AajepH азтэ’минатлы-гын (1охсуллугун) Ьэддини муэ^эн едир. Маддэ 2. Минимум ис-теНлак будчэсннин тэ^инаты Минимум истеЬлак будчэ-синдэн: азтэ’минатлы вэтэндашла-рын мудафиэсинэ ]енэлдилэн унванлы сосиал си]асэтин апарылмасьшда; истеИлак малларынын вэ хидмзтлэрин ги]мэтлэринин артмасы шэраитиндэ вэтэн-дашларын пул кэлирлэринин вэ эманэтлэринин индекс-лэшдирилмэси узрэ тэдбир-лэрин ишлэниб Иазырланма-сында вэ hajaia кечирилмэ-синдэ; эмэк Ьаггынын. пeнcиJaлa-рын, муавинэтлэрин, тэгауд-лэрин вэ дикэр сосиал едэ-нишлэрин. Иабелэ сосиал са-Ьэнин ичтимаи муэссисэлэ-риндэ довлэт тэрэфиндэн aha-линин сосиал хидмэтинэ сэрф олунан хэрчлэрин минимум мэблэгинин MyaJjaH едилмэ-синдэ; эНалинин азтэ’минатлы тэ-бэгэлэринэ сосиал ]ардым костэрилмэси узрэ республика вэ JerwiH програмларын ишлэниб пазырланмасында во hajaTa кечирилмэсиндэ; ШРБА1ЧАИ РЕСИУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ эНалинин hojaT caBHjJacHH-дэ баш верэчэк дэ1ишиклик-лэрин прогнозлашдырылма-сында; вэтэндашларын истеплакы-нын елми чэЬэтдэн эсаслан-дырылмыш норма вэ норма-тивлэр coBHjJocHHa мэр^элэ-лэрлэ ¿ахынлашдЫрылмасы-ны тэ’мин едэчэк халг т$-сэрруфаты структурунун фор-малашмасында истифадэ едй-лир. Маддэ 3. Минимум нс-теЬлак будчэсннин тэркнон вэ онун формалашма га|дасы Минимум истеКлак будчэ-си норматив методла истеЯ-лак сэбэтлэри системи эса-сында формалашыр. Минимум истеЬлак будчэсннин дэ]эри м^зафиг истеЯ-лак сэбэтлэринэ дахил олан малларын, хидмэтлэрнн вэ тичарэтин бутун невлэри нэ-зэрэ алыимагла орта rajMaT-лэр вэ тарифлэр эсасында мyэjjaнлэщдиpнлиp. Маддэ 4. Минимум не-теЬлак будчэсннин ишЛэнНб Ьазырланмасы Минимум истеЬлак будчэ-си бутевлукдэ республика эЯалиси вэ эЯалинии ajpw-aj-ры соснал-демографик груп-лары, зэрури Иалларда иеэ белкэлэр вэ мухтэлиф тэр-кибли аилэлэр узрэ орта he-сабла адамбашына ишлэниб Ьазырланыр. Минимум истеИлак будчэсннин ишлэниб Яазырланма-сы республика Ьвкумэти тэ-рэфиндзд Яэмкарлар итти- Маддэ в. Минимум не* теЬлак будчэсн Ьаггыяда мэ -луматын дэрч олунмасы Минимум истеЬлак будчэ-синин структуру вэ flojep« Ьаггында мэ’лумат онлар тэсдиг едилдикдэн сонра 10 кун-дэн кеч олма^раг республика мэтбуатында дэрч олу- %1 а д д э 7. ИстеЬлак сэбэ-ти анла]ышы Минимум истеИлак будче-синин истеЬлак сэбэтлэринэ инсанын конкрет функсионал еЬтиЗачларыны öflaJaH. елми чэЬэтдэн эсасландырыл-мыш, таразлашдырылмыш истеЬлак маллары вэ хидмэт-лэр топлусу дахил .едилир. Маддэ 8. ИстеЬлак сэ-бэтянии структуру вэ фор* малашмасы ИстеЬлак сэбэтлэри бир нэфэрин вэ 1ахуд аилэнин: эрзаг мэЬсулларына; KejHMa, алт палтарына. ajarraÖHja; дэрманлара,    санитар» ja, кик и Jena эп^аларына; мебелэ, габ-гачага, мэдэни вэ тэсэрр\*фат малларына; тутун мэ мулатына; мэнзил вэ коммунал хид-мэтлэрино; мэдэни-маариф хэрчлэри-нэ; мэишэт хвдмзтинэ; Ho^HjJaTa; paAHTdJa; муаличэ вэ истираЬэтэ; ушагларын мэктэбэгэдэр TopÖHje муэссисэлэриндэ ол-масыиа; фаглары. истеЬлайьиарый рИ^9^лэра“экилэ5 "хврч Ьугугларьшы мудафиэ чэ- м^']этлэри вэ дикэр ичтимаи тэшкилатларын тэклифлэри нэзэрэ алыимагла hajaia ке-чирилир. Маддэ 5. Минимум »с-теЬлак будчэсннин тэсдиг едилмэ вэ JeKHAdH бахылма-сы га]дасы Минимум истеЬлак будчэ-сини AaapÖajHaH Республика-сы Назирлэр Кабинетинин тэгдиматы эсасында A3ap6aj-чаи Республикасынын Али Совети тэсдиг едир. Минимум истеЬлак будчэсннин дэ]эринэ истеЬлак rnj- МЭТЛЭРИННН A9jHlUHflM;>CH но-зэрэ алыимагла A3ap6aj4dH Реепубликасы Назирлэр Кабинетинин тэгдиматы эсасында A3ap6aj4aH Республикасынын Али Совети Ьэр ил je-нндэн бахыр.* лэриннн эсас маддэлэри узрэ формалашыр. ИстеЬлак сэбэтлэринин структур тэркиби A3apoaj4aH Республикасынын сосиал-иг-тисади инкишафынын нэти-чэлэри вэ истеЬлак стандарт-ларынын AajHui^iMacH, Ьэм-карлар иттифагларынын вэ истеЬлакчыларын Ьугуглары-ны мудафиэ чэ\^этлэринин тэклифлэри нэ:»эрэ алынмаг-ла A3ap6aj4aH Республика-сынын Назирлэр Кабинети тэрэфиндэн уч иддэ бир дэ- ^эдон аз ол-MaJapar Jen ид эн [хылыб тэсдиг едилир. М а д д э 9. ИстеЬлак c*oa-тйнин формалашдырылмасыя-да нормаларын вэ норматив-лэрии MyajjaH еднлмэсн ИстеЬлак сэбэтинин форма-лагадырылмасы мувафиг тэш- килагтлар вэ елми идарэлэр тэрэфиндэн ишлэниб Ьазыр* ланан нормалар вэ нормативлэр эсасында Азэрба]чан Республикасынын Назирлэр Кабинети тэрэфиндэн hdjaia кечирилир. 18 jaшынaдeк ушаглар вэ )ени}етмэл8р учун эрзаг мэЬ-суллары топлусу мувафиг Jam учун тввси]э олунан ра-сионал нормалар эсасында формалашыр. Маддэ 10. Эмэк Ьвггы мэблэгннян муэИэн еднлмэсн Мулкииэт вэ тэсэрруфат-чылыг формаларындан асы-лы onMaJapar, муэссисэ, ида-рэ вэ тэшкилатлар о рада ча-лышан ишчилэрин эмэ!ини минимум истеЬлак будчэси эсасында ганунла муэИэн олунан минимум эмэк Ьаг-гынын мэблэгиндэн аз олма-Japar едэмэ]э борчл>*^рлар. Маддэ 11. ИенШЦала-рын, муавияэтлэрии. тэгауд-лэрня вэ дикэр сосиал едэмэ-лэрня минимум мэблэлпшн муэЛэн олунмасы Девлэт пенсн]аларынын минимум мэблэги а Вэтэндашларын neHCHja тэ’минаты Ьаг-гында» A33p6aj4aH Республи-касы Гануну илэ муэЛэн едилмиш нормаларла минимум эмэк Ьаггына фаиз ннс-бэти илэ MyaJJaH едилир. Девлэт муавинэтлэрин, тэ-гаудлэрин вэ дикэр сосиал едэмрлэрин мгаимум мэблэ-гинин минимум эмэк Ьаггы-нын сэвиЛэсйнэ асасланараг мyэJJэнлэшдиpилмэcинэ тэ’минат верир. Маддэ 12. Сосиал саЬэ-нин ичтимаи муэссисэлэриндэ эЬалиния сосиал хидмэтниэ. 1енэлдилэн хэрчлэрин норма-ларыныя муэЛэн еднлмэсн Гочалар вэ элиллэр евлэ- риндэ, ушаг евлэриядэ, ислаЬ вэ дикэр муэссисэлэрдэ вэтэндашларын сосиал хидмэти-нэ Jeнэлдилэн хэрчлэрин нор-малары минимум истеЬлак будчэси эсасында MyaJJaH едилир. Тэсдиг олуимуш минимум истеЬлак будчэсннин эрзаг узрэ истеЬлак сэбэтинин дэ-Jap Ьэдди хэстэханаларда, мэктэбэгэдэр ушаг TapoHja муэссисэлэриадэ, тэЬснл очаг-ларында вэ сосиал саЬэнин дикэр ичтимаи муэссисэлэриндэ вэтэндашларын ¿емэ-}ннэ чэкилэн хэрчлэрин HQP* маларынын MyajJdH одилмэ-си учун эсасдыр. Маддэ 13. Нвхчыввн Мухтар Республикасынын, A3dp6aj4aH Республикасынын шэЬэр вэ раДОларынын нума-]эндэли органларынын Ьугуг-лары Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунверичилик органы, республнканын шэЬэр вэ pajoitnapbiHbiH нума-Jэндэли органлары ез будчэ-лэри Ьесабына азтэ’минатлы аилэлэрин вэ вэтэндашларын aJpы-aJpы категор^аларына кестэрилэн сосиал JapAHMHH мэблэгини артырмаг, Jep.iH xycvcHjJ&T.iapH нэзэрэ алараг эмэк габилиПэтя oAMaJaH вэ-тэндашлар, элиллэр. пенси-Jaчылap, чоху’шаглы, натамам вэ кэнч аилэлэр учун элавэ кузэштлэр вэ 1арды4 форма-лары тэтбиг етмэк Бугугуна маликдирлэр. Маддэ 14. Муэссисэлэ. рин, ндарэлэрнн вэ тэшхн* латларыи эмэк коллективлэ-рннян Ьугуглары Муэссисэлэр. идарэлэр вэ тэшкилатлар ез вэсаитлори Ьесабына ишчилэринэ вэ он-ларын а илэ узвлэрииэ э>внк ветеранларына, дикэр азтэ -минатлы вэтэндашлара элавэ кузэштлэр вэ уст^'нлуклэр верилмэсини коллектив муга-вилэлэрдэ нэээрдо тутмаг Ьу-гугуна маликдирлэр. Маддэ 15. Республика вэ Jepля соснал програмлар фондларыныя }арадылмасы ЭЬа л инин азтэ'минатлы тэ-# бэгэлэринэ сосиал ]ардым кэстэрилмэси узрэ республи. ка вэ }ерли програмларын мали^лэшдирилмэси мэг* сэдилэ мувафиг девлэт ичра органлары ]анында республику вэ Jepли соснал програмлар фондлары Japaдылыp. Республика вэ ]ерли сосиал програмлар фс«дларынын ]арадылмасы, онларын вэса-итинин формалашмасы вэ бу вэсаитдэн минимум истеЬлак будчэсннин тэтбиг еднлмэсн нэзэрэ алыимагла истифадэ олунма ^далары мувафиг олараг Азэрба]чан Республикасынын Назирлэр Кабинета вэ 1ерли haкимиjJэт органлары тэрэфиндэн му^энлэшди-рилир. Маддэ 16. Азврбв]чан Реепубликасы Назирлэр Ка-бинетмння сэлаЬнНэтанэ вид олан мэсэлэлэр AзэpбaJчaн Республикасынын Назирлэр Кабинета минимум истеЬлак будчэсннин формалашмасы вэ ондан истифадэ едилмэси сапэсиндэ бу ганунла тэнзимлэнмэJэн мэсэлэлэр узрэ ез сэлаЬиПэ-ти даирэсиндэ гэрарлар гэбул етмэк Ьугугуна малик-дир. Азэрба]чая Республика сынын презаденти Эбулфэз EJI4HB9J. Бакы шэЬэри, 14 csKTjaÖp 1992-чи ил. «МИНИМУМ ИСТЕЬЛАК БУДЧЭСИ ЬАГГЫНДА» АЗЭРБАШАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНУНУН ГУВВ91Э МИНМ9СИ БАР9Д9 A3©PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ МЭЧЛИСИНИН ГЭРАРЫ A3ap6aj4aH Республикасынын Милли Мэч-лиси гэрара алыр: 1. «Минимум истеЬлак будчэси Ьаггын-да» A3a))6aj4aH Республикасынын Гануну дэрч едилдп)и кундэн ryeeaja минсин. 2. Азэрба]чан Республикасынын Назир, лор Кабинети: ч Минимум истеЬлак будчэси Ьаггында» Азо1юа1чан Реепубликасы Ганунунда Назирлэр Кабипетинин c^iahHjjaTHHa аид едилмиш мэсэлэлэр узро бир aj муддэтин-дэ тэдбирлор ишлэ]иб Ьазырласын; «AaopoajMaH Республикасында вэтэндаш ларын пул кэлирлэринин вэ эманэтлэринин индекслэшдирилмэси Ьаггында® A3ap6aj4aH Реепубликасы Ганунунун 1992-чи ил ок-т^абрын 1-дэн гуввэ}э mhhahJhhh нэзэрэ алараг минимум истеЬлак будчэсннин Aoje-рини бу идин cei!Tja6p aJынын орта rHj* мэтлори илэ hecaблaJыб 1992-чи ил но-JaÖpHH 10-дэк Милли Мэчлисэ тэгдим ет-син. Азэрба)чаи Реепубликасы Аля Советники сэдрн    И. Г9МБЭРОВ. Бакы шэЬэри, 14 oKTja6p 1992-чи ил. МвСУЛИНЭТИ БУРОКРАТИК 9НКЭЛЛЭР ЬАГГЫНДА Б»лю де Кем |ерде Гевеледе олдугу кими па|ыз вутуи чаЬ-челалы иле ду|улмур. Мвшелер, бадлар гызылы рени «лыб, |арпаг |агышы терпагыи узеринэ ]умшвг дешок салыр. Бол бардвн взад олмуш оудвг-лвр 1ункуллошиб дмколир, арв-сыра булудлар ара сын дан бо| ланан кумвшин henNM шуалары алтын да гызыныр. Нава шылтагдыр, Налдан-Нала душур, тез-тез тутулуб ачылыр. Йечелер Нава бэрк cojyjyp, думан чисок бат-багчаныг да? ¡амачларыны, |ол-DN3M буру|ур. Кунешли мунлэр бире мин гат ги|-метлн олур. МеНсулун |ы?ылыб |ы?ышдырылмасы, окнн-сапнИг гыша Назырлыг ва'десидир. Вахтын дарлыгыны нвюрэ •лыб, вгрокомбвнм С9ПИН апарылачег саЬалврда и«о«-навбалн иш тэшкил атмишдцр. Бмрмнчи шум гуртара»б. Инди на'рэсм дагы-дашы тмтрвдан тракторларын фаралары ке-чэннн гаранлыгыны )арараг торНагын алтыны усгуно ма-вмрнр, мала чэкир. Габаланмн тахыл эамиси ра-|онун аран Кнссэовнда, Гаш дадилэн алчаг, '¡асты даглар-дадыр. Дем)9 торпаглардыр, анчаг суварылан саЬвлардвн Ьвч да аз мвЬсул вармнр. Бу торпагларда ра)онун бутун таеврруфатларынын па)ы вар, иш устуна кими беш_он километр )ол г от втмали олур, кими да и|ирмиии)ирми баш. Со)уг, сычаг па|ыз кунлариндэ маханиэаторлар динчлик бил-мирлар. К. Маркс адына кол-хоздан Чумшуд Билалозун, Аббас Аббасову н( 9ли Ба}ра-моа адына колхоздан АгаЬусе{н Ьуса|моаун, Исма^ыл бв) Гут-гашынлы адына колхоздан 8лиЬа]дар Гарибоаун, Рустам МаЬди]авии, Чинки* Гадироаун аа бир чох башгалЬрыныи ну. мунаси канчлар» врнакдир! 8ма]а, торрв^а маНаббвт нуму. неси,.. На гадар ки, арвмызда бела намуслу, гв}рвтли амвк-чилвр |аша|ыр, текналвримиз-дан чврак узуямв|вчвк. Сур’ати аа кв]фи})ати на-зарда тутан сапин чадвалина саэсуз амал едилир. 18 мин Нектара гадар саНада па]ыэ* лыг биткилар акилмалидир. Бу, качан илкиндтр* 1831 Нак. тар чохдур аа дамали, даНа са'Ь>а ишламак лазым калир. ‘ Агрокомбннатын баш ди. ректору Кн)аэ КанчилАов «сир-ринм» ачыб: — Арэумуз вар ки, тахыл истаЬсалыны артырыб адамбашына бир тона четдыраг — да-ди. — Дуздур, чох чатии аази-фадир. Анчаг мумкундур. Ка. чаи ил да артым олуб. Чари ил амбарлара чами 38,5 мин тон, плаилашдырылдыгындан 2713 тон чох тахыл таку луб, калан ил бу артым тагрибан 7500 той олачаг. Адамларда тахылчылыга мунаси бет да)»», шиб. Мумесибетии дв)ишмаси Нам шубЬаоиз игтмсади стимул-лашдырма иле влагадардыр. Колхозчулара амак Ьаггы Ьа-с абы на 12665 тон, атан ил-киндаи 2165 той чох тахыл пв)ланыб, гуллугчулара сатып-маг учуй 1484 тон а)рылыб. Ра)Онун 7 алактрик, 2 су дэ^р-маны кача-кундуз дан у)у- АТР-    . . Тахыл Нам да Не^андарлыг маЬсуллары истеНсалыны сти-муллашдырыр. ИчтиАлаи мал-гаранын гуааали )вма аНти]а-чы тахыл Насабына тамамила аданилиб. Бу магсадла 12,4 мин тондан чох тахыл тадарук едилиб, онун 4 мин теку тэ-сарруфатларарасы гарышыг )вм эааодунда топланыб. 750 Нектар даилик гаргыдалы са-Ьасинии маНсулу ^ыгылыб. 900 тон маНсул артыг хырмача дашыныб, иш дааам едир. ТахылчыЛыга диггэт о би. ри саЬалари )аддан чыхарма-1ыб. Барама, бугда, ме]ва саНа-синда даалат сифлришлари артыгламасы ила ]ерина )атири-либ. Планлашдырылан 3600 тон узум дарилиб. Элбатта, ба'зи кам-касир да аар а» гуааалар чатышмаэлыглары арадаи галдырмага сафарбар едилиб. Адатан журиалистлар )азы-)а ]акнэсеглик катираи рагам. лер да и гачырлар. Лакин сон илларда игтисади|)атмн та-наззулу фонунда ан кичик угур    бала    бир умид, фараН догурур. Гебала амакчилари-нин ишинда дирчелишин чам-лашмиш ифадаси олан бу кастаричнлар Нар Налда урак. ачандыр. Бир да она кара ки, ил )арым аввал газатимизда дэрч адилмиш «1ани шараит, каНна аардишлэр» сарлазНали )аэымызда карили^и тангиД олунан ра{онуи канд тасар-руфатында бир чаиланма Нисс едилир. О вахт агрокомбина-тын    раНбарли1и де)ишдирил- ди.    Чатим    саНада башчылыг канч мутахассис Кн)аз Жвн-чимова тапшырылды. О, д^з-кун    олараг    мша интизамы маНкамлатмакдан, мутахассисларин, агрокомбинат наздин-дэ шуранын ролуну артыр-магдан башлады» Шура ичласлары Нар а) ка-чмрилир. Тасарруфат фаали)-)втинин ан муНум чари аа перспектив масала'лари бу-рада музакира олуйур. Сон уч ичласда бахылмыш маса. лаларин, каруямуш тадбир-лермн гыса ичмалы да дик л а-римизм тасдиг адир. 12 аагуст. Низами адына колхозун узум плантаси)#-ларында бачармада, зи)анаари-чилэрэ гаршы ким)8*м муба-ризэда нагсанларына кара садр 9. Эласкарова аа баш агроном Р. МаНди^еве шиддэт-ли таНмат *ерилмишдир. -Уч бригадирин aaaHKpafla галыб-галмамасы масалэси колхозун умуми jbir»iH4afkiHfla бахылмаг учун тазеи)# адилмишдир. Шуранын Намин нчласында Эзиэба)ов    адына колхозун садри Ш. Шукуров, канд ким-ja бирли)инин мудирк А. ШаН-•арди)ав    аа башгаларынын узумчулукда ¡арытмаз мшлери ге{д олунмагла барэлариндэ мухтэлиф    инзибати танбеН тэдбирлэри. карулмушдур. Икинчи масала Не)аандарлыг-да аазиЦатин чидди таЬлили ила алагадар олмушдур. Бу саНада нагсанлара joa вар-дикларина кара «Азарбв)чвн», Сабир адына «а ШаНриуар адына колхозларын садрлэри чидди танбеН адилмишлар. СаНа учун    мас'ул олан баш мутвхассисЛгр вазифаларин. дан катурулмушлар. Ь^аан-дарлыгда    далвазлыг мши, 6aj- тарлыг хидмати, учот-Насаба-тын ташкилм, тахниканын го-рунуб саз сахлаимасы маса. лалари диггат марказиида олмушдур. 7 сентдабр. Шуранын навба. ти ичласы да каекки качмиш, тасврруфатлара раНбарликда сабатсызлыг аа арха)ынчылыг кветардикгари, хабардарлыг-лардан натича чыхармадыгла-ры учун И. Га)ыбов адына колхозун садри Н. Садыгоаун, Низами адына колхозун садри Э. Эласкероаум иазарларина чатдырылмыш, аазифадан аэад едилмалари колхозчу. ларын умуми )ыгынчагына Навала адилмишдир. Сабир адына ва «Азарба)чан» колхозла-рынын башчылары Наггында да бу чур сарт гарар чыхарыл-мышдыр. 6 окт)абр. Шура ичласы ду. {•¡•тишдирма бирл^инда )вм топланышыида вази))ати араш-дырыб, тапшырылмыш иша мас,ули{)8тсиэ мунасибат бас. ладикларина кара бирлм|ин раНбари аа мутахассислар, бригадирлар барада чаза-тан-баЬ тадбирларина ал атмыш. дыр. 1ахшыдыр ки, коллакиал оргаида талабкарлыг аНаал-pyhMjjacM Накм сурур. А|ры-ajpbi тасерруфатларда aaaHjja-тии арашдырылыб ишкузар музакираси нагсанларыи вах-тында арадаи галдырылмасы-на, интиэамын маНкамландм-рилмасика мусбат та'с»ф кас. тарир. JapM калмишкаи да|ак ки, сон ил/.ар умумиликда кату-рулдукда сената, канд тасар-руфаты истаЬсалынын азал. масынын башлыча сабабла-риндан бири, маНз интиза-мын, га)да-ганунун замфла-масидир. ТалабкарлНг, наза. рат олмамасы башыпозу г луга катмриб чыаармышдыр. На учуй ааваллар олдугу кими гаиунум кучу и да и там истифа_ да адмлмасин, саНлрнкарлыг, мас’улиратсизлик, езбашына-лыг чазаландырылмасын?! Тапшырылмыш иш учуй Нар кас даалат аа халг гаршысында Mec’yflMjjaT дашымасын? Бунунла бела, мшлэримиэин пис катмасинин сабаби такие бунлар дв)илдмр. Интиэамсыз-лыг, назаратсизлик бир чох Налпарда халг тасарруфатына раНбарликда структур нагис-ли)индбн, ганунларын олма-масындан ирали калир аа ja-хын кечмишин хошакэпмэз мирасыдыр, ^ухарыдвн ашагы бутун идараатма лиллаларин-дэ азуну кастэрир. Милли Мачлисдэ бу мэселэнин, ja'-ни Ьвкиминатдв, идарэатмадэ паралвлчили)ин, твкрарчылы-гын )олаерилмаз олдугу rajA адилмишдир. Бир чох струк. турлар бир-бирини taKpap адир, ajHH иши карур. Эслин-да иса Нар саНании, ишин аа конкрат саНиби, конкрет мае', уличат дашы]аны олмалыдьф. Дафаларлэ ¡аэылерымызда ичра Накимийэти Наггында всаснаманин г усу р л ары rajA адилмишдир. Республикада Канд Тасарруфаты ва Эрзаг Назирли)и, онун ра)Онларда бу cahaja пашэкар, ихтисаслы рэНбзрлик адан органы — аг-рокомбинатлар олдугу Налда ичра Накими))‘атинда муаафиг балмании ]арадылмасына на аН-ти)ач аарды? Ичра Некими). )втинда башчынын каид тасарруфаты узра муазини, ша'ба мудирк ва ики амакдаш агрокомбинат фуикси)ал^>ы ила машгул олур. Е)нм иш саНа-синда бир нов нкиНакимм). )атлилик амала калиб. Бу Нач да ишин семарелили)ина ка-мак атмир, Натта бе'зеи шахеи амбиск)алвр замининда аид-диУатлара сабаб олур. КоНно танышымыз олан каид тасарруфаты мутохасси-си кила)лан»»б дади: — Нача иллердир ишле)м-рам, Нач бала им] кормами, шам. Инди рэ)онумузда каид твеарруфаты ишларинин ка-дишина нээарат одан ики гвраркеН фаели^ат кастэрир. Бири ичра НакимиДОотмидэ. дикари агро комбинат да. Бил-мирик Нансына гулаг аевг? Мв'лум олду ки, биринчида ра|ондакы идара аа муасси-свларин раНбарлари чамлв-шиб. CaHajo, тнкинти, аатомо. ■ бил нагл»«йаты, cahMjje, тича-рат, маданиНат саНаларинда чалышан бу адамл ар тэсарру-фатлара таНким едилиблвр. ©з догма ишлариндан вахт тапамда колхозлара баш ча. кир аа онларын сариштасиз костаришлари тасарруфатчы-лары чашбаш салыр. Колхоз раНбарлари узарима усталик, «гонаглара» гул луг атмак за. зифеси душур. Элбатта, Ьемин идараларин амакчилара хид-мат саНасиида кома)и ом билар. Таасеуф ки, хидмет иши сои дарача бербад Налда-дыр. Нала о ну домирик ки, Намин адамлар аз иш ларин. дан а]ры душур, на гадар бан. зин-)аначаг ишладилир, иэафи харчлара )ОЛ зерилнр. Агрокомбинат наздиндаки гараркаН оперетка орган кими . карулаи иша *)вкун аурур, акии, маНсул )ыгымы кампаии)асын-да наэара чарпан нагсам аа чатышмазлыглары ашкара чы. харыр, тазликла арадаи галды-рылмасы учуй конкрат тад-бирНар карур, левым кал-дикда ихтисаслы )ардым кас-тарир. Эаааллар да идараатмада-ки ларалалчилик наразылыг тарадирди. Ады дв)ишса да ичра Накимийатларимин структуру качмиш pajoH парт»»}а комиталариним структуруиа иш усуллары иса Намин каНна иш усулларына чох банза)ир. Онда да раНбарлик аданлар чох иди, инди да чохдур Дарин беНран кечиран рес-публикада гуаваларин бала сапаланмаси ба)ук бадхарч ликдир. Канд . тасарруфатынын ка Maja ба]ук аНти)ачы вар. Ху сусила индики чатин заманда riajMsaMr биткиларии акини качирилди)и бир аахтда jene чаг-суртку матариаллары ила тачНизатда фасилалар, аНти|ат Ьиссалврмн чатышмамасы та сарруфатларда иш аНаикини даим позур. Блактрик аиар жиейнии квсилмаси najaaMAap-лыг фармаларында суд сагы мыиа бв)ук зи)аи аурур. Экии-бичин, маНсул ¡ыгымы даар. ларинда амакчилара иш устуи да тичарат, маишат хидма тинии ]ахшы аи'амалари бус бутун унудулмушдур. Хусусви тичарат хидмати дезулмаз да-рачада пислашиб. PajoH ис твНлак чами))втимим гуру ады аар. Базарда коопаратмалар, кичик' муассисалар, коммвр-enja магазалары, алаврчилар ма)даи cynajbip. Эллори узуи дур, сабиг иттифагын Нар japKH# чатыр. «Муассиса» адымы дашы)а-дашы)а Нач на истаНсал атмадиклари Налда аи зарури врзаг мвНсуллары — ганд, шакар тозу, ду)у, jar, сигарет кими мвНсуллерын сатыш инНисары онларын алиндадир «Ким даНа баЬа сатар» japw-шы а)бвчар шакил алыб. Ьаг та ичра Ьакими))атлари да ал верчилере    мурачиат отмак мачбуриЛатинда гадыблар. На тичеде алый тари такулуб sah метле газанылан пуллар ajpw ejptt «зирак» а дам лары и чм. бина долур. Дикар тарафдон, ра)онда вазифа устунда ди дишма-чакишма гуртарма|ыб, ичра Накими))#ти бииасы rap шысында    nHKataap дузалди лир. Каидлардан даста-даста адамлар ахышыб шика|ата калирлор. Сосиал    а да лат принсипи Нор аддымда позу лур, иаразылары полнело са китлашдирмак усу луна да о л атылыр* Бала шараит да инам атмгадыи    сарсылмасы тема мила табиидир. Бутун бунлара бахма)араг, канд амакчилари Нар чур маН руми))ата    дезуб ишле)ирлер Лакни чохларыны бир маса. ла душундурур:    амакчиларин дазуму чохму чакочак, сабир касасы долма)аяаг киП Эшраф НАЧЫ1СВ, «Хааг газоти*иии ГЭБЭЛЭ РА10ИУ. Мусаватын иде]адары jamajbip вэ гадиб кэдир .Муса ват Царти]асыныи бэрпа гурулта]ынын рэсми ачылышынып но4абрып 7 но — окт]абр ингилабынын ил денуму кунунэ душмэси та-рнхин тээады. )охса 72 ил-лик эгидэлэр дв1уп1унун га-нунау)гун нэтичэси, ¿о ни му-саватчыларын гэлэбэсидир-ми? Ьэр Ьалда тэсадуф дэ де}илдир. Бу гэлобэ 1911-чи илдэ парт^а кими формалаш-мага башла)ан. мэгсэди куч-лу. мустэгил, демгж|)ати« Азэрба]чан девлэти 1аратмаг олан, «Инсанлара hYPpиJJ9T. миллотлэрэ истиглал* шу-арыны мубариээ ба!рагына чевирэн. отэн онилликлэр эр-зиндэ башы олмазын болалар чокэн бир партийный гануни Ьаггыдыр. Экэр Мусават lla|lrгиJacы Ьеч бир иш кормэсэ)ди бела, о. учронкли бaJparы ¿аратмаг-ла бу миллэтэ эн бвjY■к хидмэт етмиш оларды». Бу евз-лэри гурулта1а тэбрик чыхы-шында Азэрба)чан Республикасынын президента Эбулфэз KлчибэJ деди. О. гуру-^ын кечирилмэси мэгсэдини JYK-сок ги)мэтлондирэрэк гeJд ет-ди ки. бу. 70 илдэн чох то-талитар режим шэраитиндэ jaшaмыш Азэрба)чан халгы-нын азадлыг газанмаг умидини пору1уб сахла* 1ан. Шэргин нэЬэнк си-}аси лндерлэриндэн бири Мэммэд Эмин Рэсулзадэнин и^аларыны дашы]ан, сон ики ]уз илдэ или дофо Азэр-ба1чаны мустэгилли)о говуш-дуран бнр napтиJaнын гурул-та]ыдыр. Мусаватын )ени наслинии эвозеиз та^ихи — мэ’нэви ирси, ндс]а га]нагы вар. Лакин о, эвээснз вэ ги]-мотли олдугу гэдэр дэ агыр-дыр, бу иде]аиы Ьэ1ата кечи рмэк Ьэддон артыг мэс'-У^и]]эт, бутун интеллектуал гумвэлорин бирли]ини тэлэб едир. Президент деди ки. Азэрба]чан халгы эсрин эв-вэлиндэ бир дэфэ мустэгил* дик газаныо, лакин ону тез-лкклэ да нтириб. Инди Му-сават Парти]аеы халгы даЬа сых бирлэшдирмэли, гуввэло- ри бир истигамэтэ ]внэлтмэ-ли, бв]ук гурбанлар баЬасы-на элдэ етди]имиз азадлыгы гору мал ыдыр.    Президент змйн олдугуну билдирди ки. мусаватын варислэри бу дэ-фа халгымызын там азадлы-га чыхмасы учун мубаризэни ардмчыл давам етдирэчэк- лор. Парти]анын бэрпа мэркэ-зинин содри Иса Гэмбэров мэрказин кврду]у ишлэрдон гысача данышараг парти]а-нын програмы барэдэ ез му-лаЬизолэрини се]лэди. О ге1Д етди ки. бу парти]а а]ры-а]-ры адамларын. гурутвларын ]ох. бутун халгмн парти)асы-дыр. Мусават езундэн аввэл-ки тарихи иреэ ла)иг олдугу-ну субута )етирэчок. Ьеч бир с»0асц тошкилатын нуфузу-на о)паг олма]ачаг, респуб-ликанын нотенсиал илГканла-рындан соморэли истифадэ етмэ]э. га:»андыгымыз мустэ-гилли]и м«Ькэмлоидирмо]э, Азэрба}чанын моЬз де мокра-тик Joллa инкишасЬ етмэсинэ чалышачагдыр. пса Гомбэ-ров Даглыг Гарабаг пробле-мино дэ тохунараг билдирди ки. бу мэсолэдэ парти^аиын м€вге)и дэ]ишмэздир: -МуЬа-рибэ тез. ¿а кеч бизим гэло-бэмизлэ нэтичэлэнмолидир. Иарт^анын ]ени ирогра-мы барэдэ бэрпа мэркээннин бнринчи катион Нэсиб Нэ-сиозадэнин мэ’рузэси динло-нидди. Натиг овволки нрог-рамлар барэдэ данышдыгдан сонра. ]ени ирограмын ма-hиJJэтини кениш шорЬ етди. Музакирэлэр башланды. Мусаватын сонунчу прог-рамынын гэбул едилмэсиндэн 56 ил кечнр. Бу муддэтдэ Азэрба]чаньш тарихиндэ чох бе1ук дэ]ишикликлэр баш вериб. Илк нввбэдэ влкемиз милли истиглал газаныб. Буну ила бела, 1936-чы ил прог-)жмынаа ирэли сурулэн вэ-зифэлэрии бв]ук эксэри]]эти индики нэслин вачиб вэзи- *элэри олараг галыр. МэЬз ^на кврэ дэ Мусават Парти-]асынын учунчу (бэрпа) гу- рулта]ы ]ени програмда Азэр-ба]чан дезлатннин формалаш-масыны вэ вэтэндашларын хидмэтинэ табе ол>т«масы«ы ]ахын мэгсэд кими нрэли сур-лу. Мусаюатчыларын фик-ринчэ, уч башлыча мэгсэд — Азэрба]чанын бутввлу]у. азад Гафгаз еви. турк вэ ислам дун]асына мунасибат мэсалэлэри даим диггэт мэр-кэзиндэ олмалыдыр. Мусават парти]асынын ]е-пи програмы элавэлэр вэ гejдлэpлэ гэбул едилди. Но]абрын 7-доки иш куну-нун сонунда пар-пОанын рэмз-лэри вэ адынын дэгиглэшди* рилмэси мэсэлэлоринэ бахыл-ды. Гэрара алынды ки. пар-ти)а Мусават Парти]асы ады-ны дашысын. Но]абрын 8-дэ гурулта) царти]анын низамнамэсини музакирэ вэ тэсдиг етди. Ики кун давам едэн муза кирз вэ чыхышларда бир чох мараглы мэсэлэлэрэ то-хуяулду, нума]эндэлэр вэ го-маглар мусаватын    икинчи емрунун даЬа угурлу олмасы учун дэ]эр.ти тэклифлэр, ре']* лэр се]лэдилэр. Узун муддэт-дэн бэри чохларыны ника-ран го]ан суаллара да чаваб-лар вериддн. Охучулар учун марагЯы олдугуну    нэзэрэ алыб онлардан бириии а]ры-ча ге]д едирик. Гурулта] ну* ма]эндэси эски Мусаватчылар Парти^асынын лндерлэриндэн бири. ЭЬмэд бо] Гарача]а мусаватын эмлакы вэ вари-даты барэдэ суал верДН. Ча-ваб бело олду: Моммэд Эмин Росуляадо Турки]э]о тэкчэ ез чаныны катуруб колмишди. мусаватын вары сизин бе1-ниниз вэ аглыныздыр. Гурулта]ын ахырында тэш-килат мэсэлэлэринэ1 бахыл-ды. Парти]анын сэдря. мэр* козы шура вэ мэркэзи нэза-рэт-тэфтиш комисси]асы се-чилди. Кизли сэсдермэ нэтичэсии-дэ Иса Гэмбэров Мусават Парти]асынын сэдри сечнлди. Азэрпнформ. «АЗЭРБ/иЧАН НАМЫМЫЗЫН ВвТвННДИР» Раслубликамыада jauiajaM мухтэлиф халг лары м бирли|м-ни екс отдирам бу факир I «Самур» лавки милли мвдаии)-jar маркави III конфракеы иума)вндаларинии Ааарба)чаи президента дбулфеэ Бячмба-| ja мактубуида ифада о лум-му ш дур. Онлар лавки халгы-ныи «манафа}инин мудафиа-чмлэрч» ролу и да чыхыш еден, | рослубликамывдв |они квр-кмилиК очегы, иии ики Г араба# japoTMara каЬд костерем гуе-J еелерии фитиокерлыглерыие I гаршы гетк о’тираеларыиы б»«л. [ дмрир, «Азар6е}чем Роспуб. ликесыидв jeuiejen милли ев- лыг, eacejflw халг ее втнмк груплерын Нугуг ее еввдлыг-лерыиым    гору имеем, дил ее мадеиийетинми иикишефы учуй давлет ]ердымы Неггызде» л рев»« дентин фврмемымы |ук-сак ги|матламдирир ва онун бутунлумле hejeTB кечмасини ерзуле)ырлер. Конфреисым му-ме)еиделерм емин адирлер ни, Аварбе|кеи туркяари ила лвакияер ересыидекы достлу. гш ' хапал кетмре бипачак Ьвч бир Ьарвката jo л еормо)окок-. лер. Аварба|че.т во лавки халг-лерыие де мурвкиотлер гебуя олуимуш дур. Бу свиодлерде дв^илир ки, леэки хллгы доступу ДуШМВНДВН СОКААВ)И ОВ- черыр вв душмои фв'лино лл-ДЛИЛ.Ч Aojan/IKP. Индики лгыр вв мурвкиоб шврвитдв »лиане мегседимиа ввгыи вв Ьи|-лвквр душмвни торпвгымыа дач гоауб ч«мхермег, догме республикемызын ереаи бутэ* nyjyHY тв'мии етмекдир. Ааор. 6*1411 халгы нын сваимки бм-вим да Сввинчимиа, кадврк нее квдвркмквдир. Aatp6ej-ченын кучу, ааомоти вв могяуб-вдмлмв*лм)м хвягяерыммаыи бмрлм)имд«дмр. ;