Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 10, 1992, Baku, Azerbaijan шя I"1(Wf  ..... -V • I. J» •    > * ,'27H0N/'a92 * пултгп затлт Ш Амр1фм прокурор лугу кочмиш проуидонт Alas Мутоялибоау корм ил ма{ыи 14 — U-Д» Я**' яу<яиим> прмидонт Наичмиуотини sopito •*• иошфмоЦ ооНд иовтормоадо муттоНмм «им* мне • уяиНото чтоб атмора гарара алмышдыр. 1у Шрвдт р#смм ма’яумэт Нугуг'МуНафмм opr# инида* AlMHNPOOM« 6у «ум дпия олмушдур. ^¡¡¡¿eísH ма'лумвта ми Д*теяи Ишлор Номфл^инин •рганмрм А. Мутаяяибо#ум ахтарылмасы •• Небе олунмасы Аэарба|ч«н ярокуроряугумум сэииси)асыны элмыш- 0скы тищ шт гЩршФтт кундэлик ичтимаи-сшаси газет I ГУМ Чачаимстаи Яасяувяиааеы мо|нврыи *-му «Ивтмг яммЦнтмн мудафиоси куму» кнми твнтонали го|д ■у надир! • .Шуша.лд «Г .    .    --- мм iiapiMMiiiMp «Wft Шушада, — «1>Ц1 ЯУР 2£2Г152ЕГСЯ£ цмяцртя мрмм Нанна*. Гамвав, Г»-Ьи ааамиааа Апааааа а». мршым) ттмавышпм «T#fVy I ■MttÉMBÉÉÍ Iémm )асымы»да »•« яа*|р|б «ммм дммрм бошы # ДЫ.*» «JWlMMFill Молим «вумууу iWVMWlfMl! «СммС Ьума Нормог «им Im адам м. uAK a tan ya «I, *м. a| «вара Шу. CAKHT УФШЭРДЭ •м Ааармнформум фотом\ А. Моммодовуи lyxapu Гара-бага o’mmm))ocn д^шларми соикмдм)« аагга душуб. Ммшм ардумухуи асивр ав эабмтла-риммм мспфаЬат саатлары бу шакилларда as вменим тапмб •Ф- Нарбм Нмееа. -Ф- До)уш тожимкэсм та мир олумур. -ф. Пул#м)отчу Расмм Га- AWNAMAM мелуммкАсинын аАвАМЙАЯЫ ЬАГГЫНДА ; АМГвАМАН мвлаяив Маай# a ^LIULiy РССПУБЛИКАСЫИЫМ . ГАИУНУ А»р0О)яан Республикасы пт Him Мамиси »W I. Ашагыдакы кунлар му McacmfUP. адаредэрдэ, три aoiatoafg* wJpMffl куну ошгм АаарбаНан Респуб-ба)рамлары Ьесаб «мм —. ЛвЯШ ЛЯ1 JMMMp    «■*» кус - ДрМа «WP* haape’jJOB П. him ганунуи габул UMMKI яда »лагадар Азэр-óajoa* Республикасынын Оман Гбкуялары Миолласи ■а иуяафиг ^ншякляклар ва адаптер едилсин. АчИЛмам Росяублияосм 9буяфи ШПИМ1 Ваны шаЬаря. 27 окт)абр 1902-ям ил. ” Дуа бир ил бундом ааааа Камни «ум Грсрнмд* Чвчанмст»« Раелуолмкасымым млн проамдвмти 47 |#шлы «анарал ЧваКар Дудя)ооим андичмв мараемми олмушдур. ДуАОГвв журналист-ларла муеаЬмбасмида двмишдир: «втан мл Чачаимспам учуй сон дарача мурвнквб олмушдур. Ланнн би» бу муддвт вр амнда ома бнр |ол «очммшмк «и, бу jony байка шарантда Нач ом иллар араимдо да мочобнлмаэднм*. Тмммстаи — вфгааыстаи coph»димин Памир сакасиида нми||«т (анидам каримияашмишдир. Душанбада таламмыш арэаг малсуллары, амдоо во аумдо оларотлэр, калчалар Тачннмстандан ЬомсврКад доалата тараф аларылмр. СарЬадчмлар баш афган аатандашымм тут му ui-иар. Оняардам бмрм гаммага чаЬд «астарорнам алдурулмуш-дур. СаКмЬ лА’лумвтлвра «ара, Душанбада фаалиЛвт «аста-ран Карбилашдмрмлммш групяашмалардан бири афган муча* Нидлармндаи аа хвягына гвршы да|уш амаянЛатлврыида мс. тифада одир. ДЫуш омвпнЦатлары Курган-Туба амлфтмимм дака иии рЧоиуиу - Кабвди|аи аа Шаартуа Р«К»н- лир ыны да oha то отммшдир. Ммняарла самим аа КЦатындаи ropxapar jypa-}у»#<ыидаи баш натуруб гачмышдыр. Онларын xaja« Ьиссасн Душвиба-^ калмишдмр. Имди вурада 55 мин мафардам чох гачгын аар. Вааар куму ахшам Маармтамм|амым ла|тихты Нуакшот шоЬормндо влчоэамри, Амим|имыг шм, Мивритиим|имы «о Тумм<м бмрдошдмран Эр^ Мотрмбм Иттмфигымым J0MHJ уму оаак Фимояормм жарком мшлор мазмрлорм шурмымым со«см|И€ы Сасси)адам ас ас магсад Магриб олмалврм раЬбарларинии |уисак свану аде ао|абрым 10 — 11 да качнрилачак 5-чч ка. рушумум яундаяи]иии Ьаамрламагдан ибаратдир.    ч Руси)« Фадараск|асымык праакдактк Мрк« Млтсмн думой SolYK вритамн|а]а мим кумяуи раемк коруши колммшдмр, BajvK БритамЦаным аа Руси)аив»н даалот бадеаглары ила бааадиямиш Лондонум Нитроу ааропортуида Б. H. Johtchhh аа о кун араадыиы «ралнчанын хувуси иума]андаси Края май#, ¡атиним лорду Винонт Лонг, Bojy« Брнтан^амын мудафиа ма-аири Малколм Рифнинд, башга росми шахе лер гаршмломмш* пар. Бо)ук 6ритани)аным Русм)адакы сафири Bpajan Фояя аа русм|аиыи Бо)у«• Британи)*данw сафири Борис Панкин гаршм. ла)амлар арасыида идмлар. Мтор Амамтпи|ииии ааряи|и каваро пара, Перми, тоЦараяари «НиэбуияаН» ташимлапмыи Чаиуяи Лиааидаиы цв|у«чу||врииии мавгаяарииа раивт tap- Дщ «идмрммшдмр. Натичада ташиклатым дард да^ушчусу Нал«* олмуш аа алты мафар (аралаимышдыр. Чвнуби Лиаандакы Ajh ал-Тина камди («хынлыгында |арлашан душар«а|а Нааа басгынында Ис_ рамл Нарби haaa гуаааларинин дард tajjapacn иштмрак вт-мишдир. • в» РИТА—С0ТА-яым иатерялддары [Азарннформуя в» РИТА-»сясыядя Шшырядякышдыр Матбуат коифрансы (. ЕЛЧНН1: «TYNIM NM. ИШМ X8TPNHI ЛМИР* Думай провидвит игомотио-Ьында Ааорбд|аан Рвепубяияв-сы проандонтм Обулфоо 1л-чибо)ин Турки)#)* софори «ив алагадар матбуат «онфраисы начириямишдир. Конфрансм прааидантим матбуат «идма. тииии раЬбари И. Начафоа ачмышдыр. 9. Елчиба) сафаринии • иуи дааам атмасимии собобикм а)* дымлашдырариои . биядир* мишдир ни, август    ajan*дай бари Тур«и)а)а Ааубфви иума)оида haj'atHHHH бир ио. ча сафари олмоим иди. Бум-ларын ба’амларини та’пфа салмышдыг. Бума кара до ho-мымыа бирлинда бв)уи Но)*, атла joña душ дун. Окт)абрын 27-до Турии)оимм ЧумЬури))ат ба)рамыида иштмрак атдик. Сафаримин иииики Ьиссоси алты тури даалотимми раЫар. лари ним )ыгммиагыив    hotp олуммушду. еяботто, бу МО-руш бара да Тур«и)од^ мама да дикар харичм овна гоовт* л армада    мухтаяиф    ро*)л*Р вармишлар. Амма бала бв)уи тадбир иии дафо иди течири, лир дм. Иии ии гиб if ho« бу алкаларин журмаиистдвриии да бир )ора )ыгмот олмаады, Амма тури доалатиори «расам-да )оранмыш бола ¡тштпт ма прососиии чох бо)ун ah* ти)итла ал армат ячыыдпр. Дикар олкаларин мвнафвяв рииа тохуимог олмоа. Ау гор-ху jo«, сн)0Сн отикодыр. Фкор Руси)# ииа гшрштятш оти-м#д тохуиуимоаяыг, игтксади оиогоиор борода мугааииолор багламышыгсв, Турин)# пару-шуида буму нал ар* аямаяы)-дыг. Бу мо* мода Говожыстви лроаидонти И. Новарб^ооии моаго)ими баша душман оиор. Турин)# гоаотиориида но ниш саа саЬбата собоб оимуш бою-го бир мосоио бара да. Мои иорушда таиаиф отдим ии. диии БМТ.да шин«« до* дасина Ьоаала адилса даЬа ¡ах-шы оиар. Заииимча, бу фииир даЬо роли дыр. Чуиии БМТ-доии иума)омдолор бил дан    даНа тал-тал иарушурлар аа бу масаиоми оилор асаняыгяа jo-лума rojo бияоряор. Корушдо тоилнф Олунду ИИ, |осии)о — Норсогоаина, Кипр, Тачииистан Ьоднсо-муиосиботимиои бнл- ___ Сеиро    матбуат    да    дорч учуй MyojjoM б*)аниамо гобуя •дте. Гарабая пробяоминни мула-ииросм таииифмим И. Нааарба. ¡Зарони сурмушду. Мам равыяюмадым Бала чыхар-ды ии, мусолмии-тури доаяат-лари бир |ора )ыгыяыб дни-дашиарыиы мудафиа адирлар. Корчанд Гарабаг мунагншаси барода муо))ои фииир мубади-лоси ояду. Тасадуфм да)млдир пт, Ан. кара нарушу нум сонодлари туря аа рус дияларинда тар тиб одиимншдир. Ааафба)ч*п аа Турки]# аро-сыида багяаммыш иииторофли мугаокио мосолосиио тохунар-е. Кичибо) билдирдм ИИ, сыоа сомодлор имлалан-_    А мчат ало соиодлор вар км/ онларын парафламма-сы саяланылыб. Бир сыра иг. тисади мосололор. алолхусус оалошма Ьаггында Алорба^чаи Милли Моилисииин горары олмадмгы Наяда игтисади ала yapo саиадлари имла Наполни магсодоуНун Шэкэрэ тэлэбатымызын hen олмаса MyojJeH гисмини еэ гуввэмизлэ едем »к Y4YH эеспубликада мэгсэд)енлу ишлэр керулур* Шэкэр чу-гундуруну экин двври^эси-нэ дахил етмэклэ или аддььм атылмыщдыр. Бу саЬэдэ мэт-Ьуат да аз иш кермур. ^эк-чэ «Халг гэзетиа шэкэр чу-гундурунун экилиб бечэрил-мэси га^алары, онун игтиса-ди фа)дасы* барэдэ бир нечэ азы дэрч етмищдир. Бу кео-зуда ]азылан сон материал* ларын бириндэ де)илирди ки, эмэксевэр Азэрба)чан экин-чиси бу ил или дэфэ олараг мин Ьектарларла саИэдэ шэ-кур чугундуру бечэрмишдир. гэмии мэпсул кимэ тэИвил верилэчэк? Ьансы шэртлэр-лэ е’мал едилэчэк? Бу вэ дихэр мэсэлэлэр шэкэр чу-рундуру бечэрэнлэри чидди душундурур- Арадан хе]ли кечмэсинэ вэ чугундурчулуг-да ншлэрин Ьэлледичи мэр-1ЭЛ9СИНИН башланмасына 6axMaJapar бэ’зи суаллара Ьэ-лэ дэ чаваб тапылма)ыб. XeJnH муддэтдир ки, шэкэр чурукдур/ кутлэси топ* ланыр, е’мал учуй Иран Ис- t: ■аылыга всосан    Турки ja 290 ми/Цои доллар кродит ворочай. Аасомра бир бу годор до «родит ала-чагыг. Бундам башга, харичи ишявр на» ир л и ja на оа проб ВВРк^ВтРЦ I" W4m ----* м^йШккАйНбетoía ÄPFaBf сы масааасиии Налл отмен 19 иши)ои доллар )ордым журив лнетларки чояса)лы суаяларыиа ЛИРА« «К бу •якании БМТ-даик 6на-Нор бир •. ФШГАОМУ, чавьа жатпшд» ВАКЫ. В яв|обр (Ааврвв- форк). Ьооаяыя шылтаглы* гына бохм * иортаМдэк дядЛЫ ГУ® гына бохмаjopar бу куя ку* |адэк Брмвнястоя Ся- лв шм. Дел нм-чывая Мухтар Рвспублнкосы-нын )аша]ыш мвитагалвряяа ч    f артялдери]# зврбвдври ей катыяа коре, «Град* роактя» гургуларындан Ар дам раjo-кукуя кэиддври ра)оклары аа ияаябатя мэркэзи дэ атэшэ тутулмущдур. Душман чаваб атвяш яле сусдурулмушдур i? ft -А Jaaдыгларымыза га/ыдырыг ШвКвР ЧУГУНДУРУ ЭКИЛИБ, БЕЧЭРИЛИБ. СОН МЭНСУЛ НЭДИРТ КИМ ГАЗАНЫР, КИМ ИТИРИР? лам Республикасына кенда-рилир. Ону бечэрмиш эмэк-чилэр Иэлэ дэ билмирлэр кн, тэЬвил вердиклэри хаммалью мугабилиндэ нэ алачаглар — гэнд вэ Ja шэкэр тозу? Завода кендэрдиклэри мэЬсу-лун нечэ фанз шэкэршилнклэ гэбул едилди)и дэ мэ’лум де-]ил. Сон мэНсул билаваситэ езлэринэ чатачаг, Joxca ha-лалча па)ларыны алмаг учун васитэчилэрэ миннэтчи ду-шэчэклэр? Илин эввэлиндэ экинчилэ-рэ вэ’д олунмушду ки, бечэр-диклэри шэкэр-чурундуруну езлэри дашы]ыб Парсабадда-кы гэнд за воду на тэЬвил ве-рэчэклэр. О рада хаммал тэ-мэннасыз е’мал едилэчэкдир. Opaja хаммал апарачаг экин* чи мэЬсулунун шэкэрлилик фаизи мигдарында гэнд вэ Ja шэкэр. тозу алыб ©зу илэ кэ-тирэчэкдир... И иди иеэ B93Hjj9T башга шэкил алыб. Гэнд заеодуна хаммал дашы|ан машынлар орадан бош га]ыдырлар. Тэп-вил вернлмиш мэЬсулун чэ-кисн, шэкэрлилик фаизи ба рэдэ суручулэрэ тэгдим олун- муш сэнэдлордвя боа ачмвг олмур. Экинчнлвр буядарыя яу-наЬыны озумувуяяулорщв — Аээрба]чан Республякасы Ха-ричи Игтнсадн Элаголар На-зирля]явая итмеИяцс« Р. ИораЬнмовде, тая tecepTT-фаты аа apear натеркняя кеч* мнш муавиня И. ШвмяНиу» керурлэр. Чуякя оилар Í0W-чн ил мартыя 9-да Ироя Ислам Тоспубляяясмкмя Муган, Кешт, Свяад вв Дам-пэроэрн ишрквтя яов тт-вале багло)арявв бв ж те**»-лэря нэзэрдон гачырмышлар. Бу, бярвнчя —— ——« учуя пдкогля ]емднр. Je’a* Ycteaaa, beam my-mcieouap ка. гвнд   АаермМаш «рвфя- ааа пЬеал еема)в шэкэр ss ja чыхмагда ]ерда галанын- araras?'^ со. Ояуя «а соя мэЬсулуну «як. яо гадэ^яо оахт ала-ткяУ hw яяи бятяр. Вояка бкр чаЬот. Вялвсу-аотомобял чи JaxiDbi бяляр кя, чугундуру тоячо шакорк]«о ги]мотля де)ял, о балка са* Нэлордв да фа]далыдыр. Бялэсуварда твчрубвдя роном Мяка]ыл Зе)яалоо ми-ягакадя твНлядла и дырыр кн, швяар чугуядуру нун шакври алынаядан cöepi галан Няосэся ояуя павтря гэдэр газанч котяркр. Шортя олараг тулдаяш адлаядм-рылан Ьэмнн hocco мал-гаро Ьамысынын яр )уЯу ямкор чугуядуру иди. Ироя нокруяхаяосыяы яе-  бнвя чарке)» Ьвбчя видэки, машыяа 00 яяяометрадвк яет-оокря гвнд эооодуна Маяшяларын ob JY* яуя гамма чакядквея, бо-шялдылтсы. саквдлвряя тар-тябя лакяямодан bajara ке- чирилдн. Завод Ьесабына би-эв ]емэк вердилэр вэ яеч»> мвн KepHja — сврЬэдэ га)-тардылар. Дол да да)анмага. ча) ичмэ)э го]мадылар. Нам* рукхана баглы олдугундан сэлэрэдэк сэрНаднн JaxHH-лыгында галдыг. Cojyr. )а-гышлы кун иди. МуЬэррики ишлэдиб, кабинэнн гыздыр-мага да ичазэ вермэдилэр. Эслиндэ Азэрба)чан Рес-публикасындан олан суру'чу* лэрэ мунасибэтдэ Иран тэрэ-фини гына мага Ьаггымыз )ох-дур. Онлар бизимкилэрдэн оз олкэлэрнни га)да-ганун-ларына эмэл олунмасыны тэлэб етмншлэр. Эрннчн ил» е’малчы ара-гцмдя элагэ бярбаша де)ил, учунчу тэрэф — «Азэрбагро-нмпекс» муэссисэси васитэси-ладир Багланмьии мугави-ла барэдэ эмэкчилэро мэ’лу* мат вернлмэмиш, онун шэрт-лари вахтында изаЬ вэ шэрЬ сдилмэмншдир. Шэкэр чугундуру экйб-бечэрэнлэрин нума)эндэлэринин мэЬсулун завода вернлмэенндэ ншти-рак етмэмэси наразылыга сэбэб олур. Мэсэлэн. Бил в- ар paJOHV i агрокомби! ректорунун муавннннин ады Ирана кедэнлэрни си)аЬысын-дан чыхарылмышдыр Ьэмнн ра)ондакы Г. Ьэсэнова адыяа колхозуи нчарэдары Саржан Ьэсанов комрукханадан керн га)тарылмышдыр. Бел» долашыглыг экянчи-лэрня Ьаглы нараэылытына сэбэб олур. Узун муддэтли нзаИат вэ тэблигат нэтнчэ-синдэ шэкэр чугундуру а*** ддамларын бэ’зилэри индм бу ишэ гошулдуглары учти эз-лэрннн гына)ырлар. Кэлэн ил шэкэр чугундуру экмэ)э-чэ)ини индндэн гэтн))»тлв бнлдирэнлэр дэ вардыр. Иш елэ гурулмушдур ни, экинчяч чохлу вахт, эмэк вэ хэрч бо-Насына мэЬсул бечэрир, ону топла)ыб дввлэт сэрпадюадэн о та)а )ола салыр, эсас газанч ы иеэ сон мэпсула шэ-рнк чыхан учунчу тэрвф ко-турур. Бу. экиичинин дэ. хал-гын да. двалэтин дэ мэнафе-)инэ у)гун де)нлдир. Рафяг ьэсанов, «Халг гэаетяаяня кухбяря. БИЛЭСУВАР ра)оиу. «ВаТЭНДАШЛАРЫН DE ИСК ja ТЭ’ИШТЫ ЬАГГЫНДА» АЗЭРБА1ЧАК РЕСПШНАСЫ ГАППП1 ГТВВЭАЭ ИННМЭСН БАРЭДЭ t1    *’    - *4,    ' Азэр6а)чан Республикасы Милли Млчлисинин гэрары Азэрба )чан Республикасынын Милли Мэчлнся Т*ра-' ра шяыр:    . 1. с Вэтэндашларын пенси)а тэ’минаты Ьаггцндаа Аээрба)чая Республикасынын гануну 1993-чу ил )анва-рыя 1-дэн гуввэ)э минсин.    ;    . • 2. Азэрба)чан Республикасынын Назирлэр Кабине- тинэ ташпырылсын: «Вэтэндашларын пенси)а тэ’минаты Ьаггында» Азэр-баУчан Республикасы ганунунун тэтбиги илэ алагадар» зэруря олан норматив актлары 1992-чи нл декабрын 15- двк гэбул етсин; бу гаиун гуввэ)э мняэнэдэк тэ )ин едилмиш пенси)а-ларын )енндэн песабланмасы учун гэбул едилэн орта а)-лыг эмэк Ьалты сэви))9сянии республика да мевчуд орта 4)лыг эмэк Ьалъжа у)гунлашдырылмасы га]дасьжы тэс-днг етсин; кузэштли шэртлэрлэ вэ елэчэ дэ хидмэт иллэринэ кора пенси)а алмаг Ьугугу верэн истеЬсал саЬэлэринин, сехлэрин, пешэ вэ вэзифэлэрин си)аЬыларыны АЬИШ-ин нштиракы илэ 1993-чу ял я)улун 1-дэк Ьазырла)ыб му-э)]эи едилмиш га)дада тэсдиг етсин. Кестэрилэн си)а|ш-лар тэсдиг олунана гэдэр пенси)алар тэ )ин едилэркэн мувафкг мевчуд си)аЬылар тэтбиг едилсин; Азэрба)чан Республикасы Ьвкумэтинин гэрарларыны «Вэтэндашларын пенси)а тэ’ШАнаты Иагтында» Азэрба)-чая Республикасынын ганунуиа у)гунлашдырсын, Азэр-ба]чаи Республикасы назирликлэриннн вэ баш идарэлэ-иштя бу гонуна зидд олан оз норматив актларьша )ени-дэя бахмасыны в» онлары лэгв етмэсини тэ’мин етсин; 1993-чУ клдэ вэтэндашларын пенси)а тэ’мннатына чэкилм «nnmsy «тмишш» m tmму «wwtg-я» «дар», аумсаи. имтшш* m mtetmami» твр»ф ipaa шохеи co ra баоод» публнкасыяыи — ---е—- 1993-чу ял я]улуя 1-фК снял сыгорта цргивгя сяствм Мачлиса тогднм егсяк; :    ' мйетмтгфГсвси n'wtmf иЦ* Иии» ларыяын шж ЯАОроктнн дя-техяяяя бааасакмн . MYocHD Ьосабяама твхияяасас, робкта во нагшат иск *   - твлааяа яла тошмо ояяланкяио, кяяяо нгиаг няд»рих> а)рылмасыяа яо оааяярмя мяк Вояарюа элооолэр му»)- STSS5» mIBTi——— « “’“гэдйг aswarss Ina «а    Воавамм    чмвмрвисмя    аа»    lo учун тдщшништ .еччийии Ьазырла)арЯ8Я Baaacaajai Щ лыгы узуядая куамататя 903-чу ял СУНТ»шм телбцмпр Мши» auro рмишгы hsjan тицмиш  _____„ | Сяи|е-ТН|ви)тн И цсц11ри» Ирмиго коммерсн)а банкларына тевен)» едилсин кя, м\лки])эт формасындан асылы олма)араг идарэлэр». муэссисэлэр». тэшкилатлара баиклар тэрэфиндэн эмэк паггы вэсаити вернлдикдэ сосиал сыгорта а)ырмаларынын там мэолэг-дэ кечирилмэсинэ нэзарэт етсинлэр. 4. Республиканын назирликлэри вэ баш идарэлэри. )еоли haKMMHjjdT оргаилары мулкиПэт вэ тэсэрруфатчы-лыг формаларьшдаи асылы олма)артг бутун муэссисэ, идарэ вэ тэшкилатларда ишлэ)эн зэЬмэткешлэрин эмэ)н вэ кэлиолэри ге)ди))атыны. пенена учун лазым олан сэ-нэдлэрян сахланылмасыны вэ верилмэсиня. пекси)ада n1PW вэтэндашларын сэнэдлэрниия вахтында Ъазырлаима- млим тэ’мин етсинлэр.    _    , 5. Аэ»рба)чаы Республикасынын Соснал Тэминат Назнрли)инэ ихти)ар вернлеин кн. гануна мувафкг су-оэтдэ пенсий нслаЬатынын кечирилдн)и доврдэ онун татбяг еднлмэсн Иагтында назирликлэр, баш идарэлэр, )ерли Ьакими))эт оргаилары. муэссисэлэр вэ тэшкилатлар учун ячбари олан росми тэфенрлэр версии. в. Республиканын шэЬэр вэ ра)онларынын ичра ha кимиЛэти органларына. назирликлэрэ. баш идарэлэр». муэссисэ аа тэшкилатлара tobchJb едилсин ки, муварябо вэ эмэк ветеранларыяын. элиллэрин. башчысыны итяр-мкш аилэлэрия вэ дикэр категорй)адан олаи пенси)ачы-ларын соснал нудафиэси вэ онларын Ьэ]ат шараитлэ^-ншМахшылащдырылмасы учун элавэ тэминатлар )ара-дылмасы саЬэсиндэ тедбярлэр Ьэ)ата кечирсиклэр. Бакы шэЬэри. 23 сент)абр 1992-чн ял. ;