Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 09, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 9, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ^ MS U1 Экрэм Эулисли; „8]лиси севанлари чагырырам“ Лун1жяын имя эзэлдэв белэднр кимн 1охсул, кнми варлы. Нэдэнсэ варланмарын сиррнни бнрчэ ше1дэ кврмушук: истисмарда. Физики вэ эгли габнли1]эти, бир сьгоа дн-кэр амиллэря нэзэрэ алмамышыг. Сосиал эдалэт приксипимиз дэ ортада оланы артыр-маг эвэзинэ, ону ата малы кими болмэк олуб. ТЗбиндир ки, тэнбэл бундан нэ гэдэр разы галыбса, ишкузар адам бир о гэдэр инчик душуб. Ахыры да белэ — газд бвлушдур-»^э1э дэ бир mej галма1ыб. аЬалинин тава-^сыз тэб^элэри сур'этлэ Юхсуллашм^-дадыр, ики эл бир башы мир Кимсэснз аЬыл адамларын, чохушаглы аилэлэрин B33HJJ3TH даЬа агырдыр. Лап бу 1ахынлара гэдэр Нэтта эн чох нн-кншаф етмиш елкэлэрдэ xeJpHjJn тэшки-латларынын олмасы бизэ гэрибэ кэлирди. TanHjHHH кудэн нстисмарчы капиталист Ьара, xeJpHjja4HHHK hapa?! XeJpHjJa4HnHjHH тарихн квклэри бнздэ бэлкэ даЬа гэдимлэрэ кедиб чыхыр. Ону днлэнчи па1ына чевирдн]имиз аидан унут-мушуг. Бир вахтлар элcиз-aJaгcызa, Jcthm-JecHpa, касыб-кусуба эл тутан сэхавэтли кншилэри дввлэт эвэз едэндэ фикирлэшир-днк ки, даЬа Ьеч кнмин бoJнyндa взкэ мин-нэти галмаз. Амма иллэр етдукчэ бу мнниэ-тии устунэ бир Ьэгарэт дэ элавэ олунду. Гытлыг бнзн сынага чэксэ дэ, варлы* касыб гутблэрн арасьгада мэсафэ кунбэкун артса да Ьеч ким вз^ мвЬтачлар сыра-сында кермэк ястэмнр. Бэлкэ буна керэ дэ бутов мэмлэкэтлэри боЬран бypyJэндэ бнр*бнринэ иеЬтач инсанларын эзэлн ннс* тинктлэрн баш галдырыр, мэрЬэмэт Ayjry-лары о]аныр. Чэтин кундэ бир-бнримнзэ нечэ кэрэк олдугумузу санки нндн бнлмн-шик. Белэ мэгамларда нэ ]ахшы кн, ин-санлыг борчумуз 1ада душур, нэ Jaxiina ки, озкэ дэрдинэ шэрнк оланлар тапылыр. Агиллэр 6yjypy6 кн, тэмэннасыз 1ардым етмэк иcтэJэндэ кэрэк саг элнн вepдиJиндэн СОЛ ЭЛИН хэбэри oлмaJà, саваб иш oJyHMBK учун дeJнл. Амма нндн нчтимаи11этин диг-гэтинн чэлб етмэк учун бу барэдэ Ьэлэ чох 1азмаг лазымдыр. Бу кун Ордубад xejpajja чэмн]1этиндзн соз ачмагымыз да она керэ де]ил ки, бу-тун AзэpбaJчaнa haj салаг, Japдым дилэ]эк, 1ох, тэкчэ адыны 4aiCAHjHMH3 чэми^этан агсаггаллар шурасыяын сэдрн, 1азычы 9к-рэм Э]лислннин до1улуб 6oJa*6ama чатдыгы Э1ЛИС КЭНДИ чамаатыиын сэхавэтн бутун Ордубада Jerap. Биз Ьэлэ башга ]ердэ Ja-* ша]ан Ьэм]ерлилэри демнрнк. ЭкрЭМ МУЭЛЛИМИН фиКрИНЧЭ Ьэр КЭС 03 «бала Вэтэнинин» тээссубуну чэксэ бунун реал фaJдacы даЬа чох ола]р. Лэнкэоан тикиш фабрикинде бу кун адамларын он чох ohTMjaHM ояаи маллар мстоЬсал ндилир. Коллоктна мугаамла фЬдвликпармнм ¡ерии» ¡втирир, тиадрат ташкилатпарына ааагла тмкалмиш гадыи жалатяары, ушаг ка|накяари, jarar лааа^аты    р,Ннл.    Исиаидаром    аа    бригадир РаЦ». Маммадоа^    Фото    «    Нбадоаундур. вИПвКЧНвИИН2оо(Ии немреси АаарОаНаша гочмая фаЬаа газатдаряядав одав %ага>шш аООО-ча ван-, рка чапдаи чыхяышдыр. Ааерба}чан Республякв-сыяын Презядевтн А. Му* толдябов Jy6HneJ номрэсн* шш ^Ьпдая чыхиасы муяв* снбэтнлэ гэзетнн редвксн* |всыныр мухбирлэрннн во охучуларыкы тэбрнк ет* мяшдяр. Республнквмызын jBpa-дычылыг ^эшквлвтларывыя, гэзет вэ журнал редавсн]в* лары кoллeRtнвлэpяння, о чумдэдэн «Халг гоэетн» эиэкдашларыяын, иуосснса рэЬбэрлэряшш вэ охучула* рын тэбрннлэри, урэк сов-лэрв дэ бу яемродэ ез эн* сняв тапыб. Мэтбуат саЬэснндэ узуи иллэр сэмэрэли ишлэднJннэ керэ Шэкн Инэк ИстеЬса-лы Бнрлн]нннн «Ипэкчн» чохтиражлы гэзетннин редактору Саляс Мэммэдова республнкаяыя эмэкдар жур* налястя фэхрн ады веря-ляб. Ьэмкарларымызы бяр даЬа тэбрнк еднр, онлара JeHH Japaдычылыг угурла* ры арзула]ырыг! — XeJpиJJэ ч0MиJjэти Ьэр Jepин езунун олмалыдыр. Лер вар, орада бир олмаг ]ахшыдыр. ]ер вар — aJpы олмаг. Xejpиjjэ ишлэри дэ бу са]аг. Мэн билэн мутлэг а]ры олмаг лазымдыр. Э]-лиси Ордубаддан ajыpмaг истэмирэм. Билирэм бир агзык0]чэк тапылыб дejэ би-лэр ки. МЭН ра]онумузун кэн-дини, шэЬэрини бир-бири|н* ДЭН ajыpыpaм, бирли]э хэ-лол гатырам. Амма аглы олан белэ шeJэ инанмаз: Эввэла. бу чур бирлик идео-ложи бирлик дeJил. сырф мэишэт биpлиjидиp. Икинчи-си. бу саат бир аилэдэ беш-уч адам дил тапа билмир, бир нечэ кэндин, ]а бир нечэ pajoнyн адамы илэ иш кермэк олар? Лэ’ни Ьэрэ бир jaнa Ч9КЭЧЭК. — ДeJэcэн ахы нэдэнсэ киле]лисиниз. — Лап эввэлдэн фикри-миз Ордубад учун бир хе-]ирли иш кермэк иди. Ону да де]им ки. бу фикри ирэ-ли сурэн hэмjepлимиз — Бакыда рус дили муэллими ишлэ]эн Аббас Мэммэдов-дур. Мэним дэ чохданкы арзум иди. Масэлэнин Эдли]-jэ HaзиpлиJиндэ рэсмилэш-дирилмэси тзамз,ны мЭ'лум олду ки. сэн демэ тэк Ордубад ра]ону белэ бир чэ-миjJэт japaтмaг учун чох кичик имиш. Чулфаны вэ ШаЬбузу да бура гошуб чэ-ми]]эти гejдэ алдылар. 5 мин манат да русу.м Ьаггы вердик, банкда Ьесаб ачдыр-дыг. БypoкpaтиJa, кагыз ojyнy jeнэ ез ишиндэдир. Белэ ше]лэр адамын элини ишдэн со]удур. Лап елэ. биз де1эн oлcajды да, Ье-саба 5—10 мин пул jыFЫ-лан кими бири деЗэчэкди кэ-лин Ордубадын бир мэс-чидини тэ’мир елэтдирэк, о бири дejэчэкди мэсэлэн, Кэнзэдэ Ьамам тикэк. ез-кэ бири тамам башга Ьава чалачагды. Дил тапмаг? Лох аглым кэсмир, наЬаг Jepэ «Куфэ эЬли» демирлэр бизэ... Бу ишдэн cojyмaFЫмын а.1-ры сэбэблэри дэ варды. Инди га]дадыр. Ьамы ]е-кэ ишдэн Запышыр. Аббас муэллим инчисэ дэ кэрэк дeJэм, достум елэ билир 49MHjj9THH Ьесабына JыFЫ* лачаг пулла бу дyнjaны учуруб тэзэдэн тикмэк олар. Ири муэссисэлэр, харичдэ-ки варлы-карлы ордубад>-лыларын вaлJyтacы. нэ би-лим нэлэр... Бу Joллa кет-сэк инанмырам касыб*ку-субун naJbiHa бир mej ду-шэ. Эввэл*ахыр беш^ч адам о муэссисэлэрдан ез xejpHH9 истифадэ едэчэк. Бир дэ Ьэмишэ чохун далын-ча гачанын аздан да эли чыхар. Елэ иш вар ки. ону Ьекумэт кермэлидир. Xej-pHjJa 48MHjjaTH исэ ehinja-чы оланларын бэ’зи raj* гыларыны jyнкyллэшдиpcэ, бу езу дэ бе)ук ишдир. Бизи бир mej марагланды-рыр; чамаата реал xejpn-миз Д9jcин. Лохса бош-бо-шуна арыз суландырмагын нэ xejpH. Эн ади, эн садэ, эн чари ишлэри joлyнa roj-маг лазымдыр. Мэсэлэн, бир касыбын учан дивары-ны Ьермэк, бир ro4aja 50 — 100 манатла эл тутмаг, бир jeiHMa Toj елэмэк. бир ши-кэстэ емурлук neHcnja кэс-мэк... Доррудур. дввлэт го-чалара. иш гaбилиjjэтини итирэнлэрэ, чохушаглы аи-лэлэрэ japдым кестэрир, кэрэк биз дэ 03 инсанлыг борчумузу верэк. — Дэдэ-бабадан ел-оба* нын абадлыгы га]гысына галанларын ады рэЬмэтлэ анылыб. Амма инди бир ба* лача корпу салмаг учун ил* лэрлэ Ьесаблама апары* лыр, кимдэнсэ разылыг алыныр, смета тутулур... — Эслиндэ бу ишлэри дэ Ьекумэт кермэлидир. Бэс чамаатдан тутулан верки Ьара кедир? Кердун даЬа Ьеч кимдэн baj joxAyp. он* да кэрэк езун eA3j9C8H. Инди эсас мэгсэд одур ки, чамаатымызын билди]и, ej-pamAHjH, бинасы халгын ез эли илэ го]улан ишлэрдэ она bajan оласан. Бу ишлэрин даЬа раЬат. даЬа урэкли керулмэсиндэ сэн дэ ез им* канын дахилиндэ халга эл тутасан. Елликлэ бир иш керэндэ мэкэр пис олар ки, бир rojyH алыб кэсэ- сэн, бир jeKa самовары да га]надыб дэмэ rojacaH? Инанын ки, онда о ишин гул-пундан даЬа чох адам janbi-шар. Ьэм иш олар, Ьэм T0j-6ajpaM. Бир вахт ча-маатымыз белэ ишлэjиб. Инди биз 9MajHH бутун бу кезэкерунмэз эхлаг абидэ-лэрини jeHHAaH bajaia raj* тармальОыг. Бунун учун Ьэр AejaHAa имкан олмур, она керэ дэ Ьэр кэндин, гэсэбэнин, шэЬэрин банкда ез xejpHjja Ьесабы олса jax шыдыр. Бир вар чешмэ rypyjaH* да гапы-гапы душуб элим* jaHAbiAa пул jbiracaH, бир дэ вар Ьазыр пулун ола — вахтлы-вахтында Ьэр чеш-Maja кэнкан саласан. — Экрэм муэллим, ахы инди чамаатын эли чох аша* гыдыр. — Билирэ.м, белэ шejлэ-рин jepH адамын эли аша-ры оланда даЬа чох керу-нур. Бакыда Эjлиcдэн чы-хан xejли адам jaшajыp. Алими дэ вар, фэЬлэси дэ. 6ejyK вэзифэ тутанлары да. ШубЬэсиз, онларын Ьэр биринин Эjлиcин Ьесабына илдэ, AejaK . ки, 100 манат пул KenypMaja зору чатар. Бакынын базарларында ал-вер eлэjэн Э]лис балалары* нын хусуси rejpai кестэрэ-43jHHa инанырам. Эjлиcин езундэ дэ имканлы адамлар аз де]ил. Эркимиз чатан нэ гэдэр дост-танышымыз вар. Чамаатын да кузэраны тез-ликлэ jaxшbIлaшap иншаллаЬ. — XejHp яшлэрэ гисмэт олсун, Ьесабы де]эсэн сиз ачмысыныз? — Ьэлэлик чэми 500 манат пулумуз вар — мэним илк узвлук Ьаггым. HciajnpaM Ордубад arpap-canaje бан-кындакы Ьесабымызын нем* рэсини охучулара чатдыра сыныз: 7Ò032, код 504045. —. 9Jahch севэнлэр ]эгин сэсинизэ СЭС верэчэклэр. — Биринчи куманым он-ларадыр. Омрундэ Ьэрэ бир дэфэ xejnpxabAbir етсэ, jaPHH ки, AyHjafla «HejHHM», «нечэ eлэJим» AejaH галмаз. СеЬбэтн Jaзды: Гэзэнфэр ПАШАОГЛУ.СИРРИ... ЬАЛАЛЛЫГДЫР Истэсэк дэ, истэмэсэк дэ заман, шэрант, 40MHjJaT дэ1ишир. Бир*икн ил эввэлэчэн Ьамы Ьамы учун ншлэ* 1ирди, инди Ьэр кэс езу учун ишлэJиp. Дах1шдырмы, гасдирми, буну Jaxbffl калэчэк кестэрэчэк. Ивдн исэ бирчэ meja севинирик:    мустэгил, буховсуз JamaMar, 03 зэЬмэти илэ кузэран гурмаг имканы газананлар аз да олса вар вэ куман ки, биз дэ бу ишышн У’УВД*" 2^* туб взумузэ гajыдa билакэ]нк. Элн BajpaMOB вдына тикиш фабрикняня Jыгчaм коллективн бела хошбэхт-лэрдэцдир. СвЬбэтнмнзн муэссисэдэ коллектнви шурасынын сэдрн ФeJзyллa ГАФАРОВЛА давам етднрнрнк. — Фабрикнняз учунчу илдир ки, H4apaJo верилиб. Бу хэбэри уч ил эввэл биз дэ ешитднк, амма устундэн хе1ли кечмэсивэ 6axMaJa-раг нэ СЭС кэлди, нэ сэмир. Республнкамыз учун JeHH* лик олан бу Ьадисэ ачыг* ланмады. Кнм котурду, ни* Ja кетурду? С||зэ тев-тез ишарэлэр вуран Иттифаг мэтбуатындан да бир шeJ кэсдирэ бнлмэдик. ХаЬиш едирик, кеч дэ олса охучу* ларымыза этрафлы мэ’лу^ мат верин. — 1988-чи или 2 мил]он 850 мин манат зэрэрлэ баша чатдырдь1г. Мухтэлиф тэшкилатлара 27 мил]он' манат борчумуз вар иди. Kejфиjjэтc^iз мал истеЬса-лына керэ бирчэ илдэ 500 мин манат чэримэ кэлди. Банк кредит бурахмаг ис* тэмирди. Фабрикин * баг-ланмасы тэЬлукэси opiaja чыхды. Адама агыр кэлэн о иди ки, сэЬэрдэн ахша-мачан тэр текуб, бел букуб, кезунун ишырыны эсиркэ-M0jn6 фабрикин дарысгал, JapbirapaHKbir отагларында емруну чурудэн тикишчи-лэрин черэк агачы кэси* лирди. О заманлар тез-тез jbiPbimH6 дэрдлэширдик. Белэ сеЬбэтлэрин бириндэ гэрара кэлдик ки, MaAHjja JapAbiMbi учун Москвада ja-majaH азэрба^чанлы, ТИС Accocиacиjacblнын президен-ти HcMajbW Tapbi3aAaja му* рачиэт едэк. И. Тагызадэ 6ejw мэмнyниjjэтлэ разылыг верди. Лакин Даглыг Гарабар проблеми бу тэшэб-бусун реаллашмасыны лэн-китди. HabajaT, 1989-чу илдэ ТИС Эли BajpaMOB ады- на фабрики 15 иллиJэ ичарэ-]э кетурду. —‘ Мугавнлэдэ тэрафлэр Ьансы вЬдэликлэрн бoJyн-ларына чэкиблэр вэ уму-миJJэтлэ, еЬдэлнк мэсэлэ-синэ нечэ бахырсыныз? Ахы етэн нллэрин тэчрубэсн кос-тэрдн кн, еЬдэликлэр ишэ кемэк етмэк эвэзинэ бэ’зэн мустэгил cyбJeкт кнмн фор-малашмага, сэрбэст фэaлнJ• Jэтэ мане олур. — Биз бу м0CЭЛ0Jэ бир аз башга чур бахырыг. Эввэ-лэн, истеЬсалчы тэлэбата керэ ишлэjиp. Онун вэзи-фэси вэ ehдэлиJи мэЬсул истеЬсал етмэкдир. О бири тэрэфдэн дэ ахы фабрик ичарэдэдир вэ бунун учун мyэjjэн шэртлэра эмэл олунмЗлыдыр. Дузуну дejим ки, бизим пaJbIMblзa душэнлэр пapтнjopyмyздaн даЬа чох-дур. Лухары тэшкилатлар сифариш верир вэ биз онларын тэлэб етди]и Ьэчм-дэ мэЬсул истеЬсал едирик. Сифаришдэн артыг галаныны исэ иcтэдиjимиз тэшкилата сата билэрик. Бу да аз дejил. Мэсэлэн, етэн 9 ajдa пландан артыг 3 милjoн 200 мин манатлыг мэЬсул вермишик. 0зу дэ Ьамысыны республйкамы-зын тичарэт тэшкилатлары-на. — Аз да олса, азадлыгдая дадмысыныз. Уч нлднр ки, мустэгил фэaлиJJэтдэcнннз. Нэ дэJишиб, умидлэр дог* рулурму, эн’энэви эсасдан гопмарын oбJeктив чэтин* ликлэри сязд пешман етмэ* ]иб кя? — Азадлыг доррудан да ширин шejдиp. Амма тох гарын, долу чиб дejил. Мус-тэгиллик агыллы, сэриш^ тэли, фэрасэтли, эн баш-лычасы исэ намуслу вэ Ьалал зэЬмэт тэлэб едир. 0ТЭН муддэтдэ фабрики-миздэ заЬирэн Ьеч нэ дэ-jHmM9jH6. ^кишчилэр дэ Ьэмин тикишчилэрдир. ава-данлыг да (чэми 30 фаизи тэзэлэниб), Ьэлэ десэн, хам-мал да. Устэлик. тэчЬизат* дакы чэтинликлэр артыб. Амма нэтичэлэрэ диггэт верин: Hnapaja KCHAHjHMHa ИЛИИ 9 а]ында 1 милJoн 836 МИН манат кэлир ко* турмушук. Бу ИЛИИ 9 aJын* да исэ кэлиримиз 3 мил-JoH олуб. Бу уч илдэ бирчэ манатлыг да мэЬсулулфгз чыхдаш ады илэ устумузэ гaJтapылмaJыб. Эксинэ, мо-деллэримиз эн нуфузлу сэр--килэрэ чыхыб. Коллективи* миз гэрара алыб ки, фабрики Jepли*дибли алсын, халг муэссисэсинэ чевирсин. Чун* ки фабрикин AajapH чэми 73 мин манатдыр. 1895-чи илдэн бэри он дэфэлэрлэ амортизаси]а хэрчини чы-харыб. Бизим исэ артыг милjoнлapымыз вар. Лэгин сорушачагсыныз hbJhh Ье-сабмна бу гэдэр ирэли кет-мишик? Ьеч бир KOMMepcHja сирри joxAyp. Садэчэ олараг оррулары.мыз. таланчыла-рымыз, бурократларымыз вэ фабрики Ьекумэт малы са-jaнлapымыз азалыб. Ьэр бир тикишчи билир ки. сэрф етди]и зэЬмэтин Ьаг* гыны r0nHjHH943H алачаг. Ьэлэ мукафатлары чэ haAHj-JanapH демирэ.м. Фабрикин кэлири артдыгча фэЬлэнин газанчы да чохалыр. Уч ил бундан эввэл орта а]лыг эмэк Ьаггы 117 манат иди. Инди елэ тикишчи вар 750 — 800 манат алыр. Ин-тизам езу-езунэ бэрпа олу* нуб. Нэ 6omAaJaHMa вар. нэ дэ лазымсыз Jepa буллетенэ чыхан. Т^бии ки. чэтинликлэри-миз/ чохдур. Лакин мустэ-гиллик имкан верир ки. бу чэтинликлэрин MyajJaH Ьиссэсини езумуз азалдаг. Лахын кунлэрдэ HyMaJaHAa* миз TypKHjaja кедэчэк. «Кента» ширкэти тэклиф едир ки, биркэ муэссисэ JapaAar,    Ьэм дэ    фабрик учун. республнкамыз учун сэй>эли шэртлэрлэ. Хам-малы вэ аваданлыры тур-киJ9ли гардашларымыз ве-рэчэк, ишчи гуввэсини исэ биз. Ирандан вэ AA.MaHHja* дан да    дэ’вэтлэр    кэлиб. Шэртлэри Keiyp-roJ едирик. KepAYjYHy3 кими. пулумуз да вар. пуллу hHMaja-дарларымыз да. Амма бэ'-зэн бу да азлыг едир. Баш* галары    илэ дил    тапырыг, ез бурократларымыз мане олурлар. Вина дарысгалдыр. таваны газа BaaHjJaiHHAa-дир. Sy 6ojAa фабрикдэ Je* мэкхана JoxAyp. Коллектив-лэ сеЬбэти сехлэрдэ кечи-ририк. Чунки клуб да Jox-дур. Чохлу Jaзышмaдaн сон* ра гоншулугдакы hajaiAaH бизэ элавэ отаглар верилиб. Лакин Бакы ШэЬэр Совети H4paHjja Комитэси Ьэмин бинадакы лап ахы-рынчы аилэ]э нэ вахтдыр шэраит JapaTMHp ки, биз дэ гыш душмэмиш та’мирэ баш-najar. Эввэллэр республи-када JeKaHa олан MyaejH* мизи. фабрикин муЬасибат отагларыны республика 0AnHjJa HasHpnHjH зэбт едиб. орада ихтисасартыр-ма институту japaAu6. ФэЬ-лэлэримиз черэк ]емэ]э, стул rojMapa Jep тапмырлар, назирлик ayдитopиjaлap дузэлдир, кабинетлэр бэ-зэ]ир. 0зу дэ эн кулмэлиси будур ки. Ьэр рубдэ Ьэмин отаглар учун фабрикимиз мувафиг тэшкилатлара 4 мин 500 манат ичарэ Ьаггы верир. Дэфэлэрлэ ши-KajaT етмишик, мухтэлиф caBHjja.iH гэбулларда олму-шуг, Jaлвapмышыг, тэлэб етмишик, Jyxapыдaн кестэ-ришлэр кэлиб, ам.ма Ьер-мэтли Ьугугчуларымыз мул-«Hjj3T Ьугугумузу танымаг истэмирлэр. ШэЬэрин башга кучэсиндэ верилэн Jepa кетмирлэр... — Нэ вахт мэЬсуллары-имя иагаза шпптахталарын* да керуяэчэк? — Дузунэ галса, ..истеЬсал етди]имиз Japaшыглы, мэЬсуллары кejфиJJэтли пиштахталарда KepMdjH' сиздэн чох apayAaJwpur. Бунун учун кучумуз чатаны едирик. Амма магазаларда керунмэмэ]инин сэбебкары биз AejHAHK. Лэгин тичарэт базалары кэнар муштэри-лэрдэн мачал елэ]э билмир. Мустэгиллик бизэ ки-лeJлэнмэмэJи, кунаЬы онун-бунун устунэ атмамары, вэ-3Hjj3TA9H мустэгил чыхмагы е]рэдиб. Фабрикин фирма маразасыны ачачагыг. Логин ки, о вахтачан эл-голу-муз бир аз да ачылачаг. вэ керэчэксиниз ки, нечэ уста-ларымыз вар. — MHAjoH4y HcMBjbiA Тагызадэ сиза даЬа нэлэр вэ’д едир? О узагдадыр, сиз Ja* хында. Бэлкэ ез арамызда дeJэcнняз, хэрчинэ ЬeJфcлэн-мир ки? — r8THjj9H Jox. roj оху-чуларымыз да билсинлэр: AccocHacHja кэлиримЦзин Ьэлэ бирчэ манатындан да истифадэ eTM9jH6, эксинэ. JepH кэлэндэ вэсаит ajHpbi6-лар. Ьэр 6ajpaMAa ассосиа-CHjaHHH Ьесабындан крллек-тивин узвлэринэ пул мука-фаты верилир. Мэркэзлэ элагэлэримизи, тэчЬизат-дакы чэтинликлэримизи И. Тагызадэ элусту Joлyнa го-Jyp. Бир дэ ки, о 6ejyK бир коллектива кемэк елэмэ]и кенуллу 6ojHyHa чэкиб. Перспективи коллектив езу MYэJjэнлэшдиpиp. Харичи элагэлэр вэ тэ-мир барэдэ данышдым. Фабрик учун торпаг ajbi-рыблар. 03 Ьесабымыза ja-ша1ыш бинасы THKanajHK. Ьазырда }еш моделлэр уз-рэ ишлэ]ирик. 0ТЭН aj Москвада кечирилэн Умумитти-фаг бахышында ики диплом алмышыг. Харичи муштэ-рилэримизин са]ынын xej* ли артачары кезлэнилир. Керулэси ишлэр чохдур. ¿ери кэлдикчэ гэзетинизи мэ луматландырачарыг. Ахы бу уч илдэ бизимлэ эмэл* ли-башлы отуруб дэрдлэш-Maja, демэк истэдиклэрими-зи чохминли охучу ауди-тopиJacынa чатдырмага сиз сез верирсиниз. Чавнд ХАСПОЛАД. «Халг гээетн»шш мухбврн. „АЕРОФЛОТ“ ОЛМАСА, УЧА БИЛМЭРИК7 1АХУД АЗЭРБА1ЧАН АВИАТОРЛАРЫНЫН ПРОБЛЕМЛЭРИ ЬАГГЫНДА AзapбaJчaн авиаторлары ССРИ Мулки AвнacнJa На-зирли]инин лэрв олунмасына гэги е’тираз етмишлэр. Он-лар сон вахтларадэк елкэнии республика во эрази ави* acиJa муэссисэлоринин фэaлиJJ9TИни элагэлэндирэн оу баш ндарэни лэгв етмэк барэдэ PycнJa pэЬбэpлнJи* НИН вэ елкэнин Дввлэт Шурасынын гэрары илэ разы де* ]нлднрлэр. «AзэpбaJчaн AвиacиJa Хэтлэри» Консернияин баш директору Вагиф САДЫГЛЫ Азэрннформун мухбиринэ демишдир: — Мэсэлэ Ьэлэ тэ’тилэ кедиб чыxмaJыб, анчаг Аеро-флот бэрпа oлyнмajынчa биз учушлары та.мамилэ да-jaндыpмaг Ьугугумузу алдэ caxлajыpыг. Бизи бу гэрара кэлмэjэ вэзиjjэт мэчбур ет-мишдир. МеЬкэм мадди-тех-никн <^за олмадан, учушла-рын тэЬлукэсизли]и е’ти-барлы тэ’мин едилмэдэн (сон вахтларадэк буна Иттифаг нaзиpлиjинин ихтисаслашды-рылмыш хидмэтлэри м^’-ули>ээт дашы]ырды) ишлэ-мэк арласыг.маздыр. Ахы aвиacиja хусуси, чох Ьэссас организмдир, юнун бутун.ггил-лэлэри аЬэнкдар фэaлиJ-jзт кестэрмэлидир. Дикэр тэрэфдэн, Ьава мэканыны бел.мэк мэ’насыз иходир. Ьава joллapbI совет тэjjapэчи-лэринин нечэ-нечэ нэсиллэ-рикин чаны вэ ганы баЬасы-на ачылмышдыр. Эминам ки, aвиacиjaдa суверенли]ин «е’лан олунмасы» (Ьазырда бэ'зи си]асэтчилэр бунун уг-рунда мубаризэ апарырлар) тезликлэ Аерофлотун тэкчэ Иттифаг хэтлэриндэ де]ил, Ьэм дэ харичи хэтлэриндэ Ьэрэкэтин дaJaнмacы илэ нэтичэлэнэчэкдир. A3ap6aj4aH консерня рэЬ* бэринин фикринчэ, белэ кэ-дэрли нэтичэ тамамилэ мум-кундур. Онун AeAHjHHo керэ, сон иллэрдэ елкэнин авиаси-]асында кеЬнэ структурлары дагытмага ]внэлдил.миш агылсыз cHjacoT саЬэнин ишиндэ чатышмазлыглара сэбэб олмушдур. МусаЬиби-миз бу фикирдэдир ки, Ьэлэ бу jaxынлapaдэк ваЬид олан елкэнин бир чох аеро-портларында алагэлэндирмэ-нин позулмасы узундэн laj-japoЛэp тез-тез бош AajaHbip: Заначаг, ehrnJaT Ьиссэлэр ча-тышмыр, бир чох машынлар учуш муддэтини баша чат-дырмышдыр, j€HH тэJJapэлэ-рин мэркозлэшяирилмиш raj-дада верилмэси тамамилэ дajaндыpbIЛмыllIДbIp. Бакыда да ejHH чэтинликлэр )аранмыщдьф:    бурада суртку JapAapbiHH, муЬэррик-лэри. аккумул]аторлары, тэ-кэрлэри а]ларла квзлэJиpлэp, Taìjapa паркынын тэзэлэнмэ-ja ehTHja4u вардыр. ITaJ* тахт аеропортунун bo3hJJ9th Ьеч дэ Jaxmu де]илдир. учуш-енмэ золагы дагылыр. аеро- варзал ко.мплексинин тикин-тиси лэнкидилир. Республи-канын вэ Иттифагьш мухтэлиф инcтaнcиjaлapынa дэф^ лэрлэ мурачиэт олунуб тэ’-чили кемэк кестэрилмэси ха-Ьиш едилсэ дэ, бу хаЬишлэр адэтэн чавабсыз галыр. Jeri« учуш-енмэ золарынын, аеро-варзал бинасынын тикинти-сини давам eiAHpMaja Бакынын подрат тэшкилатлары-нын нэ гуввэси, нэ дэ вэ-саити joxAyp. елкэнин lajja-рэ-муЬэррик паркыны техника илэ тэчЬиз едэн ССРИ ABHacHja CanajecH Назирли-JH исэ ЛЭРВ олунмаг эрэфэ-синдэдир. В. Садыглы сорушур: — Инди мустэгил олан. техниканын тэ’мири, laj-japэлэpэ jananar дол-дурулмасы учун истэдик-лэри PHjMaTH, езу дэ сэрбэст KOHBepcHja олунан вaлjyтa илэ PHjMaTH тэлэб едэн му-эссисэлэрин aмиpлиjинэ тэк-башына нечэ мугавимэт кес-тэрэк? Tэjjapэлэp бундан да баЬадыр. Инди онлары од rHjMOTHHa, эсасэн биржаларда сатырлар. Бу баЬалы технИ'-каны кулли мэблэрдэ пула Ьэтта Бакыда. езу дэ ави-аси]адан узаг олан, анчаг фэхрлэ езуну саЬибкар ад-ландыран ишбазлардан да алмаг мумкундур, Онларын халгын xeJpH учун фэaлиj-JBT ^стэрдиклэринэ Ьеч дэ ЭМИН де]илэм. Инди бejYKДэн KHHHja бутун cHjac0T4HAap дэ Kyja халга <га]гы кестэ- рирлэр», анчаг эслиндэ адам-лары кемэксиз гojмyшлap. Aзэpбajчaн авиаторлары-нын 5 мин нэфэрлик кол-лектйви    гаршьшашдыры проблемлэрин еЬдэсиндэн Ьэлэлик биртэЬэр кэлир. Вас сабаЬ ону нэ к0злэjиp?.. Баш директор дejиp: — Эн эввэл, jaнaчaFbIH гиjмэти демэк олар jeдди дэфэ артачагдыр. Бакы за-водларында Ьазырланан ави-acиja керосининин белэ кэс-кин шэкилдэ баЬалашмасы-нын сэбэбини билми1>эм, амма бизим Ьесабламаларьшы-эа керэ, илдэ 200 милjoн ма-натдан чох олачаг бу план-лашдырьхлмамыш хэрчлэр консернин кэлирлэриндэн хе]ли артьп’дыр. Бу исэ иф-лас демэкдир! Ифласа joл вермэмэк, авиаторлары иш-¿из гojмaмaг учун биз эЬа-ЛИНИН мэнфи гаршыладыры тедбирлэрэ эл атмалы: тэjJa-рэ билетлэринин гиjмэтини илк вахтлар эн азы 5 — 6 дэфэ артырмалы олачагыг. Aвиacиja консернинин ма* лиjjэ хидмэгиндэ Азэрин-формуи мухбиринэ билдир-мишлэр ки, )€НИ илдэ« Мос-кваЗа тэЗЗарэ билетинин тэх-мини дэЗэри 500 маната ча* тачагдыр. Нахчыван истига-мэти истисна олмагла бутун Зерли Ьава х’этларини багла-маг нэзэрдэ тутулур. Игти«-садчылар бела Ьесаб едир-лэр ки, Заранмьш! шэраитдэ баЬалы тэЗЗарэлэрдэн Захын маршруъларда истифадэ етмэк сэрфэли де}илдир. Консернин рэЬбэри деЗир: — Виз Ьеч кими горхут-маг истэмирик. Белэ гэрар гэбул етмэЗэ бизи вэзиЗЗэт мэчбур едир. Анчаг хаЬиш едирэм мэни дуз баша душэ-синиз: ахы тутаг ки. Мос-KBaja Tajjapa билети гиЗмэ-тинин коммерсиЗа магаза-сында сатылан бир килограм колбасадан аз гала ики дэфэ учуз олмасы, Захуд JaJ аЗларында дерд сэрнишинин таксидэ Левлаха кетмэк хэр-чинин елэ Ьэмин маршрутла тэЗЗарэдэ учмагдан 20 дэфэ баЬа олмасы Ьеч дэ нормал Ьал деЗилдир. Лакин буна бахмаЗараг биз гиЗмэтлэрин сур’этлэ галхмасыньш, Ьэр биримизин чибинэ зэрэр вур-масынын элеЗЬинэЗик. Аерофлотун ЛЭРВ едилмэсинин дэ элеЗЬинэЗик. Эмннэм ки, Ьа-зьфда елкэнин бутун авиаторлары мэним фикримв.шэ-рикдирлэр. Вагиф Садьнглы белэ Ьесаб едир ки, сиЗасэтчилэрдэн фэргли олараг авийторларын балмэли Ьеч бир шеЗи jox-дур. Онун фикринчэ, сэ’Злэ-,ри учушларын тэЬлукбснз-лиЗини тэ’мин етмэЗэ, Ьава нэглиЗЗатынын инкишафьша дайр девлэтлэрарасы прог-рамлар, авиасиЗа дашым^а-ры саЬэсиндэ ваЬид инфраструктур системлэри, малиЗ-Зэ-валЗута ' Ьесаблашмалары Ьазырламага Зенэлтмэк даЬа вачибдир.    ^ В. ШУЛВААН. Азэрняформуя мухбиря. Тошэббусун ИЗИ илэ ГЭНД ЬАГГЫНДА ШИРИН СвЬБЭТ Бу мэсэлэ ИЛЭ баглы ялк Зазыда умумн, тэхминн бир фшшр сезлэнмншдн ни, АзэрбаЗианда да вахтнлэ кэр чугундуру Зетншднрнлиб, оидаи мэишэтнмиздэ истн^дэ еднлиб. Мухбиримиз ВалеЬ Шыхлынын 1азах раЗоиундан кеядэрдиЗн мэктубда бу еЬтимал тэсдиглэмр вэ устэлик проблемлэ баглы чэтинликлэр, онларын Ьэл-ли Золлары этрафлы шэрЬ олунур. Гэндин эсас ха.ммалы, кэнар компонентлэри нэзэрэ алмасаг, шэкэр чугундуру-дур. Республикамызда 40— 50 ил бундан енчэ шэкэр чугундуру Зетишдирилиб. Газах, Агстафа вэ Товуз ра-]онларында да буну Захшы хатырлаЗырлар. Ьэтта Газах раЗон агрокомбииатынын агроному Назим ЬусеЗновун де-диЗинэ керэ, муЬарибэ иллэ-риндэ раЗонда елэ колхоз Зох ади ки. орада шэкэр чу-рундуру Зетишдирилмэсин. ЕЬтиЗач чамааты мэчбур едирди. Ахы ГЭНД заводлары душмэндэн о тэрэфдэ гал-мышды. Шэкэр чуруядурун-дан мэишэтдэ дэ истифадэ олунурду. Ондан Ьазырланан дошабын дадыны инди Ьеч нэ вермир. Сонралар чамаатын башы узумэ о гэдэр гарышды ки, бу гиЗмэтли не’-мэт дэ Заддан чыхды. Торпа-гымызьш, суфрэлэримизин ширинлиЗи, хеЗрн-бэрэкэти елэ о кедэн кетди. Доррудур. инди муЬарибэ елэмирик, амма муЬамбэ шэраитиндэ ЗашаЗырыг. гытлыг, ачлыг, дагынты инди о вахткындан да кучлудур. Ленэ дэ гэвдин корлугун чэ-кирик. Лакин сизэ елэ кэл* иэсин кн. узум вэ памбыг саЬэл^яшдэн кэсиб шэкэр чугундуру экмэкйэ бу чэтин про<5ле.ми асанлыгла Ьэлл ет.мэк олар. Газахда, елэ То-вузда вэ Арстафада да уз ту-туб мэслэЬэт истэдиЗим му-тэхэссислэр дэ буну дедилэр. Деднлэр ки, ГЭНД проблеми-ни Ьэлл елэмэк учун илк невбэдэ уч чэтинлиЗи дэф ет* мэлиЗик. Бунлардан бирин-чиси тохумла батыдыр. Ахы бу Зерлэрдэ чохдандыр ки. шэкэр чугундуру экилмир. Ьэр Ьектара 14—16 килограм тохум сэпилдиЗини нэ-зэрэ алсаг. тэлэбатын на гэдэр чох, имканын о гэдэр аз олдугу билинэр. Икинчи чэтинлик эЬалинин марагы илэ баглыдыр. Jox, Ьамы ГЭНД истэЗир, Ьамынын буна тэлэбаты вар. Лакин иэоэрэ алмаг лазымдыр ки, Ьамы шэкэр чугундуру je-тишдирмир. Бу ишлэ мэш-гул олачаг колхозчунун вэ За совхоз фэЬлэсинин исэ мадди марагы нэзэрэ алын-малыдыр. ДеЗилэнэ керэ, муЬарибэ иллэриадэ шэкэр чугун ду руна Захшы пул верир-лэрмиш. Кэлирин 7Q фаизи бечэрэнэ галырды. Эмэк Ьаггы да шэкэр чыхымы илэ Ьесабланырды. Инди вэзиЗ-JaT башга чурдур. JeM чу-гундуру истеЬсалындакы raj-да Ja керэ Ьэр Ьектардан 100 тон мэЬсул кетурэнэ 2 мин манат пул верилир. Шэкэр чугундурунда белэ мэЬсулдар-лыг му.мкун AejHa. Ьэр Ьектардан чоху 30—40 тон мэЬсул кетурулур. .Белэ касыб-чылыгда кэндли’дэ чэтин ки, гэпик-гуруша Ьэвэс кестэр-син. Учунчу чэтинлик бэлкэ дэ эн башлычасы.дыр. Завод JoxAyp, Ja да хаммалы е’мал ет.мэк учун нечэ Jya километр Joл гэг едиб Ирана кеч-мэлисэн. Бу Газах—Товуз белкэсинин чамаатына сэ^ елэмир. Шэкэр чугувдуру-нун Зетишдирнлмэси гэрары исэ гатидир. Товуз paJoH аг-рокомбинатында дедилэр ки, кэлэн илдэн бу мэгсэд учу« 100 Ьектар аЗрылачаг. Аз вахтда Товузда да шэкэр чугу«дурунун Ьэвэскар-лары хе]ли чохалыб. PaJoH тэдарук сатыш базасынын директору Акиф Мэммэдовун ACAHjHHa керэ, идарадин кол-лемтиви Ьэтта эн чэтин проблемки Ьэллиим ез ÒQjHyHa кетуруб. Белгород вэ Одесса шэпэрл^индэн гэнд е’мал едэн авадаилыгларын алын-масы учуй разылыг элдэ еди-либ. Кундэ 4—5 тон гэвд истеЬсал едэчэк сехлэри« иш принсили дэ о гэдэр чэтин oлмaJaчaг. Базанын эмэкчилэ-ри гэрара алыблар ки. JasAa 200 Ьектар саЬэ кетуруб тохум эксинлэр. Каш Ьэр ишдэ белэ злфэк. белэ фэрасэтли onaJÀbrr. Ьэр дэрднмизэ белэчэ ез ку-чумузлэ, ез аглыиызла чара тaпaJдыr. ;