Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 08, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 8, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ в Бэстэкар ли)евин ады leOfHS MaeaHUJMp Гу кениш динля]н-чн кутлэСИнэ баллидир Ады да олмаса. мусигиси лап ja-гин. Оиун бэстэлари вахта-шыры мухтэлиф драм та-машаларьгнда. кикофилм-лардэ. консертларда вэ де-мэк олар hap поп\'л1ар телевизи]а вернлишларинда кадр архасында -а пэнарак Зузларлэ инсан учун догма. азиз олмуш'. Ьатта ади-лашмишдир. Бу MvcHrnJo ела вэрдиш олуну ' ки. бэ -зан муэллифин взу унуду-лур. Ьалбуки кино театр, маЬнылар Ч. Гули.|ев japa-дычылыгынын Jaлпы;^ бир Ьиссасидир. Онуп сэнэт дун]асы бир чохларьыыл тэ саввур етди]индап даГа лон-кин    ва рэнкаранндир. Маним MaBamui I мусигиси ила таньиплыкым тад-ричан, марЬалэ-мэрио.1э баш вериб. Илк дэфа Булбул адына орта ихтисас мусиги мэктэбинда oxyJapKOH онун маЬнылары ила корушму-шам. О девр, ]э’ни 70-чи иллэрин икинчи Japbicbi оз-лу^ундэ caMHjjaBH иди. Му-сигимизин эн’онувп олараг эн »<учлу саЬуси а^ылан маЬны ]арадычь;. ыгында беЬран anaMaTnvn)H езуиу ачыг-ашкар косдноирди Bajarbi, Ja6aH4bi .«нтоиаси-]аларла ашылан.м1.п:1 ИгЧ ми Ларин cajbi сур’этла арта-раг    мэшЬур муг^’ч.чилэрин ифасында телевизи1а, рас- ми    «ТЭНТЭНЭЛИ» !1.ЧСЛ.)рИН програмына joi таьырды Тээссуф ки, танынмьш! маЬ-ны усталарымыз мусиги зевгсузлу^у ахынына наинкн мугавимэт квст-^рлюмиш. Ьэтта бэ’зи Ьалларда она гошулмуш, асан муваффо-FHjJai ахтарышларыкда Jyk-сок    сэнэт ме'1ар.”ары1и,1 унутмушлар. Камин шэраитд.) Чаьаи ширин ела илк са. ам тач- рубЭЛЭрИ    I’cjpVi    ТДИПИ]и башгалыгы^ ило с * и.’ирдч. Илк назэрда сл -такарьи! маЬны.тары чох i ада h.>r та примитив т.> сир багыи: ла]ырды. Догрулаи Xi. оч ларын чоху Кении’ ли    ^^eлoдиjaлa; ;Mic рэнка ро!1к муша]ио1Д.ш .мапрум иди. Лакин бу ( адг- И1К \лу ел Ьаваларымыаыи <ад->ли!Т5 иди. Кар бир носил Паю-; fiar да 03 тэранэлэрини ]а|)адыр. Т. ГyлиJeвин, Р. KaMbijeBHH диллэр эзбэри oia!i кагма лэрини jaдa сала1- Мубали-raja joл вер.м;».{арок се]ло- МЭЛИ]ИК- ИНДИ:ИИ' 30    - 40 ]ашлылары    и    догма ди]ара маЬаббаии* с до.г рун рамзи Ч Гу.'и;ени1‘ <«Бура Вэтонди •    ■> О ¡ы* jii- дыр. Улу фо.’.к.’.',    ..^'иаг- ларына дэрин г-к.ачлиа-даи ирали кэлои rynv.'!.;и зурна ва сазын саслс!v.eti' идо а эн к ин л эш ;шри л м и i:» м у i;j а -]иэтнн. ЛтоначЧа мазму нунун мэхсусили,}и иеца да тутумлу вэ кеврак ()бра.'зыч japaHMacbiHa кэтириб мы-хармышдыр. Л Исламза-дэнин унудулмаз тэфсирин-дэ бу наг.мэни динларкон санки cojK0KYMY3a га]ыдыр. тэмиз Ьава уду{). саф чепь мэдэн су ичирднк. Xejли вахт Ч. ry.iHjeb маним нэзэримда маЬны бэстэкары олараг гальцзды. Лалныз консе1)ватори.|анын икинчи курсунда ону .муси-гинин' академик жанрла{)ын-да чалышан муоллнф ними таныдым. 1981-чи ил-дэ Азэрба]чан Довлот Кои-cepBaTopHjacbiHbiH .о зыначан долу залында телс{>изи]а вэ радионун оркестрн бир сыра jeHH эсэрлэрло jaiia-шы, Ч. Гули]евин vjypna во симфоник оркес тр учуй увертурасыны да ифа етди ■ Гадим МИЛЛИ алатин оркес трин галын гатыны бела japan чагырыш дол\ содалн-ры, анн BD3H дoj^iíJ:кэилиjи, сэслэнмэнин 6aJpaM ранка-pэнклиjи гэрибэ    талатум Ьисси, pyh jYKCЭклиjи    ДО- гурурду. Консертдэн сонра    ева кет.мэ]а тэлэcмвJaн динла-Зичилар    (онларын арасын- да философ, режиссор, ада-6HjjaTHiyHacnap да вар иди) бир-биринин сезуну каса-})ок hej данышыр. фикир мубадилэси апарырдылар. Увертура Ьэла неча    кун сонра консерватори)а    ауди- едилди)и ними. бу. )ахшы мактаб кечмиш муасир муалляфин фолклора бахы-шы. мунасибати иди. Икин-чиси ва ан муЬуму (^крим-49, ондадыр ки, Ч. гули)ев халг мусиги ]арадычылы-гынын она гадер колкада галан гатларына. Ja'HH ау-тентик фолклора мурачиат етмишдир. Ч. ,гули]ев му-сигисинин интонаси]а ба-|хымындан таравати, асар* лэринин гурулуш xycycHj- БУРА ватанди — ЧЛВЛНШИР ГУЛЖЕВИН МУСИГИ ДУШАСЫНДАН НАХЫШЛАР тooиjaлapындa тэлэбэлэр арасыпда муасир мусигидэ миллилик проблеми этра-фында гызгын мубаЬисэлар догур\рд>. Сонрадан бэлли олду ' ки, бу мэсэлэ Ч. Гули )евин даим диггэт мар-казиндэ олуб, бир чох ши-фаЬн вэ мэтбу чыхышла-рындан гырмызы хэтлэ ке-чир «Шэрг вэ Авропа мусиги дун)аларынын узви су-ратдэ ]анашы jaшaмacы вэ бир-бирини тамамламасы учун — дун)а мэдэни))эти-нин инкишафынын макис-трал joлy исэ мэЬз бундан ибарэтдир — естетика са-Ьаснндэ чарпазлашма нег-тэлэри ахтармаг зэруридир. 03 вэзифэми бу Н0ГТЭЛЭрИ дарк етмакдэ. тапмагда ке-рурэм» — бэстэкар )арады-чытыг .магсэдини бела му-(}.']энлан1дирир. Камин вэ-зйфани Чаваншир 80-чи ил-лэрдэ мнлли сэнэтимизин башга гатларына, ашыг му-сигисина, мугамлара мура-чиэтлу )аздыгы скрипка вэ саз учун сонатасында, «Мугам ладларында )едди п]ес»ин-до гаршыЗа го)араг онун Ьэллн ]олларыны ахтарыр-ды. Ч. Гyлиjeвин Нар )ени эсэри ила керуш бела шэк-си.з гэнаат догурурду; сэ-нэти.мизо мэхсуси мусиги ал ЭМИ. Ьа]ата мэхсуси ба-хышы олан бэстэкар кэл-мишдир. Ч. Г’yлиjeви даЬа дэрин-дон дарк етмэ]э чалышсаг онун зарадычылыг )олуна гадам гс\|дугу иллэрэ уз тут-м:>лы]ыг. Бу ела бир девр иди ки. ]ашлы нэслин ну-Л1а]андалэрн, илк невбадэ Г. Гapajeвин чэсарэтли са’)-лэои нэтичэсиндэ (май онун бугун совет мусигиси учун ]ени са)ылан техника)а му-рачиэглэ )азылмь1ш Учун-чу симфони)асьшы вэ Скрипка учун консертини назэрда тутурам) кэнч Азэрба)чан бэстэкарлары )ени ифадэ васитэлэринин тэтбиги ила билаваситэ гаршылашараг, ]уксэк нумунэлэр эсасында езлори да ахтарышлар апар-мага башладылар. Хатыр-ладаг ки, о, халг мусиги-С11ии кезэл билир. Чаваншир Гу ли J ев Шэки мусиги мэк-тэбини битирдикдэн сонра 0ВВЭЛ-ЭВВЭЛ консерватори)а-ны1| тар синфинэ дахил олмушду. Ми л Ли мусигимизин бэс-токао japaдblчылbIFbIндa тэтбиги Азэрба)чан бэстэкар-лыг .мэктэбинин Ьэмишэ ана хотти олуб. Одур ки, истэр-истэмэз бела бир суал ме)-дана чыхыр: кэнч муэллиф бу са11э]э на )енилик кэ-тирэ билэрди? Лухарыда ге)д )этлэри бурадан ирали кэлир. 70-чи иллэрдэ консерва-тори)а тэлэбэлэри )ени мусиги таэссуратлары ардын-ча тез-тез paJoнлapa, фолк-лор експедиси)аларына )о-ла душур. халг сэнатини ез-лэри учун санки )енид9н кэшф едирдилэр. Лакин Ьэмкарлары арасында мэЬз Чаваншир догма диJapымы-зын мухтэлиф кушалэрин-дэ кердуклэрини, ешит-диклэрини бела тэбии, бела бэстэкарчасына умуми-лэшдирэ билди. Мэн «тэбии» сезуну тасадуфэн иш-лэтмэдим. Макар бэ’зи бэс-тэкарларын эсэрлэрини дин-лэркэн МИЛЛИ мусиги ху-суси))этлэринин тэтбигиндэ на исэ бир сун'илик Ьисс етмирикми? Чаванширэ исэ юлклор ду)уму санки тэ-иэтэн хасдыр. 1986-чы илдэ Азэрба)-чан Бэстэкарлар Иттифа-гында кэнч бэстэкарларла рэссамларын керушу )ады-ма душур. Керушун кон-серт програмынын (Ьэмин програма Ч. Гули)евин 2 немрэли симли квартети да дахил иди) музакирэси эсасында рассам Исма)ыл Мэммэдовун се)лэди)и фик-ри инди]э кими хатырла-Уырам: «Чаваншир Гу^ли)ев Ьеч вахт езуну азэрба)чан-лы]а охшатмага чалышиыр. КанСы эсари динлэ)ирсэн динлэ, ела илк ханэлэрдэн а)дынд1»1р:    бу мусигинин муэллифи азэрба)чанлыдыр». Jэгин мусигисиндэн сава-)ы шэхси ке)фи))этлэ-ринэ, ге)ри-стандарт душун-мэк бачарб1гына керэ да Ч. Гули)ев тез-тез харичи елкэлардэн — Болгарыстан,“ Полша, Лугослави)а, Фин-ланди)адан Ьэмкарлары ила керушлэрэ дэ’вэт олунур. 1986-чы илдэ исэ о. 20 иллик фасилздэн сонра совет бэстекарларынын рэс-ми нYllajвяд8 Ье)’этяяия теркибинде океанын о та-1ыяа кетмяш. «ССРИ вэ АБШ мусигиси бу кун» ад-лы симпоэиумда иштирак етмишдир. блкэмизин чэ-ми беш елчяси арасында Азерба]чан нума]эядэсняии олмасы взлу)ундэ эламэт-дар фактдыр. Совет мусигиси узрэ мутэхэссис Лоу-рел Фе] «М)узикл Америка» журналыида симпозиу-мун )екунларыны шэрЬ едэрэк ССРИ бэстэкарла-рына муЬафиэекарлыг ят-тиКамы вердикдэи сонра эсэрлэри мараглы тапыи-тыларла сечилэн чвми яки муэллифи, о чумлэдэн Ч. Гули)еви ге)д едир. Бу, ол-бэттэ. Т9КЧ9 Чаванширэ де]ил. умумэн Азэрба)чан инчэсэнэтинэ верилэн бе-]ук ги)мэтдир. Америкадакы керушлэр заманы баш вермиш бир епизод да дттэтэла)игдир. Мусигинин мahиjJ9тини тэш-кил едэн интонаси)а)а Ьэср олунмуш дискусси)ада узун-узады мучэррэд сеЬбэт-лэрэ сон го)араг Ч. Гули-]ев езунэхас чевикликлэ ро]ала Захынлашмыш, «Се-каЬ» мугамынын ше'бэсини импровизэ етдикдэн сонра се)л0мишдир; «Интонаси-)а бах будур. Кэлин бу мусиги этрафында мубаЬи-сэ апараг». Белэликлэ, бэстэкар тамамилэ кезлэиил-мэз Ьалда музакирэ)э нэ-инки Jeни нэфэс кэтирмиш, Ьэмчинин иштиракчыларын диггэтини мэЬарэтлэ Азэр-ба)чан мусигисинэ )енэлт-мишдир. Белэчэ, тэбии олараг биз Чаванширэ хас олан эн эсас ‘ ке)фи))этин ашкар-ланмасына кэлиб чыхдыг: вэтэнпэрвэрлик! Бэлкэ она керэдир ки. «бир )арпаг да Вэтэнди, бир будаг да Вэ-тэнди. Истисини    дyJдyFyм бир очаг да Вэтэнди» — де-)эн бэстэкарын е'тирафы-. нын С9мимили)ин9, Ьэгиги-ли)инэ шубЬэ галмыр. Ч. Гули)ев )арадычылы-рынын мараг догуран бир Ьиссэси дэ театр- вэ кино илэ барлыдыр. Бэстэкар бу жанрларын да мустэгил, бэ-дии чэЬэтдэн камил мусиги) э там Ьаггы олду руну исбат едир. Тамашанын ритмини ду)мары бачаран Ч. Гули)евин гэдим мэра-симлэримиз, пластика, мусиги сэнэти говшарында )аранмыш    «Лур» театрына кэлиши тамамилэ тэбиидир. Бэcтэкap-бaлeтмeJcтep Р. Ахундова илэ бэшэр тарихи-нин гэдим эдэби абидэси «Килгамеш Ьагда епос»ун мотивлэри    эсасында балет эсэринин драматуржи Ьэлли-ни ахтарыр. Бу )ахьшларда шад хэ-бэр алмышыг. Ч.-Гули)евин саз вэ скрипка учун. Сона-тасы чидди мусабигэ шэт раитиндэ (нуфузлу мунсиф-лэр Ье)’эти 43 елкэдэн кен-дэрилмиш    648 партитура- дан чэми Ш-ни сечмишдир) 1992-чи илдэ Варшава да кечирилэчэк Умумдун)а ]е-ни мусиги    кунлэринин прог рамына дахил едилиб. 0зу дэ програмда бэстэкарларын фамили)алары илэ )анашы, онларын тэмсил етдиклэри елкэлэрин адлары арасында — АБШ, Лапони)а, Ита-ли)а илэ )анашы Азэрба)-чан сезуну охумаг нечэ фэ-рэЬлидир. Чаванширин маЬныларын-дан бириндэ белэ сэтирлэр вар: «Бу дун)анын инсан-лары бизи Зада салачаг». Онун езунэ бу сезлэр ша-мил едилэрсэ е’тираф олун-малыдыр: артыг инди Ч. Гули)евин бу чур се)лэмэ)э там Ьаггы вар. Зумруд ДАДАШЗАДЭ, мусяпшгунас, «UIAhHA3»bIH КАССЕТЛЭРИ ГАХ (мухбириииздан). Магнитофон касс! T.ieuHHo та-лабат куидэн-к^>о apri>ip. Бо’-зэн ком.мерси]а .\!аги> алары-нын езунда бе.чэ иир .' дали-ни 30—35 AKiHuTa тала бидирсаи. Гах раюиуила ja-радыл.мыш «Ша1ша;г> аооие-ратнвн бу гытлыгь'. арадаи галдыр.маг учун \т\рлу ад-дымлар атмагдадыр. Кооператив .магнитофон кассет.^ори истеЬсал едир. Узэриндэ aj-улдуз вэ республикамызын уч рснкли ба)рагы Ьэкк олунмуш кассетлэрин ги)мэти о ГоЛор да баЬа де|нл — бири Ь маната. KeJфиJjэтинэ керэ исэ Ьэтта janoH фирмалары-Ht4H бурахдыгы магнитофон кассетл арила    дэ рэгабэ- тэ кнро билэр. Кооператив а]да 7—8 .мин эдэд кассет бурахыр. Ьазырда республи- канын чох )ериндэн бура си-фаришчилэр, алычылар кэ-.пирлэр. hep aj кооператжии банкдакы Ьесабына 45—50 мин манат вэсаит дахил олур. 6 а]да 92 мин манат ха лис калир алдэ едилмишдир. Кооператив Ьекумэтдэн ссуда кетурмэмишдир, истеЬсалат учун назэрда тутулмуш бина вэ гуррулары да ез вэсаити Ьесабына тикмишдир. БАНК 8M8nHJJATbl КОМПУТЕРШИР ЗАГАТАЛА (мухбирямя-з-дэн).    Банкда    <'а>:ч1'лич- дир.    Ела    бура муэссисэ ва i зплол.натла-рын ку'ндэлик блок .avaTinjj.rr-лары апарылан 1Н‘чТ\ Л(.] 'р-лар, harr-heca6 ч\рул>ло” мали))а контору AeJ’>oT бир коркннлик вар, на до cajrav-ларын шаггылтмсы; ы еши-дирсан. Кагыз-кугуз ичнндо итиб-галан Ьесабдарлар|>1м, муЬасиблэрин нара11а'^Л1.иы кезэ дэ).мир, ноп('к) ь.о,злэ]ан «муштэрнларин* KH.Mej-Kvaa-рындан ЕСэр-алаА!.^т jo\;iyp. — Сэбаби кундалик ба-лансларын бутунлмош ком- нутерлашдирилмасидир, — де]э банкын мудири Э. Наги ров билднрир. — Азэр-ба^чан девлэт коммерси)а, сана]е ва тнкинти банкы рес-публикада илкин олараг езу-нун Загаталадакы ше’бэсиндэ модернлэш.мэ ишлэринин апа-рылмасыны .маслэЬэт билнб. «Банк амэли))аты куну» бутуЕт Ьагг-Ьесабын компу-тер васитасилэ )еринэ )ети-рилмасн республиканын )ал-ныз бир неча банк тесерру-фатына .махсусдур. Компу-тер системннин тэтбиги банк гутлугчуларынын ишини ]уикуллгшдирир, вахта, иш- чи гуввэсинэ гэнаат етмэ)э, эмэли))атлары тез вэ дэгиг. Нем дэ сэЬвсиз )еринэ )етир-мэ)э имкан верир — бу онун башлыча ке)ф»0]этидир. Ма-шын иш просесинде бир нёв инсанла унси))этэ кирир, hap-каЬ тзрэф мугабили саЬв едарса, екранда )азылыр: «Сэ-недлер эмэли))ат учун гэбул олунмур». Он да эмали) )ата тэзэдэн башламаг лазым кэлир. Компутердэ эмэли))атла-рын )еринэ )етирилмэси иши-нэ Гудрэт Муса)ев нэзарэт едир. О, ра)онда бу саЬэ уз-рэ )еканэ мутехэссисдир. 11|АРАЛАР» СУМГАЛйТ сеьнэсиндэ Сумга)ыт сакинлэри муа-сир Азэрба)чан насири вэ драматургу Агшин Баба)е-вин «Ларалар» адлы )ени п)есинин тамашасыйы ма-рагла гаршыламышлар. h. Эрэблински адына Сумга-)ыт Девлэт Мусигили Драм Театрында п)есин илк тама-шасы олмушдур. Тамашачылар тэрэфиндэн Ьэрарэтлэ гаршыланмыш п)есин мувэффэги))эт га-занмасына муэллифин му-рачиэт етди)и актуал мев-зу зэмин )аратмышдыр: п)ес республикада сон иллэрин падисэлэринэ — 1988-чи ИЛИИ эввэллэриндэн тут-муш Вакыда 1990-чы илин фачиэли 19 — 20 )анвар кечэсинэ кими — Ьэср едилмишдир. -    -    - . 8 HOJABP Азэрба)чанын дагльЕг вэ даР8тэ)и ра)онларыньш бэ’зи )ерлэринд8 думай вэ чискин .олачаг, зэиф кулэк эсэчэк, Аран ра)онларында температур мусбэт 12—17, дарлыг ра)онларда исэ мусбэт 5—10 дэречэ олачаг. Баиыда вэ Абшерон )а-рымадасында сэЬер чискин олачаг, сани)едэ 7—12 метр сур’этлэ шимал-шэрг вэ шэрг кулэ)и эсэчэк. .Температур 15 дэрэчэ олачаг. дермАн Биткилариле гадим муАЛича усулу таклиФ Едирам: Урэк-дамар хостэдяждэря, гав тэз)нп1, атеросклероэ. ревматизм, брояхяал астма (упии’ларда), мо’дэ-барырсаг хэстэляклэрн (гастрит, ерозн)адар. хорадар). rapa «)эрнн, ад кнсэснннн вэ эд )олдарывын хэстэаиждэрн. Ьиитнт, серрозуи илкин вахтлары, холесистнд. rapa iHjapHB ад олларында, эд инс.эсиндэ вэ ахарыида дашла алагэдар )аш верэн механнив сарылыг. ед жнсэсннда. ад да 1ырылан дуаларын. гумларын тамивланмасв. мэрравн)-а амадн)]атыидан сонра умумн ад ахарывда лэн гувмарын, дашларын тамизлаимвсн, ба)рэк хутэлнв. дари (хроники вэ кэсшш нефрит, пиелит, ба)рэк лэ]эннннн кенншлэнмэси вэ бузупшэсн), ба]рэк вэ ахарларырш дуз-лардан, гумлардан. 1,5 см-а гадэр мухтэлиф тэркнблн даль лардан тэмизланмэсн (хэстэлнк кагызы илэ кэдсэннз да- ***    дафадарла    чэрраЬн эмэлиЛатдара ду- чар олан, бир ба)ра)нн умидинэ гадай хэстэдэрн даш х9столн1нцдов гуртармаг учун муалнчэ. ГЕ1Д; Муасир тэбабэтнн муалнчэ усудларывдан эля узудэя хэстэдэр гэбул одуяурлар. Унван: 374849, Агстафз шэЬэря, Эзяэбэ)ов кучэся, 47. адББАРЗАДЭ Урфан. Азирба|маи Республикасы Мадами||ат Наэирли|и М. Эзизба|ов адыиа Палии ордаили ва Гырмызы вмак Ба|рагы ордаили АзеРБА1ЧАН девлат академик драм ТЕАТРЫ А. М. ШЭРИФЗАДа АДЫНА АКТЮР ЕВИНИН БИНАСЫНДА 12 но|абр    К.    ФИГЕЛ>ЕДО Тарчума едани Элакбар СЕ1ФИ МЭЬЭББЭТ ва АЗАДЛЫГ Цахуд «ЕЗОП.1 Ики Ниссали драм Гурулушчу режиссор — ЬЭСЭН ЭБЛУЧ Азарба)чан Республикасынын амакдар артисти Рассам — РАФИГ АБДУЛЛА)ЕВ Бастакар — А)дын ЭЗИМОВ Республика Девлат мукафаты лауреаты Режиссор ассиств!^ти — ФИКРЭТ ВЭЛИ)ЕВ Театрын бадии раЬбари — И0С0Н ТУРАБЛЫ Азарба)«||аи Республикасынын халг артисти, ики дефа республика девлат мукафаты лауреаты. Азарба|маи Раслубликасы МаданиЦат Назирли|и М. Магома|ев адыиа Азарба|ман Довлат Филармоии|асы Но|абрын 10-да ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МУСИГИ теьфэси Програмда: ФорЬад ФаХРЭДДИНИ — «Иби-Синав во «Сорбедараи» симфоник суиталары КонсертдаУ. Ьачыба|ов адына симфоник оркестр иштирак едир. Дирижор — муаллиф. Консерт саат 19-да башланыр. Билетлар сатылыр.    » АзорбаНаи Раслубликасы МаданиЦат Назирли|и Азарба|иаи Даалат , Академии Опара ао ^ Балат Театры Тзарба*1иа1ГРвспубликасыиыи амакдар артистлари ЛУДМИЛА ПОЛАДХАНОВА ва ГУЛАМ ПОЛАДХАНОВУН иштиракы ила 10 но|абр    ЭМИРОВ «МИН БИР КЕЧ а» 2 Ниссали балети Азарба)иан Республикасынын амекдар артистлари ЛУДМИЛА ПОЛАДХАНОВА ГУЛАМ ПОЛАДХАНОВУН иштиракы ила 14 ио|абр    TAPAJEB «1ЕДДИ козел» 3 Ниссали балети 'Азарба)чан Республикасынын амекдар артистлери ИВАН САЗОНОВ МУХТАР М0ЛИКОВ ВАЛИД0 HAUJAJEBA ва ЛУДМИЛА ТРИФОНОВАНЫН иштиракы ила 15 ио1абр    П.    ЧАЖОВСКИ «JEBKEHH ОНЕКИН» 3 Ниссали операсы АзарбаНм Раслубликасы Естрада Театры Азарба]чан Девлат Сиркинин бинмында но|абрыи 11-да Азарба]чан дилинда, но)абрын 12-да рус дилинда «Шоу-0лили» во ia «Сирлар хазинасинда» а)ланиали-мусигили кеча качи-рир. Качада «Пола-чудес» викторинасы кечм-рилачак. Иштиракчылар тамашачыларым ара-сындан сачилачак. 5—6 ^блитс-тур о)наныла-чаг. Галиблар мукафатландырылачаг. «Шоу»— ахшам саат 19-да башланыр. Билетлар сиркин кассасында куидуз саат 12-дан сатылыр. Азарба|мм1 Республикасы Халг ТаЬсили Назмрли|и Н. ЗЭРДАБИ АДЫНА канча давлат педагожи институтунун г ГАЗАХ ФИЛИАЛЫ 1991    992-ми    даре    или учуй ашагыдакы ихтисаслар узра ги|аби ша'ба|а талава гавулу е лан едир. 1. Тарих ва Ьугуг. 2. Ибтидаи та'лим падагокикасы ва методикасы. 3. Педагокика -ва психолоки)а (мактабагадар). ТаНсил Азарба)чан дилиндадир. Институтун ги)аби ша'басина )ашындан асылы олма)араг орта таИсилли, ихтисас ва она у1гум пе-шалар узра чалышан ССРИ ватандашлары ва ССРИ-да )аша)ан ачнаби ватандашлар габул едила би-ларлар. Абитури|ентлар ректорун адына ваИид форма-да ¡азылмыш ариза|а ашагыдакы санадлари алава етмалидирлар: — таЬсил Наггында санад; — 086/У №-ли фОрмада тибби ара]ыш; — 3X4 см алчуда 6 адад фотошакил; — амак китабчасындан чыхарыш. Паспорт шахсан тагдим олунур. Санадлар но]абрын 30-дак Ьар кун (базар ку-нундан башга) саат 9-дан 17-дак габул едилир. Института дахил олмаг иста|анлар мувафиг ихтисаслар узра ашагыдакы фенлардан габул им-таЬанлары вермалидирлар: Тарих ва Ьугуг ихтисасы узра: Тарих (шифаЬи), Азарба)чан дили ва адаоилат (инша), харичи дил (шифаЬи). Ибтидаи та'лим педагокикасы ва методикасы УЗрО! Азарба|чан дили во адаби)|ат (инша), ри)ази|)ат (шифаЬи), тарих (шифаЬи). Педагокика ва психолоки)а (мактабагадар) ихтисасы узра: Азарба)чан дили ва адаби])ат (инша), биолоки- ¡а (шифаЬи), тарих (шифаЬи). Мусабига абитури|ентларин    имтапан лардан топладыглары балларын мигдарына кара апа-рылыр. • ИмтаЬанлар орта умумтвЬсил мвктвблеринин програмына yifyн олараг твртиб едилмиш во сиги Девлот Халг ТвЬсили Комитми тврвфиндвн твсдиг олунмуш програм узрв декабрын 1-двн 15-дек ху-суси чадвал узра апарылачагдыр. Орта моктеби гыэыл (кумуш) медалла, орта ихтисас, ¡ахуд техники пеше мектебини фергленме диплому ило битиренлор гебул комисси|асыиыи г -рары ило - ибтидаи те'лим ликасы. педагокика во психолоки|а (моктебегедер) Азерба)кан дили во одоби))атдаи Ьугуг ихтисасы узро — тарихдон (шифЛи) имт^ан веомелидирлер. Ьемин имтаЬандан «беш» ги)мвт алан абитури|ентпер сонракы    *”2 елилирлер, «дерд», 1»худ «уч» ги|мет алдыгда исе галан мувафиг фенлерин Ьвмысындан имтаЬан вер- *** г'е ?Д:^Орта теИсил базасында техники пеше мектеблерини фергленме диплому иле битиренле-ра кестерилеи га|да ¡и)впвндикпери вафиг ихтисаслар узра али мектебе дахил олдугда ***'' ИтаЬанлардан мусбет ги|мет *"АЫГда аш»ь1-лакы шехслер мусабигеденквнар гебул едилирлер. 1 Муддетли Ьерби хидметден еЬти1вта бура-хылаи ае Ьекумет тврв1фиидвн мув||вн едилмиш дан сеЬЬети али мектобде охумаг имканы верен I. " ««иГрГтоплаимыш баллар бер-бер ол- ^’'•''1*п1выГ(кум*уш) мада^ .“е'фвргмиме диплому олуб. гебул комисси)асыиыи муе),.н етди,и бир Лейден «беш» ги]мет ала бипмв)внлер, 1 д2ьИ чох иш стажыиа «алик олуб. сечдикл^ ри ихтисас узра ае она ¡ахыи ихтисасларда ишле сои уч.илда еЬти)ата бурахылмыш Ьерби гуллугчулаРимт^^ил'арыиа бурахыланлара муе||еи едилмиш гфдада иш ¡ериидеи ддалан 15 кунлук алава мазуни))ат верилир. Чадвал узра та')ин олунмуш вахт да узурсуз ^абабд^ГимТаЬ^нларын бирина калма|ан ва ,а «ики» ги|мат алан абитури)ентлар сонракы имтаЬан-Сахылмыря^р мусабиг. института габул еАилма)анлар габул комис ж«» ишлерини кери ала биперлер.    <    .»«¡ыш Мусабигедеи квчмчвнперв бу бареде арв|ЫШ ‘•'’Житута дахил олмаг иет.)еил.р умун Ьан ервфесиндв хусуси чедвел уэре меслвЬет т кил едилир. УНВАН: Газах шеЬери, ДА. Э. Сабир кучеси, 150. Телефон: 2-26-02. РЕКТОРЛУГ. РЕЛ&КТОР т. ». РУСТЭМОВ ТЭ-СИСЧИЛЭР; АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ВЭ «ХАЛГ гаЗЕТИ»НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Г -ji ш о61А*ч»Р**Р HowtwweacM гамта I РадаиеНанаи уиаамп 37011*, ВАКЫ ШвЬОРИ, АаарваЯяжаисмой Раетувяики.    I    киРОВ    ПРОСПЕКТИ,    1*. Прау^а А*#Р^ I мв'лУМАТ УЧУН ТЕЛМ>ОНЛАР: 93-64.П, жураатктсанй аеямата. | Невбэтчя рецапор Г. ПИРШЕВ. Чапа няааланмалыдыр: 23.(^. Иявалаямышдыр: 23.30. Ицдеяс 06814 Ч 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 II 12 13 14 Бакы. «Азэрба1чан» вашриЦамши мээОээен. •Баку, тепопрафия нодательстев «Азербайджан». Тиражы 255549 Сифаряш 7400 ;
RealCheck