Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 07, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 7, 1991, Baku, Azerbaijan /ХАЛГ ГЭЗЕТИ ^ HOJABP Л99\^чц ил. т 219 Дуя]анын ajpbi4ijpH рекновларында, елача да алва-мнзда |аначаг' муЬуи проблема чеврнлмнш, он^ AY^Ja базарывда rnjHarn xejAB артиышдыр. Нефт еЬтн|атдары-нын азалмасы щюблеинна реслублнкамызын нефтчи алии- лэринин иунаснбатн яечаднр? Азарба]чая Девлат Нефт Ла]яЬа Инстн^тунун директору, республика ЕА ньш MYx6ip уэву, ССРИ иин аиакдар ихтярачысы. профессор CejHA РЗА амокдапшиызла мншдир: сеЬбатяидэ де- — Хэзэрдэнизнефт Бирли-)инин проблемлэри чох-дур. Хазарин сэви)]эсинин арасы касилмадан галхма-сы да данизда яефт чыха-рылиасы ишияи xejnn ча-тиялэшдирмишдир. JapaH-мыш мураккаб BaaHjJatna элагадар JanHbia ону. дeJэ биларэм:    данизда Jchh Ja- тагларын истисмары ела тэшкил    едилмалидир    ки, фэaлиJJэт Муддати пидро-техники гурруларын    иш муддатинэ yjFjTH олсун. Эл-бэттэ, бу о гэдэр да асан мэсэлэ де]илдир. Онун Ьэллина бутун республика-нын елми-техншш потен- фаты oбJeктлэpинин вэ Jama-jbim евларинин тикинтисини лэнкидир. Эвваллэр ajpы-aJpы нефт pajoнлapындa мевчуд олан кучлу е’малатханаларын сонралар заводлара чевр|^-маси ва Москванын табши-jHHa верилмаси, Азарне^ тин вэсаити вэ тикинти тэт-килатларынын кучу ила ти-килмиш Гарадар арырлашды-рычылар заводунун Красно-дардакы елм-истеЬсалат газ ма бирли]янин табели]инэ кечмаси Азэрнефт биpлиJинин ишини xeJли чатинлэшдирг мишдир. Бу заводларын кул-ли мигдарда калири олдуру Ьалда Азэрнефт бирли]и Ьамиша пул чатышмазлы-ры шараитинда ишлэма]а, мэркэздан AOTacHja алмара мэчбур олмушдур. Ишин кедишина мане олая бир мэсэла]а да тодун-маг истэ]ирам. Билди]ямиз ними, республикаяын нефт сана]есинда бир лох na¡ — Сон иллэр бутун дун-]ада нефт Ьасилатынын аша-ры душмэси мушаЬидэ олу-нур. Фикир верин, кечан ил AYHjaAa 3.150 мил]он тон, о чумлэдэн. Совет Иттифа-гында 570 мил]он тон нефт чыхарылмышдыр. Бу, 1989-чу илдэки Ьасилатдан 37 милjoн тон аздыр. Бела кетсэ ССРИ JaxbiH иллэр-дэ нефт идхал етмэли ола-чаг, чунки Ьасил олунан нефтин мигдары, онун еЬти-Jax.iapbiHbiH артымындан чох-дур. Буна сэбэб иеэ нефт ]атагларь1нын кеЪналмэси, Je-нилэринин ашкар едилмэ-мэсидир. Mamhyp Рома нефт клу-бунун кечмиш президенти Александр Кингин фикрин-чэ, Jep курэсиндэ. артымын сур’эти индики сэви]]эдэ галса, нефтин    rnjMaTH азы 50 • фаиз артачаг. Буна бах-Majapar нефтин кэшфиjJa-тына вэ Ьасилатына енержи сэрфлери нефтдэн алыначаг енержидэн чох олачаг. Рес-публикамыза    Ьэмин рэгэм- лэр фонунда бахсаг кезу-муз енундэ беле бир мэнзэ-рэ JapaHap:    2000-чи илдэ АзарбаЗчанда    10 милjoндaн чох эЬали JamaJa4ar вэ да-хилдэ сэрф олунан нефтин мигдары xejли артачаг, Ja-гин ки, 8,5 мил]он тондан 10 — 11 милjoн тона гал-хачагдыр. Газ Ьасилаты илэ эла-гэдар да бела бир B03hJJ0T japaнaчaгдыp. Экэр газы еквивалент JaHa4ara чевир-. сок, республикамыз Ьазыр-да нефт В0 газла бир Jep-дэ 25 милjoн тон JaHa4ar сэрф едир. 2000-чи илдэ исэ бу рэгэм 32 — 34 мил-JoH тона чатачаг. Бело чы-хыр ки, Ьасил eiAHjHMHO jaHanar Ьэлэ инди бизэ чат-мЫр, Чох куман ки, елкэ-дэ вэ республикалар ара-сында игтисади мунасибэт-лэр дэjишдиJи учун бир аз-дан B03Hjj0T даЬа да кэр-КИНЛ0Ш0Ч0К. Кэнардан jana-чаг кэтирмэк игтисади чэ-Ьэтдэн бизэ сэрфэли олма-ja4ar, Ларанмыш вэзиJJ0TДЭH чых-маг учун    анчаг бир joлy- муз} вардыр. Кэрэк илдэн-илэ ашары душэн Ьасилаты сабитлэшдирэк вэ артыраг. Хэзэрдэнизнефт вэ Азэр-нефтин нефт Ьасилатыны артырмаг имканлары вар. — Сиз    узун иллэрдяр кн, нефтчнлэрлэ сых элага шэраитинда ншла]ирсиняз. Билирсиниз ки, I ДЭНИЗ Ja-тагларынын, гуру фондунун, мэ’дэн тэсэрруфатларынын вэзи))эти о гэдэр дэ Jaxonii дeJнлдиp. Буиларын расио-нал Ьэллшш яэдэ корурсу-нуз? Нефт еЬти]атлары азалыр. Hnja? Актуал свЬбэт ■■■■■■■■■■■ сиалы чэлб олунмалыдыр. Газма тexнoлoкиJacы, ла1-ларын ишлэмэ > муддэти, гурруларьга истисмарынын техника вэ технолоки]асы, нефтин нэгл едилмэси вэ с. сэмэрэлэшдирилмэли, ]ени усуллар ишлэниб Ьазырлаш малыдыр. — Вас рэЬбарлик ctahJh-низ институт Азарнефтян мевчуд проблемлариня ара-дан галдырмаг учун на яш керур?,. — Институту муз муасир тэлэблэрэ чаваб верэн ла-jиhэлэp ишлэJиб Ьазырла-мыш, галмыш нефти Ьасил етмэк учун 15.000 ryjy газ-,маг тэклифини вермишдир. Ьэм дэ Ьазырда фондда олан, амма aMopTHoacHja вахты кечмиш 9.200 ryjy-нун 30 фаизинин лэрв едил-мэсини тевси]э етмишдир. — Мутэхассяслэрян фнк-ринча нефтян чохлуру-азлы-ры гу|уларыя са1ыядая асылыдыр. Базар HiTHcaAHj-)атына Ke4ABjHMH3 ‘ бнр деврда рес1^бликамызда-кы яефт гу1уларыяын ва-3Hjj3TH снзя гане еднрвш? — Апардырымыз Ьесаб-ламалар кестэрир ки, 120 ил эрзиндэ Азэрба]чанын гуру саЬиллэриндэ 31.000-э jaxын ryJy газылмышдыр. Инди исэ Азэрнефт бирли-JH ил эрзиндэ 200 ryjy газа билир. Элбэттэ, индики деврдэ бу сур’этлэ разы-лашмаг олмаз. Она керэ ки, Азэрнефт биpлиjи 1950-чи иллэрдэ ил эрзиндэ бир милjoн Japым метр газма иши апарырды, Бу да мин нефт ryjycy демэк иди. Базар игтиcaдиJJaты шэраи-тиндэ исэ ил эрзиндэ 700— 800 ryjy газмаг башлыча мэгсэд олмалыдыр. Эсаслы тикинтидэ дэ B03Hjj0T ачыначаглыдыр. Бу да JeHH нефт-мэ’дэн тэсэрру- Ьэлэр узрэ иш апарылыр. Ьазырда лaJиhэлэp сифа-ришчинин тапшырыры эса-сында, она табе олан инс-титутлар тэрэфинд^н Ьа-зырланыр. Адэтэн гиJмэ-. ти 6 милjoндaн чох олан лajиhэлэpи ^1аа(ирлик тэс:-диг едир. Амма республи-канын марарыны кудэн тэшкилатлар нэ лaJиhэнин JapaдылмacbI, нэ дэ тэс-диг олунмасы просесиндэ иштирак едир. Белэ олдуг-да лajиhэлэpдэ эсасэн си-фаришчинин марагы нэзэр-дэ тутулур вэ бир чох амиллэр нэзэрэ алынмыр. Нэтичэдэ дэ тез-тез гэзалар баш верир, нефтин дагылг масы, буруг гурруларынын сырадан чыхмасы, торпа-рын вэ Ьаванын зэЬэрлэн-мэси мушаЬидэ олунур, саЬил сарламлыг очаглары-ны вэ башга тикилилэри су басыр. — Ву кун харнчи елка фярмаларыяыя ’ Азэрба^ча-яыя нефт 1атагларына Мараты хе]лн артмышдыр. Сизчэ бу мараГ бнр нов «Иякнлтэрэянн досту ]охдур, душмэяя joxдyp: Инкнлтэрэ-ннн марары вардыр» форму-луна банзамяр кн? — Харнчи фирмалар Азэр-бajчaн нефтинэ инди Jox, чохдан мараг кестэрирлэр. БeJн0Лxaлг мунасибэтлэрин вэ элагэлэрин Jaxшылaш-масы бу марарын реаллаш-масыны даЬа да сур'этлэн-дирди. МэЬз бунун нэти-чэсидир ки, инди Азэри Ja-тары узрэ Амако фирма-сы Хэзэрдэнизнефт бир-llиJи илэ гаршылыглы тех-ники-игтисади иш апарыр. Бизим институт Азэрнефтлэ бирликдэ ауксионда сатмаг, харичи фирмаларла муштэ-, рэк муэссисэ Japaтмaг мэг-сэди илэ Абшерон Jaтaглapы-нын нефт Ьасилаты имкан- ларыны Td’jKH етмэк учун комплекс тэдгигатлар апарыр. Нефтчала, Хы^<лы, Га-занбулаг, Тэртэр Jaтaглapы вэ Гобустан зонасы иле TypKHjd фирмалары мараг-ланыр, Элбэттэ. индики шэраятде бу чох JaxmH-дыр. Биэ харичи фирмаларла муштэрек муессисэ-лэр JapaAu6, хариче нефт ихрач едиб кулли мигдарда BanjyTa газаяа билерик. Амма харичи фирмаларла муштерэк иш апараркен, бу-нунла элагадар техники-яг-тисаощ лaJ«hэлэlp тертиб едэркэ« кечмишйн течрубе-сини eJpeHMBjH унутмамалы-Jыг. Чунки башга елкалер-дэн фэргли олараг Абшерои-да нефт чыхарылмасынын езунэмэхсус xycycHjjBrnepH вар. Мэсэлэн, Азэрнефтдэ hop бир тон нефтлэ бврлик-дэ орта Ьесабла 16 кубметр су чыхарылыр. JlajMh^ap© керэ, бу сулар темшл»ниб ла]лара вурулмальщыр. Эф-сус ки, буна лазьши гaJдaдa ЭМЭ.Л олунмур. Бир MoconaJa дэ хус^и диггэт Jeтиpилмaли!диp. Харичи фирмалар муштерак муассисэ JapaAaHAa адэтэя JaтaглapbIн истисмары учун ceJpoK шебакэдэн истифадэ едирлар. Белэликла, мугави-лэнин гуввада олдуру девр-да гyJyлap jyKcoK дебйтла ишлajиp вэ аз вэсаитлэ максимум нефт Ьасилаты алдо едилир. Ела ки, мугавиланин муддэти гуртарьгр, харичи фирманын нумаЗандалари чы-хь1б кедяр, ишлар xeJли ча-тинлашир. Лерли бирлик тэ-зэдэн газма ишларина баш-лaJыб, 6eJyK чэтинликлэрла, аз дебйтла, баЬа гиЛмат.ла га-лыг нефти Ьасил erMejo мач-, бур олур. Харичи фирмаларла муш-тарэк иш апараркан елка-’ мизда oлмaJaн техника вэ тexнoлoкиJaньш маната алын-масы ен плáнa чакилмали-дир. Ьам да харичи авадан-лыг алынаркэн техни«и-игти-сади асаса фикир верилмали-дир. Бунунла JaHambi муга-вилэларда jepли мутахассис-лария ва ишчи гуввасинин jepH дагиг Myajjan едилмэли, онлар асылы BaanJJaTa са-лынмамалы, маашлары ха*ри-чи мутахессислэринкиндан чох фаргли олмамальщыр. ПapтнJopлapлa aлaгaJa ки-рэркэн Чинин ва Норвечин тэчрубасинэ истинад едиб онлары кэшф олунмамьш! саЬэларэ истигаматландир-мэк лазымдыр. Экэр буна наил олсаг фирмалар .риска кедиб кэшфиjJaты ез ^ари-нэ кетурар ва республика аслиндэ пул харчламадан, кэшф едилмиш JaTapbm неф-тинин кэлиряндан ез najbi-ны кетурар. — Дэгия ки, республнка-мызын нефт С9на]есяцдэ мев-Ууд олан глобад проблемдэ-рн Ьэлл етмэк учун Jene ел-мн потенсиалын кучунэ еп-THja4 дyjyлaчaг? — Бэли, республиканын нефт санаЗесини инкишаф ет-дирмак учун елми потенси-ала ceJкaнмaлиjик, Инди биздэ бела елми-техники по-тенсиал вар, амма ондан сэмарали истифадэ олунмур. Не^ла мэшрул олан инсти-тутлар Ьадднндэн артыг пис мaлиJJ0лэшдиpилиp. Лабора-тори]алар лазьши аваданлыг вэ чиЬазларла JapbixMa3 тэ’мин едилир. Буна керэ да иставилан caBHjjaAa елми-тэдгигат иши апармаг, инкишаф етмиш елкалэрла ajar-лашмаг четинлашир. Мевчуд проблемлэри Ьал,л erMajHH иса ]алныз бир ]олу вар: ка-. эк елми-техники потевсиал эрэката кэтирилсин. СеЬбэти ]азды: МеЬбэддня СЭМЭД. hi ШЫХЭММЭД АРХЫ БИР ЭСРДИР БАРЛАРА СУ ВЕРИР — Шыхэммэд архы де-jиpлэp буна. Вир эср олар чэкилиб. Инди дэ ишэ ja-pajbip. Этраф барларын чо-хуна бу архын cyjy вери-лир. Архын кэнарында динчэл-M8j9 кэлмишик. «AjHyp» ис-тираЬэт зонасыдыр бура. Су шырылты ила ахыб кедир, биз свЬбвтимиои давам ет-диририк. — Шыхэммад КИМ олуб, HHja онун ады ила чагыры-лыр арх? МусаЬибим A3ap6aj4aH Республикасынын эмэкдар Ьугугшунасы, фарди тагауд-чу Чабир Кэримовдур. — Мзним jaшbшдaн ира-линин сеЬбэтидир, — ешит-дикларини нагл едир. — Их-THjap гочалар де]ирлар ки, Губанын шэЬар баглары су сарыдан корлуг чэкирмиш. XejиpxahлbIFЫ, начибли1'И илэ танынан Ьачы Шыхам-мад буна бир анчам чакмак гэрарына калир. Одесса ша-Ьариндан -}уксэк ихтисаслы мутахэосис да’вэт едир, беш Jy3 Ьектар бар саЬэсинэ су чыхармаг учун лaJиhэ Ьазыр-. латдырыр. Гэчрэш кандинин алт Ьиссэсиндэн арх чэкдир-Maja бaшлajыp. Иш japbi оланда capMajacH гуртарыр. Лакин Ьэвзсдэн душмур, мал-гарасыны сатыб онун пулу ила тикинтин’и давам етди-ри'р. Бу да бас еламир, ча-.маат к0(ма]э кэлмали олур. Ахыр ки, арх баша чатыр. Узунлуру 18 кйло.метрдир, Гуд]алча]дан Ар naja гадар ахыр. АллаЬ рэНмэт елэсин Ьачы ja. бу арх ду.{\дугча онун да ады jamajanar. Чабир муаллим бир аи сусур, фикра кедир, сонра: — Буну данышдьш, мар-Ьум Арамирзэ душду Jaды-ма, — дeJиp. — МуЬарибэ-дан сонракы иллэр иди. Гу-6aja илк су «эмэри чэкилир-ди. Бу ишэ 1>эЬбэр вэзифэ дашы]ан Агамкрээ ЭЬмадо-вун езу башчылыг едирди. Мэн онун элиндэ бел фэЬлэ кими ишлэдиЗинин шаЬиди ол.мушам. ЭЬали дэ буну ке-руб тикинти je Ьэр чур кемэк кестэрирди:    имэчилиJэ    чы- хыр, пул топла]ыб верир, ин-шаатчылары чaj-чвpэклэ та’-мин едирдилэр. О камер бу куй дэ шэЬэрин jyxapbi Ьис-сэсинин сакинларинин хид-мэтивдадир. А. ЭЬмадов да yнyдyлмajыб, кучэлардан би-рина онун ады верилиб. Ьачы Шыхэммад да бела бир еЬтирама ла]игдир. Сез сезу кагририр, сеЬбет калиб чыхыр Fj^aja чаки- лан икинчи су кэмаринин ?стуна. Бу камер дар кэнди ырыз-ДаЬнэнин диш KejHa-ДЭН булагларынын . cyjyHy шаЬара кэтирэчак. Губалы-лар ата-бабаларынын xejKp-хаЬлыг эн’эналэринэ ' садиг гаЛыблар: тикинтидэ фэал иштирак едир, мадди Jap-дьмларыны да асирнэмир-лэр. Arpap-caHaje банкыньш pajoH ше’басинда хусуси Ье-саб ачылмышдыр. Ьэмин Ье-саба вэсаит кечурэнларин cajbi кундэн кунэ артыр. Ин-дэ}эдэк бу умумхалг тикин-тиси учун гырх мин маната гэдэр пул jblPbl.TMbnHAbip. — Саг олсунлар, — Ча^ бир муэллим ШЫХЭММЭД ар-хынын cyjyндaн узунэ ву-рур. — Саваб иш керурлэр. Барнз ЭСЭДОВ, «Халг гэзети»нин мухбнрн. Экс-с9да XEJHPXAhAbIFA ЕЛЛИКЛЭ ЭЛ ТУТАГ Башгалары нечэ. де1э бялмэрэи. анчаг мэн Ьэиншэ яэ баш верярсэ-версян, на AaJmnmumK олзфсач>лсуя сизин газета даЬа чох мараглы вэ хош хэбэрдэр, янябнвляв вэ ивам MaH6ajH киши бахмышам. Ону инди дэ белэ керур.« бела таяы1ырам. Мухбяряниз Б. Эсэдовун гэзетяя бу нд 11 ceHTja6p немрэснндэ даря едилмиш чЬэкнмлэр аялэся муалвпэ-сардамдыг коооератявн Тэшкил ед^» иэгалэсняя oxyJy6 бяр даЬа севннднм. Мэгалэдэ билдирилир ки, Ьэким С. МирзэЗев ез аилэ узвлэри илэ бирликдэ эср-лэр 6oJy <Халтан cyJy» ад-ландырылан кукурдлу ‘ бу-лагда кооператив JapaAHÓ адамлара хидмэт кестэр-;М0К HCTajHp. Эн эввэл мэн /гочама« Ьэкимэ бу xejap- хаЬ тэшэббусунэ керэ тэ-шэккур едирэм. Шахсэн езум орада Jepли чамаат тэрэфиндэн примитив ду-зэлдилэн умуми ваннада 2 дэфэ Jen агрыларындан му-аличэ олунмушам. Ьэтта opaja хэрэклэ кэтирилэя хэс-тэлэрин 10—12 кундэ шэфа тапдыгларыны кер-мушэм. Халтан исти cyjy сирли 3Hjap0TKah олан даглар roj-нунда . Jepnaump. Сирр ондан ибарэтдир ки, cyja ки-рэндэ кэрэк ehTHjaTnH ола-сан, тэрпэнсэн JaHAHpa4ar. Ьэмин мэнбэдэн аз ашагы-. да ахан najbm ичиндэ «Газах cyjy» адланан икинчи ичмэлц су елэ истидир ки, хэстэлэр 1—2 Aaniraja орада Зумурта бишяриб Je-jHpnap. JonyHyH чох чэтин олмасы-на ÓaxMaJapar бура xejaH хэстэ кэляр. Ьэтта ]олуи узун бир Ьиссэси чaJын ичэрисиндэн Ke4AHjHH9 керэ гэфлэтэн JapaH Japыш нэ-ТИЧЭСИНД91 сел онларча ада-мы вэ атлары апарыб. Мэнчэ, opaJa мунасиб Jon чакилэрсэ вэ биналар тики-лэрсэ, этрафдакы мунбит торпагларда шэхси тэээрру-фатлар . JapaAunapca илим бутун фэсиллэриндэ бура-Ja кэлэн хэстэлэрия арды-арасы кэсилмэз. Белэ шэраит JapaiMar учун Ьермэтли Ьэкимэ кемэк етмэк лазымдыр. . Мнрзэ НАДИРОВ. ' ‘Сзгмп1|1П пшЬеря. Реплика авазинэ Гыш гепыны жэсяб. mjbia суфресяян jHrii6-jHPkim-дырыр. Табяет тмесяр, табяет талесднряр. Амма пам-быт тардадары, узум во moJbo багДары ioao бнтяб-ту-K9HmoJh6. Вэс экннчнннн Ьовоея. гуявося ва rejpoTH яечо? Гытдыпш бнзн еывага язвд||я. аядытв. |охсуддугуя башыиывыв устуядо JtjpfQfwj бяр вахтда гызылдаи гя|- мотдя, смуя осд мо*яасыяда Ьо]атя obOMHjjotx олан вам-быгы. узуму. соя грамынадвк /ыгмаг барадоян ао*д )ерн-нэ JeTHpBJopMH? Респубдякамызын бэ*зя ра]оядарындан аддырымыз haJOHaHJm хэбэрдэр кестэряр кя, бу дофэ до кочякярнк. бу дофо до кечнкдяк... Мухбярямяз ТаЬяр Мухтароглуяуя сеЬботв ело бу барододяр. ЗЭРБЭ КИМЭ AdJ94dK? Эли БaJpalмлы — Сабир-абад JonyHyH сагындакы пам-быг тарласына бахаида де-мэзсэн ки, HOjaópHH аввал-ларидир. Барлы памбыг кол-ларыньш керкэми кео охша-jHp. Тарланын саЬиби Сабир-абад ра^онувдакы М. Ьу-ceJ<нзaДд адьша колхоздур. Тэсарруфатын памбычыла-ры бу ил еЬдэлариндэ олан 700 Ьектар саЬадэн бол маЬ-сул кетурмуш, .машынла Jh-рьш нормасыны xejnu ар* тыпламасы иле JepHHa jernp-мишлэр. Бурачан Jaxшы кэлиблор. Сонра иечэ муташэккил кэл-мишдиларсэ, елача да саЬа-ни мутэшэккил тарк едиб-лар. 4anaJ A6flynnaj€BHH, Исраил Нозоровун. МоЬэм-мед M«pooJeBHH ичаро кол-лективлариния саЬэлэрн даЬа ачыначаглы BasHjJoTAO-дир. Ьэмин саЬолэрдэки пар-дагланмыш агаппаг памбыг гозаларынын JaFЫшын ал-тыяда. палчырын ичицдо 3aJ оддутуну керэнда адамын p©jH appыJыp. Бир анлыг 1икирлэширсэн ки. керасэн, .1. bycejHsaoa адьша колхо-зун 350 памбыгчысы. Хал-фэли кандинин 562 нафар амак ra6HnHjJaT3H сакини бу BasHjJera. ез заЬмэтлэринин бэЬрасинин бела aaj олмасы-на неча дезуб дувур? Буилки памоырын бела ачы TanejHHa такча бир та-сэрруфатда, бир paJoKAa би-кана галсаЗдылар. дэрд Ja- Ì pыjды. Этраф paJoHnapbm ок-copHjJoTHHAo бело кердук. Ьом До JarHH етдик ки. бу ишдо биринчи тэгоиркар пам-быгчыларын езлорядир. Лырымын H0ja6p aJынaд8K узадылмасьшын биз дэ тэ-рэфдары AejHnHK. Чунки мэЬсул топланышы муддэти-нин лэнкимэси дикэр канд тасарруфаты ишларини да кечикдирир. Колхозчулар вахтыида бечармэ тадбирла-ринн KopcajAHnap, JarnH ки, ]ырым бу гэдэр узанмазды, барлы коллар трактор «аг-зына» верилмэзди. Чохлары тэсарруфатларын душду]у арыр вази]3атдэи ]ахшы хэбардардыр. Устэлик бу ил табиат да рэЬмли ол-MajHÓ. Лухары тэшкилатлар чэтин илда памбыгчылара кемак етмак эватнэ онлары чох. мураккаб проблемла{^э узбауз rojyónap. Унудублар ки. naмбыгчыJa да Кемэк ла-зымдыр. Лери калмишкан, бир .масэлани Jaдa салмаг ис-тардик. Эввэллар памбыг мевсумундэ Ьар Ьафтэдан, он кундэн бир фэргланенларэ пул мукафатлары, haAHjJanap вериларди. Инди бир чох фaJ-далы тадбирлар кими бу да Заддан чыхыб. Памбырьш ги]мэти артыб, па.мбыгчьшын aMajH уч^рлашыб. Ьал^ки гызылдаи ги)матли памоыг-дан чох JOX, лап азча naj белэ xejiipxah тадбирлэра сэрф eдилcэJди, онда не .маЬсул батарды, на да чакилан заЬ-мат. ТАЛЛИНН: ПАСПОРТ неЗАРЭТИ ЬАГГЫНДА ГЭРАР Информасн]а акентляклэ-ринин вердяклэрн хэбэрлэрэ керэ, Hoja6pMH 15-дэя Есто-HHja Республнкасыяыя сэр-Ьэдлоряндэ сэнэдлэрэ вэза-рэт тэтбиг олунур. Нэзэрдэ тутулдуруна керэ, 1оллар-да вэ гатарларда joxлaмa апарылачагдыр. Ьэмнн куна-дэк аероварзалда вэ дэянз лнмаяыяда сэрЬэд мэнтэгэлэ-ри Japaдылaчaгдыp. EcTOHHja республнкасы-нын Москвадакы даями нума- эндэси Лури Кахн СИТА мухбнря НЛО телефон соЬбо-тяцда тэсднг етмишдяр кя, £cтoяйja Ьекумэтн пасяорт . нэзарэти гajдacыны муэЛэя-лэшдярэя гэрар габул етмнш-днр. Лакян бу сэяэд ]алныэ Али Совет тэрэфиндэн тэс-диг 0Jíyндyгдaн сонра гуввэ-Jэ мнначэкдяр. Лури Кахя де-мншдир кя, гэрар парламент-дэ бу Ьэфтэ музакнрэ олу-начагдыр. МОСКВА: ТЭЗЭ ЬЭРБИ дониз БАЗАСЫ 1АРАДЫЛЫР1 . Ьэрби Дэянз Донанмасы баш команданынын бнрннчя муавнян донанма адмиралы Иван Кашпанетс но]абрыя 5-дэ СИТА-нын иухбярннэ демнпщнр:    Красводар дяJa- рыяын эразнсяцдо Ьарбн дэ-низ базасы japaдыдиacы планлары Ьаггында иэнэ Ьеч бнр ше] иэ’лум дejнлднp. Ьэр Ьалда Ьэрби дэяиз }^о-нанмасыяын ра11бэрлн|н беле гэрар гэбул етмэиншднр. О. дунэн Краснодардая ве рилмсиш мэ*луматы белэ гы-са шэрЬ етиоклэ кифа1этлэн-миш вэ мэ’луматын манбэ1н-янн яэ дэрэчэдэ иО’тобэр ол-дуруяу деммкдэя нмтяяа ет-мяшдяр. НАЗИРЛИЛИН ТЭКЗИБИ Амернкаяын «Форес» жур-яалында белэ бяр мэ*лумат дэрч еднлиншдир кя, lcyJa Совет Ьекуиэтя В. И. Леня-айн мyмяjaлaяиыш чэсэдянв аукснондан сатмаг яя]|етяи-дэднр вэ ССРИ Дахядя Иш-лэр Назярлн]я бу ишдэ ва-снтэчнляк етмэк нсто|яр. ССРИ Дахялн Ишлэр На-зирля1няин апаратыяда' бял-дирмндшэр кн, бу ' мо*лумат «эсассыз yJдypмaдыp». КАЛИНИНГРАД: милис тетили ДА1АНДЫРДЫ Срагакуя ахшамдая хе|-ли кечмиш иялнс кешнхчи дэстэлэрн вэ 1анрынсвндурмо иашынлары шэЬорян мэрно-зи ме]даныяы нohajoт. тэрк етмшилэр:    внла]от    дахили ишлэр цдароси эмoдяJJaт бел-м^эрн ншчялэрняин куя|а-рым давам етмнш то’твди гуртармышдыр. Внм|от ве шоЬор роЬборлорншш то'тмл комитося ядо даяышыглары-fr^ля ахырыцда тодобл^нн бнр гисмннин одонялмосяия нэзордо тугаи сазяш нмза- яашстлшдыр. ПРЕЗИДЕНТ «В8ТЭН8 X9JAH8T> ЕТМЗЗИБ!.. ССРИ баш прокурору Никола! Трубин демишдир ки, ССРИ Президенти Михаил Гороачов барэсиндэ елка прокурорлурунун идарэ рэиси Виктор ИлJyxиш^н чина-]эт иши галдырмасы «cиJacи екстремиэмин Ьугуги чэЬэт: ДЭН эсассыз тэзаЬурудур». ССРИ баш прокурору бу барадэ СИТА-нын мухби-ри илэ апардыры сеЬбетдэ демишдир ки. Виктор Ил!ухин иш га.лдырмаг учун ЛатвиЗа, Литва вэ EcтoниJa респуб-ликаларынын .мycтэгиллиJкнин ССРИ Девлэт Шурасы тэрэфиндэн тасдиг олунмасы фактьшдан бэЬанэ кими истифадэ едиб бу фактда ССРИ Президенти тэрэфиндэн Вэтэнэ хэ]анат етмэк эламэтлари кер.мушдур. Лухарыда кестарилан гэрар Ьугуги чэЬэтдэн эсас-сыздыр. Эввэлэн, ЛaтвиJaнын. Литванын вэ EcтoниJaнын истиглали]]этини тэсдиг етмак гэрары шэхсэн елкэнин Президенти тэрэфиндэн дejил, ССРИ Давлэт Шурасы тэрэфиндэн 1991-чи ил ceнтjaбpын 6-да гэбул едилмиш-дир вэ «Кечид деврундэ ССР Иттифагынын девлэт Ьа-кимиJJeт вэ идарэетмэ органлары Ьаггында» 1991-чи ил ceнтJaбpын 5-дэ ССРИ халг депутатларынын гурулта!ын-да гэбул едилмиш ССРИ ганунунун З-чу маддэсинэ эидд де1илдир. Бундан башга. бутун Ьалларда бу г^арда Вэтэнэ хэ!анэтин РСФСР ЧинaJэт Мачэллэсинин б4-чу мад-дэсиндэ нэзэрдэ туту-л.муш алты эламэтинин Ьеч бири Jox-дур. Баш прокурор гeJд етмишдир ки; 1990-чы ил 14 март тарихли ССРИ ганунунун peдaкcиJacындa ССРИ Конституси]асынын 127-8-чи маддэсинэ керэ ССРИ Президенти тохунулмазлыг Ьугугуна маликдир. Никола] Трубин демишдир:    Лухарыда    де]илэнлэри нэзэрэ алараг вэ РСФСР Чина!эт Мэчэллэсинин 116-чы маддэсини рзЬбэр тутараг мэн ССРИ Президенти Ми-хамл Горбачев барэсиндэ чина]эт иши галдырмаг Ьаггында ССРИ Прокурорлурунун идарэ рэиси Виктор Ил-]ухинин гэрарыны гануна зидд гэрар кими лэрв етми-шэм. 1впоим)м1Ым Мм* пр*ф*ктурвсыида арх*ологлар д*ш б«г ашкар «тмишлар. Експадмси!анын д*ди!ииа к*р*, баг IV — VII асрлард* салыимышдыр. Бу тарихи абид* 1апоии|ада даш баглар Ьаггында тас*ваурл*ри к*кунд*н д*!ишдирмишдир. Амма Johokocm багыиын к*э*ллик нумун*си. joxca динн м*раснмл*рнн к*чирнлди!и муг*д-Д*€ бир j*p олдугу Нал* да м*'лум д*!ил. Фете КИОДО — СИТА^мыидыр. Фалэстин Коммунист Парти]асы es адыны Д8|ншир Фэлэстин Коммунист napTHjacbi бундан сонра Фэ-лэстин Халг Парти]асы адландырылачагдыр. Адын дэ]иш-дирилмэси барэдэ герар парти]анын бу кунлэрдэ Исра-илин ишрал етди]и оразилэрдэ кечирилмиш 11 гурулта-]ында гэбул олунмушдур. Шэрги Гудсдэ бурахылан «Эт-Талиэ» гэзетиндэ гу-рулта] барэдэ дэрч олунмуш материалда де]нлир ки, Фэлэстин Халг Парти]асы (ФХП) «азадлыра, демократ«]а]а вэ МИЛЛИ истиглали]]этэ. Фэлэстин реаллырынын хусу-си]1этлэрине yJpyH кэлэн сосиализм гурулмасына чан атан бутун фэлэстинлилэрин парти]асыдыр». Гэбул олунмуш CHjacH програмда ФХП ез гаршысыка мустэгил ’ девлэ-тин 1арадылмасы да дахил олмагла Фэлэстин халгынын ез мугэддэратыны муэ]]эн етмэк Ьугугуна наил олмаг кими эсас вэзифэ го}мушдур. jyrOCJIABHJA: МУЬАРИБЗ КЕНКШЛЗНЗ БИЛ8Р Дунэн кечэ Серби]а вэ Хорвати]а сэрЬэдиндэ Jep-лэшэн Апатии серб шэЬэри атэшэ тз^улмучидур. Jyroc-л»ви]а ордусунун Новосад корпусунун команданлырьшын boiwiJh мэ’лумата керэ, шэЬэрэ Оси]еканын чэнуб-шэр-• гицдо Зерлэшэн хорват бирлэшмэлэринин мевгелэриндэн атылмыш иричаплы 9 артиллери]а мэрмнси душмушдур. Бунунла да кун эрзиндэ хорват бирлэшмэлэри серт шэЬэрлэрини икинчи дэфэ атэшэ тутмушлар. Чэршэноэ ахшамы сэЬэр тездэн кичик сэрЬэд шэЬэри Шикин ja-ша]ыш мэЬэллэлэри атэшэ тутулмушдур. Бурада уч са-кин Ьэлак олмуш вэ 15 нэфэр ]араланмышдыр. Лугослави]а шэЬэрлэринин атэшэ тутулмасы Jyroc-лави]адакы муЬарибэнин даЬа да кенишлэнмэси тэЬлукэ-сини ]арада бйлэр. Инди]эд8к Серби]а Лугослави]а Халг Ордусу. серб мухтари]]эт кенудлулэринин вэ Хорвати]а-нын силаЬлы бирлэшмэлэринин арасында кедэн дв]уш эмэ-лиЛатларында формал олараг иштирак етмэмишдир. jy-гослави1анын он бо]ук республикасынын сэрЬэд шэЬэрлэ-ринэ басгынлар бурада сэ^р^рлик е лай серб гошуиларыньш хорват чэбЬэсииэ кэндэрилмэси учун бэЬанэ ола *6«nop. КАНАДА Г8НАП18РВ8РЛИ!.Ч Канада кэлэн ил муЬачкрлэр нормасыны-30 мин нэфэр артырыр. Ву о демэкдир ки, 1992-чи илдэ епкэ-!э даими 1ашамаг учун ики Jya элли мин нэфэр кэлэ би-лэр. Ву мэ’лумат Ьекумэтин яуЬачирэтэ дайр парламенте тэгдим олунмуш иллик мэ'рузэдэ верилир. Ихтисаслы ишчи гуввэоинин, Ьабелэ иш тэчрубэси олан саЬибкарларьш ч»м ачунмасына хусуси диггэт JexH-рилзчэкдир. Ихтисаслы фэЬлэлэр мураккаб онбаллы систем узрэ сечилир. Бу систем Ьазырда эн чох тэлэбат олан ихтисаслара малик адамлара Jykcok бал топламаг имканы верир. Ьэмчинии ]аш, умуми тэЬсил вэ Канада-нын ики эсас дилиндэн бирини — инмилис. ]ахуд франг сыз дилини билмэк дэрэчоси нэзэрэ альшыр. • АВИАША ИШЧИЛ8РИ Б8МКАРЛАР К8НФРАНСЫ Республика авиаси|]а иш-чилэри Ьэмкарлар иттифагынын Ьесабат-сечки конфран-сы олмушдур. Республика комитэсинин сэдри Ф. Э. Ши-ринзадэиин мэ'рузэсиндэ, нума]эндэлэрин чыхышла-рында ге]д едилмишдир ки, республика Ьэмкарлар иттифагынын 7 мин узву мурэк-кэб си]аси вэ сосиал-игтисади шэраитдэ фэали]]эт кестэр-.мэли олур. Бу, Ьэмкарлар иттифагындан Ьазырда екс-тремал шэраитдэ ишлэ]эн авиаторларын проблемлэри- . • НИИ Ьэллиндэ даЬа фэал иштирак етмэ]и, онларын кун-дэлик га]гыларына диггэти артырмагы тэлэб едир. Ьэмин истигамэтдэ инди]эдэк чох иш керулмушдур. Мэсэлэн, Забратдакы ихтисаслаш-дырылмыш аВиаси]а ширкэ-тинин — авиаси]адан халг тэсэрруфатында истифадэ едилмэси узрэ муэссисэнин мудири]]эти вэ пэмкарлар иттифагы комитеси коллектив мугавилэ]э февгэл'адэ вэзиЛэт шэраитинда ишлэ-Jэн вертол1от Ье]’0тлэринин муэссисэ фондуидан 50 мин вэ 25 мин манат мэблэриндэ сырорта олунмасы Ьаггында .маддэ дахил ет.мишлэр. Кон-франсда де]илмишдир:    Ла кин авиаторларын иш режи-минин, муЬафизэсинин вэ эмэк Ьаггьшын, онларын мэн-зиллэ тэ’минатынын ]ахшы-лашдырыл.масы .ичтимаи иашэсинин вэ истираЬэтинин тэшкили, ]ардымчы кэвд тэ-сэрруфатлары ]арадылмасы кими Ьэ!ати эЬэми]]эте малик мэсэлэлэр ]енэ дэ лэнк Ьэлл олунур. Нума]эндэлэр республика комитэсинин вэ тэфтиш ко-мисси]асынын Ьесабатлары-ны динлэ]эрэк Ьесабат дев-рундэ республика комитэси-ннн ишини гэнаэтбэхш Ьесаб ет.миш.лэр. Ьэмкарлар иттифагы республика комитэсинин ]ени Ье1*8ти сечилэркэн республи-ка комитэсинин Ьэмкарлар иттифагы илк тэшкилатлары тэрэфиндэн кендэрилмиш узвлэринин cэлaЫ^jJэтлэpи тэсдиг олунмушдур. Ч. Д. Эскэров алтернатив осасларла авиаси1а ишчилэри Ьэмкарлар иттифагы республика комитэсинин сэдри се-чилмишдир. АЬИШ сэдри-нин муавини А. И. Гули]ев вэ авиаси]а ишчилэри Ьэмкарлар иттифагы мэркэзи комитэсинин катиби В. И. Селитрилников конфрансын ишиндэ иштирак етмишлэр. (Азэринформ). !ЕНН ИШ ФОРМАЛАРЫ АХТАРМАЛЫ Азэрба]чан Республикасы Гызыл А]пара Чэми]]эхи Мэркэзи K0митjэcинин икинчи дленумунда базар мунасибот-лэринэ кечид шэраитинда чэми]]8тин фэали]]эти, тэш-килатын мали]]э вээи]]0тини ]ахшылашдырмаг мэсэлэлэри музакиро олунмущдур. МК-нын сэдри Б. Ц1. ОЬмэдов мэ'рузэ етмишдир. Пленум Азэрба]чан Рес-публикасы Гызыл А]пара Чэ-ми]]атинин ССРИ Гырмызы . Хач вэ Гырмызы А]пара Чэ-ми]]этлэри иттифагынын тэр-мибиндэн чыхмасы Ьаггында гэрар гэбул бтмишдир. Республика Гызыл А]рара Чэми]]эти ДГМВ шэ’бэсииин фэали]]этини да]андырмаг Ьаггында • да, гэрар гэбул олунмушдур. Пленумда ди-кэр мэсэлэлэр дэ музакирэ едилмишдир. (Азэринформ). ;
RealCheck