Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 06, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 6, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ * HOJAW тг-чнмп. адилзшмиш ме’чузанин шты —       ^^«КИШИШШЫМЫ}    Tél-Ttl    Тв |9«мм 1-чи ей«ф»й») М телвродко «CYHYMYÍY А» ви-19 гв{торды. Артыг бнринчи дефадмр ки, «Мм лли ефири-миз»мн догу пушу мум илдену-муну toja вдирик. ©вумуву ]•* нм ДАН ТВНЫ{ыб де|врлвндмр-ди{имив КИММ, торихммизи* догулуш кумлермни ДО jOpMH» rojy6 OS «ДМ, •* А*ДМ НЛО Ti-нымета 6ашяа{ырыг. Халгымыа езуму «Д»Д» ГоР* гуд» до*. Несими, Фузули, Ашыг Элвскер, Сабир ше pwj-{втинда, /саа Ьава*ынде, Ybo-|ир мусигисиндо, «Молла Нвсрвддин» душумчесмидо кв-руб твныдытм кими милли тв-левизи{амызда до керуб дврк отмо]в башлв)ыр. «Данышыр Бакы» во «Кестерир Бакы» нидалары артыг эвавллы бмр •janoTM, уигары де{ил, думе-нммдо 6ojyK кечммш* опан мустогмл бмр ллкени нишан верир. Ааврба^ам толорадмо-сунда оз «свс»имиаи вшидир, оз «уэ»умузу корурук. Эслимда, халгымыз Ьемиша гАлбмимн он истекли бучетым-дв оз «сес»ини, оз «со*»уну 1ашадыб. Намымыа во. hap би_ римиэ олан АзорбаНан хал-гы )ад^абанчы ремклврим ал-тыида оз «уз»уну ropyjyß «сес»-ДЭ| *сез»де, «уз»до ахтарыб бир-бириммзи тапмышыг. То-биатин ^аратдыгы синхромлуг ¡енидон барпа олунур. Бу кун Азербфши радиосу Ьвгмгет-лоримнзи аиа дилмндо, елоча да бмр ном» башга дилдо ja-хыи-узаг мормдманларда ешит-дмркр. Ммллм TonoBM3MjaMbi3 Д0ВЛвТЧМЛМ)ИМИЗМИ симВсыны оке отдирир. Мотбуатымыз агрылы-ачылы кунлоримизи HoMMUiojauiap созлора Ьокк одмр. Ье{ф ни, лени коклз-нирмк., Бир-бириммзо уз тут-* саг да, ба'зон олимйз алими-зо, сосимма сасммизо, сеэу-муз «озуыуза McrajMMM3M0 jOT-мнр. 0з аддымларымызы ат-дыгымыздан, мншаялоЬ, ис. тэди5ими* «емнхронлуга* тез-лмклв чатарыг. Милли талерадио куну го эотимизми коллоктиоиндо да он хош ду{тулор о)адан бир б«{ромдыр. HojoT |Олу Ьар ими коллоктивдан кочен иочо-ноча журналист коз оэуно копир. яХалг гезети»нмн баш редактору Тофиг Рустамов омрунуи Толорадмо Ширкотиндо кеч* миш 10 млини Ьомиша «гызыл онмллмк» кими хатырла^ыр. Радмомузда «Сааалан баба» еды газаимыш исто'дадлы журналист-торчумочи Рафиг ArajoB гоаотимизин хатри оаиз тутулаи вмокдашларындандыр. Ити фоНмм, Ьа|сыз-ку|су» ишм иле сочилон Гозонфор Гарибов зонкин точрубосиии радиоде толла|ыб. Ширкотдо идмаи журналисти кими {етишммш Салар Асланов индм гозотм-миздо кодон {арадычыяыг ja* рышында ондодир.    Радио да, толовизм)ада кочоси-кундузу onMajaH ВаНмд Иманов индм до гозотимиздо диз гатламаг на олдутуму билмир. • Гозотимиздо тезе созларм ила сочилон Илгар Рустемов, Фаиг Новрузов журналист кими илк аддымларыны радио-муз да аяыблар. Журналист КулчаНан Моммодова толобо-лик довруиун )арадычылы-гындан сов душондо талера» дио дилиндон душмур, инди да ефмрле олагони космир. Бу сетиряерин муоллифи ау-дитори]адан еонра икинчи униворситоти «Кунун окраны» програмында биткриб. Макиначымыз Шофигонин од бармаглары да Норароти ра-диодан алыб. Гозотимиаин амокдашы олмуш ночо-ночо журналист бу кун толовиз^а-да, радиола чалышыр. Вахти-ла газотимизо «Кунун акра-ны»ндан колмиш Акиф Чаб-барлыны кочмиш коллоктиви бир иоча а) оввал «Кунун хо-барлэри» {арадычыяыг бмр* ли]ино раНбар да’ват «данда оиун котмосино милли толо-визи)вмызын формалашмасы-на самарали комок костара-4oJh умиди ила разылыг вердикт Эмокдашлорымыз тоз-тоз то левиэи{ада, радиоле ворилмш апарыр, чыхыш одирлар. Га-зетимиэда офир журнолист-лари вахташыры чал олунур-лар. Толовиэи|анын «Хош кор* дук» программ во радионун хусуси хобарлар бурахыпышы Нар соНар гоаотимизин сочи лои ¡ааыларыны тамашачы ва динло)ичилорин ко ниш ауди-торИ]асына чатдырыр. Ба)рам    арафосинда Азар- бв)чан Довлот Толорадмо Шир* катииин содри Моммод Исма-)млла корушдук. (Хатырладаг ки, бу бо|ук коллективна реЬ-бври до шмркота мотбуатдан колиб). Садр сон а|ларда шир катин мадди-тохники баз ас ы-нын танынмаз дорачодо та-золанмвсиидон, ворилишларин мозмун во формасынын хал-ги )ондо да|ишмвсиндон, про-фоссиомаллыг ахтарышларын-дан бо{ук Нов ос л а соЬбат ач-ды. О, билдирди ки, достун да, душмеимн до гаршыемн-да бирча толввизи]вмыз, ра* диомуз вар. Ону мустагил довлотимизин, бо]ук интоллок-туал габили]|оти олан Аэар-ба)чан халгынын Ьогиги сима-сына човирмок учун буиовро го{улур. Халгын оз руЬуиа, варлыгына    алмыш ахта- рышлар тозликло |Они милли толорадмо ]аратмагла нотичэ-ланочак. Моммод Иемв|ыл милли толорадиомузун илк ба}рамыи-дан соз ачаркои доди ки, кол- ЛОКТИВИМИЗ ИНДИ|ОДОК орбитлерде фырланыб. Инди бу ба)рам оз чевреммзмн башлаигыч ногтаси са)ылыр. Бу тарих бир даЬа {ада са- лыр ки, толорадмо халгы озу на га{тармалы, сафлыга во зоикинли{о говушдурмалы* дыр. Толорадмо си{асот алоти кими ону халгла багла{ан толла-ри бир мече дофо моЬкэм тмтретмишдир. Эсримизин бу мо чузоли коммуникаси{а ва-ситоси о вахт {ори нда опар ки, халгын канул толинда )алныз онун руНуна у|гун Ьа- •алар чалсын: саз кими. Ахы сазда озкуилук кодумуэ киз-лониб^ Биз ону ашкара чыхар* малы)ыг. Толоширкатин Ьо{атинда пар аддымда коНна иш {олдашла-рымыза, Ьамкарларымыза, достларымыза раст калдмм. Ночосино кондорилон сала-мы чатдырдым. Намымызыи урок созуну — табрик аа ди-ло{имизи {отирдмм. Ба{рамы-ныз мубарок, толввизи{амызыи. радиомузун чафакашлари! Кар хунумуз сизин «уз»унузла, «сас»инизла башла{ыр. Ьар кочо биза ширин {ухуну сиз дила{ирсиниз. Го§ милли тепе радио ба{рамы мустагил два латимизин соаинчли*0)унчлу кунлариндан олсун, Ьам»1мы-за Ьар кун бахш атди|иниз канул хошлугунун зираасина чоарилсин. Адилашммш мо'чу-за са{ылан теларадио артыг Ьамымызы адили{ин ма'чузо-сина говушдурмалыдыр. ТаЬир А1ДЫНО?ЛУ АЗвПАМАИ ГЕСПУ6ЛИКАСЫНЫН маданилет НАЗИР ЯИД4 АзарзАМАИ давлат АКАД1МИК OIHPA ва ВАЛИ ПАТРЫ 1992-чи ил но|*6р фта она« РЕПРРТУАР 12 но{абр, чуме ахшамы ОПЕРА Ва БАЛЕТ СОЛИСТЛвРИНИН КОНСЕРТИ 14 но)абр, шфиба    А.    Адам кЖИЗЕПо 2 перделм балет 15 ио|абр, базар    ••РА11 «РИГОЛЕТТО» 4 пердали опара Тамашалар саат 19-да башлаиыр. Билетлар театрын кассасмида «аат 1б-даи 19- дек сатылыр. Шенбе ва базар иуиларииии тамашалары саат 18-да башлаиыр. 1 a f К * ♦ ZORiGA 1 W DÖVL0T 5ÍRK0TI «Азеригаз» Деелет Шир-кати незерикизе чатдырыр ки, 1992-чи ил но* ¡абр «¡ыныи 10-на гедер 1993-чу мл учуй тебии ае Maja газа телебатынызы ширкетии план'игтисад ше'бесине тогдим аде- СИИИ1 о Но[абрыи 10-на гедер телебатымы сенедлеш-дирмемиш мазирлмклер, баш идарелер, бирлик-лер ае тешкилатлар 1993* НАЗИРЛнашарни» БАШ ИДАРОЛОРИН, бирликлорин ва ТаШКИЛАТЛАРЫН иазарина! чу илден тебии ае Maje гезла те’мин адмлме)ечек-лер. Элааа ме'лумат алмаг учуй ширкетии плаи-иг-тисад ше'бесине 32*12-05, 32-04-42 иемрели теле-фонларе мурачиет ада билерсиииз. Ширкетии уиеаиы: Сел-|аи шосеси, 63. «Азеригаз» Две лат Шир-кети. Ьэзинин Ики а{ын сеИбэтидир. Лэн-кэран Забитлэр евинин рэиси Гудрэт Ьусе{новла шэЬэрдаки Ьорби госпитала кетмишдик. Фузулндэн, Атдэрэдэн хе]ли 1аралы кэтнрмишдилзр. Бэ -зиси чэликлэ кэзир. бэ’зиси голу-гычы кипедэ олдурундан ]ери{э билмирди. ДаЬа агыр хэстэлэр сакит палаталарда {атырдылар. Гудрэт Ьусе{нов узуну тук басмыш, квркэмин-дэн мэгрурлуг {аган бир кэн-чи кветэрдиг — Надир Багыров рота ко-маидиридир, Касапет {уксак* лн{и уррунда дё^ушлэрлн гэп-рэманыдыр, — деди. — Ора-да {араланыб, а]арында гэлпэ кэздирир. Бундан габаг Ла-чынын Кулэбирд кэндиндэ. Губадлыда вурушуб, Чэркэз. Лухары Ве^эллидэ кедэн дё-JYШЛэpдэ взвод командирли-] индэн рота команда рл и] инэ год эр де{уш К>лу кечиб. Надир Багыров уч орул. бнр гыз атасыдыр. Ои ики ил «Хэзэр* футбол команда-сын да ojнajыб. Сон вахтла-ра гэдэр монт{ор ишлэ]иб. Ону Гарабага чэкиб апаран торпаг ге{рэти, гэлэбэ арзу-судур. давамчылары Эзим Нэсиров, Гулам Эзи- эов да Надирин де{уш дост-ларыдыр. Эзим ики дэфэ ми-на{а душуб. Гулам иеэ ми-на]а да душуб, ПДМ илэ дэ вурулуб: Омба суму{у вэ голу ики {ердэн сыныб. Бе{ин силкэлэнмэси нэтичэсивдэ бир муддэт Ьушуну итириб. Инди госпитала Лэчындан, Губадлыдан да xeJли 1аралы кэтирилиб. Баш чэррап Надир Ьачы]евлэ палаталары казиркк. О деЛир: — Агыр Л^алылардан би-ри дэ Ракиф Адыкезэловдур. БеЛнинз гэлпэ дэ{иб. Эмали{-{аты ТуркиЛадэ« кэлмиш не|-рочэрраплар апарыблар. Сэ-{авуш БабаЛев. Арзуман Рустэмов. РаЬиб Мэммадов да агыр вэзиЛЛэтдэ кэлмишди-лэр. Инди езлэрини Лахшы Ьисс едирлэр. Нам ран Чумшудов Лачы-нын Лэлэбарлы кэндиндэн-дир. РаЛондакы езунумудафиэ полкукда хидмэт едиб. Пир-чаИан кэндиндэ Лараланыб. Ики аМыр ки, Лэнкэран гос-питалында муаличэ олунур. НараИатлыгы догма {урду са-рыдандыр, нэ вахт сагалача-гыны квзлэ^ир. — И]ирми ЛашЫм вар, — деЛир. — КэшфиЛЛатчы ол-мушам. Топчулар ала{ында хидмэт етмишэм. Ермэнилэр кэндимизи Ландырыолар. Ин-шаллаЬ, {ахын кунлэрдэ ajara дурачагам, чэбпэ{э га)ыда- чагам.    . Tepannja швбэсиндэ дапа бир агыр ¿аралы JaTMp: Эли-муса Нэсибов Лериклвдир. Агдам деЛушлэриндэ агыр беЛин зэдэси алыб. Нэ еши-дир, нэ дэ даныша билир. пэ-кими Фэхрэддин Хосровов билдирир ки, cahhBTH бэрпа олу начат. Госпиталын рэиси Шэмсэд-дин Талышиноки се41батимизи Лекунлашдырыр: — Ьэкимлэбин кечэси-кун-дузу {охдур. Бу кунэ кими {араЛылар арасында влум ге{дэ алынмаЛыб. Вэтэн икид-лэринин сагалмасы учун па-мы элиндэн кэлэни едир. AJ-ры-а{ры тэшкилатлардан хэе-тэлэрэ баш чэкэн чохдур. Му-сиги мэктэблэринии шакирд-лэри эскэрлэр гаршысында консерт вериблэр. Телман ЭЛИДЕВ, «Халг гэзетя»ннн мухбирн, Элис эфа ЬЭСЭНОВ. МИЛЛИ РАДИОМУЗ: дунани, букуну, ПЕРСПЕКТИВИ Бакы Девлэт Университет« тэрчумэ. телевизи{а вэ радио журналистикасы кафедрасы* нын мудири досент Jaлчын Элизадэнин «Радиожурналис-тиканын эсаслары» дэрсли{и нин чапдан чыхмасы Азэр ба)чан телевизи{асы вэ ра диосу ишчилэри кунунэ тэ садуф етмишдар. Дэрсликдэ милли радиомузун ме{дана кэлмэси вэ ин-кишафы {оллары излэнир, ]а ]ымын башлыча вэзифэлэри вэ истигамэтлэри, кутлэви ин-формаси{а васитэлэри систе-миндэ радионун {ери вэ ролу, онун спесификасы, {а{ы-мын структуру вэ тэшкили мэсэлэлэри арашдырылыр. Китабда Ъэмчинин радиожур-налистиканын жанрлары вэ формалары, харичи елкэлэрин радио {а{ымынын мэзмуну, истигамэти вэ хусуси{{этлэри мэсэлэлэринэ тохунулур. Журналистика факултэси-нин тэлэбэлэри вэ практик ишчилэр учун нэзэрдэ тутул-муш дэрслик Бакы Уяиверси-тетинин нэшриЛ{атында чап олунмушдур. АЗЭРБАЛМАИ РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛИ1И i. меммедэлжЕВ адына НАХЧЫВАН Д0ВЛЭТ УНИВЕРСИТЕТИ 1992-чи N11 учун ашагыдакы ихтмсас у эре ИстеНсалатдан а|рылмагпа: ИгтисадиЛатыи идаре едмлмэси »а тешкили 1 jep. Аспирантуре]« истеЬсалатдан а]рылмагла 35 ]а-шыиадак али теЬсилли, институту гуртардыгдан сон-ра cenAMjn ихтисас узре азы ики ил иш стажына малик ае елми феалийети олан ветендашлар гебул едилирлер. Кенч мутехессислер али мектеби гуртар. дыглары ил acnMpaHTypaja гебул имтаНанларыкда али мектэбин (факултенин) елми шурасынын зема-нети всасында иштирак еде билерлер. Аспирантура)« гебул учуй ашагыдакы сенедлёри тэг дим етмек л аз ым дыр: — Ректоруи адына (азылмыш еризе; — Кадрларыи ге)ди))атына аид шехеи аареге ва терчуме|и-Нал; — Ахырыичы иш |еринден хасиЛетнаме — замечет; — Чап олунмуш елми есерлерии, кешфлер ее елми-тедгигат ишлерииин Несабатларынын си|еНы-сы. Чап олунмуш елми июи олма|аи шехслер сеч-диклери ихтисас узре елми ме'рузе (реферат) тегдим едирлар; аспирантура гебул е'лан едир: jß — Дипломуи сурети fce ги)мет еереги (дипломе елаее); — Эмек китабчасыным сурети. Али мэктеби битирди]и ил имтаЬанларда иштирак етмек исте{6нлер институт (факулте) елми шу* расынын протоколундан чыхарыш тегдим етмэли-дмрлер. Аспирантура]« дахил олмаг истэ]енлер„ ихтисас феннинден, фелсефеден ае харичи дилларин би-ринден али мектеб програмы Ьечминдэ гебул им-таЬанлары верирлер. Гебул имтаНанларына бурахылмь»ш шехслере имтаЬанлара Ьаэырлыг учун иш ¡еринден эмек har* лары сахланылмаглв 30 тегвим куну муддетинде алаае ма'зуни^ет верилир. Сеиедлер е'лан дерч олундугдан соира бнр aj муддетинде гебул олунур. Элаее ме'лумат алмаг учун ашагыдакы унаана мурачиет етмек олар: 373630 Нахчыван шеНери, Университет шаЬер- чи)и, елми Ниссе. Телефон: 5-45 59.    РЕКТОРЛУГ. АЗЭРБА1ЧАН милли ДРАМ ТЕАТРЫ Но|а6рыи 9 ее 10-де JECHHBWAÍSre Руе ^ ТА делило» ва АГЫЛЛЫЛАВ Ики Ьиссели драматик ко^вАН* Гурулушчу режиссор — МараЫм Ферзели-бе|ов (Asep6aj4«H Республик ас ыныи емекдар ин- 490*БестекарМ—- Весиф Адыкезелоа (Азерба|чвнын халг артисти, республика Девлет мукафаты лау Р**Эсв« ропп.рд.: Сн|«вуш Асми. Ысти '«•»•ро-•а, Заифира Нериманоее, Елдекиз Зе|келоа, Кубра- ба|им 0л Hjeaa. Театрын бадии реЬбари — Несем ТУУАБЛЫ (Азэр6а)'чан халг артисти, ики дафе республика Девлет мукафаты лауреаты). Тамаша саат 18.00-да башлаиыр. Билатлер Рус Драм Таатрыиын кассасында са тылыр.      ■ АЗЭРБАЛЧАЯ ПСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТвНСИЛИ НАЗИРЛК1И 90 Н0МР9ЛИ ТЕХНИКИ П1Ш0 М0КТ0БИ Азерба|чан Республик^:« «ХИДМ0Т» шмркети иле бирликде 1992—1993-чу дере шм учум (10 ее 11-ми синифлери битирмиш оглаи ее гызлвр) ашагыдакы ихтисаслар узре ШАКИРД Г9БУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: КУНДУЗ Шв'БЭСИНв: 1. Киши бербери —Азерба<чан белмеси. 2. Гадын бербери — маникур ишиии бачармаг-ла рус ва Азер5а|чан беямалери- 3. Фотограф лар — Азорба^чан болмоси. 4. Радио ва талааиз^а чиНазларыиыи то'мирн •а хидмати узра радиотвломаханиклер — Aíep6aj чан белмеси. Мектебе 30 jauinna гедер олан оглаи ва аызлар гебул олунурлар. ТэЬсил муддати 10 а{дыр. Мектеба дахил олмуш шакирдлере hep #| 420 манат тегауд, 30 манат ¡емак еаези ае 80 манат черэк учун компенсаси]а верилир. Э’лачы шакирдлэрин тегауду 25 фаиз арты- рылыр. ТэЬсил муддэти иш стажына дахил едилир* „ Бакы шеЬеринде даими паспорт г^ди^атында олаи ае Ьемчиинн республикамызыи pajónларын-дан ehaanje меишет хидмати истоЬсалат идаросин* дай кендеришла келмиш коичлорло мусаЬибо апс* рылыр ва онлар мусабига ¡олу иле моктебо гебул олунурлар. АХШАМ Шв'ВаСИНЭ: Гадын ае киши бербери — Аэорба^чаи ае рус белмелери (Бакы шеЬеринда паспорт ге^динаты оланлар гебул едилирлер). ТеЬсил муддети 6 ajAwp. Кундуз ае ахшам ше'бесине дахил олмаг исте-j эн лер ашагыдакы сенедлари тегдим етмелидир- лер-* 1. Директорун адына еризе. 2. 086-У формада тибби ара^ыш. 3. 3X4 см. елчуде фотошекил. 4. ТэЬсил Ьаггыида сенед. 5. Лаша)ыш ]ерииден apajbMU. Ахшам шеФесииде дере лер груплар комплект лешдирилднкден сонра 6aiunajwp. Элаве ме'лумат алмаг исте^онлер ашагыда кес-тарилен унаана мурачиет еде билерлер: Бакы шеЬери-370119, Б-чи Километр гесобоси, Нахчыаански кучеси 100. Толефоилар:    74*54-04, 74-59-37. Мектебе метронуи «Нефтчилер» стаисЦесыи-дан 30 немрели евтобусла келмек олар* мудмрийог. АПАН seyahet §irketi СИЗИ ЭН ЭЛВЕРИШЛИ Ш0РТЛ0РЛЭ ТУРИСТ С0Ф0РЛ0РИНЭ ДЭ'ВЭТ ЕДИРИК -Ф- ФРАНСА (Парис — 6 кун) декабр а)ында; ИСПАНМ1А (Мадрид ва Балеар, там пенсион хидмати), 1993-чу ия ¡анаар а)ы; МИСИР (декабр aju); ЬИНДИСТАН (ДаЬли аа Агра — 5 куи); TYPKMJ9 — СУРЖА — ИРАН (hap aj); ПОЛША (4 куи); -О- ЧЕХО-СЛОВАКЖА (4 куи); -а- МАЧАРЫСТАН (4 кун). БИЗИМ YHBAH: С. «скорое иучосиДЗ. ТЕЛЕФОН: 94-EJ-0J. 1978*чм и.д. Агдам рдрои нчр«>4)а комит^и м*ял" **>-мр ш.'6.с. т.раф.мд.. Ратуем Опии Рым» омук. мрип. м.ш ХЖГ-7888Л н.мр.л. паспорт итдир) учуй . т.б.рсы. со{ыяыр. 1989<чу мл до Геродот pojo и мчромЦо моммтоеммдо {отдам комом «Ajos» коопэротмоиммм меЬуру »• «уич штомпы птдмН учуй о’тмборсыо С0)ЫЛ(Ир. АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ЕЛ ОСИН «Аюридмонлото» муоссмсосимии коллоктмои иш {олдошло* рм 4 v    ■"    _ _ Чинимо Ьосвмеауи ва огяу Ааарыи фочиоли су рот до еофетЬмдан кодорлонмр оо дарим Ьуэмло башеатлыты «орир. Бомы Плон Учот Тежммкумумуи коляоктмшм иш {олдошлоры Атиг Ояи{ооо, бобосы Расу» Аббасеаум ■офоты мло ологодор кодарл#мдм{ммм бмлдмрмр ва дарим Ьуэмло башеатлыты оармр.    _ К Гуси еды»#, Азорбо{чон Доолот Падогожи Уммоарсм-таг мним филоло9см{« фомултаемним омомдашлоры С Асленоо, И. Худм{ов, K. Ejiosoo, Г. Коаымоо, А. Ночи«*! X. Мшлмадоо, 3. Холил, М. Иоммаао», М. Мустоффао, Н. М«фэа{ао, Б. Муро* шу Г. Элжоо, И. Маммодоа, М. Чооадово, Ш. Эмором, 3. ТоЬмрлч, С. Эл и joe, Ф. Эсиорлм, 3. Маммадоо, Н Абдулл а-]«• Т. Чофорво, Ф. 1усмфоо, Ч. МоЬорромооо, С. Молиивоо, С HycoiMOOi, В. PsojoM, М. Исмо{ы1юоо, Т. Элмзвдо, Е. 0Ьмо^ до«, X. Турабооо, Н. всмороо, И. Аббасов, Н. Мусв}ов Аииф ОлЦоао, вмвсы Сутрв имымым •Офвты мумоемботмло бвшевтлыты вармрлор._ Н. Тусм «дыма Азорбв{чом Довлот Подогшим Уимеерскте-тимми филолочи)» фамултосинмн омомдошлоры С Асланов, Н. ХудЦоо, E. EjoBSOo, Г. Кввымоо А. Имцы, X. АА^амодоо, М. Ьоиммов, 3 Холил, М. Мустафо{оо, К Мирэо^оо, 6. MYP^¡-доо, Г. Эли{оо, А. Ьвчы{о»о, А. Бошмроов, М. 'Нооодооо, Ш. вм^оов, Г. Батыров, 3. ТоЬмр*м, С. 0лЦоо 3. МММИ. н. Авдупяф.. Т. Чмр^хм, *; Норролшав. С. Молимое«» С. Ьусо{ноо% В. Роа|ооо, М. Исма {ылоов, Т. Элмзвдо, Е. ЭЬмодоо, X. Турабоо*, 3. hycojMota, Н. Эскороо, H. Mycojoo ■•фаты мумоемботмло морЬумук рирлор. вил ос иио башеатлыты еа- И. в л. in, Ч ГуяЦп, A. А66МО.М. РЫмпо»А Г. К«Г um, А Мимри, И. tó-i.*, Ш. 9»Цп.. С Гсшгу, М. hy; cejNO., М. hyninn, К К««««»-. Т. А.уидо., 8. М^мудр во. И. 0лм{ов, Г. Гошгоряы, 3. Hcojoi, Р. Арвэова, Э. Чоф» рое, М. Максуро», С. hycajMoea, h. Чофоро», А. Гврот^модо-м д. 0лш*6вроа, 0. Бодолов, Ч. БоЬрамоо, С Ашуров, Ь. Иб* рвбммоа мш {олдошлвры Идеал Неоммоиееа, ***** Иимми Нор имен етлуиуи Горобог утруидв кодек даргшлардо гоАромакчосыио Ьолам одмосы мумоемботмло д^рин Ьувмло бошеотлыты вармрлор 3. Сомодвода, С. Свдыхов, 3. т^ Cv    ® Форочов, А. Офомдм{оо, Р. 0смерое, Н. Ма*шудбо}о^Н. Ок* борол, М. Моммадоо, А. Зрелое, Б. Хаяиявадо, А. Маммодоа, А. Абдуяяа*ев, Г. Швркфов, Р. TamáKoa, К Гу бедов, Ф. Моммадоо, h. Зо{молов. Р. Моммодооо, И. Хвм-дороо, Ф. Волм)ов, И. Седьмое, С. Атajae, АА. ААоЬд^оо, С. Мшммодоо«. С. Аббасов», Совдат Абб^а М Худмул^лм, М. Мллмиооо, A. ropejaoo, Г. bojpoMoa, Ф. Нурщ-, Ф. Мура* дол, А. Члфароо иш ¡олдашлоры Оммрчаи Оммрчаиало, бв чысы U |цщ хвмыиЫМ IKKWS вофотымдом млдлрялмдммллрмм» бмлдмрмр И дарим Нуэнле бошеотлыты оормрлор.    _ f. Исм./ыпош, И. Аг«п, Т. BwMjn, Г. CynaiMne., X. Руст. мо.А    Ажуияое, Ч. hyc.j.0., А. Чпмп, 8. Ахуияп, C. hynin.., 3. НурЧпа ® ИсмИыпп. Т. Агуияоп, М. Ос МММ, в. Испипро». А. ВЧРСМО. (опдшмпы Огта| М-ММ.ОА •»» йфим мунао4ст крм Ну лип бюскмг. *орирл*р. Ваш генп» Т. Т. ПСТЗМОВ Те смсчи: оХмг гиетшиш журмяист канкее- L Т 9ИД1ПТГГ »ffainw» кяаМт «Хааг Мииафиш уаим; IW1Ä ТАКЫ ШОИОТИ, KOIYK Таяафоняар: ме'лумат учук — 9М141 кифпр мапЧ* муЬасибяик—93-14-23, иоабатчи редактор- И-И-» доима ктчоси. «в - П4Ю, 98—81 НИИ— — или. (Л    ли павовтчв Г. ПИР! Т»оа Ж» Сифарнш 7303 —1Л~ El»4K7IIUIIUUUBIIt4IIIE *> 1 J ;
RealCheck