Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 06, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 6, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ • HOJAS*та-«« ил. М* 20t Г áá НЭ)АТЫМВЭ МУИИТИМ О, бе)наямиязячи „ишичлир ПРОФЕССОР АБВАС ЗАМАНОВПА МУХ6ИРИМИЗИН СОЬБЭТИ от Аббас муаллим, coho •»-ММр»МС9 Т9Я9 €ЫШ Ормени ммллетчилорииим ри)«карлыгы ИЛО ИКИНЧИ ДВф« уМаЩДИрИр... —. Ермени    дошнекларыныи фИТНе-фОСеДЛврЫ ИЛ« ЧОХ уЭ-лашмишем. Анч«г икинчи де-фВДЦр ИИ, бу ИНН ГОМШУ ХОЛГЫИ гаилы фачивлера суруклендм* ¡ИНИН ЧВНДЫ Ц1«ЬиДи)«М» 7 — i !«шым анчаг оларды. Нахчыааи «латынын, о чумледен, Ш«РУР р«|Онуиун ЧвМввТЫ МПИМ« МЧИНДВ Í«UJ«jMpAW. |рм«ии дашнакларынын Ьучумларыи-дан jaxa гуртармаг учуй чоху Мамуби Азарба)чана гачырды. 1918-чи илд« биамм Махта К8НДИНИН сакмнл«ри да Ирана к«чм«ли олдулар. Анам pah- «мюа мата котмишди. Атам, гарда ИШИ1АДА Г96УЛ НИТАЬАНЫ BEW8M9P тохникумда ишла^ирди. Анчаг о, iyxapw курслара даре шым Ийфшш ад-. *Í?Sot    ч,.мдЯ.    Ьач hap и нд» сыгыначаг тапдыг. - .тмисинизми! Ат*м бир хрбхбын J£>OT **!ÍVmo*T*ÍT Чааид, Э. Ча- мухдуряуг раити чох ГГ”'** MohovMHliaTflaD» дез- кириш гапысында да^нмыш- “фб мду^    *""**    м,н д® 6иР н»ч* '°?: мети д«а ландэн сонра кендимизе Дашнак Нёкум«тм да.ри- СиГ^аТТ-нГа'чаГм^б 1ндаи соноа кендимизе га- "»••"А ман" *aHWHÄ чв™Рыо ►Ahí — Оглум, иат бир фв|ТОн ка- ]ытдыг. На чутумуа варды, н» Д«Ди: окузумуз. Бел« оланда акин-чинин ели hop |«рдан уаулур. Атам да галмышды наалач. —Бас ушат евина нача душ-Дуну»! — Ела доланышыгын четии- гапычм тир. Маи горха-горха ЭЬмада бахдым: — Ахы 0Ьмед киши ичэри бурахма]ачаг... О ааман тохникумда oxyjeM- ли|ина коре, Атам икинчи до-    . . ояа бмВ KVH. m9 фэ ОВЛОИМИШДИ. Корпо бочы- *вР Ь *р    иунлавда    иса 7,па.шым вводы Киши КОР- билардилор. Галан кунларда иса Гд*уРки “иг.“Р5:л.нд “ра б7п.    4-дан    4-Д.« т.хникумдаи V » J.IZ7 опуб мани ушаг чыхмаг оларды. Баш», дагнг. «ир, м.»Бур олуб    качикани ОЬмад каши ичари SZJSTVÄ, -5щ» бур*-««“-    «у- Бакы)*а кондардилор. Бакы,а п^9^:    ЭЬмад    ки- мвни атам кэтирди. Ушаг «ей-    Р , efl.D к свии бу НИН мудири hapaea котмишди. шидан хаЬиш одарик сани бу- Гхт.рын    “    Р о*Р'.м.н фцтончулар инди- до квлиб чыведы. Бу мвЬри- ДИМ... баи гадын hycojH Чааидин яти* hycojH Мавидло беглы башга бачысы иди. Мони ¡анына ча гырыб башымы сыта л лады: — Адын нодир? — Мираббас... О, узуну катибосино тараф чавирди: отдим, апарыб вордим. Ик«. уч ajAOH сонра {«не воне вуруо мвни чагырды. Китоб чапдам чыхмышды. Мона *е{ям аул аерди. Намин пулов «илом* ¡арым ил кон-бол долаидырв билордим. Доди опор ворчяо. Бир даш алтда, бир до«** У**® Республика порти}« ташки, латынын биринчи квтиби Вели Ахундовдан да чох разы-jaM. З^влы, барышдырычы адам иди. О дорд илдв мена чох комок отди. hop cohop ходирдим Эл]взмалвр фонду-иа, бир да ахшам чыхырдым. Кунорта jOMOjuMH до езумлв апарырдым. Дорд илда 5 — )всиндан ва XX аср Ааэрбв|чаи • ¿ китаб Ьазырладым. Анчаг едвби^аты тврихиндан даре кашри^ат раНбарлари горху-додим. Сабирлэ, Мирза Чв- двн о^лара ¡ахын дурмурдулар. лилла беглы санадлври да о Мэркези К9Митвнин буросун-■ахтдан топламагв бвшлвдым. дл додим ки, сиз мвнимла — Бу {ахыиларда бир муса- гаддарчасына рвфтар одирси. Нибада охудум км, Аббас Зв- Ниэ. Ишдаи чыхарммсыныз, маиоауи зи)олы св|ыглыгы у ста лик, китабларымын чвпы-олмаса)ды, Нахчыван Мухтар на да имкан аврмирсиниз. В. Роспубликвсы Ермоиистаиа ил- Ахундов Шыхали Гурбамовдан har «дилочокди...    сорушду ки, бунун китаблары- — 60-чы иллорда бола бир нын чапына ким мано олурТ таЬлука аарды. Мен C. М. q дв чаваб вордй ки, нэшри|-Ганизада Ьаггында материал- jÄT рвЬбарлари ohTHjaT адир-лар топла)ырдым. Гори се- лвр. в. Ахундов ала маним ja-MHHapnjacaiHbiH санадлорина нымда дорд HeuipnjjaTa занк бахмаг учун Тбилиске, орадан вурду* Бу занкдан сонра км. да ¡аревана катдим. ¡ерованда табларым далбадал чап олунду. бир    азарба)чанлы муаллим    —    Бас Нахчыааи    мосолоси мена доди ки, Нахчыааи    Мух-    и*ч» Нолл олуиду! тар    Республикасынын    Ермо-    —    Ермонклар ел    чакммрди- иистана аорнлмоси Ьаггында явр. Бир труп зи|алы Москаа-санад Ьазь»рла|ырлар. Бу ма- ja — Меркези Комита|в мак-сала иле алагадар бир нача туб ¡аэмышды. Иамик мак-дафа митинг да    кочирипиб    Тубда до1илирди: На    гадар ки, Иатта Магри pajón napTMje Нахчыван Ерманистана ворил-комитаеннин катибм Алм Со* MajH6, бу распубликада милли ватин coccHjacMHAB чыхыш одиб масало Налл олунмв|’ачаг. да]иб ки, A3ep6aj4an тарафи Ерманистанда Совет Ьеки-талабимизо разы олмаса Нах- MHjjam гурулмасынын 40-чы чыаана бир татар да бурахма- илдонумунда Н. С. Хрушшов )ачагыг.    JapeaaHa келмишди.    Ону чох JepaaaHABH тазача rajair- j«Pnapa апарыб каздирвидам мышдым. Елмлвр Академика- сонра Нахчыван масалэсини сынын 6ajyK ичлас салонуида ачырлар. Башы думанлы Хруш-С. Вургунун хатиросина    heep    шов    де}ир ки» нораЬат олма|ЫН, ____—    мен    бу масэланн    а!дынлаш- Y. Ьачы6а)оо адыыа Аээр-öajMM Дее л от Консероаторн-]асынын I—III курсларьшда oxyJiH дорд тол обо м бу ал и -моктабаш бир муоллнми ИтолаШо Jom душиушдор голика MoAMHjJar На-зирли )иида    Аэорниформуя Ресиу< мухбнриио билдирммшлор ки тодоболоримиэ но)абрын V-де Итоли|оиап мошЬур Озимо Иичосояот Акодеми]асыиа гэбул имтаНа ила рында    иш- гирак едочокдор. Азорба]чан BejHoAza/ir Ванкы онлар учун в мин доллар »oAjyTo а]ырмышдыр. Вляжяяя хатярвев Аоориифорхун мухбири Парисдоя хобор вермищдяр: Умбулбону, JaxyA дост-таныш-ларьгаыя дили алэ »o Ja осор- лэрмндэки имэасы иле десэк, 1 М ------1,    87    Ja* седого олараг Банин, .fibreда юфат етхишдяр. МошЬур иефт сэна]ечиси Шопен ЭcäДyллaJeвин сонун-чу, бирбаша варисн олан Бонни 1905-чи илдэ Бакыдо до-гулмуш. 1934-чу илдэ Азор' баландой кетмиш во бир да- АзорбдЬишо K9.iMojH, Мэрда-кондв дэниз саЬилиндэ кэз-MojH. ушаглыг иллэринин Ja-дикары олан говагларын хэ сы олан Банил оГафгаз кун-лорне китабында ушаглыг нл-лэрянн тэ’сирлн шокялдэ голема алмыщдыр. ОЬун «Бунннлэ сонунчу мубапнеэ» (Банннн керкэмлн рус ]азычысы илэ достлуг элогалэри баглаЗырды) эсэри, мугэддэе MapJdM Ьаггындакы китабы, чохлу мемуарлары, MdAeHHjjdT Ьаггында есселэри ду^анын бир чох олкэсиндэ нэшр едилмищднр. О, вз coj-квкуну, халгыны Ьеч вахт уиутмамыш вэ икинчи Вэте-нинэ чеврилмнш Франсада кечэн узун, сон дэрэче мараг-лы Ьэ]аты бо]у Азэрба]чан Ьэмвотэшшиз jamajMp. Pec* публиканьш газет вэ журнал-ларында овун китабларындан фэсиллэр верилмишдир, «Панорама AaepÖaJджана» гээетч «Гафгаз кунлэрнандэп иеэ парчалар - дэрч    етмншдир. Онун Иарисдакн кнчяк мэн- Онун _____ зилинэ даим Азэрба|чанын мадэн!У)эт хадимлэрн кэлвр, Банин догма }урду барэдэ он-лары чохлу соргу-суала ту- тарды фра рансада аээрба^анлыла-рын yjyflyry _бвр мозар да артмышдыр. Виз сэни унут-Majararbir, эзиз Банин. Ла рисин шабалыд агачлоры ал- фнф пычылтысына гулаг ас-*    Сон    рала    р магы apзyлaJыpды танынмыш франсыэ ¿азычы халгыны лэ]агэтлэ тэмсил ет-. тында yJyflyryH гэбрин нурла мишдир.    %    долсун. РуЬун иеэ Ьзмишэ A33p6aj4äHAa да Ьэмкшэ Мэрдэкан говагларынын jap-хатырла]ырдылар ки, узаг паглары арасьгада доланачаг-Парнсдэ биэим истедадлы дыр. Чума нерушу бир хатирэм joxflyp. Анчаг — «Мириеии ат, Аббасы сах- тохникумун панчарасиндан сеяв. — Сонра )она сорушду. — лигали ка]ими, кур сачы ила Атанын ады надир?    сачилан ©бдурраЬимба) har- — МирфаттаЬ...    аорди]ави, Намиша rajrbinw — «Мир»ини ат. ФаттаЬы корунвн Чафар Чаббарлыны олунмуш кеча кечирилирдн. Салон агзына ними долу иди. Мэна саз варилди. С. Вургун-дан, халглар достлугуидан да-нышдым. Сонра да дадим ки, бу достлугу позмаг истэ]ан- сахла. Бас' фамилии?    таз-таз корурдук. Намин ил- лер аар^ БУ ^,н"аРда — Са1идзамамоа...    ларда онлары jepnn-japcH3 аана катмишдим. Орада Нах. дырарам. Догрудан да Мос-Kaaja га|ыдандан сонра са-нгдлари назардан кечирмр. Гарс мугааиласи, дардтэраф-ли данышыглар замены имза-ланан езнадлорл» танышлыгдан сонра гати шакилда AajMp ки, биз араэи масаласиии Ьеч вахт музакира атма}ача|ик. Таассуф ки, Горбачоада маЬз бу гатиЛэт чатышмады. М. Ö. Расулзадани чох аз — «Се^идвм ат, Заманоау инчидкрдилар. Ч. Чаббарлыны сахла.    адаби муЬакималардан елаве, Балеликла, мои олдум Аббас мусааатын идеологу кими уч ФаттаЬ оглу Замаиоа. Нахчьн дафа Ьабс едиблер. ваидакы гоЬум-тардашын иса ^ Техникуму гуртараидаи фамил^асыныи «Заманеыны соира Нарда ишяадиниз! атыблар. Онларын Намусы _ Астраханбазар (индики инди Со1идовдур.    .*    Чалилабад) ра^онунун Учтэпа — Д«|ирлор сизи ушаг авяи- кандинда бир ил муаллим мш. дай говмаг исто}мблор. Бу ладим. Сонра рв)он комсомол догрудурму!    комитосинин квтиби евчди- — Бали, олуб. Бунун да га- Лор. Бир ил да бу ввзифвдэ риба тарихчвеи аар. Атам чалышандан соира мани «Кенч вкиб бвчврди]и бостандан уч- ишчи» гвзотинв редактор мув-дорд |вмиш-гарпыз котириб вики го]дулар. О замам «Каич оаин габагында козо)ары го- ишчи» родакси^асы бутун ада-пик-гуруша сатырмыш. Буиун 6и Надисалорин ташоббусчусу устунде ону «кулак»* адлан- во тэшкилатчысы иди. Бурада дырыб сасини алырлар. О. вахт кенч шакр а* |азычыларын сасин алынмасы чох даЬшатли корушлари качирипир, онлара ЕР-.™ иль;; ВДШ. Т.ИЦ.ИД. СЛ. ИЛК ДШБ. вдилм.сил. елаг.двр с.н.д- лар Ь«ырл.ныр митинглар    ____.... уетуидан квчмрилир. Экер Самад саг нызда оашыив.»«« т т олс^дыг шубЬасиз да|арди ки, Имыдын^.    москва- Нахчыаанын бир гарышыны да    ■Лап    Иытяб*»наиын К»м кима ваомв!ачвТик    да Ланин адына китабханаиын Сало^да Гла бил бемба- 6*лы фондунд. М.мм.д Эми. партлады. Бир курулту гопду нин «Эсримизмн с*,**^аУр>> ки, кал карасэн. Милли Ьисс асарини охуму • Р .. Нам гуваатлидир, Нам да гор- А« °НУН * *Ииамаатмншэм Ан-хулудур. Экер Намин ахшам ларинн муталиа доса]дим ки, Р©]аСвт На|'етин- ч*г хапгымызын у ^ да отуранларын Намысыны оглунун габрини з 1в^а башинчи мэртабадан атын, о 1*м *УН ,ЛТЫМЬгвл«уГ уни” дагигэ атардыпар.    •    лы саЬифасидир. Салчуг уни СгИарн кун мани парт^адан аорситатинин Ф8ХР^ ве униаарситатдан чыхартды- адыны аланда менч ) | д - Низами ннстмтутуна 83 >ат атдмлар. ¡ола ду А* манат л ыг бир иша кандарди- еваал катдим ^    ^ маслаЬатлэри лар. Ман ариза ja3»i6 портье сы Начы Ахунд Элакбарин габ буросунун гарары ила разы-лашмадыгымы билдмрдим аа хаЬиш атдим ки, сенадлерими . .    _ Si5r««    -¡reft. иди.    Намин адам сас вора    |арадычылыг маслаНатлари    7амоы Тл. ^зы-    ринин    устундан    торпаг катур- билмазди ва бутун гапылар    варилирди. С. Вургун, М. Муш-    оуросунун гарарь! ила раз    даста    да    Ноаханы уаун.    бмяанарды. Соира «а-    фи7, С. Рустам, 96дул6.ги Ф..-    ¡ОТ«ш **ОТОТ »    «Му    6«л«д..рдмм.    “    ' туруб    Меркези Комитете бир,    зн ва башгалары бала адаби    хапмш етдим ки, сэнэдларими Конрада габринин 42-1. ПРЕЗИДЕНТ» ЛЭГЭБИ „ЕЛВНС“ДИР АБШ-ын эн кичик вэ Jox-сул штатларындан cajbwaH Арканзас ын губернатору Билл Клинтон президент сеч-кнлэриндэ галиб кэлиб. Сечки эрэфэсиндэ оппонентлэри она гыргы чилдинэ К1Ч?миш KojapHHH, устэлик, 6ejH3.T-халг мэсэлэлэрдэ тэчрубэсиз. нашы адам кими бахырды-лар. Клинтону тэнгид едэн-лэр де]ирдилэр ки, онун прог-рамында hap не десэн вар. чунки о haMbija japbiHMara чалышыр вэ эслиндэ оз мов-rejH joxflyp. Чэнаб Клинтон вэ онун камакчилэри иеэ бела heca6 едирлэр ки, cojyr муЬарнбэ баша чатдыгы учун харнчи си]асэтдэ Демократ-лар IlapTHjacNHa гол-ганад ачмага имкан BepMajaH бир чох квЬнэ проблемлэри Ьэлл етмэк мумкун олачаг. Клинтон демишди:    «Мэн    ИНАДКАРЛЫГ харичн cHja/сэтдэ RTTHcaAHjja- МYKАФАТСЫ3 ГАЛМЫР тын ролуну артырачагам. Милли ТэНлукэсизлик Шу- Билл Клинтон, эсл ады расы кими бир Игтисади ТэЬ- Уил]ам Чефферсон b-iajT. Шурасы Japafla- 1946-чы ил августун 19-да до Фс)етвиллдэ ¡Арканзас штаты) св аландан сонра Билл вэ Ьиллари евлэниблэр. Клин-тонларыи Челси адлы 12 )ашлы гызлары вар Инди арадан ил лор кечэндэн сои ра достлары де)ирлэр ки, бир Билл Кл габагы стратеки]а проблемлэри узрэ муЬум ичласы дин-мэзчэ тэрк едир. Аз сонра кемэкчилэри ону Ьоллда пул эр кими ьилл плинтона Ьэ-сэд апармагына дэ]эр. Онун кемэк костэрмэ)и, мудафнэ етмэ)н вэ багышламагы ба-чаран ханымы вар. Устэлик, Ьиллариннн ады яки дэфэ АБШ-ын эн ]ахшы вокнллэ-ри си]аЬысына душуб. Лери кэлмишкэн. онун иллик га-занчы Арканзас губернатору-нун иллик эмэк Ьаггы олан 35 мин доллардан уч дэфэ чох дур. Арканзаса га]ыданадэк Клинтон Вашиигтоида нума ]эндэлэр палатасынын Ьугуг комиссшасында ишлэJиб. 1974-76-чы нллэрдо Арканзас Университетинда дэрс де]иб. Конгресдэ угурсуз сеч-килэрдэн соира 197(£чы ил дэ штатын баш прокурору гы бэд хэбэрлэрин ахугаби линдэ анасынын дилиндэн она pyh верэн кэлмэлэри лукэсизлик  ____ ________ __    -    - , чатам. ИгтисадиМат кеЬна    Ана^ы дэбли дипламат^анын J^x* ^    Вцрчнни)а    Келли    -меИкэм сул гоЪуму олмасын де)Э    эгидэли гадындыр.    онун эри    ешитмэк    учун    миссис девлэт департаментиннн иш    тичарэтчи    YHflJaM    BnajT or    ли)э    зэнк    вурурмуш. хаоактеоини пэ1ишэчэ1эм»    ЛУНУН    AY»*JaJa    колмэсинэ    ал- характерини aoj imoMaja    ты    галмыш    ]агышлы    ha- Чэнаб Клинтонла Буш    he-    вада    автомобил гэзасында лу телефонла даныщан Jep- сечилнб дэ тапырлар. Клинтон алды* 1978-чи илдэ Клинтон 32 JaiiibiHAa Кел- елканин эн кэнч губернатору олуб. Лаки» онун губернаторлуру чэми ики ил чэкиб. Сонралар Клинтон ?1эмнн мэrлyбиJJэтини ча-ванлыг сэЬвлэри илэ багла* )ырды 1982-чи илдэ о, губерна тор сечкилэриндэ )енидэн ез Клинтонун достлары ону намизэдли)ини ирэли сурду вэзииэтдэн тез баш чыха- ээ галиб кэлди ЧЭЬРАДЫ БАРДА К6РУШ ЭР hOJATA ЧЭКМИ? кумэтинин )еритдиклэри си)а-    Ьэлак олмушдур. с«тин пяЪа нки эсас Фэпги    ачыб    аРЛЫ    КдСэад9Н сэтин дапа ики эсас фэрг    Керду1у чэтянликлэр вэ    инад-    „ . олачагдыр. Биринчиси, деди-    кар анасынын мубаризэ эзмн    ран вэ ?1адисэлэрэ нэзарэт )инэ керэ о, вэтэндаш Ьугуг-    Биллин характеринин форма*    етмэ)и бачаран адам кими ларыны а)агла]ан авторитар    лашмасында бе]ук |рол о)на-    та^“Рла1р(^л    ону .    1ыб Ики ?ашлы оглуну ва*    пэлэ 19оо-чу    цлдэ    ону режимлэрлэ эмэкдашлыг Ьеса-    дцд^цдарцнин ]анында    го1уб    «Кэнчлэр елкэси*    Америка Черч Б\гшла Билд Клин бына сабитл^э наил олмаг    тэнсил алмаг учун тэкбашы*    лекионунун програмы узрэ    тонун сечкигабагы    платфор- евэзинэ харичдэ демократи-    на Лени Орлеана кедэн (о    Вашингтона кедэн нума]эн-    маларында нэзэрэ    чарпачаг 1яикт мйЬкэмлэнлиоилмэси-    вахтлар бу чур Ьэрэкэт Аме-    дэ Ье] этинэ салмышдылар.    фэрглэр вар вди. 1? мвпкэмлэндирилмэси    ^оманлцга бэ-    Аг евин ■ ЧаЬра]ы батында    а»д базары ус она президент Чон Ф. Кенне-    тан    БуШун    ЭВэзинэ    Ка линин элини сыхмаг шэрэфи тисади^атын идарэ едилмэ- нэ даЬа 6eJYK ohaMKjjarT ве- ' рабэр ндй) "анасынын мэЬру рэчэкдир.    ми^этлэр гаршысында ajH.i Икинчи мэсэлэ hapöK стра- мэзли)р сонралар рнур Учун теки ja мэсэлэсидир. Клин- эсл ÜdJaT дэрси олду. Билл тон Америка ?1эрби гуввэлэ- ?эгин етди ки инадкарлыг ринин беш иллик JeHHflaH- Ьэмишэ ез бэЬрэсини верир. Билл Бла]т 16 Jвшындa ipo синдэ 11екумэтин фэал ролу на тэрэфдар олан Клинтона устунлук верди. Америка _    ___ вэ’длэт> верэн намизэди 4 ил Чэнаб Клинтон Вашингтон- эрзиндэ эЬалинин кузэраны-n“MVU    ны »ахшылашлыомагы ба нэсиб олмущду. ЭН КЭНЧ ГУБЕРНАТОР гурма планыны тэклиф ет* Билл Влад lb дешында -чэнао плиншн мишдир Ьэмин планда 1997- икэн аталыгы Рочер Клин- дакы Чорчтаун у^ае^И1^' ны ]ахшылашдырмагы чи илэдэк Бушун програ- тонун фамил^асыны кетурур. тнндэ тэЬсилини бeJнэлxaлг чармамыш квьнэ президент-мьшдакындан У 60 ми^ард Сачлары чаллашмыш мне- мунасибэтлэр саЬашюдэ ш* эзиз тутду. Керэсэн. эф- )    ----- х --- г    ХвмолоА    ДЬП    dono    IJ    Mj •    * доллар чох гэнаэт етмвк му*- сис Келли бу кун да оглу яыгы^S?H38H рок мугэнниси Хявк кундур. Арт№ вэдлэр, ит- нун эн етябарлы достлары'н- Сонраса    п^сли 7адар‘»азибодар аэ •**-> -SS——м.    jsjBUKSjjaíí сэлэ5де]илэнлариЛаЬв1ата не- ньш вн агыр мвгамларыидан чэк heJaT )олдашы Ьиллари зИДвнт' верди1и вэ'длари ]е чиомэк план ва ла]иЬалэри биринда, соргунун натичэла- РодЬла да бурада. hyryr    jeiHpa    билэчанмиТ &Гк ирВЭ    ри клиионун тамам энсина факултэсиннн китаЛханасын- Р    маммЭЛОВА б” Билл Кантон «надир? Ьлдугу бир ихтда. о. сечки ла таиыш олуб. 1972-чи ил- Кулч.Ми-МЭММЭДОВА филан «кулак»ын оглу ушаг едирдил»р евинда асуда )аша|ыр. О аахт Сонра «вдабн^ат» гавотин-ЭлиЬв]дар Tapajoa Маркааи дв, даЬа сонра нее Ааарнашр-Комитвнин катибн мди. Макту- А» ишладим. О аахт Аэар-бу oxyjaHAaH сонра манн jaHM. нашрин директору нндикн на чвгыртдырды.    баш нааирммиэмн атасы Эли- Бир кун ушаг евинин хндмвт- hycajH hycojHoa иди. РаЬмэт-чиси Ман ja хала мано деди лик чох меда нм аа эи)алы ки, Ьаэырлаш, Маркааи Коми- адом иди. Сонралар бир Tajo кодечексон. Тооччубдон муддот «Коммунист» газотм-о)аглорым jopa }опышды. Ма- нин редактору да олду. ним Моркази Комитеда на    Омрунузуи баш млн Бо- ишим аарды? Ман ушаг ави- )ук Вотои муНарибоси чобНа. ним директору Нино Кадише- лоринда качиб. Инди муНа-■а ила бирликда Маркази Ко. рибо иштиракчыларына rajrM MHTaja катдим. ЭлиЬо{дер кастормок ааазииа онлара ик-rapajaa бизи KasaajnpAH. О, pahua бахамлар да аар~. Бакы цюЬар дахили ишлар — Чох nahar jopa. Ким фи- гаранфиллари шыламышды. Ватвнлараар зи- Дим» солмуш :Ä‘    Г0^% м. Э. Р.сул,.д.яин, ИНН yPp.^«.Ä:^M:u,. ум/ми^тлг,    А,.р6ч».ны rywne¡J,6 "»nÁy. А*ям" мак";б мустагия карман кета|аняарии муеллимларинин аа талабала- вР*У умидлэри ринин парти;а ]ыгынчагындакы Анчаг чох адам ба'зи чыхышларда иса унаа. ныма кэскин сазлар дв{ил-миш, мани ингилабчы адлан-дырмышдылар. ...Бу Ьадисанин икинчи иуну cshsp тездан гапымыз барк-барк да]улду. Дуруб ачдым. Кардум ки, кандда jeuiajaH гар_ дашым Исма{ылды (атам кичик гардашыма 6«jyK оглунун адыны го]мушду). Исма|ылын коз- мыз тарихи шарамтн лазымынча ги}матлакдирмир. Сон аахт-лар ба'зи партн|алар аа онларын матбуат органлары ja-радылыб. Бунлар, влбатта, чох ¡ахшидыр. Лакин бу парти)а-лар ардсында jopena чакншмэ-лари каранда дарин таассуф Ьисси качирирсан. Ахы Азар-ба{чанын муствгилли)и Номы-мыэын амалы олуб. Инди бу ше’басинин раиси Мэммад- » кирлаширса ки, фашистлар    ны    го|мушду/. псма|ылын коз-    VCTarMJinM¡M    ГОрумаг    оаознно •мин LU.KHHCKHj. 1.НК .диб A..p6.j«.H. юядяыг wtnp».    г.ршыдурм.    j.p.TM.r    «И    UH 1.НЫН. чиырды. Сонр. м.кту6у j ч.кдил.р, с.Ь. •дмрл.р. Фа-    1* <'    (**** СДНН ^    мвпяи «.¡.н.тднр, чыха рыб охуду аа дади ки, шихм аааая да, ала индн да    «ламат кардуема кара. Ду    _ д6бас    муапмм, буну ушаг оаиндо caxnoja бмл- таундур. Таун исо инсанлара    МоН    yPKWJ3 рвдиосу хэбар морик. Ель сеЬбатин бу jopHH- анчаг «лум, фачиа котмро би-    *ffЬи-Би-Сн-нин мо ■ до М. Шоки иски квлиб чых. лор. охучу. лор сизи Азорба|чаи одобн|- луматына кора унмварситотии |атыиын чафакош тМГ*г*тчы- ды. АллаЬ она раЬмат «лесин.    Меи муЬарибанин аавалин-    муаллими    Аббас Заманов    уснИырлар    И иди Дади, сиз на данышырсыныз,    дон охырына кими чабЬода    Нахчыванын    Ермэнистано ил-    ч* внтабпарым чап    олун- биз бола ушаглары кучадан олмушам. Эааолчо «До|ушон Ьагыны пислади)ина кора ону    метординиз! ¡ыгыб охутдуруруг кк, огур- Крым», сонра «Ирали. гахат-    (аннкул-    чох    ¡a- Дерд ил кот-колДон сонра, лыпыб. Анчаг онун луг, гулдурлуг аломосинлор, лоринда Ьом}арлилоримизин oxyjy6 савад саНиби олсунлар. гоЬраманлыгларындан соЬбат    :    и^п’    ¿¡iТГ ¡Y oxyoyja Нал» там чатДы- Тутаг ки, буну ушаг оаиндан    ачмышам. ЧобЬо досгларым    wahajaT, мвни Сов.ИКП    МК ja-    JY *7    Сабир Ьаггында гое дуг, бас сонра? Хуя^ганлыг    Расу«* Рза, Чефер Чафароа,    нын да Парти]а Назарэти    Коми*    Р 1    *MOHOrpa^ja ¡«зыл еданларин cajM бир нафар    Нусрат Батыров, Насир Иман-    тасимим садри Никола|    Швар.    АОП«У Тутаг ки, буну ушаг оаиндан ачмышам. да артачаг.    'г^л'»!«, 'Cajíyua 0ли1а., Иб.    •««    гябуп атди. Ьамин нллар- “*сы"“ Шакинскннин сааларм та'- раЬим Ноарухоа •• башгалары Д»    а биои    Гмлдлаои да чап олун- сирсиз галмады. Tapajoa Ка- бир олиндо смлаЬ, о бири дииюва}а доди ки, бу огланын олиндо голом тутарег мин олун- ичти- ила ше'рлэрини бурахмыш-ч ° бири чилдлари да ?шГ"7.и^а7^7ыГГГи" бир"А^иаЬрумиУато'"Тн. ¿р. 5ГC¡5?^^би«!^^ ¡¡¡¡“Äj»* фо^^лашма. раэымыз íoxavd дупун кодин. доауоАУлар ки Азорба{чаиа    Заманоа Сабира бе|нэл. «ЫНД* «Фу|узат» журналыны Эч.р Ьамнн 'кун Маммад- душман ajarH 'да)м.снн, гых-    im^rriu    да!Г*и влмЧМв-    «•- омин Шакински }«риндо олма. калинларимизим намусу, исмо. Шверника дадим ки, харичда «    Каггынла Ьеч мена бо]налмилалчи д#|ирлар, пип мачмуа са)ды, {«худ вахтында колиб ти тапдаланмасын. Jopn кал- мано ов]налмилэлчи дв|ирлэр,    г    г    .    ¿ чыхмаса^ды, АллаЬ билир сон- мишиан, ба'зи чааанлара ha- бизда миллатчи. Jexj«4 сиз ф ¡    ga.JM    ,ИДДМмвт- ракы тало}им нача олачагды. jar сынагындан чыхмыш бир A*Jhh, бас ман кнмам? О да Hcrain-    чаааб аарди ки: «Ты наш чо-    пщ M*fÄMI,*P    »apea, бу, дошатаны    ловок». Сонра мони napTHjaja    PYM# ааманын    тазадларыдыр --от.    к«    Бу журналын    да а]рыча ки таб шоклиндо чап олуимасы чох {охшы оларды. Маи Бакыдо М. Э. Ресул-заданин, h. Чавидин, Мирза Чалилин, 0мор^* Фаигннэ.. hoj калларинин го|улмасыны ар Мон беш мл уш«г оаиндо {а.    Ьагиготи хатырлатмаг шадым аа онунла узбоуздаки    ром:    кочмишо кулло 24-чу шура момтобиндо оху-    колонок топа тутачаг.    барпв    етдилар, аааалии иш 1«- дум. Ьамы бу тоЬсил очагъта    МуЬарибо гуртардыгдан сон_    рима    га]тардылар. Баба бо) Исрафмлбо{оаун мок- ра Бакы Доелат Униворси-    1ахшы    дост    чатим куида таби да]ирди. Гори сомина-    татинин филолоии|а ф акул та-    танынар, до}иояар. О амт р^асыида таЬсмл алмыш Баба    см на да хил олдум. 1ашлы ол-    СИ1# ннмлар намек едмрдм! б а) бу моктабмн директору    дугум учун муоллимларла    — Чафар Чафаров так бу-    ги1тли»*«.шиад    -к иди.    отуруб-дурурдум. Внр кун Са- рахмырды. Манн оглунун то-    к    н;. Ибтндаи мактаби бктнрандан    лим Чафароа дади кн, сан ала    1УН» Д« чатырмышды. Чох    у ' £ еаЕаеинда саг га- сонра падагожи м.ктаба да-    бнанм гадар бнлнреан, даЬа    адам ха|ира-шара да'.ат ат-    Р^*но.ун «|«ннда хня олдум. О аахт техникум    нн|о аахт итирирсан. Санад-    ма,а    бела горхурду. Бир нун    ’    ’    суокунин гуртарыб. нндикн дл)ахмалар Инетнту-    ларинн Ьааырла аар ЗЛИ-].    Ушагканчнашрин директору    Н»нма!юа ту нун бинасында ¡аряаширди.    (Ги^абн Падагожи Института).    Св)фулла Шамнлоала кучаде    ^¡нсафсыачасыиа Габул нмтаЬаныны Ьуса|н На-    Ела да атднм. Ааарнашрда    растлашдым Дади бир мена Ь«ГГ-'НД« "исафсых ■ндла Абдулла Шанг мтур-    ншл.(.-ншла). бу институту    да|.р«н. Катдим (анына^Ду-    хидм.т- дулар. А Шанг ¡ааы тахта-    нкн ила гуртардым. РаЬмат-    руб гапыны баглады, са|фдан    «"НД»    «и»« сынГ бал. бир мааау )аады:    лик ф^хулл. Г«Ы«»Д. Т«-    6«Р галыи кнт.6 чыххрыб д.-    ^"нХ.я *Р66^ «у.^ими>; ■ШаЬар кхида на аарир, панд лиф атди ки, галыб бурада ада- Д»-    ¡ашадыгы    бинх Н. Нариманохун шЫшра на аармрГа Техникум, бицат _нахарн|)асмндаи^ даре - ¿"""Р®“-    ь,1„.янннн    ¡хнындадыр.    О,    пан- да ПаихЬ Гас'ымоа. Абду'ллх Whm. б-р муддат_гн|М)н ннс- аар. бу .штабы тараум. «ла. ^^haM^^hSS«« Шанг, Маммад За». Дурсун- тнтутда ишладим. Сонра Мир- вх хдымдхн ч.п адх«»|хм. го- «Р»Д»н п«ш„  М.— Cl-к—1—к-7._ .. _ ффулм мани уннаарсн- норарыны да мрача,ам сана, таряр» памиша уху д»"" зада, Чамо Чабра)ыяба{лк аа __ башга мешНур муоллимлор тага апарыб фи#»олоки|в Ф* даре до) ир дилер. Ропросси|а култосийии доканы ©ли Сул-    и доорунда онларын чоху ну тут- танлы ила таныш отди. Номии дулоp. hycojH Чоаид до пода- факултодо вдобм}}от ив зори j. ро бирбаша макина)а дикта Кенч лор тэшкилатыиын иши Ьаггында китаб иди. Чох «сам бахсым.- СоЬботи |азды: ЭлмяояаЬ BAJBAMOB, «Хаит гоаативиии муабири. МИЛЛИ мэчлиедэ (вааоли 1-чи соЬифодо) эмсинии бир Ьиссвсини иш-гал втмишдир. Качмиш пра-зидента гаршы сурулан вм чид-ди иттиЬамлардаи бири да бу-дур ки, о, Хочалы фачиосино катириб чыхарвн Ьедиселерим инкишафы замены фаалиЬат-сиэлик кестермишдмр. Aaap6aj4aH Милли Мачлиси бу ипин мвртында республика парламонтинин гобуя отди-¡и гануну {вкдиллиллв лого отди. Мв’лум опдугу кими, Ьвмии гвнунв осасви кочмиш президент Ajaa Мутоплибовуи во онун омлокынын тохунуя-мазлыгыно то'минот ворилмиш ва бир сыро башга иузаштлор назарда тутулмушду. Фасиладан сонра депутат-лар 1991-чи ил ио|абрыи 20-да Ьорби вартол}отуи партла-дылмасыныи тафсияаты ш»о алагадар таНгигат иши нин BasMjjaTM барада Ммяян Моч-лис узау Шалман Нуса|ноаун таклифи ила муидаяи|а дахил адилмиш масаланмн музакира-сине башладылар. Депутатлар Надисанин со- ба б л армии #}ранмвк учуй ja-радылмыш доаяот комисси)а-сымыи ра')к ила аааалчадаи таиыш ояа билмишднлар. Мущ закироиии кадишинда Милли Мачпис узаларииин «KcopMjja- ТИ биЛДИрДИ КИ, KOMHCCMja- иым ро’)имда бир чох суал-ларын чааабы ачыг галмыш-дыр, Депутат л ары и фикримча, алми-техники аа маЬкама-тибб акспортизасыиын ра'|ларм да ииаидырычы д«)илдмр. Ко-мисси)аныи садри Тамерлан Г apa ja* га)д атди ки, таЬгига-тын башлыча магсади бу суа-ла чаааб аармак иди: бу, фа-чиали Надисодир, joxca аар. тол|от аурулмушдур? Чаааб боладир: 1991 -чи ил мо)абрым 20-до МИ-8 oopronjOTy jep-дои ики ногте дои ики мае одну силоЬдои ачыпан отошла аурулмушдур.    - • Милли Мачлис республика прокурорлугуна истинтогын кодиши барада парламента мо'лумат aopMojM тапшырды. Ичласым ахырымдо депутатлар осиори хкдмот Ьаггында Азор 6aj4BH Роспубликвсы гаиуиуиу музомиро во гобуя отди лор газЕТ квшкт МОСКВА БАЬАЛЫ ШОЬвРДИР Москве мори Jypn Лужкоа о'тнроф отмишдир км, Pycnja по)тохты олквиин «вн боЬолы шоЬоридир». Москва Соаатмк»» «Москва» депутат трупу ила корушундв о гв|д атмишдио ки, «шоЬар вЬолисинии бир гисми созун Нвгкги ма насында )ваан чорокла доланыр». Лужкоауи доди{ина кора, сон вахтлар шаЬар    CYA маЬсулларыныи алынмасы 1,5 дафа, ат аа jar иса 2 даф» «»а^-мышдыр. Бунунла бала, мор Москоодокы аози)]вти ккфо|от гадар сабит Нособ одир. Азто'мннатлы москвалылорын сосн-ля ичяяАыясы пообломино тохумон J. Лужкоо билдирмишдир :: “Ä“ ÄerSS 2 мил(он пансн|хчы xa 1 -¿.¡он мхктхбли мр. Онлхрх Моск.. Ьокумхтиник соснхл мудхфи. фонду Ьосхбынх комок костхрнлнр.    .Труд. драг ы чарам кдэжшдмлвр» 1992-чм ИЛИН БТДЧвСИ ТЭСДИГ ЕДИЛМИШДИР Ногабрын 4-да ухун мухх- лхряхм«ггкн. тхгднм влунмх-кирвдон сонра Миллн Мечлмс сыны repapo оямышяор. Азарба{чан Роспубликосыиыи Ичлосын охырында депутат-1992.ЧИ ил учун будчосини    лор ичтнмои бирликлор Ьог- тосдиг отмишдир. 1991-чи ил    гыида А*орбо|чвн Роспубли- будчосииин ичросы Ьаггында    касы гену ну нун музаииросина гарар габул олунмуш дур. Да-    бешламышлер. Ьамин ла|иНа путатлар Ьабала 1993-чу ил    бучдан аааал биринчи ожумуш учун будча ла)иЬооимин бу    да габул адплтпшди. иЛин декабрында республика «дети амелилдты раеонларына» бахыш Aaop6aj4«H Али Соаотинин Милли Мачлиси иии кун аааая республика мудафмо аа дахк. ли ишлар    назир пикло ринки хаЬиши ила «до{уш омолиЦаты ра|ону» мофЬумуна {они toi-риф вормишдир. Гобул ояун-муш горара муаафиг суротдо бу мафЬум качмиш ССгИ- иин 4HHaj«T ганумавричияи|мн-до MyojjoH одилдк)ино НИС-ботои комишлоидирилмишдир. Инди «до]уш омолн])аты ро-)онлоры» додикда Ьеч до тонча биловасито силоЬлы муно. гишо jopnopá. до{ил, Ьомчкнии душманин точаауауно мо’руа голой {аша{ыш монтогояори баша душулур.    . Г Бунунла    «логодар , омолиЦаты ро)оилорыно тмшик )0Ш0|ЫШ монтоголорин-до ос кори KHHOjOT лорин таро дилмоси индон бола hyryr муЬофиао оргаялоры    торо- финдан тогсири агырлошдыран амил кими ги|мотлондири лачок дир. Азерба{«аиын баш    Ьорби прокурору Роошон    Эли|ва порломонтни горорыны шарЬ одорои билдирмишдир ки, бу сои« ДИМ муддоалары    истер чобЬода, истерев до архада до{уш аазифолариии мира вдаи вспори Ьнссояере до О^уаур Кандалакша шоЬоринин чарок тичоротн ишчилори учгор Коада канди саки ила ринин дазумуму бмРА^^смнагдан чы. хармышлар. Онлар 6ypeje бир камбоси 47 рубле rapai норок кондоомишлор. БоЬонолори о олмушдур ки, Нам уи боЬопо шыб, Ком да HornHjjer хорчлори ертыб. сифоны олан кендлилер узеримде бу 4YP •^порима^ му •оффогмЬотла битмеди. Сон пулларыны ислаЬатлвр кулв|ина •ормиш го ча лар ачяыг о'яон отдияор. ШаЬар Ьокумвти то'чили олвраг коид чемаатыно кондо-рилон HopojHH rnjMfTHHH учузлвшдырмаг учун будчвдв в во в «сайт ахтормалы олмушдур. Ночо до|врла^миид»рд р, мин бир до дарман. Арогыи ги|мотини голдырдылар, чорок до учузлошды. 1АНДЫРА-2АНДЫРА КЕДИМЭР PycHjaoa roc дои |«н«ын торотмо Ьоляары хв|лн ортмыш-&V мямАаш воомиш тохммнон 12 мин j ант ЫН ососои бо. ■цп су ил «баш вермиш тохминон заларда анборлордо, тичорот муоссисолорнндо олон-галаиы куле дондориб. Лакин си|асн ннтигам могсодило |ангыняарын са)ы да артыр. Си)аси партк|ада»>ын «о ичтимаи ^л^Г^ьГт«-«^. »YPrjYP.¿r « ¡x-ын-ОТН дугу зорор тахминон 600 мин рубле чатыб кн, оу д аякн аастхриччдхи 20 м4» чохду?. >Квй{омМ(мИ efmßßß ОТУЗ ИЛ ДОГМАНСЫЗ Исхачмк Елхнд хдхсындх    Сх.н И«алетрвм 1» |». шыидаи тибби преперетларла муоличодон имтино од»Л. Wmjvi онун 4» ).ШЫ мр. 30 ня «ран и да ха,ян хастемнса Д».Ьач Ьокимлорнн хндмотиндол истифодо OTMOJH6 во Дорма,т да ичма{иб. И ка лет ром шохск муояичо систомк ишло|иб «Ьазырла-мыш дыр. МасаЛбн, в, бала нумаи адир кн, ара^ыра дылмыш тами» су ичмакл. орг.нн.мн |ы.ылмыш чакг^лар^ дан тамнхяамак «умкундур- бундан дафа Ьамин чеку нту лори бо донки двн «чыхорыр». Бунуи учун о тахта дошомвдо а|вг|алыи да]аныр во Mojo оурмогяа or чЦориндо •« горе ч»\*р*пдт,    a м ма'дасинда топяанан —кунгу лари .гоеур»^ ^.Дабакда<ма. нин. муддатн hap дафа 40 — Я харбадак нбара лир. Í t ;
RealCheck