Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 6, 1992, Baku, Azerbaijan í, “2Dfс    ¡9 6 hojas? mi-да. ил Nt IOS KYHYH Ocacw 1919-чу яяд* го|улмушдур КУНД9ЛИК ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТ гишети 2 mu Испубямка Am оммотдар Нвдисо {арадыоы иодлмиицмм СооОтмнии содрм Иса Гомбороа — «СоЬор» гааатммм чыхмасы мунвсиботмяо гааатаи оаучутриии Ьар мхтымыз 6 MojoÓp Милли Телеродио мунудур хеуир i Демоасрitale келмесм и *И. ла{ышм (бмаим дерм атдм{м-ммх МЗ И1Д»] поксикоиумуха. ЯММИ))*ТИММ1ИИ Не)втыма Над* cNPpw куруятулу буру ятем ы HIM дежмя олуб. Аяышмады-гммыадаи гулетымыэы чыр. магла(аи бу талмача-келмвимн •ЧМЛСЫЛЫ ал уаегда KOSMMIIIMM. 70 мл бмз» тлягмл олуиам ста-реотмплар чмямкяамдмкче да. мократи)амы капиталист м» »тлермнии симасымда ежтер-ишмг, тапмышыг да. •удур. дум)емым ли гудрат. I аа демократии алкаем сак-дмшмм АБШ-да иевбетм ир** доит сочкияарм блшл ча-гмб. 44 |ашяы Вмял Клинтон •мрллшммш Штатларын проам-деитм слчмлмб. Во ли башлыча-I, демократа? НлкммлЦлтл кллмбллр. ому да АЛ1ЛИ км. 130 мл лмлл Вослубяикачмяар плртм{лс ыи дам мяк лроаиаяит сечмлди|и лахталя барм дамок-ратллр Ат аоочоми4билбаш. чылыг одмблор. Бафг* Кии доелетлерарасы см)асл?л Нач вахт глтылмлмыш Аркамалс гу-блрматорумум дуф см|всет «метбохииде» Налладмчи сасл жг» мллик бмр алалотми башчысы кмми еэуиу мама 7п.Р.Ч.П Догруданмы, в, ДКШ лрмаим лоббмсмммм си|аеет-баа дамралариммм Гараба? умидлормиа реаач аеречек! Иилммлг алмур. Нам да омум комаидасыиа бмр Ьлхтллр лраэмдлит Картар Некуметим да чалышммш течрубели, ха. рмчде sop ншлатма)мм гаг» еле{Ндары кмми тлиымли да мокрлтллр дажмлдмр. Нар Нал. да Климтомун аса« фмкри бу дур км, cojyr муЬармбамми баша чатмасм мяа аяагадар Ама-рикаиым кармам см)асатм at мстигаматмим бусбутум да)мш малмдмр. Шажсам о, бу мши Амарика    игтмсадм{|агыиии дирчелдилмесимдем башлаа гмм аарурмлм|миа амимдмр. 69 ЧОХММНЛИ Табрмкда де)млмр: Коммуммст.тоталмтар ражими даарчн-да ищут уау кармуш «СоНер» гаалтм мяк мамраларммдам ба. iya мараг дотурду. Милям сараатиммамн империй терефмм» дам таламмасы бара да Негиготлер, мгтмсадм муатагмялм^мммаим доллару барада демократии бахушлар и як да фа омум саЬн-фа лари и да ечыгленмыш, rapa Заиаер фачиеси бмриичм «Се-Наряде аксиим тапмышдыр. 1991-чм илмм аааалимдем муста* гил машр ними фаалм]]ата баш najan «СаЬар» гааатм бу кун да baiar Надисаларииа опаратиа, гаразсиз мудахидасм мял диггати иалб едаръ охуиуяарым каниш дай рапари терефмчдем ретбетле гаршуланмр. Эмин олмаг истардим км, «СаЬар» гааатм }аии Ахерба). лам гуруиулугуна najararna яидмат адаиак, матбу сааун ша-рафмии даим уча тутам§г дыр. НоЦбрым 4-до Азорба)чам Дм лот Фмлормоми салонумдл Азорба)*аным    Г араб от м аМуЬарибо: фачиоммз, аидымыз во инча-тымыв» Но|очи (ытымоагы кочирммшдмр. ]угуииагда торлагларумуаым армаии гулдурлардам таз* яикла тамизяанмасина амд ичммш шахелар — празидаит апаратуиым, Али Советик, мудафме, дахили ишяер, милям таЬлукасизлик иазирликларммин, Гарабага Халг Jap дымы Ко. ммтасимим, Гачгыилар Комитасинин аа чами^атин амакдаш. пару, а лама да Хочалу, Шуша аа Лачын фечиелоринмн ша* Ьидлари иштирам атмишлар Гарабаг Ничат ЧамиЦатинин сад* ри Фамил Мал дм, оиун муаеинм Рамиз Маммадзада аа баш. галару Гаребатда тарадмлаи ха)аматлардаи даиышмуш, бу Ьадесалари арашдыраи комисси]аиум баш« надиши барада ма’лумат аарммшлар. jMwnapw ишларим ■      ашвт    рмност    май    шш    tm.w ИЯ «оДОмм »-да «ммышАыр. hyw и|и тт — ояуи*р ^«Ч>    «ир    мам    Аииирии. «мир. Кояямтим» Д»|«ш«.|м «ир ип| мрм. • да ТП« ><•»? ,',,"ЯТ ТО иш Т^УАТР-    дикторлару    —    раслубликамум    амамдар им часам ат хадмми Г ара Тагу зада за МаЬаббат Маммадлм. стуаХыЛГ VÄ? «мимиида дИт»м «м. я.|т.имт мсм    ^ i7-VJ!w?-r2r Млаватм ваомямш Назурламур. Ражмссор Рамс Исма)улоа» амдаомуНамдис Наммг Taryjaa аа оаш радеятм| рм«^^^6«ги •*9шттт JFÍwimvрммссору вмирНтсф Ммид и мдаыин тмммртр Иэмг »«*<>• Фото Ибадоауидтр АДИЛЭШМИШ Мв’ЧУЗЭНИН BAJPAMbl 1АХУД ХАЛГЫН «сасли, «Y3»Y В0 «C63»Y БИР АНвНКЭ У1УШМАЛЫДЫР XX /узмллмк инсаны асрлар узуну узаг улдузлвр кммм мал. мал да|ан, алчвтмаз карумвн арзусуна иазла каруб алла тохуиачаг гадар |ахунлаш-дырду. Радио, талазкзф ишыга чаарилаи чара}ан кими манзилларимизда вдилашди. Артыг чохдаи Ьа]атум «сас»и ва «уз»у аяактромагнит далга-ларына «]укламиб» дуи)анын бу башыидаи о башына ату* рулур, Табиатин даркини асанлашдуран онларла лаш-фйи ичарисинда мадани дун- ja бирча Ьадисамн — тала-радио ма'чузаскним догу пушу иу Нар ил |ада сапыр, тамтама мла rajA адир. Бали, алми кашфларин бир чоху му аНата адам аа тамлм-ла]ан бу |анияик чами^ати аз ■ахтда асрлар гадар да|иш-дирмак    гудратимдадмр. Бу тахмики    имкал инсаны азу за дун)а нла уз-уза катирир, ha-, jaTWH иаНаил кузиусуна чаа-рилар.    Даарумузда ДумЦ)« КОЗ ачаияарым мазаринда иса таларадиа агачдакы Majaa ки- ШСЕРИДЭ МЕЬРИБАН КОРУШЛЭР ми адилашмиш ма’чузадир. Таларадио Нар бир халгын мадани тармхиним |аии саНи-фасини ачыб. Даалатларин гуд* ратинин, халгларын мадами-инталлактуал сази||#синин да сачилам мастаричилариндам бн-ри таларадиодур. Нар бир халг мадани На$атыиым бу «1ани та-рихжини Наглы олараг Нар мл тантана мла {ада салыр. Мустагил Ааарба|чаи даа-латм бутун Нагларымыз ними (Арды 4-му саНмфада). энмад ЧАВАД - 100 ЧЭБЬв хэттиндэ БАКЫ, 5 «ojaöp (Азарнн-форм). Брмэнистан — Азэр* öaJnaH сэрИздиндэ биртоНэр бэргарар едилмиш сакитлик бу кун Ермэнистанын Гафан да МеЬри ра)онларынын орв-зилариндэн ачылан атэшлар нэтичэсиндэ }€нвдэн позул-мушдур. Республика Муда* фиа Назирли{и аналитик ин-формаси{а мэрказинин мэ’* луматына мера, Зэнкилан ра{онунун ва Нахчыван Мухтар Республикасынын сэр-haAjAHbt jamajbuu мэнтагэлэ ри аташа тутулмущдур. Ики нафар {араланмышдыр. Этан кунларда Лухары Гарабаг раЛонунда чидди Неч бир да{ишнклик олмамыш* дыр. Мудафиа Назирли)ииин мэ’луматына кора, бурада вэзяиат нисбатан сакит олараг галмышдыр. 4. KaJcepHia учан Tajjapa haaaja галхмаздан эввал Typw-1эяия баш иазири Суле{ман Дамнрэлэ Лахыилашараг ире-шеит Эбулфэз Елчибэ)яи сафари Ьяггыяда фнкриня cej-лама]и хапиш етдтс. О деди: лама]я — Азарба{чан президеити-нин TypKHjaJa сэфэрини се-зун эсл мэ’насында достлуг öajpawbi ва деолэтлэрарасы эмэкдашлыгын эн {уксак зир- вэсн кими ГИ]М9ТЛЭНДИрНраМ. влкэлэримиз арасында игти-caflHjJaT. елм. таНсил. малице. cahHjJa ва днкэр саЬалар уз-рэ багланан мугавилэлэр Ja-хын вахтларда вз б^рэсини верэчакдир. Бир ил аввэл мустэгилли]ини е’лан еден АзэрОДчан. муаЦэн чэтин-ликлэрэ бахма{араг, тезликлэ ajara галхачаг ва белкэда кучлу игтисад и j jaT а малик девлэт олачагдыр. Бу ишдэ АзэрОДчал ТуркиJaHHH hap-тарэфли KOMajHHa apxajbiH ола билэр. A3ap6aj4aH президанти Эбулфэз Елчибэ], Typwija президенти Тургут Эзал ва онлары муша]иэт едэн шэхс-лэр TaJJapaJa галхырлар. Онлары Суле>ман Дамирэл, TypKHja назирлэри. миллат вакилларн ва дикар раем и шэхелэр jojia салырлар. 40 дагигэлик учушдан сон pa Tajjapa Kajcepn Нава ли-манында jepa енир. Презн-дентлэри шаНэрин вал йен, ба* лэдиЦэ идарэсинин башчысы ва дикар раем и шахелар гар-шыла{ырлар. Блч^эз дагьшын этэклэ риндэ ¿ерлашэн KajcepH Тур-KRjaAa инкишаф етмиш сана-je, елм ва тичарат мэркэзлэ-риндэн бирндир. Онун 500 миндаи чох с&кнни вардыр. Автомобил ка рваны Блчи-J83 Университетинэ дотру }ол-ланыр. Вахты ила Тургут езал да бурада тэНсил ал-мышдыр. Jon 6oJy mahэрин сакинлари, мэктэблилэр пре- зидентлэри caлaмлajыpлap. Онлар алларинда Турки JaHHH ва Азэрба^анын довлат oaj-рагларыны.    « Кэлишинизл а бизлара севинч вердиниз». «Севинчиниз севинчимиз, ачьшыз ачымыздырз, «Азэр-6aj4aH ва TypKHja гардашдыр* л ар», «Чан Азэрба]чан», «Артыг бизи кимеэ а]ыра бил-маз», «Á33p6aJxaH ганымыз, фада она чанымыз» транспа-рантлары тутмушлар. Усту-ачыг машында кедэн Эбулфэз En4H6ajHH ва Тургут взалын башына уча биналардан саки нлэр гызылкул лэчэклври сэпирлэр. Президентларин машьшы шэЬэрин мэрказинда. Бурун-куз мэсчидннин гаршысында дajaныp. Бурада Эбулфэз Ел-чиба|ин ajarnapbi алтында гурбан кэсилир. Мэсчиддан сэсучаддан гургулар ваеи-тасила Азэроа{чан давлэти-нин башчыеына халгын ри-фаЬы намина фэалиЦэтиндэ угурлар, узун вмур. чансаг-лыты арзуланыр. Елч^эз Университетинин гаршысында Эбулфэз Елчи-6ajH ва Тургут бзалы милли KejKMAH гызла«р ва огланлар кул-чичэкла гapшылaJыpлap. Президентлэр университетин агзына гадар долу олан са-лонуна дахил олурлар. Салон Азэрба}чанын ва Турки-{эннн довлат 6ajparnapbi ила бэзэдилмишдир. Шанин    «Истиглал» ал ыны р. Камы ajara галхыр ва бирликдэ охумага башла]ыр. Президентлэрлэ керушу университетин ректору профессор МэЬмвд Ша-пин ачыр. Бу заман салонда гоча бир киши ajara галхдраг fle¿HP: «Май Азэрба)чанданам. Квз-лэрим кормур. Демократии сечкилар асасында сечилмиш илк Азэрба]чан президентини епмак истэ]ирам», Эслан За-гатала ра^онуядан олан. 1941-чи илдэ HBohaja кедиб эсир душен ва муНарибэдэн сонра TypKHjafla jamajaH Руотан Je-нишэн президентлэр Эбулфэз En4H6aJ ва Тургут 0зал ила самими корушэрак flejHp: Элли илдэн чохдур ни, догма Азэрба]чанымдан чыхды-гыма ва гурбэтдэ JauiaMary-ма ÓaxMaJapar ypajHM пэми-шэ орада олмушдур. Азэр-ба]чанын мустэгиллик газан-дьгрыны ешидэндэ севинчи-мин Ьадди-Ьудуду олмады. Эн чох севинднрш кучлэрдэн би-ри да азадлыг же1данында Азэрба]чан Ордусу JapaHMa-сынын илдонуагуна паср олуи-муш Карби парадын кечирил-ди{и кун иди. Бакы радиосу-на hap кун гулаг асыр, догма АзаровОчаным Настында мэ’лумат алы рам. Кврмэтли Эбулфэз En4H6aJ. сизи Турки ja да бир азерба^чанлы кими caлaмлaJapaг хаЬиш еди-рэм ки, Гарабаг торпагыны душмандэн азад етмэк учун элиниздэн кэлэни acHpKaMaJa-синиз. FoJ бизкм торпагымыз-да Ьамишэ сулЬ олсун. Университетдэ кечирилан керушдэ президентлэр Эбулфэз En4ü6aJ ва Тургут бзал чыхыш едэрок ики гардаш девлэт арасында элагэларин Ьэрторэфли инкишафы учун кестэрилан сэ’]лардан. бу сэ-фарин аЬамцЦэтинда^н даяыш-дылар. Кунортадан сонра Эбулфэз Елчибэ] ва Тургут взал Измира Jcwia дущдулар. МжкаЫл КЭРИМЛИ, Азэрянформун хусуся мух- бярн. АНКАРА - KAJCEPH. ЛУБИЛЕЛ ДЕКАБРА ГАЛЫР Азэрба]чан республикасы Назирлэр Кабинети садри-нин муавини Эскэр Мэмма-довун садрл^и ила керкэм-ли шаиримиз ЭИмэд Чава-дын 100 илл^ини кечирэн Jy6HJI€j KOMHCCHjaCblHblH ич-A3ap6aj4aH идарэ мал Аб- дулла^ев мува^з лэрин ва ичтимаи тэшкилат-ларын JyбилeJлэ баглы квр-flyjy ишлэр барада мэ’лумат вермтцдир. Бутевлукдэ эламэтдар ил-денумуна Ьазырлыгын лэнк KeTÄHjH reja олунмуш, тэ’чи-ли тэдбирлэр кермэк гэра-ра алынмышдыр. Республика МэдэниЦэт Назирл^инэ. Рассамлар Иттифагына. Бакы, Кэнчэ ва Шамкир ичра haKHMHjJa^apHHa тапшырыл-мышдыр ки, ЭИмэд Чавадын öycr-hejKanHHH. булат ном-плексларинин ва хатира лов Ьэларинин Ьазырланмасы ва гурулмасыны )ахын вахтларда баша чатдырсынлар. Jy-биле)и бу илин декабрында кечирмэк планлащдырылыр. БМТ-ммм Блш котмбм Бутрос Галм БМТ клтмблм офкм мосояолор уэро долартамомтм дирюарунум мумимм «м*р Ьалимм (НидоимиЩ п иумаМидаск киям Ддалыг Гарабага мидарма|и гарара алмышдыр. Бу бяряде чяршянбя мщямы куну БМТ мивмблти блш-ЧУСУНУИ рлсми мум4{«ндесм Мо Силлс брмфмигде х«6«р мр-мчшдмр. Ч. Силлс бмлдмрммшдир км, е. Кялммин мисс^мсы муна-гншяхим армян г а л дырылмасы на, Минск комфраисыныи таа-лмкла чагырылмасына дайр АТОМ хаттм ила кастарилам са'Ц пара БмТ-нин на чур иамак ада бмлача|инл таНлмл адаиак-дмр. Мксси{а балка{а ио{абрын икинчи {арысында {ола ду-шачакдир. Русм|я Фодоросм|осы прохидомтмнин    мотбуат хидмотимдои хобор аормишлор ки, Галина Староао|-това Руси{а прохидоитмнми миллотлорарасы мунаси-ботлор мосололори yapo мушааири аоаифосиидои азад адилмишдир. Борис Млтсинии фармамымда бунум сабаблари кастарил-ммр, Capxaj Uiaxpaj Руси{а фадераси{асы даалат милям cnjacar иеммтасмимм садрм, Накумат садрмнми муааммм та’{мм алуи. мушдур. Руси|аиыи баш прокурору Валомтии Стопаикоа билдирмишдир: «Довлат Фоагол'адо Воэи||от Ко-мктосинин мши узро Нобсо алыимыш шахелар учуй оНтм|ат тодбирлорими да|ишдирмок мосолосини мам о вахт Нолл адама|ом им, иттмНаммамомми |уз чилдииии (уау да столумум устумдо олеум». Анатоли Лук{амоау ио]абрыи 7-дек амд атмаи Наггыида Конституси{а коммсси)асы мас'ул катмбмнин мурачиатина му-масибат барада су ала Вяламтн Сталаммо» чаааб аарарак да мишдмр км, онум охуимамыш уч чмлдм галур, бума мара да о, кастарилам тарихадак чатим км, буряхылсын. Чочоммстаи Рослублмкасымым Доалот Ипфор* маси|а во Мотбуат Комитосиммн содри Мовлади Удугов журивлистлоро билдирмишдир ки, Чочоиис* таи прозидоити ЧооНор Дудв(ооим Шимми Осоти-{в|в сулН морамы ило кондорди|и нума|окдо ЬоГоти Ноч бир mojo ивил олмвдви Грозны)« гв|ытмышдыр. Омум деди{мна мара, Шммали Ocarnja Наэирлар Соаопг* мим садрм Сарка) Хатагуроа «иума]амда haj'arHHMH уха лари на Натта Владмгафгааа дахил олмага бала ичааа аармаммшдкра. («Хааг гааатмаким, Аирняформуи аа РИТА ма'луматяары асясылде Виырлммышдур). милли мачлисда РЕСПУБЛИКАНЫН КЕЧМИШ ПРЕЗИДЕНТИ AJA3 МУТвЛЛИБОВУН ТОХУНУЛМАЗЛЫГ НУГУГУ лап ЕДИЛМИШДИР Рас публика Милли Мачлм-синда иш кумумун, дамак олар, бмрммчм ¡арысыны кундалм-{мн яа{мНасммин муаакмрасмиа Наср атмак га) да ja чаарилмр. Бу ма'нада но)абрын.З-да ка-чмрмлам ичлас да аааалкмлар. дан фаргламмаммшдир. Депутат лар кумдаяи{ми 14^дем чах масаласммк — аскарм кидмат Наггыида, ичтимаи бмр-ямкяар    Наггыида,    aha линии саимтари)а*апмдеммолокм{а саг-памлыгы Наггыида Ааарба}-чаи Распублмкасы    га ну н лары нын ’    ла}яНаларм    аа с. » тасдиг    ат дилер.    Кум да пи j« Ааарба)чам Распублмкасы ордам аа мадалларымум та'смс адилмаси, каид тасарруфа-тында ислаЬатлар качмрмя-маем Наггымда масалаяар да дахил олунду. Далутатлар кумделмкдекм масалаларин муаакмроемма башламаадеи аааал раслублм-каиым баш прокурору Ихтхи jap Ширимое cas ал дм. О, бмлдмрди км, деалатми кеч-ммш раНбари Бакыде аа Asep. ба)чамым ба'а фаагал’ада олараг уауи муддет % сахяа-магда, гамумсуа скяаНлу бир- *ам ташки л    етмекде, фаали]{атларм Ааарба)чаи ча-ми{)атинде гаршыдурма{а ка-тмрмб чыхаран мухталиф бкр-л их лар {аратмагда кумаНлан-дурылыр. Милям Мачлмсмм мм. ласмида га{д адмлди|м кмми, бу ваамЦат она 1991-чм мл самфбрым 8-да республика лреамдемти. сачилма)а мамл олмаг ммканы аарммшдир. Ихтм)ар Шмримовум дедм)мна кара, Ajas Мутаялмбоа шах-см маиафа{ммм даалатмн ма- ■ - —    — -—i—|а짫жйв «вчu»Ais«táA Сем мфцикри ffuemi тутмуц cp« манмстаиыи тачаяуаунун rap- Ф1Щ биЯМФМИШ Б4Ф на * омум смяаНлы бмр-Ааарба)чем IAaau . Т мм саНмОУмо! НАИРМР КАБМНЕТННДв Назирлэр Кабинети девлэт сэрНадинян муЬафизэсини кучлендирмак тадбирлари harrында гэрар гэбул етмиш-дир. Герарда caphaflöojy зона ва пэмин зона Ja дахил олан чографи эразилэр, режим га^далары, онун позул-масы устунда инзибати мэс’-улиЦэт, эрази суларыяда ва дахили суларда ©зу Нарэкэт еден ва езу Ьарэкат етмэ{эн кэмиларии сахлаяылмасы raj-далары, девлэт сэрЬэдиндэ профнлактик золаг ва 6ajTap-санитар режими га {да л ары. сэрЬэд эоыасына ва эолагы-на дахил олмаг ва орада не-теЬсал фаали{1ати га{далары тасдиг адилмишдир. Гэрара «ера паспо {аша{ыш №Jja ва ты JepHHHH re póajxafl зутун вэтандашлары :ая Республика олан Аза сынын сэрНад эонасы чэрчивэсинда азад Ьаракат еда бнлэрлэр. Азэрба]чаи Республикасын да JamaMaJaH шэхелэр ичазэ алдыгда сэрЬэд зонасына дахил ола ва Ьаракат еда би-лэрлэр. ♦ • * Назирлэр Кабинети Азэр-ба{чан Республикасы ила Татарыстан Республикасы арасында тичарат-иписади эмэкдашлыгын принсиплэри Ьаггында сазишнн JepHHa Je-тирилмэси тадбирлари барэ-дэ гэрар гэбул етмишднр. « t ф АзэрбаЛчан Республикасы эразисиндэ муэссиса, онна ва гургуларын тикинтиси учун да]ш1элэрив, техники игтисади эсаслаадырмаларын ва Ьесабламаларыя експертн засынын апарылмасы, тасдиг ва {енядэи тасдиг едилмэси га|далары тасдиг олунмуш* ДУР А6ун9—93 УДУЗАН ВАРСА КИМС9 ЬЭЛЭЛИК АБУНЭЧИЛЭР ВЭ РЕДАКСШЛАР УДУЗУР-. ГАЗАНМАЛЫДЫР ал —да—— папшмумум сел дарача {уксак олмасы ба'аам ал сеаммля гааатчла де абу-ма оямагы чатмллашдмрмр. Буиумла бала, давчву **^52 олдуглары гааатм, журимы мумтааам алмаг мста|нрлар. Оде —lírssr-ss: да оллара рама хмдмат кестериямр! Абума (шмлаим{а<у оа- Сон кун л ар радексм)амыаа мухталиф умаанлардам шмка-{атлар калмрдм: абуначияарм кат-кала салыр лар, гас дан ии-чмдмрлар, мшм поаурлар аа сайр. Илк бахышда саде кару-нан, лакни ташамш догу ран бу мила)ларм догуран сабаблари е)раимек учуй Бакы дамы бмр иача рабмта ша'басмиа баш чакдмм. Эвдела, абума кампа нм)а-сына Нааырпыг деарумде са-лаНм))атлм шахслармн ишмм сом дарача {уксак сааиДада ташки л о лу начаты барада аа'-дммии метичесимм бу кум мар-мурук. Сааун Нагмгм ма'на-сымда Нач бмр Нааырлуг ма* рулма)мб. Качан иллерде олдуту кммм абуиа апармаг бутун рабмта ша'баларина тапшырылма{ыб, ерази пара балунуб. Бу да мши ха)лм чатинлашдмрмр, абумачм-ларми сапуны {арыба{ару ааая-дур. Устелим, абума {ааылы-шы а)ры^)ры рабмта ша'ба-лармнда кунортадан сонра апарылыр. Масалам, 52 нам-ралм рабмта ша’басм матро-нун «Нармманоа» стансм)асы-нын лап {ахумлутумда jap-лашдм{м Нал да омяара абуиа {ааылышы алармата •армлма|мб. 33 немреяи рабмта ша'басмиа тапшырыяыб. Ша'бада иса бмаа да дм пар им, «ААатбуат{а{умы» ша’басм На)атдад|ф. Ха)ли сораг-ла)амдаи сонра дар аа гараи-луг бмр деНлмздам Рл Д»«Р шыр тардытумыаы тапдыг. бмлдмрдаяар им, фасмладеи сонра малин. Ша'баимм муда-На л ям AnaKcajaaa 34 мл* рабмта саНесииде чалу. , Е’тмраф едар им, бу мл мшим тешммяи {аршмаа, абу-начмлармм^а)у чох аадыр. Бос ма учум бала аачмб бмр меселе)е бармагарасы бахы-лыр, {аямыа мунум мкмнчи {а-рысында абунечмлврм габул а дар лар? (Бу аа вахтдам да кмм бмлмр иача мстмфаде адмямрТ). И. Аламсо{ала: Биа куиор-raja гадар иундеямк почтуи уиаамлара чждырылмасы мла маштул олуруг. Она нора да jaAMwa мунум ииммчм {арысым-да абуначмларм габул ада бмлиоик. Рабмта ша'баяармммм чохук. да ябунечмлерик cajaa аа ол-масымддм мараНат оядуглары. я— бмлдмрдаяар. Омар мум-матбуатым абуначмларм олса почтаajoнларым Ьнм-I мктисар олунмасы ибала-Бу де ишомалормн бмр-дам-бмра хо)лм артмасына со. баб олмаг. ШишшЛтаппв* (52 мам* роям рабмта шо*басммии рам-см) — Ьар мл абума {ааылы- да- л». далми аа мчааа шыкда мю’бамиз Бу мл мчааа аор. м8да пар. Имлшмма де аор, {оримма да. Нам де аНаямнмм ан мур {ошлдыты саНадермс Сааум ондадмр км, биа чах камак аде бмлардмк. Абума-чм лар учун де раЬвт оларды... 1 аа 4 мамралм рабмта ша'-балерин дан даНа чох шмма)от калмрдм. Оааол 1 номроям ша'бада олдуг. Абума {ааылмаг Пн ха{ли адам калмишда. ссуф ки, «Гасмд» фмрмасы-ным нума{андеси {орммда {ох иди. Бив да башгалары ило бирка xajflM наала{нб матдмк. СаНарм кун Наммм ша'ба)а баш чакдик. Абума шо'беси-ими мума{андеси Лмлм|а У дело, аа ирадларумуау габул атма. дм: «Меи бутун куну бурада олурам, Нач Кара тярпеимм-рам». Бмр кун аааал шлНиди олдутумуа Надмсаим дедак. Бмлдмрди км, cahap «Гасмд» Омрмасына котммшдам, Haca-im аармрдмм.» Болача лага{д атимасыалУг аа бмр да-куиаНларымы, мас’улм)|ат* смалм|мим мармамак маразм. 4 мамралм рабмта шо'боемм-де да «Гасмд» фирмасынын мума{андасм аор: Пома Шад> рмна. О о'тмроф отдм км, ола бмлемм шмма{отл#р лап чохдур, сиао аа теми малмб чогыр. Омяару мои де ошмдиром. Бос омде 11мко|отлоре сабаб модмр? Чох соде бмр мосоло. Дома «Гасмд» фмрмосу Jop-лорде алом иумфмделармим »стади)м вахт абума мшммдем а)ырыр. Ома мара де абуиеим апараи шахе ба'аам бутун кун, ба’аам де кумум бмр Нмссасмим фмрмаде олур. Бали, абуиа кампашЦосы болача похулу р, то)лар шмка{атлар {араммр. Эвахмм де абуначмлар аам){ат чаммр, rasar радамсм{алары иса ма--* t   яумвбпн ramiüifyth Бас кмм г удуаурса, Ibpmm ^матбуата абума ja-.уланяу сант{абрык 31-де баша чотмб, росяубямш буотыма мсо {олмых 15 алава вахт аормлмб. Короса» Moja6pyH соиуия кммм бу муд-дати ухатмаг олмахмы? Олар, рабмта шо'болорииии чохумде бола бир таклиф атдмпар. Абума кампаим{асы Дааяат аНамм|{атлм масаладар. «Им-формасл)а блокадесы»мдеи кмла{ланда)ммма бмр еартда карасей им)а республика мат-буат органларымдан Нач. бмрм МДБ даалатлармнмн абуиа каталогуна салымма{ыб. Ахы истер кечмиш ССРИ-ник ара. аисмида, истарса да башга хармчи алиаларда республика метбуетымым охучулару аар аа онлар гахот аа журнал-лерьцдыае абуиа {ахыла бнл-мадикяармндам нараНатдыр-лар. Бмх иса шубНа атммрмк ки, распублииамыхяа баглы ма’луматлар бундам сонра деНа тах-таа {анлыш, бартере флм шарЬ о лу начат. Игтисади чатмнлми гаршысында галан гахат родемсм{а-лары    * Ахарматбуат{а{ымы» и бутун шартларммм соасух {а-рмма {атнрмблар. Бас еммр? Бу чур баЬалутым гаршысым-да сеедирлери матбу ат орта. куму итмрмам мстама)ан оху-чулар гаршысында бу бммаиа-лмл надир? Нала бмх абума рокламымыи |Охлугуму, ттъу-а* шо'басм и дара — муасснсаяара мамоеммм, табяМтат олмамасымы деммрми. Ослмм-Да бала чыаыр им, матбуат-ja)умы абума ишмнде мрр«г. лы да{мл. Jaxuty олар дм мм, •бума {ааыяумш муддет но-{абрын самума кммм уаадем»^* ды аа {ол еорилмиш чмддм ногсамлар куму сабаН арадел галдырыла)ды. Ондв hop 'рч тараф гахамарды: до, радаксм{аяар да, ат {ajyMM шо’баларм * ;