Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 6, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ * HdAW mi-чи ИЯ. -»г Mt »a ASePBAiMAH РЕСПУ6ЛИКАСЫ ХАЛГ Т9КСИЛИ НАЗИРЛИ)И ¡шиш ТЕХНОЛОКМА ИНСТИТУТУ тмр**с ИЯМ ГЧ" иетЛвяяятдаи «iptMiMarH« (А>*рвЧмм бяямкмм*) Мэыряыг шя’вкми» дмнл9}итил9р гвбуяу в'лан вдир. 1«|и11ти мстЫкаяынын мехаимка-т«киопокм|кы фмсуятосимя: jejHHTM истеЬсалатларыныи машыи    апарат- лары; метеоролоки{а, стандартлашдырма    мапсу- лум ке|фи){9Тино назарат; чарак, ганнады, макарон ма'мулатяары ва ja-|инти консантратларынын твхноло1си)всы. Консарвлашдирмаиии ва шарабчылыгыи твхйЪлокм|асы факултасииа: гычгыртма истаНсалатынын ва шарабчылыгын технолоки)асы; субтропик биткиларин твхнолоки)асы; консервлашдирманин технолоки]асы. Иатимаи маша маЬсулларынын тахнолоки|асы факултасииа: * ат ва ат маЬсуллары тахиолоки|асы; суд ва суд маЬсуллары твхнолоки1асы; ичтимаи наша маЬсуллары твxнoлoкиjacы. Твхуиулуг сана|всинмн тахноло1Си|асы факултасииа; табии лифларин истаЬсал твхнолоки|асы ва аваданлыглары; табии ва ким)ави лифларин а)нрилмаси; парча ва трикотажларын технолоки|асы; парчаларын технолоки|асы; трикотажын технолоки]асы. 1уикул саиа|аиии махаиика тахиелоии|асы факултасииа: тохучулуг; ]‘ункул canaje ва маишат хидматинин машын ва апаратлары; тикиш ма'мулатларынын технолоки]асы ва кон-cTpyKcnja олунмасы; тикиш ма'мулатларынын технолоки]асы; тикиш ма'мулатларынын конструкси|а олунмасы; кандан олан ма'мулатларын тахнолоки]асы ва KOHCTpyKCMja олунмасы. амтаашуиаслыг факултасииа: арзаг малларынын амтаашунаслыгы; rajpH-apaar малларынын ’ амтаашунаслыгы. Иазырлыг ша'басина дахил олмаг учун эаманат анчаг о шахса варилир ки, онун азы ики иллик иш стажы олсун. Шакирдлик даврундаки иш стажы на-зара алынмыр. Иазырлыг ша'басина там ^та таЬсилли, билава-сита халг тасарруфатынын бутун саЬаларинда ча-лышан, ахырынчы иш ¡еринда фасиласиз, азы бир иллик иш стажына малик габагчыл фаЬла, колхозчу ва дикар амакчи канчлар, Ьамчинин Совет Ордусу сыраларындан тархис олунмуш канчлар габул еди-лир. CaHaje муассисалари фаЬлаларин тариф дарача-си узра амак Ьаггы алан лаборант ва назаратчилари да Ьазырлыг ша'басина кандармак Ьугугуна малик-дирлар (бу шартла ки, амак китабчасында хусуси га|дла тасдиг адилмалидир). ССРИ Давлат Нафт МаЬсуллары Комитасинин та-бали]индаки ташкилатлар там орта таЬсилли фаЬ-лаларини (нафт базасы операторларыны, нафт ба-засы насос гургулары ва танзимчи машинистлариии, алактрик чилинкарларини, чилинкар-та'мирчилари) Ьазырлыг ша'басина кандара биларлар. Иазырлыг ша'басина габулда умумтаЬсил мак-табларинда таЬсил замены иш стажы, Ьамчинин шакирдлик иш стажы назара алынмыр. Ахшам ва ги)аби умумтаЬсил мактабларини бити-ранлар зарури иш стажына малик олдугда мактаби битирдиклари ил Ьазырлыг ша'басина габул олуна биларлар. Колхозчунун иш стажы онун колхозда Ьар тагвим или учун MyajjaH едилмиш минимум амаккун (адамкун) нормасыны ¡арина |атирмаси ила муаЦан адилир. Минимум амаккун (адамкун) нормасы колхозчу китабчасында кастарилмали, колхозун садри ва баш муЬасиби тарафиндан тасдиг адилмалидир. ИстаЬсалатдан а)рылмагла орта ихтисас мактабларини ва орта техники паша мактабларини а|ани битиран шахслар мактаби гуртардыгдаи сонра га- нун узра муа||аи олунмуш муддатда 2 ил ва 1 ил ишладикдан сонра Ьазырлыг ша'басина габул олуна биларлар. Ьазырлыг ша'басина кандариланларин намнзад-ли)и муассисаларин, колхоз ва совхозларын умуми ¡ыгынчагларында каниш музакира адилмалидир. Динла|ичиларин сачилиб кандарИлмаси иши парти-)а, Ьамкарлар иттифагы ва комсомол ташкилвтла-рынын заманати ва иштиракы ила Ьа|вта качирил-малидир. Совет Ордусу сыраларындан бурахылан шахслар хидмат атдиклари Ьарби Ьисса команданлыгындан ракторун адына кандариш ва тасдиг олунмуш ха-си]|атнама тагдим атмалидирлар. Ордудан бурахылыб Ьарби Ьисса команданлы-гыидан кандариш катиран ва габул муддати гур-тардк1гына кара Ьазырлыг ша'басина дахил ола бил-ма]ан шахслар иш ¡ариндаи мусбат хаси{)атнама тагдим атмакла нав^ти даре илинда Ьазырлыг ша'басина дахил ола биларлар. Орду сыраларындан тархис олунанлю Сов.ИКП МК-нын ва ССРИ Назирлар Соватинин 198Э-чу ил 17 ¡анвар тарихли гаРарына асасан «Имти)азлы Ьугуг-лар Ьаггында шаЬадатнама» ва ССРИ Назирлар Со- ’ ватинин Ба|ук Ватан муЬарибаси алиллари ва онла-ра барабар тутулан алиллар барада 1981-чи ил 23 фаврал тарихли 209 намрали гарарынв асасан «Ватан муЬарибаси алилинин васигаси» ва ]а «МуЬари-ба алилинин имти]азлы Ьугуглары васигаси» санад-ларинин суратини (асли шахсан тагдим олунмвлы-дыр) вармакла Ьазырлыг ша'басина габул олуна биларлар. Габул замены бу шахслара устунлук варилир. Ьарби Ьиссадан кандариш вачиб да]ил. Орду Ьиссалариндан тархис олунан ва хидмат атдиклари Ьарби Ьиссадан кандариши олма|ан канчлар да аз санадларини институтун Ьазырлыг ша'басина тагдим ада биларлар, бу шартла ки, тархис олундугдан сонра 3 а{ муддатинда сана)а муассисаларинда, колхоз, совхоз, тикиити, нагли)-¡ат ва рабита ташкилатларында ишласинлар ва иш-ладиклари )ардан кандариш тагдим атсинлар. Бала канчлар хидмат атдиклари Ьарби Ьисса командан-лыгы, парти|а ва комсомол ташкилатлары тарафиндан хасиЦатнама тагдим атмалидирлар. Орду сыраларындан тархи^ олунмуш шахслар хидмат атдиклари Ьарби Ьисса команданлыгы та-рафиндан кандариши истадиклари институтун Ьазырлыг ша'басина тагдим атмак Ьугугуна малик-дирлар. Ьарбй Ьисса команданлыгындан варилмиш кандариш Совет Ордусу сыраларындан бурахылдыг-дан сонра 1 ил муддатинда а'тибарлыдыр. Ьазырлыг ша'басина кандариланлар ашагыда- иы санадлари тагдим атмалидирлар: 1. Ракторун адына арнза (ваЬнд формада). 2. Ьазырлыг ша'басина кандариш (1, 2, ¡ахуд 3 намрали кандариш). 3. вмак китабчасындан чыхарыш. 4. 086/У намрали тибби ара]ыш. 5.’ 3X4 см. алчуда чакилмиш 6 фотошакил. 6. Орта таЬсил Ьагда санадин асли. 7. Паспорт ва Ьарби билат шахсан тагдим адил-малидмр. Ьазырлыг ша'басина тагдим адилан санадлар |ухарыда кастарилди|и кими Ьазырланмалы, тарих-лари таза олмалы, санадлари имзала]ан шахсларин соГадлары, алача да маЬур ва штамп а|дын охунма-лыдыр. Ьазырлыг ша'басина габул ракторун та')ин ат-ди)и KOMHCCHja тарафиндан (ри|ази){ат) мувафиг их-тисаслар узра (физика ва ]ахуд ким)а фанларин-дан) фарди мусаЬиба ¡олу ила апарылыр. Ьазырлыг ша'басина мусаЬибадан муваффагиНатла качан ва даЬа )ахшы истаЬсалат кастаричилари олан канчлар габул адилирлар. Ьазырлыг ша'басинин динла)ичилари даре или-нин сонунда бурахылыш имтаЬанлары варирлар. Бу-рахылыш имтаЬанларыны муваффаги;‘|атла вармиш динла|ичилар талабалар сырасына умуми мусаби-га шартлари узра дахйл адилирлар. Мусабигадан муваффагиЦатла качмиш ги|аби Ьазырлыг ша'ба-синии динла1ичилари аз арзуларына назаран институтун I курсунда а]ани ва ja ги)аби таЬсил ала биларлар. Мусабигадан муваффаги11атла качмиш а]аии Ьазырлыг ша'басинин динла)ичилари институ-туи I курсунда |алныз а|ани таЬсил ала биларлар. Ьазырлыг ша'басинин динла|ичилари институтун аудитори)аларындан, фанн кабинати ва лабора-тори)аларындан, китабханаларындан, идман ва акт залларындан, тадрис киносу^уларындан, Ьасабла-)ычы алактрон машынларындан, тибб мантагасин-дан ва дикар камакчи саЬалардан истифада атмак Ьугугуна маликдирлар. Санадлар но|абрын 25-дак габул олунур. Дин-ла|ичиларла мусаЬиба ва Ьазырлыг ша'басина габул но|абрын 25-дан 30-дак апарылачагдыр. Дарс-лар дакабрын 1-дан башланыр. ТаЬсил муддати 8 Ьазырлыг ша'басина габул комисси|асы базар ва ба]рам кунлариндан башга Ьар кун саат 10-дан 16-дак ишла1ир. Флава ма'лумат алмаг г«ун бу уиаана мураан-ат атмак олар: Каина шаЬарм, 28 Mal кучаси, 103, АзарбаИаи Тахиолокм|а Ииститутуиуи Ьазырлыг ша'ааек, IV корпус, I мартаба. Талафои: 3-68-06. РЕКТОРЛУГ. ФарЬад ФаХРЭДДИНИ — Аэар6а|чан Йаспублмкасы МаданмЦат «Ибн-Сииа» ва «Сарбадаран» Наэирли|и симфоник суиталары М. Магома|ав адына Азарба|чаи Даалат Консертда Y. Начыба]ов адына симфоник # Филарм0ии|асы оркестр иштирак едир. Но|абрын 10-да Дирижор — му ал лиф. ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МУСИГИ теьФвси Консерт саат 19-да башланыр. Програмда: Билетлар сатылыр. Аз9рбв|чан Распубликасы Халг ТаЬсили Назмрлн|и м иеирели техники иеши мактаБииин фииимы аз база муассисаси — Хаэариафтгаздоиаима Идарасинии ками та'мирн заводу ила бнрлиида 1991.1992-чи даре или учуй ашагыдаиы ихтисаслар узра ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: 1. Елактрик га|нагчысы. 2. Ками та'мири чилиикари. 3. КвА4и алактрик чиЬазлары гурашды-рычысы. 4. Ками газанчысы. 5. Санитари|а тахникасы чилиикари; газ га|нагчысы. 6. Радиоалактрои апаратлары ва чиЬазлары гурашдырычысы. 7. Елактрик авадаилыгы узра алактрик. 8. Дулкар. 9. Ториачы. 10. Ранксаз-сувагчы. 11. Карпулу кран машинисти. Мактаба 9, 10, 11-чи синифлари битир-миш 30 ¡ашынадак оглан ва гыэлер габул олу-нурлар. Дарслар Азарба]чан ва рус дилларнн-да кечилир. ТаЬсил муддати 10 а]дыр. Совет Ордусу сыраларындан бурахыленлер учун гы-семуддатлидир (6 ва 7,5 е{дыр). Мактаба дахил оланлара а|да 80 манат та-гауд верилир.    ^ Орду сыраларындан бурахыленлере му-ассиса тарафиндан ихтисаслара yjryn алава олараг а|да 243 манатдан 261 манатадак тага- уд варилир. База муассисаси ма'зунлары канч мутахассис кими иша габул адиб, ганунау]рун суратда ав навбасина катурурлар. База муассисасинда иша габул адилан фаЬлаларин ихтисасларына у|гун олараг орта амак Ьаггы 500 манатдан 1200 манатадакдир. Муассиса Ьар илин 1акунуна кара ишчи-лара 13-чу амак Ьаггы, пул мукафаты ва узун муддат ишлама)а кара да мукафат варир. ТаЬсил муддати 6 aj олан групларда са-надларин габулу бутун ил 6ojy апарылыр. ‘Дарслар груплар комплактлашдирилдикдан сонра башланыр. Э'лачы шакирдларт тагау-ду 25 фаиз артцрылыр. Шакирдлар истаЬсалат тачрубаси замены <^азанчын 50 фаизини алырлар. Мактаби фаргЛанма диплому ила бити-ранлар падагожи шуранын гарарына асасан ели ва орта ихтисас мактабларина кандари-лирлар. ТаЬсил муддати иш стажы са|ылыр. ЕЬти)ачы оланлара ¡атагханада jap варилир. Мактаба дахил олмаг учуй ашагыдакы са-иадлари тагдим атмак лазымдыр: 1. Диракторун адына ариза. 2. ТаЬсил Ьаггында санад (асли). 3. Паспорт ва ¡ахуд |аш кагызы. • 4. Jaшaiыш ¡ариндан ара|ыш. 5. Тибб apajышы. 6. 3X4 см. алчуда фотошакил. Санадлар Ьар кун саат 8.30-дан 16.30-дак габул адилир. Мактабии уиааиы: Бакы-21, Бадамдар га-сабаси, iyxapы Бадамдар кучаси, 8. Ками та'-ммри заводунун ¡атагханасы. Талафоилар:    39-26-15,    91-56-94,    алава 91-22-10 — комутаторла 3-29-а занк атмак олар. Мактаба шаЬардан 3, 34 намрали авто-бусларла, 19 намрали тролла|бусларла калмак олар. MYAKPMJJOT. Азарба|чаи Распубликасы МадаииНат Назирл|ф| Ааарба|чаи Давлат Акадамик Опара ва Ваяат Театры Азорба]чан Распубликасынын амакдар артистлари ЛУДМИЛА ПОЛАДХАНОВА ♦ ва ГУЛАМ ПОЛАДХАНОВУН иштиракы ила 10 ио|абр    Ф.    ФМИРОВ «МИН БИР КЕИе» 2 Ьиссали балети Аэарба|чан Распубликасынын амакдар артистлари    • ЛУДМИЛА ПОЛАДХАНОВА ва ГУЛАМ ПОЛАДХАНОВУН иштиракы ила 14 ио|абр    Г. TAPAJEB «JEAAH кезФЛ» 3 Ьиссали балати Азарба]чан Распубликасынын амакдар артистлари ИВАН САЗОНОВ МУХТАР меликов ВАЛИДЭ HAUIAJEBA ва ЛУДМИЛА ТРИФОНОВАНЫН иштиракы ила 15 ио|абр    П.    ЧАЖОВСКИ «JEBKEHH ОНЕКИИ» 3 Ьиссали опарасы ИШКУЗАР АДАМЛАРЫИ незаринэ! Экар сиз кабинатиниз-дан чыхма;араг мунтазам олараг телефон каналла-ры васитасила компутар-ларииизин акранында Бакы, Москва ва башга ша-Ьарларин биржаларыида сарбаст сатылан маЬсул-лар Ьаггында информаси-ja алмаг ва ja сазиш баг- ламаг HcrajnpcKHHSca, АзардавлаттачЬизком у и Ьасаблама маркавиним брокарларина мурачиат един. Уиааи:    370141,    Бакы, Олакбаров кучаси, 83/23. Тапафоияар:    39-60-23, 39-68-77. Факс: 399176. T.aaaTajn:    142668 «СИКЛ». Фа|л-сарвар 389583. АзарбаНм Распубликасы Каид Тасбрруфаты ва ерзаг Назирли|и ГАЗАХ камд тасерруФАты техникуму г 1M1.4N NM* пцибн    |10    ияяии    Ыкил асасыида) талаза юбулу е'лан едир 1. Канд тасарруфаты маЬсуллары истаЬсалы-нын ташкили ва тaxнoлoкиjacы — таЬсил муддати 3 ил 2 ajдыp. 2. Канд тасарруфатынын маханиклашдирилма- си — таЬсил муддати 3 илдир. Бутуи ша'баларда дарслар Азарба|чан дилин-да качирилир. Тахникумуи rHja6n ша'басина истаЬ-салатдан ajpылмaмaглa 1аш1ф4дан асылы oлмajapaг орта мактаб Ьачминда таЬсили олан ССРИ ватан-дашлары, Ьамчинин ССРИ-нин аразисинда jaшajaн харичи алка ватаидашлары габул адилирлар. ИстаЬсалатдан ajpылмaдaи таЬсил алмага би-ринчи навбада caчдиjи ихтисас профили узра иш-лajaнлap, сои уч ил abTnjaTa бурахылан Ьарби гул-лугчулар, оиларын арвадлары, I ва II труп алиллар габул олуиурлар. СаЙЭДЛвРИН ГЭБУЛУ: Техникума дахил олмаг иста|анлар сачдиклари ихтисасы кастармакла диракторун адына ваЬид формада ¡азылмыш ариза|а ашагыдакы санадлари алава атмалидирлар: 1. ТаЬсил Ьаггында санад (асли). 2. 086/У Н9-ли форма узра тибби ара}ыш. 3. Мудирийат тарафиндан тасдиг адилмиш амак китабчасындан ва Ja колхозчунун амак китабчасындан чыхарыш. 4. 3X4 см алчуда 4 адад фотошакил. 5. Паспорт, Ьарби билат ва га)да алынма вара-гаси шахсан тагдим адилмалидир. Эризалар Hoja6pMH 1-дан 30-дак габул адилир. ‘ ГЭБУЛ ИМТАЬАНЛАРЫ: Канд тасарруфатынын маханиилашдирилмаси ихтисасы узра тахникума дахил олмаг иста)анлар вив ДИЛИ ва aдaбиjjaтдaн ¡азылы (инша), pnjaBnjjaT-дан (шифаЬи); канд тасарруфаты маЬсуллары истаЬ-сал ЫН ЫН ташкили ва тaxнoлoкиjacы ша'басина вне ДИЛИ ва aдaбиjjaтдaн ¡азылы (инша), кимjaдaн (шифаЬи) габул имт^анлары вармалидирлар. ИмтаЬанлар дакабрын 3-даи 20-дак мухталиф марЬалаларда качирилир. Талаба сыраларына габул дакабрын 20-дан 25-дак качирилачакдир. ТЭЛЭБЭ ЬЕГЭТИНа Г9БУЛ: Д|111ууд^ы шахслар талаба Ьа)'атина имта- Ьансыз габул адилирлар: — Орта умумтаЬсил мактабини гызыл ва ку- муш мадалла битиранлар. — С^а техники паша мактабини фаргланма диплому ила битиранлар. Габул имтаЬанларындан муваффаг ги|мат алан ¡атим ушаглар, вaлидajнлapи тарафиндан Ьима|асиз бурахылан ушаглар: I ва II труп алиллар; габул за-маны кумшт Ьугугуна дайр Ьарби комиссаряыгдан шаЬадатиамасм олан ahTMjara бурахыпаи Ьарби гуя-яугчуяар таиабаж^а муеабигаен» габуя адияирлар. Санадяар иетираЬат «уняариндан башга Ьар нуи еаат 9-даи 18-даи габуя адиянр. ТЕХНИКУМУН УНВАНЫ: Гааая* шаЬарн, Вагиф 2-18-70j 2-19-74. ДИРЕКТОРЛУГ. ВАШ РЕДАКТОР Т. Т. РУСТЭМОВ ТЭ'СИСЧИЛЭР: АЗаВБАМАН РВСПУВЯИКАСЫ ПРСЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ва «ХАЛГ ГЭаВТИаИИИ ЖУРНАЛИСТ ИОЛЛЕКТИВМ Гшднипга обмямаанио-поиотиааскаа гамта АзврбаЛЯипмсаой Расяубямм. Учрадиюаи:    Аииарат Праамдамга Аэарбай- дммгнпП Раснубанан и журиаамстатй мояаакгм ■Жанг rasama. 37B1SB, BAKU ШЭЬЭРИ, КИРОВ просмкт, ib. МЖЛУМАТ УЧУН ТВЛВЭОНЛАР! 9344*91; 9343-37, 38-S14B. Яаабапа р«и«*ор Р. САВАЛАН. Чааа »ммжмпижыдыр: 33.00. Иамаавишпыр: 33.30. Ядпаас .66814 ■I . Ч 1 3 3 4 С 6 7 3 О 10 11 13 13 14 Вааы. «Аи,ба]чаа» Баку, тшюфафкя юяатеныяав ' «АвербаВджш». Тнражы 355540 Сифармш 7345 ;