Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 05, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 5, 1991, Baku, Azerbaijan £,ХАЛГ ГЭЗртИ * HOJABP 1991ЧМ ил. ^ Н8 »17 РОМА ПАПА6ЫНЫН ВО A30PBAJ4AH БАШ НАЗИРИНИИ КОРУШУ --zrrtM ssæâ:»    isi&ll мынла^ ^ Ер^эййстанда дини-си1аси шараитдэн разы да азэр&1чанлылар 1аша1ыр- галдыгыны билди^ Î?'" ”«C?*0Ma*naÄH    гГ;^;^"Тенв ¡ГТалй^з з?^ %ÄaTpU6.~    ^\таЖсрнра де- вун м^шТ^^шЯУРНе-    Жыл^масыЗГичаз^    мишдар nvin ßelvK маоаг догурмуш вэ вермишлэр. h. Ьэсэнов хусу меНрибанлыг шараитиндз кеч-    рГспубли’йа Авропа илз Асй- малар ,арад=...»»^„™ ------ ------- ни. Аррба]чанын йермишлвр. h. Ьэсэнов хусу- чографи вв '‘е°‘=в1аси MBBrejH   -— она хусуси статус бэхш едир. мишдир.    пннпа Ачао6а1чанын тэЬриф    1анын говушугунда. ики ди- h. Ьэсэнов сэмими гэб^л ^    ^пааыны 1аоатмаг    ни зонаны — христианлыгы учун Рома    М8ГСЭДИ кудй ге)ри-об1ектив    вэ мусэлманлыгы шэрти ола- SooMacHla бнр чох адамда    par бир:бириндэн а1ыран сэр- бела^Гафга? МусалмГнлары    S ?аТар’’’ДкГнд1%в^^ Идарэсинин сэдри mejx'^. таоихэн Ьэмишэ динлэрин битлэшдирилмэси саЬэсин* ".е-- ^"ГТас^нов Азарба]чаньш ^\риб^ар дики хара^^^^^^^    шы «P« ITS    чан- барасйн]а орази^^идиа- -даббусчусу ол^ публиканын cHjacH, игтисади лар    AaapÔajMaH    хал-    си васитэлэрлэ Ьэлл етмэ1э ai ™br.?“ir»'. 'таи «„ел«» sSS"t    » пылао" лакин Гарабаг муна- тун диндарлара е тигад гишэсйнйн лап башлангычын- ■"“^“,шР"о”*'^Рома^гатолик пя пн ляпы таоихэн мэскэн чыхмышдыр. рома католик салдыглары Jepлэpи тэрк ет- мэ1э зорла мэчбур етмишлэр. ’ дир: Aзэpбajчaндa эпалин^ Инди Ермэнистакда бир нэ- эсас    м- фэр дэ азэрбаЗчанлы 1охдур. лэдиJи исламла Jaiiaiuu. ди бир мусэлман мэсчиди дэ фэ- кэр динлэрин aлиJJэт кестэрмир.    а    aлиJjэт    fivivH Ахыода Ь Ьэсэнов эмин алгышламаг олар. О, б\т\н олдугуЕу билдирмншдир ки, мунагишэлэрин тезликлэ ада-Ром¥^апасыны5 бутун%ун- дан Дь.ры~ 1япя 1уксэк нуфузу мунаги- raanja торпагында jamaja шэ^н^аГаУ гУдьфылма- бутун ха^лглар тн сулЬ Ja^ сында 6eJyK рол ojnaja би- ранмасыны арз>ладыты ы лэр онун сулЬпэрвэрлик мэ- билдирмишдир. д , муЬарибэ вэ чэбЬэлэш- Ьэмин кун Азэрба]манын мэ очагларынын сенмэсинэ баш нази]^ Ь. ьэсэнов кемэн emaja гадирдир. О. ССРИ-нин Ватикан ^давлэтин- cHpajBT етмишдир. Азэрба]-    ®^    эЬалиси'вэ    онун    нечэ    Jep- Ге’’'?и?1Га1ад^" " "иГГ':.н^н’'“ЖаТча,.да лашди,и барада JoMa сиплэрини бэргэрар етмэк ис-тигамэти кетурмуШдур. Бутун ме’минлэр 03 дини тэлэ-батыны едэмэк имканына ма-ликдирлэр feSaH йуГар^баТо ^ун    сы^ын суалк^ына чаваб ве- пагына асассыз олараг кйз    рэрэк Дсмишдир ни peç"yfr пикэн гоншу республика тэ-    ликада 7 милJoн адам Jama рХдэн б£шланмышдыр.    Jbip. Ьэм дэ сакинлэрин Ja- вразисинДа MycaÄS «‘»ÄÄ    з«в Ж W TYH дунзада rejA олунан даЬи лов илэ «ePY^yo    ^ A39p6aj4aH шаири вэ мутэ- бэт етмишдир. СеЬбэтдэ ну-Фэккири Низами Кэнчэвинин маЗэндэли]ин эмэкдашы А. Б. китабьшы Рома папа- -НУРУзадэ иштирак гына Ьэди11о вермишдир.    Ь.    Ьэсэнов    Т\    рки]энин    ва Рома папасы мараглы вэ тикан девлэтиндэки сэфири этрафлы сеЬбэт учун баш на- Сэлчуг Горгуд илэ дэ квруш-зир Ь. Ьэсэнова тэшэккур мушдур. Актуал мусаЬиба А. ГАРАМАНОГЛУ: TypKHjs Аззрба]чан Республикасынын истиглали]]этини танымага Ьазырдыр TypKujd Республикасынын Бакыдакы баш консулу Алтай ГАРАМАНОГЛУ илэ Азэринформ мухбиринин сеЬбэти — Окт]абрын 29-да Азэр-6aj48H Али Совети бе]нэл-халг 6HpAHjini узву олан двв-лэтлэрин парламентлэринэ вэ Ьекумэтлэринэ мурачнэт гэ-бул едйб онлары AaapôajaaH Республикасыны мустэгил суверен девлэт кими танымага чагЫрмышдыр. Чэнаб баш консул, fleja билэрсинизми, бунунла алагэдар TypKHja Ьекумэтя бу мурачиэтэ нечэ JaHamanar? — Ьэлэ 1918-чи илдэ. A3ap6aj4aH Демократии Республикасынын JapaAbWAbiFbi е’лан едилэн замай Aaapôaj-чан вэ TypKHja бнр-биринэ мувэккиллэр кондфмншди-wiap. О вахт TykhJbhhh илк дипломатии нума]эндг)ли]и Кэнчэдэ ачылмышды. Лакни Бакы ишгалчылардаи азад едилэн кими Турки]э мувэк-КИ.ЛИ Кэнчэдэн бу moihapa К0чду. МэЬз о вахт TypKHja A3op6aj4aHa илк japAbiM, ^    ^    ^ шг в чумлэдэн де Ъербн JapABiM — Турки]энин Совет Ит-‘ костэрмишди. Сонралар, ар-    тифагы илэ тичарэт-игтисади тыг Совет haKHMHjjaxH дев-    мунасибэтлэри 80-чи иллэр- рундэ мувэккиллэр кери ча-    дэ даЬа фэШп инкишаф етмэ- гырылдылар. Инди биз Ба-    ja башламышдыр. О кыда JeHHAaH баш консуллуг    AaapôajnaH Совет Иттнфагы- ачырыг. 1991-чи илин авгус-    ньгн республикаларындан 6и- тунда республиканын Али    ри иди вэ бизим онунла бир- Совети Азэрба]чан Респуб-    баша рэсми элагэмлз jox иди. ликасынын иcтиглaлиjjэт.и    Лакпн 1990-чы илдэ о вахт Ьаггында гэрар гэбул етдик-    A3ap6aj4aH Назирлэр Совети- дэн сонра TypKHjaHHH баш    нин сэдри олан чэиаб А]аз назири вэ харичи ишлэр Fia-    Мутэллибов TypKHjeja кэл- бэ’зилэршш Д€]э билэрэм:    бaшлaja билэчэjик. Ону да АзаЖТ - TYPKHja сэр- ге)я етмак истэрдим ки бизэ Ьапинпв Нахчыван pajOHyHAa ЬамЫ комок етмэ]э чаль! Апаз ча1ынын устундэн кер- шыр. Чэтннликлэр вар, амма пу'^вэ Гэмир“ олГчэк^^^ б^у онлары арадан галдырмаг jaxынлapдa елкэлэримизи мумкундур. бирлэшдирэн бирбаша 200 СоЬботимиздэн истифа-каналлы телефон хэтти ачыл-    Азэрба]чан    халгына мыш, бу кунлэрдэ К0Н-дэри М0НИМ вэ Ьэмкарларымын е’мал едэн биркэ фабрик ишэ самими, меЬрибанлыгла гар-башламышдыр. Кезлэнил- щыланмагымыз учун тэшак-ди]инэ коре, декабрда илк ,^ур етмок HeiajHpaM. Бун-гарупылыглы тeлeвизиja ве- д^ц башга, биз элагэ сахла-рилишлэри олачаг. Дикэр дырымыз рэсми шехслэр тэ-икитэрэфли игтисади муна- рэфиндэн дэ, вэтандашлар сибэтлэр дэ кенишлэнир. Бун- тэрэфиндэя дэ сэмими рэг-дан башга, бизим арамызда    керурун.    Бурада    езуму- чохдан, МЭН де]эрдим Ьэтта зу евимиздэки кими Ьисс эн’энэви мэдэни элагэлэр ин- едирин. нэзэрэ алынмагла гурулмуш-дур. Сизчэ, бу мунасибэтлэр инди нечэ гурулачаг? кишаф едир. Чэнаб А]аз Мутэллибов TypKHjoAo олдугу заман имзаланмыш прото-колда кэнд тэсэрруфаты са-Ьэсиндэ дэ эмэкдашлыг нэ-зэрдэ тутулмушдур. Ишку-зар даирэлэримизин нума-]эндэлэри, Ьабелэ девлэт тэш Мэн мвЬкэм эминэм ки. бутун саЬо.юрдэ — Ьэм иг-THcaAHjjaT. Ьэм cnjacai, hoM дэ MDAOHiîjjoT саЬэлэриндэ A30p6aj4an — TypKHja мунасибэтлэри кэлэчэкдэ даЬа интенсив кенишлэнэчэк. Си- ]эндэлэри, паиелх#    „„H псоблемлэринизи ]ахшы /аассуфла’^    Гша"*д™« -V««« 1ахы„ 2лс"ун U A3ap6aj4aHAa"îaH|    ,ар"шылГш^ тэсэрруфатынын индики вэ- проо.те Р    Р    езуну- яи11;?ги вэ OHVH конкоет ола- мышдыг. лакин сиз gaLaf HH™ja"iir алиК    ?енсЗызТа"дГн'|1'''сави1 ^а^®?мат"”вр. Бундами    ^^^Глоч4с^"нзТсусэн башга, бу саЬада амакдашлы-    ^2,®™р“ГкТвлкам,5з^ тач- рубэсини сизинлэ 6eAymM8ja Ьазырдыр. Биз Азэрба]чан Республикасына мустэгил вэ суверен девлэт кими бахы- гымызын механизмини дэгиг мY8JJэнлэшдиpмэк л^зым-дыр. — БЭС сиз 03 консул ИШИ' з^“Ги‘’^рна*л“?Гар’'а бн^^д:;^:    "^шТо^Гб!^ назнр    Гыг ва'¿упй м^насибатлари- Улар /^_республ1ка на вахт    чанаб Ьасан _Ьасаноа елками    ™    ' истэсэ Турки]э мустэгил зр сэфэр етмишди. 1991-чи    Ьазырда    Хагани кучэ- A38p6aj4aH Республикасьшы илин мартыцда TypKHja пр.е- синдэки 27 немрэли бинада таньшага Ьазырдыр. Лакин    зиденти Тургут 0за.л Азэр- A33pi^j4aH HHAHjaAaK бела    6aj4aHAa олмушдур. Бундан хаЬишлэ мурачиэт етмэмивГ-    башга, Ьэмин керушлэр ара- дир, биз дэ буну баша душу- . сында мухтэлиф рэсми сэ-рук: ахы сиз йндики Совет    ви]]5лэрдэ бир сыра гаршы- Иттифагында ез ]еринизи je-    лыглы сэфэрлэр олмушдур. ничэ MYaJJaH етмиспниз. Экэр _    ,    .    лыг Ьаггында 20-дэк прото инди T\pKHj8ja .мурачиэт    имзаланмышдыр.    Инди олунса, бу. мусбэт гаршыла-    протоколларда    разы- на билэр.    лашдырылмыш тэдбирлэр Ьэ- — Мэ’лум олдугу кими,    jaxa кечирилир. Онларын «“iS^ii^napâ? fer" СеЗАРДЫ: МусаЬ-башш -в™ Ь.зыр лэри Ьэмишэ TypKHja илэ    оланда чэнаб А. Гарамадоглу бидднрда Совет Иттифагы арасында    ки, но]абрын 1-Дэ Азэрба]чанын харичи ип1- имзаланмыш мугавилэлэр вэ    лэр назири Ь. Садыговла корушм^э дэвэт дикэр бе!нэлхалг сэнэдлэр    олунмушдур. Республиканын Ьекумэти тэ’мир ишлэри баша чатды-рылыр. Баш консуллугумуз бу бинада ]ерлэшэчэк. Бундан башга, кeзлэjиpик ки, шэЬэр Ьекумэт органлары консуллугун эмэкдашлары-на нэ вахт мэнзил а]ырачаг-лар. Керду1унуз кими, Ьэлэ-лик меЬманханада ишлэjиp вэ JamajHpur. Умид едирзм ки. декабрын орталарынадэк H8baj3T, биз ишэ тамамилэ сында гуруруг вэ гурачагыг. Ахырда ЭМИН етмэк истэ-ijHpaM .ки, МЭН вэ <Ьэмкарла-рым TypKHja илэ AaapöajnaH арасында икитэрэфли алагэ-лэрин .меЬкэмлэкмэси учун элимиздэн КЭЛЭНи эсиркэмэ-JanajuK. — СеЬбэт учун сизэ тэшэккур едирэм! СеЬбэти ]азды: Э. hYCEJHOB. адындан назир шифаЬи олараг TypKHjaAau рэомэя хаЬиш етмишдир ки, мустэгил Азэр-6aj4aH Республикасыны танысын. TypKHja НИН Бакыдакы баш консулу бу хаЬиш ба-рэсиндэ вЗ Ьекумэтинэ мэ’лумат вермишдир. АЗЭРНЕФТМАШ: ПР0БЛЕМЛ8Р ьаллини кезл9]ир « ш ■■■■■ Атт г ттгшшп ВЭ Азврба1чан Презяден-    дыр.    Лакин мэсэлэ бура- -    А^ефтмшГПон-    г1шдадыр ки, PycHja игти- ” _j*;.    кеядэрвл-    сздн    ÖHp.iHjHH YBBYflYp. муэсснсэлэрннин    Од>'р    ки. бирлик узвлэри* ?y^IfÎÎÎ?"'ÎÎÏÏ*™*,ebHHH вэ нараЬат ол- нин истеЬсалатларыны« ме- нэг- Имятиплао^Консервта онсуз' да ]ахшы тал. прокат, борулар. дугларыны билдарир    д^ьа    дв    пислэшмншднр.    .iHjjaT васитэлэри вэ с. илэ олмим    ^ 5резидентниин муавнни тэ мии о;|унмасы саЬэсин- ^ аг    м^снсэннн душду]у вэ- дэ онларын гаршысында ез Свбир JBiye огду    дт    дтл    ^еЬдэликлэрини ]еринэ {е- 3HJJ0T Ьаггында даяышараг    демишднр.    тирмэк    P>cHja учун даЬа Ппоаттиа АзяонесЬтмаш    езунэ лазым    олан    Ьэр    ше]н    устун    вэзифэдир. Ьазырда консернинйн 63Y Ьаггында алмаг hy »>3 "Ха.": «а?да''олдугУна Грэ " исэ мэ'лумат вермэк HctajHpaM.    зэрхпи ehrifja4 Ьи0^с етди- . “ÎLnriLr    Ж игтисаГ "    Г-    M^ÌopHan-rap бoлYШ- уч\н ?®2обя1чанын мух- лэрэ керэ тэхминэн беш ил дурулдукдэн сонра ]эгин tS* ^ларында фи- лэ^кидэр'^ вэ Ьэлэлик бизим ки. б*,э чох mej галма]а-ЗарыГлан 14 машда-    мэйсулумуза    бел    багла!ар-    чаг^ыр rajNpMa завод>'ндан иба- ды. рэтдир. Ьэмин муэссисэлэр- ~ пга on мина 1ахын эмэкчи оларды? — Онда B93Hjj9T Аичаг Ьэр Ьалда, нечэ    мугааилэнн нмзаламыш в«- пга    оп    мина 1ахын эмэкчи    олардыг    публикаларын Ьеч бнрн дэ    20    минэ    — Виз    вахт    газанардыг.    нефт мэ’дэн авадаодыгы ики елми тэд- Ьэмин ил лэр    эрзиндэ мэ - истеЬсал етмнр. хусуси    .м^’латымьйын    техники вэ    ^ Тамамилэ догрудур. «НеЛт-    ке]фи]]эт    костеричилэрини    Анчаг метала тэлэбат вар- Гш7Жи"™;^^эт фй^- хе]3й'' ]ахшылашдырардыг дыр, аухарыда деди1им ки- ммляир Консетин вэ бу мэЬсуллар Русн]а- „и, сазиш узрэ ортаглар Лоняларынын дэjэpи нын мувафиг мэ мулаты гаршысьшда еЬдэл^лэри 07П М1ГП0Н манатдыр. Азэр- илэ рэгабэтэ кирэ билэрди. jepинa ]етнрмак ^cиJa н1*тмаш ма^ч1на“^каЬ- ахы. узун иллэр бojy нефт ^,м,ун даЬа устун вэзифэдир. чЙы штан?лы дэринлик мэ'дэн аваданлыгы истеЬ- _ сон дэрэчэ чыхылмаа насослары фонтан армату- салы саЬэсиидо тэчру э вa^зl|jJзt    Japaнмышдыp- насослар . Ф    »д,    газаняыгымызы нэзэрэ ал- чалышыр консернинэ гигат институту, конструктор буросу пГГГуларын”"'тгик "вэ газандыгымызы нэзэрэ a.i- Язэрнефпиашын кэлэчэ|и тэ'мири Y4YH агрегатлар мамаг олмаз.    Ьаггында свЬбэт кедэркт вэ с мэЬсуллар - уму ми базар шэраити елэ Ьэмин    rgpn,Mje    чыдая бе- дэ1эри 784 мил1он манат PycиJaдaкы истеЬлакчыла    j„p ^у,д нээакотдга кэ- 5лан 600 нев мэ’мулат бу- ры вадар едэрди ьи. дун ja    мэни    ввгышла- мхыр    МэЬсул истеЬсалы    базарында Рэгабэтэ давам    ^..p    ки. консер- ?4VH хаммал олмадыгына иэтирэн, »«'‘f    нин .чэ'мулатына респуб- кэоэ 6YTYH бу нэЬэнк кон- уиуз 04»"    Си /’1 ликаяын ез тэлэбаты чэмн еепи 63 Фэачй^этини да- сынлар. ИзЬсулул^зун m-j- фаиздир. бэлкэ овсуз Г лыса билэр. Ахы, биз фиJJэтнни исэ бир сыра д„р„ьэр кечяиэк, )ахуд Г^ериаы“^^ 2еГ"ГГэт.е"^^Хи^^^    Ж    Ä 2илэ ®"^тамыш ""‘“pecnit »“‘“?еГ‘’яемэТГ^^'догру    шуЛь/'    е"тмэд“?миз ликалардан алырдыг. Азэр Я" о«4э яемэк д др.    Псвечин    вэ ба]чанын онларын арасын- олар. апарырды .    оир    сыра дикэр елкэлэрин да олмамасынын нэтичэ-    —^    Нечэ Ja ни апарырдыг/ нефти ]охдур. Анчаг ке- лэрини    елэ инди Ьисс ет-    — Бу о демркдир ки. па-    онларын нефт мэ'дэн М0кдэ)ик. ТэчЬизат xeJnH зырда данышыглар ЛЛ]аи- ау^даилыгы иетеЬсал едэн азалмышдыр. кэлэн ил учуй дырылмышдыр. СэоэОи Joho гэдэр фирмасы вардыр. бизимлэ Ьеч кэс м\тавилэ дэ одур ки. республикамыз    аваданлыг!    Чун- багламаг истэмир.    биpлиJэ дахил олмамыш-    ^ фнрмаларын мэЬсулу ^    ...    _    дыр. Ахы, харичи Ортаг-    ПУЛДУР, 1МИД еяирд-»р    ¿yi.kpLa^‘’исэ игтиса чап ДЭН бурахылмыш Гур ани-ьэ-рим тарихимиздэ илк дэфэ ки-рил элифбасы илэ нэшр едил-мишдир. пт A39PBAJ4AH ДМИНД8 Мусэлманларын мугэддэс ди«и китабы олан Гут>*а« jei-    ___ ды'р. Ахы. харичи ортаг-    „улдур.    дввриЛэ- илдэн артыг фасилэдэн    - Догрудур.    ”эЬ-    да^ымыз    умид едирдилэр ки,    д"и    ¿ушйар^з исэ игтиса- Î Азэрба]чан дилиндэ    суотяузув 90    фаязтн не-    ^аммалы    вэ материаллары    ^    j'.'    ^ цансыздыр. олунмушдур. Мараглы-    теЬлакчылары    Ьэмин рес-    g    республикалардан!’    ^    мяЬсуттаоымызь ки. Азэрнэшр тэрэфин-    публикаларын.    эн эввэл Ру-    ^^ачатыг.    сонра исэ биркэ    элдТолу ларымызын саты- CHjBHbiB    муэссисэнин мэЬсулунун эсас    манат    A3ap6aj4aiia Вундан башга, бэ зя «^- йЙссэсини онлар сатачаг-ЯЫГ новлэрн. ИЭСЭЛВН, штанг-    лазым    mcjh.ico... лар. Дэ]эрнни нтярмиш ну шднр.    лы    дэринлик    насослары,    ^    (¡елэдирсэ,    бэлкэ    ~ Азэрнэшрин директору А.,ианчв1мг дээквНлам!, фон- ,и)нсерннн мэЬсулларыны "У    g    .g„. Мустафазадэ де]ир.    '    арматуру    Вардан    теЬлакч^лара    тэк-    ^    0лкэми^ин — Гур’апи-^ючиднн Азэр-ба]чан днлиндэ бурахылмасы халгы.мызын индгкг мэдони hDjaтындa чох Зэjyк Ьадисэ-дир. Ахы онун .мулрик калам лары AзэpГ»ajчaн халгы-нын эхлаги вэ м,з’нэви дзJэp-лэринин мYэjjaнл0ШMэcин-дэ муЬум рол ojнajыб. Лакин jaлныз инди. ониллик-лэрлэ давам етмиш гадага-лардан сонра бутевлукдэ ислам кими, Гур’ан да hэJaты-мызда jeнидэн езун^ лaJиг jep тутур. Буна керэдир ки. нэшpиjjaт дини эдэбIIJJaт бу-рахмага башламышдыр. Нечэ мудлэт иди ки, халгымыз арасында Гур’ани-шорифэ бе-jYк еЬти]ач Ьисс олунурду. Аз вахт эрзиндэ Бакыда эрэб дилиндэ Гур’ан, Гафгаз Му-сэлманлары Идарэсинин сэдри шejxYЛИcлaм Ьачы АллаЬ-шукур Пашазадэнин «Гаф-газда ислам» китабы, «Гур’-анын тэфсири» китабынын биринчи чилди нэшр едил-мишдир, Тэфсирин икинчи чилди ]ахын вахтларда чап-дан чыхачаг. HэЬaJэт, Гур'ани-кэрим Aзэpбajчaн дилиндэ дэ нэшр олунду. Ана дилимизэ ону республика Ел мл эр Академи-jacыI!bIH витсе-президенти 3. Бу10адов вэ М. Э. Рэсулзадэ адыка Бакы Довлэт Универ-ситетинин профессору В. Mэммэдэлиjeв тэрчумэ едиб-лэр. Нэшрин редактору шeJx-улислам Ьачы АллаЬшукур Пашазадэдир. таи apinei/pjr    —    харичи    истепл башга Ьеч JepA3 истеЬсал ^дзсццдз7 олуимур, бела чыхыр ки бирлик снзн Ьэр чур зэ- — Тэклиф оразисиндэ Ьэлэлик гуввэ-етмак олтр. д-^    J2K3iì3    рэсми    пул гичаг ха.м.\1алсы.1 чэ нстеК- '1аЬпд11дар. . ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА! абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины. При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (пе-реалресоаки) Для оформления подписки на газету или журнал, адакж^ для переадресования издания бланк абоиеА^ента с доЛавоч-ной карточкой заполняется аодпи.счиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати. Заполнение месячных клеток при переадресовании издания. а также клетки «ПВ—^^МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Союзпечати. МЭКТЭБЭ ШАИРИН АДЫ ВЕРИЛМИШДИР Kej4ajaaKbi 1 н©.мрэли шэЬэр орта мэктэби педагожн колкетивинин, pajOH халг таЬсили фэалларынын во ичтн-MaKjJaTHH арзуларыны нэзэрэ алараг A3ap6aj4aH Респуб-ликасы Назирлэр Кабинети мэктэбэ Рэсул Рзанын адыны вермишдир. Мэктэб тэкчэ K0j4ajAa AbJha, рекионда эн гочаман тэЬсил очагыдыр, инди Jy3 haahJhhh rejA етмэ-ja Ьазырлашыр йГол.’“"емГ.сиз'’ ТэТэ“' сал ■ едо" 6И.ЧЭРНК.    'д^Г'кТ.ага S "Ä МИЭ1Э    ¿тачаг-    -    1»Р«чя»“"    пул кимн ба)1маг олмаз. МНЯ eTM3j0 мачоур U.«    ф|фншчилэрнн комплектлэ-    734 ^,илjoн манат    конкрет Дрлинпа 6v КУЧЛУ    материвлларындан мэЬ-    эмтэонин JaaHua    пулла палилпио Лакин * игтисади    сул Ьазырламаг олар?    ифадэсидир. Бу бирли2, хусусэн дэ PycHja    - Бэли, дун]ада бу усу.ч-    исэ уч?н JOX. Ахы, онлар му- дан нстифадэ едилир. Ла- Ja, телешЛора.^. ДвЗишмэк вафиг мэЬсулу харичдэн кин куман олунан харичи олар. HaibiuiMaJaH    р дэ ала билэрлэр...    ортагымыз комплектлэшэн    мэкэр аздыр? — Вал]ута1«7 Ахы дани мэ’мулаты бизэ дун]а rnj- Анчаг    б>"-»Р^ uuijyn гытлыгыидаи ки- мэтлэри илэ верэрэк елэ пyблиI<aja лазым ле1лэинрлэр.    индк Ьэмин c3BHjj3j3 yjryii    да, биа коисернин    20 мин -^фтдэн отру вал]ута мэЬсул hctbJ^bkahp. Ьэ-    ^ тапылар. Ьэм дэ харичдэн лэлик исэ мэ мулатымызын гында аваданлыгы узун муддэт эксэр Ьиссэси flynja 6a.ia- ]ик. Ьэм дэ    Ля^ алмаг лазым кэлмэJэчэк- рында рэгабэт raöHniijjD- •’»''''““J® дир. Ахы, инди PycHja тинэ малик дeJИЛдиp Ону зим учун озу-нун нефт мэ'дэн авадан- бу caBHjJaJa галдырмаг ла- ль1гы ■ заводларыны Japa- зымдыр. Буна мане олан рин    J®!;» дыр. 03Y дэ буну бизим амиллэрдэн исэ даныш- ники пешэ мэктэблэ^ ачыгымыза етмир. ССРИ дым... Одур ки. инди сиз муэлли.млэри Ьаггында ДУ нньисарсыз- дeJэн сифаришчннн тапмаг шунмэк^ ф^Тохин" да^ан Президенти лащдырма Ьаггында мэ*- чэтин олачагдыр. ЛУМ Фэоманлар вермишдир. -- Ахы консерн ©з мэЬ- дырса. онлар нэ илэ A3ap6aj4aHAa rejpK-сабит сулуиу харнчэ дэ квндэрнр.    гул вэзиПэт • бу ]ахынларда •— Бэли. биз дун]аньш    машын ©з    вэсаити    Ьесабы тез-тез ' кечирилмиш вэ 25 ©лкэсинэ мэ'мулат Joлa    на thkahJh сифаришчилэрэ аваданлыг салырыг. Анчаг )енэ дэ мэр- лара    ®®P®„'‘®XSL    му- кондйрилмэсини дэфэлэрлэ кэз васитэсило кондэририк. мин »Д»«48рын сотиал му позмуш    тэ'тиллэр Ьэмин    Мэркэз бу мэЬсулларын    Дафи^и ^1динэ ким    г^а просеси    сур'этлэндирмиш-    ихрачыны    тэмин вэ муда-    "-Р^яыр^ > Бу    ^ фиэ едир.    Бэ зи Ьалларда    лара Ьэлэлик Ьеч кэс ча Дикэр    тэрэфдэн. Руси-    консернии    муэссисэлори ез    »ермэм^дир ja нефт    мэ’дэн аваданлыгы    мэЬсу»1уну    бирбаша муга- Биз Азэрб^анын    мус истеьЙзыны эн гыса муд- вилэлэр узрэ сатараг эвэ- дэтлэрдэ саЬмана сала би-    зиндэ эрзаг, халг кстеЬла-    лaлиjJэтинэ    “ лэр: ахы, Jchh заводлар кон- кы маллары алырлар. Ла- вэ руЬон    J BepcHja олунан муосгясолв- кин бунлар бирдэфэлик баг- чаг мYcтэгиллиJэ Д®Р ^ рин базасында Japaдылыp. лашмалардыр. Бизо исэ са- бир кунун ~ Б»1Э чьишр Ю1. Азэ^ бит элагэлэр лазымдыр. Ьэ- маг мумкун дeJнлдиp. 1*-нефтмаш коясерня бу кун лэлик бу элагэлэри JaaHU3    тисаahJJar    чанлы дэ олмаса Ьэр Ьалда сабаЬ бирлик да;щлиндэ тэми!н    низмдир.    Она ¿енидэн    17- сифаошпсиз галачагдыр?    етмэк мумкуидур^    рулмаг уч\н    вахт Мэсэлэ бурасындадыр    — Вэс PycHja илэ бнрба-    лазымдыр. кекундэн    балт^ ки, Ьэмин просес бе^ сур-    ша разылыга кэлмэк олар-    ламаг    JJJy отлэнмэзди. A39p6aj4aH мы?    ^    Aì»Ja республикаларарасы игтиса- — Принсипчэ ^лар. 0зу субут    апжпды- да ¿зиши имз8лacaJды вэ дэ РусиJaHHH. Ьэр Ьалда    СвЬбга    ап^. консерн Иттифагын кеч- ‘ PycиJaдaкы истеЬлакчылары-    ^ миш республикаларындан мызын буна марагы вар-    Азэринформун мухонри. АЛИ ЛЮТЛИСИИ МОТБУАТ МвРКОЗИНИН ЕПГИРАЗЫ Азэринформ г Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчлисинин мэтбуат мэркэ-зиндэн телеграм алмыш-дыр. Телеграмда дeJилиp ки.    oктJaбpын    29-да Мух тар Республиканын Сэдэ-рэк    pajoнyндa    Aзэpбajчaн илэ ТуркиJэ арасында Араз чajы узэриндэн мувэггэти керпунун ачылышы олмушдур-    Бу барэдэ    CИTA-Ja вэ Совет Иттифагынын дикэр информасиЗа органларына мэ’лумат верилмиш. ^ча-кин    на.мэ’лум    сэбэблэрэ керэ ондан истифадэ едил-мэмишдир. Нэдэнсэ СИТА елкэнин сэрЬа|д Гошунла-ры баш идарэсинэ истинад едэрэк башга бир мэ’лумат ЗаЗмышдыр. Бурада кэти-рилэн фактлар исэ Ьэгигэтэ уЗгун деЗилдир. Телеграмда даЬа сонра деЗилир: керпунун ачылышы мэрасими достлуг шэраитин-дэ кечмиш, бурада Нахчыван Мухтар Республикасынын рэЬбэрлэри, ТуркиЗэ ЬакимиЗЗэт органларынын нумаЗэндэлэри, 41-чи сэр-Ьэд дэстэсинин командири полковник Жуков, мухтар республиканын ' мадэниЗЗэт вэ елм хадимлэри. ичти-маиЗЗэт нумаЗэндэлэри иш-тирак етмишлэр. Рэсми мэ-расимин башланмасындан эввэл бураЗа топлашмыш сакинлэрин бир групу Тур киЗэдэ ЗашаЗан гоЬумлары вэ Захын адамлары илэ ке-рушмэк учун ТуркиЗэ тэрэ-финэ кечмиш. ‘сонра исэ кери гаЗытмышдыр. Ьэмин шэхслэрин ТуркиЗэдэн си-Заси сыгыначаг истэмэлэри баредо мэ’лумат Зохдур, Ьэрчэнд ола билсин ки, сэр- Ьэди    кечмиш вэтэндашла- рын бэ’зил Эри бир муддэт гоЬумларынын Занында гал-мышлар. Телеграмда деЗилир ки. бу эЬэмиЗЗэтсиз Ьа-дисэлэрэ СИТА-ньш етдаЗи кими    сиЗаси рэнк    вермэк лазым деЗилдир. Нахчыван Мухтар Республикасы Али    Мэчлисинин    мэтбуат мэркэзи геЗд етмэЗи лазым билир ки, мухтар республикада баш верэн Ьа-дисэлэр Ьаггында СИТА, Совет Иттифагынын дикэр информасиЗа органлары. о ч]умлэдэн сэрЬод гошунла-рыиын мэтбуат мэркэзи тэрэфиндэн илк дэфэ деЗилдир ки. Залай мэ’лумат ЗаЗылыр. Мэтбуат мэркэзи вэкил    едалмишдир    ки, белэ антидемократик аЗры-сечки-лик Ьэрэкэтлэринэ гаршы гэ-ти е’тиразыны билдирсин. (Азэринформ). Нэ ¡ахшы ки, варсыныз И Ш Ы Г Л Ы АДАМ Онунла Ьэр кун корушу-рук. Ьэр кун чвЬрэсиидэки ишыгдэн бизэ дэ naj душур. Елэ она керэ до Мирказым муэллим Ьаггында данышан-да Фишьп'лы адамдыр*. де-Зирлэр. Мирказым Мгммэ-дов 80 ил эввэл Бакынын Рамана кэндиндэ дунЗаЗа кз-либ. Касыб кэндли аилзсин-дэ бвЗуЗуб. ЬэЗатын Ьэр узу-ну керуб. АзербаЗчан Нефт CoHaJe Институтуну битириб. 1936-чы илдэн истеЬсалатда кеолог кими ишэ "башлаЗыб. АзэрбаЗчан Нефт Canaje-си НазнрлиЗи баш кеологу-нун муавини вэоифэсинэ гз-дэр Зуксэлиб. Нефт ]атагла-рынын кеолокиЗасы вэ кэш-фк. онларын еЬтиЗатларынын Ьесабланмасы. сэмэрэли иш-ЛЭДИЛ.МЭСИ саЬэсиндэ онларча елми мэгалэ. монографиЗа. ихтира, сомэр&лэшдиричн тэкляф онун ады илэ баглы-дыр. Гарадаг, Ку]^вдаг, Га-рабаглы. Зирэ. Гум адасы кими Затагларын кэшфинэ керэ Мирказым Меммэдова республиканын эмэкдар му-Ьзндиси, ССРИ-нин фэхри нефтчиси адлары верилиб. Ленин мукафаты алыб. Амма ©мру 6ojy ез езэли истэ-JHHC говуша билмэЗиб. Чох-ларыны хошбэхт едэн Азэр-ба]чанын «rapa гызылы» езу-ну Ьэлэ аг кунэ чыхарма-jbl6. Бу кунлэрдэ Миркадь1м Мэммэдовун анадан олмасы-нын 80, истеЬсалат. елмиппе-дагожи фэалиЗЗэтинин 60 иллиЗи геЗд олунуб. Хамнз ДУСИФОВ. кеолокиЗа-шшераяокнЗа елмлэри намязэдя ;
RealCheck