Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 5, 1991, Baku, Azerbaijan £,ХАЛГ ГЭЗртИ * HOJABP 1991ЧМ ил. ^ Н8 »17 РОМА ПАПА6ЫНЫН ВО A30PBAJ4AH БАШ НАЗИРИНИИ КОРУШУ --zrrtM ssæâ:»    isi&ll мынла^ ^ Ер^эййстанда дини-си1аси шараитдэн разы да азэр&1чанлылар 1аша1ыр- галдыгыны билди^ Î?'" ”«C?*0Ma*naÄH    гГ;^;^"Тенв ¡ГТалй^з з?^ %ÄaTpU6.~    ^\таЖсрнра де- вун м^шТ^^шЯУРНе-    Жыл^масыЗГичаз^    мишдар nvin ßelvK маоаг догурмуш вэ вермишлэр. h. Ьэсэнов хусу меНрибанлыг шараитиндз кеч-    рГспубли’йа Авропа илз Асй- малар ,арад=...»»^„™ ------ ------- ни. Аррба]чанын йермишлвр. h. Ьэсэнов хусу- чографи вв '‘е°‘=в1аси MBBrejH   -— она хусуси статус бэхш едир. мишдир.    пннпа Ачао6а1чанын тэЬриф    1анын говушугунда. ики ди- h. Ьэсэнов сэмими гэб^л ^    ^пааыны 1аоатмаг    ни зонаны — христианлыгы учун Рома    М8ГСЭДИ кудй ге)ри-об1ектив    вэ мусэлманлыгы шэрти ола- SooMacHla бнр чох адамда    par бир:бириндэн а1ыран сэр- бела^Гафга? МусалмГнлары    S ?аТар’’’ДкГнд1%в^^ Идарэсинин сэдри mejx'^. таоихэн Ьэмишэ динлэрин битлэшдирилмэси саЬэсин* ".е-- ^"ГТас^нов Азарба]чаньш ^\риб^ар дики хара^^^^^^^    шы «P« ITS    чан- барасйн]а орази^^идиа- -даббусчусу ол^ публиканын cHjacH, игтисади лар    AaapÔajMaH    хал-    си васитэлэрлэ Ьэлл етмэ1э ai ™br.?“ir»'. 'таи «„ел«» sSS"t    » пылао" лакин Гарабаг муна- тун диндарлара е тигад гишэсйнйн лап башлангычын- ■"“^“,шР"о”*'^Рома^гатолик пя пн ляпы таоихэн мэскэн чыхмышдыр. рома католик салдыглары Jepлэpи тэрк ет- мэ1э зорла мэчбур етмишлэр. ’ дир: Aзэpбajчaндa эпалин^ Инди Ермэнистакда бир нэ- эсас    м- фэр дэ азэрбаЗчанлы 1охдур. лэдиJи исламла Jaiiaiuu. ди бир мусэлман мэсчиди дэ фэ- кэр динлэрин aлиJJэт кестэрмир.    а    aлиJjэт    fivivH Ахыода Ь Ьэсэнов эмин алгышламаг олар. О, б\т\н олдугуЕу билдирмншдир ки, мунагишэлэрин тезликлэ ада-Ром¥^апасыны5 бутун%ун- дан Дь.ры~ 1япя 1уксэк нуфузу мунаги- raanja торпагында jamaja шэ^н^аГаУ гУдьфылма- бутун ха^лглар тн сулЬ Ja^ сында 6eJyK рол ojnaja би- ранмасыны арз>ладыты ы лэр онун сулЬпэрвэрлик мэ- билдирмишдир. д , муЬарибэ вэ чэбЬэлэш- Ьэмин кун Азэрба]манын мэ очагларынын сенмэсинэ баш нази]^ Ь. ьэсэнов кемэн emaja гадирдир. О. ССРИ-нин Ватикан ^давлэтин- cHpajBT етмишдир. Азэрба]-    ®^    эЬалиси'вэ    онун    нечэ    Jep- Ге’’'?и?1Га1ад^" " "иГГ':.н^н’'“ЖаТча,.да лашди,и барада JoMa сиплэрини бэргэрар етмэк ис-тигамэти кетурмуШдур. Бутун ме’минлэр 03 дини тэлэ-батыны едэмэк имканына ма-ликдирлэр feSaH йуГар^баТо ^ун    сы^ын суалк^ына чаваб ве- пагына асассыз олараг кйз    рэрэк Дсмишдир ни peç"yfr пикэн гоншу республика тэ-    ликада 7 милJoн адам Jama рХдэн б£шланмышдыр.    Jbip. Ьэм дэ сакинлэрин Ja- вразисинДа MycaÄS «‘»ÄÄ    з«в Ж W TYH дунзада rejA олунан даЬи лов илэ «ePY^yo    ^ A39p6aj4aH шаири вэ мутэ- бэт етмишдир. СеЬбэтдэ ну-Фэккири Низами Кэнчэвинин маЗэндэли]ин эмэкдашы А. Б. китабьшы Рома папа- -НУРУзадэ иштирак гына Ьэди11о вермишдир.    Ь.    Ьэсэнов    Т\    рки]энин    ва Рома папасы мараглы вэ тикан девлэтиндэки сэфири этрафлы сеЬбэт учун баш на- Сэлчуг Горгуд илэ дэ квруш-зир Ь. Ьэсэнова тэшэккур мушдур. Актуал мусаЬиба А. ГАРАМАНОГЛУ: TypKHjs Аззрба]чан Республикасынын истиглали]]этини танымага Ьазырдыр TypKujd Республикасынын Бакыдакы баш консулу Алтай ГАРАМАНОГЛУ илэ Азэринформ мухбиринин сеЬбэти — Окт]абрын 29-да Азэр-6aj48H Али Совети бе]нэл-халг 6HpAHjini узву олан двв-лэтлэрин парламентлэринэ вэ Ьекумэтлэринэ мурачнэт гэ-бул едйб онлары AaapôajaaH Республикасыны мустэгил суверен девлэт кими танымага чагЫрмышдыр. Чэнаб баш консул, fleja билэрсинизми, бунунла алагэдар TypKHja Ьекумэтя бу мурачиэтэ нечэ JaHamanar? — Ьэлэ 1918-чи илдэ. A3ap6aj4aH Демократии Республикасынын JapaAbWAbiFbi е’лан едилэн замай Aaapôaj-чан вэ TypKHja бнр-биринэ мувэккиллэр кондфмншди-wiap. О вахт TykhJbhhh илк дипломатии нума]эндг)ли]и Кэнчэдэ ачылмышды. Лакни Бакы ишгалчылардаи азад едилэн кими Турки]э мувэк-КИ.ЛИ Кэнчэдэн бу moihapa К0чду. МэЬз о вахт TypKHja A3op6aj4aHa илк japAbiM, ^    ^    ^ шг в чумлэдэн де Ъербн JapABiM — Турки]энин Совет Ит-‘ костэрмишди. Сонралар, ар-    тифагы илэ тичарэт-игтисади тыг Совет haKHMHjjaxH дев-    мунасибэтлэри 80-чи иллэр- рундэ мувэккиллэр кери ча-    дэ даЬа фэШп инкишаф етмэ- гырылдылар. Инди биз Ба-    ja башламышдыр. О кыда JeHHAaH баш консуллуг    AaapôajnaH Совет Иттнфагы- ачырыг. 1991-чи илин авгус-    ньгн республикаларындан 6и- тунда республиканын Али    ри иди вэ бизим онунла бир- Совети Азэрба]чан Респуб-    баша рэсми элагэмлз jox иди. ликасынын иcтиглaлиjjэт.и    Лакпн 1990-чы илдэ о вахт Ьаггында гэрар гэбул етдик-    A3ap6aj4aH Назирлэр Совети- дэн сонра TypKHjaHHH баш    нин сэдри олан чэиаб А]аз назири вэ харичи ишлэр Fia-    Мутэллибов TypKHjeja кэл- бэ’зилэршш Д€]э билэрэм:    бaшлaja билэчэjик. Ону да АзаЖТ - TYPKHja сэр- ге)я етмак истэрдим ки бизэ Ьапинпв Нахчыван pajOHyHAa ЬамЫ комок етмэ]э чаль! Апаз ча1ынын устундэн кер- шыр. Чэтннликлэр вар, амма пу'^вэ Гэмир“ олГчэк^^^ б^у онлары арадан галдырмаг jaxынлapдa елкэлэримизи мумкундур. бирлэшдирэн бирбаша 200 СоЬботимиздэн истифа-каналлы телефон хэтти ачыл-    Азэрба]чан    халгына мыш, бу кунлэрдэ К0Н-дэри М0НИМ вэ Ьэмкарларымын е’мал едэн биркэ фабрик ишэ самими, меЬрибанлыгла гар-башламышдыр. Кезлэнил- щыланмагымыз учун тэшак-ди]инэ коре, декабрда илк ,^ур етмок HeiajHpaM. Бун-гарупылыглы тeлeвизиja ве- д^ц башга, биз элагэ сахла-рилишлэри олачаг. Дикэр дырымыз рэсми шехслэр тэ-икитэрэфли игтисади муна- рэфиндэн дэ, вэтандашлар сибэтлэр дэ кенишлэнир. Бун- тэрэфиндэя дэ сэмими рэг-дан башга, бизим арамызда    керурун.    Бурада    езуму- чохдан, МЭН де]эрдим Ьэтта зу евимиздэки кими Ьисс эн’энэви мэдэни элагэлэр ин- едирин. нэзэрэ алынмагла гурулмуш-дур. Сизчэ, бу мунасибэтлэр инди нечэ гурулачаг? кишаф едир. Чэнаб А]аз Мутэллибов TypKHjoAo олдугу заман имзаланмыш прото-колда кэнд тэсэрруфаты са-Ьэсиндэ дэ эмэкдашлыг нэ-зэрдэ тутулмушдур. Ишку-зар даирэлэримизин нума-]эндэлэри, Ьабелэ девлэт тэш Мэн мвЬкэм эминэм ки. бутун саЬо.юрдэ — Ьэм иг-THcaAHjjaT. Ьэм cnjacai, hoM дэ MDAOHiîjjoT саЬэлэриндэ A30p6aj4an — TypKHja мунасибэтлэри кэлэчэкдэ даЬа интенсив кенишлэнэчэк. Си- ]эндэлэри, паиелх#    „„H псоблемлэринизи ]ахшы /аассуфла’^    Гша"*д™« -V««« 1ахы„ 2лс"ун U A3ap6aj4aHAa"îaH|    ,ар"шылГш^ тэсэрруфатынын индики вэ- проо.те Р    Р    езуну- яи11;?ги вэ OHVH конкоет ола- мышдыг. лакин сиз gaLaf HH™ja"iir алиК    ?енсЗызТа"дГн'|1'''сави1 ^а^®?мат"”вр. Бундами    ^^^Глоч4с^"нзТсусэн башга, бу саЬада амакдашлы-    ^2,®™р“ГкТвлкам,5з^ тач- рубэсини сизинлэ 6eAymM8ja Ьазырдыр. Биз Азэрба]чан Республикасына мустэгил вэ суверен девлэт кими бахы- гымызын механизмини дэгиг мY8JJэнлэшдиpмэк л^зым-дыр. — БЭС сиз 03 консул ИШИ' з^“Ги‘’^рна*л“?Гар’'а бн^^д:;^:    "^шТо^Гб!^ назнр    Гыг ва'¿упй м^насибатлари- Улар /^_республ1ка на вахт    чанаб Ьасан _Ьасаноа елками    ™    ' истэсэ Турки]э мустэгил зр сэфэр етмишди. 1991-чи    Ьазырда    Хагани кучэ- A38p6aj4aH Республикасьшы илин мартыцда TypKHja пр.е- синдэки 27 немрэли бинада таньшага Ьазырдыр. Лакин    зиденти Тургут 0за.л Азэр- A33pi^j4aH HHAHjaAaK бела    6aj4aHAa олмушдур. Бундан хаЬишлэ мурачиэт етмэмивГ-    башга, Ьэмин керушлэр ара- дир, биз дэ буну баша душу- . сында мухтэлиф рэсми сэ-рук: ахы сиз йндики Совет    ви]]5лэрдэ бир сыра гаршы- Иттифагында ез ]еринизи je-    лыглы сэфэрлэр олмушдур. ничэ MYaJJaH етмиспниз. Экэр _    ,    .    лыг Ьаггында 20-дэк прото инди T\pKHj8ja .мурачиэт    имзаланмышдыр.    Инди олунса, бу. мусбэт гаршыла-    протоколларда    разы- на билэр.    лашдырылмыш тэдбирлэр Ьэ- — Мэ’лум олдугу кими,    jaxa кечирилир. Онларын «“iS^ii^napâ? fer" СеЗАРДЫ: МусаЬ-башш -в™ Ь.зыр лэри Ьэмишэ TypKHja илэ    оланда чэнаб А. Гарамадоглу бидднрда Совет Иттифагы арасында    ки, но]абрын 1-Дэ Азэрба]чанын харичи ип1- имзаланмыш мугавилэлэр вэ    лэр назири Ь. Садыговла корушм^э дэвэт дикэр бе!нэлхалг сэнэдлэр    олунмушдур. Республиканын Ьекумэти тэ’мир ишлэри баша чатды-рылыр. Баш консуллугумуз бу бинада ]ерлэшэчэк. Бундан башга, кeзлэjиpик ки, шэЬэр Ьекумэт органлары консуллугун эмэкдашлары-на нэ вахт мэнзил а]ырачаг-лар. Керду1унуз кими, Ьэлэ-лик меЬманханада ишлэjиp вэ JamajHpur. Умид едирзм ки. декабрын орталарынадэк H8baj3T, биз ишэ тамамилэ сында гуруруг вэ гурачагыг. Ахырда ЭМИН етмэк истэ-ijHpaM .ки, МЭН вэ <Ьэмкарла-рым TypKHja илэ AaapöajnaH арасында икитэрэфли алагэ-лэрин .меЬкэмлэкмэси учун элимиздэн КЭЛЭНи эсиркэмэ-JanajuK. — СеЬбэт учун сизэ тэшэккур едирэм! СеЬбэти ]азды: Э. hYCEJHOB. адындан назир шифаЬи олараг TypKHjaAau рэомэя хаЬиш етмишдир ки, мустэгил Азэр-6aj4aH Республикасыны танысын. TypKHja НИН Бакыдакы баш консулу бу хаЬиш ба-рэсиндэ вЗ Ьекумэтинэ мэ’лумат вермишдир. АЗЭРНЕФТМАШ: ПР0БЛЕМЛ8Р ьаллини кезл9]ир « ш ■■■■■ Атт г ттгшшп ВЭ Азврба1чан Презяден-    дыр.    Лакин мэсэлэ бура- -    А^ефтмшГПон-    г1шдадыр ки, PycHja игти- ” _j*;.    кеядэрвл-    сздн    ÖHp.iHjHH YBBYflYp. муэсснсэлэрннин    Од>'р    ки. бирлик узвлэри* ?y^IfÎÎÎ?"'ÎÎÏÏ*™*,ebHHH вэ нараЬат ол- нин истеЬсалатларыны« ме- нэг- Имятиплао^Консервта онсуз' да ]ахшы тал. прокат, борулар. дугларыны билдарир    д^ьа    дв    пислэшмншднр.    .iHjjaT васитэлэри вэ с. илэ олмим    ^ 5резидентниин муавнни тэ мии о;|унмасы саЬэсин- ^ аг    м^снсэннн душду]у вэ- дэ онларын гаршысында ез Свбир JBiye огду    дт    дтл    ^еЬдэликлэрини ]еринэ {е- 3HJJ0T Ьаггында даяышараг    демишднр.    тирмэк    P>cHja учун даЬа Ппоаттиа АзяонесЬтмаш    езунэ лазым    олан    Ьэр    ше]н    устун    вэзифэдир. Ьазырда консернинйн 63Y Ьаггында алмаг hy »>3 "Ха.": «а?да''олдугУна Грэ " исэ мэ'лумат вермэк HctajHpaM.    зэрхпи ehrifja4 Ьи0^с етди- . “ÎLnriLr    Ж игтисаГ "    Г-    M^ÌopHan-rap бoлYШ- уч\н ?®2обя1чанын мух- лэрэ керэ тэхминэн беш ил дурулдукдэн сонра ]эгин tS* ^ларында фи- лэ^кидэр'^ вэ Ьэлэлик бизим ки. б*,э чох mej галма]а-ЗарыГлан 14 машда-    мэйсулумуза    бел    багла!ар-    чаг^ыр rajNpMa завод>'ндан иба- ды. рэтдир. Ьэмин муэссисэлэр- ~ пга on мина 1ахын эмэкчи оларды? — Онда B93Hjj9T Аичаг Ьэр Ьалда, нечэ    мугааилэнн нмзаламыш в«- пга    оп    мина 1ахын эмэкчи    олардыг    публикаларын Ьеч бнрн дэ    20    минэ    — Виз    вахт    газанардыг.    нефт мэ’дэн авадаодыгы ики елми тэд- Ьэмин ил лэр    эрзиндэ мэ - истеЬсал етмнр. хусуси    .м^’латымьйын    техники вэ    ^ Тамамилэ догрудур. «НеЛт-    ке]фи]]эт    костеричилэрини    Анчаг метала тэлэбат вар- Гш7Жи"™;^^эт фй^- хе]3й'' ]ахшылашдырардыг дыр, аухарыда деди1им ки- ммляир Консетин вэ бу мэЬсуллар Русн]а- „и, сазиш узрэ ортаглар Лоняларынын дэjэpи нын мувафиг мэ мулаты гаршысьшда еЬдэл^лэри 07П М1ГП0Н манатдыр. Азэр- илэ рэгабэтэ кирэ билэрди. jepинa ]етнрмак ^cиJa н1*тмаш ма^ч1на“^каЬ- ахы. узун иллэр бojy нефт ^,м,ун даЬа устун вэзифэдир. чЙы штан?лы дэринлик мэ'дэн аваданлыгы истеЬ- _ сон дэрэчэ чыхылмаа насослары фонтан армату- салы саЬэсиидо тэчру э вa^зl|jJзt    Japaнмышдыp- насослар . Ф    »д,    газаняыгымызы нэзэрэ ал- чалышыр консернинэ гигат институту, конструктор буросу пГГГуларын”"'тгик "вэ газандыгымызы нэзэрэ a.i- Язэрнефпиашын кэлэчэ|и тэ'мири Y4YH агрегатлар мамаг олмаз.    Ьаггында свЬбэт кедэркт вэ с мэЬсуллар - уму ми базар шэраити елэ Ьэмин    rgpn,Mje    чыдая бе- дэ1эри 784 мил1он манат PycиJaдaкы истеЬлакчыла    j„p ^у,д нээакотдга кэ- 5лан 600 нев мэ’мулат бу- ры вадар едэрди ьи. дун ja    мэни    ввгышла- мхыр    МэЬсул истеЬсалы    базарында Рэгабэтэ давам    ^..p    ки. консер- ?4VH хаммал олмадыгына иэтирэн, »«'‘f    нин .чэ'мулатына респуб- кэоэ 6YTYH бу нэЬэнк кон- уиуз 04»"    Си /’1 ликаяын ез тэлэбаты чэмн еепи 63 Фэачй^этини да- сынлар. ИзЬсулул^зун m-j- фаиздир. бэлкэ овсуз Г лыса билэр. Ахы, биз фиJJэтнни исэ бир сыра д„р„ьэр кечяиэк, )ахуд Г^ериаы“^^ 2еГ"ГГэт.е"^^Хи^^^    Ж    Ä 2илэ ®"^тамыш ""‘“pecnit »“‘“?еГ‘’яемэТГ^^'догру    шуЛь/'    е"тмэд“?миз ликалардан алырдыг. Азэр Я" о«4э яемэк д др.    Псвечин    вэ ба]чанын онларын арасын- олар. апарырды .    оир    сыра дикэр елкэлэрин да олмамасынын нэтичэ-    —^    Нечэ Ja ни апарырдыг/ нефти ]охдур. Анчаг ке- лэрини    елэ инди Ьисс ет-    — Бу о демркдир ки. па-    онларын нефт мэ'дэн М0кдэ)ик. ТэчЬизат xeJnH зырда данышыглар ЛЛ]аи- ау^даилыгы иетеЬсал едэн азалмышдыр. кэлэн ил учуй дырылмышдыр. СэоэОи Joho гэдэр фирмасы вардыр. бизимлэ Ьеч кэс м\тавилэ дэ одур ки. республикамыз    аваданлыг!    Чун- багламаг истэмир.    биpлиJэ дахил олмамыш-    ^ фнрмаларын мэЬсулу ^    ...    _    дыр. Ахы, харичи Ортаг-    ПУЛДУР, 1МИД еяирд-»р    ¿yi.kpLa^‘’исэ игтиса чап ДЭН бурахылмыш Гур ани-ьэ-рим тарихимиздэ илк дэфэ ки-рил элифбасы илэ нэшр едил-мишдир. пт A39PBAJ4AH ДМИНД8 Мусэлманларын мугэддэс ди«и китабы олан Гут>*а« jei-    ___ ды'р. Ахы. харичи ортаг-    „улдур.    дввриЛэ- илдэн артыг фасилэдэн    - Догрудур.    ”эЬ-    да^ымыз    умид едирдилэр ки,    д"и    ¿ушйар^з исэ игтиса- Î Азэрба]чан дилиндэ    суотяузув 90    фаязтн не-    ^аммалы    вэ материаллары    ^    j'.'    ^ цансыздыр. олунмушдур. Мараглы-    теЬлакчылары    Ьэмин рес-    g    республикалардан!’    ^    мяЬсуттаоымызь ки. Азэрнэшр тэрэфин-    публикаларын.    эн эввэл Ру-    ^^ачатыг.    сонра исэ биркэ    элдТолу ларымызын саты- CHjBHbiB    муэссисэнин мэЬсулунун эсас    манат    A3ap6aj4aiia Вундан башга, бэ зя «^- йЙссэсини онлар сатачаг-ЯЫГ новлэрн. ИЭСЭЛВН, штанг-    лазым    mcjh.ico... лар. Дэ]эрнни нтярмиш ну шднр.    лы    дэринлик    насослары,    ^    (¡елэдирсэ,    бэлкэ    ~ Азэрнэшрин директору А.,ианчв1мг дээквНлам!, фон- ,и)нсерннн мэЬсулларыны "У    g    .g„. Мустафазадэ де]ир.    '    арматуру    Вардан    теЬлакч^лара    тэк-    ^    0лкэми^ин — Гур’апи-^ючиднн Азэр-ба]чан днлиндэ бурахылмасы халгы.мызын индгкг мэдони hDjaтындa чох Зэjyк Ьадисэ-дир. Ахы онун .мулрик калам лары AзэpГ»ajчaн халгы-нын эхлаги вэ м,з’нэви дзJэp-лэринин мYэjjaнл0ШMэcин-дэ муЬум рол ojнajыб. Лакин jaлныз инди. ониллик-лэрлэ давам етмиш гадага-лардан сонра бутевлукдэ ислам кими, Гур’ан да hэJaты-мызда jeнидэн езун^ лaJиг jep тутур. Буна керэдир ки. нэшpиjjaт дини эдэбIIJJaт бу-рахмага башламышдыр. Нечэ мудлэт иди ки, халгымыз арасында Гур’ани-шорифэ бе-jYк еЬти]ач Ьисс олунурду. Аз вахт эрзиндэ Бакыда эрэб дилиндэ Гур’ан, Гафгаз Му-сэлманлары Идарэсинин сэдри шejxYЛИcлaм Ьачы АллаЬ-шукур Пашазадэнин «Гаф-газда ислам» китабы, «Гур’-анын тэфсири» китабынын биринчи чилди нэшр едил-мишдир, Тэфсирин икинчи чилди ]ахын вахтларда чап-дан чыхачаг. HэЬaJэт, Гур'ани-кэрим Aзэpбajчaн дилиндэ дэ нэшр олунду. Ана дилимизэ ону республика Ел мл эр Академи-jacыI!bIH витсе-президенти 3. Бу10адов вэ М. Э. Рэсулзадэ адыка Бакы Довлэт Универ-ситетинин профессору В. Mэммэдэлиjeв тэрчумэ едиб-лэр. Нэшрин редактору шeJx-улислам Ьачы АллаЬшукур Пашазадэдир. таи apinei/pjr    —    харичи    истепл башга Ьеч JepA3 истеЬсал ^дзсццдз7 олуимур, бела чыхыр ки бирлик снзн Ьэр чур зэ- — Тэклиф оразисиндэ Ьэлэлик гуввэ-етмак олтр. д-^    J2K3iì3    рэсми    пул гичаг ха.м.\1алсы.1 чэ нстеК- '1аЬпд11дар. . ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА! абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины. При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (пе-реалресоаки) Для оформления подписки на газету или журнал, адакж^ для переадресования издания бланк абоиеА^ента с доЛавоч-ной карточкой заполняется аодпи.счиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати. Заполнение месячных клеток при переадресовании издания. а также клетки «ПВ—^^МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Союзпечати. МЭКТЭБЭ ШАИРИН АДЫ ВЕРИЛМИШДИР Kej4ajaaKbi 1 н©.мрэли шэЬэр орта мэктэби педагожн колкетивинин, pajOH халг таЬсили фэалларынын во ичтн-MaKjJaTHH арзуларыны нэзэрэ алараг A3ap6aj4aH Респуб-ликасы Назирлэр Кабинети мэктэбэ Рэсул Рзанын адыны вермишдир. Мэктэб тэкчэ K0j4ajAa AbJha, рекионда эн гочаман тэЬсил очагыдыр, инди Jy3 haahJhhh rejA етмэ-ja Ьазырлашыр йГол.’“"емГ.сиз'’ ТэТэ“' сал ■ едо" 6И.ЧЭРНК.    'д^Г'кТ.ага S "Ä МИЭ1Э    ¿тачаг-    -    1»Р«чя»“"    пул кимн ба)1маг олмаз. МНЯ eTM3j0 мачоур U.«    ф|фншчилэрнн комплектлэ-    734 ^,илjoн манат    конкрет Дрлинпа 6v КУЧЛУ    материвлларындан мэЬ-    эмтэонин JaaHua    пулла палилпио Лакин * игтисади    сул Ьазырламаг олар?    ифадэсидир. Бу бирли2, хусусэн дэ PycHja    - Бэли, дун]ада бу усу.ч-    исэ уч?н JOX. Ахы, онлар му- дан нстифадэ едилир. Ла- Ja, телешЛора.^. ДвЗишмэк вафиг мэЬсулу харичдэн кин куман олунан харичи олар. HaibiuiMaJaH    р дэ ала билэрлэр...    ортагымыз комплектлэшэн    мэкэр аздыр? — Вал]ута1«7 Ахы дани мэ’мулаты бизэ дун]а rnj- Анчаг    б>"-»Р^ uuijyn гытлыгыидаи ки- мэтлэри илэ верэрэк елэ пyблиI<aja лазым ле1лэинрлэр.    индк Ьэмин c3BHjj3j3 yjryii    да, биа коисернин    20 мин -^фтдэн отру вал]ута мэЬсул hctbJ^bkahp. Ьэ-    ^ тапылар. Ьэм дэ харичдэн лэлик исэ мэ мулатымызын гында аваданлыгы узун муддэт эксэр Ьиссэси flynja 6a.ia- ]ик. Ьэм дэ    Ля^ алмаг лазым кэлмэJэчэк- рында рэгабэт raöHniijjD- •’»''''““J® дир. Ахы, инди PycHja тинэ малик дeJИЛдиp Ону зим учун озу-нун нефт мэ'дэн авадан- бу caBHjJaJa галдырмаг ла- ль1гы ■ заводларыны Japa- зымдыр. Буна мане олан рин    J®!;» дыр. 03Y дэ буну бизим амиллэрдэн исэ даныш- ники пешэ мэктэблэ^ ачыгымыза етмир. ССРИ дым... Одур ки. инди сиз муэлли.млэри Ьаггында ДУ нньисарсыз- дeJэн сифаришчннн тапмаг шунмэк^ ф^Тохин" да^ан Президенти лащдырма Ьаггында мэ*- чэтин олачагдыр. ЛУМ Фэоманлар вермишдир. -- Ахы консерн ©з мэЬ- дырса. онлар нэ илэ A3ap6aj4aHAa rejpK-сабит сулуиу харнчэ дэ квндэрнр.    гул вэзиПэт • бу ]ахынларда •— Бэли. биз дун]аньш    машын ©з    вэсаити    Ьесабы тез-тез ' кечирилмиш вэ 25 ©лкэсинэ мэ'мулат Joлa    на thkahJh сифаришчилэрэ аваданлыг салырыг. Анчаг )енэ дэ мэр- лара    ®®P®„'‘®XSL    му- кондйрилмэсини дэфэлэрлэ кэз васитэсило кондэририк. мин »Д»«48рын сотиал му позмуш    тэ'тиллэр Ьэмин    Мэркэз бу мэЬсулларын    Дафи^и ^1динэ ким    г^а просеси    сур'этлэндирмиш-    ихрачыны    тэмин вэ муда-    "-Р^яыр^ > Бу    ^ фиэ едир.    Бэ зи Ьалларда    лара Ьэлэлик Ьеч кэс ча Дикэр    тэрэфдэн. Руси-    консернии    муэссисэлори ез    »ермэм^дир ja нефт    мэ’дэн аваданлыгы    мэЬсу»1уну    бирбаша муга- Биз Азэрб^анын    мус истеьЙзыны эн гыса муд- вилэлэр узрэ сатараг эвэ- дэтлэрдэ саЬмана сала би-    зиндэ эрзаг, халг кстеЬла-    лaлиjJэтинэ    “ лэр: ахы, Jchh заводлар кон- кы маллары алырлар. Ла- вэ руЬон    J BepcHja олунан муосгясолв- кин бунлар бирдэфэлик баг- чаг мYcтэгиллиJэ Д®Р ^ рин базасында Japaдылыp. лашмалардыр. Бизо исэ са- бир кунун ~ Б»1Э чьишр Ю1. Азэ^ бит элагэлэр лазымдыр. Ьэ- маг мумкун дeJнлдиp. 1*-нефтмаш коясерня бу кун лэлик бу элагэлэри JaaHU3    тисаahJJar    чанлы дэ олмаса Ьэр Ьалда сабаЬ бирлик да;щлиндэ тэми!н    низмдир.    Она ¿енидэн    17- сифаошпсиз галачагдыр?    етмэк мумкуидур^    рулмаг уч\н    вахт Мэсэлэ бурасындадыр    — Вэс PycHja илэ бнрба-    лазымдыр. кекундэн    балт^ ки, Ьэмин просес бе^ сур-    ша разылыга кэлмэк олар-    ламаг    JJJy отлэнмэзди. A39p6aj4aH мы?    ^    Aì»Ja республикаларарасы игтиса- — Принсипчэ ^лар. 0зу субут    апжпды- да ¿зиши имз8лacaJды вэ дэ РусиJaHHH. Ьэр Ьалда    СвЬбга    ап^. консерн Иттифагын кеч- ‘ PycиJaдaкы истеЬлакчылары-    ^ миш республикаларындан мызын буна марагы вар-    Азэринформун мухонри. АЛИ ЛЮТЛИСИИ МОТБУАТ МвРКОЗИНИН ЕПГИРАЗЫ Азэринформ г Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчлисинин мэтбуат мэркэ-зиндэн телеграм алмыш-дыр. Телеграмда дeJилиp ки.    oктJaбpын    29-да Мух тар Республиканын Сэдэ-рэк    pajoнyндa    Aзэpбajчaн илэ ТуркиJэ арасында Араз чajы узэриндэн мувэггэти керпунун ачылышы олмушдур-    Бу барэдэ    CИTA-Ja вэ Совет Иттифагынын дикэр информасиЗа органларына мэ’лумат верилмиш. ^ча-кин    на.мэ’лум    сэбэблэрэ керэ ондан истифадэ едил-мэмишдир. Нэдэнсэ СИТА елкэнин сэрЬа|д Гошунла-ры баш идарэсинэ истинад едэрэк башга бир мэ’лумат ЗаЗмышдыр. Бурада кэти-рилэн фактлар исэ Ьэгигэтэ уЗгун деЗилдир. Телеграмда даЬа сонра деЗилир: керпунун ачылышы мэрасими достлуг шэраитин-дэ кечмиш, бурада Нахчыван Мухтар Республикасынын рэЬбэрлэри, ТуркиЗэ ЬакимиЗЗэт органларынын нумаЗэндэлэри, 41-чи сэр-Ьэд дэстэсинин командири полковник Жуков, мухтар республиканын ' мадэниЗЗэт вэ елм хадимлэри. ичти-маиЗЗэт нумаЗэндэлэри иш-тирак етмишлэр. Рэсми мэ-расимин башланмасындан эввэл бураЗа топлашмыш сакинлэрин бир групу Тур киЗэдэ ЗашаЗан гоЬумлары вэ Захын адамлары илэ ке-рушмэк учун ТуркиЗэ тэрэ-финэ кечмиш. ‘сонра исэ кери гаЗытмышдыр. Ьэмин шэхслэрин ТуркиЗэдэн си-Заси сыгыначаг истэмэлэри баредо мэ’лумат Зохдур, Ьэрчэнд ола билсин ки, сэр- Ьэди    кечмиш вэтэндашла- рын бэ’зил Эри бир муддэт гоЬумларынын Занында гал-мышлар. Телеграмда деЗилир ки. бу эЬэмиЗЗэтсиз Ьа-дисэлэрэ СИТА-ньш етдаЗи кими    сиЗаси рэнк    вермэк лазым деЗилдир. Нахчыван Мухтар Республикасы Али    Мэчлисинин    мэтбуат мэркэзи геЗд етмэЗи лазым билир ки, мухтар республикада баш верэн Ьа-дисэлэр Ьаггында СИТА, Совет Иттифагынын дикэр информасиЗа органлары. о ч]умлэдэн сэрЬод гошунла-рыиын мэтбуат мэркэзи тэрэфиндэн илк дэфэ деЗилдир ки. Залай мэ’лумат ЗаЗылыр. Мэтбуат мэркэзи вэкил    едалмишдир    ки, белэ антидемократик аЗры-сечки-лик Ьэрэкэтлэринэ гаршы гэ-ти е’тиразыны билдирсин. (Азэринформ). Нэ ¡ахшы ки, варсыныз И Ш Ы Г Л Ы АДАМ Онунла Ьэр кун корушу-рук. Ьэр кун чвЬрэсиидэки ишыгдэн бизэ дэ naj душур. Елэ она керэ до Мирказым муэллим Ьаггында данышан-да Фишьп'лы адамдыр*. де-Зирлэр. Мирказым Мгммэ-дов 80 ил эввэл Бакынын Рамана кэндиндэ дунЗаЗа кз-либ. Касыб кэндли аилзсин-дэ бвЗуЗуб. ЬэЗатын Ьэр узу-ну керуб. АзербаЗчан Нефт CoHaJe Институтуну битириб. 1936-чы илдэн истеЬсалатда кеолог кими ишэ "башлаЗыб. АзэрбаЗчан Нефт Canaje-си НазнрлиЗи баш кеологу-нун муавини вэоифэсинэ гз-дэр Зуксэлиб. Нефт ]атагла-рынын кеолокиЗасы вэ кэш-фк. онларын еЬтиЗатларынын Ьесабланмасы. сэмэрэли иш-ЛЭДИЛ.МЭСИ саЬэсиндэ онларча елми мэгалэ. монографиЗа. ихтира, сомэр&лэшдиричн тэкляф онун ады илэ баглы-дыр. Гарадаг, Ку]^вдаг, Га-рабаглы. Зирэ. Гум адасы кими Затагларын кэшфинэ керэ Мирказым Меммэдова республиканын эмэкдар му-Ьзндиси, ССРИ-нин фэхри нефтчиси адлары верилиб. Ленин мукафаты алыб. Амма ©мру 6ojy ез езэли истэ-JHHC говуша билмэЗиб. Чох-ларыны хошбэхт едэн Азэр-ба]чанын «rapa гызылы» езу-ну Ьэлэ аг кунэ чыхарма-jbl6. Бу кунлэрдэ Миркадь1м Мэммэдовун анадан олмасы-нын 80, истеЬсалат. елмиппе-дагожи фэалиЗЗэтинин 60 иллиЗи геЗд олунуб. Хамнз ДУСИФОВ. кеолокиЗа-шшераяокнЗа елмлэри намязэдя ;