Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 05, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 5, 1991, Baku, Azerbaijan АЗЭРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИЗАСИ ГЭЗЕТИ 0 »«мы    те»    то-    I    MS    217    |21S84)    ф    Чвршвнба    ишамы,    S    ио|абр    1991-чи    ни. Jy»4«iarp-    I    ___ Ги|матм <t IWMN |а*уи* Гт гмик|. «39PSAJ4*H РЕСП7БЛИКАСЫ Ш СОВЕТИННН EBJAHATU АзэрбаЗчан Республика-сынын Али Совети милли ■икяшаф Joлyнy сечмэкдэ ва езунун девлат гурулу-шуну баргэрар етмакдэ hap бир халгьга умумбашари Ьугугуна асасланараг Кур-чустанын 1921-чи илда ха-рцчи тачавуз натичасинда итирилмиш девлат муста-гиллиJинин барпа олунма-сы Ьаггында акта дарин eh-тирамла, тарйхи адалаткн е’тирафы ними Janambip. A3ap6aj4aH Республика-сынын Али Совети Курчус-тан Республикасынын мус-твгиллиJинин е’лан олун-иасы фактыны AaapÔaJnaH халгы адындан Ьугуги ба* хымдан габул едарэк умид-вар олдуруну бнлдирир ки, азад демократии Кур-чустан девлатлв|»расы ала-галарин ва амакдашлыгын бе]налхалг принсипларини. халгларымызын чохасрлик ан’анэларини. Asap6aj4BH Республикасы ила Курчус* тан Республикасы арасында достлуг ва меЬрибаи гон-шулуг Ьаггында A3ap6aJ-чан Республикасы ва Кур-чустан Республикасы пре-зидентларинин 1991-чи ил HjynyH 12-да имзаладыгла-ры мугавилани эсас тута-раг ваЬид ва фираван Гаф-га;з евинин |ара;дылмась<’ нын фаал иштиракчысы ола-чагдыр. Азэрба]чан Респубднха-сыныв Алн Совета. ДЕПУТАТ Т. J. rAPAJEBHH АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ С8ДРИНИН МУАВИНИ СЕЧИЛМаСИ ЬАГГЫНДА A3eP6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН ГЭРАРЫ Азэрба1чан Республикасынын Алн Совети гврар» алыр: Депутат Тамерлан Лелмар оглу TapaJeB A3ap6aj4aH Республикасы Али Совети садринин муави.ни сечилсин. Азарба]чан Республикасы Али Советнния садри Е. ГАФАРОВА. Бакы шеЬери, 1 HOjaôp 1991-чи ил.М0'ЛУМАТ Азарба1чан Республикасы Президентинин фарманы ИЛ0 TejMyp heJд0p оглу JahJaJeB ]олдаш Масаллы Pajony Ичра КакимиJJeTHHHH башчысы та’]ин едилмишдр.^ HOJAEPblH 7 В8 8-N ИШ КУНУДУР Азерба1чан Республикасы Али Советинин он икин-чи чагырыш икинчи сесси]асында Эмак Ганунлары Мачал-ласина дэ1ишикликлар ва алавалар едилмаси Ьаггында Азерба1чан Республикасынын гануну габул едилмишдир. Бу гануна асасан республика Али Совети гарара алмыш-дыр ки, 0МЭК Ганунлары Мэчаллэсинда «но]абрын 7-да ва 8-да — БeJYк 0KTja6p оосиалист и^гилабынын илдену му> сезлари чыхарылсын. Белаликла, H0ja6pbïH 7 ва в-и ИШ куну Ьесаб едилир. Jaxuiki HU1 шмаити, к«|фи|)атли маЬсул, ¡укеак амак Каггы - инди игтиеади тараггмнин «сае «усуснЦатларидир. «Азаралактроишыг:^ ИетаЬеалат Бирлм)инин «Ишыг» кичик муасеисасм бумларын са)асинда калмр алда адир. Луминас- сант лампалары бурахан муассиеа мугааила аЬдали)и^ни    ¡«Рин»    )атирмр.    ивадоаундур. >t: Моитажчылар Саимна Маммадова аа Саанич Гурбатаа.    »    иоадоаундур. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ДЕПУТАТЛАРЫ СЕЧКИЛЭРИ Y3P8 МЭРКЭЗИ СЕЧКИ К0МИССИ1АСЫНДА Мэркези сечки комис<иГ-Jвcы дайра сечки комис-си1асынын протоколу аса-сында ва <Азарба]чан Республикасы халг депутатла-.dbi сечкилари Ьаггында» Â3ap6aj4aH Республикасы Ганунунун 50-чи маддасинэ yJryH олараг Aaap6aj4aH Республикасы Президенти Апаратынын мактублар ва вэтандашларын габулу ше -басинин маслаЬатчиси Ис-рафил Рамазан оглу Исра-филову A3ap6aj4aH Республикасынын халг депутаты кими Г6]Д0 алмышдыр. О, Бакы шеЬэряндэ ]аша]ыр, 1991-чи ил oктJaбpын 13-дэ Бакы шаЬаринин Нариманов ра]онундакы 37 нем-рэли Ипподром сечки даи-расинден сечилмишдир. Маркази сечки комисси-Jacы Келба1чар paJoнyндa-кы 230 немрэли сечки даи-раси «узра кечмиш депута-тын ]ерина AзэpбaJчaн Республикасы халг депутаты сечкиларинин кечирил-маси Ьаггында да гарар габул етмишдир. Сечкилар 1991- чи ил декабрын ЗЗ-но то*- 1ин олунмушдур. Ву дайра узра халг депутаты сечкиларинин Ьазырланмасы ва кечирилмаси саЬесиида асас тэдбирларин тарихла-ри тасдиг едилмишдир. Буна ¿)гун олараг дайра сечки кoмиccиJacынын таш-{кили нoJaбpьfн 5-дак, саЬа кoмиccиJaлapынын ташкили иса нoJaбpын 22-дак баша чатдырылмалыдыр. Халг де-путатлыгына намИзэдлар эмак коллективлэри, ичти-май тэшкилатлар. JaшaJыш JepH .узро сеч1Йялори|1 ]ы-рынчагы торофиидан но-1абрын в-дан 19-дак кеста-рилир. Намизадлар дайра сечки комисси]асы тара-финдон но]абрын 22-дак (пэмин кун да дахил ол-магла) rejAd алыныр. Азар-ба1чан Республикасы халг депутатлыгына намизадла-рин ге1да алындыглары кундэн 1991-чи ил декабрын 21-дак онларын сечичилар-лэ керушлэри кечирилэ-чакдир. TenwpBM алмышыг СТРАСБУРГДАН ИСТИГЛАЛ ТЭБРИКИA3eP6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ дЕПУТАтлАРЫнын незвринэ Аз9рба)чан Республикасы Али Соаетинин сес-си|асы 1991-чи ил но)абрын 6-да cahep саат 10-да Али Советин ичлас салонунда |Эзизбе|ов лроспек-ти, 1} ишини дааам етдирачакдир. Франсанын Страсбург шо-Ьариндоки Азерба^чан Мо- AaîuijjaT 40(MHjlaTKHAeH, доктор ЭЬмед МеЬрибанидон табрик телеграмы алмышыг. Э. МеЬрибани АзербаЗ-чанын ез истяглалиЦатини барпа етмаси мунасибатилэ севинчимиза шарик олдугу-ну билдирир, 1азыр ки, «сизин сечди|иниз азадлыг 1олу-ну алгышла]ыр ва JypAyHy-зун истиглалыны табрик еди- рик. Умидварыг ки, е’лан олунмуш иcтиглaлиJjвт ка-гыз уэаринда гaлмaJaчaг, Ьа-гиги byppHjJara чевриаача«-дир. Чаиуби Азарба1чан халгы адындан сез веририк ки, Шималн A3ap6aj4aHbiH азадлыг угрунда мубаризасинэ japдым учуй алимиздан кэ-лани едача]ик». Мактуб му-аллифи умидвар олдугуну билдирир ки, АзарбаЗчан ЧумЬурииати ез сарвэтлэри- нэ ■— нефтине, газына, ку-русуна, памбыгына Ьагиги саЬиб олачаг, азад дун1а ба-зарына чыхачаг, халгын Ja-ша1ыш савиЛасини дурмадан JyKcaJiAa4aKAHp. 9. МеЬрибани даЬа сонра Jaanp: «Инанырыг ки, Шимаипи Азэрба1чан ЧумЬуриЛати дунЗанын азад халглары аилесиндэ ез ла1игли 1ерини тутачаг ва тэрэггц едачак-дир. Инди ана ]урда хидмат етмак вахтьадыр. Биз, муЬа-чиретдоки оо1дашлар да сиза 1ардымы шараф ва намус мэ* сэласи кими габул едирик». îhi - Доктор 9. МеЬрибани арзу едир ки. харичда ]аша!ан азарба1чанлы мутахассислар —игтисади1]ат. canaje. тех-нолоки1а. тибб, €Колоки1а, ме’марлыг. таЬоил ва дикар саЬаларда чалышанлар Азэр-ба]чана кемэк ишинэ чалб олунсунлБр. гjHasRsiix шкш; ' 'Ш'- АзФримформ СИТА % МОСКВА: YKPAJHA MYrAiMUeja ГОШУЛА^АГ Укра1на «1ахын ики к\*нда» игтиеади бирлик Ьаггында мугавилани имзала]ачаг. Дунан ССРИ Девлат Шура-сынын ичласында Укpajнaнын баш назири Витолд Фокин бу барада бэJaнaт вермишдир. Бу факты журналистлара ССРИ Президентинин матбуат катиби Андре] Гречов Дев-лэт Шурасынын ичласында фасилэ заманы Кре.млда ке-чирилан ге]рн-<рэсми брифингда чатдырмышдыр. Андре] Грачов бела бир фикри радД еггмишдир ки. Витолд Фокинин ичласдакы чох тэнгиди чь«хышындан ке-рунду]у кими. ку]а Укра]на «мугавилани вартлада би- лар». ССРИ Президентинин матбуат «атибн бнлднрмишднр ки «девлэт Шурасынын ичласында Ермэниставдан ва Мол-довадан башга. он республлканын нума>андалари ишти-рак едирлар. ССРИ девлвт ШУРАСЫНЫН ИЧЛАСЫ Дунан Кремлдэ ССРИ Девлат Шурасынын ичласы ачылмышдыр. влкг Президенти Михаил Горбачов демиш- дир ки, ичласын башлыча масолэси «Чари девр Ьаггында» адланыр. О. кириш сезунда Ьэмин деврэ ги]мэт вера-рек би.тдирмншдир ки. «биз сон дарэчэ агыр беЬран ва-зи]]етинд0]ик>. Михаил Горбачов демишднр: Бела тосаввур ]араныр ки, «биз ги]амдан сонра элца етди]имиз капиталдан мэс -ули]]этсиз истифадэ етмишик». О, сезунэ давам едерак демишдир; О замам умид ]аранмышды ки. вэзи]]этн ело алмаг. ислаЬатлар ]олу ила кетмак ва Иттифагьш дагыл-масына ]ол вермэмэк мумкундур. Михаил Горбачов Демишдир; «Бела олмамышдыр. биз учурум гаршысында- ]ыг». ССРИ 'Презндентиннн деди>инэ керо. респ>'бликала-рын мевгелэринда олан фарглар узундан йгтисади бирлик Ьаггында мугавило bd Иттифаг мугавиласи «азаб-азн]]ат-ла Ьасилэ кслир» Михаил Горбачов Руси]а Президенти Борис Лелтси-нин Республика да ислаЬатлар Ьаггында етан Ьафта ирэли сурду]у програмы мудафнэ етмишдир. Буна бахма]араг натиг демишдир; Мустогил Руси]а ва дикар республика-лар «бу фачиэли вэзи]]атин еЬдэсиндэн кала билмэ-]0чеклар>. О ге]д ётмишднр ки. елкада мевчуд базарын дагылмасына имкан вермэк олмаз ва глава манеэлср Japai-маг ]олверилмэздир ССРИ Президент Ьэмчинин демишдир ки, ]ахын кунлзрдэ ги]мэтлэ]) сэрбастлэшдирилачэкдир, Лакин ис-теЬсалчыларын эмг]нни Ьевгслэндирмэк. азтэ'минатлы вэ-тэндашлары мудафиэ етмак учун тэдбирлэр ва башга тзд-бирлар ивди]эдак кврулмэмишдир. TEhPAH: |ЕРАЛТЫ ТЭКАНЛАР ИРНА Акеитли]ннин верди]и хабара керэ. дунэи ^    ^_____  È    ^    С?    I    t    ^ Иранын чэнуб-гсрбиндо ]ерлешэн БаЬбэЬан шэЬзринда кучлу зэлзэлэ олмушдур. iMv ЛУ,.., OO..OX7-.W ........... -Лутахассислэрин фикринчэ. сон дерд кун эрзиндэ са]ча учунчу олан бу ]ералты тэканлар Рихтер шкаласы ила 6 бал кучуна чатмышдыр фолакэт натичасинда бир нече ев дагылмышдыр. Талафат дагиглашдирилнр. Хузистан э]ал8тинин .маркази 9Ьваз шэЬарннда да ]вралты те«анлар ге]да алынмышдыр. ЛОНДОН: KYEEJT БОРЧЛАРЫНЫ вД87вЧ9К KveelTHH инвестисиОа банкынын нчрачы директору Авдума м-Габэидн Лондонун «Фа]неншл иле мусаЬибасиндэ билдирмишдир ки. КувеЛ Иран кор-(Ьези ра1онунда Бирлашмиш Штатларын ва онуи мутто-ф^глвРин\свНра5а фыртына. KMenKjJaTb.Hb< к^рм^ лаоина керэ онлара олан 22 мил)ард доллар мэблвгиндэ борчуну чари клин ахырынадак тамамила 0Дэ1ачэкднр. KMJEB: МИЛЛИ ГВАРДИ7А ЬАГГЫНДА ГАНУН Дунан Укра1на Али Совети «Укра|на милли гварди-1асы Ьаггында» гануи габул етмишдир. Милли гварди]а республиканын суверенли]инй. арази бутевлу]уну. Ьа^лэ ватандашларын Ьа]атыны ва шэхси лэ]агатнни, си1а Ьугугларыны ва азадлыгларыны чина]аткар гасдлор* SaH ва чэми^^^ эилд олан динар Ьаракатлердан горумаг вазкфасини ]еринэ ]етирмэлидир. Гварди]а Ьамчиннн газаларын. бадбэхт Ьадисаларин ве тебии фэлакатлэрин нэтичаларинин арадан галдырыл-масында иштирак едзчэк, харичи елкэлэрдэ Укра]на са-■фирликлэри1ш гору)ач8гдыр. Гварди]ачьтра мвтэт сарЬадини позанлары тутмагда сарЬад гошунлары ГГамак етмак аазкфаси да haaa;» олунур. ««-тли raaiv ди]а республика Пррзидентина табсдир ва Али Советин н&зарэпшдэдир. Hapahar мввзу БУ KYHYMY3YH ЬдГИГвТЛдРИ Гыш гапыны дв]ур. Илии бу фэсли адамлара Ьемишэ со]утлуг ее нараЬатлыг ке-тирир, Мула]им иплимине чохларынын Ьасад апардыгы чэнуб шаЬерлоршеда, хусуси-ла вахтьшда Ьазырлыг иш-л»ри кврулма]эн Бакьща нис-бэтан сарт гыш даЬа узун ва агрылы кечир. Нввбати гьни исэ оввелкилс^ банзе-ме]ача«. Адамлар индадэ« горху ичврихданда ]аша]ыр-лар. Си]аси дискусо»]алар на гедар гызгын ва курулту-" лу кечсэ да кэркивлашан иг-тисади беЬран, ади ]аша]ыш. харчларинин кунбакун арт-масы адамлары сезун Ьагиги ма’насында ушудур. Cyjy совулмуш да]ир.маны хатыр-ладан магаааларын витрин-лари ва пиищахталары иса бомбошдур. «Лохдур» чава-бвша кера мааш чадвалинэ гол чакан сатычыларын чоху алычыларын узуна бах-мага утаныр. Сон вахтлар ]агышдан чы-хаи квбела]и хатырладан ко-мис]<хн магазаларда иса Ьар ше] вар. Ахырынчы маэенна-ни в]раииек учун чох узага кетмак лазым калмади: ре-дакси]а бинасыньш архасын-да ]ерлешен 44 немралк ко-мис]он магаза]а баш чакдик. Втринлер доп-долу иди. •Малларын ги]-мети исэ од ту-туб ]анырдьг. ади дари га-дын кедакчэси 13 мин маната, харичи киши кост]ум-лары 2—3 мин маната, Тур-ки]едв истеЬсал олунмуш га-дьш дубл]онкасы 15 мин маната, чил-чыраг 12 мин маната... Сада, касыб]ана ке]инвтш, пенси]ада олдугу »лк ба-хьш1дан Ьисс едилан ]ашлы бнр гадындан сорушдум: — Ьеч на алмадыныз? е:л0 ]уксак ги]мат8 ше] .0? алмаг олар? Нам дэ комис-]он магазалара баш чакенлэ-рин чоху васо алмаг магсади ила калмнр. Ьамин маллара музе] ексловатлары кими та-маша едир, иечэ Aejepaep, азарларыны елдурурлер. 10—12 ]ашлы ушагла ма-газадан чыхан кишияи иса oopiy-суала тутмаг лазым калмади. О одлуч)длу деди1 — А кишилар. беле со]- Аила]э газанч катиран та«-чэ езудур. — Биз бе]уклар Ьар чур чэтннли]© дезарик, — де]э о, сеЬбатинэ давам едир. — Таза тапмасаг кеЬна ке]©-рик. Бас ушаглар HeJJiacHH? Ахы онлар бе]у]урлар. кече« ил алынан палтарлары бу ил ке]а билм1флар. Бу ади Ьагигаги баша душмэк ]9’ни о гадар чотиндир? Менча, ушат палтарларынын истеЬ-салында ва сатышьшда чид-ди га]да ]арадылмалыдыр. Президентимиз де]ир ки, ан зарури маллар идара ва му-ессисалер узра белушдурул-малидир. Дуз да де]ир, онда калир-чыхарымыэы билерик. алгы-сатгы узаринда чидди назарат олар. Бу ишэ чаваб-деЬ олан адамлар нее тад* бир кермэ]а теласмирлар. Чунки гытлыг ]араданлай>ла албирдирлар. Онлар бу ]ол олан «Фанта» 200 маната. «Наполеон» кон]акыньт бир шушаби 350 магната, Австри-]ада истеЬсал олунан 250 грамлыг пиве исэ 18 маната- гунчулуг, бела адалатсизлик олар? Бу олар? Ву ]ашда ушат кеда«* чэси учу^н 8 мин манат иста-]нрлар. Май ]азыгьш а>лыг газанчы 300 манатдыр. Ьамин кедакчани алмаг учун ]€]иб-ичмадвн дуз ики ил ла Ьам варланыр, Ьам да хал- бли» дерд а] ишламели]0М... м^ 1усаЬибимла таныш олу* рам.'Акиф Баширов, муЬан Беш ушагы дисдир. вар. да гы республика »реЬбарли]ин-дан наразы салмага чалы-шырлар. Президейтимиз бе-лолари Ьаггында ез сезуну демалидар. Эрзаг маллары сатылан NOMMcjOH магазаларда да ее* зи]]ат беладир. Хагани куча-синдаки «Чинар» магазасын-Турки]энлн истеЬсалы ДЬ1р. * Адама ела калнр ки, бу маллара Ьеч «им о гадар пул вермаз. Анчаг бела де]ил. Магазанын габагьгада тез-тез лэрдали-пардасиз машьтлар да]аньф, «аналарыньш кул балалары» бир нече шушэ учун уф да демаден шаст-ла пул багламаларыны атыб чьпырлар. Бу маизэрэни cejp еден ]ашлы ЬамоеЬбэтим ке-дарла де]ир: — 9вв0ллер да бела Ьал-лар аз де]идди. Анчаг о вахт заЬметснз, Ьарам келирл^ горха-горха, еЬти]атла херч-ленирди. Инд и исэ чоху утан-мадан м»л]ончу олдугу иле фехр едир. Бир сорушан да ]охдур ки, бу мил]онлары нече, Ьансы ]олла газанмы-сан?.. Бутун бунлар 85-чи илин алрелинден башланан ]ени-денгурманын бизе бахш ет-ди]и Ьагигатлэрии бир гис* мид1ф. СабаЬ бизи на кез* лаЯф? Бу барада данышмаг чох едтпадир, ону сабаЬ кес-терачак. Bonmiall BAJPAMOB.иХАЛГ ГеЗЕТИ» — парти|е меисубиЦетйидеМг |ашыидан, лешесмидеи асылы. елма|араг Ьамыиыи мараглы ЬамсаЬбатидмр. иХАПГ гезЕти» Нам да куидалмм ва опаратив миформа€м|а менба|идир. «ХАЛГ геЗЕТИиим hep KYH алмаГ мста|ирсмииэсе, ома абуие |аэылын. Бу Ьам серсралидмр, Ьам да а'тмбарлы. Хатырладырыг км, газат иашкуиа умкд багла|анлар калам мл . икнгат хараа душаааклар. ЭЗИЗ ОХУЧУЛАМ «ХАЛГ геЗЕТИвма АБУНЭ 1АЗЫЛМАГ УЧУН 15 КУН БАХТЫНЫЗ ГАЛЫБ. АБУне rHJMeTH БЕЛ0ДИР: Бмриллкк — 27 60 гапмк. 1арыммллмк — 13 маиат 80 галкм. У||а|лыг — 6 мамат 90 rafWK. Ф. СП I .МшИЮН рСЦЮ CHVMM CCCÎP xrniirilirUT. ADlJnCi«IC.ri I    (индекс    мэдаит) . «ХАЛГ Г03ЕТН» 1 КпДЯ«1ССТМ 1 KOMibicKTOa 1 на 1У22.-.-! о л II о месяцам: 1 •1 3 4 5 6 7 8 9 \0 VI 12 • - Kyj ха ,-,1 (почгваыя индекс 1 Кому (фамилия, мнмцналы) достиочм! имош ЛИ- ГАЛ«Т\ 66SIA ^ Ии место г ч* IHiuCKC чид.ши») ХАЛГ ГЭЗЕТИ Стон- оолниски' DV6 КОЛ Ко.1мчегтко крмпдек- Т1»д: пгре- 0Уй КПП на 1993 _гол по месяцам 1    2    3    4    Ü 10 II 12 Кула (помгидыА ИИ1СЬС) («ap.'V) 1фДМИДИи иниинаиы; ;
RealCheck