Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 3, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ * hoja» iwh* ил Ht 2М Халил Psa Упутурк—60 Кучум мэслэкимдэдир емрун дЫи вир |Ш1 »иридии* «ими шмр 6м-риичи Я «Ир» д*|ия ИИ, Зшшандпн чыжанда да мямншди■ hap колмшиндо сачларымда бир ai да 6о|аэлыг, ****** рир. Сосмнмн чиикилтиск, коэуиуи ишшы, дурушу-HVH вугары ус!аикар чыхышы ала Коминкидкр. У M^ hJnaAiJLbi |адыиа сллыб та'рчфлама|а lox, одлу алоалу ше'рлориим д*и1»омо|о да аат от-мишдик. Шаирла саНбатммиэдан окуауяара да па| душсун да|а ануияа мусаЬмбана дара адмрмк. — Шайр «вру ади банда-дврннхн кнмн нлларла алчу-да бялмэз. Нар бнрн балка Да бар амурдэн узун мэгам-яцмд cajear Халнл Рзанын Мня Jarnu олар. Улутурк, ем-рун бу знрвэенндан керя]а бо]лакыб о магамларьш ая унудулмааыны |ада салаг. ' — Эн унудулмаз магам оглум Тэбриз Бозгурд Хэлил-6ъ\пшш }аныма кэлиб чэо-haja кетмок учун руехэт нс-тэмэсидир. yjHHüna Милди Орду ке)нми рарды. Баша душдум ки, гарары гэтидир, ataja Ьэрмэт хатирино ичазэ алмага кэлиб. Опушуб ай>ыл-дыг. — Бутун сезлэрнниз по-лад ккми чинкнлдэШр. Ела бол ше’рнниз знреплидир... — Ше'р илпамын мэЪсулу-дур. Сас дузуму, фонетик зэнкннлнк сонракы ишднр. окар ше'р ил1шмла ]араныр-са, АллаИ веркиси кнми Mej-лана чыхыр. Поези?а халгын бе]уклу-Jyn^aH гуввэт алыр. Бу кун халгымыз вурушурса, окун üoeaHjacw да зиреЪ гурша-малыдыр. БиЗ де]уш руЬуну, мубаризэ руЬуну гуввэтлэн-дирмэл^ик* Бутун идрак са-пэлэри зиреИлэнмэлидир. hap iuej душман узэриндэ гэлабэ-Ja хидмэт етмэлидир. Ше’-римизин, диплoмaтиJaмызын кучу ила A3ap6aj4ana у задан rapa эллари кэсмэл^ик. Бах онда Азарба]чан бу гов-гадан саламат гуртарачаг. Бир дэфэ 6eJjK алим, хал-чачы pacca м Латиф Карим мэнэ занк елэмшцди. Деди xacTajaM. roj сагалым, ¿ыгы-Шыб санин ше'рини aJarycTa дннлэ.)зчэ{ик. Шэрг алэмин-да 1алныз Хаганинин ше’рлэ-ри aJarycTa динланилиб. Ха-гани ше’ринин сэдасы кэлэн-дэ отурмаг кунаЬдыр. Олум-дирим савашында халгы ajara галдыра билэн шё*рэ eh-ти JaHbiMus чохдур. Экэр бу кун ше’римиз эскэр гуввэси-нэ, дв]ушчу, гэЬрэман гуввэ-синэ малик д€Jилcэ, влу по-ез^адыр. — Шамрдэ бу гэдар куч Ъардаядыр? — Мэслакдэн. Aaap6aj4a-нын б^ую^уидэн. Заифлнк кветэрмэк олмаз, бу дэрддэн ajHaMQK олмаз, влмак олмаз. Мэн бу дэрд ила ала бил-мэрам. Миллат вэкили, Марки ханымьш )аздыгы ними: Маи ачыб дэрдимн кша AcjHM ка, ’ Araaja бнлмэрэм, хула бнлмэрэм, * hajat бир, влум бир, Вагавсв яки, Мая бела дэрд яла еда бядмэрах. — Лефортово Ьэбсхана-сыяда JaTftH ахырынчы шайр балка да Халил Раа олуб. О куялардан амрунузэ па] душ-ду]унэ кара т£ле]нниздан ян-чик де]нлсиннз кн? — Инди руслар ораны да* гытимыш оларлар. Радишшев-дэн башламыш импери2анын Ьудудлары дахилиндэ Jaiua-Jaií бир чох фикри ишыг са-чан адамлар ]атыб орада. Бу зиндан чох инсан мусибэти кэруб. Моокванын Лефорто- -во зинданы, Воронеж, Ростов зинданлары, Бакынын ДТК зинданы... Карфур, онлар-дан кечмэк маним алныма ]азылыбмыш. Анчаг зинданларда кечяр* AHjHM кунлэр Japaдычылыr чэЬэтдэн эн мэИсулдар кун-лоримдир. Лазмага ара вер-мадим, билдим ни, гэлэм алимдан чыхеа елэрэм, деза бил мэрам.    Бах о кунлэрдэ •поезда емрумун эн кэркин чагларыны }ашамышам. Фа-снлэсиз олараг ]азмышам. Орда jaaabi^apbiM «Давам едир отуз Je^H» вэ «AJлa Кунэш а рас ын да» китабла-рыМда топланыб. — Сиз Ьэмишэ де]ярсяяяз кя, отуз Jew давам едир. Кечмнша кара бэ’зялэряим «в Гала иттиЬам етмэк HCTaJeH* лэр вар. Бутун кунаЬлары бир иеча адамын бо{нуна roj-маг, умумиМэтлэ hap mejHH устундэя хатт чэкмах иэ Да-рачэдэ догрудур? —- Кечмиши кор-корана гамчыламаг олмаз. Сосиализ-мин да устунлуклари вар иди. Мэн Турк10эдэ оланда кар-дум ки. пулсуз адамын хас-Taxanaja душмэси неча бе-Jyk фачнэдир. Пулсуз TahcHJi - АэарОДчаяда елми потеИси-алын, 6ejyn бир зи]алы орду- Jap. Короглу. Саттар, Гарв rapacoj, hycejH Чавид, Ал-маГТылдьфЬШ. ЭЬмад Ча-вад... Ьаисьшы де]им. Бараев бир гудрэтднр. Мэя Ьала cHjacH дуЬалары демирэм. М. Э. Расулзада, Ш. М. Хи-¿абани, Саттархан. Дэрдлэри-миз 6eJyK олдугу ними, гап-раманларымыз да oojyK oJjyp. АзарбаЗчан башар мо -чузасидир. клэ бу кун до арамызда даЬилар казир. Индн республикамызда но 'гэдар газет, дарки бурахы-лыр, на гэдар сн]асн парти-ja ]араныр. • Бутун бунлар ишыг óahapbiHA&H. фикир ба-Ьарындан, 6eJyK турк-азар интибаБындан хабар верир. Виз бу ннтибаЪы кермэли-JHK. Ифтихар га^нагларымыз дардимиздэи Ьамишэ 6eJyK олуб. Кечмишимиз чох аза-мэтлидир. Далныз бирча да-фэ Ша1г Исма1ыл Хэтаи дев-рундэ Азарба]чаи ÄYHja ха-ритэсиндэ а]дын кврунуб. Бас Ьаны онун heJiwiH? ha-ны A3ap6aj4aHbiH хэритаси? mah Исма]ылык гыльшчы ва 6aJpaFbi алтьшда бирлашэн Азэр0а>чан торпагларьшын эзамати HHja керунмур? Наваи а, Дашкэнддэ адына сунун ме>дана калмэсинэ сэбэб олуб. Ела та’гиб илдэ-риндэ, Ьаггын наЬагла да]уш-ду]у иллэрдэ A3ap6aj4aH мэ-AdHHjjaTH JapaHbi6, моктаблэр ачылыб, хастэханалар, китао-ханалар, мэдэнкИет очаг лары тикилиб. Амма 37-дэ миа-лэрлэ haMBaT3HHMH3, ан чох да з^алылар. душунан бе-jiuwap Mähe едилиб, элифба* Мыз дэ]ишдирклиб, тарихи-миз, хэрнталаримиз. топоним-лэримиз сахталашдырылыб. CojAamAapHMHS бу кун да }ериндэн-]урдундан дидаркин душур. Мен бутввлу»ада турк 'халгларьша, Азэрба]чана гар-шы тахрибатлары, -- Ьадалари иазэрдэ тутурам. Ьэмин му-сибатлэр коммунист режимы деврундэ JamaJbiÓ HuuiaJaH-ларин да башына катирилэ билэр. Бу, чох горхулудур. •Май да napTHja узву олму-шам. Инди милли oupjuija, вэтандаш haaipa’^iHjHHa наил олмаль^ыг. Дахиля душман-лари да уиутма)аг. Ajbir олаг, чунки гурд агачы ичиядэн jejap. Бу кун милли сатгын-ларыи эли Президент Anw>a-тына да узаныр, Мудафиа Назирл^инэ да, мэ’нэвэда-тымыза дв. Бир до ез эли-миз езумузэ галхеа бяза ни-чат JoxÄyp. Ходил 6aJ, Иааддмг му-бариааси давам сдо, токулои ганларын, нткнлэрив сону керунмур... — Верилэн гурбан езуну о заман догрулдар ки, онун эвэзини ала биласан, Ja'HH милли истиглала догру ад-дым атасан. Инди A3ap6aj4aH мустагил довлатдир. Ду^а давлатлаш сырасында вз je-ри вар. демэли, текулан ган-лар Ьэдар KetMajHÖ. Бу му-Ьарибаде 20 мин турк-азар евлады бада кедиб. Онларын Ганы ]ердэ галармы? Уму-МиИотлэ, башар тарихинда Ъеч на, Ьеч бир кун да ha-дар кетмир. Бар кун кэлэчэ-Ja дотру аддымлар атылыр. — демократяк Азарба]ча-яыя дуц]адахы MearejH шайр казу яла веча кврунур? — Фадакарлыгда, евхавэт-дэ, гаЬраманлыгда. чарэк вер-мэкдэ, flajar олмагда халгы-мызыи евэзи JoxAyp. Она кора да Эрзурумдан Гарса ке-дан Joaia автобусда мухтэ-лиф ел калории, давлатлэрин, халгларын нума]эидолэриннн соЬбэтинэ гулаг асанда азу-му caxл&Ja 6h.tm3Jh6 hajrwp-•дым: A3ap6aj4aH турк-ислам дун1&сынын мэ’нэви najTaxTbi-дыр.    •    . A3ap6aj4aHHMHH мнели ]охдур. A3ap6aj4aH мия-миа мусибэт кереэ да. бир да Kjo-. руреэн Низами ^отирди, ха-ганй, Фузули, Нэсими, Узе- My3eJ вар. Opa кирэнда TeJ мур довлэтинин оутун аза-мэтини керурсан. Биз Азар-6aj4aHbiH ÓoJy^YJyHy he4 да Ьэмишэ тэсэввур етмирик Керуб Avja билмирик. — JeuH japaüau cxjaca Яарти]аларыя Ьавсына par бэтяняз вар? — Парт^аларын чохлугу миллн-cHjacH шуурумузун о]андыгына субутдур. Амал, Мэгсад бирдир: A3ap6aj4aHi>m мустэгилл^и. Анчаг Ьаисы ]олла? Нечэ enajax ки, Азэр-6aj4aH бу хэтадаи гуртулсун, игтисади беЬрандан чыхсын Бунун учун елми ду^акору шу лазымдыр. Ьансы парти Ja буну еда оилса, халг онун ардынча кедачэк. A3ap6aJ-чан Милли Истнглал Парти- Йсына рагбэтим вар. Милли драк napTHjacbWAa да мэ’-иэви пдрэт AyJypaM. Бу napTHja «6oJyk душмана гаршы 6©Jyk гувва» HAeJacbiHH ира- ЛЬ Адэтэн JrJhuJapa Ьоднр ja верарлэр. Шанрдэи haAHj-ja истэнэк до гобаЬот са]ыл-маз. — Саглыг о лсун, «Туран хозинэсн» адлы китабымы бу ]ахынларда алачагсыныз. Турк AYHjacbi шаирларинин эн козэл ше'рлэрини хадаыма ЛэдаН»    ]«ды: Газэнфэр ГЭРИ БОВ, еХалг газетя»яии мухбяри. Фото ч! Ибадоаундур* НЕФТЧЙЛЭРЯН ЬЭМКАРЛАР Wß ИТТЯФАГЫНЫН ПЛЕНУМУ АвербеНаи иефт м га» се-некоем ишчмлерм Немкерлер мттмфагм меркеам комктеси-имн неебетм пленуму олмуш-дур. Пленум Ьемиерлар лттл-ф«гы меркеам коммтесм ре-Jaeer ЬаГетлилн буравактасы-ны repape «лмышдмр. Сапе Ьемиерлар мттифагмиыи едины де}мшдмрмек Ьаггинда герар гебул едмлммшдмр. Ге-рере елынмышдыр ки, о, Аэер-бе)чен нефт ее га» сене|есн ишнмлерм ееед ее мустегнл Кемкерлер иттмфегы едленды-рылсын. Тешки лет меселелериие да бехылмышдыр. Меркеаи хамите pejecer Ье^’тинии few* теркиби тесдиг олунмушдур. Земеддии Неммше]ее комите-нин седри сечилмишдир. Акиш-мм ма'пмп мам(ММ. ЗЕЛНЭБ ХАНЫМ СЭМШЭ ГМЫДЫР- ...И л лер кечир, Yeejnp 6ejHH «Ле|ам ее Мечиуи» темешесы исе сеЬиемиадем душмур. Нер деаруи м HejBMCN, е» Мееиу-иу олуб. Сел мм л и сенеткеры-мы» Эе|иеб Хеилереееныи Ле]. лиси исе ojyn терэм, беиаер-си»ли]и иле ¡аддешлере ебеди Ьекк олуиуб. Зе|иеб иным йене text иди ал, опере сеЬие-симде керуимурду. Темешечы-яар оиуи ЛИяиси учуй xejnn дерыхмышдылер. втем базар куну республика опера ее балет театрында «Ле|лм еа Мечиуи» Зе]иеб ха-нымыи ифасында бир даЬа ез сеЬме течессумуну тапмышдыр. Мечиуи ролумда Чанели 0кбе-рое чыхыш етммшдир. Твмеша-дяи еззел бвш роляврыи ифе-чылеры и ne сеЬбет етдик. — Ими ал иди км, опере сеН-иесиме чылмырдым. Me им ceh-neje хелгыма меНеббет rajre-рыб. беле Ьесеб едирем ки, YaejMp муеигиси темешечы-лерымызда никбин ду]гуяар о|а-да билер. Чехам Фкберае:    • — Зе^иеб хаиым дахилен на-раЬат инсаидыр. Инди сеЬме-je - гв]ыдышы )еие халгыие нарекли олмасы иле баглыдыр. Илк дафедир ки, «Ле{ли ее Мечнум»да Зв|иеб хаиымла тареф мугабмлем. в. asNioi Р. САЛМАН ОЯ (фото), «Халг геалтмеиии мухбирдери. «БУЛАГ»ДАН «БУЛАНА ФЭРГ ВАР Бекшмыи ае башга шеЬерла* римизии тееврруфат мая лары магазаларыида кеадеси пластик кутледеи олан «Булат» адлы сутемизле|ичм гургулар сатылыр. Лакмн оиуи сенед-лерммде мстеЬсалчы тешкияв-тым еды ае уизвны костерил-мемишдмр. Буму иле елагедар Азермиформум мухбири меш. hyp «Булат» тургусунум му* еллифи, екадамик Низами Су* ле}маноеа мурачивт едерек сатышда олви гурту бареде ез I фмкрини билдирмесиии хеНиш етммшдир. О деммшдмр: — Тесерруфет матазеларыи-да сатылаи гурту ге|рм-т«муии бурахылыр, оиуи истеЬсалы-иа республика Ceh и j je Назир-ли]м епидемиолоки)а ее кики-]еиа меркезииин мчазеси Jox-дур. Бу гурту да сузкечдеи кечем су о идеи истифаде едеиле-рми сатламлыты учуй теЬлуке )арадыр. Чох теессуф едм-рем ки, мани бу гуртуиуи му-еллмфм ними геяеме верир- лер. вЬелимии незериме чат-дырмег мсге|ирем ки, бу ген-дерма «Буяат»ым муеллифли-|иие ае истеЬсалыие маним Ьеч бир еидиЦетим Алим хетырлатм» . оиуи башчылыг етди|Н ба|чаи Милям Мрадычыпыг Академи)асыиым олаи сутемкзяе|ичм гургулар «Булаг-1», «Булаг-2», «мглаг-|» ее «Булаг-4» ади мле бурахы лир.    *•    "i    rï Л WH» Ml nil lei ГИМ jохдур. гмишДип КИ, етдиш лзер- ПАЛЧЫГ ВУЛКАНЛАРЫ ФЭАЛЛАШШЛШДЫР Хезер «еЬилбо^уида Атдат вулканы узун сурен «|ухудан» сонра }уз метрлеряе Ьуидур-лу)унде алоау иле езуну хе-тырлетмышдыр te ииди|едек те гриб ен бир а|дыр) алое лускурмекде дав ем едир. Кво. лог лер аресиид» «БаЬвр» еды иле теииимыш еулкем пусиур-AYÍY сухурлерла б Ьектер св-Ьеии ертмушдур ки, бунун да Азерба|чаи Елмлер Академи-асы Кеолоки|а Институтунун ок^абрыи 30“да BaKMja га-ытмыш експедисм)аси тесдиг етммшдир. Институту и лаборатори)а реЬбери кеолоки|е-минерало-KHja елмлери доктору РаЬид 'еИманов беле Ьесаб едир: — Экер хатырлесаг ки, бундам бир гедер еваел Гебус-теиым меркезииде )ерлашан ШыхзаЬирли аулиеиы пускур* мушдур, лап бу |ахынларда исе Шемахи ра)онуиун Гуш-чу кенди {ахиилитиидв аул-кем еауиу буру за еермишдир, онда республмкамызда пал-чыг вулкаилары фвалиЦетинин кучлеиди)и Ьаггинда метича чыхармег мумкундур. Нам да бутун Нел лер дв |ерим дер пи-лмклеримдеи ту пленен берк сухурлер вресыидв нефт Ьоп-муш чохяу ири сухур парче-лари олмуш дур» Гушчу кеидм )ехынлытынде ■улкеныи пускурмесм алимле-рин диггвтини хусусиле челб етммшдир.* Орада ]ерли се-кинлер палчытыи jya метр hyHAYpnyje бе|ук гуеае иле туллеидытыиы мушаЬиде ет-мишлер. Ахен палчыг вулканы 6рекчи)асы тегрибем 30 каадратметр саЬеим japuM метр галынлытымда тебеге иле ертмушдур. Хеологяер келеиедек еулкаиыи феел фа-засы кечее да, о, {ерли yuiar-лар терефиидаи )амдырыла-par {амидам алышмышдыр. Алимин фикрииче, Ьаглы олараг {арии теркимде тебие-тин азу терефмндеи газыл-мыш тебии гу|улар са{ылам аулкаиларым тагрибеи е|ни вахт да оЦнмасы субут едир ки, )ер гебытыиым тектомик терпеиишлери кучлеимишдир. Бу, меселеи, Абшероиуи горбин да реслубликаде ей феел Лекбатан ауЛканыйыи зирае-сииде ее Гобустаныи чему-бунда Чеилдат вулкаиииыи кратери отрафынде емеле келммш {емм четлерле тесдиг олунур. Р. РеЬмаиое ге|д ет-мишдир ки, бу чур факт лер Ааербе{чеида {арки текииим зеикиили{имдем бир даЬе да иышмата имкаи вбр «р. К БАРСКИ, Азеркифермук мухбири. икни Г 1 Ту II HOJASPHH 3-Д. АЭеМАМАИ МСЛУвЛИКАСЫИЫИ НА4ИГЛМИ даервети леееет АКАДИИ« олыд ее SAMT MAIM I    m-mм ид    фи* мам Т1П1ТТУАТ Y, впим во мечнун» ) мрлаям май 1) ифбр, «ум» шнамы ОЛЕГА ее ВАЛЕТ СОЛИСТЛВТИНИН коисипи 41 мо1д6о. шайба «жмам» 1 кеалвЕЫ Деидт 15 мо|«6р, вюф •РИГОЛЕТТО» 4 мрдми ИЦ>1 Таммимар саат 1*-М вамааныр. Бипатпар таатрым иассасыида саат 1в*лм 1Р-д»и сатылыр. Шайба аа базар муияаримии тамаммяары саат 16 да башланыр. Да АЩШ ДЫрли * Белградда Роберт ФЯшер (АБШ) ила Борис Спасски (Франса) арасында матч давам едир. 25-чи керуш 35-чя кедшддэ аг фигурларла о]на-)ая Фишерин хе)ринв гурта-рыб. О, 9:4 Ьесаоы ила ирэ-лидэДир. Хатырладырыг ки. шаЬматчылар он гвЛэбэ1эдэк Лрышырлар Футбол узрэ дуи]а чемпи-оватынын сечмэ о]унлары давам едир. Невбэти турда Ру-с^а футболчулары Москвада „ лиссасиидэ JypaH чеяковуя вурдуглары голлар PycHj&HUH сечмэ командасы-иа гэлэба газандырыб. Japum чэдвэлиндэ вэаиПэт беладир: pírexja    2    2    0    0    3-0 * JyxaHUCTBi    2    2    0    0    2-0; Мачарыстая 2 10 1 4-2 ИслмшОа    4    1    0    3    2-4 Луясв^бург    Я    0    0    2    Об li А. ЭЗИМОВ. 7.30. «Хош кердух». СеНер лрогремы. 9.05. ЧебЬе хеттии-де. 9.10. ПеЬрелер. 9.40. Реклам. 9.45. Фреисе кииосу куи-лери. Бодни филм: «ШеЬзрде мхи иефер». 18.00: Кумуи в»-берлври. 11.05. Чизни филми. 16.20. Куившлиде бир мектеб вер. 16.35. Ч. ЧаЬвнкиро» —Го-6oj вв оркестр учун хоисерт. Челыр Азербе)чеи тзлевизи{е-сы за ради осу иуи НЦезм ады-ие симфонии орместри. Солист МеКди Ахукдокдур. I960. Де-мокретих Ьугуг деелепиме дотру. 19.30. Телзфечс. 1444 Реклам. 19.45. Пеичереме aj гойуб. 2000. Куиуи хеберлери. 30.30. «МеЬсуя—92». 2015. ЧебЬе хет-тмиде. 20.50. Мутам ехшемы. Oxyjyp ЗеЬмд Гу ли {ее. 21.2а Геребиын    умидяи п»]ызы. 21.5а АзербеЬмн Мудвфие Не-зирли{имии ААе'лумеггы. 22.10. фреисе кииосу кун л ери. Бедки филм: «Kej курултусу». 2330. Куиуи хеберлери. «Оствиииио» •ивиели 7.00. ¿емилнклвр. 730. СеЬер кимиестИкесы. 7.30, СеЬер 9.45. Фирме те'минет верир. 10.06. Мнилихлер. 40.20. ЧоХСбрй]елы бедим телееизЦе филми: 4вр-лылер де етлауыр». 11.05. Футбол ичмелы. 1135. Мултилли-кесЦе филми. 11.50. Белеча Сеете ее бещгелзры. 12.30. Бе-дии телееиаи}е филми: «heje-тын хирде-хурушу«. VI серн-ja. 13Л0. ¿еииликлер. 13.20. Бешсери{еды бедии телеаизЦа филми: «Керуш jepemn де{иш-меж олмаз*. I cepnje. 1430. Бе-дни телееиыЦ« филми: «Мистер Кис». 16.00. ¿енияиклер. 16.25. Ишкузер хеберлер. 16.40. Блокнот. 16.45. Консерт. 17.15. «Уолт Дисиеj» тегдим едир. 16.05. Мусиги клубу муз. 1630. Илк рубрике. Метбуег-еис-пресс. 19.00. 1емиликлер. 1935. Доелетлерересы «Останкино» телеканалы тегдим едир. 20.00. Бедии телевизЦа филми: «8вр-лылар да ernejup». 20.45. АМе ииетур. Мусиги лрогремы. 21.00. Меезу. 2115. Кечеииз xajpe геле ын, бел ал ер I 22.00. 1еииликлер. 22.40. Бедии теле-жзщш филми: «Или дуел«. I cepHje. 2315. Гере гуту. 00.15. Мусиги алудочиси. 0015. ГМ десмилер... Фесиледе: {еиилкк-лер. 0135. БешсерНелы бедии телееизи{е филми: «Керуш )е-риии де|ишмех олмаз». I capeja. 03Д5. Бедии те левизне филми: «Мистер Икс». 9Д0. Хеберлер. 935. Ишиу-зер адамыи вахты. 9.51 Гв-тушеуз. 10.5а Асуде вахт. 11.05. Ортеглыг. 12.05. Мулпммиласи-je филми. 12.15. Иевли}! фо-иуиде лирикв. 13Да Бедии филм. 14.35. Телееизи|е ии-формесиал-воммврси)» лвбер-лери. 14.40. Кендяи сувлы. 15.Х. Хеберлер. 17Ä. Теие-бирже. 47*30. Муятиплихеси|в филми. 17.40. АЛемтебегвдер ушвглвр учуй протрем. 16.Х. )еиилм«лер. 1115. Теяевивм(В П: «СлАИриовлвр *члеси: не {вш!|Р»втыгГ». 19.x. Моюгхеилвр. Арквди Рв{вии. 19.30. Парламент хеберлери. 1911 Матым белели кле че- тигбюшди. 20.45. hep иуи ба|-рем. 21 m Хеберлер. 21.25. Бедии телевизи]е Фиами: АПАН seyahet çirketi сиэи ан аиасмшли шаятлаэла турист саФвРларина дагет едирик -ф- ФРАНСА (Пёрис — б кун) Awèp л|ындб; -Ф- ИСПАИША (Мадрид — Аммр, 4«м пансион хидмати), im-чу ил ]анмр ajwî -Ф- МИСИР (дакабр а|ы); -фг НИ НД ИСТ АН (ДоЬли •• Агра — 5 куя)? -Ф- TYPKHJa — СУРИ1А — ИРАН (hop aj); *Ф- ПОЛША (4 кун); •Ф- ЧЕХО-СЛОбАКИЗА (4 кун); -Ф- МАИАРЫСТАН (4 кун). -    :Г- БИЗИМ У ИРАН: С, аскорм иучосМЗ. ТЕЛЕФОН: 94-65-03.    - РЕСПУБЛИКА аНАЛИСИНИН оа ГОНАГЛАРЫН наэарина «Aiop6aj46H hOaa Jonnapu» Доалот Консорни СИ»ИМ НОЗОрИНИЭО ЧбТДЫрЫр ИИ, HOjaOpWH 11 -дои докобрыи 30-док    ________ .AMti БАКУ — НАБЕРЕЖНЫ ЧЕЛНЫ — БАКЫ маршруту yapo 6679/5680 pojen тошкия рдиймиш- дир. Poje лоро ТУ-134 маркалы то«ародбр хкдмот Бакыдаи учуш оахты (Мовкбб ббхты идо) саат 07.20-до, Нкборшкмы Чодмы|б ***** мжт смт Pojcnop б is вр ортосм, чоршёкО« во ишбо кум лормио to'jHH одилмишдир. Билотии ги{мотк 2552 рублдыр. Билотдор моркови аконтдЦин кбссаларыида, 28 Mai к уноси, 66/68 умаайда »о окун фкимоял#- рында сатылыр. 93-40*04 ао 93-90-45 иомроЬи толофонлардв ояаоо мо'дума? шла во сифорнш лоро бкдор<мнк1. «АырбдНаи haoa leiunpui ДняИ Коклорнк* «Х»яг геэати»мии «оллекткек ми {елдешн|ды МДгар Ьр еефеты ила елагедар кедерлеиди|иии билдирчр I Ьузиле башеетяыты верир ее дерни «Халг геаетиеиим келяектиеи, гелем дестяары Тефиг Мутеалмбееуе ! еефатымдви Яедерлаиир, мерЬумуи еиаесиие ее * еарыне дерем Ьузиле башеаглигм аерир «БилкеЬ» вердиоломи саиеюрЦасымыи бмв АиавЬввбдЩаеа отлу вахтсыз вефвты иле елегедрр башсыбвои верир «Сенте-Барберв». 22.15. Сеи*<т-Петврбург Девлвт eu*-феммч орхветри. 23-00. ВотОиим маним. 24Дй Хеберлер. 0025. Ид май карусели. 00.30. Руси-je Фадараси/асыивм cecceje-сыиде 01.0а Консорт. SsSwSsH I ипым, «¡¡лам мм ими |пфтмп HMpmptMN-    м    mp*»    hrw* башсатаыты Вая рщпв Î. т. пстэмм Та'смечк «Хиг пинии« Ририфма |M«Mi *76151, ШИ МЛЕЕМ ЕЛЯХ Тимфчияир: м»'яумит уф» — РМ*«#!, иие«Р»мф М|*ишб— -Ц-Ц-Ц, щ|и« радетр—М-Е1-6Е. — PM3.I7. . ела. Ce$»pmt ТОбб- ;