Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, November 03, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 3, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛР ГЭЗЕТИ КОНФРАНС КЕЧИРИЛМИШДИР Hojaftpem 1-А© AXSUnmm м»р к»м горариаЬмида Ахясха турн-лорииии «1ти» bommJJotm Баны иомитесииим икиими ионфрон-еы хочиридмишдмр. Комигоими садом Со|фоддии Бунтурк w мй]|втин Бакы иоммт©смиии сен иллордоки ф©али)|©тм Ьаггыида ме'руае етмишдир. Нааарат-тефтиш комисси)асы-нын Носабаты да дииланил* ммшдир. Чмхыш адвнлэр Ахысха турк-лармна Ааарба)аанда маЬри-бан мунаенбат костарилдири-дан, муНариба ва и гг и сад и ча-тмнликлар шараитннда проб-ламлари арадан галдырмаг учун карулан тадбнрлардам ва вааифалардаи даиышмыш* пар. Конфранс мштиракчылары БМТ-ja, дун)а давлатларнна ва ба|налхалг ташкмлатлара, Ааар-ба|чаи лрааидентмна ва Алн Соватмна, cnjacM лартн)алара ва атиик груплара мурачмат-лар габул атмишлар. ЬЭМКАРЛАР кемэк едирлэр Лап бу {ахынларда Гусар ра-}онунда )арадмлмвш» Лаавн Драм Таатры а» ташаккулу-нун чатни дааруну начмрмр. Буна кара баша душман чатни да|нлднр кн, hap чур jap-дым, хусусан да Намкарларын jap дымы чвван коллактнвин чох марына калнр. МаЬз калан илнн мартында тагднм аднлмалн олан {айн гаатрык пробламларн ила ja-хындан таныш олмаг, она ама-лм ]ардым кастармак магсадк-ла Самад Буртуй адына Авар-ба|чвн Деалат Рус Драм Таат-рынын директору Эдалат Ва-ли)ав ва распублниаиын халг •ртнетм Фуад Поладов Гусар-да олмушлар. Гарара алым-мышдыр кн, }ани таатрда мш-ламак учуй ра|он бадин ©а-ф»али))ат коллактивннин иш-тнракчыларм сырасындан сечи-леи акфрлар ва гурулушчу режиссерлар Бакы Рус Драм Таатрында стаж кечеЧеклар, Таатрыи адабм-драм Ьиссаси фаалнЛатннин    тешки линда, драматургларла алагалвр }а-радылмасында аа башга caha-дарда да бакылылар аз Нам-карларынв камак адачаклар. Бутун бунлар hap ики театр арасында амакдашлыг Ьвггыи-да увунмуддатлн мугввнлада аксиии тапачагдыр. i номы ил. у 1956-чы гаилы па!ызы Талафонлвр MjNMNB Ч01ДУР- 9K9Mgf€f€ ДВ «9» рогами иемр ел орден. Амма д©)©с©м, jaxMN важтларда бу иимИум ре сан rojynanar. JacBMM телефон гавшмы-ныя ti—ti    АТС-я каНма хал гургуяары еми ее мри щабеиа|е малммдар. Бу cTBNCHja It мин 4ББ ебоиеите хмдмат едир. И иди шабанаиим тевеяеиме-тыяыб. Terne окт)абрде 1 мии метр «en Je-ииси иле еле» еяукуб. ДаЬа 100 метрлии хетт есеслы to’-мир едилнб, Турки)амин еИетвше фирме-смиыя мутамссислери 01—ОБ стеиси|елерм учуй |еии еяем-траи АТС гурешдырыблар. Карулан ишлер иетичесииде Бакыиын марневи Ьиссесииде ребитаиин хе|ли |ехшылен»ече-пл иеалеиилир. -Ф- Диспетчер Ле(м Фмир-аслеиеаа. моит)ерлардан Иииеле| Пипикии ее жЛт муЬеи-диси Сведет •кбарав. фете Рафиг Сеямеиееуидур. By да тарихимиадир п J-УЛДУЗ ООО Бу ады ел э-белэ, сезиэли-ши чэкди. О Дварун коман-даларыны, идмаы клубларыны садалаЗырды, кечирилвн кэ-рушлэрдэн (бунларын ара-сьпада рэсми о}укларла Зана-шы )олдашлыг матчлары да аарды) данышырды. Бирдэн Задына наев душубмуш кими диллэнди: — Бир команда да Зарат* мышдылар. «АЗ-улдуз» де-Знрднлэр адына. Чох чазнбэ-дар, кезэл емблеми варды. Футболчулвр, клубун узвлэ-ри Захаларында аЗ-улдузлу иишан кээдирирдилэр. Ьэм кеЗдиклэри форма. пам чы-хышлары Ззман хошума кэ-лирди. Кунлэрин бир куну кердум ки, денуб олмушам «А3-улдуз»уи узву... Идман ветераны Сэбзэли МусеЗябовла сеЬбатимиз бело баш лайды... ...20-чи ил лорда ела бир Зарыш, идман тэдбири алмаз-ды ки, орада <АЗ*улдузаун узвлэрн нштирак елэмэсин-лэр. — Демократии республи-канын сугутундан сонра аЗ-дынча Лисе едирдик ки, Зу-хары даиралэрин «А3-улдуз»а мунасибати Заваш-Заваш дэ-Зишир — деЗэ Сэбзэли баЗ кексуну етурду. — Ахырда клубу оагладылар. БэЬана да бу олду ки. адыяден миллат-чилик гохусу кэлир. Бизим учун на гэдэр кэдэрли олса да. имканымыз дахнлицда на гэдэр мугавимот кестарсэк да Ьеч на елаЗа билмодик. Лакин о вахтдан нечэ он ял-лэр втеэ да аЗ*улдуза мэ-Ьэббет Ьамишэ мэяимла. Зол-дашларымьш чохуЗла Занашы аддымлаЗыб. — Сэбзэли баЗ, Зэгин ин-дики командаларымызын ад* ларына фнкир вермисиниэ: «Пластик», «Енеркетик». «Строителе... Нечэ оахырсы-ныз, суверен республикамыз-да «АЗ-улдуз» адыцда бир клубму. чамйЗЗэтми Зарадыя-саЗды, Захшы олмаэдымы? — Чох кезал оларды. Нам да мэнэ Галса АзэрбеЗчанын бир немрали футбол коман-дасы «Нефтчи»аии адыны «АЗ-улдуз» гоЗмаг магсэдауЗ-гундур. Иннам бела мухтэ- аелкалэрдэ неча-нечэ ме’-р турнирлэрдэ, биринчИ-ликлэрдэ нштирак едэчэЗяк. Одур «и. яоМандаларымызыя адларыне фнкир вермалвЗяк. ...Сонра хатиралор мунчуг киКн сада дузулду. Сэбзэли Мусе]ибовун амур тарихи са-Нифэ-сэЬифэ вараглэнди. 1911-чи нлдэ Бакыиын Са-бунчу гэсэбэсиндэ анадан олуб. Башга ушаглар кими мэЬаллада ЗашыдларыЗла футбол да оЗкаЗыб, чароалэнх да учурдуб. 10-чу синфя би-тирэадэ артыг топла дост-лашмышды. Бачарыгыны ке-руб мухталвф комаадалара дэ’вэт едирдилэр. «Прогрео- — Гати гарара калмишдкм ки. емруму Идмаиа haep ела-}им — дед и. — О вахт ела идманын са)эсинда на гадар шэЬэрлэрло, елколэрла ал ага Заратмышдыг, взумуз им    _    ________ адыны да ешитмадиЗимяз Jep- рЫндан ]адьшызда лэрдэ олмущдуг. пэм оху- вармы? Зур, Ьэм ишлаЗирдим. кеч-    _ дадымда нг -       бадан ра Бакыда галды. — Мэй Сталинлэ баглы бир масэлэни да хатырлатмаг иста] ирам. 1931-чи илдэ АзарбаЗчан нефтчилари би-ринчк оешиллн}ин тапшырыг-ларыны 2 ил Зарывада Зери-на Зетирмишдйлэр. Сталинин кестэриши ила Москвада бу галабэЗэ haep олунмуш велосипед Зурушу тэшкил едил-ди. Виз Да ора кетдик. Гы-зыл МеЗданда олдуг. Сталин ез кабинетинда бизи габул елади. Бу Зурущдан сонра манда велосипеда хусусн мараг оЗан-ды ва талеЗими онунла баг-ладым. Бу кун да велосипед-дан аЗрЫлмамышам. «ЕптаЗат Эмак Гуввалари» чамиЗЗатин-да, даЬа дагиг десак, 74 немрали техники веша мактэбии-дэ машгчнЗэм. Тэчрубами кэнч наела вЗрэдирэм. — О вахтын футболчула* галаны АСДП СБЧКИЛвРДв нштирак ядачокдир Аварбв|ч«м Сосмал-Демократ Г1вртй{всыныи пндврч Арвв Эливадв пвртм]виыи мкпнчи навбвдвмквивр гуруптв|ыидв билдмрмишдир ли, «Азерба)-чаи Сесмвя-Дамокрвт Пвртм-¡асы    гвршыдвкы    парламент сачкмларинда нштирак одачек. дир». О дамишдмр ки, Нам да АСДП магсад аа веэифе-лари ила аауиа )ахыи ©Лам дикар парти)алзрла иттифагда чыхыш адачакдкр. Гурулта|да р©слубликада ич* тимаи.си)аси шараит ва АСДП-да ишларии аааиЦати муааки-ра адилмиш, партфиыи мат* бу органы «Истиглал» геэети-нмн нашринда малина чатим* ликларм ва {а|ылмасымда му-раикаблиилар ЬаггымдВ дамы-шылмышдыр. Парти|аным гар-шыдакы парламент сачкмла. рмма Нааырлыгы саЬесимде аа зифалар да муа}}ам а дм л мишдир. Икинчи дунЗа муЬариба-синдэн сомов меЗдана хал-миш «ДуяЗа сосиалист сис-темиаяда тезликла (Мук на-раЬатлыглар даму оашлая-ды. Оавэлча АДР-до, бир го-дер сонра исе Полшада на-разылыг Зараиды. Совет реЬ-берлиЗи бу аловлары тсалвк-ле сендура билде, Зенн совет раЬберлиЗи Ma* чарыстапда Ьадиселерин ин-кишафьшы беЗук нараЬатлыг-да излеЗнрди. Мачарыстан Коммунист ПартиЗасыныя башчысы Матиас ракоши ко-руиур, Зени сосиалист елка-сииин Соаетлер Иттифагыиа эн е'твбарлы нумаЗеидеси иди. О бутун фэалнЗЗетинда Совет Итгнфагынын сиЗаса-тини таглид етмеЗа чалышыр-ды. Нетичеде Мачарыстан артыг 50-чя ялларни аввел-лэриидо Ьэм игтисади, Ьам до сиЗасн чаЬетдан фалакет гаршысында дурду. 1953-чу илин паЗызында Ракоши ае дикер мачар ха-димлери MocKsaja чагырыл-дылар. Вурада совет рэЬ-борлари Ракошндэн эзуиу догрултмдЗан аваятурист са-наЗелашдирмани ве зо коллективлашдирмонн дырмвгы тал об етдилар. Москва да Зфкуметии Зенидан гу-рулмасыны, Раношииин баш назир везифасиидан кетм»сини. агыр сэиа|е ва мудафиа назирлориннн вазифэлерин-дан узаглашдырылмасыны. Мачарыстан Коммунист Пар-тиЗасы МК-сыиын бурахыл-мыш негсанлары писле)ав га-рар габул етмосяни те’кид етдилар. Раношииин JepH-нэ баш назир вазнфэеяна ос-линда онун сиЗасатина rap-шы мухалифэтде Ьесаб олу-н&н кеЬнэ коминтернчи Имре Над та’Зин олунду, Ракоши партиЗанын ба-шында галмагда давам едир-ди. Чох тезликла мачар роЬ-бэрлнЗинин дахилинда кэс-кии мубаризэ башлаяды. Имре Над саг тамаЗулда итти-пам олунду ве 1955-чи илин апрелинда баш назир аазифе-синдан кетурулду. Ьэмин деврда Мачарыс-танда кечмиш сиЗасн мэЬбус-лар бераат газаныб оавэлки вэзифэларииа бероа едилди-лор. Кабеле либераллашдыр-ма угрунда кениш Ьерекат башланды. Мухтэлнф нее ичтнмаи ташкилатлар меЗдана калди. Дахили cHjacH мубаризэ коскиялешмэкдэ давам еднр-ди. Бутун Ьакими^Зат струк* турларында, Ьетта деалат тэплукэсизлиЗи органларын-да Ракошндэн исте фа телеб едирдилэр. Ону Ьар Зерде ачыгча «чани» адландырыр-дылар. Раношииин исте’^а- Халгын нифрет ве геееби вз амаисыз чииаЗатлери иле машЬур олая деалат таЬлу* кесизлиЗи органларынын амакдашларына гаршы Зеяел-мишди. Ракоши режиминин ей мурдар емеллерини езун-де чемлещдирмяш бу адаав-лары hep Зерде тутуб меЬв вахт удмага чалышыр- си Ьаггыида гэтнаМаЗа гоЗду. ВМТ 1 кчарыстандакы Ьадиса-лер сезун эсл ма’иасьшда халг иигилабы характери да-шыЗырды. Совет реЬбафляЗи-ии нараЬат еден да бу иди. Окт]абрын 22-да Будапешт-де Имре Над бащда олмагла Зени раЬбарлнк тошкяли те-лебя ила иума)нш башланды. учундур. ОктОабрын 23-дв Имре Йкд 3000 совет таякы Гврбн г    г-    —    украри    Руиывда    тервф- дан Мачарыстан сарЬадияи кечдн. Совет сафиря Надым Занына чагырылды ве она хе- учуи ЯЫ0ктЗабрын 30-да Сов.ИКП МК РеЗасет КеГ^гя Хрушшо-«уи е’тираф етдиЗи кими Мачарыстан иягилабыиыи си-лапла Затырылмасы Ьаггыида Зекдилликла геткама габул етди. НоЗабрын l-до совет го-шунларынын Мачарыстана кутлави мудахиласи башланды. Имре Надьж е'тиразыва чаваб олараг совет сафири Андропов ояддярди ки. Мачарыстана кетнрилен 3«ня совет диаизяЗалары бурада олая гошуялары авез етмах »угуглары- миш Ленин раЗонунда тэрбиЗаси шурасынын кати-би ндим. 1937-чи шшэ тэЬ-сили баша вурдуМ. «Нефтчи» чэмиЗЗэти республика шурасынын садри олду м. Сабунчу-да «Прогрес». «Тэрэгги» ад-лы 12 команда варды. Тез-тез Золдашлыг кэрушлари не* чирирдик. Курчустанла эл»-гэлэримиз дала меЬкам иди. Матчлар бир га!да олараг беЗук мараг догурурду ва каркни кечирди. аереаанын бир* Ча футбол командасы варды. Бизимла карушлардан нмти* на еласалар да. бир дафэБа-ИыЗа кэлдилер... «Прогрес»-нн беШянЧи комаядасыны чыхардыг онларын Гаршысы-иа. Чох кучлу деЗилдилэр. Ушагларымыз асанлыгла га* либ калдилар. • БеЗуклардан ешитмишик, Таоих китабла! 38ли МусеЗибов бу муЬарибэ-ии кезлариле керуб, гаилы деЗушлэрда нштирак едко. КэшфиЗЗат взводуиун комаи-дири кими Чох мэс’ул тапшы-рыглары 1ерина Зетнриб, бир сыра эИелиЦатларыи угурла иэтичэланмеси онларын эддэ етдикдори ме’луматлар саЗа-сиеда мумкун олуб. 6 аЗдан соира муЬарибе баша чатды. 'лакиИ ону терхис етЫедилер. Бунунла да охр Бече вллиЗэ идмандйв азрылды. Ону Ахи Сувари АиадеМнЗБОла оху-мага кеядардилар. ТеЬсили-их баша вурмага имкая тап* мады. Икинчи дун]а муЬари-беси аловлаяды. Те Зинатыны Краснодара вердялер. 4 де-фа Заралавды. 3 дэфэ ковту-3Hja алды... Берлинадэк ке-дио чыхды. ’ МуЬарибадан сонра «Нефт* чи» чамяЗЗэтияа гаЗытды. Сибирщэ нефт чыхарылмага башланаяда чэмиЗЗэти меркэ-зи шу ра кими Москва ja кв-_    чурмэк нстаднлэр. Бу. Умум- ян теркнбнида хеЗли    оЗун не-    яттяфаг Ведав ТэрбиЗэсянин чярди. ЗагафгазяЗа    Бадан    ва Идмая Комитэснннн тэла- ТэрбиЗасн    Институтуна    да-    бя яда. Jaxnai ки. шахеда хил олду.    Сталнюш хветершпи ила ШУ- галаны вар. уста гапычы Мачид Чафаров. Са}ад ЧабраЗылов, мэрказ мудафиечйСиЗДК (Сэбзэли баЗ ону да элава етди ки, бнзнм-лэ каруша СаЗадла бирликда кэлэчакдилэр. амма бир аз еэуну ]ахшы Ьисс етмадиЗи учун кала билмади), Ьучум-чулар ЭЬмад Эмиров, Ага* меЬди МеЬди|ев... АгамеЬди икинчи дуц}Б муЬарибосиндэ беЗук икндликлар кестэрди, гэЬрамаичасына Ьэлак олду. ' — бвладларыныздан Золу* нузу Давам етдиран вармы? — Ики гыэым, бир ослум вар. Гызымын бири игтисад-чы, бири ме’мардыр. Оглум-са дэннзчидир. Али данизчи-лнк мактэбини битирнб. На-вэм Елчин АбдуллаЗев баба* сыныя Золуну сечиб, идман СаЬэошдэ чалышыр. Оанкт-Петербургда Лесгафт адына Бодая ТэрбиЗаси Инстнтутуну битирнб. Индн орада ЗашаЗыр: 2уикул атлетика узре мэшг-чидир. — Икинчи дун]а муЬарн-бэсиндэ хеЗли орден ва ме-дал алмькыныз. Парадда ча-кил эн шаклкннзв кормушам. Бас бадей тэрбиЗаси ве идман саЬэснида эмаЗиннз геЗд олунубму? — ШикаЗэт елаЗа билме* рем. 1961-»чи илдэ Азэрба}ча-ньш амэкдар мэшгичиси адыны ал мышам. Республика* мызда Захшы аелосипедчилэр 'ЗетнщдирмИшнк. Оилар неии-кя ИТтафагда, Ьэтта бе]нзл-халг аламда кечирилэн ]а- унувдулар J991-4H нлдэ Зада душдум АзарбаЗчаныя беден тэрбиЗэ-tx ве идман е'лачысы адыны вердилэр. Дузуну деЗим ки. бу ад гулагымда биртэ-Ьар сесленяр. Ону ним фи 19Ш86 тапыб бил refe. Себвадш чемиЦэт-мм V99 баш нашгчи tb’Jhi олунуб. Ариф ШЭФИЗАДЭ. ЗЕТ В К Y AJ САТДЫН НА! Pycftjft лрмидаити Борис JenTcnn «Алыимларыи Ьугугуку мудафи© в© «лмриили]ин гаршысыиы алмаг тодбирлари Наг-гыида» формам имааламышдмр. Формана коро, 1992.ЧИ ил докабрыи f-дан, му©Н©и ©дил-миш аисиэ raj да ларына муаафиг олараг аарин туту паи ©рааг •• rajptuapaar маллары тннаратн лмс©нан|©лашдафылаиагдыр. Проаидоитми матбуат хидмати хабар аорир км, лис©мая)ала-ры • ра»мен нда тииарат апарылан )арли мира Ьакнмн||атн ор-гаилары вар©и©ллар. PycMja дахили мшл©р на»мрлм]ина тапшырыямышдыр ки, тииарат, маЬсулун к©)фи]|ати в© ист©Нлаииы Ьугугларыны мудафи© уар© дмлат мисп©кси{асы ил© бмрлиида малларыи ?#*-pao сЛтмаг магсаднла алыимасы аа паракаида сатышы ила баглы фмаиии аа Ьугуги шахсларин гаЗрл-гаиунн фаалн|)атн-ими гаршысыиы алмаг уиуи тадбирлар парсун. ■Труд» УФА АЧЛЫГЛА БУРУ ШУР ШаНар баладиЛа идар©си каемблар учуй сослал мудафиа талоилеры ЬааырламышдЫр. Панси|ачылар, иохушагяы аа башга аата'мииатлы аилалар Ьар кун картонка уар© |арым кило иорок, jya гром и©смаис, бир roitB суд В© пофмр алаиаг-лар. вт, битки *а кара Jana, [умурта, |армалар кими даha ка-лорили ©рааг маЬсуллары да норма)# салыпмым аа картоииа ила а)да бир даф© вармланвкдмр. Хусусн магааалорда бу м©Ьсулларыл д©|©ри ади магааалардаиыидам х©|лм ашагыдыр. сына яаил олмаг учун 19 чы илия иЗулуяда А. Мико* Зан Будапеште келдн. Ракоши тэслям ал мага ве сои кунлерини баша вурмаг учун CCPH-Ja кетмаЗэ разылыг вердя. Мачарыстанда апарылмыш просес ве гатллэр учун ча-вабдеЬларин Ьэбси башланды. 1956-чы ил oKTjaÓpbm 6-да Вжямин гурбанлары Ласло lJk ве башгаларыиыи чесэд-лериния Зенидан дофни ме-расими кучлу нумаЗнша чев* рилди. Нума]яшда Мачарыстан паЗтахтыиын 200 мии са-киня нштирак едярди. Бу везгуЗэтде совет раЬ-барлиЗи Зенидан Имре Нады ha ким и Бэта кетирмэк гора* рына кадди. ССРИ ннн Зени сафиря Jyp« Андропов Будапеште кецдэрнлдя. баш назир олду ве о. халга снлаЬы )ера го]маг Ьаггыида чагырышла мурачиет етди. Лакин Будапештде совет танклары дурмушду ве бу, халгын Ьиддатяна себеб олду. Телебэлер, Зухары скниф шамирдлери, квнч феЬлелер нумаЗишо чыхдылар. Фара-1-эскерлар ве садме олараг л кечанлар де овлара го-шулдулар. Парламевтии бя-насы гаршысында 200 мина гадар адам топланды. Нума-Зишчилер Сталинин абидеси-ни гопарыб атдылар. Озуиу «азадлыг угруида мубариа лар» адландырая сялаЬлы дэстэлэр Зараиды. Оилар паЗ-тахтын мухтэлнф раЗонлары-ны тутуб П. Малетерии реЬ-бэрлиЗя ила баш комаидая-лыг Заратдылар ве езлериня милли гвардяЗа адлаидырды-лар. Мачарыстан паЗтахтыиын муасснсэлэринда Зени Ьаки-мнззатнн езэклэрн — фаЬло шуралары Зарадылырды. Он-лар езлэринян сосиалч:иЗаси тэлабларинн ироли сурурду* лор. ОктЗабрын 25-да парламен-тин бинасы гаршысында совет аскорларн ила тоггушма баш верди. Над совет гошуялары-нын чыхарылмасына та’кнд едочэЗини билднрди ва атэ-ши кэсмак Ьаггыида эмр верди. Лакин тоггушма да]анма-ды. Ус)ан етмиш халг Совет Ордусунун кетмэенни ва дикар партиЗалар да тэмеял олукмагла Зени мнлля бнр-лик Ьакумати Зарадылмасы-ны тэлеб етди. ОктЗабрын 28-де Буда-пештда Ьалэ деЗУшлер давам етдаЗк бир вахтда Мачарыстан Ьекумэти атышмакы да-Зандырмаг во силаЬлы даста-лэри даими Зерларинэ гаЗтар-маг ва тэ’лиматн кестериши кезлэмек Ьаггыида омр верди. Имре Над радио ила му-рачиэтиндэ билдирди ки, Мачарыстан Ьакумати совет го-шунларыяыя дарЬал Буда-пештдэн чыхарылмасы, «мачар фаЬло ва кэнчлэриндая ибарат силаЬлы дасталарин низами мачар ордусу тер-Иибине дахнл едклмеси бареде Совет Ьекумэти ‘илэ разылыга    к ал миш дир. Совет гошунлары-нын чыхарылачагы Ьаггыида ма’лумат беЗук тантанэ ила гаршыланды ва совет муда-хилэсинин даЗандырылмасы кими гиЗмэтландирилди. ОктЗабрын 26-да Сов.ИКП МК пленуму Мачарыстанда возиЗЗат Ьаггыида орадан Зе-нича гаЗытмьшГ А. МикоЗан во М. Сусловун ма’рузалери-ни динладн. Пленум Мача-рыстаяы Варшава мугавнла-еннда сахламаг шартиле де-мократиклэшдирмэ программ ила разылашмаг ганаатинэ калди. Эслияда яса Совет Ьакумати гасаса Ьазырлашмаг бардарлыг еднлдя ки, Мачарыстан е'тираз еламетн олараг Варшава мугавнласиндаи чыхачагдыр. Камин мугави-лаЗа кера гошукуи мудахи-лесина Ьакуматнн рааылыгы олмалыдыр. Мачарыстан Ьа* кумати Ьамии ахшам Варшава мугавялосиндая чыхдыры-битарэ ны. битарефлиЗинн е'лан ет- т\тд>*. Ларым сааад дя. Совет мудахиласияа е’ти- Над бу бара да радио раз олараг Вирлэшмиш Мил- чар халгына хабар i ipar Вирлэшмиш Тэшкилатыиа мурачи- BYTYH ФИЭМАЛАЙУН Х0ФИ110Л0РН ВИ9Л0ШМИ1 «Ба)арда» фирмасыиын дет©итиея©рм г©)ри-р©смм х©фм))©-лмкл© м©шгул олан чохса)лы Ь^арлармиа мурачнвт атмишлар, Бу кшш, дакил машЬур муЬафнэа Ышдвр чшт»0а** мш© башла)аи Вами ©е ©лшкдашлармиыи манаф^инн горумагы бачараи аа гамуиеаричилик hyryry ©лап бир таписиаат )аратмаг бар»д» r©pápa иаямишдир. «Ба)арда»да •и'аиаап Ьшмарлар ташимлаты Иннам бала а©рки тутулма|ан тахмииаи Jyi мин руб© сырам амакдашларын аЬпЦааяарына харчланшшкдар. Оилара нстмраЬат аалармиа аа санаторн)алвра лулсу» «lytjaMа мри-лакая, ушат багчасЫ Ьаггы, га»ат м журмаллара абуи© пулу •д©мил©ч©кдйр. Бала бир Ьамиарлар ташкялатыныи х©|ркни анла)ам 16 г©)ри-р©сми Л©фиЦ© ак©итли)к артыг муЬафлха хидмати иш-«жяарммии Москаа Намкаолар нтгнфагы ташкилатыиа дахнл олмушдур. «Ба}арда» раЬбаряариики фмириипа, бу гппда гу-см|а Намкарлар итгнфагынын |арадылмагы г©)ри-расми^ х©-фи|]а хмдматиими мурашеаб дахили лробавмларииии Ьаяян-ии |уикуялашлир» билар. Опар г©)ри*расмн датактиалар бнр-лашеалар сыгорта «ири^лари ©а фаиалариии ааалдарлар. Калачам да иса иучлу Ьамиарлар ташкиаатм ва сыгорта фир-масымы та'сис ©да бипор.    _ «труд» раз латлар эт едилди. НоЗабрын 1-и ахшамы совет гошуялары Мачарыста-нын теЗЗарэ меЗданларыны тутду. СаЬэри куну Андропов совет гошунларынын Мачарыстан оразисиндэн чыхарылмасы ва Варшава муга-внлэсиндэн ирали келен ма-салелери музакярэ етмак учун Мачарыстан Ьакуметя-на сиЗасн ва Ьарби масалелар узре нкн нумаЗэнде ЬеЗ'эти тэсдиг олунмасыны текляф етди. Мачарыстан Ьекумэти вазиЗЗетн мураккаблашдар-мемак учун таклифя габул етди. Совет гошунлары иса эмэлнЗЗвтл&ры кенишландир-мэкдэ давам едИрди. ЕЗни заманда, Сов.ИКП МК РэЗасат КеЗ'ети Имре Надыи «эксингилаби» Ьаку-мэтини эваэ едечэк Зени мачар Ьекумэти ИазырлаЗырды. Мачарыстан Коммунист Пар-тиЗасынын биринчи катибн Ланош Кадар калачек Ьаку-мэтия баш назири вэзяфасн-ни тутмага разылыг верди, О. совет Ьерои таЗЗарэси илэ УнФорода кэтирилди. НоЗабрын 3-до Зейи Ьакумэт тэшкил олунду. I. Кадар Ьаку-мэтиини ССРИ аразиеннда тэшкил олунмасы Ьаггыида мэ’лумат анчаг нкн ил етен* дан сонра аЗан олду. НоЗабрын 4-до субЬ чагы совет танклары Мачарыстан паЗ-тахтына Ьэмла едэидэ Зени Ваш Мачяясяияя Мачарыстанда« совет гошунларынын чыхарылмасына ча-гыран чохсаЗлы гэтнамалэ-ряндои сонра Ваш Мачлис 1956-чы ил декабрыя 12-де мачар халгынын ni нын Ьарби кучла устунде ССРИ-нм нэскин пислади. By гетнамеюш Ленина 55 девлэт. о чуылэден бир чох АсиЗа ве Африке вя-келерн сес вердялер. НоЗабрын 3-де Мачарыстан эразисивда артыг 11 совет дивазяЗасы варды. Ахшам Совет Ордусу герарка-Ьына данышыглары давам ет-дирмэк учун кален мачар Ьарби иумаЗенда ЬеЗ етя ДТК-нын седри кенерал Серов терафиндан Ьебс едил-д|Г 0з Ьерби мумаЗаадалиЗи ила влага сахлаЗа билмедик-до Над совет раЬберлиЗи те* рафннден алданылдыгыны баша душду. Лакни о, атэш ач-маг Ьаггыида эмр aepMeJe Ье-ла да тараддуд едирдн. • НоЗабрын 4-да саЬэр сват 5-да совет артиллернЗвсы Мачарыстан паЗтахтыны атеше Ja рым саатдая сонра яла ма- „__________ вердя. Совет танклары уч кун Мачарыстан паЗтахтыны виран го|ду. ЭЗалетларде силаплы мугавнмат ноЗабрын 14-не гэдэр давам етди. Мачарыс-танын кемэЗияэ Ьеч кнм кал-мэди. Мачарыстан азадлыг иигилабы совет таикларынын тыртыллары алтында, Гарб алкэларинин етинасызлыгы шэрантиидэ эзилди. Ингилаб сонра совет Ьарби чылары девлэт тэЬлукэсиали-1и органлары ила бирликда Мачарыстан вэтэндашларьюа ганлы диван тутду: кутлави Ьабслар ва Совет Иттнфагы-на депортасиЗа башланды. Имре Над ва онун З&хыи амэкдашлары ЛугославиЗа са-фирлиЗиндэ сыгыначаг тап-дылар. Мачар ингилабынын богулмасыиа разылыг вер-миш Тито, Ьар Ьалда Мача-рыстанын гошун рэЬбэрларн-нин гатлиндэ нштирак етмок-ла ез адыны лакэлэмак иста-мирди. Ики Ьэфталнк даны-шыглардан сонра Мачарыс-танын 1енн баш назири J. Кадар Имре Надын ва онун амэкдашларынын тэ'гнб олуи-маЗачагына Зазылы эамвяет вердн. Кадар билдирди кн. Имре Над аа башгалары Jy-гослави)а сафирлиЗини терн еда билорлэр. оилар аяделе-ри яла бирликда евларянэ апарылачаглар. Лакин нкя 'Л>тославиЗа дипломатыныя мушаЗиэти яЛа Нады апараи автобус совет забнтларя тара- Затырылдыгдан пэрбн ннзябат* Ьекумэт рэсми е лан олунду. автооус совет заоитлэри таре-НоЗабрын 3-я» Будапешт- финдан hefc олуида. Аз лв-аа совет ва мачао яума]анда ра Иире Над PyMWHnjaJa де совет ва мачар нумаЗанда ЬеЗ'атлари арасында даны-шыглар расмэн башланмыш-ды. Над Ьекуметннн аздыр-маг амалиЗЗаты дагнгликла Ьа-зырланмышды. Совет нума-Зандэ ЬеЗ'атияии башчысы, орду кеяералы Малинин санки Совет Ордусунун чыхарылмасы муддати узре ал* вер едярди. Данышыглар ахшам саат 10-а та’Зин едил-мншди. ЕЗни заманда, cahap саат 9-да Зытышан ТаЬлукэ-сизлик Шурасына Óojau едилди ки, Мачарыстан ве ССРИ тошунларын чыхарылмасы Ьаггыида данышыглар апа-рырл&р. Бу ма’луматла эла-гэдар ТеЬлукэсизлик Шурасынын ичласы та'хире са-лынды. Шура Зеиидан Зы-гышмаг истэдикдэ ССРИ Мачарыстана Совет мудахиле- Совет Ьекумэти бареде впарылды. Лугослали)анын бу е тиразына эЬэми}Зат вермэ-ди. Тэгснринн боЗиуна алма-Заи Имре Над бир гадар сонра гапалы мэЬкэмедэ муЬа-кимэ олунду ва куллэлэнди. Бу барадо мэ’лумат 1956-чн ил иЗунун 16-да дерч еди^-Лн. Хрушшов мачар Ьадисала-рнндэн 15 ил сонра да олан-лар учун тэассуфлэнмамиш-дн. Лагмн Ьеч онун аглыяа де кэлмнрди ки. бутун бу муд-дет эрзиндэ совет раЬбарлнЗИ эзуиу хаинчэсинэ апармыш- Д“' 9крт ЗВ1НАЛ0В, Н. Нариманов адыиа АТУ-иун кафедра мудари, та-рих елмлэря дотру, вро» фтор. ьар кос т ил лашамаса КУН Ah ОНУН вЗУНДЭДИРМИ? : pa jón ’ОЭЛ9Р1 • •• ' Ьер елхэнян оз воевал Jap-дым снегами вар. Лакик Ьа-мысы бир приисипэ эсасла-иыр: гочалар ве’едяллер Ьеч неден корлуг чэкмемэли, оэ-лэрини там деЗерда ватандащ Ьесаб етмалидярлар Бу cabe* ШИсвеч нумуне костерила ар. Оиуи Зашлы сакннлэ-'рииин 92 фаизи, елиллери-ннн Ьамысы еаииде раЬат ja-Ша]ыр, девлэт тарефиндан Ьар чур га)гы ила еЬате олунуб; тэЬснл алыр. ел ишлэ-рн корур, елми ахтарышлар, тадгагатлар апарыр, бутун сосяал хидметлэрдан исти-фаде едирлар. АЬыллара, шй-кэстлера евда кемэк форма-ларыны биз де ишшшаф ет* дирмелиЗяк. Ллхул кечмиш сосиалист алкалэряНин чохуи-да, мэсалэи. Волгарыстанда, Чехо-СловакиЗада гочалар учуй ихтисаслащдырылмыш хидмэт комплемси олая хусу-си евлар тикялиб. Биздэ исе буну Ьеч аглыяа кэтярен jox^ дур. Белке республикамызда кимсэсиз, танЬа адамлара тэ-садуф едилмир? Jox, рэсми мэ’лумата коре АзароаЗчан-да белалорнния cajbi‘16 мин нэфара Захындыр ве Ьамысы Ечыхарылса даЬа чох олар. бу бияесиблере хндматми вазнЗЗати нечцдяр? Рагем-яерла десак белэднр:    гырх эрази мэркэзи, 169 сосяал дадмот шв’бэси. он интернат оилара хидмет едир. Аздыгы бир тарефе. хидматяй кеЗфяЗ-Зети да ашагыдыр ве ахтар-сан бо’зилариння гуруча ад-лары душуб cejahbija, фо-али 1 ]эти jox деречесицдаДир. Индн базар мунвеабетдаря шараитннда ЗашаЗырыг вв юн* сязляЗнн кениш миг joe алма-сыяа дотру кедарю. AJ»«* дыр кв. кэичлерлв Заяашы, гочалар да бу 6oxaja дучар олурлар. Амма овларын маш-гуллуг проблеминни Ьалли 'еЬтималы аздыр. яте дузел-дилэчвклеряве Ьеч вес там Чэ’мяяат еермвр. Герб ©лкэлэряидэ базар ве ишеязлэр муЬитииде гочалар е щбарла горуиурлар. Исвеч муессисаларйнда Зеддн мин «тэизимлама груяу» (3—7 ’нэфер) фаалиЗЗат костерир. Bypaja мудириЗЗэтин ве мэш-туллуг хидматииин Зеиделери дахилднрлар. Он-лар Зашлы адамлара ее элил-лара муйасяб иш таямегда кемэк едир, оелэлориюю иш Зерларинн горуЗуб сахлаЗыр-лар. Алмашдада гаЗдадыр. ез ястеЬсалатыяда он алты-дан артыг бош Зари олан са-Ьнбкарлар буну» ал ты фаизи- ни алиллере aépMeja борчлуду рлар. Экэр бу гаи: Зери- >у ганун на Зетирилмосэ саЬдакар чэ* рихалэнкр. Биздэ ¿а бела елэмэк олмазмы? ТенЬа пенсиЗачылара со-сиал хндмэт узра эрази мар-кэзлери, сосиал хидмот ше -балари аа юиернатлрр учун деалет будчэсиндан аЗрылан васаит Ьеч ишчиларин мааа-чнбинэ чатмыр. Эмек Ьаггы ашагы олдугундан кадр ахы-чылыгыка Зол вервлнр. Дотру дур, сон вахтлар «Марпе-мэт» фонду да комаЗа кал-мишдир, лакан бутовлукдэ проблем Ьалл олуимамыш П-лыр. Бас Герб систеМлери зэрури оесаитм Ьарадан алыр лар? Месалеи. ФинландиЗада сосиал та’минат системи ас» сан деалат будчесяндэи *«-лиЗЗелашдириляр, бададиЗЗе ядаредэрияяи бу саЬеЗе хврч* лэриявя ЗарыСыяы Доплат ор гаяаары едоЗнряар. Америиа-да еЬпЦачы олаялара девлэт Зардымы програмларыны федерал будчэ. «яатлар^будча* си во Зерли ЬакимиЗЗет оргай-лары мадаОЗалашдярнрлар. АлманяЗаяьш ЬаЗатыидая кояхрет факг. 53 МП нефер гочадан во кямсасиздэи он ¡вин нэферк ичтнмаи фонд-лар. з!Г1т иефоря конуллу oteJpKjja feaаЗырлар. Бнзим pajoH сосяал те’ми-Кат шо’оэлэри овлар учуй аЗрылан чузи веса игла яа ¿тсиилэр? XeJpHjj04K4rta умяд багласыилар? Анчаг бу Ьарэкат да еЬтиЗачы олан-лары лазыми caaHjJoJW сах* л а мага гаднр деЗил. Демэли. JenaHs Зол сосиал то’ияиат системинин езунде радикал нслаЬатлар апармардыр. Рос-публяканы бурумую игтисади боЬран асасан сосиал му-дафиэси зэнф олан тэбегеяян bajar савиИасина тэ’енр етмишдир. Ьхсуллар ордусу Ьэндэсн с иле ила иле артмаг-дадыр. Гырмызы AJnapa Me-мнЗЗэтн ва Сосиал Та мияат НазирлиЗи бирлнкде чохса|аы сосиал мэсалалэрин Ьаллнн-де алагеданднричи ЬэлгеЗе чеврилмэлн .ва бутуи кчтнма-нЗЗэтин днггети Ьэмин проблема чэлб олунмалцдьш. By саЬэда муаЗЗен течрубезе малик харичи чемиЗЗетлерле да ташкилатларла алагэлеря ия-Кишаф етднрмак де зэрурв-дир. Прогнозлара коре 2000-чя иле гадар ба зи елкеяерде 60 Зашыидан Зухары адамлар ЬЬалинии 20 фаизяии тэшкил едачок. Деплат нштнракы ол-мадан аЬалиняя бешдо бвр Ъяссэсн учун лезе«ми Ье)ат шэраити Зарадыла оялачая-мя? Xejp, экер девлэт оз ее* тэндашларыныя Зашамасына комок елэмэсэ чэтии олачаг. Буну республикамыаын тим> салында да кормек мумкун1 д^р. Бир вахт узумомуряу^ ijapu кими таиывая Аа кЗчанын индн чамм U нэфр зашы зузу адлймыш Киня вар. By Зордо ЫэшЬур мясраларыиы хатыР* лаЗыр вэ сорушмаг üCTojep* «и; Ъэр «ос jya ял Зашамоса КуяаЬ онун взуядэдирмя? Варма 9С9Д0Фа «Хааг са- ;
RealCheck