Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - November 3, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г ГЭЗЕТИ    з hoja» нп-т ил -«-mim Жуяун обэрлэрж AJAfTAiW ИСТЕЬСАЛЧЫЛАРЫНЫН промемлери музакнм олунмушдур Азербе}чен баш иазиринин муавини Эскар Маммадев 1 иамрали Бакы а}аггабы фабрикииде тичерет, малиИе незир-диклери, еама|в-мнвлстисм)а бамкы, Азармттифег, «Ха л г учуй маллер» давлат шмркати раЬбарлармимн мштмракы ила му-шааира качмрммшдмр. Мушааира иштирекчылары халг истеН-лакш маллары истаЬсалы, оиларын дахили ва харичи базар-л ар да сатышы саЬасиндаки об|актив чатинликлари га|д ат-миш, бунлары арадан галдырметыи канкрат ¡олларындан, ]аии тасарруфат алагалариии даЬа фаал ¡аратматын, cehaje харичи имаестиси{алар чалб атма]ин зарурили]индаи даиышмышлар. 9. Маммадоа за мувафиг назирликларин раЬбарлари фабрик амакчиларинии амак аа маишат шараити, сослал лробламлари ила таныш алмушлар. Распублика ¡ункул caHaje-синин бу ири муаесисасииин коллактиаи ила ишкузар ceh. бат олмушдур. Распублика Назнрлар Иабииатииии матбуат меркези. РЕСПУБЛИКА ДТК-сыныи КЕЧМИШ С9ДРИ ВАГИФ HYCEJHOB НЭБС ЕДИЛМИШДИР Оит^ебрын 30-да Aaap6aj4aH Раслубликасыиын прокурор-лугу Азарба)чаи ДТК-сыныи качмиш садри Вагиф hycajHoay 1990-чы илда Бакыдакы Jawaap Надисаларинин ташкилиида, Набала ССРИ гошуиларыныи ганунсуа олараг республика пА* тахты на |аридилмасиида (бу Надисалар натичасинда куиаНсыэ а дам л ары н гаиы ахыдылмышдыр) али олдугуне кара Небе ат-мишдир. ЕКОЛ ОКИ JAJA — 14 МИЛЮН EKY Сумга|ыт шаЬар ичра Накими|)атинин башчысы Jycиф Саадималы)ав Ааропа Игтисади Бир ли jn ним еколошча уэре акспарт трупу ну и реНбери Касгран Валдамары габул атмиш -дир. Карушда атраф муНитин горунмасы пробламлари, шаНа. рии харичи фирмаларла алагаларинин инкишаф перспектив-лари муаакира олуимуш, еколоки{аны сагламлашдырмага дайр конкрат таклифлар ирали сурулмушдур. К. Валдамар га]д атмишдир к и, Сумга|ытда (аранмыш еко-ложи ааэи)]ат Ааропа Бирли)ини иараНат адир. Азерба{чаида, о чум л а дан Сумга|ытда аколожи каркинли|и заифлатмак программ Назырламаг учуй бу ташкила? 14 мил}он аку ajaip-мышдыр. кТОМЕР» — М9Д9НИ JJ9T ДИР Анкара Уииаарситати наздиндэки «Томар» турк мадани)-]ати марказинин мумв|ендаси Ракам iynan Сумга|ытда олмушдур. Оиун калишиидан магсад республикамыэда да бала марказ )аратмагдыр. «Томар»ин такча Турки ja да — Ан-карада, Истанбулда, Измирда да)ил, Нам да Алмани)ада фи-лиаллары аар. JaxbiH вахтларда башга туркдиллм даалатларин —- Газахыс. таи# Туркменистан, взбакистан нума1андаларинии да турк ма-данмЦатмнин е)ренилмеси ила мештул олачаты планлашды-рылыр. АХДП-нии Vili rypyUTAJW Окт|вбрын 30-да Азарба)чан Халг Демократии Парти|е-сыиыи VIII гурулта)ы кечирилмишдир, АХДП-нии садри Ра-фиг Турабханотлумун (Абдулла^авин) идара етд^и гурулта] атан давр Ьаггында Насабат ме'руэеемми, партм)анын иазарат комисси)асыиын Ьасабатыны дииламмш, АХДП-нии Низамна-масини аа марамнамасини музакира адарак таклиф олунаи алааалар аа да|ишикликлар иазара алынматла габул атмиш-Дир. АХДП Али иДаре Ьа]'атинин ]емм таркиби сачилмишдир. Гурулта]да си{аси ларти|*аларын аа турк халгларынын ну-ма|андалари иштирак атмишлар. А зарин форм. ГЙРДАШ ШГМРЫН НИКИШАФА ХНДИЭТ ЭМЭКДАШЛЫТЫ ЕДИР idea зля 1« 'элэбэлэр адындан Фар* сэЬяфэдэ) мая Элибэ^лн Аэарба|чан президентини змии етмишдир ки, тэЬсиллэрини урурла баша вурачат, Вэтэнэ JyKeeK нхтисаслы, пешэкар забит кями г*]ыдачаг, республика-мызын эрази бутввлу]уну го-, румага Ьазыр олачаглар. АНАДОЛУ ТОРПАГЫНДА КвРУШЛЭР ВДабрын 1“Д9 Азэрба1чан Республнкасынын президенти Эбулфэз Елчибэ]ин Турюф Республикасына рэсми еэфэ* «и башланды. Нума]ендэ е]'этинин тэркибинэ республиканын баш назири РэЬим Ьусе]нов, Али Советин сэд-ринин муавини Аффэддин Чэлилов, девлэт мушавирлэри В&Ьид Ахундов, Сабит Батыров, Вэфа Гулузадэ, Рафиг Исма)ылов, президентин мэт-буат хидмэтинин рэЬбэри Не-чэф Нэчэфов, Азэрба]чаньш Турки]адэки еэфири Мэммэд Эли^в, Истаноулдакы баш консулу Аббас Абдулла вэ дикер рэсми шэхелэр дахил-дирлэр. Сэфэрдэ назирлэр, эдэби]]ат, мэдэни^эт, елм вэ дин хадимлэри, ичтимаи тэш-килатларын нYMaJэндэлэpи, кутлэви информаси]а васитэ-лэринин ишчилэри дэ ншти-рак едчрлэр. ...«Аныткабыр* — Турки-]э Республикасынын илк президенти Мустафа Камал Ата-Туркун мэгбэрэси. AзэpбaJ-чан президентини вэ ону му-шaJиэт едэн шэхелэри * мэг-бэрэнин енундэ Анкаранын валиси Эрдоган ШаЬинотлу, шэИзрин бэлэди]]э рэиси Мурад ГapaJaлчын вэ башга рэсми шэхелэр гаршыла]ырлар. Эбулфэз Елчибэ] Мустафа Камал Ататуркун мэзары енунэ аклил гч^ур вэ онун хатирэсини бир дэгигэлик су-кутла ]ад едир. Президент Хатирэ китабына бу сезлэри }азыр: «ДаЬа дeJэчэк бир се-зум галмады. Ьамысыны сиз, бв]ук атамыз дединиз. Сиз-лэри эи]арэтдэ мутлуЗуг. На мутлу турком де]энэ. Сизин эскэриниз Эбулфэз Елчибэ/». Сонра Эбулфэз Елчибэ] вэ нумэ]эндэ Ке]’этимизин узв-лэри Ататурк музе]и илэ та-ныш олурлар. ... Автомат ыплар ка рваны Анкаранын «Эсри мэзарлыг» гэбристанына ]олланыр. Азэр-ба]чан Демократии Республикасынын баниси Мэммэдэмин Рэсулзадэ бурада дэфн олун-.мушдур. Мэзар дашына бу сезлэр Ъэкк олунмушдур: «Инсанлара Иурри^эт, мил-лэтлэрэ истиглал. Бир дэфэ ]уксэлэн ба]раг бир даЪа ен-мэз. М. Э. Рэсулзадэ». Эбулфэз Елчибэ] улу со]дашымы-зын хатирэсинэ Иермэт вэ еЬтирам эламэти олараг онун гэбри енунэ эклил го]ур. Гафгаз Мусэлманлары Ида-рэсинии садри ше]хулнслам Ьачы АллаКшукур Пашазада Мэммэдэмин Рэсулзадэнин МАуа oxyjyp ва фати-ир. Анкарадакы Азэр-ба^чан култур дарнэ]инин баш катиби ЭНмэд Гарача м. Ра-сулзадэ нде]аларынын зэма-нэмизда haJaTa кечд^индэн данышыр. Эбулфэз ЕлчИбэji унудулмаз Ьэмвэтэннмизин-мэзарыны га]гы илэ ropyjyó. сахла]ан турк халгына ез миннэтдарлыгыны билднрир Яэ ге)д едир ки, икн бв]ук ui эхе ин — Мустафа Камал Ататуркун вэ Мэммэдэмин Рэсулзадэнин гэбнрлэриян ej-ни куидэ 3Hjap9T етмэх Азар-6aj4aH нума]эндэ Ь^]‘эти учуй Ьэм чох шарэфли, Нам да агырдыр. Ал nah hap икисинэ pah.MaT елэсин, гэбирлэри нур-ла долсун. олуимуш мэрасямдэ иштирам етмак учуй бура Ja калмиш- лар. 70 ил кечандэн coepa Тур-ки]ада ]еиидан Aaap6aj4aH деолэтинин сэфирли]инин ачыдмасы hap нки халгын Ьэ]атьшда аламатдар Ьадисэ-дир. ...Тантэиали марасим баш-ланыр. A3»p6aj4aH Демократии Республикасынын баннсн Мэммэдэмин Рэсулзадэ Тур* KHj8A9 вэфат едаркаи оиун гш* буту узэрина сарнлмиш 6aJ-раг Азэроа)чан президеятинэ >. Уш тагдям олунур. Ушаглар го- наглара кул-чичак дэстэлэри 1улфаз Ел- тэгдим едирлэр. Эбулфэз чибэ], Тургут 0зал, CyneJ- Сонра президентлэр Тургут i. Эбулфэз Елчиоа] вэ он- IYU .___„___ . хусуси пэрби вертол>о€ларла Сзал, лары MymajH8T едэн шэхелэр >л)о£ларла кэзннти]э Анкара сэмасына чыхырлар. • • а Кунортадан сонра баш на-зир Суле]ман Дэмирэлин игамэткаЬында нки елка ара-сында игтисади элагэлэри ке-нишлэндирмэк барэдэ даны-шыглар башланды. Президент Эбулфэз Елчи-бэ] деди ки, мустагил Азэр-ба}чанла Турки]э арасында бутун саЬэлэрдэ тезликлэ сых элагэлэр /арадылмалыдыр. Бу мунасибэтлэр Ьеч бир ел-Кэнин мэнафе]инэ зидд де- • ]илдир вэ ики мустэгил дев-’ лэтин ез ишидир. Азэроа]-чан президенти ез адындан вэ бутун нума]эндэ Ье^эти адындан Суле]ман Дэмирзли ад куну мунасибэтилэ тэб-рик едэрэк она узун емур вэ чансаглыгы арзулады. Данышыглардан сонра ики елкэ арасында игтисади вэ мэдэни элагэларин инкишаф етдирилмэсинэ дайр алты му-гавилэ нмзаланды. Азэрба]чан президентинин Турки]э]э еэфэринин сон дэ-рэчэ долгун олан биринчи куну ахшамдан хе]ли кечмиш Турк^э президентинин ига-мэткайында девлэтлерарасы сэнэдлэрин имзаланмасы нлэ баша чатды. 2 но]абр Эбулфэз Елчибэ-]ин Турки5э]э рэемн еэфэринин икинчи кунудур. Автомо-биллэр дэстэси    Ш9)1ЭрИН мэркэзинэ дотру кедир. Бу-радакы биналарын бириндэ Азэрба]чан Республикасынын Анкарадакы сэфирли]и ]ер-лэшир. Эллэриндэ плакат лар, транспарантлар, Азэ$)ба^а-ныи вэ Турмфвйй. Дй^лэт ба]раглары олан минлэрлэ анкаралы, Ьабелэ азэроа]-чанлы тэлэбэлэр сэфирли]ин тэнтэнэли ачылышына Ьэср ман Дамнрал вэ башга рас-ми шэхелэр марасямин ишти-ракчыларыны саламла]ырлар. Эбулфэз Елчиба] узэриядэ сэккизкушэли улдуз ва а]па-ра тэевнри олан учранкли óaJparH ]ухары галдырыр. Аэарба]чан Республикасынын давлат Ьямяи чалыныр. «JaiuacbiH A3dp6aj4aHttH ва TypKHjaHHH ÖHpnHjHl» шуары сэслэнир. Эбулфэз Елчиба] мэрасимдэ чыхыш едир. П зидент деЗир ки. букунку Ьадисэ девлэтлэримиз арасында муиасибэтларин инкиша-фында ]ени мэрЬэлэнин баш-лантычьшы го]ур. Биз мустэгил Азэрба]чан девлэтиня гураркэн .турк дун]асына мэнсуб олдутумузу дэрк еди-рик вэ демократии принсип-лэр эсасында вэтэндашларын бэрабэрли]ини вэ инсан Ьу-гугларыны тэ’мин етма]э ча-лышырыг. Сонра президент Азэрба]чанда миллн демократии Ьэрэкатын тарихиндэн, республиканын индики вэ-зиИэтиндэн, истиглал ]олуна годам го]муш девлэтимизин инкишаф перспективлэриндэн сез ачыр. ' Турк^э Республикасынын президенти Тургут 0зал мэрасимдэ чыхыш едэрэк Азэр-ба]чанын Турки]эдэ илк сэ-фирл^инин Мустафа Камал Ататурк тэрэфиндэн ачылды-гыны хатырладыр. Чыхы-шынын сонунда Тургут 0зал де]ир ки, бу кун Анкара сэмасына галдырылаи Азэрба]-чан ба]рагы Ьамымызын гэл-биндэ галачаг вэ онун бир даЬа" еямэмэси учуй вар гув-вэмизи эсиркэмэ]эчэ]ик. Мустэгил вэ демократии Азэр-ба]чан девлэти Турки]анин Ьэртэрэфли кемэ]инэ там ар-ха]ын ола билэр. Азэрба]чан Республикасынын президенти Эбулфэз Ел-чйбЗ]йн Турки]э]а рэсми сафари давам еднр. > . МямОыл КЭРИМЛИ, Азаряяформуя хусуск мух« бнря. АНКАРА. Академик Акмф Элизада: A38PEAJ4AH ЗЭНИННС9РВЭТЛЭР ВЭ ЙСТЕ'ДШДР ДНМРЫДЫР" IV дмрваИм! Еяммр Алвд*»»»«1*01 J«p мммри бмимемими емдемиттнбл, К«опою<(« Институту-нум директору Ahn« вм*М* Ю1И«6ннн8гр»фн|», стеатите«фн)а аа биоиееким)« сЫмсинд* мрнмим .«.u.wn Kaaiwmmì« acoodmiMK«. kookmmIì м дат- щммдир. КаолоимЦ, имфимиа. иммим|а ва дат-ма'даи алмлари yapa Аиадамл|аиыи алмл шурасы- АхирБфен Дун. |«дв Чиидам сонра пкимчи jo* ри тутур. Бм» Нэпа до нтнн етж HCTohcan у су »у на }н]олош бнлмнрнн. Алманк^аде ао Ис-аачрада Нам игтисади, Нам да аноложм «аНатдан сарфа« ли олан итиисма филма истаН- НШ ррьбррлмк мир* Бу )«хым1«прда Гафгмда ТМЫЛ* саяы уиун техно ложи tacma. Г    Г     т___Д. »....... IauuH. ма .ан ЛаиаЯИ НЙКаМ АД. мама тевашир дмруил «««У«    J*»- гаем) онун ш.рафина «Акифибаламнит, адланды- ««р™ рыямышдыр.    .    ЛИНД, буиун учти бутун *ТИ- Распублимамыаыи тсбии аЬтиЦтлары барада |(да «танлор» *дя*н*н муса-или суалымыза а/мм бала чаааб аар дм:    бмг. усуну тбмг ««мир. бу бига усулуи маЬиЦати аа усгумлу)у — Республиками» лота немал имкамларыма нора дум|аиыи бир но* габагчыя капиталист алкелерими да карида rojyp. Такча Б#1ук Гафгаамн гарбии. да Филизча) адланаи )арда иалар Ja*Aypf Гь»ылымы да-|иму иумушуму да]им?.м Нала мне, молибден ма'даняари... Бу торлагларым *амкиили)и-ни саала ифада атмакда ча-тиилик чакирам. Скача херики даалатлар биаим торпаг. пара тасадуфаими чаи атыр-лар? Алманлар Нала 10 — 15 ил аааал Филиача) ма'даила-рила мдрагламыр, биаа амак-дашлыг таклкф адирдмлар. Е|им саалари Мураадакм ма’данла-рммиаа да шамил атмак олар. Бурадакы перлит, трааартии табин минераллары тукаимаа •ар.даалат дамакдир. Хусу-Сила перлмтдан Нам jajинти caHajaMMaMH, Нам да каид та-сарруфатыими сур'атли инки-шефы и да ист ифада атмак олар. Бас Дашкасан, Кичик Гафгаа дат ма'данларк? 0кар бутун сараатларимиаи сада-ласаг ха}ли вахт итирерик... —Бутуи бумлардаи соира бив ааумуау диламчм вааиЦатиме олаи мшЦаичулар ними Ьисв адмрик. Бу гадар сараати олаи республика иггисадиЦаты-мы га|да)а сада биямир. Фик- ямяйынад    БМВЖМ8|! pfflVPI9^9t    llvWlrl — Нагигатам да бу гадар па-твмеивл игтисади имканлары олаи hap бир давлат аслиида дуи)амми аи гудратяи алкаяа-ри савиЦасича чатмаг игтида-рында ела билар. Биа буиа иамл ела билмемишик. Чумки сои ики-уч ила гадар меечуд олаи мгтисадм^м]асм муиаси-батлар бирдам-бире даты* дылмыш, |#мияари иса Нала ]арадылмамышдыр. Майе ала •салир ки, игтисади чаНатдаи гудратли, имкаилы бир даалат гурмаг учуй чехлу профассио-нал кадр ва вахт лааммдыр. — Кадр масаяасиидам coniar салдыяыв. Чвпмяив|вя о и да дыр ки, мухтелиф елка. W Акгувл мусаНиба Jbhh дарсликхар: проблемдар ham олунур МусаНмбиммз Жзярбя|чан Ряспубтисясм халг гаЬсилм иазиринмн муаяини 9. ТАНИРЗАД9ДИР. — Одалат fai, или суалм сива Намкар кими вармаи ис. та|ирам:    Мухаяифатда    олар- каи «Авадлыг» гахатинда ча-яышырдыиыв. Ва |авыларыиы-выи аксариЦатимда Наиими|. (атдакилари таи гид адирди-них. И иди игтидардасыимв. Намни таигиди га|длар учуй аву-иува harr гаваидырырсыиыв. мы! Эябатта, мухалифатда ал-сарбастликдир. Биз чаб-Иачиларда бала бир тасаавур аар иди ки, Ьакмм»ч>тде иш кермак асандыр. Бунуи чатин-яи{ина артыг амин олмушуг. Амчаг ]анм ишда мухталиф лробламларла гаршылашдыг. ча азума Herr газандырдым ки, тангид OTMaja асасым аар-мыш. Бу бир Иагигатдир ки, сои иллар совет имлари|асы дагылмага баш л aja идеи бар.и каклу бир иш карулма}иб. ha-KMMHjjoT башлугу ¡араныб. Ии-ди opTaja ала чатинлмклар чыхыр ки, онлары вахтыид» арадан галдырмаг оларды. Ланин бунлар баНама олмама-лыдыр, Кача-кумдуз чалыш-малыуыг ки, аааалки Накммк}-|вти таигид атмакда Наглы ол-дугумузу субут адак. — Назир муавини кими сиза Наисы саНалар тапшырылыб! — Маи програмларыи, дарс-Ликларии Назырланмасы ва иешрм масалаларина бахырам. Елми.тадгигат ва ихтисасар-тырма институтлары, тадрис-методика марказлари, бир сыра падагожм муассисалар да мама тапшырылыб. бурада такча «Маарифв наш-pмjjaтыны куиаНландырмаг нстамирам. Назырда распуб-ликамым Нансы иствНсал caha-сииа уз тутсан бу чур aeanj-¡атла гаршылашарсан. Бала плаисызяыгыи, тасарруфатсыз-лыгын каку бир иача ил габаг го)улуб. Амма бума 6axMtjapar игтидарда бизик да ja чамаат миди бизи куиаНлаидырыр. Да-|ирлар ки, HaKMMMjjaTa Чаб-На калдм, jane да шакмрдле-римиэ дарсликсиз галыб, програм ¡охдур, Налбуки дарс-ликлар ва програмлары Назыр. flejw6 нашр атмак бир кунум, бир а)ын иши AajMn. Буиум учуй азы бир ил, ил ¿арым вахт лазымдыр. Одур ки, кеНнадан галам ишларик таНматини ииди биз чакмали олуруг. — Одалат 6ej, ааваялар дарсликлар бир дафа )азы-яырды, чуз'и да)ишикликларла илдам-ила майор адилирди. Ииди, табии ки, дарсяияяари-миз мазмуича асасяы шамил* да [аиидаи гуруямалыдыр. — Дотру да}ирсимиз. 1992-чи ивда Азарба{чаида дарсликлар мазмуича кекундан да-}ишдирилмали, jaHNABM тар-тиб олуималыдыр. Бу, зама-иын талабмдир. Чуики 1992-чи ил Aaap6aj4aM Ьакимк|)'атин-да да{ишикликлар илидир. Ичтимаи гурулушун д»{ишди-рилмаси илидир. — Дерсликлерии иашри ва мактаблара чатдырылмасыиыи веаиЦати иачадир! — Сом иллармм интизамсыз-лыг аа ишламамак ма1ллари дерсликлерии Назырламмасын. да аа машрмида да муа^аи ча-тимликлар jape дыб. Тасарруфат а лага лари дамак олар ки, пазу луб. 1992-чи илда мек-теблермммз ики даре л Mjи — «Табиатшуиаслыг» ва «Мусигм» дарсликларини алма)ыб. «Маариф» иашри||аты орта мактабяар учуй 1990-чы илда 190311, 1991-чи илда 182.224, бу ил иса 510000 мусха аз дералик машр адиб. Дерсликлерии иешрмие бала муиаси-баг бир наа хестеликдир. Маи Дарсликларимизми какун-даи |анилешдирилмаси биринчи дафа 1920-чм илда баш •ариб. Оида сосиализм даре-ликлари ¡аратдылар. Ииди да бала бир npocet катМалидир. Амчаг тарсина. Халг теНсили назири Фирмдун ба) Чалилоа-яа меслеНетлешиб дарелмк-ларимизда иигилаби да)ишик-ликлар апармаг {олларымы муаПамлашдмрдик. Бумуи ма-hMjjatH на дан ибаратдир? Ия-ди]а гадар дарсликлар алми-тедгигат    институтлары ида, тадрис-матодмка марказларин-да ]арадылыб. Бу иша pah бар-лик ааиф о луб. Налбуки на-зирликда али аа орта мак-габлар уз ра ики мустагил алми-матодин шура вар иди. Амчаг оЯлар фаалмЯат мастер-мир ди. Биз Намии алмм-ма-тодик шуралары бирлашдир-MajM — ваНид алми-матодик uiypa j арат маты гарара алдыг. BaaMjjaTM мазер дам качирарак илк аддым кими бу алми-матодик шурамыи нездинда 7 фании еНате адаи фавгел'аде алми-матодик шура ташкил атдик. Bypoja Азарба}чан ди-ли, адаби|)ат, тарих, чотрафи-ja, фалсафа ва сосиолоюча, • Ааропа диллари, рус дили фанлара дахилдир. Каруиду-jy кими, бунлар асасан идао-локи{а ила батлы фанлардир. О фамлар ки, каНиа дарслии-лариии артыг шакирдлара •армак мумкуи да{ил. Чалышмышыг км, дарслик-ларим Назырлаимасыиа jewa тафаккурлу, чааик душуича-ja малик мутахассислари чалб адак. Артыг бир aj олар ки, ишла}ирлар. Оилера мустагил фaaлиjjaт учуй каниш им-канпар вармишик. Инзибати jonna ишларина гарышмырыг. Ииди{а гадар бала олуб ки, кими и дарслик, кимии програм {азмасымы назирлйм )*у-аЛанлашдириб. Бу масаломи биз тамамила Намии балма-ларим аНдасмна бурахмышыг. Амчаг истар дерсликлерии, истерев да програмларыи ке|фи)*-jaTMKa мара оилар чмдди мае-' yimjjaT дашы^ырлар. Нар балмада тахммиам 17 мафардан 20 иафара кими мутехессис чалышыр. Бу ишда мадди аммли да мазарда тутмушуг. Оиларын Нар бирима а{да мим рубл верме|И гарар-лашдырмышыг. Шартиммз бала дир ки, 59 |омм дарслик аа программ* Намысы 1993-чу ил )амаарым 31-иа кими Ьазыр олсуи. Бала гыса вахт да Намии ищи кермек 6ajyK Нумар-аа карами иш телаб адир. Башга алачымыз иса )охдур. Бу ма кара да шурамы феагел'а-да елми шура адландырмы-шыг. Дерсликлерии муеллиф-ларииа гоиорардаи алааа hap чал аарагина кара 2 мин рубл мукафат аарилачак. Програмлар чох |уксак rnj-матла габул олуначаг. Иши аах-ты ида кармв)внлар иса бу мукафетдам маНрум адилачак-пар. вваал-аааал балма раНбар-лариида бала бир горжу аар-ды ки, дерсликлери балка да аахтыида чат дыра бмлме дилер. Амм^ BBBMjjaTM мазардам качирдикдаи,. иш шараити ила таиыш о л дуг дам сайра бунуи мумкунлу{уму Намы а'тираф етди. Инди икинчи четинлик — дерсликлерии иашри месе-ласи opTaja чыхыб. Бир илда 59 joMM, 23 каНиа, бир |арда 82 дарслик республикемызда Нач вахт машр олунма}ыб. Даалат Матбуат Комитасини гархудан адур. Бир чатиили|и да га|д едим; дарсликларин Намысы латыи графикасы ила чап олуималыдыр. Ома кара да мачбуруг ки, онлары компутарларда )ытдыраг. Бу, баНа баша кэ-лир. Распубликамызым иса мадди имканлары аздыр. Туркмении таНсил мазирли)и саз аариб ки, биза камак каста-ре как. Аэарбе{чан празидам-ти Эбулфаз Елчиба|ин Руси-ja празиданти Б. ^алтсиила имзаладыгы мугавилелерии да бу масалада биза MyejjeH камеди олачаг. чина    к968    88А    198886 * дам машр еделечеммм! — Бу масала бизим ам аг-рылы japMMMBAMp. «УмумтаН-смл мактабларимии шакирдла-ри учуй дерсликлерии тмча-рат шебекелермиде сарбаст еатышмиа качилмасм Наггым-да» распублика Назнрлар Ка-бмнатиммм 1992-чи ил 18 Maj тарих л и гарвры дар. Намии гарар бир чох пробламлар jape дыб. Габаг лар дарслик 2 — 4 илдаи бир иешр елунур-дуса, ииди Нар ил нашр адил-мал и дир. Габаглар мектеб Ларин азлариним дарслик фонду аарды. Ииди а фондлар чох земфле)м6. Эвааллар 30 — 40 адда 3 — 3*5 мия|ам нус-ха дарслик нашр адипирдк-со, бу гарарла алагадар мачбуруг ки, илда 80 — 920 адда 10 — 14 MMfljoH нусха китаб нашр адак. Бу, о замай мум* куидур ки, башга кмтебларми иашри сахламылсым. Joxca республиканын полиграфМа базасы буиа деэмез. Гарарым башга гусуру даре-яикларии пцмети ила баглы-дыр. Ииди бизда Нар бир даре-лм|ии ги{мати 30 —• 50 рубя арасыидадыр. Налбуки Руск-¡ада аиларым ги)мати бизда-киндеи тахмииаи он-и)ирми дафа аздыр. Масала и, Руси-¡ада I сиииф учуй «Ри|азиЙат» 3 рубя 30 гапик, III сиииф учуй 2 рубл ЗС гапик дир. Руси|ада бу саНеде даалат Aoracaja Мырыб. Ибтидам сииифларда дарсликлар шакирдлара лулсуз варклмалидир. Дерсликлерии сатыша бура- бир (ыб. ила алагадар хылмасы чатиилии да epraja чых «Элифбаадаи башга галам китеблер, хусусаи jyxapw си-иифлар учуй дарсликлар баНа о л дугу учуй алынмыр. PajoM-ларымызыи магазаларыида мил|оиларча рубллуг сатылма* мыш китаб ¡ыгылмб галыб. Тахмиии Насабламаяара кара, 59 )ани дарсли)ии иашри и дай да ja и зарари а дамак учуй 140 MMAjoH рубл пул карекдир. Бу, азад ватаидаш {атишдир-мак HCTajaH даалат учун о гадар да ба|ук маблаг да-|ия. — Кадр праблами да{аида, май такча иста'дадлары Jax, Нам да о ил ар да и максимум ис-тифада атма|и мазарда туту, рам. Ииди милям тереггидем дамышмаг даб душуб. Макар алми {уксак caaHjjaja гаядыр-мадаи Нар Наисы тараггидам даиышмаг олармы? Таассуф ки, реслублмкамызде алми и мнкишафы чах вахт ¡вилыш мстигамата {амалиб. Бир вахт, лар иеНемк алми муассисала-римиза раНбарлар габилиЦат аа исГа'дадларыидаи даНа чах napTMjaja маисубМ)атииа кара сачилирди. Гарибадир ки, аах-тила болшааик лидерлерм да бу усулдам имтииа а дир дилер. Тасаавур едим ки, ССРИ ЕА.МЫМ илк уч празиданти— А. П. Карл и иски, В. Л. Комаров аа С. И. Вавилов комму, иист олмамышлар. Ленин да, Сталии да тамамила дотру олараг бала Насаб адирдмлар ки, екар Намии алимлар хал-гыи, даалатии, алкаиим тараг-гисмиа, дирчалдшиме, хидмат адирларса, оиларын napTMjaja меисуби))етиммн Нач бир аНа-миЦати    jax дур. взу да бу моего дуи]аиым бутуи алкала-риида самарали иатичалар вармишдир. Jan мыз Азарба]чамда зарла CMjacM дои ка)дирилщ^ииа кара алмимиз ла)иг олдугу си-•Mjjaja {уксала билмамишдир. Ииди MrrMcaAMjjaTAa кими, елм, мадамм]]ат симда да Намы дав лат да и jep-дым казла|ир. Самки уиудуруг км, или мустагил аддымлары. иы атан, агыр муНариба майка-несимде сыхылаи даалатими. зим да |ардыма аНти|ачы аар. ]ахшы оларды ки, алми ида-рал ар, муассисалар аз имкам-л «рындам максимум деречаде истмфаде ада]дилар. —’ Масаяам, »из раКбарлик атди|мммз саНада бала бир ва олдугу саНа- ондаи иача нстифадэ вфф«*“ ЦЦ|| — Нача Нафтадир ки, иикил. тара ли каолаглар распубли-камызда ганагдырлар. вса-сам палчыг аулканлары ила мараглаиырлар. взларииии да а'тираф атдикларииа кара Чеиуби Хазар чакакли)и бу саНеде дум}ад» мисли-бараба-ри олма}ам тедгигат еб$актм* дир. Ма'лумдур ки, палчыг вулкаиларымын тадгиги Нам нафт.газ {атагларынын ашка-ра чыхарылмасымда, Нам jap текимде кедам кеодинамик просаслар барада ииформаси)а топлаимасымда, Нам да зел-залаларин апимархазииим ]арлашдм{и зонаиын е]ренмл-Ашсимда мустасиа аНами{)ата маликдир. Инкмлтерелм Нам-карларымыз биза амакдашлыг таклиф аданда буиумла баглы бутуи малмНе харчларнми ам-лара Навала атдик. Земмимче, буиум азу да аз маблат да)ил. — Дамали, hap Ьаяда ха-яартн|ерларла «мая. устумлук аарирси-низ.. — Маи игтмсади{)атымызым дирчалишиии буисуз тасаавур атмирам. Дамла-дамла сарма-je алда атжак да |алиыз бу ]алла мумкумдур. Бизим алм саНемизин тачы са^ылам мефт каолоки{асы бу магсад учуй ааазеиздир. Билди|имиз ними, АБШ-ым, И ики лта раин и ири мефт шмриатларм Азарба|. чамдакы замкни jararnapa иаз дикмишлар. Ба’зилари буму иегетив Нал киаш ги}матлаи-дирир, )аиа да сараатлармми-зим {ад елкелере ддшымача-тымдам кила{ламирлар. Лаиии калии aaaMjjaTM раал ги|мат* ландирак аа а'тираф адак км, есаслы аасаит го{улмадам иг* тисадм{{атымызы дирчалтмак мумкуи A#jMA. Буму дум]а тач. рубаси чох да и субут адиб. Бизим игтисадииатымызым ма •азиЦатда олдутуиу хатырлат. мата иса фимримча ahrMjan jax дур. Сарфа ли napTnjap-лар тапмаг аа аиларла бизи та'мми адачаи шартлар аса-сымда мугааилалар батламаг иса тамамила башга масала-дир. Бутуи бумлардаи башга, Гарбии заикми тачрубаси биза дикар саНаларда, хусускла аме-лаки}а мадами^атииии маним, саиилмасимда да ааазеиз хид. мат мастера билар. _ (мМнЦеДШ <#h#9V С99 ДУНУ1. (ищу 9Я999У MIL If* кукла аяагадар мееяонм)аныи хэКяяяпмуяя ямамПм fiflEUipl1ЕДЕ барада да ма'лумат аара|ди-ииз. Умуми pa'ja лаки ja мызам бутук 9*99Ш9р 9цмщ аа фауяасаша амансыз зарба. лар эурмагдадыр. Усгалик, мутахассислариммз тауиала. Mn, та'ншммдн ял имяа1ла- ларии мутахассмслари оу аа ja дикар фа|далы газыитыларын уза чыхарылмасымда иштирак учуй аз ла}иНелеримя тагдим адмрлар. Хусусук момиссм)а Щ Немки ла{иНалардаи аи jax. шысыиы муа)]аилашдирир ва яа]иНамим    с ah иб лари    мараг- лакдыты саНада амакдашлыг Ф Нугугу газаиырлар. 1алиыа бундам санра икн ва Ja уч елка арасында мугаанлаларми шарт-лари муа})амлашдмрмлнр. Рас-лубликамызын табмм сарват-ларимии уза чыхарылмасымда» истеНсалыида Намни тачруба. дан истмфаде адилмаси игтм* сади}]атымыэа нулям мнгдарда калмр катира биларди. Назара алмаг лазымдыр ки^ хармчр ширкетлерле емекдашлыгм Нач да ан заикми )атаглары-мыада апармаг аачиб дэ)мл. Биза оиларын тачрубасиии alpe имак да кифа}ат адар. Шуб-Не атмирам ки, бума иамл олсаг калачакда камер }ардым олмадам да качииа биларик. JapM калмишкан га]д едим ки, Азарба)чаида иста'дадлы ихтирачы алимлар аз да)ил. Лакии, иачмиш ССРИ-нии игтисади структурлары ала иди ки, алмич наилиЛатлармидам дамак олар истмфаде алуммур. ду, BKcapMjjaTM катыз узармн-да, дмссартасм)а саНифаяарии-дс галырды. Гариба бу расы-дыр ки, качмиш см|аси систем датылса да емун бир чах .структурлары ^ашамагда давам адир. Такча буму дамам кифа!атдмр км, Азарба)чаи алимларимим, ихтмрачылары. иын тапымтылары харичи алка-ларда татбиг адил дм ja На л да аз распублииамызда буиа левыми дмггат ¡атирилмир. Ла-ге{дли«, а'тииасызлыг, аз гуаааммза ииамсызлыг бузу аримак билмир им, бмлмир... яг. тмсадмЦатым аа аямим мухта- Xip99M Д•9119t99^99 999tt }аратмышдыр. Kaanomja ca. На гадар ачы олса да бу-иумла разылашма)а бидмарам. Га{д атдм}мм кими, бизда аколожи медеHMjjar да, тахмоло-RMja да б#)малхалг стандарт, лардан ашаты сааиЦададир. Катураи ала Дашкасаи ма'даи. лариии:    демир нстаНсал ади- рик, амдаи аз ги]матли алма-jan кобалты, алунмти итмри-рии. Налбуки алунит аНти]ат- Ьасммда аазиЦат иачадир! — Сем бмр илда кеелоюца саНесимде да ба’зи алкалар-ла гаршылыглы муиасибатяар {аратмата маил олмушуг. JYHECKO хатти ила Азарба)-чан, Хурчустаи, Франса, Ита-«mja, Мачарыстаи ва Ааетри-|амыи имзаладыты 242 иамра. ли najnhaja Кара алимлрри-миз Карпат, Алл аа Гафгаз флишлерими е]ренирлер. Му. тахассисларим )амдмл режиме кара аи заикми флкш чакуи-тулари Азарба1чам аразиемн-да ¡ерлешир. Иран Ислам Раслубликасы Ааарба)чаидакы филиз ¡атамеры ила чидди марагламыр. Бундам башга АБШ, Турки(а аа Инкмятере каологлары ила бир сыра саНаларда амакдашлыг адмрик. Фмкримче, бу ¡ахымларда Ал. MBHMja, Нолланди|а, Канада аа дикар алкаларла да влага |а-рада билече1им. — Акмф муаяяим, ми зим секунда истардим кч емзи иараНат адаи ярабяам-ааж вимм аа а«мыша1аыаыа — Мани иараНат адаи аи ба)ук проблем таЬсилла бег-лыдыр. 14 и л дач чехдур км, Kaanoimja Ииститутуида чалы-шырам. Имститутумуза калам j#4M кадрлар еееиДОаче илдаи ила эаифла|мр. Ман буиун башлыча еабабинм бутаалук. д> распублииамызда есаслы таНсил каисапси|авыиыи олма-масында иарурам. Ичди бу саНада ислаНатлар апармаг ба. рада чахлу таклиф вар. Истардим км, алми тедгигат му-еесиселарииим иаздиида кол-лачлар, кнмчазшалар ачы-i ла|ды. Ву ]олла Нар бир саНа узра куклу мутахассислар Назырламаг мум куч оларды. УмумиПетле, алми кадрларын фарди ¡олле Назырланмасы да. На чох самара «ааа билар. СаНбатм |аадм: Саяар АСЛАНОВ, «Халг гаэяшаяяя мухбири. ки, дарсликлар hap мл ад||яиз|ачаи    / — ШубНасиэ. Экар биз дарелмклари бу Начмда иашр атсак ики ил муаЦам сабмтлик ¡аренечаг. Нам да о фикирда да]илик ки, бизим ииди ha-зырладытымыа дарсликлар аа програмлар идеал олачаг. Табии кч оилар мяк ташаббус кими ги]матлидир. Сомрадаи оиларын иагсанлары, чатыш-мазлыглары иастармлачач — Одалат Bai саЬбатимизии ааюяиида олдугу ними сяяуи* да да оба Намкар кими му-рачиат адирам: «Халг гээятиаиа муиасибатимиэ! — ввааллар да бир иача да фа сизин гезетда моим мара Нат адаи масалаяар барада чыхыш атмишам. Букунку му саНибамла Намии ам'анани девам етдмрмрам. «Халг газатиа артыг мустагил    газет дир. Чех истардим ки, каплаитиаиииз |аиилашви AxapBajaaHam имкишафыида ¡ахындаи иштирак атсич Атэгуяу НИФТФЛИЛВ. МЕТРОНУЯ ТИКВНТНСИШ) ДиАИДЫРМАЛЫ, J0XGA ДАВАМ ЕТДИРМ8ЛИГ Разылашыи ки, бакылыларын t¡ •а па)тахтымызыи га маг л а| иын На)атыны метро кими ма бу    дарачада    {умкуллаш- дирмир — минимум narr муга-билиида Haj-Kyjny {ела|рычы-ларымым иа олдутуиу билма!аи сур'атли {аралты гагар сизи шаНарии аи узаг }арииа чат- »Матра, дамам олар, |тым аи парспаитиаяи иоаудур, лаиии игтисадиЦат-да даринлашам баНрам бу куи оиуи инкишаф сур’атмии ланки дир. Назнрлар Кабииатмиии Бакы метрополитен мдаресииде ка-чирилмиш мушааирада Бакы мотросуиуи    пробламлари, метро тикиитисини да}аидыр-Joxca ему дааам от дир-масаласи музакира еяуи-мушдур. Мушааирада мотро-музуи калачам тала]и ила ала. гаси олаи бутук республика идареяеримии иума|еиделер« иштирак атмишлар. Ичласы республика баш иаамринии биринчи муааиии Аббас Аббасов апармышдмр. Мушааирада га{д олунмушдур ки, метре тикиитисиида сои дарача мураккаб аазиЦат Ja-раимышдыр. О ну и ахырыичы стаиси]асыиыи 1990-чы илда га нта нал и ечылышы олмуш, сайра bajar плаиларда да)и-шмкликлар атмиш во нагниа-да мадди-тахники база, метро иншаатчыларыиыи амак аа маишат шараити, оиларын маяи|)а aaiMjjaTM ииди беНреи Наддмма чатмышдыр. г Мушааира иштиракчылары-иыи са)ладиклари кими, Бакы Bejyjyp, najraxTMH aba л йен ар* тыр, шаНар учуй ]аьи.}аии автобус карым, троляе}6усла-рым a# TpBMaajnapMN евтын алыимасы парспактмалари иса ги|матларми индики миг}асы шараитимда, таассуф, сааии-дмричи дахилдир. Бутуи буи-яар иагяиУвтыи аи квлиряи наву олаи матракуи ха{ирлм олдутуиу иестарнр. Тикиитм матариалларыиыи аа мадам-яытым гм)матларииии дурма. дай артмесы барасиида чыхыш едемиерми катчрдмиларх далиляар сен дарача имеиды-рычы олмушдур:    бу алдугча •ачиб тикммтммин мали})алвш-дирилмасимда ломким# }а*ын а)ларда мил1#иларла аасаит иткиси на кат ириб чыхарер. Ишларин дааам атдирилмаси учуй илии ахырыиадем ха{ли аасаит (100 мил]#*) талаб алуи. дутуна BaxMaJapar, бу малиЦа тадбмрини шаНарии будчаси Насабыиа    дарНал bajara ка. чирмак таклмфм ирали сурул-мушдур. Милли байк аскала-таряарым сатыи алыимасы учуй 73 MMnjoK    а]ырматы еЬдасииа мтурмушдур. ААвтроиуи ишчи гуаваемма    ба|ук талабатыиы иазара алараг, гачгыилар сырее ыч дам    ишемз камчларми чохса)лы    дастасиим 6ура}а чалб атмак гарара алыимыш- Мушааира мм и ишикда иаэирми биринчи муааиич распублика Даалат Игтисади}. )ат аа Плаияашдырма Кеми-тасимми садри Э«Цад Сама два-да иштирак атмишдир. ;